รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรายุ  ลิกขะไชย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายวรดร  เลขะพาส โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนบดี  วิมล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรอังกูร  ตัณฑะจินะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายตรีติพัฒน์  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจิตตพันธ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธัญรดี  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสธร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิณวานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงลฎาภา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัสริตา  ตฤษณะศุขะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปุณิกา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภูมบดินทร์  ทองลิขิต โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายอนุภัทร์  พิรุฬห์กุลชัย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธีทัต  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพัทธกานต์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายนฤเบศ  เถาเครือมาศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณเดช  สุนทรานันทกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฟางซิน  หยาง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเบญญาภา  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศิรประภา  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกนกภรณ์  เปรมเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจักภัทร  มุณีจินดา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจิตรภาณุ  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนาธิป  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปิยวัฒน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายอภิภู  ชวัลนิธิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายนนทวัฒน์  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายสรอรรถ  พริกแดง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายอนุภัทร  ฉายากุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณกล้า  สายสาคเรศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายศิวกร  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วกำเนิด โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพัชราภา  ภูริสิริกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพีรภาดา  สุนสนาม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปรีญารัตน์  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณิชาดา  ตรุษเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิภาดาพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายลัญฉกร  ตันเสถียร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เดชะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  เหลาหเรณู โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายสุรเชษฐ์  ใสสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพอพชร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงมุกมินตรา  แซ่นึง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโควงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนมล  วาทะยา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายศรัณย์พัศ  โลหะวิตตะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายฤทธิเดช  อัศวพัชระ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนวินท์  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณภัทร  ปานใจ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฐิติวรดา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณฎภพ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธัญชนก  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภคพร  ชาวปากน้ำ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสิริวิมล  ทัพเคลียว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนภสร  พรัดรักษา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุรีกานต์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธนกฤต  คงกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธรากร  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกิติพัฒน์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนดล  ดารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสุภเวช  เพชรขวัญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐนัย  จารณะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจีระพร  เหลาหเรณู โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นลอย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอาจารี  นาญาติ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิรทีปต์  เลี่ยมไข่ต่วน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพาขวัญ  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพชรพร  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพลอยณกุล  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงลลิตวดี  ใยแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนภัสสร  อุดม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤตภาส  สังวาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพงศ์ภากร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายสิริกุลฤดี  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปดิวรดา  ศรีสุนัน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธัญชนก  นวมะชิติ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสิรภัทร  พิณธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชยธร  พลพิชัย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภิสรา  ใสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภูดิศ  ตันฑสุกิจวณิช โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนพณัฐ  สัตยาวุธ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุนิฌา  เนืองนอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอชิรญา  บุญกรุงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภิณญดา  วราบุตร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุชานันท์  ใสสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธนัญชนก  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศุภรัตน์  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอมลวรรณ  ชลนิธิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัชชา  แสงโสมสุวิมล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนกฤต  ราชปาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณรงทรรศน์  ณรงศักดิ์ดำรง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสินี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพงษ์สิริ  คชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจารุพิชญา  อาษา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอริยธัช  ธีรพิธยานนท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพรทิพย์  เนตรคม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิชญาภา  เถาแต่งอ่อน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเนติธร  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธัญชนิต  โพธิแสง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอรดา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปลายฟ้า  เดือนเพ็ง โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวรนุช  บัญญัติ โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสิรภัทร  พัฒนศิริ โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายกษิดิศ  รักษ์รงค์ โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวงศธร  ศิริมาศ โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงบุษยรังสี  พรหมเนตร โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชัญญามญชุ์  วัดขวาง โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญยเกียรติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐธิชา  เชื้อสง่า โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนาเดีย  อธิพิพัฒนกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัฒนะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายกานต์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายวินทร์  ทวีวงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จีระพิวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศิรประภา  ฤาชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกมลณัฐ  ผาคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอินทิรา  เปี้ยสา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธนัญชนก  เศรษฐพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวะละอ์  พลายพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  ทินบุตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงภกุล  เจนวิทยาขจร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายอนวัช  อนันตโชค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุณักฐานันทน์  ทับสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายจิรวุฒิ  หงษ์ทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายวศิน  เรืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดเหล็ก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายรัชพล  วุฒิกรภัณฑ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายชนนนท์  ชาติทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายรชต  มลิวัลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณิชาภา  แก้วสุกข์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงดรัลพร  วัลย์ดาว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธนภัทร  ภายหลัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัมนากุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงรักษิตา  ศักดารัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอริณฎา  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกฤตปภาแก้ว  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนีวาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายอภิรักษ์  สุขสม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงเบญญาภา  รุจิเสถียร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายรชต  ขวัญเมือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไพเราะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิชชาภา  มณีโอภาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปุณิกา  คงทิพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มากแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติคุด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลินทา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปิยธิดา  สาครชัยเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัทรธิตา  ชัยมนัสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนาตาชา  ธูปเรือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวันชัย  เอี่ยมอิ่มสำราญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายประดิพัทธ์  หลอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธนัชพร  เซ่งเหลียน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายฐานะพัฒน์  รัตนบันดาล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชญานนท์  แข็งแรง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนารีรัตน์  รอดน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภาณุวัฒน์  มุลทา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอารียา เอ็มมิลี่  ไฟนซิลเวอร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอิงฟ้า  ประทีปเมธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนกฤต  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พันธุ์ศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุชาศินี  ทองคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งพสุธาดล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนฤมล  บุ่ญโย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายติณณภพ  มุตตาหารัช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเกศราภรณ์  รถแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ตัน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกุลนิดา  วิรุฬห์รักษ์สกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเจ้าสัว  สุนทรานันทกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภคนันท์  สุวรรณมณี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปริยากร  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอาม้าล  พ่วงสิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายทัชมาฮ์  เจริญวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจินตวรรณ  ลี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณภัทร  ผลิพัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวริศรา  ธราพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัชรยา  จิตนธรรม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศิวัฒม์  ศรีวุ่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เฮง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอารีฟีน  นวลศรี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงทิพานัน  คนึงดี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตน์เจริญพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนภัสดล  แพน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นวลประโค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศราวุฒิ  สุวรรณ์แก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงดาริกา  ชูคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทขันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกาญจนา  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูวนัตถ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพสุเทพ  อยู่อำไพ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชมพูนุท  ล่องลม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูผา  จันทรชิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงมนัญชยา  ซื่อตรง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชวัลวิชญ์  รังศิลป์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายดารากร  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วแสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพัสนัย  สุขขี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายฏังกบดี  มัคสิงห์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศุภชัย  มะลิทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจารุชา  ภานุศิรมาศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจนิสตา  ขุนศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกฤตภาส  ข้ามสมุทร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสิริกันย์ญา  เข็มเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกวิสรา  เซ่งฉิ้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชวิศ  รัตนเทพี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธนาภรณ์  วณิชพัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงมัชฌิมา  ยอดพรหม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายชุติมันต์  รู้กานนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤตเมธ  กิจอุดมสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายปิยพัทธ์  มานิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอัญชิษฐา  งามขจรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรฟอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกสิกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายสรณ  สาดสาน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเฮงจือฮั่น  สงวนวิไลศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐิสิทธิ์  สุวรรณพิกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงญาณิกา  นาคชื่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปารวี  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพุทธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกัณธริช  ภูจักรเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภคนันท์  จงเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายยศภัทร  ทองลิขิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวราภา  ช่วยชื่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงญาณิกา  กูลแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอิณฐิภากร  พิจยานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวชิรวิทย์  หนังสือ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจิรเดช  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอธิภัทร  เตียวสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพชร  สัตยพันธ์็ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงมัญชรี  แซ่ลิ่ม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเอกราช  แก้วสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอินทัช  เพชรทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเมธิตา  วรรรชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้งคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรรน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนวพร  จิตรตรง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภฤศ  ถิระรุ่งเรือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนพล  อุ่นคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงคณิศร  วีรสถาพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภูริ  ลิ่มศิลา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะสมภพ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาญจนพยัคฆ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูวดล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนัซมี  คงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปภพพันธ์  เอนกประพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกษิดิศ  สุขยิ่งเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐพล  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อสง่า โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัฐชนน  ใจดี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฐศรุษ  ไชยชาญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพชร  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุขทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสุรยุทธ  พุฒสระแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอรอินทุ์  ประทีปเมธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายฐปนวัฒน์  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายนพยุทธ  ธำรงทรัพย์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายกฤษฎา  จิระพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจันทรัตน์  เขียวเสน โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสุวภัทร  ครุฑไชยยันต์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงจิระนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอักษราภัค  โรจน์เขษมศรี โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายอานุพล  แสงไหม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวีร์วิมล  หนพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายพัขรพล  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณิชารัย์  ชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศศิพงศ์  เรนชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนภสร  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนฤดม  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฑิคำพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเปมิกา  วิศวเมธี โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอธิตา  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทร โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายวิรากร  ธนบัตร โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายสุธาศิน  จิตประไพ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายณัฐนันท์  สุขทอง โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงเกวลิน  มโหฬาร โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายอรรถนนท์  กองแก้ว โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายปกป้อง  เหลืองรัตน์วัฒนะ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิเชียรรัตตระการ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายภาณุพัฒน์  ทองเกียรติ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายประกาศิต  ฟองน้ำ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทบูรณ์ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชาลิสา  หวามา โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพรพิมล  รูปละออ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรรณภา  แก้วโสภาค โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภาณุพงศ์  อดทน โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธนวรรณ  ง่วนชู โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเขมนิจ  ไชยภักดี โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอธิบดี  เทียนขาว โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีสุโข โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทร โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวีรวัฒน์  พรหมพัฒน์ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอุมาพร  เดชมูล โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเจษฎา  กลั่นสุรินทร์ โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนนทกานต์  ธนบัตร โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทรวิจิตร โรงเรียนหมิงซิน 1 ป.6 วิทย์ประถม