รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์เปล่ง โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาภัค  มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภักภิรมย์  เมืองแวง โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิชชาภา  ถวิลหวญ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำศรีเมือง โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงหนึ่งลัดดา  อารีเอื้อ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายชัยมงคล  กะมุทรา โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายชาคริต  ชุมนุม โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายพงษ์กระพันธ์  เวฬุวรรณ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอภิวัฒน์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปิยะเมศร์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอภัสรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพิชญาภา  อินประจง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทมัน โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธีรเดช  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงออมสิน  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีจันทร์ดารี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายภูรีวัฒน์  สังข์เจริญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายทัศพร  อ่อนดี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญศิริ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูนดี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเพชรสิริ  คำศรีเมือง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอลงกรณ์  คำใบ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวรดา  วงษ์งาม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพงศธร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพีรพล  มีอยู่ไกล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสฤษดิ์  ลิ้มภิกุล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายชวนากร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจินนภัสณ์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงทักษอร  ชินโสม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปรียาพร  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรียะเมือง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปภัสราพร  สิงห์ซอม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสืบ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายณัชพล  วรวัตร โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกฤษดา  นามลีลา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 นายธนภัทร  ประภาหาญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายเกื้อกุล  วงค์ศิริ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายเตชินท์  เกตุมณี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพีรภัทร  บาลศรี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกวิน  โพธิ์ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกิตติพัฒน์  ราชอาจ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพีรดา  จินดา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอัยลดา  ดาสี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปกรณ์  เพชรบกหวาน โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายศุกลวัฒน์  ทองสม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนากร  แพงพลภา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปภัสสร  นิลบ่อ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  อุตคำ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงลลิตา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิราวรรณ  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงมาลิดสา  ฤทธิยงค์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนลิษรา  ฤทธิยงค์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวณิชชา  ทวินันท์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงศิริอันญาณ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณพัฒน์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฉัตรนภา  งามสมพงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายศักดิ์ศรี  ศรีระชาติ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเจนจิตตา  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพิสิษฐ์  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนกวนรรณ์  แก้วสิมมา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนิสรา  มีหนองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไถวเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนันดร  สุริโย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทพบำรุง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสตางค์  ป่าศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเอกภพ  ประดับพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนนทพัทธ์  มรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายชินกฤต  ภักดีพล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายจุฬาวิทย์  ทุมอนันต์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอารยา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปภาวรินท์  จงใจสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงดวงกมล  พลมั่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธนภัทร  ศรีวะรา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายฉลองราชย์  จรไธสง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายกฤตพงษ์  ไวยศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงไปรยา  บูรณะเสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกชกร  กล่ำเพียร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกนิษฐา  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศุภกานต์  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกวิสา  หงษา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุพิชา  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปริยาภัทร  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปฐมเดช  นูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงดารินทร์  สุขย้อย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้งยศวิไล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปิ่นฑามาศ  ชุมนุม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐชยา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนวรัตน์  ชั่งธรรม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุธิดา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปาณิศา  ประสาทนอก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงญาณภา  รักเกียรติมาตุภูมิ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงฐิรกานดา  เถาวัลย์ดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายชวัลพัชร  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนพัฒน์  พันโน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิชญาภา  คำภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพัดชา  อนุนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเนียม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกัลยา  อ้นภูเขียว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงญาณิศา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงประกายดาว  ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาดำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณฐวัฒน์  พันเจาะจง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธนาภา  สุริยะน้อย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรรถยา  โยมา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพินิจนันท์  สารีผล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิมพิศา  เมืองแวง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธีระบรรจง  สุโพธิณะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายวชิรวิชญ์  มุลิตา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวรรธณชัย  สารเศวต โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายราชภูมิ  อาสาราช โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสิริกานดา  สวัสดิ์ทา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมภูนท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายชยพล  จันทะหาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภูกฤต  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายปวริศร์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพักต์กัลยา  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปุณยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายราชินทร์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนนทพัทธ์  หลักแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอนุชิต  ไกรสูนย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  สละบัว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทริเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิมพกานต์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิรพรประภา  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุนิชา  เต็มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาดา  แสงปาก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มจริยา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงตัญญุตา  ชงจังหรีด โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธนพร  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพิสิษฐ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกนกพล  พันธ์หนองโพน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฒิพาวรรณ  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเมทินี  นารถศรีทา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปัณณวัฒน์  พิมเบ้าทำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงหทัยรัตน์  มานัด โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปฏิภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอุษามณี  ท้าวบุตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจันทรกานต์  อัศวะภูมิ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเมธัส  คำควร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปภานิจ  สุขโข โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศุภษร  กุลฉะวะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวาริพินทุ  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนิชาภัทร  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัชชา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอินทิรา  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศศิธร  หมื่นขัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเปรมสินี  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายราชวัตร  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัลยาณี  นิระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปรีจากร  เฉลิมแสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศศิลดา  บุญโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธัญวลัย  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนิชาพร  ถาวรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัลญกร  สยามา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอาชาวิน  ปัทมะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมนิดา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกิติศักดิ์  เฉยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายศุภกฤษ  อ้วนศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายสตเนติ  ศรแผลง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกุลณัฐ  วรรณเชฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณเชฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพัชรพร  ศักดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธนาภา  เศรษฐจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวิภาพร  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฐฒิฌา  กันยา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไสยปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายชนาธิป  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงรตานรี  อรรคนิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเนตรนภา  กอเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายจักรภพ  ผันอากาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายรณกร  รณเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายปฐมพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงภักดีภรณ์  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงบุณยานุช  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุภาวิดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงมิ่งกมล  เลยกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงผอบทอง  จันละบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายจักรภัทร  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายรพีภัทร  พิมพ์บูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายนเรนธรณ์  วรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวิรดา  เรืองพลับพลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิชญามา  อินทร์มนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทับตุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธนพร  ทิพย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวิภารัตน์  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เย็นละออง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิชชาพร  สังเกตุกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงชวิศา  แจ้งบรรจบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกุลณัฐ  อะโนนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศกุนเกตุ  กอเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายสิริภัทร  พิลาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฐภูมินทร์  นาบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายชัยธวัช  จองทองหลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายประกาศิต  ขรณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายสุรกานต์  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวิภาดา  พันธะมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำปน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงทัศษะนัน  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอุมากร  ชินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุภัสสร  สุดหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชาลิตา  ฝางแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศศิวิมล  วราหุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกนกณภา  คามวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายพุฒิพงศ์  อาตวงษื โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายปรเมศ  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายพีรัชชัย  ประทุมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายสุทธิกร  ปุริโส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายวีระศักดิ์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายเทเคชิ  อ้วนศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายทักษ์พงศ์  พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสุธิษา  ดวงคำวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายพีรวิชญ์  ป้องภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอนพัช  จามัก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายพงศธร  ลาดละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายธนภัทร  ศรีพอ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายอดิศร  ชาตาสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายชัยมงคล  โททำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายกฑาวุฒิ  ปัทธุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายสุวัชร  โชติไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายปฏิภาณ  ลับโคกสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ผิวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายณัธพล  เครือภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายศักดิ์สิทธิกร  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ไสยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายศุภกร  บุญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวริศรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศุภิดา  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงนันท์นภัส  หวายเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนคำวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายมานา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายปิยะพงษ์  ไทยนาทม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายวรวุฒิ  ทาปลัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายมนสิช  อนันตภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายระติเดช  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์โนนทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐพงศ์  คุณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายอนันตชัย  มะลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุภัทรตรา  เฉลยมรรค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพุทธพรทิพย์  ทองธิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวิยดา  ช่างซอ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงภัทรภร  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงแพรวพิชา  เฉียดหนองยูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายสิทธิโชค  ไชยภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายฉัตรชัย  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายเตชิน  ครสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายคฑาวุธ  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายวรเมธ  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายวันชัย  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายธีรภัทร์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายพงศกร  วชิรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายธนวัฒน์  กัสนุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายธีรภัทร  อุประไมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายวีรภาพ  รักษาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายวิชญะ  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงภวิตรา  ฤทธิโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอัญชิษฐา  กลางบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปิยภรณ์  บุญเข้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนุชศรา  วงษ์จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธันยพร  สุภารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายพีระพล  ทรงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายญาณวรุตม์  เมืองประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายชนดิษฐ์  ทะนะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายภูมิพงษ์  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายกฤติกร  แย้มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายณัฐพล  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายธนากร  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายอนุพงศ์  เพ็งนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายธนพล  บูรณะพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายศราวุฒิ  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายศิวกร  ใกล้จัดอัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศุพิตสราพัช  กุลเมืองพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอัฐภิญญา  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงนิภาพร  โคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงวันวิสา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปิ่นมุก  อ้อนท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศิรประภา  เชยชม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายรพีพงษ์  พิมพ์บูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายชัชวาลย์  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายชนาธาร  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายนนทภัทร  ซ้อมจันทา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายชนาธิป  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายสุพล  ไชยดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายสุนธี  กันหาชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายปฏิพัทธ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอารียา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงฐิตาภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุลฮาต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงวราภรณ์  ใครเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฐวัฒฐ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายประภวิษณ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายวราวุฒิ  คชราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายวิชัย  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายรัฐศาสตร์  หรพูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายพร้อม  กัญญาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายทินภัทร  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายธนภัต  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิทธิรังษินันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงดีฤดี  ทองภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพัชริดา  ศาสตรวาหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงมัธยัสถ์ทรัพย์  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสิริขวัญ  สารุณา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรติยะสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเสาวรักษ์  ตะระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายภานุพงค์  จันทาทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายอภินันท์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายอรรถชัย  จันทร์ไตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายณัฐพล  ทาสีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายกิตติพงษ์  ค้อชากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายปารเมศ  คามวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายธงชัย  คุนาเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงชาลิสา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงรุ่งนภา  กอสะเนาะรส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจิรภิญญา  อาจอารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงจิตราภรณ์  เสมานู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงวรรณภา  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอัญมุณี  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอัญธิกา  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายธนดล  น่าบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายธนรักษ์  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิวิสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายอภิวัฒน์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายนิติธร  จิตต์สม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายศิรายุ  วงเดือน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายสุพจน์  พลมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายภูมิพัฒน์  จองทองหลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงปิยธิดา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวิภาวดี  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงศรัณพร  กุลใบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงปิ่นปภา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปิยธิดา  สาราด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงจุฑาตา  เหนือจำทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปิยะมาศ  สาสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงภิญญดา  เรืองนาราบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงพรนภา  ยอดประสาท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายปิยพงษ์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองดาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายจาตุรัตน์  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายภานุวัฒน์  คำโคตรสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายอธิกรณ์  ด่างน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงรักษิตา  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงชมพูนุท  คำนน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  กัญญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงชญานิศ  โสดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงเพชรศิริ  ศิริคำฟู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงรัชนี  นามบุญลือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอริตา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงเกวลิน  กาลแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพัชราภา  แซ่นิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงแพรวนภา  คำมูลมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายวงศ์สกร  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายสรวิชญ์  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายธนภูมิ  นามบุญศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายปรัชญา  จัตวานิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายภานุวัฒน์  ศักดิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายชนาธิป  ขวาวเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายพีรวัส  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงธรรมพร  สาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงไอริสา  จันด้วง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยครุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกณิศา  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพัชราภา  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงสุโท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไสยกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภัทรพล  ขัติยนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพีระวิทย์  ผันอากาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายเสกสรรค์  ทองธิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพัชรี  ทาสีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงมัลลิกา  สังฆะบาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุจิรา  พระเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีรพัฒน์  ยานุพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนกร  อุทธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายโชคดี  สิงหฬ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจิลพร  มงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอภิญญา  อาจภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงยุพาพร  ชะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณราชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิยะดา  อินทหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกัลยา  บุญยืนนาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บัวระบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยกุดฉิม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกัลยาณี  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสายสวรรค์  รังศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชอหมื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอติวุฒิ  อรรคนิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายชัยวัฒน์  วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายจักรพงศ์  ฤทธิวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายแทนคุณ  สุวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธนาวดี  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเนตรชนก  กำสุนทร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงลลิตา  กลางเฉวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุชาวดี  นนฤาชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเพชรลดา  ครูมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงน้ำเพชร  โคตบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุชาดา  หามะฤทธื์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชนัญธิดา  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปนัดดา  อนันตวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐกมล  สีแซก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงลลนา  มุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนารี  วิชาโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปฏิพล  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพฤฒินันท์  กาญจนวิลานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกันตพงศ์  นพนิยม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภูมิพัฒน์  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกิตติวัฒน์  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนันท์นพิน  เจี้ยงรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจรัญฎา  พรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอรวรา  ไชยมัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปกรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพัทธดนค์  สิงห์สุขุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวรวุธ  มลาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอัฐรากรณ์  นาใจตรอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายชวกร  เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายโชคอนันต์  สารเศวต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสิทธินนท์  จันทมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวีระชัย  เศรษฐจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนันทพงศ์  นาคพรต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายศุภกร  สุขศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีสุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอภิสิทธิ์  คูณเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกิติพงษ์  โพนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพีรณัฐ  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอัถกรณ์  ชวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายชลธี  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐชา  อาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวรรณภา  มุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุทธิดา  หัดรัดชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงบุญฑิตา  สุระบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศศิวรรณ  ดิษฐเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธันยพร  พั่วพันศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนภสร  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุนาเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายคณาธิป  จันทะม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายเกษมศักดิ์  พิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกฤษติพันธ์  พันมานิมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภาณุวิทย์  ลวดลาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภัทรดนัย  สุดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอลิษา  ลอยสุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประภาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกานต์รวี  ลาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปกรณ์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพิทวัส  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายเกียรติยศ  กั้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 นายธันวา  สังฆมะณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธราเทพ  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงดวงใจ  ทิณสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายรชฏ  เขียวมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนทีธาร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปรเมษฐ์  พลคชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายเดโชชัย  วรรณาหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณฐกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกนกพร  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนดล  สุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวัชรวิชญานันท์  พิมขาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัชชาอร  นิชคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสลกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัณธิญา  เนียมอุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 นายนิธยาภรณ์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันพละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกิติพงศ์  สิงหาไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปิยเชษฐ์  เพ็งพารา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนกร  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศักดิ์ศิริ  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนวัฒน์  ทะรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายวรากร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิชญาดา  ช่างพัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงลักษิกา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรวิช  บุญมาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชิรญา  สารแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนงนภัส  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธนิดา  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธนิษฐา  กอบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายกันตชาติ  โสรามกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพรชัย  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปิติวัต  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเตวิช  วิปะธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายสิทธิพล  พุกสะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธีรภัทร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจิรยุทธ  บูรณะอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฐชา  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเรศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสิริวิมนต์  ริมไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปพาวี  พรบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกิติกานต์  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุโรยา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชาญวุฒิ  สะเทินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายศักดิ์พล  เย็นละออง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณภัทร  โภคา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายเกริกฤทธิ์  กอศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวรภาส  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศุภวิชญ์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสุรเศรษฐณัฎฐกรณ์  วัฒนาประเทืองศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปรวัฒน์  บุตรสะวะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปารนันท์  จันทร์วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบิกบานดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงไพลิน  วะชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรุจิรา  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสิรินภา  มลาสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงลลนา  เป้าสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนจุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนากร  ชัยนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธีรภัทร  นิลธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐพล  หัตถกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายฐปนกรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายวีรพัฒน์  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปาริชาต  ยอดทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกฤษฎา  จารุสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอสมา  ทวิไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอินทิมา  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายเชฎฐา  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฐพนธ์  วรรณสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายจันทภาณุ  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนนท์ธวัฒน์  นามทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชลธิชา  นารถน้ำพอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปริญญา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายอิทธิพล  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธีรภัทร  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  รังศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพีระภัทร  ปั่นศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปรีชา  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายจุลจักร  อัคราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจิรภัทร  พฤษกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายรัชชานนท์  จันทคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายสิรภัทร  อัจฉราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพรศิริ  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปภัสสร  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงฐานิดา  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสิริกร  อรุณพาส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงดลยา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงทิมลดา  สอนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุนิศา  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสุรศักดิ์  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายชินวัตร  จันทภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศิวกร  ทองอัญชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายวิษณุ  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายเกียรติภูมิ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐพล  ยุบลภาค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอนุพงศ์  บัวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกนิษฐา  อัคลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนับพระพร  มนตรีมโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณิชานันท์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัลยาณี  ชาตาสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงถิรดา  พงษ์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายัรัฐศาสตร์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอดิศร  ปิตฝ่าย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายราชันย์  ยะหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนพดล  สำราญเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกฤติยา  ถวนนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงชลธิชา  สะหัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวนัสนันท์  จินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพินทุอร  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกรัญญา  สมณะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจิตสุภา  จิตวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพรธิวา  มุลตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนันทิยา  ลีคำโหมง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกนกพร  มากมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณัฐณิชา  โปตะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธิติสุดา  มีรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอรุโณทัย  นิจสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวิภาดา  ไพศรีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอรรณพ  อาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพลกฤต  สุวรรณราชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสิทธิพร  ไชยเม็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายจักรพันธ์  เอราวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วพยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายชนินทร  นิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพัสกร  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธีรเดช  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสิรินทรา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุทัตตา  มืดคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขัดทรายขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงขนิษฐา  กิจสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวัชรขวัญ  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์วงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธัญญาพร  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงไอลดา  ศรีมลยา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเพชรนรี  เพ็งมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฐพล  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายวีรชาติ  ทิพย์โกมล โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายปิยราช  ตุลากัน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายชินาธิป  กอเสนาะรส โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายศักดิ์กร  ทำสินธ์ุ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายพีรภัทร  สดับพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอนันตชัย  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงจีรนันท์  กุคำ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอทิตญา  สิงห์วุฒิ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงเบญญาภา  ยางเงิน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภูวนิดา  เนตรถาวร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพรรณทิพย์  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายชัชพงษ์  แป้นดวงเนตร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนาคาร  ต้นโศก โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธัญพัฒน์  ศักดิวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกนกภรณ์  กุลสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันทวัน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยวุธ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุภาพร  วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอริสรา  ทวีสาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธนภัทร  สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงลินดา  ทองมี โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปาริชาติ  อัฒจักร์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศุพิชญาวดี  ดีชัย โรงเรียนบ้านหนองโน 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงเบญจสิริ  พละกรต โรงเรียนบ้านหนองโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธญา  บุตรพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจิราพัชร  คูณเมือง โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงโชติกา  ชุมภูนท์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายเนติภพ  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายญาณพัฒน์  หลงสอน โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสิริกร  สังเฉวก โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงอธิชา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงศัพชุฎากาน  สิงโต โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงสุมิตรา  หนองขุ่นสาร โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงรัตน์ดาภรณ์  แก้วบุตตะ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงบรรณสรณ์  สุดาพวง โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงนภัสกรณ์  บริสุทธิ์สุขศรี โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายนราธิป  เพ็ชรเวียง โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงชินันพร  วิสิฐเรืองสกุล โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงอรอิสรา  โฮมศรี โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงทิฆัมพร  พฤษพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายอรรฐวิชญ์  เพชรไพฑูลย์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงชุติมา  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงภัทรภร  สาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงปรียาวัลย์  หาญภูมิ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงวรัญญา  โสตถิถาวร โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายพงศกร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายศึกนรินทร์  มัดหา โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงอารัญญา  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นประไมย์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธัญชนก  เจียววนิชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนภัสกร  สอนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนกร  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกิติยากร  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 วิทย์ประถม