รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสรไกร  พลศรี โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสอน โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภูรี  หาญศึก โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายธนภัทร  แสนคำ โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายนันทวัฒน์  โมสืบแสน โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงวริศรา  นามชารี โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินทร์ศรีเมือง โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงภารดี  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายวีนภัทร์  วงศ์วราวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายศรันย์  สีคำสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนันทพงศ์  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายวีรภัทร์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายคมกริช  พวงโต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรวิชญ์  เคาวะลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกฤษณพงค์  ขุณิการกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนวิชญ์  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปัญญพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐวรรธน์  สาลาจักร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชัยสิทธิ  รุ่งฟ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายวรวิช  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรวัฒน์  ลีคันทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายปฐมพร  มะละกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายสิทธิชัย  ลีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพงศกร  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายจิระภัทร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายไชยพัฒน์  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรัญญา  โศกค้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนันทิชา  วิเศษหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอมรรัตน์  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชฏาพร  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชาญพุฒิชัย  สิงหน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายชโลธร  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายอัศวิน  ถวิลผล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายรัฐพล  จันโทภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภานุเดช  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธนาวุฒิ  จำนงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายศิวพล  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวชิรารัตน์  น้อยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิริกัลยา  หนองนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายศฏิย  กฤษฎารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนภัทร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพรชัย  ทองสะอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายวีระชัย  กาฬวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธีระวุฒิ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายกฤตนัย  บุรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายวิรุณ  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายอนุรักษ์  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐพล  โสภาที โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายรัฐนันท์  สุวลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนพล  สีสาวแห่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภโชค  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรเดช  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายศุภกิตติ์  ผาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายอนุชา  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายอนุชิต  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายชนะชล  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอันดามัน  สุขะธนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายจิรพัฒน์  แสงโพธิ์คัมภ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายวีรภัทร  ผาลิกาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศรัญภัทร  นิลไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธนา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายศุภกรณ์  ศรีบูรพา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายฐติพงษ์  กาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพงศกร  หาญชะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายประกาศิต  มะระม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายธันวา  โคโตศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสรศักดิ์  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธีรกานต์  ผจญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายอภิวิชญ์  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายรัตนวงศ์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายปฏิภาณ  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอาริษา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธัญจิรา  วิชานาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวิทิตา  อาหาสิเม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุทธิดา  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงลลิดา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอาธิตยา  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศรินยา  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพลอยธันวา  ตาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายขวัญ  บุญประครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีหาจันทรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธีรภัทร  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธีวายุ  ปรีวาสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพงศกร  เจติยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายอดิศร  ศิษย์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายวัชระ  บัวแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกมลชนก  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกมลพัชร  สมบัติล้วน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจินรภิญญา  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปาลิตา  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเปรมปรียา  งามสวย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปรียากร  เมยมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรัญญา  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศศิมา  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงจีระนันท์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายวัชริศ  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัชชา  อนุพรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรฉายะถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภานุมาศ  สินสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายศรัณย์  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายรชต  รัตนเถรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายชัชพงศ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอริสรา  บุญบาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอาริยา  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพงศกร  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายวุฒิกร  แพงสกล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายศุภสิทธิ์  ปากวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายรพีภัทร  สูงรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธนวัฒน์  เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายชยพล  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกัญญาพัทร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวรัญญา  สุริอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายภาณุพงศ์  พื้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปริยากร  ทิสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอรณิช  มณีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกวินธิดา  ถิระมัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายอภิรักษ์  หล่องบุตรศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายนราวิชญ์  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสิริญาพร  ทองศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศุภิสรา  อดกลั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพลอยศิลา  โอลาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพรไพลิน  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอภิญญา  ยอดวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายทยากร  ขอมภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายคาวี  ธเรษตรีศวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธนภัทร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายเมธาวิน  ปะตังพะลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายณัฐชนน  สามาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายอภิชาติ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายนภัสระพี  สิงห์น้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายนะเฮมย่  ฤทธิ์อำพัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายธวัชชัย  กิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายธนภัทร  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธนารัตน์  อัฒจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายกฤตยชญ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายอภิวัฒน์  จิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอริศรา  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปานประดับ  ประหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอนัญญา  วิสีปัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศศินิภา  ช่วงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอนัญพร  ชาคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หนึ่งใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงภาวิณี  จักษุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายธนินชัย  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายยศอนันต์  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายณภัทร  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวงศกร  เกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายอุภัยภัทร  ตาสุ่ย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศรชัย  สมคะเณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงมนัสนันท์  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงฟ้าใส  พนมศร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปาริชาติ  โคโตศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสุชานันท์  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวิลาศินี  จันทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวรัญญา  ลุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกิตติวรา  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศรัญญา  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนฤพร  โนภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงผลิดา  หอมสุก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปราวีณา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายณัฐพงศ์  เข็มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐพล  อรุโณทัยขจี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนโชติ  สังการี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปรัชญา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภาคิน  กาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอัษฏาวุธ  สิงหาชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายดนัยเจตน์  บุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศศินทร์  ฝากไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอาญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปุณญาดา  จูฑังคะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกานต์ฏาวฏีก์  ผิวใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวีริศรา  สนธิ์สังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธิดามาศ  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณิชาพัชร์  คำพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกมลชนก  แข็งขยัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัชฌิมะบุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพนิตพร  แซ่เถา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิตจรภรณ์  แทบทาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำนวนดร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกุลลดา  พุทธเจริญลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเพชรรัตน์  กองพอด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเพ็ญธนัชชา  สิงหาชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนารา  ตรีกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายมงคลชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนิพัทธ์  พรมท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกรกมล  ตีประเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอนันตืชัย  ไตรยะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอนุชา  นิจโกฎิฺ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศุภวิชย์  รอดยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกิตติธัช  มรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชลธี  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกฤษตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธีระวัฒน์  คำนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนภูมิ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสมมตอมร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณกร  สีบุพะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุชาดา  ชินรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุพรรษา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกัญญากร  โสหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนริสราพร  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงรัดเกล้า  นาอ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภิญญา  โสนาคู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปณิตา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ป๊อกหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายฉัตรณวัฒน์  อนุจักรวาฬ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธีระพงษ์  ไชยเรียบ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายรัชวิทย์  รอดยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวีระวัฒน์  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณรงค์  โคตรภูมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐพันธ์  คำนันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพลพล  หมวดชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกรินทร์  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรายุ  เล้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอนันดา  ภววิจารย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวงศพัทธ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายจอห์น ลินคอน  ตันขวัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชุติมา  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงขวัญข้าว  หมื่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจิราพร  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศิรินทิพย์  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธีรชัย  วรรณพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปภัสสร  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญจนพร  สร้อยหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรัชนี  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงแพรวา  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนพล  นาคยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปริญาภรณ์  กุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนฤมล  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวชิระ  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอาณาเขต  จันพิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชิตวัน  สวัสดิ์ผลจำรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐพัชร์  คำหงสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศักดิ์ณฤทธิ์  โนภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชินบุตร  ชัยอาวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเอนกชาติ  กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกิตติธัช  นิลไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพัชรพล  พุทธละ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภกร  พงศ์ไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณิชนันท์  กิจดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงฐิติมา  เคาวะลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเพชรลัดดา  กันยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปัณณธร  จันทะริมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวีริสา  สนธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภัทรมล  ขันโมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปริตราภา  หงศ์มาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปพิชญา  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสิริรัตน์  เข็มเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชิดชนก  ดวงชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มแป้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุภัสรา  ผาริการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงผกามาศ  มลาวาสน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงซามีร่า คาทูน  ข่าน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจันทราทิพย์  จันทร์หยวก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอวิธัช  นามโฮง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสมพงษ์  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายนิธิศ  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธีรภัทร  เทพลิทิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐนัย  แว่่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฐพล  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายไชยา  คมสารพางค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพัทธพล  ป้องทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนันทิชา  สมจินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิราพร  ไวเขตร์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงแพรวตา  ลายันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสิริกัญญา  สางทุกข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัลย์กมล  บานแบ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธิดานันท์  จันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจรัญ  ขันติพจน์พณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายราเชน  เพียสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณพสิทธิ์  ไพรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอภิวิชญ์  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายเบญจพล  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชญากาญจน์  เฮ้ากอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเบญจมินณ์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงลลิตา  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอนันดา  ศิษยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปาริตา  ปุริสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฐชนัน  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอินทิรา  อุปัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนพล  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปรีวรา  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกานต์ณภัทร  อาภรณ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำนวณดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปริยาภัทร  กันภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศิริภัทร์  บุตรวิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปวีณา  พนมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกาญจนา  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัทริยา  จรรยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชยุต  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายตุลยทรรศน์  บุตรกินรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนดล  พิทักษ์วาปี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปฤณ  อ้วนกันยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสามัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภรัญญู  โลภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจิราชา  งามสวย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเจษฎา  แจ้งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายวุฒิพงษ์  แสนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายบรรยงค์  ตัญขวัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนกร  นิลภาทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายอำพล  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกิตติวัฒน์  กองเทียม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอนุชัย  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายศุภวัทน์  มูลกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสิรวิชญ์  โพลังกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกวี  มณีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูริดนัย  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิสวาท โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เศรษฐนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชลนิภา  กาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธีรกัญญา  ประสิทธิ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธนพร  บริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายจักกฤษณ์  ทิพบุพระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวีรวิชญ์  เภาวะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายเดชาวัฒน์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธนภัทร  มูลจันที โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอลงกรณ์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสิริมงคล  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนวัฒน์  บุญศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนพล  สูงรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนัช  พนมกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอนุชา  ภารไสว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายยศภัทธ์  ลำเพยพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายสุรเชษฐ์  หนึ่งใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชนะชัย  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจารุภา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกุลชา  คลังมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงชลลดา  วงศ์เมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงธชมนวรรณ  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงภัทร์ธะนิษฐา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายภูธเนศ  บุญชโด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายอิสระ  มุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายวัชรินทร์  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงชนาภา  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจันทรัสม์  พาที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงณัตติมา  สุดทำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริเรียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวรรณพร  วรรณจรูญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายธีปกรณ์  ไมล์หรือ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกชกร  วรรณมหินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายชนาธิป  เตชาเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายสุภวัฒน์  หนูน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายอภิมงคล  คำพลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงโกลัญญา  มังสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนะเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสิรภัทร  พรมกันหา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงธัญรส  เลิศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนพณัฐ  ชนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายธีรเดช  ราชพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายธีรภัทร์  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายสิรวิชญ์  หลวงสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายภูวไนย  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายปภากร  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฐวิกา  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงศิริภัสสร  นามสิมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสรัลพร  จรทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงขัยชนก  ถนอมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณัฐฐาวิรกานต์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงธันยาพร  หนองทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงแก้วตา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนค้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอินทุภา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีตังโหมง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงรัชนี  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอชิรยา  พุทไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายณัฐกรณ์  เป็นไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายธนพล  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายพิทักพงษ์  สุขสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายปุณณวิช  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายปิยมินทร์  อ่อนวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงธันย์ธิชา  ลือตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพนิตพิชา  ดิวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงอนันตยา  นาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงทักษอร  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปิยพร  โมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงไปรยา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายสกุลวัฒน์  พูลกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกุลนันท์  ทิพย์โชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงลีโอนาเดียร์  ชมพูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนุชฎา  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายกฤษดาทร  ศรีสัจจา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายพีรพุฒ  วงศ์จำปา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายอัมรินทร์  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายวุฒิพร  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายกิตตินันท์  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เอลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายพชรพล  เกษรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายธนภัทร  รัดถาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกัลยา  เสนีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงอัจฉริยา  เงินแท่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงดารา  ศรีขลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายฐิติศักดิ์  อาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายราชศาสตร์  โสดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายอมรเทพ  โสดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายเชาวรินทร์  หินซุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายติณณภพ  นาสมทรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายพิสิษฐ์  เหรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายบรรณวัชร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายองคฤทธิ์  อารณะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกัลยาณี  สุดหลักทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงชนันธร  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงรุจาภา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองหงส์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณาริน  นครชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงฐปนีย์  สีดามา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงฐิติพร  ก้านศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสรัลดา  เฉลิมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงบุญญาวีร์  อะทาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายณภัทร  ศรีทับไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภูมิรพี  ธนะกมล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวงศกร  บุตรหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพรรณลภ  เชิญกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ศรีผา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกลมภัทร  นิลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนัชย์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสุรศักดิ์  ผันผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภัทรพงษ์  ทำสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอภิรักษ์  หงษ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายจิรายุทธ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพันกร  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภาณุวัฒน์  พัฒนสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนเรศ  พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัฐชนน  นารีนาถ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจิตรลดา  พันธไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงโชติมณี  พนมเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนัทธ์นภา  มาศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกฤษณา  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกุลธิดา  ยามโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนันทญา  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปิยะธิดา  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอัญชญาภรณ์  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปฐมา  ปีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสิริลดา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงขีโรชา  ตระกาลผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปัญฑิตา  ชุมเหมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนงนภัส  พูลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายศราวุธ  เทพจันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชูเทพ  สล้างสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายจิรทีปต์  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพันธกานต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายบรรณวิชณ์  นันโท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปิยทัศน์  หนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปลื้มจิต  พูลสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงลลิตา  แซ่อุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สาโดด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงแพรวา  ติงสะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวรัฏฐา  สมอาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศิริพร  นามบุดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุภิญญาภัทร  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเมธาวี  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชุตินันต์  ทีน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปริยากร  พาระแพน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิชญา  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสิริยากร  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพัชรพร  ทอนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุวิมล  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศุภวรรณ  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพรนภา  แร่ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปุณิกา  ชินวงศ์ธนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุโยค โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุวิฉยา  สามไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกัมปนาท  สุทธิสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายจิรายุ  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธีรวุฒิ  สังถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันสำโรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายภูวิศ  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพัชรพล  ภูมิเาศสุนทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจิรพัทธ์  ก้านจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธนภัทร  นะวะภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอภิรักษ์  บุญทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธนภัทร  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภานุพัฒน์  สาติพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธ์สำโรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรวดี  ชุมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจารุมน  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงเบญจมาศ  หลงเชิง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงชื่นกมล  อาจพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปณิตา  ศรีเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนุชจิรา  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวรัญญา  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุภัทรา  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกรวรรณ  กรมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอรทัย  สิงหนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณฐมน  หงษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสาธิกา  ศรีทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวิภากุล  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวิลาสินี  ดอนอ่อนเป้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกัลยา  แจ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธีรวัฒน์  ซุยน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีนาทนาวา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอรรณพ  พิมพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายคณาทิป  พันธุชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปริญญา  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายบุรพล  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายวันชัย  ซ้ายเวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนาคิม  แก้วร่องคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวีระภัทร  พลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอนันตชัย  มีศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปรเมศฐ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกุมภา  ช่างไถ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพงษ์ภร  มหันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุพรรษา  นะรินทร์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปาลิตา  วรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวิมลกาล  แซ่ลอย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภัทราพร  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนฤตญา  โนนสาหร่าย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชลธิชา  มัจฉาวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัลยากร  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงเพ็ญยุพา  พลาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธนพร  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพีรดา  ลำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงรัศมี  ศรีบุญนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกฤตเพชร  มูลน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธีรัตน์  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายศิวัช  ศรีทับไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชนาธิป  เทียมทัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธีรภัทร  เห็นสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายนันทพัทธ  สาภูเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจิรโชต  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพสุธร  นามสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพงศพัศ  พลขีดขีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนกร  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกมลดา  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิมพืมาดา  กิดติ์ธนัชวิศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงชนิตาพันธ์  พันธ์เหนือ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภัทรมน  คิดวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุมิตรา  มิสรา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วสวนจิก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปภาดา  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุพิชชา  แสนสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอารีญา  นันทะเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงประกายแก้ว  หันแถลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกติยาภรณ์  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุธิมนต์  ยะถา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภัทรวดี  สารางคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุพิชฌา  พลท่ากลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอรุณรัตน์  จัดสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกชฐานปัทย์  สุขขา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายวรกิตติชัย  วงศ์อาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกิตติวัฒน์  ด้วงสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวรเมธ  คงแหลม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนิพาพร  พูลเพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนพัชนันท์  คำช้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวรัชญา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศิรินภา  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชนิสรา  สว่างตุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปพิชญา  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงมนัสนันท์  สีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพลอยรฐา  นิฐิเจริญภูวรัฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวิจริต  สอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุภัทรา  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอเมริสา  คุมโสระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเกวลิน  เชาว์ไวย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปิยะดา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปณุดา  คามขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายดนุนันท์  จิตตะเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายนภัสกร  ชิ้นรำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายรชต  ดีสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธีรพันธ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศักรินทร์  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอิทธิกร  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายคฑาวุธ  บุตรวาปี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพิชญะ  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอภินันท์  ศรีภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายสมิทธ  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายอัษฎาวุธิ  ขันธิวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธีรวัฒน์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายสมชัย  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุภาวินี  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุพิชฒาย์  สิงห์สนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเจนจิรา  ทีคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงมณีกรณ์  สมดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงวริสา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงต้นกัญญา  กองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธีรทร  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอนุวัตน์  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธีปกร  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธนกฤต  ไชยนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพีรณัฐ  พลสิม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายจรีวัฒน์  จิวหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธีรภัทร  โครตภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายมานะศักดิ์  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายขจรเกียรติ  งิมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายคงศักดิ์  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายภูวดล  สัตตัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชนิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงชนกนันท์  คำผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปราถนา  สรสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปรียานุช  จำลอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงนันทพร  ภูผาหลวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงธนิดาภา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนิชาอร  นานวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงเมธาพร  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกิรตา  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปิยะธิดา  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนิติยา  อุดไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกวิตา  เสียงสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชญาดา  เอียงหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงรุ่งนภา  โยยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปิยนุช  มัญสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายคณิศร  แสงบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอัยกร  โกสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายปัจฐวิกรณ์  ศรีมงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่อุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธนากร  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปัณณวรรธ  พิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายนันทกร  ปาโท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภูมิภัทร  สามะณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสมรัก  รักถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายณัฐกรณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกฤติกุล  ศรีโพธิ์อุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปลายฟ้า  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกมลวรรณ  วลัยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงขวัญหทัย  เสาร์หินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธนัญญา  บุญเบ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงชยาภา  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวรกาญจน์  สุจสำราญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนภรัสรา  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงศลิษา  มณีเนียม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณัฐวรา  พาระแพน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงขันติชัย  ขันโมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกัญชพร  นิลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพิวจา  โพธิ์ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสายธาร  ปีไหน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  คำดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธารธารา  บูรณะวรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปานชนก  มะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศศิวิมล  หวลคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศิวภรณ์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายณัฐชนน  รัตนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพีระพงษ์  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธัชธาม์  จันร่องคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายรัชชานนท์  สุนทะมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพีรวิชญ์  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงไหมพราว  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงศิรินทิพย์  โครตสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงบุญญาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายปิยวัฒน์  สีศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายณภัทร  ศรีเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชิตพล  สุดชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายคุณานนท์  วงศ์สูงยาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายกฤติพงศ์  ปาปะกะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพงศ์ภีระ  ป้องเขตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายศราวุฒิ  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอัครพล  สิงหการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายณวัฒน์  อะทาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกุณฑิกา  พิลาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงชลธิชา  กงลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนิตยภรณ์  เศรษพงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพรสวรรค์  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงศิรินภา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญชะโด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปานิสรา  ป้องสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงศรัญรัชต์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงจิระภาส  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวศินี  มูลลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงศิริณภา  ก่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงชลิตา  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกนกพร  สีหาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกฤติยา  ละออ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปรานปรียา  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงลลิตา  เพียรเสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงจิระภา  สอนวิชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงชญานิษย์  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐฉณา  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงขวัญจิรา  ตระการผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอลิชา  นามสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายวิศรุต  หงษ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายอันนา  ศรีสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงอรัญญาพร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายรฐนนท์  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายศุภวิชญ์  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายจิรชยินต์  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายจารุพัฒน์  โคตะมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายศุภชัย  ศรีนาทนาวา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายพงศธร  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายจิรวัศ  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกวินธิดา  แพงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงชมชนก  พรมเฟื้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกัลยากร  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงขวัญชนก  ทัศนาวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงจุฬาริกา  พิกุลทิพย์สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงลฎาภา  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชญาภา  ดาโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายกฤตเมธ  โมห้างหว้า โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงวิชุตา  จันทร์นี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกมลฉัตร  พิลาจันทร์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ข่อยงาม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  โกกระบูรณ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกรชธิตา  ประทุม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอมรกานต์  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงดรุณี  ปัจจัยยัง โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัทปพร  ศรีพลี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนากร  สงเสนา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายนพรัตน์  โสรส โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงจินดามณี  พิากัน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพิชญนุช  ราวิชัย โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หล้าโพนทัน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงจิรพร  สิทธิตา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปาณิสรา  วังภูงา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณโท โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงมุจิรานันท์  ศรีมุกดา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายนรวิชญ์  จุลมุสิ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกนกไผท  สุขขา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพงศธร  เนื่องขันตรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอนุชิฎา  พลรักษ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงณัฐชา  เต่าสระคู โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์ไทย โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายอรรถกร  มีทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงอัญชลี  ลาสองชั้น โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธีรศักดิ์  เดชศรี โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงกฤติมา  บุญธรรม โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงชาลิสา  ทวงษ์เงิน โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงสุวิภา  เกตุจันทร์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายนาคินทร์  นาทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายนันทนากร  ศูนย์คูณ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงปิยะพร  เฉิดเจือ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงอรทัย  ไกลราช โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชยาภรณ์  มีผล โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสิริมาดา  คำผาย โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกิตติยา  สมบัติหล้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอดิศร  สุขหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกนกรัตน์  สิงห์ดงเมือง โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงฐิญากร  วิเศษโวหาร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทะวงษ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายนิธิพัฒน์  สีหัวโทน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายธีรภัทร  แก้วทา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงมานิตา  จิตรนอก โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายวสันต์  แก้วเสน่ห์ใน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ลาหลายเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายพัทธนันท์  สีโนนยาง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงขนิษฐา  คงขุนทด โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงอาริษา  ฐานะ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายมาวินทร์  สิมมะลา มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงจันทมณี  สุดดี มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงพรชิตา  ทองอนุ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพิชาพร  พรมจันทร์ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงวรรณวิษา  นาคปราสาท มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงญานภา  สาชิต มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงนวรินทร์  ศิริกุล มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงทสมา  บุญปก มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงดวงกมล  แสนวา มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงยุราวัลย์  โคโยธา มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธัญชนก  ชินหงษ์ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกิติยา  แสนกล้า มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงศิริวิภา  ชัยเลิศ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสหรัต  เย็นใจ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธนาวดี  พุฒพวง มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธนาธาร  ชาติชำนาญ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม