รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูมิสุข  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคมิก  ด่านวันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณวัฒน์  ชาบัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐภัทร  เกษทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอภิวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายรัฐพล  พนมเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภูบดินทร์  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภคพล  สีแก้วทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภณัฐ  เพคยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปริยฉัตร  แพทย์เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฉันทิกา  เท้าไม้สน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิราภา  สถิรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรัญทรินทร์  อ้อคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิวินา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายศักดินนท์  พลสุภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายมงกุฎเพชร  ปากเสนาะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงบัญจิตรา  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวริศรา  หอมละออ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอภิชญา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชัยปกรณ์  วงศ์หนายโกด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายกันตภณ  เลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายอนุวัตร  วินทะไชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายชยธร  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณพวรรธน์  โลกานิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายศิวัฒน์  ศักดิ์ศรีไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายอภิวิช  เตชะโกศล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายไท  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวศิน  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกัญญารัศม์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขคี้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกมลพรรณ  ปุริโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสิตานน  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงประดุจเดือน  สุพรรณอ่วม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิรดา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชิดชนก  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวเรศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงหฤทชญา  อุทัยวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐพัฒน์  ยืนยัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรรณภัทร  สิงห์เจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภัทรนันท์  รักไท้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฏฐ์ทิชา  ฉ่ำมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวริศรา  จันทุดม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศุภิสรา  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพัชริดา  แดนระเบียบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายบุณยกร  สีสันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกฤติน  กล่อมจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายกฤษฎ์  บุตนุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชยพล  บุตะเขียว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายไทเลอร์  ฮิลเนอร์ชิส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายนาวิน  ชื่นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายสุรยุทธ  โสดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกิตติ์สิริ  จันโทมุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชัญญา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมุกญาดา  สุวรรณเวลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอรียาภรณ์  โกศลกิตติอัมพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายครองภพ  สดมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายกรัณย์พล  ฐิติธณานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐพล  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธเนศพล  ทิพย์สุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐฑริตา  หนองพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอนัญญา  วิสูตรานุกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายปรินทร  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศดานันท์  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอมรลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายโรจนศักดิ์  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนกร  นิติเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายนราธิป  สาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงลิลลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปวริศา  แม่นมาตยื โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกชพร  สุขเพสน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศวรรยา  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปัณณวิชฌ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงใบข้าว  ดอนไสว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปัตติยา  ถึสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชญานิต  ศรีฮาด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงบุณณดา  จุฬารมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธนกฤต  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรกฤตยา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพรหมพร  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอริศรา  วงสมศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายณภัทร  ตันนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายชยพล  คำศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายพีระวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพงศกร  วันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายฐนกร  ลิขิตวาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายปนวัฒน์  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายชุติพนธ์  ทวีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศิรวิทย์  จันทะโสม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญชาโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายฐกฤษ  จุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายวรปรัชญ์  ชนะดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายนครินทร์  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายธนิศร  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัคนันท์  กลางบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงคริษฐา  สุราอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงจิรภา  วัฒนาศีล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชมพูเนกข์  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกชพร  เหมวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชุติมน  ยังประยูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธัญสุดา  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชนินาถ  ยาวไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายพีรวัส  พฤกษาชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธีร์วรา  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายวิชชาชุกร  สานุจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายพีรณัฐสกุล  พงศ์สันติกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายภากร  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธนัชพร  ดารา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายพัชรพล  พันทวี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายภูมิทัศน์  ภูคงน้ำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพรสวรรค์  แก้วประสาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมีเทียน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายกิตติกมล  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คำมะณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายปลื้มใจ  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมภิบาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงภิรญา  ธนธีระกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวรภร  ตลอดกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฐนรี  จิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกมลชนก  ภูสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมแดน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสิรภัทร  พึ่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐวรา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสิริยากร  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายธีรเดช  ศรีนุเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายปวิตร  มุมกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉัตรเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศศิธร  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงบุษกร  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปุษยา  ขันหนองจอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพิลิปดา  โล้เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐชยา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายกฤตภาส  ภูมิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายกันตพงษ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายปุณณัตถ์  ปิ่นกาญจนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วุฒิจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวัฒน์สินี  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงทรรชภรณ์  นพประดับ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงตรีสรา  โคตุทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชญานันท์  ชินศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพัชริดา  พัชรเวทิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายศิริวิทย์  พิมพ์มหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเบญญาภา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสรัญญา  อนงค์นุช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรนิษฐา  สมุทรศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิชญาพร  โคตบุตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิตราภา  มหัทธนธีรนันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิริยา  อภัยพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกีรัตยา  บาคาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูมิภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายครองธรรม  ศรีสุนารถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีรโชติ  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณภัทร  นนทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวัฒนวิบูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงรัตนพร  อุสาพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจารุกัญญา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพุทธิชา  จารย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวริศรา  วุฒิปรีดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศิริโอด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวริษศวรัตน์  หงส์วิไล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศวรรยา  หาญอาษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงฐิตชญา  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพุธิตา  พาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสรัญญา  โสมณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุกานดา  ดำรงวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหลืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปราณภาฬ์วรินทร์  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปริษา  หนูเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศตพร  ถิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงญานิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  วิเศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนพงษ์  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอริญชัย  ประดาสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสุภเวช  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวรภัทร์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปริญญา  ศรีส่อง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพชรวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปิยรัก  กันไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสิรวิชญ์  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายรชจิรธร  ปนคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูเมศวร์  ลำพาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายไพรสณฑ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปริยากร  สระกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพัฐจิราภรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันดาชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอัจฉรียา  จำนงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐชยา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นาคดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปภาวรินท์  มาศเกษม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธันยพร  ตาแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรชนก  สุขารมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณภัทร  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงขวัญศิริ  บุญพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธีราภรณ์  บุญชาโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงลวิตรา  นามลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชญาดา  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธนพร  มะโนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพรวิภา  จตุรวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปาลิน  นามเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอธิชา  พันธะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศริณย์พัชร์  ราศีกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงโสภาสร  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายมานะ  ปะวิโน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอธิวัฒน์  กรวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสรวิศ  สุขสง่าเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงประภากวิน  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายมงคล  อุดมกิจอารี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพรพิริยะ  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพันตรี  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัทณณ  หาปูทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสิรวิชญ์  ราชจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายโชติโชติ  กำจรเมนูกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนดล  ศักดิ์ขวา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพิสิษฐ์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวิญญ์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศรัณย์  ผิือโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกรวินท์  วินทไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชารีนารถ  ประทุมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงฐิตารีย์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ไชยยนต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธนนันท์  ไชยหมื่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธนพร  สัตยาพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปณิดา  ปกาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปฤณชนก  ลือชาธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปิ่นมณี  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงิพิชญา  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องชมภู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวริศรา  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอรรพี  คำชาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายมหรรณพ  พิมพ์เขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกมลานันท์  กมลาศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัทภัค  โอฬาริกโยธิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชลณภัสส์  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพีรพงศ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกฤตเมธ  เศรษฐากา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกิตติทัต  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายทัศนัย  ปักกังวะยัง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายบารมี  สารพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศริณย์พร  นิตุธร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเกษสินี  คำโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธริดา  หงษ์ลัดดาพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงรักชนก  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชาคริยา  โตรวัลลภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เพ็ญพิตรพิบูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภูริชญา  นิยมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภัทรวดี  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิชยาพร  เฉลียวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงสุระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุพัชญา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงมธุว์สิริ  จันโทมุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรินทร  พารานะที โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพณิชา  อินทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอรกช  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงบุณญานุช  ศรีระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศรัญญู  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูริพัฒน์  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวริทธิ์ธร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศุภวิชญ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเอกกวิน  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายฐิติพัฒน์  คำพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภูมิภพ  ร่วมรส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปริชญ์  จรเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสหรัฐ  อภินันท์มงคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณปพล  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐภัทร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายโชติวัฒน์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอภิสิทธิ์  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐธิดา  นารีโภชน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัลยาณี  สีหาโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจิราพร  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัลยกร  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศรีสุภางค์  พลลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปราณณ์  เหลืองณัฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพัฒน์ธนัฐ  เฉลยพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัตยาคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกิตติยา  บุตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวรุณยุพา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธนัญญา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธวัลวรัตม์  ศิริสอน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพีรภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวิทวัส  จันทร์มณฑล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจิรพนธ์  จิรพัธนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายก้องภพ  โกวิทางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฐพล  บุรณะเวช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศตานนท์  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกันต์กวี  วินมูน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพัทธนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายเดชพสิษฐ์  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกัลป์ภัทร์  ภูริเจริญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพัชรพร  อัศวแสงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกียรติกรทวียศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฉวียงหงส์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงขวัญอนงค์  หงส์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณิชาภรณ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอรชพร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชนันพร  ขจรฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเพชรลดา  นันทะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประสพศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนรมณ  พวงศรีเคน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจิรฎน  กุลวัตรวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวิชชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศตพร  สุพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงมนปริยา  สวนเสริมผล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุจิราภรณ์  โพธิพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณิชากร  วงค์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพรนัชชา  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปานตะวัน  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาญจนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสมิตา  สง่าศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธัญเรศ  จันโทภาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณิชาภัทร  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสิริกานต์  เสมอ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญผิว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชลิตา  สมบูรณ์ถานะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญารินดา  เถาว์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนัทธมน  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสิริญญา  ร่วมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงทินญาดา  สุทธิบาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีดาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุภัสสรา  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพีรทัต  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอชิรวิชส์  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเมฑัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายนิติธร  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฐพัชร์  อิฐรัตน์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฏฐ์  เชียภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเพียงเพชร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงบุญรักษา  แสงรุ่งเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงลลนา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจนสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปิยาอร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงโชติกา  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกิตติคุณ  กลมเปลือย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวรานันท์  พลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธิญาดา  สุดาปัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอะรัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเนตรดารา  ตฤณหริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปริชญา  ป้อมแสนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมัญชุพร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกชวรรณ  เทพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญชนก  ชาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเบญจพร  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอันติมะ  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศิวาพร  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเสกฐวุฒิ  จุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายจารุกิตติ์  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกฤตภัค  ฉัตรจารุกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายจารุปกร  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนิติคุณ  ตั้งกิตติ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผาติเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพรรณกัญจน์  ลินดาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศศิวรา  ต้นพุฒ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายศุภชัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวิรภัทร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายศิรวิชญ์  บุญโทแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธิติ  อุทการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนัช  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายชุติเทพ  วีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกันตธีร์  ชัยคณารักษ์กูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวัชรนนท์  โคตรท่าน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนน  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิรโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชญาภรณ์  จุนทวิเทศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพรนัชชา  แสงโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายเจษฎา  สุทธิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภทรธร  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายคลองธรรม  กุนัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนันทภัค  สีแก้วทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอื้อกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปราณปริยา  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชัญญานุช  แดนขนบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  โสภาวะนัสนิติกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปพิชญา  สาระพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจิดาภา  หล่อศิวาวชิรสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภัทรพร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงมนัสนันท์  กลางบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกุลจิราวรรณ  มณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจิดาภา  ธีรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพิริษา  โทมุลตรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายนิรัตศัย  จันทรังษี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายธนภัทร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายพีรวิชญ์  สวนรินทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายจักรภัทร  ทำนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายธีรชัย  รัตนศรีสมพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายชวภณ  มงคลแก่นทราย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายธนกฤต  กุรัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายเศรษฐวงศ์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปัจมาภรณ์  กาบดา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงรุจิรดา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอมรรัตน์  เงินบำรุง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงธนาภรณ์  กำแพงเมือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงละอองดาว  เทพขาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงกีรติกา  ขระณีย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงอนัญญา  อังคุนะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณัฐนารี  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมมาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงสุนิสา  วรรณญาติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงคิรากร  วงศ์กาไสย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงเบญญาภา  สายยางห้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพิศตะวัน  สีปาน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอรวรรณ  นามไพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกัณลญา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กำเนิดแวงควง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพิชญานันท์  วงศ์สอน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงสุริวิภา  มุสิกสูตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอรอินทร์  พลชนะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงฟาริดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงขวัญชนก  ธราวุธ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกัณทิมา  กำแพงเมือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงอิระวดี  สิทธิมวล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงวงศ์ลดา  จงโวหาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เทศสนั่น โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงตรีมูรติ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกฤศ  จิตตะยโศธร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายธันวา  มหาอุต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ป้องโพนทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายปริญญา  สารรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายสุริยา  วินทะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายธาวิน  อนุไพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายณัฐกรณ์  โภคาแสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายณัฐดนัย  เธียรไชยภูมิ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายกฤษฎา  เวียงวิเศษ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายวชิราภรณ์  นุชชาติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายธีรเดช  เพ็งปอภาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายขวัญชัย  ไกยสวน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายจักรภัทร  เมืองนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายภาสกร  สุระภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายศาสตร์วิสวัท  โพธิ์ศรีชัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอรวรินทร์  ทองเจริญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเครือฟ้า  ทศน้อย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงฉัตรพร  วาทีภักดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงเกตศิรินทร์  รังศรีคาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงศศิวิมล  กลางพรม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยสัตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเวช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตาคำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงภาวิณี  พรรคพล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงวรัทยา  ขอมหงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงญาลินดา  ปัญจเนตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำรูญหิน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงญาณวดี  สมโมรา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงปลิตา  สว่างพฤกษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงจริยา  คณาศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสุภนิดา  บุญแสน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงชนารดี  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงลักษิกา  วิชาพล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ภูมิดอนเนาว์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงปฐพร  แป๊ะพานิชย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงเบญญาภา  พันทะนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงวนัสนันท์  อักษร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวีรญา  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คันยุไร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงนัฐสุดา  ชินนะพา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงภัททิยา  วิชัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วรขันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพรรษา  บุสพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสุริตา  อุ่นเจริญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัชฤณัณฌ์  ศุภฤกษ์เกิดศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิประโคน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายศิวัช  ผาชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายมหานที  ชมภูบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายพชรพล  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพนิดา  นาใจดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกฤษฏาพร  วงศ์วิศิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีกลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงรัตน์ปภัสสร  ศรีใส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายกฤตภาส  ปัดชาศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงฐานิต  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงอนิสสรา  ศรีวงษ์กลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายกัลยกฤต  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายธราเทพ  สูงพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายวันชนะ  นามบุญลือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงรัชวิน  ปิ่นละออ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายภูริวัฒน์  มหาคุฑ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายพิชญุตม์  โพลังกา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงชนมน  คำภูเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงนภาพร  อ่างสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงศันศนีย์  ทองคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงภัทร์ลัดดาท์  กมลช่วง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสุวพิชชา  ปุริตา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอนัญญา  โชคประจักษ์ชัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายศิวัช  บุญปก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายธนภัทร  พ้องเสียง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญลือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนราวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกชพร  บัญหนองสา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชนาธิป  สุมาลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ศรแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนภัทร  กาญจนวิลานนท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงรติรัตน์  สีดามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณริศราพร  สีส่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปุญญาพร  พิเดช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนวพร  หนูแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพชรนนท์  บุญกาพิมพ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจิตรลัดดา  แสนโคตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงมนิษา  อุทธิสินธุ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายโสภณวิชญ์  ปาปะเก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทเรืองศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกชพรรณ  ทวีกัน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวิรัลยุพา  บุญสินชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายโสภณวิชญ์  ชาชิโย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกิติกร  ภูสีเขียว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายจิรวัตร  บุตรราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสิรภัทร  โคชา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอาชัญ  อดทน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวฤณ  วิสูตรานุกูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายรุจิภาส  ตามบุญไกรสร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสิริยากร  วิชัยศร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปฐมสวดี  โพธิ์สว่าง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์อามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรธนะพานิช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงกัลยกร  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพัชรีภร  สาโยธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปุณณดา  จินตบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภูมิชนก  แก้วหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวรกัญญา  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายนิธิพจน์  เวชกามา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสรัญญา  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภัทรกร  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกนกวริน  ภูมิสุริยะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงโปรดปราณ  ปั้นมา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเลิง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงํธนภรณ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกวีพันธ์  ชลธี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จิตตนิยมบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณฐมน  ตามบุญไกรสร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฏฐานันท์  โพธิ์งาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนาคพงศ์  ชินคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายเดชาวัต  สอนสี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวรรณลภย์  บูรณะกิตติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจิรัศชญา  เจียมทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพรรวินท์  เกือกสูงเนิน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปภังกร  จิววงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐนันท์  ก่อเกียรติโกมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายณัฐพล  บุญวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชำนิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงอชิรญา  ยลอารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายธีรดนย์  พลท่าม่วง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงวรกมล  นุ่นนาแซง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายกฤษฎากร  นาอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงศิรินา  จงหมั่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายกชคทา  แท่นประยุทธ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายภูวิศ  ภาชนะวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายปฏิพัทธ์  อาจวิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงจิรประภา  แวดอุดม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงปาริตา  แก้วก่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงบุญลักษณ์  เดชสูงเนิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงกนกพร  จันทะมิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภรณ์  วงศ์สถาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงพิณไพเราะ  พิทักษ์ภิญโญกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงจีรพร  ทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายวันระพี  แก้วกองนอก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายธนาธิป  สุมมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายศิรวิทย์  สิทธิไกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายณัฏฐชัยญ์  หอมโคกค้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุกแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงมณีวรรณ  ตุ้มทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณมุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงปทิตตา  วัลภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงนภสร  อัญญโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปพิชาญาณ์  จำปาฉวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายชาญชล  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายกิตติศักดิ์  เม้าศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงระภัทร  วรรณุรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายเจษฎากร  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอานันดา  พิสุราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายธนบดี  ชาญประไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงอัณศญา  ธานีวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ธนาไสย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงชนัญชิดา  อามาตมุลตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงนันฑริกา  โสลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงขวัญศิริ  อรรคดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงพิมลมาศ  กิจชำนาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงธนัชญา  แผ่นทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  นามโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายสมประสงค์  สีพลไกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงเทพธิดา  โพธินาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงชฎารัตน์  น้อยโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงอัยรดา  บรรพตพิทักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤทธิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ศรัณย์วงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายสุวิจักขณ์  อินทรจักรพงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายศุภเสกข์  ชมหมื่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายรัชกร  จุรีมาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มันทะรา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีโนนโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายปิติพงษ์  นามไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายพงศกร  พรมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงวรัชยา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงจิราพัทธ์  พลหาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายพัทธดนย์  กุลคำแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายโกมินทร์  คำมูลนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณัฐพร  อัญญะโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายกฤษกร  เหลาไผ่ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายศิรภพ  สมมาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายชัยศิริวัฒน์  ภาระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงรัตนพร  รูทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงชลณชกร  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
721 นางสาวสวิตา  คามมนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายพงศธร  เอกวารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกมลชนก  อนงค์นุช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพรญาณี  บริบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นายนพพล  ช่างชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาววชิราภรณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นายธีรศักดิ์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายโชคทวี  จงหมั่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายเจษฎากร  ทองธิสาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นายพิริยะพัฒน์  ฉายวิไชย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นายธนชัย  ฝูงขจร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายคิมมิคาเอล  เฟรดริกเซน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวธัญกาญจน์  กัสรุกา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงกุลยา  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวพลอยไพลิน  ทองมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวชมพูนุช  บุตรดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวขวัญประภา  ภาษีภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงนิลณภัสร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวสุรางคนา  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงจิราพร  มาลาไสย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวจุฑามาศ  ขะจิตทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวณิชา  สิทธิโภชน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงรัญชิดา  สังฆทิพย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวรรณพร  ประกาโส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอรฤดี  ฉวีวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นายบูรพา  ชมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายณัฐพล  จันทะม่วง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนันทยศ  สังฆทิพย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพรชิตา  ชุมพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายศรัญยู  เรือนเพ็ชร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวจารุวรรณ  เจริญผล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายนันทวัฒน์  โคตรบรรเทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นายยุทธพิชัย  ไชยนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายธนภัทร์  ลครราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นายชาคริต  จันทะคัด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงสุพรรณษา  คำผุย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นายจิรวัฒน์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวเกวลิน  มานะดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายสุรดิษ  สง่างาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวญาณิสา  อรรคคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาววรนุช  แวงสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรังสรรค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงจิรนันท์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงมยุรี  ทรงศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พินิจการ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพิชชาพร  ฤทธิดิลก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพรรณพษา  คนซื่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายกิตติภพ  ริบแจ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายบัญญพนต์  สังวิบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายกิตติชัย  สมฤาแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธนวัฒน์  หินอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายศุภาพงษ์  ตะราษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงมนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงฐิติพร  แสนสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหระวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงฐิติมา  คำมุลคร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายปิยะวัฒน์  จินดามล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายปฏิภาณ  แก่นนาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  นราทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงรวิสรา  ศุภศร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหล่าศักดิ์ชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกัญชพร  ใบยพฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงชนิดา  คำสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงยูมิ  โฮ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายพัชรพล  พรหมทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายกฤษดา  น้อมระวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงฐิตาพร  ผลาหาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายณัชพล  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายวัชรพล  มนตรีชน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุทับ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แก่นภูมิคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายอิทธิกร  จามจุรีโสภาคย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายกฤษกร  แสงงาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงธนพร  ก้านจักร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงอรอุมา  วันทะชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงวราทิพย์  คำระไว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพัชญาภา  อิ่มใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ป้องคำลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงณัฐรดี  ทองสาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายสุปวีณ์  ยางเงิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายวรัท  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสุนิสา  พลเวียง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธัญเทพ  พรมเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกฤติน  อาวรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขาวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธนภัทร  กกฝ้าย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธนโชติ  แสนสมบัติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธนภัทร  ศิริแข็ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอภิญญา  คงโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปภานิน  เพียวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายจตุโชค  ตรีธันวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุธาศิณี  อุลลาวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสมิดา  ภูระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงประภาธร  สุขยิ่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายอชิรวิชญ์  มงคลบุญเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนภสร  สุทธิประภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงดลนภา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพนิดา  งามสนิท โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอาภิสรา  กิตติอนิรุทธ์เทวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปัญญาพร  ปะวะภูชะโก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายรัชชานนท์  ซิดจีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนันทปราชญ์  พงศ์ทลุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายณัฐภัทร  แสงมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงทรงกลด  เชิงหอม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพรพิมล  อวงตระกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงแทลเลนท์ อันนิ  โฮนกาเนน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายศุภกร  วิเศษสัตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์เมืองแพน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เหลือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเกวลิน  ลีนุกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายจตุรวิทย์  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัจฉิมก้านตรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายธีรเดช  สารารัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสุชานันท์  พรมโนนศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพัทธดนย์  พันธนี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สังวิบุตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปานปรียา  โคษาราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายธนโชติ  มิตะมะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายอภิชัย  วิสัชนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธนากร  สัตย์การ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หลาบสีดา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงจุรารักษ์  โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายวีระชาติ  สีสมร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิปะณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวิลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายกิตติกร  อุมาพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเนตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศิรินทร์พร  แก่นโมก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงริญชิดา  กมลแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุธีกานต์  ป้องนานาค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงฐิติวรดา  พิทักษ์วัชรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธีรโชติ  กิจตวุฒิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธนชัยธรณ์  แก่นนาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายนวภูมิ  พัฒนสระคู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายรติวรรธน์  คันธจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพรไพลิน  นาชัยโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสุทัตตา  จำปาชุม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงวิภาวดี  เขตเจริญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพิมพ์วีณ์  เพ็ญนาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายจักรดุลย์  ราโช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไพหาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกันติชา  เหล่าศักดิ์ชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรียงยศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายกฤชปกรณ์  วิเชียรศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนิยรัศมิ์  หัตถนิรันดร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวริศรา  กุลกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธาราวุธ  ขันขวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุพิชชา  พันธ์เพชร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงเพ็ญโภดัย  รุกขพันธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงธัญชนก  มุทนาเวช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แซ่ลี้ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงธาราพร  แก้วเมืองทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายภัทรภูมิ  ทักษิณพิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สะเดา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายระภีภัทร  วรรณุรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายมังกร  กลางโนนงิ้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายอัครพล  รันระนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธนกร  ครุฑไชยันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกัญญภัช  รูปโสม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกวี  คุณากร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอชิรวิทย์  ค้อชากุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายศิวกร  ชะราสุม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายศิวัฒน์  สดมพฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกมลทิพย์  กระเบากลาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายหิรัญ  สัจจะมุนีวงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายยอดชาย  เสนพงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงโรส  แรนซั่ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงรวินท์นิภา  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงธนัชญา  ไตรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายพีรณัฐ  พันธุ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงชัญญา  ชูศรีเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงภูริชญา  รู้รอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงอลินลดา  บัวอ่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายปิยะนันท์  เห็มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กชายสาธุกานต์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงนริศา  วัฒพจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงกนกรัตน์  หาสกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายธีรโชติ  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงปริยาภัทร  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายณปภากร  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายอัยรา  โยสีดา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายกรวิชญ์  วิชระอนนท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ชิณวุธ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายชยธร  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธัญชนก  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงฐิติกานต์  สังสุราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอินทิพร  ทะมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายวีรภัทร  เปลรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธนาภรณ์  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนีรากัญจน์  เกิดเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พิมพิสณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายปวเรศ  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายจักรี  จำปา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายวรภัทร  เขียวสนั่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์เกษม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายกอดี  ศรีกู่กาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงพอใจ  สรเลขกิตติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายเทพประทาน  ประกอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนิวาโต  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงบุณยาพร  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงรัสกร  หงส์ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปนัดดา  ตั้งปนิธานดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนวินท์  แซ่ต่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายพัทธดนย์  นิลเขียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายยศกร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายศุภชัย  เมืองวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายกิตติพัฒน์  จอมไพรศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายศุภวิชญ์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายสิธินันต์  ชัยตระกูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงฌานิกา  ชาติบัญชากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธนาพล  คำแข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธนกร  เสรีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงจิราภรณ์  คุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงบุญยานุช  บุญสาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณิชากร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงศิริณภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวรัญญู  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายศุภกานต์  บังจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงวรัทยา  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงรัชสุรางค์  วงศ์กระแสมงคล โรงเรียน โฮมสคูล 1 ป.6 คณิตประถม