รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนีอามี  สาอิ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมุสลีมะห์  สะอุ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายษะมัร  มีทอง โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูวง โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายบูคอรี  ดอปิ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลลี โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนูรลัยลา  มะเก็ง โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงมูนา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงวิลดาน  อับดุลลอฮ์หะซัน โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงเดียนา  กามา โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนัสรินทร์  มานะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสีตีมารีแย  ยิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนาบีละฮ์  มะรือสะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงตาสูบีเราะห์  แล๊ะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงซูไรฮาน  สะอะเซ็ง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรอสนี  เจะแต โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอัสมาวาตี  สะเตาะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนัสริน  คาเร็ง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมิง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนูรมี  อาบู โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอาแอเสาะ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายอาดีนันท์  สะอิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีมี  วานิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอัฟนาน  ยาลอ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงฟามีน  กาเดร์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะห์  บือแน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงรูกอยยะห์  แวกะจิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอานีซ  ยะหริ่ง โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม