รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนกฤต  บวรธีระโรจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชยากร  อ่องรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศรีริต้า  บุญยมินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอริสรา  แท่นเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศุภพิชญ์  มาถนอม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสุทธิภาสน์  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธรรมไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนิพัทธ์ภา  พิศวง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายฟารุกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายวรชิต  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณ แก้วรัสเกล้า  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐกฤต  แก้วศรีขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายศุภนัฐ  ภาชโน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฟาดาร์  กูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพล  มากมี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกฤษพล  บุญปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปริตา  นาถภานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายปารย์ปรินทร์  รุธิรโก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิโน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายรัชพล  เพชรซ้อน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฮัซซูน่า  มะโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอานันต์ดา  นาคนาวา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายวิลดานน์  โซะหะแว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพรภวิษย์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนธร  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภัทรพล  ได้รูป โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชกุล  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนากานต์  ตระกูลพาณิชย์กิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบัวชมพู  นิติธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายพชรดนัย  วัชรวิภากร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายนิดานิช  วงษ์ตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอัครภา  อิสโร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศิรภัสสร  วิกรัยสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปองคุณ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายกันตภณ  จันทชูโต โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพัฒนีญา  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิชชานันท์  เลิศวิลัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายอินทัช  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชญา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเกธิษา  อัครกรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายทศธรรม  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ด้วงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภกิตติ์  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายอภิกรม์  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธีรภัทร  ทัดทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุเดียนา  บาดิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายนัจมีย์  อิสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกิตติพัศ  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอัลิปรียา  หยาตา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกฤต  ทองเหม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอัญพัชร์  พนากิจสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปิยทัศน์  ปรียาวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายอามิร  หะยีวาเงาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายกูอิรฟาน  โตะกูยือแร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชลิตา  รัตนศิลากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายวัชรพงศ์  อรุณแสงสด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธยาน์  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายภัทรพล  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธาดา  ศิริครินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายกันตพิชญ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฐิติชญา  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอลินนา  แอเก็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายอัครพนธ์  เฉลียวศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายภาคภูมิ  บุญทา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชาภัทร  พะยอม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายศุภณัฐ  โตเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอัฟฎ็อล  เบ็ญจามาลูดีน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพรธวัล  แก้วจำรัส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณิชารีย์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายวีรภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศลิษา  สังข์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนิดารียา  วงษ์ตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายอาฟีดีน  ซามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงราณญ่า  ยีระแมะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัจมัย์  สาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงบุญญพร  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัทรินทร์  มณีเชวง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายอานัส  จันทร์กิงทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอัสมา  ตอเละ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงดรุณี  พิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายยศวรรธน์  ทะวะชาลีย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงบุณยานุช  ไสยผอม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายกิตติภณ  สุรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกฤตากานต์  ปิริพฤกษานุกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธารวิสุทธิ์  พุทธกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายหิรัณย์  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัยฟีน  แหละหลีหมีน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิมพ์ตา  แก้วมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายณัฐชัย  วงศ์ประดับ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงจิรัชญา  สีนวล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐธัญ  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิชามญชุ์  มากหนู โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายอาร์ชาวิน  เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายจักรพงศ์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายศุภณัฐ  ไอยรากาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายพูลพิทวัส  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายอิงครัช  แท่นเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนิสรีน  สาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนฎกร  ช่วยพก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวรรณนิสา  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสิรดา  บุญธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายเตชัส  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายอุษมาน  ไทยสิท โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปาลิตา  แนวชาลี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายภูมิรัฐ  สุภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายเดชาธร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายทีฆายุ  ศรีแก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปวริศา  แซ่ปุ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพัชย์ทิตา  ร่มโพเย็น โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายศุภรุจ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ช่างหล่อ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายอชิษพล  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายอุดมวงศ์  วรรณเริก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนันท์ทิฌา  เบ็ญอ้าหมาด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสิริกร  ทองศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายยูนัยดี  มุสตอฟา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายณัฐพัชร์  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนถาวร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายกานต์พิพัฒน์  สิริธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอัฟดร  เจตานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายณรัช  ตั้งลิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายวาริส  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนัท  มณเฑียรทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปริมรดา  ตั้งเสรีวงศา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายดานีส  เจ๊ะตีรอกี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปกฤตธิรา  คงขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศิธานันท์  พรหมวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายฮาริส  โรจนอุดมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอมินดา  อดุลยศาสน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปรริณ  เศวตวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอรดา  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายโชติวรา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายมัจญ์ดีย์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายยศกร  เป็งมา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสิริวัฒน์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนฐวรรธ  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนนน  นิบงคุณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสิทธิพงศ์  อินทรเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสิรณัฏฐ์  แพทย์ศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฑิตยา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปาจรีย์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงขวัญชนก  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภัทรศิริ  ดาเดะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายรัฐพงษ์  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอาฟีฟ  จะปะกียา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอินอาร์ม  อ่อนตุก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศศิวิมล  ไวยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธีรดา  จิตต์หลัง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงต่วนอันดาร์  สูเระ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญพร  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตชนัง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงซัยฟิตา  ยาบิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพิรชัช  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนาบิล  มะทา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุตทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพรรณพัชร  ว่องนาวี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวนาแว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายประเทศ  ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายริฟกีย์  มูซอดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงแพรวา  เรียบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกฤชสร  แก้วปราณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกุลนันท์  มาศปิยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธีนิดา  โชติมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติวินท์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงซุลฟา  ยาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญดวง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอุดมทรัพย์  พุ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนกฤต  สุขาเขิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายบัสฏอม  แมเร๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัคพสุตม์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐชยา  บาโง๊ย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกันติยา  อเปสริยโย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกาวากิ๊บ  ตานิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภิญญดา  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงบุณณดา  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงไอรดา  แขวงเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปรีณาภา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพัชรพร  อัลภาชน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพงศพัศ  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธัญยปวีณ์  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพัชญวดี  ตะมะเส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุ้มแคว้น โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐชนน  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกชนุช  มงคลพรากรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เมฆศิขริน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนูรุลนัจญ์มี  แซะอาหลี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอันวารี  หลงหา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้วไฝ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนิตา  แสงสุวัน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกฤตยา  มั่งมีโชติโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอัครัช  ไชยผลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนัฐฎี  กีละ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนะโม  รัฐพิทักษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พนาวรางกูร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงแพรวา  ขันธ์ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกมลชนก  จิระโร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศิรประภา  วิเศษโกสิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายจิราภัทร  ดาวกระจาย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปุณยวัจน์  ลิ่มศรีพุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงคณาพร  พินิจวัจนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงบุญนิศา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐรินีย์  กอวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฮูซัย  สาแล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงซุลไฮฟา  เจ๊ะมะสอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวฤทธิ์  บุญยมินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชชาอร  พร้อมญาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพศวัต  สีเพ็ชรสัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปภาวิน  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงญานิศา  บิลสัน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธณรัฐ  แท่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอาดีฟย์  แวดาย๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสาริศา  เชือทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพรนภา  ประกอบวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายคีฏณภัจจ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสิรินดา  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐนรี  โปติบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัซนีน  เจ๊ะซา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายมัชฌิมา  รามาส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวีรธิษศ์  ไชยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเบญญาภา  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนากร  สัจจะบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงดาลิยา  ลิงาลาห์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนูรีน  มาลิกุลสลาม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกฤตยชญ์  อินทราวุธ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิราทิพย์  แก้วคงทน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงแวนุสมีน  หะยีสาเมาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอาซูรีนย์  บือแน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวรากร  หะยีสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนาดีย๊ะ  ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายชาคร  เขียวผุด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวีรกานต์  เหมประทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธนัชพร  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอิศรา  วรวิกวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริพนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัชชา  ฮื่นเซ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณิชกาณต์  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูมิรพี  ไชยอัษฎาพร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงลักษิกา  จันทรจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฏฐาโชติ  โกยอมร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสีตลา  พิมเสนศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงตัสรีฟ  อุเซ็น โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงหวัง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงแอมมีเรีย  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสิิริประภา  ใหม่ชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภณัฐ  จงกลพืช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนิฟาติน  แวยูโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกรรณ์ติชา  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงตัสนีม  สะตือบา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายอัฟการ  กือลือแม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุวลักษิณี  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอัฟฮัม  มาซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐพัชร  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณภัทรา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณพัฐกรณ์  พรหมวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัณฐ์ตวรรณ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภูริวัตร  นิยาแม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอลิน อากาฌา  อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจิรภัทร  วิรัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศุภกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ประทีป โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมัยซาน  เจะดีรอกี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรพิมล  รอดมา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายทองทัต  ยานุทัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนูรอัยมี  เลาะมิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปดิวรัดา  ปริเปรมกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกชพร  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชลิตา  ชัยเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายคีตภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพรรณฐิตา  สุขจันทรา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายวชิรวิทย์  จอมงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายปวริศร  ปล้องบรรจง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐวรา  ช่องชะนิล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนาราภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศศิธร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศิระยศ  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายฮานีฟ  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศิรภัสสร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขวัญชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสิริยาพร  สุวรรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอรชัญญา  เรืองยศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอัมพุชินี  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายฮาริส  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชาฟาอัต  คอลออาแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายซาฟิน  อามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรฐนนท์  เหตุเหล๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงฐิติชญา  สลับทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลศไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอรรพี  สังข์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนิฟาฮัจย์  สุหรรษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกันต์สินี  กาญจน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอามาล  กือลือแม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนัจญ์วา  วามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอัฟนันร์  กรียอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอรนลิน  จันทร์วิมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศุภณัฐ  สงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนูร์รัยมี่  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนะดา  ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภิรญา  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธาม  ปรุงเลิศบัวทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงแสงอรุณ  ประกอบวญิชกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเนียม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุภาวดี  อินเอก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปฐวี  จงกลพืช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเขมิสรา  จิตรหมั้น โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอิบติฮาล  เจะแว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐฑิพา  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสิรภัทร  ไหมคง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณิชาพร  พงษะพัง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ส่งสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนิชาบิลล์  ชุมประเวศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอาริต  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกฤติมา  พงศ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุภานันท์  โต๊ะดำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอภิริสา  ศิริเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปุญญพัตน์  พร้อมสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปาริฉัตร  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงแพรไหม  หะหวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพลอยชมพู  คงคางาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงตัสนีม  สราง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายพีรวิชญ์  ปานทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนาอิ๊ฟ  เฮงตาแก๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนัทธมน  บุญแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงซีนอร์ดีน  ปาลกาลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปภาวรินท์  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอัฟนาน  จีนารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสุธัญญา  คงทน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงนารีมาลย์  เจะเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงจัสมีน  วาเล็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายรุซดาน  สะแลแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงดุสิตา  ชิดทองปาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงญาตาวี  จินตรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงนิซาร่า  มะกาเจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงฟาฎอนี  มะยีแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ขุนแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอโนชา  หน่อแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายอานิส  แซ่เง้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอติกานต์  คงทะเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนารีรัตน์  จิตรอักษร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสรัณย์พร  อุปธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงฟาติล  ดามูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายอัลดา  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลมาล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนฤภร  จิตรปฏิการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกศโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพรมมาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายนัจญ์มีย์  เบ็ญลาเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงวีอาม  วันหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงรติมา  นีระฮิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายกฤตภาส  ว่องภาณุสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายอัลฟารุส  อาแวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกุมลา  สะนอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงตุแวลานี  นิเน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายซูไฮมี  ดาหะมิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวิฬารลักษณ์  หวังนุรัักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรวิจิตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายพีรพล  โซ่สุวรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงปิญารีน  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงฟาติมา  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายชารีฟ  วาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวบาล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกรวิชญ์  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายวัฟรี  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายศุภวิชญ์  จิวะพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปานทิพย์  จินตภากร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงนิฟารดา  เจะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงนาซีเระห์  มะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายนัซรันทร์  สามะอาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงโชติมา  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงตัสนีมนิอาม  มะยุนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายพอเพียง  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกชกร  จันทร์งาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงแภรววนิต  จุลเทพ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนูรฟัญญรีย์  เฮงตาแก๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เดโชชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายมูฮำหมัด  มารอูมาร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธัญญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกันต์ฐิฌา  บุญสะกันต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายมุสลิม  นิตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอัลวาณีย์  แนหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงอนงค์ปรีญา  กุลนาแปง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอะหมัด  หีมกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายสิริวิชญ์  วจีวรสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงเบญญาภา  เมืองสว่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนินัซนีน  ฮูลูสาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงอัฟฟาร์  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายบาดาวีศ์  บาดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงกัซตูรี  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ  สุดวิไล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงซามีมี่  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงนราภัทร  บอซู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายฮัยตามีย์  แหละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงฮนีฟ  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงชนานันท์  มุสิกสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายธรรมปพน  ทองนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนภษร  ภูนุชอภัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมศิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายสุไลมาน  ดอนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงฮุสนา  แวสุหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายปุญญพัตน์  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายอาลิฟ  บือซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายภูบดี  รักขลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงวริษฐา  กัณตะตาโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวชนิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงบุญทิวา  คลังนิพิตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงซูซัน  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายนิอาลาวี  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนาเดีย  ดาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงไกรจักร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายภาณุวิชญ์  จ่ายวานิชย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงณัฐธพร  แตงอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงฐิตาพร  ช่วยมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายศวัสกร  เพ็ชรสีขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงสุคนธมาส  จิตหลัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายก้องภพ  ศิลมะโย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงโศรดา  รามวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวันฟิตตรียา  ลาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายชนุตย์  ขุนทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงธัญรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายณัฐชนน  ไหมพรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงอัสณีญา  ตาเยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายพศิน  ภูริรัตนโภคิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวีอาม  ยูนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอาฟียา  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงฟารีดา  หะวอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนืเนตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงนาเดีย  แมเราะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายนาบิล  มะรือสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายฉัตรดนัย  บุญช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวรินทร  แซ่แต้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีชาชาญพิชิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอาวาตีฟ  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายพัสกร  แก้วแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงปวริสร  แสะอาหลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริโชคดำรงกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอนาเดียร์  วัฒนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงธันยพร  ศรีวิมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยลำยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายณัฐภัทร  นาคพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงภัทรภร  สยมภาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกูอะห์หมัด  แซแร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงติฟตาสามีย์  กีละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพาขวัญ  หงส์นฤทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายลุฎฟีย์  เพ็ชรหวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายเอาฟา  หะยีเด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายจีฮาน  เจะนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสุกัญญา  คงหิ้น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายกุลศรัณย์  มณีคันธวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายอานิส  เจ๊ะสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงจิตรกานต์  อุศมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายสรวิศ  คงทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงยัสมีน  หะยีลาเปะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายสิทธิภาคย์  นิยมยาตรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงวสุรัตน์  เทพไชย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงจันทกานต์  ขาวอุทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงวันนูรฮาลีซา  ซามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายณัฐวัฒน์  ราษเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอาญา  ขุนตามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงฝิตรี  ล่าเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายวันริฎวาณ  จะปะกิยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายฟิกรี  กมาลอดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนกฤต  เจริญศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภูบดินทร์  เกตุชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสุริเยศ  โอสถสุวรรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอารีฟ  เจ๊ะแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายอามีน  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวิรดา  รอแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภูนีษา  มะดงแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนิกัลยา  จริยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงฐิติวรดา  มะกูวิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ตะนิรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนิสฟา  อีแมดอสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายรอมฎอน  สันสำราญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอัซมี  ภูมิณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายมุสตากีม  มะดรอฮิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธัญกร  ผลพลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภูริทัต  วัฒนคีรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายต่วนฟูรกอน  นิอาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยพูน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศศิชา  ขานทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ชูเพ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจุฑามาศ  ซุ่นบุญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธีรพัฒน์  ไชยศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเจตดิลก  ศุกรวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอามาลีนา  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนิร็อยมี  ฉิมพาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายริฎดวน  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอัลยุฟรี  มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายซอฟาล  นาคูดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอัสมา  สาหนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจริยาวดี  ไชยม่อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงมีนา  สารถ้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวรัญญา  จันทรศิริภาส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนัซนีน  บัวสาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนูเฟล  มากาลียา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอภิชน  ฤทธิเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนูรุลอัยน์  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนะอีมมุลลอฮ  วามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปาณิศา  จารุสิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงซิลมีย์  กาปา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอะหมัดฮัยซูม  ดอปอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวงศธร  ประสิทธินุ้ย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงริฟฮาน  กาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอัฑฒกร  ฤกษ์เมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงมนัสพร  สากอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายรอมฎอน  อายะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงจิรวดี  ผลพลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนารีมานย์  บราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอัสวาน  ดีสะเอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอัสรียาวาตี  มูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายคอยรูลอามีน  บินนุรดีน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงจิรัฐกาล  ชินวุฒิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายฟุรกอน  ชูพุ่มพัว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูรินทร์  แซ่ลี้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายฮาลีฟีน  หะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายนิซอฟวัน  บรึดู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศักดิ์ศิริ  ลอยทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฏฐกรณ์  มามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนัจมีน  สังสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงฮาวาติฟ  หะแย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอนุนัย  จิตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอามีรุลอัซฟาร์  มีฮะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวีรภัทร  บุญชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายฮาลีฟีน  เตะบากง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอานัส  บือซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกันติยา  ศรีวิริยะธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงซัลมา  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงทิฆัมพร  อ้องสุพานิช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพัณณิตา  โมสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายซุลฟิกรีย์  มาโซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงฐิชารัตน์  ทองลี่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชนากานต์  ดาวเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธีรภัทร์  สุขสว่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปักษิณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายดะฮ์ลัน  ปล่องหอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจิรัชญา  สำเภาทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอารีฟีน  บือซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณเริก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฟะห์มีย์  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธีรพัฒน์  มีทองแสน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายฟารูกดีน  หะวอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายมาวิน  จันทรพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนกฤต  พรหมแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนิฟุรซาน  ดือเร๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายสิรวิชญ์  ยงยศยิ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนาดิร  หะสาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพรกมล  บุญแพทย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกชมน  เรืองสง่า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายอนุภัทร์  ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐมล  พุธจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอัยณูร  อีแมดือเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเมธิตา  อาแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปัลญานี  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพนุวรรณ์  ก๋งหุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอินนัษ  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอุรัสยาพร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายจารุวิทย์  คงคลอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอิลฮัม  สะอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายบารมี  เงินราษฎร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสิรินดา  โตะซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฐายินี  หนูม่วง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวรากร  จันทร์แดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงตอยยีบะห์  สุหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอาลิฟ  สิเดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายมูฮำหมัด  ดอนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายฟิรกีน  วงษ์มุนีวร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายซัยฟีน  ยีสะเอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายเฉลิมรัตน์  บุญยรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอานัส  อัสมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายมูฮัมหมัด  รักษ์ธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายยุสรี  เตะบากง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอับดุลวาริด  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเมธาพร  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายมูหัมมัดซอฟี  เจะยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพรปวีณ์  สินทวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิชามญช์  จันทวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายก้องภพ  เหมือนเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงไซนับบินติคอลิดูน  อับดุลเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายซัยฟุดดีน  จารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภูริณัฐ  พรมวิจิตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงมูนา  โต๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายนราทร  ชำระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเกวลี  โอชาอัมพวัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ท้วมอ่ำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนิธิกร  มะกูวิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปฏิวัติ  ศรีแก้วอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมานี  หนูขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอัครวินทร์  อินทกาญจน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเกตชนก  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนัสรินทร์  บาราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงโสรยา  วาฮับ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกาญจนา  แสวงดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนูรเอฟา  กะลูแป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงรอยฮันท์  ไซซิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยังอุ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกชกร  ปักเขตานัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ซุนหลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนูรีย์  ดาซอตาลาแด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธัญวลัย  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงตัสนีมห์  เบ็ญฮัจญีเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงลลิตา  พรหมดำเนิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกนกกร  พูนจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกนกอร  พูนจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศุกรวัติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวีอาม  มะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชนาธิกานต์  จินดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนัจมีย์  อาแลเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงบัวมาศ  ณ สงขลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงจัสติน  โหดสุบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพนิดา  ด่านนคเรศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนาซนีม  หะยีบือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงวิลดานี  โต๊ะลูเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนภัค  หอมกลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงฟ้าใส  แสงมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปาณิสรา  บำรุงชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงดารียา  สะนี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอับดุลฮาฟิช  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนิบิลกิสย์  ลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงลลนา  ไชยหมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงแวฮานัน  มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงฟาฮาน่า  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายบัลยา  ชายเชื้อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรพิลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายนาดีม  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนัสรีน  ตาเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงรวิสรา  ปิยะญาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธนกฤต  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเพชรดา  ลายเจียร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปรเมศร์  อนุวรรค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกัตดาฟี  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอาวฟาร์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงฟัตนีน  มอลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาสน์ประดิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงฟาติน  ดอละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายคณาทิป  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธนชาติ  ชมชอบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอาลิสา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพีรศุ  ห่อทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกมลมาศ  นิยมธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายศตภัทร  สอดส่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงจันทกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เต๊ะกาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายฮัซซัน  มูดอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงลาซานา  ไชยบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนิชานันท์  นันทเสน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอามาลีนา  ผ่องมหึงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงฮาซานา  มูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนะดา  วาเงาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอิสรีย์  ดือรามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนวนันท์  ผลผลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอมิตา  เจะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอรัญวารินทร์  แก้วเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายเจษฎากร  พรรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปริวิตา  หมาดทิ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงใบเงิน  พงษ์อักษร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายบัสรี  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายนัศรุน  กาสง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนากร  กันธะวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงบุณยาพร  บำรุงสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงทิพปภา  บุญเย็น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอัลวีณา  โต๊ะตาหยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายรัชอานนท์  เจ๊ะแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกุลวานีย์  มอลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายธนินันท์  พร้อมสิริโภคา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงณภัทร  ไชยนาพงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แสงสีดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายมูฮัมหมัดมารุซกี  บือแน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายคุณานนต์  ไชยขวัญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนภสร  อุทัยเกษม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอนิส  บางปู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายจิรทีปต์  กูลณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายออมกฤษฎ์  ธรรมสะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงรีฮาม  มูซู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอัมนี  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายบุญลือ  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกลวัชร์  ไชยเสวต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายชารีฟ  อูมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เขียวแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงวริศรา  บาราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายนิฟุรกร  นิและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายอาลีฟ  ดีเย๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายบุณยกร  แดงกระจ่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงจิรชยา  เพ็ชร์ปล้อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายศราวุธ  วิริยะกริมกมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายวรดร  สองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอัลวาณีย์  จินารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธนชาติ  แย้มสระโส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายสุวพิชญ์  เบ็ญจกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายยามิน  โอกฤษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธรรมนูญ  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกฤษณฤดี  แก้ววิจิตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงนูรอินอาม  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอาฟีณา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงนิตัสนีม  เบญจมาพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงรินรดา  ไหมเหลือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชนิดาภา  หมัดหลงจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายวชิรวิทย์  ชูเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนินัจมีย์  ฮูลูสาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายอาดิล  ทา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายมูฮัมมัดสเตฟาน  สาแม็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงสิตานัน  บุญกลึง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอาฟานี  วาเล็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงญัลวาตี  สาหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงญัลวานี  สาหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐริกา  จินดารัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพรธิดา  เหมือนคิด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนิอลิสา  บาเหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่หลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายซัยยิด  กาแบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายกวิน  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงขวัญฤทัย  หอมโสภา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายสิทธิพล  คูหามุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฟัยรูซ  ลิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกุลนิภา  อ่อนจัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงฟาติน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายปภังกร  สองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายยศกร  อินทรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพัชรกันย์  หุ่นกาญจนพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงโซบีนา  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายลุฏฟี  สุไลมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอธิภัทร  รัตคาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงนูรฟาติน  สะอุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงฟัฎนิน  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณัฐหทัย  ล่วนล่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงวีลดา  มะลาเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีคันธวงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  อิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอภิลักษณ์  สุวรรณธารา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอามัลฮามีมี  คาเร็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงภัทรศยา  อกนิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดเมฆ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณัฐกฤษ์  วิไลพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงโสรยา  สนละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงฮาวา  เจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายซิลมี  สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สะเตาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายตัสรีฟรอฮีม  มะยุนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงนูอัยม์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างวงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอักษราภัค  นวลนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนิฟาดา  เส็มชูโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสุพัตรา  อักษรถึง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุชญา  นราธนากร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนิชาดา  ศรีเงินถม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงฮัยฟาร์  วิชา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงเนตรนภา  เบญยูนุส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงธัญสินี  สายสุวรรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงซาริน  แก้วธงชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอนิส  เบ็ญลาเต๊ฟ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอิลยีนส์  แวมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 นายซาซานา  วาแมดีซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายปลี  ประจักษ์เลิศวิทยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงธัญชนก  พลสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงเปรมฤดี  ปิ่นละมัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายสเตฟาน  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอาวาติฟ  อับดุลฮามิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายศุภกร  แซ่เลี้ยว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอิมติซาล  มะรานอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุวิชญาน์  เตซะระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงนูรฟาฏีมะฮ์  เปาะซู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณัฐวดี  ประแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายซากีรีน  เจ๊ะแวสะนุง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสินชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอัยนาตาซาร์  มะเม็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอิงอร  จันทร์กลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณิชากร  สุคนธชาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงมุซรีฟะฮ  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงตัสรีฟ  ดำรงค์หวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอารีฟ  พานิชย์อัตรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพลอยมรกต  ก้งหุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายไววิทย์  วาเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอารดา  ดอนสันเทียะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายต่วนนัสรีย์  สูเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกูฟาดีละห์  โตะรายอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอัลยา  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงบุสรอ  โต๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยลำยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงจัฎวา  กะมูนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงต่วนซัซวานี  อีแยบาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงผกามาส  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอิฟฟะห์  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพรรนพัทร์  มณีมาตย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปิยานุช  ชัยสงคราม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกชกร  ทองก่อแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงซาฟีนะห์  ยะหริ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงจัสมิน  ปูลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงนิวิจือดานร์  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอารีฟ  โพหะดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงนูรฟาติน  ขาฆี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงซุลฟาร์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนภาพร  จันทเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงแวนุรฟาฏิน  แวหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนภัสสร  ผิวนวน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนาตาชา  รามมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธนวรรธน์  นิลเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงลีย์นา  แวหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวาฤดี  มะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายศรัณย์กร  กาวันนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนูรอัสรียะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงมัสรียา  แกสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอัซฟาร์  ปะจูลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงญาณัจฉรา  โรจน์บำรุง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายวาซีม  ลีมอปาแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงฮานุสรินทร์  วาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายปุณณเมธ  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกรกฎ  วงค์ษารี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายนฤปนาถ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนุสริน  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธีรภาพ  ตาสีแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนุสริน  แฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงฟาดูวา  แวนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอัยมี  อาบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงนะดา  เกื้อกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สะหะกะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิชญ์พิมล  รัตนมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่นแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายฟาดิล  แปเหาะอิเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปฐมพร  ศรีพลอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปลายฟ้า  กออวยชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายยศพล  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายภูชนก  คงพัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเอมีร่า  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอรีฟ  กาเดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงฐานิกา  มหาวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อินทร์ช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงมูรณีย์  บาตู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงตัซนีม  นิตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภาคภูมิ  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายฟาเดลล์  อิสลามิกกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงศิวัชญา  ชูคดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงชนันท์ฐิภา  ภูนุชอภัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายซัซวาน  เวาะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายซัยฟาน  สมาแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกฤษณศร  ลิมกังวาฬมงคล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนิฟาเดีย  โต๊ะเกะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายปรินทร  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอรรถพล  สังสี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศิริวัฒน์  อินสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายชยพัทธ์  เพชรแสงฉาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอรอนงค์  จันที โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงฟ้าใส  พลเวียงแก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธีระเดช  ชุมช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายศตวรรษ  ดอนไผ่ล้อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงทิพเนตร  แซ่อึ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายชิษณุพงศ์  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายณัฐกิตต์  จิตณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายสหรัฐ  รัตน์น้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายนาบีล  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงชีฟาร์  ตายาลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุกัญญา  โกมลเมนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายนิซัซวาล  สามาแห โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงอามาลีญาอาลานี  กาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอัญชิสา  ถาวร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายอัฟนาน  หะยีอาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายตูแวอาบัส  รอเซ็งแตซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายฮารีฟ  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนุรซากีรีน  มูซาและ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงยัสมี  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงมูนีเราะห์  มะลี โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายซาริน  แดงดี โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงนูรีตา  ดิิงสะเอะ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงมาซีเตาะห์  ลามอ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอารอฟะ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสุฟีญา  เปาะเลาะ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายณวมินทร์  บุญกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงรังสิมา  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงธนกร  แซ่โหง่ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงจิราพร  แต้มทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธันวา  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพอเพียง  อมรรัตน์ทวีป โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงสริลพร  เพ็ชรพัฒศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายปรมินทร์  ภู่น้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงจารมัยน่า  โอ๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายศุภณัฐ  สายสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงนัสรี่ย์  ศิริวัลลภ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงมสุรีย์  หะยีสะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงดาลีลา  อาแด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายมูฮัมหมัดริซกี  ยาซิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงอาบีร  ละใบซอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงโนรมา  บือโต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงฟาเดีย  สาแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงต่วนรูฮานา  สนิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงฟิตดาว  เจะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงศศิกานต์  คงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงอมราวดี  อาสสมโพช โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงอนันตญา  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายพนมนพพร  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงชวิศา  สุระคำแหง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายธนาธิป  สาอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงฟิรดาวส์  บ่าวเบ็ญหมัด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงฮานาน  สะหัดอีตำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงนารีรัตน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงสุไรฟา  จาแน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงนัศรีน  ซง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายมูฮำหมัดฟารุส  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายฮิลมี  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กชายชญานิน  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายอิชซาน  อาบู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายอายุฟรีย์  อิสมาย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงฮุสนียะห์  สาอุ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงวาสนา  บุญคุ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงศุภิสรา  โสภณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงอาวาติฟ  ฆอดัม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงเกษรา  กูบาฮา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายคมสัน  เบญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงโชติกา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงณัฐชนาภา  หนูแดง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายธนพงศ์  สุ่ยจิ๋ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงธัญจิรา  หนูชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กชายเจษฐกานต์  อัชยาศัย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีทองเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงสุนิษา  พานิชกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงมาริษา  ตะลีตา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวงศธร  วิเสทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายอันวา  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอัมมาร  อาบู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงนวินดา  เพ็ชรมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงเขมิกา  หงส์มณี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ล้อมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะสแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงชนิกานต์  นวลเกี้ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงสุธาศินี  เปียกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายอัลลาม  อาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายอันนาส  อาแวกือจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงอนัญญา  วังเวียงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงอัสวานี  สาแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายสิริพงษ์  หนูคลิ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายศุภวิทญ์  หนูทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงหงสรถ  รักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวิภาดา  เนื้อเย็น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงเกศทิพย์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธนกฤต  หงนิพนธ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงฐิติธัญญ์  ทวีลาภธนะวงศ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลผล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นวลนิล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายพิชญุตย์  มากชัย โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขชุม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายธนวัฒน์  ติ้วตระกูล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายปณิธาน  เจริญสุข โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงฤทัยชนก  เกษตรเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายธีณพัฒน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายภาณุวิวัตน์  รุจิจินดาวรรณ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายทักษ์ดนัย  ช่วยมาก โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงณัฐกมล  อ่อนทอง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายกรวิชญ์  โรยศิริ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายพลัฏฐ์  วรศักตยานันต์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงลลิตา  ทัศศรี โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายณัฐกฤตย์  เกษตรเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายพศิน  พรหมเมือง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายภูผา  พิทักษ์พงษ์ไพศาล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงปุณปวีร์  ช่วยนรินทร์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญรักษ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงนริญตรา  พัชณี โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายณัฏฐภัทร  นิธิวิสุทธ์ิ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายจิตติพัฒน์  คำแสนโต โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายโฆสิต  โมทะนะ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายธรณัส  พรหมจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงธามิษา  ไชยแสงศรี โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงวราวัสสา  เฮ่าบุญ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายปองภพ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สายะบุตร โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงศิริญนิพพา  เค้าไพบูลย์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายนิติธร  ขุนนุช โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนริศรา  มาลัย โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงปัณฑา  วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทับสระ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายกฤติเดช  จอดนาค โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังสกุล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วปฏิมา โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตำแอ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายวิสิฐ  มณีกาญจน์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงกชอินทร์  นวลศรี โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกวินทรา  รัตนบุรี โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธนวุฒิ  มีเสน โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายกฤษดา  ลายเจียร โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอัซนีฟาร์  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงเขมินทรา  บุญทอง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกฤตพร  คีรีรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงญาดา  แซ่เตียว โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงฟุฎลา  กอดิรีย์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงอามานี  ดอเลาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายฮูซัยฟี  มาฮะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงอาวาตีฟ  สลามัต โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายอนันต์  บินอิดรีซ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงอัฟนานี  สือนิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายฎาอีย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงฟาติน  เพรชจำรัส โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงซุลฟาร์  กาเจ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะร๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงซูฮัยลา  เฮงบารู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงยูนัยดา  เย็นประสิทธิ์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงนิมัสฟาตีฮะห์  สือรี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงซูไฮนี  สาแล๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงฮาซานะห์  กาหลง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงอิมตีนาน  ดาตู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงนูร์ฮูดา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงฮาซานะห์  ดอเลาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงซูไบยะ  ซา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงนาซูฮาย์  สุดะการิง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงซิลมีย์  กาเจ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงมาซือนี  มาหะมะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายอนัส  สุไงบารู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายอันวา  สุไงบารู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายสุบกีย์  มะลี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายลุกมัน  ดีสะเอะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงไลลา  กาเต๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงอัสมานี  สะเตาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงคอปือเสาะ  รือสา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  สะแอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงฟิรดาว  มะลิแต โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงคอบเสาะ  มะลี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอาแอเซ๊าะ  สะอิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงรูซานี  มูดี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงยานีตาร์  สาแม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงฟารีซาน  สลาเมาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายนาวาฟ  ดาตู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายนิอัลฟาน  มะโสง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายอิรฟาน  ยาวอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงอัฟนาน  เซะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงอัสวา  มูลอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงอายะห์  โตะหลง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ปูยี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายวีอาม  มีซอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงฮาซานี  เจะหลง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงไซนับ  มาลาเฮง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนูรญาณี  หะยีเจ๊ะนิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายซัฟวัณ  แวดาลอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงฟัรฮานา  มะลีลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงนูรุลอาซีกีน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายไอมาน  ยีดาลอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงสุกัญญา  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงนูรฮานีซา  เปาะจิบราโอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงอามัล  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงนูรอัสมะ  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงนัสเราะฮ์  อับดุลเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสุภัสสร  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายบาซิม  บินแวยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงนัสริน  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงยลาดา  สือแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงนูรุสซูฮาดา  สิติเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงนูรฮัมนี  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงอุสมานา  สาและ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงอินซานีย์  จารู โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายอัฟฟาน  โดยหมะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงณภัทร  เทพกรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายนินัศรุดดีน  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายนิซูเฟียน  มะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงลิยานา  โตะสนิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงอัฟนาน  แวนะไล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงนูรฟาติน  เปาะอีแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงอีมาน  ยิมะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงนิมัยฮานีย์  นิเดร์ฮะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงอามานี  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงอาลิซา  ไอซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงฟาเดียร์  ดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงลียานา  โต๊ะขุนละใบ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงมูณีเราะ  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงนิเดียณาร์  อีสอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายฟรุสวรรณ  เจะแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 นายอริสมันส์  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงอรัญญา  เบญสะอาด โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงนูรีซัน  ดือรามะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงอุมาภรณ์  โอชาอัมพวัน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงศวิตา  สุบรรณน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายธนันชัย  รักษ์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายสุรวิทย์  แก้วกับทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายอภิสิทธิ์  พลายแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงชนิษฐา  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวขวัญฤดี  ประสมกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายอัครพันธ์  แพทย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายพรชัย  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายอัษฎา  ซาราเซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปากแพรก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงซัมซูรี  แนมะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงอามีนี  กอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงอาทิติยา  มะยีงอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  สิติเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงรอยฮาน  กาแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอารีซา  แวดาลอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายฮิบรี่ย์  เซ็นเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายซารีฟ  หะแวมะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงฟาลิสา  กานา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายอารีฟ  อาแซบาก้า โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรุล  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงนูรฮูดา  ดอปอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงยุพา  ไชยยนต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายนาบีล  เจ๊ะแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงนูรฟาซีลาห์  เอื้อสมาน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาเมาะดอแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงอารียา  ตอแลมา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงประวีณา  เผ่าสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงปริณดา  แพทย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงนาดา  หะยีลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงนูรุสดา  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงซูไรดา  มะสีละ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงนูรีย์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงนูรอีย์มาน  มะเตะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายอาดีลัน  แนดาแล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงแวนาเดีย  เจ๊ะอุบง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายมุสลิม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายอิสมาแอล  นาคสง่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายอาบูบักร์  ดือเระ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายมูฮัมหมัดรออิส  นอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายอุสมาน  ยูโซะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายอิรฟาน  หะยีตาเยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายนิอดัม  ขาเดร์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เด็งพาแน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงมัรยัมอนิส  อัฮมัดมูซา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายอัฟฮัม  ขวัญคาวิน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอี  สะแต โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายอัฮมาดา  ยิงทา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายอูบัยดิลละห์  ดอเลาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายอารีฟีน  เด็งพาแน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายอัซมุอีย์  การี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายวีซาม  กะลูแป โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายอิฮซาน  มาโซ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายอินอาม  มาโซ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายอมันดา  เจะแว โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายอานัส  เจะแว โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายซูเนียร์  มะตีมัน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายอัฟฎอลล์  ดือราแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงอาวาติ๊ฟ  กะลูแป โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงโอภาพร  ขาวทอง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงนัซมีย์  แซ่หลี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงณัฐนิชา  คงรังษี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายซาฟิน  กะมูนิง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายอิมรอน  หะยีปิยวงศ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายฟาอิส  ยาบี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงฟิลซาร์  แวหะมะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงมัษวา  หีมมิหนะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงอัฟนาน  ยานยา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงฮุสนา  ฮามะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงนิอิฟตีนา  กือจิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงฮานานี  ฮามะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงตัสนีม  ตือตือลีมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงวีอาม  อุปมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงตูแวนิชาดา  นิเน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงอุลญา  ชายกุล โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงนูร์อามีนา  บินอูเซ็น โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงรัยมีย์  คารี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภิบาลฆ่าสัตว์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงอาฟีนี  จะปะกียา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงนาเดีย  สาและอารง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงมารียะห์  ดูดิง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงอิซซาตี  สาแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงนิโซเฟีย  มือฆะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงเกาซัร  วาเตะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงตัสนีม  ไสสากา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงนัซมีย์  ตอแลมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ยูโซะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกษมา  โตะเยาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายนิอาเดย์  ยามา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงต่วนตัสนีม  สาเหาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงอัยมี่  กาซอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงวันอัสลีนา  โตะแวโซะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอเลาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงอาตีกะฮ์  เปาะมะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดูสิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอามาลีน่า  อับดุลมูตาเละ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงซัลซบีลล์  เจ๊ะแต โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงอารดา  เจะหะมะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงซีรีน  เจ๊ะแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอัฟนาน  บินมะเย็ง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงรอซาเนีย  เบ็ญมูซา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายนิศ็อฟวาน  เจ๊ะเละ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายอิฆลัส  จารงค์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายนะห์ดี  บาเน็ง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงมาดีนะห์  กะโด โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม