รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวิทวัส  บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายประพรรณพงษ์  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐชพน  เพ็ชร์นอก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายศิวกร  อุ่นชิน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายคุณวุฒิ  สวนเพลง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเนตรชนก  จันลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงรสิตา  ยืนยืดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์ลือ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชื่นวิญญา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชฎาพร  ท้าวมิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศิรดา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทีพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพรทิพย์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจุทามาศ  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญญธร  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนรินทร์ธร  สมิสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรัฐิญาภรณ์  ทาดาวุธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอนันทศักดิ์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายฉัตฐพงษ์  ถาวรบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพิเชษฐ  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอโนทัย  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายเชฏฐพงษ์  สุยะดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงช่อลดา  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายจิณณะ  วรโยธา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณภัทร  เพ็ญเนตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธนากร  ปางทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายชัยวัฒน์  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาประธาน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกฤษณพร  ศรีธาตุ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจุติภรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุพิชญา  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายวชิรพงษ์  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวนิตา  พิลาดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงประภาสิริ  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปฏิมา  แสงศักดิ์สิทธารถ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอรอนงค์  มณีสาย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอทิตยา  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายบวรพล  จงเจริญเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิตราภรณ์  สร่างโศก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายปิติภัฒน์  โมระดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพงศกร  เจียมจิตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจสนิตา  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาลจักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงขวัญณภัทร  วุฒิเสลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวนิศา  แสงบัวภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปัณณพร  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรินทรา  เชื้อโชติ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกฤติกา  โอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายราชพันธ์  พันธ์ราช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกฤตเมธ  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจิระศักดิ์  ผ่านเมือง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสิทธิโชค  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายชลริศ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายสิทธิ  พันธศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนภัทร  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพรลภัส  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวันทิวา  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวิลาสินี  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศิรินาถวันดี  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุเมธินี  อรุณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจุติมาศ  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐธิดา  รจนรังษี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภคพร  กันยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายรัฐภูมิ  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชิติพัทธ์  ชูนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนรินทร์  จั่นมาก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนพล  พละศูนย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสันติภาพ  สุขเป็ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภัทรพล  ศรีทาเวช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนวมินทร์  โลมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสุรพัศ  สุกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปัณณธร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชิษณุชา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเอกรินทร์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภานุวิชยญ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสถาพร  อุตมาลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภาวินี  ภาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชุติมา  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพัทธนันท์  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงมัฆวานี  ประเมินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนฤมล  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนากร  อุคำ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอำพล  มุกธวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพิรพัฒน์์  พิมพะสุทธอ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มะลิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพีระภาส  โกมล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอภิรักษ์  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจตุรภัทร  ธรรมปัต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงลดาวัล  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญญศิริ  เปรยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิราภรณ์  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปุญญาณี  เขื้อบัญฑิต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกฤตชยา  อินไช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพัชรพร  ผาไธสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนิชาภา  เจือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอาภัสสร  ปะวะกูล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอุรัสยา  ปรากฏ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเบญจพร  หาสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงัณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณกร  บุญแนบ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชญาพร  นามมั่น โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิณณพัต  วิเชียรศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธนัญญา  แพงศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วิเชียรศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชนิตนันท์  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจิรัชชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศุภิสรา  บงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายกฤตานนท์  วะชุม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงผกามาศ  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายพัทธพล  วงศ์เรือง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายศุภศิษฏ์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายชัยยุทธ  สำราญเย็น โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธนาดุล  นิราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายศุภโชค  คงทวี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทนาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายภาณุพงษ์  พงษาปาน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายรัตนชัย  พนดี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงรชิดา  นางาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไวยพจน์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัตริยะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปภัสสร  ป้องศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอรพรรณ  ดาษดื่น โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอิฐสราวกุล  โสนาคู โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปริยากร  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายยศพัทธ์  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรพิมล  จำลองโพธ์ิ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปภัสนันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชริฎาภรณ์  พละมาตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเจียระไน  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงลิลลดา  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ผิวเณร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชัยภัทร  อินทนาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุภาวิตา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณภัทร  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุทธิญา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเดโชชัย  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นวพัฒน์ธานี โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจณิตา  จันลาชัย โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอารยา  พรมเกตุ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญานัฐ  วามะลุน โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจินต์จุฑากานฏ์  จุนโนนยาง โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชญานิศ  ดวงสี โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชิดชนก  โพธิคาร โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนันทนิต  ทองน้อย โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวเวียง โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิรัลรัตน์  ดลโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุทธวีร์  ทองวรรณ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรัทยา  คุณุ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุขธัญญา  นวพัฒน์ธานี โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอารียา  สุทธิภักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศศินิภา  ปินะถา โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงมนัสนันท์  เสนาพรม โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภรณ์ประภา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกษรมาลา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐพงศ์  ระหา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธีรวัตร  ชนะประโคน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพลอย  จินดาศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายนฤบดินทร์  กองไชย โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอภิชิต  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปนัดดา  คำผา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไชยคำ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศิรากร  นานอก โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนชัง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกิตติญา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปรัชญา  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงไพลิน  จินดาศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนุชธชาติ  คณะพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชยุตม์  จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกนกพร  ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศุภลักษณา  เนื่องไชยศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เยาวโนภาส โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรพรม โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภาคิน  อุตมะ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรโยธา โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยจักร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายนราภัทร  รุ้งไธสง โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายเจษฏา  แก้วพิลึก โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายพุฒิพงษ์  นันทธีโร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายกฤษติพล  แสงฉวี โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัญจร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวปริยากร  กิ่งสกุล โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวมณีรัตน์  สัตย์ศรี โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวรังสินี  ทองกัญญา โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาววรรณใส  วิเศษศรี โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวพรบุญ  ถึงแสง โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวศศิประภา  ปฏิวร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายทศพล  สาธารณสุข โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปนัดดา  ไสยโคต โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชยุตรา  วิลัยกุล โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณชเร  ภูษา โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสุดที่รัก  ศิริวาลย์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐชยาพร  อังชุน โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพีรกานต์  จันทร์ไทย โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอริสรา  ทาระขจัด โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิกานต์  อัญญสิทธิ์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสิทธินี  เจริญผล โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธัญพร  ขันติกิจ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  สุวรรณคดี โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกำแพง  ภูจุธาตุ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายนิติภูมิ  สามารถ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสิริยากร  สุกใส โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกมลวรรณ  มูลสาร โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายธีรยุทธ  พลยุทธ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพัชรีย์  อุ่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพรทิภา  ไตรภูมิ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรดาวัลย์  ขาวสอาด โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งราม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรัฐพงศ์  จอดนอก โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัลรัตน์  นนพละ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพชรพรรณ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงญาณี  โชติเนตร โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายสุวิตต์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขสวาง โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายเทพทัต  กุลยศคณาวัต โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณัฐณิชา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายธนกฤต  งามแก้ว โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงรักษิณา  สมคะเณย์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพรนัชชา  ปัญโญกลาง โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภัทรชญา  โสพรมมา โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุตรตา โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัฐนนท์  พัดพรม โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิชญาภา  เนื่องอุดม โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุภานัน  บัวนิล โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศิวกรณ์  ละมูล โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพศวีร์  น้อยเมืองเปลือย โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนรมน  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณิชกานต์  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมนิสรา  ปะหะระตา โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุทธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตังธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงญานิกา  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสุทธินันท์  ทรงสังขาร โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายบัณฑิต  พันธุมาตร โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีรเทพ  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลยศวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพงศกร  แสงนาค โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงชนากานต์  หาริชัย โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวรากร  สระบัว โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเบญจพร  คันศร โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม