รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนิรัชดาพร  พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปิยะชัย  ใช่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรปรียา  มีเดช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภวิศ  เครือสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณฐภัทร  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวิลาสินี  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  นวลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปรีดิ์ติพัทธ  ไชยพลงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายแวว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายปรเมศวร์  แก้วบุปผา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายสหรัถ  สำเภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชนกันต์  พิรุณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายอิสริยยศ  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ธนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภูมิรพี  พร้อมมูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายสุกฤษ  สงวนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธันยพัฒน์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกานตพงศ์  บุญยู้ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายปัณณทัต  จรูญรัตนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายเอื้ออังกูร  คำผา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนันทัชพร  สีหานาจ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายวิศวะ  ชาย์นติสมสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนิกานต์  โสตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภรณ์ภัทร  คุณาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกิตติพิชญา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปีติกานต์  คมขำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายไกรสิทธิ  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงโฉบเเข  ทางาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิมณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธันวา  พลพวก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชาภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจริญญากรณ์  อิ่มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนารีรัตน์  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุชาดา  ธิมาชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธูปทอง  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชาลิณี  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐพล  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันเต โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศิรินญา  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายกฤตานนท์  นวลนุกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบอุ่น โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชฎานาฏ  จันทร์ทรง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐดนัย  คุณะสิทธิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรัฐติยา  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพงศธร  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐธิกา  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายมนัสวี  นครราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรุ้งพร  สุรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงยลดา  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายยศศักดิ์  จันทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายชยางกูร  สินธุสนธิชาติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอนิวัฒน์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนาพร  พันธ์ชารี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนาธิวัฒน์  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุทธิดา  ปัคมา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชัย  คำวิชิตธนาภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายเดชาพล  สุทธิสนพรกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธิติรุต  ธารีราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายโตธรรม  บุญเริ่ม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกนกกาญจน์  มุ่งผล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกันตพัฒน์  กิตติศุภวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจิรัฏร์  มาแสวง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฑิตฐิตาพร  จินตะเวช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิราภา  ภัยกุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงครองกานต์  ครอบบัวบาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเกื้อกูล  องอาจ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายวชิรวิชญ์  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนาราภัทร  ไวพจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิยดา  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศศิยานันท์  ศิริโรจนวงศา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสิรภพ  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอชิรญา  ทองวิทยาพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่กิม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชัญญานันท์  ครุสันธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายญาณกร  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายบุพกร  จันทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐพล  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภูวศิษฏ์  คำเนตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปนัสยา  หาสำรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอริสรา  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายสรวิชญ์  นนท์สามารถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอภิรักษ์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิมพยอม  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวริศรา  คงขาว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวีระภัทร  สุวรรณเพชร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปภานัน  โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกุลธิดา  สาทองขาว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุวภัทร  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศิริขวัญ  วงษ์ใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสิรินภา  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐิดา  วิเศษแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธเกิด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนันทวรรณ  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรรณิศา  สมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนริศรา  ปานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐชนนท์  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวรภพ  วงศ์แทน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอนุกูล  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐพงศ์  พรมราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสุธนัย  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ภูมิเขต โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฐิติพร  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสิรินทร์ชญา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสิฎาพัณฑ์  ทองทัพไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชิษณุพงษ์  วิสาพรหม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศวัสกร  หูตาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจิรานุวัฒน์  นนตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนิติการ  แสงส่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอภิสรา  เกาะกิ่ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองอรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศิริมิ่งขวัญ  นาทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอภิญญา  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายฐาปณวรรศ์  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐดนัย  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฐพล  ผิวทน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณิภัทรชญา  ทองยืน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ์ไกร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายครองภพ  เซียงหนู โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัทรนรี  บทมูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอรรถพร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายบุญญพนต์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนินโชตน์  เวชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอัญญาวรรณ  ไฝงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจียะพัฒน์  จันทร์สุด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฐกิจ  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเเดนไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวัชรินญา  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอุมาพร  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรชญา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัทรพร  ปรารถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสุรวุฒิ  แก่นชมภู โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกันตพงศ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวิชัย  เบ้าหนองบัว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพฤษ  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐพล  คุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัตนพาณิทย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุชานาถ  บุญพรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูมิภัทร  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิรภิญญา  มาปะโท โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐดนัย  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเรืองศักดิ์  ราชวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายขวัญทิวา  ทุ่มโมง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายฐิติวุฒิ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอารยา  ศรีทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนัญชัย  แฝงธานี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเนตรธารา  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอริศรา  อยุ่เย็น โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชญานิน  สุดเอียด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงรัตติยากร  ไหลริน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นกล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวันชนะ  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญสา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชุติสรา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกรกมล  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวรกมล  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปานวาด  ธิมาชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเอมิตา  แก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศิรประภา  โลเชียงสาย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกฤติภา  ดวงบัญชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกันต์กวี  นุสหรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณพลวัต  ลุล่วง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชนกนันท์  ขยันทำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิรพัฒน์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายนวพล  หงค์คำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจีราวรรณ  สุขสวาท โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณิชชานันทน์  สีเเดงก่ำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชโยดม  บรรเทากุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  โกยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวริศรา  ขุมคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปารฉัตร  อุดมพรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชาญณรงค์  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเนติธร  สิงหะพา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีรภัทร  สายโสภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกฤชนนท์  ขอสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณิชา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายโชติพงษ์  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายณัฐพล  ยกมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกฤตภัค  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไขขุนทด โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายเลิศนริทธ์  โฆษิตพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปาลินี  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภวิศย์พร  เพียรยิ่ง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนุชวรา  ทองปาน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปริยากร  ขวานทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐนันท์  โคกศรี โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัชชา  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสุเมธา  ป้องเขตต์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปิตินันท์  รักเพื่อน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนิรชา  พันธ์ุเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรัชนีกร  ขวานทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ป้องเศร้า โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพรรณปพร  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายกิตติปัญญา  ศาลางาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ไตยรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์แปด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปัญญาใส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  โคตรจรรยา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายสุธี  กวนเมืองใต้ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายวรภพ  ทองขาว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกัญญาพักตร์  สามสี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายยงยุทธ  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายธนพงศ์  บุตรราช โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายยศกร  อยู่เย็น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายสิรภพ  ใจธรรม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายตรีมาส  สามัคถิยะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายอติวิชญ์  เลากลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายจิตรทิวัส  แก่นคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายชวกร  จางไววิทย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายฉัตรชัย  ปามุทา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาญวิรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชนนภา  เยื้องกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวว่อง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โสมรักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้้ำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเอมิกา  สระทองขม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงรุจาภา  โพธิแสง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสวรินทร์  มุลทา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอารียา  ศรีชนะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนภลดา  สวัสดี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรรณภรณ์  บุตตะมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงบุษยา  ภูมิฐาน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธีรภัทร์  จิตกระเสริม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสุริยะพงศ์  ไชยงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  โนรีรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองวัฒน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเรเชล  บุดดาหาร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายคณิศร  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนนทวัฒน์  พิมลสวัสดิ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอุทธา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปรัตถกร  ศิลโภไคย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐสุดา  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองลา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงลลิดา  สนสมบัติ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณิชา  เกตุเชื้อ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศิริกัลยา  แม้นพวก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงภันฑิรา  ไวว่อง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมัลลิกา  ว่องไว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกิตินันท์  โชติกุลรุ่งโรจน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภาณุทัตต์  แม็คโดนัลด์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายนิธิศ  เพชรภู่ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายศิวาวุธ  คำอินทร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโสม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปพิชญา  โคตะขุน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชาร์คริส  เพ็งรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายชัยรัตน์  แก้วบุดดา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรัฐภูมิ  หาดคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพิชญะ  บุตะเขียว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพรนัชชา  สอนลิลิา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายธรรม์ริศย์  วรฉัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายภานุพงษ์  ทองนาค โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายชวกรณ์  อุปสาร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายธีรภัทร  ทาจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายศุภสัณฑ์  ถูกธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายณฐกร  แพงสี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงวริศรา  สุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวรณัน  ศรีบุญนาค โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสุธาวดี  สมหวัง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพีรดา  วงศ์อินตา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายพิชญ์  ศรีโพธิ์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณิชนุติ  แสงใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุชัญญา  วัตรสาร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วาษ์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีเกษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกนกวรรณ  นุตภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายพชรพล  หาไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกณิฐา  กาสี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปภาวริณท์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพัชรินทร์  พัฒนภูทอง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอารยา  ไม้หมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกัญญ์ฑิญากร  จิตตะยโศธร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงเปมิกา  สมจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กาลจักร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณิชกานต์  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงญานิกา  แก้วทองคำ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงเขมิกา  ชาลีวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนันทิยา  ทองทา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นามแสง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายปุณณวิช  ไพทา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายพิตรพิบูล  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตั้งศิริสุข โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชาริณี  พวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญขจร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีนูเดช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายสิรภัส  โรจนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุทัตตา  พิมพ์จำปา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายพงศกร  แก้วใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายไชยวิชิต  เตียประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายพสิษฐ์  แก่นพุฒ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงใบบุญ  ศรีธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสุราทิพย์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอศิรวรรณ  ปัญจะขัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงรวิสรา  ประสมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายธีรวิชญ์  ชราศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายอติเทพ  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายสุวิพงษ์  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกวินธิดา  ลอยหา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสาธิดา  เจริญใจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายคุณากร  กลั่นมณี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชลธิชา  จันใด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮองเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงญาดา  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปัญญาณี  ฉ่ำพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงฐิติวรดา  ภัคดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปุณยนช  ธนุยุทธกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยสิม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธนิดาภรณ์  เขียวคราม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงคชาภรณ์  กวีกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฏฐนันท์  อินทรวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชทสอน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเปมิกา  มิระสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงรุ่งนภา  อารีรักษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกชพร  นามบรรเทิง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจักรินทร์  มีสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกฤติยาพร  แสงโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปริยากร  บุญตา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปาภูงา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายจิณณะ  พรหมกสิกร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์หาจักร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายติณณภพ  สุนทรารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤติน  แสนจำลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุมนนัฏ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงบุญญิสา  โคตรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพีระภัทร์  แสนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธัญพิมล  จันใด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภณณ์  แก้วใสสนิท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายประภัชนัย  โพธิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาดดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอชิรญา  สระ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงญานิศา  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไอยะแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายทีปกร  แสงใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวรทา  นานาค โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปวิชญา  อุปฮาด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรินรำไพ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกนกลัดดา  เครือผือ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนโสภาวัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงจณิสตา  ทองมณี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงแพรวา  เหมลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม