รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเจตน์  เจ้าดูรี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพิสิษฐ์  กันหม่อง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชัชชนน  กันทะวงษ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์สุพรรณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฐาปนีย์  ดวงอาทิตย์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชัยมงคล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจริยา  ทิพวรรณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญชนก  มีมาเมิน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศตพร  วนาเชิง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญธิชา  พนาลัยสมบูรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรธิชา  พะยิ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธัชพล  สีสุข โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายณฐพล  สนิทชาติ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายวรากร  จิตดา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนิรดา  ยารวง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปานฤทัย  แก้วธิวัง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเขมจิรา  รังษีจันทร์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายณัฐนนท์  คำแหลง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธนกิจ  เฮียงโฮม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธนพนธ์  สิริกรธนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนพงศ์  สิริกรธนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปริยากร  งามสม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงบัวบูชา  แสนวิชัย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกุลณัฐ  พลประดิษฐ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศุภิสรา  เทพเนาว์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวัง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปูนมาก โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวนิตชญาภรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยประโคม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายณฐกร  คำน้อย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกมลพรรณ  ตาไฝ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชคงทน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายปัญจพล  บุญทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุธินันท์  อินตาปัญญา โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอชิระ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชญานิศ  คงรักความดี โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายชยากร  แก้วเตี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวรัชยา  สุธรรมยอง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจิรัชยา  ณัฐรมย์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายเผ่าพล  เผ่าพันธุ์เหนือ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายวีรวัฒน์  บุษยาวรรณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนันทนัช  วัชโรธร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์สูตร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงแพรวพิชชา  กุโพณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิชชาภา  คงรักความดี โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายวีระศักดิ์  ยอดเมฆา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปภาดา  เกษมวนาภรณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอธิภัทร  ชมชื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณํฏฐภัทร  จันต๊ะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอมราพร  กาใจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปภาดา  - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปํญญา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเนตรนภิศ  ปัณณิกา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายทินภัทร  วนาศรีกุล โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนีรชา  แก้วต๋า โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิงสกุลเด่น โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปัญญาพร  โคตุเคน โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีสุขสัขสันต์คงคา โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิระดา  บุญหนา โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชนนิกานต์  วนากลิ่นสอาด โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจีรพันธ์  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายสุทธิวิวัฒน์  โสมนะวัตร โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงน้ำเพชร  คลังประโคน โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุภานันท์  ดาวประกายศรี โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายปุณยทรรศน์  ชัยปราณี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงยุภารัตน์  สุริยเปล่งแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐชยากร  เงินแก๊ง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายภาณุวิชญ์  อุลลา โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายอชรายุ  อัมพรคีรีมาศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายนพณัฐ  สุทน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพริมริสา  สุภาประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนิรชา  กูพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงจีรภัส  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายอิทธิกร  เกริกก้องฟ้า โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิชญา  นายนำ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธัญณิชา  สินสิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเมตตา  โคสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฎฐวี  มารศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนันท์สินี  วิเศษไพรสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปรียา  วงศ์น้อย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชญา  พงศ์ไพรภูมิ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวรีรัตน์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอรณี  จันจาเร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายดากิ  - โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมณฑิรา  สิงห์แดง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจารุพิชญา  ชื่นกรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงธรรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงดำรงธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  นิธิธาราเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมน์ลภัส  บงกชนภาดล โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอนุพงศ์  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจิรายุทร  สง่าถาวร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายทัศพล  คงความแสนสุข โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายทัตพร  บำเหน็จงาม โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสโรชา  แก้วกลางพนา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัทรดา  หยกพูนผลดี โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอัปศรา  วังปาน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไพรธิติ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสุวินัย  ษมาจิตมีชัย โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอันนา  เปล่งแสงสุริยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอุเทน  ย่านทราย โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงขวัญภิรมณ์  มณีนิติกร โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงขวัญจิตร  ขวัญสุวรรณศรี โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณิชา  อะตะปัญญา โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพอลุหลู่  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเกศฎา  มหาศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรพิมล  ปัญญาธีรเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิชญา  จันเป็ง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงเกลวิน  วันเผด็จ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภานุวัฒน์  จันเป็ง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอัยยา  บุญสถิตย์กุล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิ่มสุดเจริญ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตามอารมณ์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปิยวัชร์  แตะต้อย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอื้องฟ้าไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงญาณิศา  เนตรนภากาศ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวิชุดา  ขยันกิจมงคล โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพรสิริ  พนาใสจันทร์แจ่ม โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงญาณาธิป  ชวลิตกิตติคุณ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงรินลดา  อนันต์สัตย์ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวรกานต์  แจ่มสกุลฉาย โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรุจิดา  โชคสุขเสียงวิเวก โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนารดา  ศิลปะไพรวรรณ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา 1 ป.6 วิทย์ประถม