รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพงศกร  วงศ์เชิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายศรันย์  วีระวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายสิทธิโชค  สุทธิจิตผ่องใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายพรสวรรค์  อินธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายไกรวิท  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรัทยา  ใฝ่มหากุศุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรรณกร  ม่อยภิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์จันทา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกตพร  ปุ๊กละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงมนัญชญา  คีรีเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงสวัสดิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศกลรัตน์  สาวารส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายวรากร  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายอาทิตกานต์  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายเอื้ออังกูล  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรดา  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพชรพร  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนิรา  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิสำราญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรริสรา  จรัสโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกชพรรณ  กฤณะภูติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงลันนา  เป็งมาด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพิทยา  ศรีธิเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอธิชนม์  ศรีจันตา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพงศกร  ศรีเกาะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายอาทิตย์  วัฒนวรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิณณพัฒ  กวินธิดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพัทรพล  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกษิดิศ  โกศลปลั่งศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายขวัญชัย  พินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธีรวัฒน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภาคิน  ธิดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเวธนี  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงยลลดา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรกานต์  รักสงบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพัชรมัย  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงมณฑา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกมลชนก  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายอธิวัฒน์  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายสุธินันท์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายจักรี  พงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายสุชนกนันท์  อรินแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายวงศธร  ลิขิตรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายบรรณวิชญ์  บุญโหล่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายพัทธรดล  ยอดคณิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชนกนต์  ฉันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสิเมโอน  ภิรมย์สดุดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพนิตสุภา  แสงโสม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศญานันท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทรธิดา  มิ่งลักษมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกุลกัลยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอรัญญา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมมะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณชนก  ตายน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสืบสกุล  หว่างป่อ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนบดี  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายชัยชนะ  ลิ้มวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายปิยวัฒน์  คะละภู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายณฐกร  หงษ์ใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายกสิร  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์  ดอนโสภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงลลนันท์  ธิราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวราห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปริชาติ  วรารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกชกร  คีรีเขตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศิรพัฒน์  จอกู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐชนน  ตาจุมปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายธนพัฒน์  จรรยารัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายกรณ์ดนัย  ขจิตการญจนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพงศธร  เจิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสเงินดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายธราเทพ  ตยาคีทาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษมจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศศิรดา  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสาธิกา  นภาเวชกุบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอติกานต์  วิไลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอภิชญา  ธนิตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายวีรากร  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายสีหราช  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายปาฏิหารย์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธราเทพ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายพีรพล  กลิ่นจงกล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิสชา  สิทธิ์คงขจร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐยศ  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายชยานันท์  วุฒิวงศโชติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายสุรชัช  ศิริบุญมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายธวัชัย  วิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายคุณากร  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงเยบีพร  แฮหมือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายบุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอธิชา  เวชศุภกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐชยา  เพียรพรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปณัฎฎา  มนฑนม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงบุตรสวรรค์  ไพรวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีละวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธเนศพล  ศรีชุ่ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายฉัตรวัตต์  ท่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอภิชาติ  สันต์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเดชวุฒิ  เล่าเรียนดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกฤตธี  กางเมืองพล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสังข์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายฮัดซัน  วิชัยยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอนัญญา  เวชศุภกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกานตน์รวี  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธนภรณ์  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงทักษอร  สิงหศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนฤดม  เครือสืบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐดนัย  พรนราวีรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอภิวิชญ์  มหาพงไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนรธีร์  สนุกใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอภิชาต  อูปเผือก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายรัชตะ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนพจน์  เปี่ยมหทัยชล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภัคธร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวีรัช  ไพรสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายรัชชานนท์  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนวัฒน์  เครือญาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุกลพัฒน์  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชลกานต์  พรมมาลี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงคนัสนันท์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศิริ  มงคลเกษรทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกรกช  อุดมสิริวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายรักชาติ  พงษ์หนองเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชัยพฤกษ์  ใจหมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกฤษฎา  แบเจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพิชิตพงษ์  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวีรภัทร  วิรัตน์สุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพงศ์ภัค  ศิลปนันท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายคัมภีร์  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนกร  หน่อวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใหม่นา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิมพิดา  พนาคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรแก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินต๊ะวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรัตนวดี  ฉีโย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศิชานันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนพธีรา  ลอก๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอภิชญา  รัตนชัยปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจารุณี  ค้ำชุนโคทร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธนพร  แสงหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนาวี  เสรีย์วงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนกร  คำมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนันทนัช  อะริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภัทรภณ  ภู่รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชชา  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงคันธรส  ติวัน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพิรุฬห์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอนัญญา  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  ภูมิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสุธชาติ  สงวนพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายรัชชานนท์  จาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภูมิ  รัตนบูรณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายปัจพงศ์  โรจนจิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกานต์พิชชา  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุธิพร  ภูษิตวิโรจ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวราทิพยื  ศรีกันไชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุริยน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชยานุตม์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สายชลจินดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกีรติกา  โชตินาจิณดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณิชากร  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐฐา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศุภดิษถ์  มั่นประกอบบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอรรถพร  สุวรรณนิยม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธิติวุฒิ  เบ้าชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกรกฏ  พิมพ์รส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกฤตเมธ  มณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายทศวรรษ  ปานยุ้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธรรมรัตน์  ผาธำรงไท โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกันต์พัฒน์  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกันตพิชญ์  อินทร์ชย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนากร  ธนกรสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนกร  ธนกรสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปารมี  ปุละเปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงบุณยวีร์  หมีจันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนิตยา  มูลมัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุภาวดี  สะอาดจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพีรดา  พรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุจิรา  ภูจีวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศุภกฤต  ประทีปแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปณิธาน  เล็กอิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณฐรักษ์  วิลัยปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิชุดา  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนัญชนก  เยาวโสภา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชญาดา  เจริญโชคธนัง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิยดา  ลุงแดง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายธีรภัทร  เวฬุสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฏฐภูมิ  ปัญญาศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงวรินทรา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโรจน์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญจิตต์ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนภร  ทิมผ่องใส โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชมพูนุช  กองทุนดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกานมณี  สุปินธรรม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนกฤติ  ปิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปรีย์วรา  กรองสติปัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรสวรรค์  อมรศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงฐิตาภา  สิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสุรพงษ์  ลุงเลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ่นวิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายภัทรกร  แซ่เย้า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายธนภัทร  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายนภสินธุ์  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงญาณิศา  พนาสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายเขมมนัส  สิ่งส่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายณัชพล  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายจรูญโรจน์  หม่องมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัชรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายก้องภพ  แซ่หลิว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงประกายมุข  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอรจิรา  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย เจนกินส์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภูษณิศา  สิริโชควิไล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเพชรชรี  สายเตง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนอิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายมนัญชัย  นาวิก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายธราเทพ  คำซาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงชลธิชา  โยคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายภูมินันท์  วงศ์นวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายสิทธิชาติ  เซ่งเฮ่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะแยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายภูรินทร์  คฑาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายนรากร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายอธิป  ใต้ร่มประทีป โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายกาฟวิน  ลุนเดย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพีรณัฐ  ชัยแสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายสิทธิพล  ซาทู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายปวีร์  ธรานันทวิทยา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธัญเทพ  รักพิทักษ์มั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคุณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายพีรัชชัย  แซ่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 นายอมรเทพ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายหลาวคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นายกฤติน  จือจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นายหน่อคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอ่องคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายหลู่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงเกศสุดา  อ่องสุนทร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอินทิพร  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เลาชว้าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวิชชุดา  หล่อเดชาถิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงแสงธร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงหม่าน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงน้ำหวาน  รวมไทยอารี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงนิภาภรณ์  อุ่นยาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงคำลืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชนสวัสดิ์  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายยุทธนา  ปัญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธนกฤต  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพันธวัช  แก้วดวงแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายจิระภัทร  สะมะบุ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงญานินจันทร์  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกันต์ธิดา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงรติมา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงรมิตา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่หม่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงธีรนุช  แซ่จริง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงแหลง  ดาด้า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายถิรายุส์  สีย้าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายณภัทร  เดี่ยวตระกูล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายอธิฐาน  แก้วเกย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงเบญญานุช  ภูริรุจา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวพิกุล  สมบัติทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงคำหลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอารี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสมพิศ  ธีระปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวปาริฉัตร  มณีแนว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวปาริชาติ  มณีแนว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายธนวัต  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจิรวัฒน์  มัฆวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธีรเดช  ทองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพงศธร  มงคลจรรยาภัค โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสิรวิชญ์  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายโสภณา  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจีรพัฒน์ ชี  โรเบิร์ตสัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวงศ์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายเอกพัฒน์  นุจายเขิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธีรภัทร  กิจขจรกุศล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงรัชดา  หลอกแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอารีวัลย์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชมพูนุท  สีว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนริศรา  คงเวียงราช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวิชญาดา  สุจินดา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิรดาภร  ปันคำมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงตริตาภรณ์  หมายหมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศุภณัฐ  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายจารุวิทย์  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพีรวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนทัต  เถื่อนอุดร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอิทธิพล  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายขุนพล  หมอคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกิตติพงศ์  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณภัทร  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศุกร์ชฎา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัชชา  ลุงยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอรพิน  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธัญญาศิริ  แอเซ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพนธกร  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเตวิช  มานะประสพสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภูริช  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายก้องภพ  นวลเตอะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเพชราภรณ์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกุลยรัตน์  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธณิกาญจน์  แปดศอก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอินทัช  ย่างสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ผางแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอานนท์  มอญชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนิรวิชย์  จ่าก่าซื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายเอกหฤษณ์  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายราเมษ  หัฎฐกร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายศรัณย์  อูลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอดิศร  ลุงคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอังคณา  ลุงหม่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกชกร  โอดคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกัญญภัค  แด้แก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงญาณิสา  ชนะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอภิเดช  แซ่หม่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายฆนรุจ  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายโกมล  สีจู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนภูมิ  กังวาลศิล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภานุพงศ์  สมบัติวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสิริศักดิ์  ทุนไฮน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐดนัย  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายเอกราช  แซ่หวัง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญพิชชา  โชคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงเจนจิรา  วนารุจี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 นางสาวเมธาวี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธิตยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสิทธิ์รนันท์  แซ่หลี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลีลาฐิติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงขวัญข้าว  กูนาธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนฤมล  หยางเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเกสรา  เที่ยงคุณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงบุพกร  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงแสงดาว  เกียรติกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอลินดา  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวรฤทธิ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธงชัย  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกษาปณ์  ทำกิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายญาณวรุตม์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนภูมิ  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายรส  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สุวรรณเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพัชริศา  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงภัทรนันท์  หาญอุ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวชิรญาณ  ชู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอังคณา  จักก่าออ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุรัมภา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพันธิสา  แซ่หยาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนัฐรียา  ร้านทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกรวิชญ์  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายธนกฤต  พรศุภฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายโกสินทร์  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจันทิมา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุภานา  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวงศ์เดือน  มณีสร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงฉัตรกนก  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงตะวันฉาย  อุตมงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงสวิตรา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วังสาร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายณัฐภูมิ  สรานนท์เมธากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริปุณยธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงอนุดา  โชคนันทภัค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
500 นางสาวเจนจิรา  แซ่ว่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวธิดาภรณ์  ผาแดงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวปณิดา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวจักษณา  วัฒนแสนสุข โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวจริยาพร  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวกันต์ธิดา  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวขวัญรัตน์  มนตรีสถิตกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวรวิพร  หมายแสง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายเอกพันธ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายวิชยา  จีนาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายธีรพงษ์  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวจันทนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวศุภนา  ชัยทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวนวลจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงวิจิตรา  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวดรณี  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวดรุณี  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายจักรภัทร  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวคีตภัทร  พร้อมธงชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวมอญอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวสุทีทิดา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายวีรกร  ขวั่งจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายจักรวาล  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงรติกานต์  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงนนทิชา  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงหนุ่มไทย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวชนาภา  ธนาใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงวาริษา  จิตราภากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวสุดที่รัก  เกียรติโสคิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพรรณี  ณัฐวดีมงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงจินตนา  ตะแซ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายฉันทวัฒน์  พรมสีใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธัญทิพา  แซ่ยั้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายจักรกฤษณ์  นามพรหม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงจันทกานต์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกัลยกร  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนันทิสา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวอัปสร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงพลอยใส  คำยอด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายเสือมน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงรติกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพรสิณี  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงมณีรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงนันท์มนัส  จิรอดิศัยถาวร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงหอมฮืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายอธินาถ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายภูริษ  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายคนาธิป  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงรวิษฎา  ร่มโพธิ์อร่ามดี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนิษฐกานต์  พจนาพาที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายทัศนัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธราเทพ  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอาทิตยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพรชนิตว์  นุมา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงประภัสสร  เลาหรี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณภัทร  ทวีโชครัตน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญูกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรจนา  เลาลิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกนกพร  เลิศศักดินา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกฤษจารี  ผาเลิศสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์กุลชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกิตติพันธุ์  ฝั้นเรือนแก้ว โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายบริพัตร์  ปัญญาแปง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงไปรยา  ธรรมสุโท โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงปนัสยา  เจแฮ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายกิตติภพ  ไชยศรี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายพงศภัค  สุขก๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายนนพัทธ์  ธรณีศาสตร์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายพุฒิพงค์  มูลสา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายเตโชดม  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนันทิกานต์  ้้เฮิมนาง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปนัดดา  คองแดง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปิยมน  นันดี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงจันทร์ดาว  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงธัญสุดา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงศิรภัสสร  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายกร  ชาย โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายจ่ามปุ้น  สามแสง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายอัครชัย  หมีจ๊ะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายศุภวิชญ์  คิตตรง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปันสี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงเท  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายภูษิต  พระนิแฮ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุมนรัตน์  โหล่เจ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอนัญญา  มนุพัศเมธี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายศรายุทธ  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงพรสินี  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธนภูมิ  คิดตรง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายพัชรพล  มูลสุข โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายดลวัต  แก้วขัน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชยุต  นิธิวิโรจน์สุข โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายเบนยามิน  กวีเกรียงไกร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสิรินทรา  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงฑิมพิการัตน์  เขียวมูล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณัฐวดี  สมแปง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงขวัญชนก  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงรติรส  แซ่ท่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายพลทัต  ดอกผึ้ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายตะวัน  จันทบุรี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายเปรมสุข  อุดมไพศาลศักดิ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายประเสริฐ  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายวัชรชัย  เส่ซู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายวุฒิพันธ์  บุญดี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงเมธาวี  หนองปิงคำ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กัลยา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจุรีพร  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงรจริน  นายหว่าง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงธัญชนก  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงบงกชรัตน์  ไพรนภา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพนิดา  นายหว่าง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพรสินี  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอัจฉรา  เจริญมั่งมีเงิน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงอาจรีย์  ตาหมื่อหลื่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงนิรชา  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวแสงนุ่ม  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชลิตา  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายบงกชเพชร  วงศ์ใจเพชร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายอภิชาติ  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 นายอาทิตย์  วงศ์ตระกูลซ่ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายพงศธร  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสิรินทรา  ยานะรินทร์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสิราวรรณ  เลิศวงศ์รัตนกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอุฬาริกา  สุขก๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 นายณัฐชนนท์  อุตเจริญ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นายพิพัฒน์  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นายพศิน  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายฐกฤตธรณ์  ฐิรนันท์โภคิน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นายณัฐภัทร  เลาวือ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายสงกรานต์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นายทักษิณ  เต็มบุญหรรษา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวพัชรินทร์  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวศุภาวรรณ  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาววรรณพร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวสุภัสรา  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวบุณยาพร  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายจิรเดช  เหว่าจะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นายวงศกร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายสิทธิพล  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายธนวิชญ์  อยู่เปา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายจิ่งห่าน  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวชุติมา  ดิเรกวาจา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวสุวารัตน์  ตะแก โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวฉันทนา  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงดรณี  สมานชาญชัย โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สิงห์ทอน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวศนิดา  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวศิรประภา  ทิพอิ่น โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวสุดารัตน์  ประสานเนรมิตร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายศิรชัย  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายศุกลวัฒน์  สีชา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเข็มอัปสร  สุขก๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงแสงคำ  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเอื้อยแสง  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวาสนา  แซ่ว่าง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงนิตยา  - โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงสุทธิดา  ก้อนมณี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพัชชานันท์  นันธิสิงห์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกชพร  ปาละวงศ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงคำแลง  - โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงวิราสิณี  วงศ์พรพระ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายพุฒิพงศ์  พนมไพร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงนิชาภัทร  โกสุม โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จัง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงสิริวิมล  โชติชัยวงษ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายศิภูริน  บางโพ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายเลวี  เจริญเจ้าสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงมานิตา  นายวม โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงกมลชนก  โตริ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกชกร  เขียวคำฝั่น โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเจนจิรา  โกมัย โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิติกาญจนากร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพลอย  จรัสประสานกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงฐิติมน  พัฒนาเกษตร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเขมิกา  วงค์บุตร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายพิเชษฐ์  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภาคิน  - โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายกมลภพ  อรุโณทัย โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสายธาร  หาดสีทอง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงทอฝัน  ยงตระกูลพันธ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปาริชาติ  ก่อนเศรษฐ๊ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายชัยวัฒน์  ยงทองจรัสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสิริกร  - โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เต็มคำ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธันยพร  ชมสมองเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยภูธร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงฐิติพร  ตรียารักษ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสุนิตา  ตาลประดับ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงหญิงระวิง  ก่อนใครใคร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงประภัสรา  ชัยเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกันติยาพร  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพัสกร  ขจรงามแท้ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปริชญา  กิกลิ้ง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงญาณิกา  พรหมผัด โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกรองกาญจน์  อินตั้ง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวรากร  เมฆจงดล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายรัฐพงษ์  ถิ่นวนา โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงพรปวีณ์  กลมเกียรติ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายพชร  กิจโดมกุล โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงชนนิกานต์  รักป่าไม้ โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายวีรภัทร  ไกรเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ปินตาคำ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงวริษฐา  พุทธานุภาพกุล โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงสายสุณี  พรนัดดา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กระทงทอง โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายศักรินทร์  นะสุ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 นางสาววิชญาดา  ยาลังกา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสุริตา  ศักดิ์อมรรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวสุดา  เกษมพูนสุข โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายดนุสรณ์  กอบจิตสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กาวิชัย โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกิตติพศ  ใจเลิศฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายจิรกร  กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายคริสธิเดช  กอดวิเชียร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายภุเบศร์  พินิจธรรมธีระ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนเกียรติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจีรวรรณ  ก่อนอุษา โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงภัทรพร  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวริศรา  ชมกระจ่างดี โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอัครพล  เกษมสุขพูนวัตถุ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงเล็ก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงวิรดา  ไพรโพนทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายจายน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวิไล  จรรยาอร่ามกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงภัสสริน  แก้วดวง โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสิดาพร  ก้องปฐพีสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงรัชนี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีบุญมา โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงยุภาพร  ศิริชัยวุฒิ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวีรินทร์  วารินทร์สิริ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงศรีสมร  กุลจิระวนนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายชยากร  ชูพันธ์สิทธิพงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพงค์พันธ์  อริญาวิบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายสมตระกูล  สีจันทร์สุกสกาว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายเอ็ม  สายแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงชุดา  เจอสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงยุวดี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงศรีสวรรค์  มงคลสิริปรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปัทมวรรณ  บุญดิษฐ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หมอกทรายขาว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายศุภณัฐ  อ่องตียะ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุงเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายกิตตินันท์  ปิติวานากุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายก้องภพ  สกุลหอมออ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายอารีฟ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงภรันยา  โนตะ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพลอย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกณิกา  อนุสรณ์เมธีกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพลอย  กิติดรไพรศาล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงศิรินทร  ศิรไพศาลสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงสายฝน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงสุนิดา  ศิรไพศาลสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงหทัยชน  อภิธนเมธี โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงพรพัชรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงอาย  พอก้า โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายชยกร  เสมอใจ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายณเดช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายโมฮา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายสมจิตร  กู้นะมงคล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายธีรเทพ  อนุรักษ์วนาไพร โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายปู  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงสาวิตรี  รักเจริญ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงวิลัยพร  มณฑนม โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงวรรณพร  จินดารัตนา โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายวิภพ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงหมวยหญิง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายเก่ง  สดใสสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายชานน  จิตรภานุทรัพย์ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายจีรพัฒน์  ตระกูลวิริยะชัย โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงคำหลาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายพัสกร  คำหล้า โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายจายหลง  ลุงต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายดนัย  ลุงทุน โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงกนกพร  โชติอัศวนันท์ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงพิมพ์อร  พรไพลินเดชา โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงจารวี  แซ่หล่อ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงญาณิษา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงชนนิกานต์  เหมะ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงบน  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงนลินี  วนาลัยธำรง โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายภูวดล  ก้องตะวัน โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายชนจันทร์  จิตธรรมดี โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพรทิพ  พรโชคชัยกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายิอินสอน  เกียรติธนากุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพันธวัช  บวรพงศ์ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายจอมอินทร์  จันทราอินทร์ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายคุณอนันต์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวราลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงแสงคำวรรณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสุมาตรา  จรัสเดชากร โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชโชติภัทรสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพรทอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงบุณยวีย์  ศักดิ์คีรีงาม โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงการเกด  ประกิตกิตติกุล โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายวรพงษ์  เล่อกา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงวิยะดา  ไพรบูรพา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสาธิกา  ม่านฟ้าสีคราม โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพนิดา  เล่อกา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกษิรา  เครือทอง โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงศันศนีย์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงวัลยา  เล่อกา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่านฟ้าสีคราม โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายซอเหน่มู  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายเมธพนธ์  รัตนชัยชาญหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงยุวเรศ  อรรถเวช โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงดุจดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงเมนู  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ภัทธรกุล โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายนฤทธิ์  ทุนน่อย โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชัญญานุช  สกุณาสีทอง โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายทวีศักดิ์  พิทักษ์ปิยะกุล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายชยากร  ชลธารเสาวรส โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟ้าตระการ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงธัญภรณ์  อัมพรสกุล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเกษ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวรรัตน์  ผู้ชงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายเอสรา  บัวบาล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายนัทธพงศ์  ชูสูงเนิน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีมูล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงศิริรัตน์  เสมมหาศักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายอภินันท์  นำสุขกายใจ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงจันทร์ฟอง  เมืองนาย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงหมู  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสุข  มอนแสง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอ่องจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธรนันท์  ธารานพดล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงนิภาพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวรดา  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายภูวนัตถ์  จามจุรีย์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายบุพกร  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงเกศราภรณ์  พาลิแล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงวรรณิตา  วราฤทธิ์ภาคกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงทับทิม  ทาคำมา โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายธนากร  พรนราหัสดีกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญกิติ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงจินตภา  รัตนอารยธรรม โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายกรวิชญ์  โชติเวทย์ฤทธิกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายนิวิฐ  ธรรมแดนไพร โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายมโนพัศ  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายภูริวัฒน์  พนาสิทธิกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายวรวัตร  วงศ์กะเหรี่ยง โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงนารี  ชื่นสุขเจริญกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงปวันรัตน์  คีรีไพรวรรณ โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสิทธิพล  โอวาทประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปาราเมศ  พนาสิทธิกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายภูวนาถ  นาคสืบวงศ์ โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายจารุพัฒน์  ไพรสูงส่ง โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงนุชวรา  สุภาพวรนาถ โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายเทวินทร์  รัตนอารยธรรม โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายชัยวัฒน์  นันทฉัตรมงคล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายสุรพัศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงพิชญพร  วิเชียรยอดกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงพรวลัย  ไพรประดิษฐผล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงคำขิ่น  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงบานชื่น  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  อาหว่า โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงรุ่งนภา  นันทฉัตรมงคล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายสกล  ชนาธิกานต์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายภักดี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงจิรภาส  ภัทรกานต์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายกรณ์ดนัย  แชมี โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงจีรณา  จะนู โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงกันต์ธิดา  กำเนิดกรุณา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงทรงพร  จะหยี โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
911 นายธิติพล  เยี่ยมนภาโยธิน โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงสุริยา  จะแล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงณิชนันทน์  รัตนอารยธรรม โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายสิภิวัฒน์  ดอยจรัสฟ้า โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายพงศ์นาถ  สิงห์นาคภูมิ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายมิรอิ  ตากาฮาชิ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายสิงควรรณ  สุภาคำ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายยศกร  บุญศรีประภา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายวิภพ  รวมมิตรสมัคร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายเลิศชัย  สิทธิพรคำลือ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงสุวนันท์  ศักดิ์นภาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงชญาดา  รัตนผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มงคลชัยวารี โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงณัชชา  ชญานีนุช โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงจิยาทร  ปานยุ้น โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงฐิติกานต์  น้อยหลวง โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรประดับ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายปุญวิชญ์  ใหญ่ผา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงอธิพร  ปิยชาติโชติกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายชัชวาล  โพธิหล้า โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 นายนันทวัฒน์  โชติเวทย์พัชรกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงอักษราภรณ์  ทองอักษรานนท์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงจิดาภา  ดอยเจริญสุข โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงจรุณี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงภัคจิรา  คงวรปรัชญ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวสโรชา  วัฒนาญาดา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายธีรวัฒน์  เสลาสุวรรณ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 นายพีรพล  จะชา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นายอัศวิน  ขุนเขาให้สิริ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายสดใส  นาคสืบวงศ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นายสมชาย  แก้วโพธิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นายศรายุทธ  ผาสุขวงศ์ศรี โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 นายเมืองลา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นายฉัตรมงคล  รัตนาผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 นายฐิติวุฒิ  สิทธิพรคำลือ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายพิชิตพงศ์  รัตนาผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 นายภานุวัฒน์  พัฒนกสิกร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงวรดา  พิทักษ์พนาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสุทธิดา  นราพินิจกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงรพิชา  หยกแก้วตระการ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงธัญญมัย  ไพรประดิษฐ์ผล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงเมลิสสา  เสดวงชัย โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายจิ่งเมือง  โสภนรัตนากร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นายสุรชัย  ประสงค์พนาไพร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นายณัฐวุฒิ  หล้าวงศา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นายพุทธชาติ  สกุลลอย โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นายพิทยุตม์  สมานคำ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวสุจารี  พนาสูง โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวณิชนันท์  กิจโดมกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 นางสาววรางคณา  คงสุวรรณ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นางสาวกันติยา  อุดมอัมพร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวเบญจวรรณ  ไพรประสิทธิผล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวนิรมล  ชอบชัยภูมิ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายเกรียงไกร  นายทา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพรพิรัตน์  เอกวัฒน์วงษ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงธัญพิมล  ฟ้าอมร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงสุพัชรีพร  นาใจ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพรทิพย์ดา  แสงทิพย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงวิมลมณี  โตตระกูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายจักรีภัทร  จะนู โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไพรรัตนาคีรี โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสุรชาติ  เมฆสวรรค์บำรุง โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนนัยสุริยะ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ทวีเพิ่มพูน โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพรวลัย  ฐิตินันท์ศรกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชัญฤทัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  วงค์อุ่น โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายวันชัย  ธรรมธรสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธิเดช  จะอือ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธีเดช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายไกรวิชญ์  สินเกิดสุข โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายรัชพล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนรวัฒน์  ผาแดงสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายวรินทร  คงวรปรัชญ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายนพรัตน์  สายศรีเจริญ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายกฤติ  สินเกิดสุข โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายรัฐภาค  จันทร์ตระการ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายพลเทพ  วงษา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายวีรภาพ  สลักจิตสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายภาสกร  วิเชียรยอดกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายทัตธน  สลักจิตสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายทัตเทพ  สลักจิตสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายศิวกร  วิเชียรผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายพงศกร  รัตนาผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงพัชรา  มังคละ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพรไพลิน  ไพรรัตนาคีรี โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงบุษญาภรณ์  วงศ์เพชร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงอังคนา  สุนทรนาคา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงรินลดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไพรภราดร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอารียา  อัมพรมีปัญญา โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายวีรพล  ชื่นชไมยพร โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธนกฤต  เลาหมี่ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายภานุเดช  อาภาไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายสุภกิตติ์  หยกแก้วตระการ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายคฑาวุฒิ  สลักจิตรสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายจิรเมธ  ยอดนิปาน โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายมีชัย  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายพรชัย  โชติเวทย์พัชรกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงจารุกัญญา  ไพรประดิษฐผล โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงณิชาภา  จะหย่อ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงศศิภา  สกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพัชรา  คีรีปรีชาวิทย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงลีลาวดี  เอกวัฒน์วงษ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายณัฐนนท์  คงน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายนพดล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายสามหลู่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงวรัทยา  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกิตติมา  ธรรมชาติพิทักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาณิชย์ธนกิจ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิรานันท์  ปิยะวดี โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายจีรศักดิ์  พินดา โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายนันทิพัฒน์  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายไชยวัฒน์  ฟองอารมณ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงโสภารัตน์  ธรรมนิติสุขกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพาณิภัค  พรนราพินิจกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงนิชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนภา  ธรรมนิติสุขกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงนฤมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายดนุวัศ  คำแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายไวทยา  แซ่ลี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายวีรยุทธ  อาพาซี โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายสกุลญาวัจน์  ภัทร์จุมพล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายชุติศรณ์  จองน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายจิตตะวัน  นิยมชัยพร โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายประเสริฐ  ยิ่งสุภัค โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายปรเรศ  อินต๊ะสาร โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายจตุพร  แซ่เซ่ง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายเจียวฮัว  ชิง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายธันวา  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายกันตวัตน์  แซ่ลิ่ว โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงแสงดาว  พูลเขตวิทย์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงสุปรียา  โชติอารยะพร โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงพิชญาพร  แซ่หล่อ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กชายภาสุ  ลุงน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ม้า โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงติ้ง  สร้อยแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงสุพิชญา  อะเม โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไพรปรีเปรม โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กชายศรัณย์  แซ่จิง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายวิมล  ไอยี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงอรจิรา  นงยา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงสุพรรณ  พิกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงวริสรา  เกษมสิริพงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงภัทรวดี  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายณรงศักดิ์  วิทยวิจิตร โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายนิธิทัต  เลาซี โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายอรรถกร  อุ๊จุ่ม โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงสโรชา  สร้อยแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงอาทิตยา  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สินลี้ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงชนิภรณ์  ขจรเลิศวิลัย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงศุภกานต์  มุกดา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนภัส  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วผิลา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงชลิตา  พฤกษาสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงเบญญาภา  เส่ซู โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงมารียา  แซ่จาง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยพีรพัฒย์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสายใจ  แสงคำ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงดำ  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายนพกร  คำแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายวิสวัส  วงศ์พรไทย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายไกรวิน  มะวาจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธนกรณ์  เสมี โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายภูวเดช  ป๋านมอย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายคณิศร  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายศรายุทธ  นายบุญทอง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายกิตติพงษ์  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงวนิดา  ดอกแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงกรรกมล  อิงลืน โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงวนิดา  ธนพรภัค โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงศิริธร  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพัชราภา  หย่าจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทิพย์มณีวงค์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงรุ้งฟ้า  เลายี่ปา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงอาภาศิริ  แปดศอก โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่เฮอ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายพนิตนันท์  คำมล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายผล  นะรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายพิชิตภูมิ  ทุนไฮน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายพลทัต  มะวาจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธนดล  สุจาง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายสุริยา  แปคู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายชยานันต์  ปวงแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายปวริศ  อินต๊ะสาร โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีสิทธินพคุณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงศุภนุช  ลำปายเจริญสุข โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงมณีมณฑ์  สินเกา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงคนิษฐา  เลาลี โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอสมา  วิศรุตมัจฉา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสิริธร  มาศส่วย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 นายจิรพนธ์  สมจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายกันตภณ  ธิติชัยกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงธนัชพร  ยานะดำ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายภีมวัศ  น้อยวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายภูริวัฒน์  ขุนนางจ่า โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายธนัชชวินท์  วงศ์เมธาวรรธนะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายแทนคุณ  มงคลสุวรรณยา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงปวีณนันท์  ปัญญาตา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงปิยธิดา  มูลคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงทอฝัน  นครเขต โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายกัณตภณ  ธิติชัยสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงธนัชพร  ยานะคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงจิรัชยา  อุปละ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงวีรดา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ถาวร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายนภสินธุ์  จายสัก โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายนฤนาฏ  พรมภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายพงศกร  มูลน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายธนกร  เต็มนวคุณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงรังสิมา  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายทุนจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายมอน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 นายชาญชัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกันต์สุดา  เนตรคำยวง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายศุภสัณห์  ฝั้นกันตี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงนลินี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงคณิสรา  บุญถนอม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงนาตยา  สายคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 นายทุน  ใจคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงแพรพิไล  เลายี่ป๋า โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อุปละ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงปัจจันต์  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงแสงหอม  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายมนุษย์เชษฐ์  มังคละพรมมา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงศลิษา  จรูญวิริยะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพรไพลิน  ใจ๋ใจ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายชยานันต์  เสร็จซี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายชนกันต์  คำหลู่ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงคำอิ่ง  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายธนโชติ  ตามอย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงศิริกร  นาหนุ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานเซ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงทักษพร  ซบหทัย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายชัย  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอิงดาว  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงดารินทร์  เขียวแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงศรีสุดา  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงปีรดา  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายธัชกร  คลอดศรีเป็ง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายบรรหาร  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายศรภ์กฤษฎิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายณัฐดนย์  แอพุ้ย โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายมนตรี  อาสาภิญโญ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายภานุพงศ์  จะนะ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงอารยา  สังวรนำชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กชายสมพงษ์  กำเนิดกรุณา โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายดนุพร  โชติเวทย์อนุกุล โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายพรพิพัฒน์  จะฟู โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงคันธารัตน์  แสวงวัฒนา โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงวิรากานต์  สังวรนำชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายชัชนันท์  จะแฮ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงณัฐกานต์  เกียรติศักดิ์พนา โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสุภัสสร  กิจกาญจนาภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กชายธนวัฒน์  จะดี โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายชญานนท์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายดนย์ปิยะ  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายกิตติศักดิ์  นรมาตร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายเปรมชาติ  ชัยวีรางกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายชนกันต์  ธยาน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กชายชนกันต์  มหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายพัดโบก  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายนภัสรพี  ศิริยุทธสาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายปรีดียาธร  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายปฐมโชค  วงค์โต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กชายใหม่  จิรเรศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายปฏิภาณ  สิริสุธาดาวดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงปณิดา  ยินดีภพ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงกิ่งกมล  ศิริ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายกรภวัทน์  สุทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายสุประวีร์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงณัฐรินีย์  อิสริยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายวรัชญ์  วงศ์วิชิต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายบารมี  นฤนาถเมธีกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายชนาธิป  ธยาน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายน้ำปาย  เพ็ชรอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายภูเบศ  โพธิ์จักร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายครองศีล  จิณะเสน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายน้ำปอน  เพ็ชรอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายเจตนิพัทธิ์  รักธัญญะการ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายอภิกรม์  ดวงธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์  สุภาสืบ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนุษย์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงกุลธิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายพีรณัฐ  คันชิง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายศรณ์จิรา  จีรณิชย์พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายณฐพล  สิทธิฟอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายจิรพันธุ์  สุมะนะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายยศกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายจิรกิตติ์  โสภาการเวก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายอภิลักษ์  วรชัยนิติกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายภูรินทร์  สีวังนอก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายชาญวิทย์  อุดมปิยะนันท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เศษธนู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงอารดา  ทอผ้าทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฎฐนิช  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงลลนา  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงสายสกุล  ผาติจิรโชติ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่าภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายหน่อเมือง  กฤติบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายอัครชัย  ฐิตินันท์พัชรกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายปรเมศ  มังกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายศิขริน  นามเทพ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงร่มฉัตร  ฟองวารี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงอารียัลเนอร์  วอนอาร์ค โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงสุชานาถ  เปรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงธันยธรณ์  สง่ากูล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงณิชามน  มหาภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายโสภณัฐ  เชาว์เลขา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายชยพล  รัตนาวรรณกร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายกรรชัย  ฟองแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงฉันท์ญาดา  เมืองมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงกานต์สินี  ตามา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กชายธีรนันท์  เผ่าอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กชายนัทธกร  ซื่อตรงไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กชายสหัสวรรษ  หล้าทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กชายพสิษฐ์  สินธพทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กชายศิวกร  แพร่ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงนฤภร  มุจรินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กชายชยางกูร  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงอัญญาณี  คำวงศ์ปิน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงกรกมล  คำทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชิกว้าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุวรรณฤทธิ์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงษมาวดี  เกษทองมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงอันชัน  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงอันจิมา  ศานตมนัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงญาดา  นภาเวชกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิริยภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงชญานุช  มูลฟอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายณัฐธาดา  สารลิขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายวรากร  หมื่นแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายภูวดล  ศรีคำปัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายเสาร์หิน  วราฤทธิ์นราธร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายวีระศิลป์  สงคราม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายพิรชัช  เต็งอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายพัทธพล  พากเพียร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายเชาว์รรธน์  อโนทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายศุภกฤต  กิ่งแก้งโกศล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์กุลนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงอารยา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงขวัญหทัย  นิติกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรรณธีรกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงอัจฉรา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทรัพย์มงคลรุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิชชานันท์  หัตถา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงศุภกร  ปันติ๊บ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงวัฒนภา  แก้วรักษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายณัฐวุฒิ  นุนพนัสสัก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายเตชินท์  ส่างเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายนครินทร์  สมอุทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายอภิเชษฐ์  เกียรติกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายกิตติวัฒน์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายประพลเดช  ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายกิตติภณ  ทาแกง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชานนท์สกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุชัญญา  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จิตต์ภาวนา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้างแผ่นผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงภัณฑิรา  พันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงขวัญอัปสร  รัตนจำเริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายณัฐภัทร  สิริกุลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายปพนธีร์  นาคะปรีชา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายยศกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปทิตตา  รักพินิตยิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงลิเดียร์  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายศุภณัฐ  อินงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายอากร  มนต์บุปผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธนพนธ์  สีสัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายพงศกร  รุ่งอรุณเบิกฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายภูริณัฐ  มูลคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายธนากร  กิจติรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอานนท์  ปุยะติ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธีรวิทย์  เฟื่องประสบ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายกฤษณะ  บุญสะรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายศรัณย์  บุญกัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิ์คงตั้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายจักรพันธ์  ทองศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงชาลิสา  เกียรติกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงเกวลิน  ผาติกุลบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงวริศรา  รติกาญจนสุขกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงวันวิสา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงชนฑิชา  ทนันชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยศกำจาย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงฟ้าใส  ดำรงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนุชวรา  ส่าเหล่วา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายทักษ์ดนัย  โอชาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายจักรพล  อุปการะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงวรัญญา  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงนภมณี  ปารมีรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงสินิยากุล  สุริยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงพอเพียง  วนากมล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงชลธิชา  หล้าคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงศศินิภา  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงโมไนย  เลยไธสง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงปุณยวีร์  อาฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงสุขฤทัย  เชิดชูไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายภูวเนศวร์  เพียรจริง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงปุณยาพร  กุลจินดารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม