รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐดนัย  เหมนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายยศกร  แก่นอาสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โยธายุทธ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายภูรี  พันระนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิชญา  จี้กระโทก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพียรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเนติกาญ  โชติกานันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรภัทร  ชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายจิตติพัฒนกรณ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชิษณุพงษ์  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกีรดิต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐธีรณา  ไกยนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปฏิพล  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรัชญา  พรสุรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเทพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอรปรีญา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญจิราภรณ์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายภคณัณท์  ศุชดชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายเทพพิทักษ์  สิงเอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศิรินภา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิชนันศ์  ทิพม่อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงญานันธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเกวลิน  ทิพเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐานิดา  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนชิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองบพิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภัทร์ชนน  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนทรัพย์  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอุษามณีย์  สารวัต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายศรัณยพงศ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธนวัฒน์  ติดวงษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ตาสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายฐปกร  คำบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายชีระวิทย์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายโชติวุฒิ  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายกฤช  มหาวรกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายรัฐพล  ศาสตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายมิตรภาพ  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายนมัสการ  เนยการุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายทัตเทพ  แสงโทโย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสิริธาร  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมหลาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายสิทธิพร  บรรพชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิตินันท์  อุทธศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปิยะวัฒน์  วิศิษฏ์เสาวรภย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชลิตตา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปิยธิดา  สัสดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พันอากาศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายจีรภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายสุภวัทน์  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปฤณ  ชาลีพุทธาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพิพัฒน์  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปฐมพงศ์  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายธวัชชัย  นครชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายชโย  จินาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายบุรินทร์  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสัทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายวรภัทร  ยิ่งมานะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายกวิน  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายนัฐวุธ  ธนะกลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายพัธดนย์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภาสกร  เลวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชญานี  บุญสัทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายรณกร  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปาริชาติ  เทพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายคุณานนท์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายวัชรินทร์  สัจจมุกดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชาติญามา  พิมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอัการาภัค  มหาดำรงค์วงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงแพรวา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนันทวรา  เสนาช่วย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนันทิดา  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกร  เจริญเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายศิริโชค  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุภัสสร  สุวะนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอรุณพิวัฒน์  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  หิรัณยัษฐิติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพุทธิพงษ์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงขวัญชนก  นัยจิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายกัลป์จารึก  จันทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายปวริศ  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกมลฐนัสส์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวานแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายจิตติพัฒน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายอชิรวิชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอธิชา  ทรงวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภาณิชา  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงโชกุน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธัญจิรา  อัศววุฒิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปทิตตา  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสิรินดา  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายศักรินทร์  กำแหงพล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัชชา  บัวจงกล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงมนปรียา  ไชยทองศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายเมธา  ทองสืบสาย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายรัชพล  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายศักยะ  หิมะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศุภัชญา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนันทิชา  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุภรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสิริโสภา  ไกยะวินิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเจนสุดา  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายทักษดนย์  โนนสูง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทรโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิรินภา  แมคเฟอร์สัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวันสิริ  เกษร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูมิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายภัทรดล  กดแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายปาริตา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนภัสสร  แก่นของ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายสิรภัทร์  สุริยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฎฐนันท์ดา  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอภิชาดา  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชุติสรา  สุตะสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงภลินี  ศรีพอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายกิตติศักดิ์  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปริศนา  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกมลชนก  ชาภูบาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ทวี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายณัฐพล  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายวันมงคล  ชาตรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายเทพทัต  โนรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายอลงกรณ์  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศสิณา  ไชชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธนพร  พานโมก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอนงค์พร  วงษาเกษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงภควดี  สิทธกานต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสิรินดา  คำเขือง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนโชติ  วรสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปริยากร  หิรัณย์ษฐิติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวิมลสิริ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกวินกานต์  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอัยย์อัณณ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุภัทรา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายฐิติโชติ  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายฐากร  ปนศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชาริศา  เทพสิริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสรวิชญ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงมนต์อัปสร  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกันต์  วงศ์พิบูลสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรภัทร  เสวะนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณิระนันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนิศรา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงคณัสนันท์  รักษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุลนันทน์  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิราพร  อินปาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณิชมน  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอุษามณี  บุตรกาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาณิสสรา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนิดาภา  วงษ์พิมพ์สร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทรพร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศรีรัตน์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐธิตา  สาฤาษี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงขวัญสุดา  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุรางคณา  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกมลชนก  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายก้องภพ  ฤทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิรฐา  ชัยรักไพบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพงษ์วิทย์  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจาฎพัจน์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอารักษ์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอนุวัต  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนฤเบศร์  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนกฤต  ณํฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกีรตะ  ภูวภรณืกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวิชชุกร  ประทุมมาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายดลชา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปิยะนันท์  รัตนสมัคร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสุรยุทธ  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 นางสาวธีระพงษ์  ชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวชิรวิชย์  ฉลูศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธราธิป  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงยามาระตีอรไท  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชนนพชร  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวุฒิกร  ชลธิชาชลาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเทพอาทิตย์  จันทร์เผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุกัญญา  พันโกฏิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจริญญา  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรทิพย์  ชินะจักร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนภัทร  อัคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนัทวิช  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุกัญญา  ยานะนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธิดาพร  โคสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญญาเรศ  เพชรนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวรกาญจน์  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สมบุญกิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนวพร  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงขวัญข้าว  กูลธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงดาวละออ  คำปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอรปรียา  พระสาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตียไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกษมา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพงษ์ภิภักดิ์  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอดิศร  สมชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจัสมิน  บาชมานน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพัชรพล  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนภัทร  แทนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศิวทายิน  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอริสยากรณ์  วาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวีรภาพ  ขันติยู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพัชรพร  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศิรดา  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพีระพล  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวงศกร  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธรณินทร์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพงศกร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกฤษณพล  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอดิศร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณภัทร  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนภูมิ  รักสะอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์มาศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวฤณดา  เชื้อพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุชานะรี  ศุภางคืกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชลิตา  หาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภทรพรรณ  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกฤตยชญ์  รักษ์วงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิลาเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกนกวรรณ  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจิรายุ  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิชญา  พิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภัคภร  วรากูลคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนัชชา  ภูขมัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงลักขณา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกสิวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภูริภัทร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภูริภัทร  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภิญญา  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุขพรรษา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีจำลอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกนกชนก  ศรีโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 นายเตชินท์  วงค์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเมตตา  ภาวิชัยโชค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐฐพร  แสนจู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงบุญมี  บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนาวัฒน์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์พุทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอธิชา  รักศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนันธิดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภัทรปภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาธิพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกรกมล  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชนาภา  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ไชยพจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชิษณุตาภรณ์  ช่วยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชนนิกานต์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงฐิตาพร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพรสุดา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกรชนก  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุริษา  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวริตรา  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายข้าวขวัญ  อินธิเสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธนกฤต  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเปมิกา  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิราภา  ความมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายคณิศร  ฐิตะสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณิชนันท์  เชื้อนานนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายเจษฎา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปาณิสรา  ขุมทรัพย์ดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวีรินทร์  มุกดาฐิติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงญานิสา  ล่ำสัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐพงศ์  สาคร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธีรดนย์  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์วิชา  ชาอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสุรบดี  ด้วงพรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายญาณาธร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพุทธารักษ์  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอามิน  อินทะสร้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายมนัสวิน  มุนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายโตณณากาน  หนูปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกิตติภพ  ธุระธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปภาดา  จันทาคีรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวิชานน์  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์พุฒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปัณชญา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกันตภัทร  มากนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพินทองทา  พงศ์ภัคพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุพิชชา  จิตส่องแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชิชญา  อินนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอภิรัชดาภรณ์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรมย์นลิน  มีพันลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสายสลิล  ประสุนิงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณิชาภา  แสงประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมิญาวดี  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปภาดา  มินตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศุภานน  อนันต์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงมธุรดา  วุฒิปราณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกนกกร  สิงห์สุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกรวรรณ  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศิริวรรณ  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกนกพร  ศรีมูลเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ท้าวบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสมฤทัย  ฮวินวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งอนันตทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจันทรรัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงโยธิดา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงหทัยชนก  โมลานิล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุวภัทร  โสพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชลิตา  วิชาผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปรารถนา  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพัชรพล  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายตรีทศเทพ  อินทรพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายโกมินทร์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธรรมรัฐ  โสมศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนากรณ์  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายบุญชนะ  ขันธุลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวุฒิชัย  ขุนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธีรพงษ์  กุโบรา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวัณเฉลิม  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนวิทย์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนวัฒน์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชิษณุ  ผิวสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนพงษ์  ยศทนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธีรภัทร  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายสิรสินธุ์  สกุลเดช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายชนาธิป  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศิริมา  ไหลหลั่ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายจิรกฤต  ภู่จีน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายทฤษฎี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนวัฒน์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณพมงคล  คูสกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอัญชลิญา  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวัชรพงษ์  เงาสมรูป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปภาวรินท์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกตัญญู  โสภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพีระวัฒน์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภากร  วาลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอชิตพล  มหาอุป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกัมปนาท  แผ่นพรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายประวีณ  ไฮคำสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายะนกร  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอัครเดช  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายทินภัทร  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายฐาปกร  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศิริพร  สุริยวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจิรปภา  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวราภรณ์  เสือเงิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอรณิชา  ยงยันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศตนันท์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพัทธวรรณ  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชนกฤทัย  ชาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอัคษราภัค  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวิภาวี  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวัชรกร  ธาราสนธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุกัญญา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเดชาวัฒน์  พรมออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงข้าวโพด  ดำชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอัญมณี  วงศ์วรรณกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวรากร  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอรัญญา  เกษียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพิชญะ  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนกร  จำเริญศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนลินนิภา  สาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายภานุพงษ์  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวนิดา  วงค์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายะนกร  อัมมะโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปาริฉัตร  ความมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันแข้ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายนฤชา  สุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายรชานนท์  ยิ่งสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชิดชนก  จันสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุเมธินี  คำบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอนพัทย์  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพุฒิพร  พันธุ์พุทธ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายไผทเฉลิม  วงค์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงญาดา  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายจักรภัทร  แก้วมาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายสภวัส  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายสรวิชญ์  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายศุภนัฐ  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายพชร  ปพรรธน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายปกชนญม์  ทองจาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอริญชยา  พรหมกสิกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงมุขกรินทร์  แสงสีนิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงสุพิชญา  อารมณ์สวะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงปรียาพัชร  สังขพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงจินตภัทร  พรหมเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงจารวี  สีสายชล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงพิรญาห์  พรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายรัฐวิชญ์  บุญโพธิ์อภิขาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายเมธาวิน  โทนุสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายสุกฤษฏิ์  อาจหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายอติรัณณ์  อุณวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายชวนากร  กับกระโทก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงจุฑาชินี  ประยงรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายทศพล  จันทนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายกสิณชน  ราชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงวิณัฐนี  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภานุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายต้นน้ำ  ทัศบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายกนธ์นธี  โชคกาญจกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขเกษม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงพัชริดา  ขุราษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายวิชชากร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายภาคิณ  ขวัญเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายณัฐวัฒน์  กลางประพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงต้องใจ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงกมลชนก  เรืองธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายคณพัฒน์  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายคิรากร  วิทยาวัฒนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปาลิดา  ลีลาอาภากูร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงนัทธมน  มะโนธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ธนโชติบุญพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุวิชญา  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายกันตพงษ์  คืนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายวรกฤษฏิ์  ขวานแจ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายธีรโชติ  จั่นปุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณัฐฑนันท์  เจือจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปภังกร  นาควิเชียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายรชต  วงศ์สุนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายมังกร  นุ่นเส้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกฤติเมธ  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเอื้อฤทัย  ใจเอื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสิริพรรณพิชญา  แข็งแรง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจิรัชญา  วชิรวิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐลภัส  อธิรัชต์ธนผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศริญญา  ซามงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธัญญะภัคท์  แก้ววรรณา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนภัสสร  เสียงหวาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวรินยุพา  สุพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายนนทภัทร  คำแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงคริสทิน จือ อวิ๋น  ค๊อก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจิรากาญจ์  พาลึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุชานันท์  ใจสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ์ชนะชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายศุภกฤต  อุปนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอดิชาติ  จันทร์มิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายคณาธิป  คล่องแคล่ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สุขสันรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวโรดม  กัลยาโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายณัฐนันท์  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายทีปกร  เผือดนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายมงคล  วงศ์สายตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริวงษ์ชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปรียาณิศา  วุฒิชัยรุจี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงมัลลิกา  พันโยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเนตรนภา  สุขรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  รันตวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสุรภา  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ช่วยชูหนู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกิตติกานต์  กงกาหน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธนัญชนก  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศิริกัลยา  รูปงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพงศกร  คล้ายอ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวีระพล  ผิวเหลือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปริชญ์  ชาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศรินทราภรณ์  ศรีโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพรทิพา  สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงลภัสรดา  โทนสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิชญากร  พิกุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศิตางค์  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูรินทร์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายชวัลวิทย์  อ่อนคำหล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอภิชาติ  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธัญวลัย  จัทรโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงตรุนินทุ์  ตรงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองกาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายสิรวิชญ์  สมมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนพล  แสนจันทะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอัคริตา  คณาดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์สาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพัชราพร  แสงทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอริสา  ลมงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงรุ่งธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายนนทัศน์  กิมโล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกุลเชษฐ์  สารทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงฐนิชา  สายบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายปฏิพล  เจริญผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายล้นเกล้า  ธีรสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพระนาย  เพริดพราว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายปัทราช  เข็มทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสมิตานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพีรวัส  อรรคศรีวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายนวันธร  นามคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายภัทรพงศ์  ดิษฐบรรจง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนิติ  ศรีเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธีธัช  อ่อนแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขเกษม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงอโนชา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชญาดา  วงศ์มุกดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศานุพัทธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายชิษพงศ์  คืนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธีรภัทร  สมยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสรวิศ  ปูลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายชินพัฒน์  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายโชคศิริ  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกันตพงศ์  ทองการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปลายฝน  เหง้าโอสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุวิตา  มานะบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงชลธิชา  จันทะไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอุรัสยา  เตียตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงสมสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงณิชกานต์  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปภาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงทักษอร  กุลสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวริษา  เศรษฐนันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงนฤมน  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเสาวนีย์  ขันอาสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมเกาะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงเขมิกา  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปาณัสม์  ทองชุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภูรินท์  โคตคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายชนนน  นนสะเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพิธา  ประภาธาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกันต์ธีร์  วัฒนาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงฐิติยา  สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปภามาศ  อึ้งฐิติพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำรงดาลัยพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธวนันท์  นามพุก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงจณิสตา  มุงคำภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงรินรดา  สิริวัฒนชยกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  ใจคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิศดิสัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสิริทัศน์  พัชรวรพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพรพิชญา  ผิวผ่อง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณํฐธิตา  อินานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพีรณัฐ  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายภัคพล  ทองน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายรัชพล  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวันใหม่  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายชวัลกร  บัวระพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอนิฉฎาภรณ์  แสงวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกชพรรณ  แฝงสาคู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอาภัสรา  โชติรื่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลประภาพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอารียา  ดำเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณฐมน  ถวิลการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงรติมา  สมงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงรุจิรา  ครุฑวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤคดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปนัดดา  โมกไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เนาวิรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บัวระพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จับบาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นพา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธีราพร  กิราชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งโรจน์มุกดากุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวิศรุต  กมลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายเศรษฐพัชร  ส่งเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณัทพงศ์  จักรพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเกริกเกล้า  บุญมาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายอริยพล  ศิริปี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพสกร  จันทจวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภราดร  คำนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนวรัตน์  แวงวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงรดา  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงหทัยรัตน์  หลวงโป้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฐมาภรณ์  คึมยะราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสโรชา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกรชนก  อนุศักดิ์เสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงทักษพร  ฑีฆะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธินัดดา  กองแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงนภัจฉรา  โตเต็ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายรชต  น้อนนาดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนคช โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงจิราภา  กันดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอินทุอร  เมืองโคตร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงมัตระวี  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พาชอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายสุทิวัส  บุญมาศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายกอบโชค  เศิกศิริ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงวรรณชฎา  พรมร้อยโท โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายประดิพัทธ์  แสนสุข โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกิตติญา  พวงหอม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปาริตา  ผางพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปริฉัตร  อินพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงรดา  ปัญญาวิชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัญฑิฌา  ดาเหม็ง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพรฑิพา  บุทธิจักร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปราณปริยา  ผางพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงโมทามิ  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอภิชวรรณ์  อินทรพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอินทิรา  สมสร้าง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายรัชชานนท์  ภิญญะชาติ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายศิวัฒน์  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกมลชนก  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพนิดา  โรจนชาลี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรรณพิรีย์  อุทธศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกัลยาณี  จอกนาค โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงวันวิสา  ธนโชคทิศอุทิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนัชชากัญญ์  นิธีวรพัฒน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกมลชนก  พรมภาค โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายจิรัฐิติ  พาชอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายอาทิตย์  ดาเหม็ง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพัชรดนัย  โงนมณี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพงศ์ภัค  สายยศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพชรดนัย  มีชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวรินทร  สุพร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายวีรวิชญ์  ยงกิจตรีโรจน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงศิรินเรศ  ทองต้น โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกรรวี  ผอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายคุณานันท์  สันติคุณากร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกรกนก  สารวัตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายจิตรเทพ  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทรทะเกตุ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุมภาลี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงพีรญา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงจิดาภา  รูปเหลี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายธนกฤต  ศิรธนานนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงธนวรรณ  ชมฉาย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงบุญนิสา  สายสา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสุระ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงศิริเมขล์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงเกษร  เผ่าหอม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงชนากานต์  มิตรวิจารณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายธีระศักดิ์  สานตูบ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายอภิชาติ  จอมพุก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงจิราภา  รูปเหลี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญเต็ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมมา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายปภากร  สุริยะกมล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
875 นายนิมิต  ธิติโยธิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นายเกริกฤทธิ์  แผ่นพรหม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายนราธิป  มณีพัทธพงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นายอภิวัฒน์  ไชยวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายนันทศักดิ์  อัคศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณวัติ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงธิญาดา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกฤษณา  พลประเสริฐ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกมลรัตน์  สาลีวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานเถื่อน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวภนธร  สุวรรณฑา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวอลิชา  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวกฤติยาภรณ์  คำมุงคุณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวอรธีรา  เชื้อทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวกรรณิกา  สีคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาววราภรณ์  วุฒิเวโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวพรรณิภา  คำโยธา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงจิตตราพร  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวกัญญารัตน์  วิศิษฎ์เสาวรภย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนึ่งคำมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวฐาปนี  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวณัฐธิดา  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวเนตรนภา  ทองผา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวปฐมาภรณ์  พุกยอด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวลลิตภัทร  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงสรัญญา  ทุมพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวอุทัยทิพย์  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงอริสา  ที่ทำนัก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทันเสน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวพิชามญชุ์  หมากดก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสุธิมา  สมีเพ็ชร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายรัตนพล  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นายจักรธร  อรรคศรีวร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายพรอนันต์  นามแก่ง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวพรธิชา  ฐานพรม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นายพงศ์เดช  สุราทิพยวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นายอาทิตย์พงศ์  แก่นสำโรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ปัททุม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงประกายมุก  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 นางสาววนิดา  ศรีลุน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงอินทิรา  อินทสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์มะหา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายภาสกร  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายอำนาจ  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายศุภณัฐ  สินศิริ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายฆนวัฒน์  ทองเภา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายธีระพงษ์  หลักทองคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์ศรีทา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายวสุรัตน์  บุญธูป โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายอภิศักดิ์  ปานทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กีรติกานน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายนที  คำขันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายศุภกร  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายอชิระ  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายคณาธิป  พลซื่อ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธนชัย  พาลึก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายธนนันท์  พาลึก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายธนโชติ  พาลึก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายวชิรเดช  ฆรินทุ์งามพิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายยศกร  อรรคศรีวร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์คง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงณิชา  ป้องพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูชาติ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายกิจนิทัศน์  อึ้งธิติพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายกวิน  ธิยา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  โฉมสวย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายนพรัตน์  สีสด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายชลันธร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงฐิติกานต์  นาดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายฤทธิพงศ์  ว่องไว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายพีระพัฒน์  เอกวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายมุกอนันต์  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายเมฆ  ผิวผ่อง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายพงศกร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายจักรกฤต  ทองเภา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายชนกานต์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายภานุพงศ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายอุทิศ  พรมภักดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายพิสิฐ  ทองจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายชนากานต์  วังสการ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายพายุ  คณาโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์  ชาธิพา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญภา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงชญานิศ  มหาโยธี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงศุภรัตน์  ฉายอรุณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายพงศกร  ไทยใหม่ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายนนทพัทธ์  ทวีศักดิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อใย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริศักดิ์ชัย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์มุก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงไอละดา  วันทะวี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงระพีภรณ์  ไชยชุติกาญจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เย็นใจ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทะไชย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สละวงษ์ลักษณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงรัญชิดา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายพงศธร  มีงามดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายลัดธพล  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายปฏิพัท  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายชนะชล  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายพงษ์ศธร  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายวิษณุ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายวุฒิชัย  แสนสา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงชุติมา  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงชลดา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงปอแก้ว  บุตรวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายวิวัฒน์  เหล่าจันทร์อัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายธนกร  บุญเนตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธนวัฒน์  แสนจัทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายนราธิป  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายชาญณรงค์  อุจฉกรรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายอมรเทพ  สระแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายทวีทรัพย์  ทุมโทน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพิรันดา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพบุตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงผกามาศ  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงศิรประภา  ราษฎรติง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงศศิวิมล  บำรุง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงนภัสสร  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูชื่น โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่อพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงกิตติมา  สังข์แก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงนภาพร  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงอภิชญา  แสนโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายนิติพงษ์  ผาอำนาจ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายฉัตรมงคล  ต้นภูมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายนิธิ  เวืองวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายบุญรัฐตินนท์  แซ่เลือง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กูดโสม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงพรทิพย์  บุญวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยยายงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายกิตติภูมิ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายชาคริต  ดีสี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายณัฐพงษ์  คำภูผง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายนรากร  เนตวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายวจนะ  เดชสุวรรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปรเมศน์  เนตวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายกิตติโชติ  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายศุกลวัฒน์  เครือคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายธนกร  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธีรกร  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายวัชระ  ทองพั้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายศตายุ  เสริฐศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลือไชย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงมณีรัตน์  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณัฐชา  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงฐิติกา  บุญเรืองนาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงสุพัตรา  คำนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงสิริมนต์  แก้วเชียงกุล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงวรัญญา  สุดช่วย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอรวรรณ  ราชิวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอารีลักษณ์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงปานชนก  วุฒิเวโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณิชกมล  เหมือนเขียน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงวรลดา  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิมพ์กัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงไอยเรศ  หมอนอิง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายวรพจน์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายเพชรพิรุณ  ปราโมทย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพงศธร  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนัชชนันท์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงเหมือนฝัน  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีวิชา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงจิรพรรณ  พุทธรักษา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อำมะรา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพลธนวัต  ตุงคณะคร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ไพจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายอาธิศักดิ์  นิติวัฒน์วรภัทร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สุกาวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายณัฐพล  บุญเอื้อ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพงศภัค  อุระ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงอรัญญา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพัชราภา  อรรคศรีวร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมญา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงธิดาวัลย์  ยนเยี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธีรตา  กุสโร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงวรชา  คำแสน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงณัฐณิชา  คนเพียร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศรุตา  สายใจ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายพีระภัทร  ธานี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายธนกร  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายธนกฤต  คำมุงคุณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายธีรเดช  เทพกระโทก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปราบ  ปาระมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายพีรพงษ์  แก้วดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายณัฐพล  พละสูนย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอภิชิต  มงคลสุภา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายทศพล  เบ้าทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายตุลยวัตร  คำจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายภิญโญ  โนนหิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนิติพร  วงเวียน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงนวล  ไชยราษฎร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอัญทิตา  พงษ์โอสถ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงณิฐิพร  รัตนพลแสน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกมลชนก  ทองผา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชานุชิต โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายบรรณพัทธ์  ดีมา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอาติยะ  ผมเพชร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายอิทศรา  โสมณวัฒน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายปฏิภาณ  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายวีรภัทร  วังสการ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุรมย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงรุจิรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงศิริพัตรา  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงนิตินัท  อรรคคพิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงชญาณี  นาคศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยิ่งผล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพรอนงค์  สูงศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงรัตนาพร  ผาจวง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธุ์หมุด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงอัญชนาพร  มีศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงมณีรัคน์  แห่งธรรม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายปิยวัฒน์  ป้องกัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายภูมิภัทร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายสุรเชษฐ  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงจิตรา  ใจเที่ยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงจีรนันท์  วงค์ชา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงปณิดา  พงวันดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปิยวรรณ  พิตรพิบูลย์วงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายปริญญา  สีคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพีรพล  ศรีอรัญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายปราณีต  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายวรวุฒิ  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงศิรินภา  รักบุญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรีเดช โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามอินทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงอุ้มุบุญ  กุณรักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงทิฑัมพร  มงคล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงภราดา  นะทีสี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธนัญชนก  ปัตณี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงณัฐวรา  เกษียร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงภารุณี  ทุรานุต โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายพิพัฒน์  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายชนกานต์  เครือพลอย โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงนิรัญญา  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงศศิธร  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงณัฐวิชชา  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงวิภาวดี  อุระ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีคำ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงพรรณิภา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงณิชาภัทร  หิรัญภิงคา โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงมัณทนา  ศรีษาพันธ์ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายธนพงศ์  ศรีประไหม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายพีรวัฒน์  ปางทอง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายวรินทร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายอริยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายเอกอนันต์  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงจิภาดา  วงษ์วิรัติ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงณิชานันท์  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงธัญชนิต  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าบง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงพัชรพร  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงสุชาวดี  นามแสง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายกันตภณ  พันธ์มุก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายกิตติพันธ์ุ  อ่อนส้มกิจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายเจษฎา  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายนรปพน  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายสิทธินันท์  วงศ์สุภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายภูฏาน  ตระกูลลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายกิตติพัชญ์  อุดซาชน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กชายณัฐภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญทะระ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กชายลีโอนิเดส ริโก้  คัลดิโร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กชายวัสสันต์  สีโย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กชายพศุตม์  ญาณสว่าง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายวิทวัส  บุตดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กชายพัชร  สวัสดิ์วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายภูริช  อุปัญญ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงกนกนก  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายพีระพัชร์  วังสะการ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงจารุวรรณ  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงธนัชชา  สุภนิกร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายกฤษกร  เกษีสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กชายเชี่ยวชาญ  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายณัฐนันท์  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กชายธนาวินทร์  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายวิฑิต  บุตดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายจิรายุส  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายเจตนิพิฐ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กชายปัณณวิชญ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายยศพนธ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายอารยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงปานไพริน  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงเณศรา  นวนอาสา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กชายก้องภพ  เมฆพยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายมนตรี  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายอภิวิชย์  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายปวรุศม์  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายปฐมพล  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายวราวุฒิ  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายกิตติพงษ์  บุสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายอทิวรากร  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงจันทิมาธร  สิงห์สร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงปริตา  นา่โสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงฟาริดา  ดึนกระโทก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงมริสา  มินิชิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงวรนุช  พรมดมภ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงศุจาริณีย์  สุจารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงอทิพร  ปัญญาบุตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงอภิญพร  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายกวิน  สีสัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายไกรวิชญ์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายชวิส  รัศมีวนิช โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายชานนท์  ศิลปศร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธนภัทร  ดึนกระโทก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธัชพงศ์  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายธีรเทพ  โพนทัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายธีรเดช  ภูจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายนนทภูมิ  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายูยูอุคิ  ฮารา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายณฐนนท์  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายธนภัทร  บำรุงตา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายพงศภัค  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกชพร  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงเคที่ สุวีรยา  เดวี่ส์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกชพร  เดโชชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกมลชนก  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนราวดี  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกันติชา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงกัลลประภา  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงเจนจิรา  โชติวรรณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงบุศรินทร์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมพิงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนิรัชรา  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงภัทราวดี  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงวนัสนันท์  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงอเล็กซานดร้า  ภูสแดร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงอารยา  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายยูฟง  จาง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงอัษฎาพร  อ่ำประยูร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายเลิศชาย  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายอรรถกร  พลชนะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงชนิดา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปัญญาพ่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวริศรา  วงษาเนาว์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงอุชุกร  สังสะกิจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายจตุรภัทร  อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายณัฏฐวี  เกตุแสนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายณัฐดนัย  ราชิวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายทัศไนย  ทองออน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายทิวากร  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายบวรภัค  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายปริยวิศว์  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายพงศธร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายมนุเชษฐ์  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายสุภกิณห์  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายอนุภัทร์  พรรโมก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยชิน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงกนกนิภา  เพียรจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงธมวรรณ  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงพลอยมณี  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายขจรพงษ์  มีกุศล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายชยกฤช  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายชินดนัย  ภูเงินงอก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายทินภัทร  ไตรยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายวีรศรุต  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายอภิณัฏพรชัย  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายอภิวิชญ์  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายอนันดา  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงจิรัชญา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรธนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงจิราภัสสร  ภูแม่นำ้ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงชาลิสา  บุญสาส โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตกระเสริม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพัชรา  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงภคพร  ชูละออง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พนมพรรณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงวินันท์ญา  วรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอินทิราณี  ศรีอันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงนันทิยา  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายขวัญกวี  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายชิษณุพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายณัฐกรณ์  มักมะยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายธนวินธ์  เสียงลำ้ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงจิรัชยาพร  ไตรงามสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงธัทยากร  รูปคม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงธิติกาญจน์  รุ่งปริยศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงภัณฑิรา  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงภัทรวดี  คิอินธิ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงอุนนดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายอโณทัย  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงน้ำริน  ใจมั่น โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงอนิทุกร  อนันต์ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กชายลัญจกร  มนต์นามอญ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายภาคิน  พิกุลศรี โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายธนัชชัย  ผิวขาว โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงนฤมล  รูปงาม โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายธนพนธ์  พาลึก โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายกิตติพงษ์  กันยานุช โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงนุชศาสิริ  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายฐนกร  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายทินกร  รูปดี โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธราธร  กิติราช โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงศิรประภา  พาที โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงปภาวดี  ไชยเพชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงศิริญญา  เชื้อกุณะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงปิยธิดา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงแพรวา  จำปา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงศิรประภา  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงลินลาณี  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงพิชชาพร  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงปานวาด  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายชลชาติ  ภูมลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงพัชรพล  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงธันยมัย  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงอารยา  จำปา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงปพิชญา  ดุสอน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายมานพ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงธนธิดา  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงแก้วมาดา  บาดตาสาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายจักรพรรดิ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายวรชิต  วงค์กระโซ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายชฏาภรณ์  ซุยพวง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงอินธิรา  พุฒิจีบ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงณัฐณิชา  บับพาน โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงวรัชยา  ฤทธิวงษ์ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายวรวุธ  บับพาน โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปฏิมา  บับพาน โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงวิลาวรรย์  ต้นจันทร์ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม