รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพชร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นามไห โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายคลัปกรณ  ชินชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชิษณุพงษ์  สะแกทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายวีระนนท์  ธนันต์ชัยวรากุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฏฐ์พล  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายคุนานนท์  แสนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนกร  สุขอาษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายรัฐพงศ์  สังฆบุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กล้าหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประกิระนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนริศรา  ศรีวงยาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนิรชา  คงสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอทิตยา  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอินทิรา  ชะชิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกรรณิการ์  วัฒนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเมริสา  จันทอุตสาห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์คมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสิราภรณ์  โพธิสม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศรันย์พร  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงขวัญข้าว  หลงชรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงหทัยภัทร  จุลศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภักรวี  เทเวลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปณัฐดา  ดงกาวัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภิรษา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุชานะรี  ปัดถาดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงญานิศา  คุณโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงประทานพร  ชาวพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐพล  ปัตตานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภูมิภัทร  ดงปะขา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเทพริษฐ์  จันทะจิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายอัศนี  ประกายสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายนรากร  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายกลมวัฒน์  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายศาศวัต  บุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายกฤตพล  วิเศษศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกิตติ  เกตุดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายทิวากร  คังดงเค็ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายทีปกร  สลักคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายจีระพัฒน์  แก้วสังฆ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนัชชา  บัวรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงถุงทอง  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพชรมน  นิราราศน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภูศณิศา  ดงเสือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิมพิศา  คำฃัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐชะนันท์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิรินทรา  หลักคำพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงทิพธิดา  โง่นทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจิรัญชยา  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอัญชลี  ปะวันนะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกาญจนา  นิลเจียรนัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธันยพร  ราชสีห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงฐิตินันท์  เปตานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรญาณี  จันดีกระยอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอุษาพรหมพร  ปุริสังฆเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสรัญญ่า  วงษาปันนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิจักร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มวลมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายนวมินทร์  โนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายภาณุพงศ์  โชครัตนตระกูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายกฤษฎ์  ปวงปะชัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนพล  ลำเหลือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนราวิชญ์  อาชะนะชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายรัฐกานต์  เกิดพระจีน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนภัทร  พลเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนวพล  พวงใต้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพิทักษ์ชน  ปะวันนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายรัฐภูมิ  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพรรษนนท์  บรรจงปริญญา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายปิยภัทร  ดีพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายศิริชัย  ปทุมศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเจนสุดา  พลรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวีรภัทร  ประสีระตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนิชาภา  ฤกษ์สรรเสริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกรฉัตร  ศรีรัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายตุรากร  สิริโชคเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพัราภา  ปาปะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงลลิดา  ประจันทร์ตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายฤชากรณ์  เพียรแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรภัทร  วังสอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเมธวี  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปาปะขำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายสรวิศ  ชูชื่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัดตาปัดโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายกฤษณะ  กระเช่าทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิรนันท์  พิมชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปาลิตา  ปะโสทะกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐภรัทธา  มีโวหาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงดวงจันทร์  คำอ้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐชยา  แสนประกอบ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอภัสรา  ครองก่ำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพัชรพงศ์  ประทุมจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใหลหาโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายชินพัฒน์  ปาปะโถ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายจิรภัทร  อ่อนทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายชาติกล้า  วัฒนบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายฐิติกร  สัณฐิติบวร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐพัชร์  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายปริญญา  ลาวัลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายเพียรธรรม  ปาปะทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายพีรวิชญ์  ปิตโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายปกป้อง  มั่งมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายพชร  ยะชมภู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายรัฐภูมิ  ใหลหาโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายวันชนะ  มาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายธนภัทร  พันธ์รักษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายเลิศมงคล  กระทุ่มขันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายวรกานต์  ไกรแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายอภิณัฐสิทธิ์  ฝ่ายคำมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายวงศพัทธ์  คร้ามอ่ำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายนฤบดินทร์  ชุมดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธนัชชา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอัญชลีพร  ปะกิลาพัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงฑิภาพร  มีหา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงลลิตาพร  เทียบสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชาลิศา  ดอนเหนือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณันทิภัคค์  ธนสินบวรศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกาญญาดา  มูลแวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกิตติ์สุดา  คามะปะใน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชุยบุรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายธีรวีว์  จุลศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรรณิดา  ปาปะโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายภานุพงษ์  เตียงชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุดานันท์  เฮียงเหี่ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายชนะพล  พรดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายวรัญชิต  พิมพ์บาล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศศิประภา  ศรอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปรเมทศ์  สุขใจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายก่อกุศล  ปะสังติโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายภัทธยพงษ์  ดงอุทิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายพงศธร  ดงเสือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภูริต  บุตรศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายภควัต  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายภัทราวุธ  ปะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายอัยการ  หล่าสกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายยศวริศ  ปรางค์นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายสุกฤษพล  ปักกังวะยัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสนิท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงจีรนันท์  หวานคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจิดาภา  อาระหัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธัญชนก  ประมาคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนารีรัตน์  ปะมาคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายจารุพัฒน์  ชาวพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายปฏิพล  ปาติสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ปทุมเพชร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์ปุ๋ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายภูริพัฒน์  ใจบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายภัทรพล  ประนามะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายวิธวัช  ลุนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มาดาโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายนิธิกร  ยามา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายธวัชชัย  เจริญชีพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายภัทรภณ  สุธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวรางคณา  คณะมะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายกริชดนัย  ลุนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายวีระวัฒน์  พิมพุฒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุปิยนันท์  เจริยสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพัชริดา  อินธิพัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณปะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงจตุรถี  ปัจจัยคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวาสนา  วิชัด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองพิมพ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปะกินังเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายวุฒินันท์  เกตราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสุจิรา  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชูสกุล  สุขรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณัชชา  แก้วธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลโมกน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอัญญมณี  ชิลวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพรรัมภา  ปะติเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิจักร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ปองไป โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงรัฐชนันฟ้า  ทิพนัส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงบุษราพร  ทองหล่อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงขัวญชนก  ชาติขูลู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนริศรา  คำสะไมล์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศิริประภา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวรัชยา  พรหนองแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวราภรณ์  แจ้งศิลาอาจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกรรณิกา  จรศรชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเนตรขวัญ  พรวนไชย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงยลดา  ศุภการนิมิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกนกรดา  จอดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดิษฐลินดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกัญญากร  การะพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอรวรา  พิมพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปริเตนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายกฤษนันต์  ลำไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุจิตรา  สอนวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฎฐนิดา  จันทร์ศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสิริวิภา  มกขุนทด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายกฤฏา  พิมพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายรัตนะ  โสหนองบัว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทาสีแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสาริศา  วรรณสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปัญญาพร  วัฒนวิบูลยกิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกนกพรรณ  ซอหนองบัว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายธนวัฒน์  พลกนิช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธนกฤต  หงส์พันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายพีรพล  ชัยธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายภูวดล  ทุมพร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายณัฐกรณ์  ทอนเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายปาลิน  วิเชียร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกชกร  จันทรรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายพิริยากร  พันธุขันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายธนกฤต  ลุนทาหงส์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงเขมิกา  แสนคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาจสารมนต์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายธาวิน  ปักกะทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายอภัรักษ์  อันทะราลี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายวิทวัช  ดงเรืองศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายวรพล  ซาสุด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายภูริภัทร  ช่างปัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธาดาพงษ์  ประทุมเพชร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายนันทรัตน์  ชาวดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายธีรนาท  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายวิทวัส  ฤทธิ์จะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายศักดิธัช  จำปาโอ๊ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายสิรภัทร  ปุรำพะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายธนวัฒน์  อามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายวศกร  แคนวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพัชริสา  ทังโส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิขขาอร  คำประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงลักขณา  อาสาทำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสกลธรัตน์  จันดาผล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนิติภรณ์  วิถาทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายกิตติภพ  วรรณพฤติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายกฤตธี  บุบผากอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายอลงกร  ทรงมหากิจมากุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายประชาราช  ยางเครือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายภูวดล  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายกรวิชญ์  ชนะบูรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายพงศกร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายศิรวัฒน์  สิมชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายณัฐพล  นิตย์คำหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายปริวรรต  ปาสาบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายอัษฎาวุธ  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงจิรัชญานันท์  ปะวะเข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุดาวรรณ  ประทาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงภัณฑิลา  ใจเตอะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐมสุภา  บุญหลง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงอัญรินทร์  มะธิปาปะโข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุปะมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปรียาภัทร  โยธาภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัจจัยโคถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุจิตรา  นามโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศุภกาญจน์  เกิดนพคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพลอยขวัญ  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนะหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภัทรลดา  อินทร์ชู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงชนาภัทร  วัฒนวิบูลย์กิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชญาดา  ปาสาจัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงธีราพร  ขุนวารินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตราพิเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุพรรณณิกา  นิ่มคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงมาลิษา  จรศรชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  บุปเก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวัชราภา  ไชยสถาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอรปรีญา  คึขุนทด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัณฑิรา  วัชรไกร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอทิตยา  อุปกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒยุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศิริเลี้ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนรภัทร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพันธวัช  ภคะวา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศิริชุมพร  อินทวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปิยวัฒน์  ดวงเท้าเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายนิติภูมิ  สอนแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญุเบกษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฉัตรไพลิน  ปฏินัดตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนภัสกร  จันทร์ปาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพีรายุทธ  ฤทธิ์จันดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายติณณภพ  บุญศร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ตระการจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงบุณณดา  ละแมนชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภัทรจาริน  นวลเอี่ยม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายมนัสกร  ปะมาระเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพนาธิป  ทางดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวิภาดา  พันเชื้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงแพรทิพย์  เดชศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายทวีศิลป์  โคช่วย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชาลิสา  นินทะลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนภูมิ  ภูวรรณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนนท์ปวิธ  คำชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชยางกูร  อาจอารี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงลักษิกา  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงคชมณี  ศรีสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปภัสฎา  หีบแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอันธิกา  ทองประสาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศวรรญา  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนภูมิ  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนพวิชญ์  โคตุธา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวริศรา  ประโคทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภัทรภณ  เพิ่งจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทานนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภัทรฉัตร  ปัตตาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขนันที โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนิกานต์  ประนัดศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชญา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศุภัตธนา  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกิ่งดาว  แพงคำแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิตตราภา  ขันติโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอนุวัช  ปัดเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกชพร  มาตจินดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศุภสุตา  แคนเภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธรรมวิสาข์  บัวสาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธราดล  จันทร์ลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายบรรณวิชท์  แก้วธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสุชานันท์  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สุขรักษา23 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุชัญญาพร  มะโนชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายเชิดเกียรติ  ชาวด่าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนิสรา  ตระกูลเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมนฑิตา  ประวะเสนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนภัทร  บุษบา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณิชารีย์  บุญมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศรันย์  ดีขามนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงลักษณ์พร  พิลาโท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพงนริทร์  ทองกันยา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณฐอร  อินทกรอุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศุภัชญา  ประกิระสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธรภัทร์  บัวชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนภัทร  ภูจำปา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศรัณรัตน์  รัตน์อัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวุฒิวัฒน์  แสนศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอนาวิล  อุดร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวรเมธ  ประเศรษโฐ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายมณฑล  เหลาทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศิวกร  ไอยะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนบูรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอฐิติยา  โยอาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนันทกานต์  โสนิราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพัขราภรณ์  สัทธานนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ้มสาระ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปริพัฒน์  นิราราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชลนิภา  ฤทธฺิ์จันดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภัทรพงศ์  ปะกิระณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีประย่า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพรธีรา  พิณรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนชัย  ปุริสังฆเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุนทะวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกมลชนก  วัฒนะราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรัชยา  สาวัตถี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์หาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงยุภารัตน์  เทียกนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศศิวิมล  พรมสิงหกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์แดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศรินทร์ยาการ  ไชยสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุนิสา  พิลาโสภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปวริศา  ปักเคระเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองสาคร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายรังสิมันต์  ดวงจำปา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายเนติพงษ์  แก้วมะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายทักษ์ดนัย  ปาคาถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวัชรากร  สิงห์จันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวัชราธร  สิงห์จันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนโชติ  เจิมแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายสุวิชชา  อินทร์ประจักษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายปริวัฒน์  เปาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกิตติวัช  แช่มวิลัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเมธาวิน  ปนัดสาโก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรนภัส  ธนะสูตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวรัญญา  อาจเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพัสราดา  นาวัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิชญาภัค  รสดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอุษามณี  พิมสอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอรจิรา  อุทัยแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุรพิชญา  สมศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงฐิติกานต์  ภูหาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐมน  จตุพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกัลยกร  ศิริกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนภัทร  แสวงดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายโชควิทย์  แสวงพิมพ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุนันทิกานต์  แสงเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนันทิยเทพ  นาคนิล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปัญญนุช  ปะติตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกฤษฎ์  ขันธะบูรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิชญาภา  นามปัดสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงมนัญชญา  เฉวียงหงส์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายรัฐศาสาตร์  ทอนโพธิ์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวรธน  สิทธิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษาปัดนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงมาตย์พล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายจิรพัฒน์  กุดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกิตติชนม์  จันทวาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกมลชนก  ไฝดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนันทชัย  แสนลี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายดลธรรม  คงแสนคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัฐวัชร์  ปาสาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปณิธาน  หิตายะโส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภานุวัฒน์  มูละสิวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอริสรา  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงรัตธภร  ดาเหลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชัญญานุช  สิทธิเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพิชญ์  พรงทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณฤดี  ภูตเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปารมี  จันแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงประติภา  ปัตถามัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเดชาวัต  ผาวิรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนวัฒน์  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพีรวัฒน์  ผุยเตชะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายนิติศักดิ์  คามะปะใน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกุลกิติกร  ปักโคทะกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายรัฐภาส  สาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพงศกร  มาฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอดิศร  แคนสิงห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพัชรพล  คนเพียร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภูมิระพี  ม่วงศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพงศกร  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปัญญพัฒน์  กวางประชัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจันทกานติ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนริศรา  หงษ์จันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภัศรา  ศิลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุภัชชา  ธงหาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเอวิตรา  สาโสก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนันทน์ชนก  เพชรหนองชุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปภานิจ  ประพันธมิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวิลาสิณีย์  สอนวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวิวทิชา  ปะมาคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธิติกานต์  เท่านัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธนิสรา  เสตเตมิย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปภนิษา  อินทมนต์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชนชน  สุทธิเภท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชนเนษฏ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกิตติภพ  ปาปะเพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนกฤต  เกตุดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภูณภัทร  พันธ์ชมภู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพันทวี  จันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐพร  สิงมาดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกวิสรา  ราหา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชุติกานต์  เภาอ้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธีรเดช  แสนสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภคอร  ลุนไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนาวุธ  อุทัยรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนภัทร  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธนากร  ประพาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สีหาพรท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทวะฤทธ์ิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปณิตา  คำสีทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอานัดทร  โยธะมาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจักรชัย  บุญหล้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายศุภชัย  หงษาวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายโชคชัย  โนนอาษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณัฐพงษ์  บาลไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิชชาภา  สร้อยสุด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปกรณ์  พิมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเป็นต่อ  ดอกไม้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปวเรศ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนโชติ  ภูฮง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอนาวิล  พินไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชนากานต์  แพงคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเขมณัฎฐ์  ปัจจัยคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกฤษณะรัตน์  ทิพศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจตุรงค์  ชินชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงทิพย์กัญญา  โพธิรุกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชัยนันต์  ปัตตาทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงประภาวดี  พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายรพีภัทร  แก้วพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอิทธิพล  คุณสีขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนพัฒน์  ประทุมรุ่ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนภัทร  นามอิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอัครชา  กุณวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายฉัตริน  ปิ่นโมรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธีรศักดิ์  เจียมเชียง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุภัคิรันดร์  แข็งแรง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกิตติกานต์  ชัยธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชนาภรณ์  มะโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนภัสสร  ติณรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญเลี้ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิชชาพร  แสนคำอ้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงภัทรภร  ขายม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกาญจนา  ปักกะมานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลุนทอ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชนันภรณ์  มะโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงมุกมณี  แดงสง่า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกิตติวรา  แก้วลาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัทรวดี  พิสุวรรณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวรวรรณ  ทองทวี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุภาวี  ปะวะภูชะโก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนันนภัส  ไชวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปุนยพัฒน์  กิตติรังษี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศศิวิมล  พัฒอำพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงจิรปภาพร  ละทัยนิล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธนพล  หลายสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสุรนาท  คงสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพลกฤต  ชาวกะตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอังคณา  หิตธิเดช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาวประสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอัชฎากานต์  ปะกิคะเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงศิริพร  ปักเหนือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงจิรัชญา  จะโลนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงขวัญข้าว  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภัทรวดี  เตโพธี์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายศิวกร  ประวัดศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอริสา  จันทพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณิชารีย์  แสงพิมพ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงคริษฐา  เหล็กกล้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายอนันดา  จันทอุตสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธนาภา  มาตตรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภัทราพร  รางศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชยากร  ปุญยะสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอนันต  ไชยคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายรัชชานนท์  ปะทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภูรินท์  ยศวังใจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฐวรา  สูงเนิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภัชราภรณ์  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจารุวรรณ  ลีนาค โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงบุษกร  สุตะนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะโสติยัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพรพิพัฒน์  ฤทธิ์จันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกนกพร  แหวนหล่อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรแอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนฏกร  เหลืองเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนิภาสิริ  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปูริดา  สุขโรจน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงจิราพร  เหมือดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงภาริตา  ประสพคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงรัตติกร  บุญเพิ่ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพณิชา  ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศักดิ์ธัช  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทองใคร้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายลัสกร  อุปแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสิทธิชัย  พันธ์ไผ่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายรชานนท์  แสนยามูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรัชชานนท์ั  เจ๊กท้าว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายรัชต์ฐาณกร  ต.เจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอัครพล  รัตนปัญญา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเสฎธวุฒิ  มิตราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธรรมวัตร์  พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอัจฉริยะ  ใจชื้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนสนธิ์  จันโทสุทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายประภัส  วงษ์์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายพีรวัช  คุณสีขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสุกลวัตร  สิงห์เทพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนะรัชต์  อริวัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปิธิดา  ชินะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปารณีย์  ราชแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพัชริญา  ฤทธิโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอริศรา  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  ดวงกุลสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงครองขวัญ  ดุสิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศิริภัทร  ศรีวงศ์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงมณิศรา  ฝนใจเมือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธนพร  สิริปิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเต็ม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกานต์ธิรา  ทองกอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายคชภูมิ  บุญศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสิริวัฒน์   ยอดทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายรัฐพล  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธิติพร  บุญน้อย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเกสรา  บาริศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายเอกวิทย์  เดชสุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายนิติพล  ปุญยะสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายตะวัน  แสงเกต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภูผา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายโสภณวิทชญ์  จูมแพงจารุพงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศิริเจริญ  สุทธิเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอรรถภณ  ติมุลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายบารมี  สีมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองกำไร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายวสันต์  ปะกิคะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสิรวัฒน์  ยอดทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอัคเรศ  วันศุกร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขารัมย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวริศรา  ห่วงทองหลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอาทิตยา  ปติเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพรพรรณ  ไมตรีจิตรเกื้อกลู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงแพรวา  สุธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวริศรา  ภูมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  สกุลจร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศศิประภา  จันโทสุทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงดุษฏี  แสงตะวัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิรดา  ดีเรียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพิธุวรา  ชัยมลค โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายภาสกร  สุวรรณโสภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์โคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฐปคัลย์  ปักกะทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายสิรภัทร  เปกขานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพงศกร  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายวิทวัฒน์  ปักการะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายถิรวิทย์  โสภูเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสิริกาญจน์  วิเศษศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธันย์ปวัฒน์  กิตติเสรีบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายเทิดไท  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายทองทวี  จันภักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกฤษดา  ปัจจัยโคถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายทักษ์ดนัย  น้อยมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายเจริญพงษ์  เพ็ญศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายกิตติวัฒน์  ปะตังทะโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  นาคศิริศิล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายมนชิต  บุญอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพนธกร  ค้าสุกร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐวุฒิ  นุพัด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายคมภิญญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอินทัช  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายวิชชกร  ลำเหลือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปิติชนก  จูมเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนนทกร  เทเวลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายิเอกภพ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายนันทชัย  ดวงพัตรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงฐารียา  เขตคำขวา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปาลิตา  นิมาลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซามาตร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพรศิริ  คนเที่ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชาวเกวียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุกานดา  ภาคฐิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิมพ์มนัส  อิงอาจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์คำสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพิชิตชัย  จำปาเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายกฤษณพงษ์  นนตะสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงคลัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกรรวี  แปนบ่้าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธนพร  บัวจันษร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกนกเพชร  ไชยเดช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพรชิตา  จูมเกต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชวิศา  แก้วสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชมพูนุช  โนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชรินรัตน์  ปะนัดตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศศิกานต์  กู้พิมาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกนกกร  ปะตังพะลัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายวัทธิกร  คำมุก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธนโชค  แสนสุภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายภูริดล  โนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอิทธิ  บาริศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอชิรวิทย์  พลชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายจิรายุ  เทียบมัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนกร  สิงห์สา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายทยากร  วิเชาว์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนิรภา  ไปไหน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชัญกร  แก้วจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นิลดวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศุภวดี  เจริญถนอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปุณยาพร  ม่วงทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายตรีเพชร  อินทร์เพ็ชร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายนัทธพงศ์  สีทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ใจดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำมั่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธัญเทพ  ติธะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอภิชญา  พันหนองแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกฤษณพล  บุตรโชติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธันวา  ประกอบทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธนภัทร  มะปะโม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธนบูรณ์  ประกอบแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกชกร  ศรีสุราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอดิศร  กว้างศูนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายกฤตณัฐ  ประนัดเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอดุลวิทย์  พันไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายณัฐพล  แสนวังศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายวงศธร  จักร์ทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพลวัต  จันทแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกมลภัทร  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายกตกร  นามปัตสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวิริทธิ์พล  สมอคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอินธิรารัตน์  แสนบุดดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายวโรดม  ปาสาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปวริศา  ศิริเลี้ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธนัตติยา  ปะชายะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนันธิญา  อาจเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์โพธิสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายระพีพัฒน์  ปะวันโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพัทธดนย์  ไปบน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกิตตินันท์  บุญมาเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปณิตา  ปะวันนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงจีรณา  อินวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกวินท์  ปักกุนนัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายสุรพงศ์  ขาวพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงจรรยพร  แสนสะท้าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายปัญจพล  วงศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายจงวิจิฐ  ศรีชุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงดวงหทัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธนภัค  หนูแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายภูริพัฒน์  เมฆขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอนัญญา  โยธมาตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายสิรภัทร  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอภิชณันท์  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวรัฏฐา  จันทร์พินิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอัจฉริยะ  ชัยยุทธ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายปฐถวี  อินธิแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายสุวินัย  เกณฑ์มา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายกฤษฎา  จันสว่าง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธัชพงศ์  ยางแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายนพวิชญ์  ประสารสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายศรัณยภัทร  ชูคะรัมย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายกรวิชญ์  ซ้ายสนิททำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายชลกร  ศิริภักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภูริวัฒน์  อามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกิตติพัฒน์  กันโสภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายจิระเมศ  ป้องแก้วปาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายนิติภูมิ  คุณบำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายบริพัฒน์  เจริญพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพีรายุ  กล่อมจิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายรังษิมันต์  ศรีสารคาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอภิรักษ์  วิชัยศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายศิรสิทธ์ิ  เขตชมภู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปฏิภาณ  บุญมาเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภาวิน  มาดาโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายศุกลวัฒน์  อำพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายสิรกร  มัชปะโม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธัญสินี  ตวงเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงเขมนิจ  สุทธิเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจิดาภา  ประจะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วมั่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงชนกภัทร  อุ่นศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงศิรภัสสร  วันไชย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงประภัสสร  รัตนะวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิชญทัพห์  น้ำมนต์ดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุรษา  ปะจะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทอนมาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกนกนิกา  สีวันดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพรจิรา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงวริยา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายวัชรพงค์  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงวันวิสา  เรืองบุญ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุปผา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงไปรยา  วรรณปะเกาว์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  มวลมนตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายอิทธิพรชัย  แก่นพิมพ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายปรวิศ  สุภนัก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงรติมา  สังฆมณี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักคำพันธ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงสุกัญญา  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธนกร  เกียกสูงเนิน โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิมพิกา  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายศิรวุฒิ  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิตานันท์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกานต์ฟิชชา  โคตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปณิตา  ทามาตย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงรัชนีกร  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงศิรดา  หาคลัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอัมพิกา  ปฏิโยก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกวินทรา  เอกรักษา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพานธิดา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนันทัชพร  ชาวพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงประภัสสร  ประพาสพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชญานัท  กรไชยา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงศศินา  รูปโฉม โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวรรณวิษา  ต้นหยง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเปรมณัฐ  ธนะวิบูลย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาลมูลตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปนิตา  คงทอง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงหฤทัย  ปะนะมัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายภัคพล  แก้วบุตรสา โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงสุดาศิริ  พินกอคำ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงนัฐติกาล  เศษถัง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงเบญญาภา  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายภาณุสรณ์  สดไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายยศกร  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 นายสุวัฒน์  วชิรปัญญาวัฒน์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวอรนิชา  มีศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายอัตถากรณ์  รัตนโชติ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวชนิตรา  โชติบุตร โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาววรรณิภา  กายงาม โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวบุษบา  พานิชย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวชนกานต์  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายจักริน  มาลัยทอง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายนครินทร์  จินโจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ยี่รัมย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกนกพร  จีระออน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสุชาดา  ภูสะเทือน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนันทิกา  ไพรเขียว โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงคณาพร  บุญครอบ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงดวงกมล  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงขนิษฐา  ปุริสังข์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายธนวัฒน์  มณีเนตร โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายจักรภัทร  จันทะสอน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายวัทธิกร  แหลมไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายศุภโชค  ทรภีสิงห์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชลลดา  ตาขันทะ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงสุกัลยา  ปะวะเท โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงนันทภัค  ประทุมชู โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายชยากร  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายบุญมี  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายพรมศิริ  วิไลวงศ์ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายเทพรักษา  บริรัตน์ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงสายฝน  นุสีวอ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายธนิศรา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงวิมลศิริ  ขามไชย โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายกรรณภัทร  ซ้ายสนิททำ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายยุทธนา  ไชยปัญหา โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายปภังกร  ปลั่งจิรางกูล โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงกัญญาพร  คำหารพล โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายฐานทัพ  ปัดถามัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงนิตยา  ไกรพล โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสิริพรรณ  บุตะกะ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายนันทกร  หลาบสีดา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงรวิพร  นิยมเวช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายกฤตภาส  ปาระจูม โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายคุณาธิป  ไปมา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะจิตร โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายวธัญญุตาพงษ์  คำเสนาะ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชนาพร  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงนภัสร  หมั่นบ้านต้อน โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงรวิพร  คำพัธ์ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงศิรินเนตร  ตรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพัชราวรรณ  มะโนราช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงภัทรปภา  ทยอมใหม่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงศรสวรรค์  เมิกข่วง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายสุทธินันท์  เสนารินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงอิรวดี  จันดารัตน์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายตันติกร  เสี่ยงบุญ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงปุณณดา  มงคลพิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงภิญญดา  ปรัชญพฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายพงศพัฒน์  รัตนพรมรินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงภชรัชดา  พวงสีเคน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงปนัดดา  ปะมังคะสัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพิมญาดา  กินากุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายธนภัทร  ภัทราบุญญากุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงชณากานท์  หมั่นนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงเมทาวี  ปักษี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายกฤติเดช  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงนันทิกานท์  สุทธิสาคร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอินทิรา  ปินะสา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปักเขมายัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายนาถวัฒน์  ทองสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  โปรดเมธี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงพรชนก  วรหมื่น โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงเมยาวดี  มะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงจุฑามณี  แสงส่อง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงจีระภา  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงปภัสรา  อำพินธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายภูมิสิริ  วงษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงแพรวา  ปะมาคะเต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงณัฐสุดา  จีนขี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรงมั่นศีล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงศุภิสร  ประจักกะตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายสิมิลัน  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงดารา  สุนทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอริสรา  สัณฐิติบวร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรอาษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกมลชนก  กองโส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายพงษ์นรินทร์  จรบุรมณ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิดสายะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปุณณารมย์  พุ่มสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธนัยชนก  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงบุณยาพร  ปัตตายะสา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธนกฤต  มูลทรา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอัศวิน  ถิระชัย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายวัชรกิต  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูหลง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพิยดา  ฉัตรศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฐกานต์  วันทายุทธ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเกศราวรินทร์  มัชปะโม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  แคนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงศิริกุลนัดดา  คุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายนรเศรษฐ์  นามมงคล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายอัครนิจ  วังสอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพิชญุตม์  ธารายศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวุฒิชัย  พาโคกทม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอรปรีญา  พรมแพน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนภสร  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงจิราภา  วงษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงนันธิชา  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพรรณภัคร  ปรินทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายอนวัช  โพธิละเดา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวรชิต  วิระกา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายปฏิพน  เภตรา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณัฐวลัญจ์  วงภูธร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายยศภัทร  คำสิงชัย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพัฒนพงษ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงรุจิรา  พลขุนทด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงสุกันญา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปรารถนา  แก้วบุญมี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงชุติกาญต์  เทียบลา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกโชติ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอรชพร  เชิดชูมาลัยกิจ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายภัทรพล  ประมูลจักโก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงภัทรนันท์  กำมหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปะริเตนัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงภัทรสุดา  ปุระเวทายัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงฐิติมา  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงนันธิกา  สิงห์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณัฐนิชา  ประธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงแก้วตา  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงทาริกา  ละสามา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงศรัญรัตน์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชนิสรา  พิศนุย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวจนะพร  นามภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรกล้า โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงคะลา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุจูม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพรนภัส  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงฑิญานันน์  หนองแบก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงหนองพอก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงบารมี  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายธนพงษ์  ลาดนอก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายมิตรธิศาล  รัตนสิงหา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงศิริรัฐ  ข่าขันมณี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงเกศกนก  จันทคราม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายจิรสิน  วงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายณภัทร  แก่นไธสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายธีรพงษ์  สุรพล โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายกฤษติกูล  บุดดีด่อน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงอรัญญา  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงปิยมาวดี  โมสืบแสน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงปิยธิดา  ธรแสน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายเจษฎา  ปุงปอพาน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพัญญ์ธิตา  พุทธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงกนกรัตน์  วิสารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชาระกำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงวีริยา  วิลาศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกีรภัทร  ชาตำแย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงจิราพัชร  ไทยโสภา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดงดินอ่อน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพุทธพร  นุ่นหลักคำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงจรรยพร  เชาวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตันติอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงอภิศิรกัญญา  วงศรีษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปรีดีย์  หลาบสีดา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงสุชานาฎ  พยัฆวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงวริศรา  ยางเครือ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพิชชญาภา  ปะสังขีนี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุปินชมภู โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายวงศธร  คำดำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายชลภังกร  บัวบังใบ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงจิราพัชร  พานะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายฐิติกร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายกฤษกร  การะน้อย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ชา  อาปัดชิง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปฑิตาภรณ์  แสงธะนู โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายพชรพล  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายภัทรวิทย์  ชมภูพาน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายปวริศ  ปะวะเท โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธนภูมิ  ภูกัน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายนราธิป  สุนทรห้าว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอารีรัตน์  มูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายคุณากร  กิมชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงชนกวนัน  โพธิสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอัจฉรียา  จิณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงกมลชนก  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพัทธดนย์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายสิรภัทร  ปะพะวะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายณัฐมงคล  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายศรีณย์  พาขุนทด โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธีรภัทร  แสงสี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายศิรชัช  ภูบานชื่น โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงสุพรรณณี  เบญจศีล โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายชนภัทร  นามพุทธา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายโชติพล  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงชลิตา  เคลื่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงศิรามน  ใจวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายเสสบาตชา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายจักรภัทร  แสนมี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายบุญรักษา  ทุมมาลา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงชลิตา  เฮืองราช โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายหัสดินทร์  แสวงหา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพัทรนันท์  สุขฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายปัณณวิชญ์  สัตย์สุขยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงศศิรา  กรโสภา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำเปลว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงศุภรัตน์ชญา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายสหรัฐ  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธกร  เพ็งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปริชญา  เสนาคำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธนพัฒน์  ธนูสัตย์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายภูวดล  สุวรรณบุตร โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายจิรวัฒน์  นินทะสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายทนงเดช  คามะปะไน โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายณภัทร  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายธนากร  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายปฏิวัติ  สงค์ตา โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายรวิโรจน์  สิงห์คะนอง โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายสรยุทธ  ขูลีรัง โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายนาวิน  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์ภักดี โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงรัฐพร  ตะโน โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงศิริญากร  ระยาจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงสวภาว์  อาระหัง โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายมนัสนันท์  เจิมแสน โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายธนภัทร  เกตุศิริ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงประไพรพักตร์  ปะวาระณะ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายศักรินทร์  ดีจะมาลา โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายศิวกร  ไปวันเสาร์ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงชลนิทรา  ปะมาคะมา โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม