รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  หล่อวัฒร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนรีรัตน์  พัฒเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สุระป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุจิตรา  นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุวาริน  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชมพูนุท  กอรักเฮียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ลาศูนย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรภัทร  ชมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุวนันท์  ภูกาเมฆ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสิรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศุภาวรรณ  วระไวย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมณิภา  แสนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิริสุพัตรา  โสมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภัทรนันท์  ตะภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปิ่นรัก  แสนพิพิธ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสิริเขต  เขตคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวริยา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญารักษ์  หินทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกิตติกา  ปางลิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนภสินธุ์  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงคณัสนันท์  สุทธิไชยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเอื้อกรานต์  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายสิริภพ  แสงคำไพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายทักษิณ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายจักรพันธ์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐนนท์  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายอภินันท์  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายไอยรา  คูหะมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายประริวัฒน์  มาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธนวิชญ์  เจนทาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายเจษฎาพร  ทัพธานี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนบดี  ฤทธิหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายกิตติภพ  ทองลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายฉันทพัฒน์  น้ำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพชร  ฉายจรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายอธิวัฒน์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภัทรดนัย  สันติธรรมการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายชูเกียรติ์  คงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวณัฐพงษ์  ดวงเพียราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายวรพงษ์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอัญยาณี  ทับอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภูแล่นไว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  คำวิไล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกวินนาถ  ทิ้งเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสิริภิญโญ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปวันรัตน์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพัชราวดี  เวินชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณธภร  จิตต์มั่นการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรภัทร  พลชำนิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายทาวิน  ประคำมินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายปรานต์วัฒน์  ฐานะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฎฐชัย  อยู่โต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์มะณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายยศพัทธ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายภาณุวิชญ์  กันพนม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณทาป โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุรัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายรัชชานนท์  มลาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายภัทรราชันย์  ธรรมคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายออมสิน  ทินช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายวิศวะ  ศิริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายอโณชา  นาเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายนนทจิตร  นาซอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธีรพงศ์  กอรักเฮียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสายป่าน  ศรีโนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายเขษมศักดิ์  ศิริสุทธิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายรัชชานนท์  กำแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐสิทธิ  หนูปัทยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศุธีรวัฒน์  พาระแพง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายเมฆา  บุญพิคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธนพงศ์  ศุขหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายรัชชานนท์  กาสนิท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายชนวีร์  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายชนันวัฒน์  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายอดิศักดิ์  จันทรคำภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายศิวัฒ  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายยศพัฒน์  วัลละภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายคณิศร  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ถามูลเลศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายชนภัทร  วิบูลยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายมินฑดา  นพตะนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายปุณกัญจน์  รัชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนาพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐกมลพรรณ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐนิชา  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมสาร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชญาดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายวีระ  จันทจร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายดนุพัฒน์  วงศ์ไชยรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายปุณยธร  ผัดดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชญานิน  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกะมลนิตย์  มะโนราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วสกล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายรพินทร์  ผลผดุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายฐาปกร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายประณิธาน  หินคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายเศรษฐสิษฐ์  ภูผาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายพสิษฐ์  ปากเมย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายทชาเดช  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายปัญญากร  กองพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปวีณอร  บุญสูตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสิริยากร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศิรประภา  พาเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอรวรรณ  ทานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกนกพร  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัชภิชา  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสายใย  โททำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวิชญาดา  แสงโทโพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพชรพร  ชวนนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุกัญญา  หันจรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายรัฐศาสตร์  เทพชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายติณณภพ  แสนเย็น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายรพีพัฒน์  งามลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภูมิภัฒน์  ปักกาโล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิรัชยา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกรกนก  กันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธีรภัทร  อุตอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอริสรา  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกุลธิดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุมิตรา  ไกยแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยังสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอรปรียา  คำนวนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฏฐกร  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายอาทิตย์  หล้าบาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายเทิดศักดิ์  ทุ่งสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายศตรรฆ  สาระลัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายชวัลวิทย์  ปรีชาสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายกฤษฎา  จันทโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายธนวัฒน์  เฉลิมภาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฐวัตน์  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายญาณสิทธิ  จิตบรรจง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปริยากร  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐฑริกา  คุณาคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธารารัตน์  อรรคฮาตะสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงทัษณีพร  พาพินิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงทักษอร  รื่นรวย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวิชาดา  ศรืวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปิยธิดา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วริทธีวรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงรัญชนา  เหลาภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายพีรวิชญ์  ทับสีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายสุรพล  จิณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายชยากร  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกวินตรา  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงภัทรานิษย์  ศรีกะแจะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกฤชอร  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุระสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธนภร  บุญพระธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายศรัณย์  พุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายณัฐติกร  พรสีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสโรชา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปรายฝน  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุพิชา  คำจันดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกุณช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเวธนี  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงมนัสนันท์  นามรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายกิตติพงษ์  โหน่งบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายจิรเมธ  คงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายนวพรรษ  คำภะวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายองค์รักษ์  แต้มดื่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายภานุภาพ  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายเมฆาวิน  ภูแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนริษรา  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุภาวิณี  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปรีชากิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชาลิสา  ตะนัยสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพัชริญา  อวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณฐพร  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปริยากรณ์  เทียมไสย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงฐิติกา  ผางยอยซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพัชราวดี  ภูลายเรียบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงศศิธร  ประทุมไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจชมภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนันทิยา  ภูวนารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณัฐพร  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสุภัสสรา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาสมใจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชะยิ่งอัครโชค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัชชา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงหยาดนภาง  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงชาริสา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสิรินันท์  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าทองสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายชนันธร  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายกิตติกร  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายณวัฒน์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายธนภูมิ  ภูดวงดาษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายอินไทย  คำอาสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายอชิตพล  นันทะแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายปฏิญญา  เลิศฤทธิ์รัตนาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายเจษฎา  พรมบัวคู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายปรวิทย์  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายอธิสิชฌ์  ตาลรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายศุภกาญจน์  มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยอาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชาริสา  ขันไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายธีรดนย์  ศรีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุวิดา  นิลลาดคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภัทรวดี  แร่อินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอารดา  วงศ์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปาณิสรา  ทินน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจิราพัชร  โมทาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกิตติวรา  สุระโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงชนิสรา  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงอารียา  อ้วนล้ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวิภาดา  วิเศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายชนาธิป  วงศ์วุฒิโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายประพันธ์พงศ์  จีระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปวริศา  ศรีจันทร์พล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายฤทธิพงษ์  ภู่ธราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงขวัญเมือง  เมืองชื่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปิยฉัตร  กอรับเฮือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายดนุพัฒน์  คำน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศีวปรียา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายกมลภพ  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายสิทธิชัย  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศรัณยภัทร  เคนนิคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายโพธิ์ไท  จำปาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงแพรวา  อรรคมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายธนรัชต์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไพสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชลธิชา  ไปบน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายศุภกฤต  ยิ่งนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอภิญญา  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายกฤติเดช  หารคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงภัทรฐรีรัศ  พรสีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายภูผาธรรม  แนวน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงญาณิศา  พิทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณหฤทัย  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงเพ็ญสุดา  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงธิดาไทย  ลครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงเอวิตา  จันทร์เปล่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพรรณวจี  ศิลปชัยเสรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอรอินท์วรรณ  ฉันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงจุฑาวดี  วงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปิยะธิดา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองแดงน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงรัตติกร  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายพรภวิษย์  สิงหมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฐพงศ์  ทันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายอนุกูล  มะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายคีตนาท  สุวรรณวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายพิเชษฐ์  มะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายรัฐนันท์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายศุภโชค  ลครทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายพีรวัส  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายสุมิตร  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธนากร  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายชนาธิป  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายธนากฤษกร  ยนต์ดัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายนันทิพัฒน์  นิลลาดคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายพงศ์พสิน  แสนบุญศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายนราธิป  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายสุรศักดิ์  ยาทะเล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายกิตติศักดิ์  กางเกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพีรภัทร์  ลาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายจีรภัทร  ฆารเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายภรัณยู  คำเมืองคูณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงธนาพร  วรธิพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอรวรรณ  วิชาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจุรุฑา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพรพรรณ  วันชื่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไปนั้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุวีรยา  บัวละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอารยา  บับภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงธัญรัตน์  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงพัชราพร  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายปุญญพัฒน์  เทียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายศิวนาถ  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายธีรภัทร์  สุมาลีย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายธิวากร  ถิตย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายปฏิพล  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายณัฐภัทร  ภาคีชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายเปลวปรีชา  แสนศิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายอนุวัฒน์  รังขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายนภัทร  พลสีหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์ทองทา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายณิชานันท์  หารพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอรัญญา  โสธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัฐธิดา  สรรพศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงตวิษา  พิมดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงจารุพิชญา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงมัลลิกา  อัครษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายศิรวิทย์  มะลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายนราวิชญ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธนพงศ์  วงศ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์เปล่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกฤษณะพงษ์  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายเมธา  ลุนบง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกมลศักดิ์  ภูวนาถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายนภัสสร  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายโชติวัฒน์  พ่วงหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธิติวุฒิ  ฝากกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธนาโชค  ชูคันหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายธีรภัทร  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายฐิติกร  โทคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายดรัณภพ  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกิตติคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายรัตนภูมิ  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกิติคุณ  พรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายธนวัฒน์  เที่ยวไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธนิก  หันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธีรวัฒน์  คำไส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปิยชาติ  เคนนิคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายภูวิศ  จันทรจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวรากร  นาชัยเสียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสุริยา  มอญขาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสิทธิภรณ์  พลโรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงเพชรสุดา  คำเมรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปธิตา  วาปีทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกชพร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปาณิศา  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัลละภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ุุอุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกรวรรณ  เภาพาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงชนาภา  ไทยทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงดิษกร  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงธันยมัย  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนัฐธริกา  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปุณฑริกา  คำแหง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงมาริสา  สมศรีสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวรุณี  นามบุดดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวิภาวี  ผลเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจีรพัฒน์  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภาคภูมิ  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณัฐดนัย  ทันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายอภิรักษ์  จีบค้างพลู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายมังกร  คูหะมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายวรเมธ  พลอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวรกมล  จิณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชลกานต์  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายบุณยกร  ชาแท่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพิพัฒพงศ์  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายศาสตราวุฒิ  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายรพีภัทร  มูลมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายวรเทพ  กุณโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนาธิป  นิยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภานุวิชญ์  การัดเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ตันเสดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายวชิรศักดิ์  สุดวงงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายชนะพล  ปันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธีรภัทร  มิ่งคะโณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายกิตติกวิน  โยธะการี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกรวิชญ์  วงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศิวัช  เภาคำพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภพธร  อันเนตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายจิตติพัฒน์  สีวะปา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายจีระศักดิ์  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงวริษฐา  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสาริศา  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงรสิตา  พูนเทกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงราชาวดี  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต้นเนียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอินทิรา  สารพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกรวิภา  ดรผาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงวชิราพร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอุมากรณ์  มาตย์วังแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงศศิมา  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ชาญศิริรัตนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอพัชนิภา  ไวมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงญาดารัตน์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวริศรา  วุ่นกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์วังทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกนกภรณ์  โชคสวัสดิืธนะกิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฐกมล  ทับขวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายกรวิชญ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงฐาปนี  คลังพระศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสิทธิโชค  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายสรยุทธ  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนวรรธน์  ปีกลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกฤษฎา  กลางนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายชุติพนธ์  โพธิขี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงศิริรัตน์  กองคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชลธี  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายภัทรพล  อุดรเขตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายอภิรักษ์  สายยนต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายศราวุฒิ  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายพิทวัช  สืบเชืื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวราภรณ์  แบวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุพิศชา  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงวริศรา  อนุเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายศุภเสกข์  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยมหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงณัฐชยา  ลือนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  การัดเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายรพีภัทร  ศิริขันแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายศุภักษร  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจินดามณี  ตุ้ยศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพรรษา  ประวินโน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุระป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายตันติกร  วงภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวีระจิตร  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกรวิชญ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายอิทิกร  วังหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายกิตติ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายทรรศนพร  มหาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายปัญจพล  ศรีคำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายสราวุฒิ  นรินยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายนครินทร์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายปิยวัฒน์  วงศ์ครบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศิรัญญา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวรัญญา  ทองยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุภาคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงพัฒลดา  เทศมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอรนุช  แก้วประโคน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกฤษติภัทร  แฝงสีพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายจักรพันธ์  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายจักรนรินทร์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นายชนะโชค  กาฬธิษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายนาบุญ  ลิ้มสารา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปราบดา  พึ่งผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายภูเบศร  พลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายยุทธนา  คำทองยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายรัฐธรรมนูญ  มูลโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นายวชิรวิชญ์  สายหลักคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายศรายุทธ์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายสหภาพ  ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายอัษฎายุทธ  ขันตี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวจิรัชญา  สุหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวปิยธิดา  จันสิทธิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงชลดา  เทพจิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงทักษพร  สมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงผกามาศ  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวภัทราภา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายกริชแก้ว  เชยชม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายเกริกเกียรติ  ป้อมแสงสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายจิรภัทร  วันโพนทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายชญานิน  บุบผาลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายชิษณุพงศ์  ลอยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายธีรภัทร  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายปรมินทร์  วาปีทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นายปิยพล  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายพงศกร  ขวัญสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภัทรพงศ์  สุดสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายภูริภัทร  มาตรษรศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายวิริยะ  พูนเทกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายวิวิธชัย  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายศศิพงศ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายศักดา  ไพพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายศุภฤกษ์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายสุรศักดิ์  โพพิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสุทิวัส  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวจาณิสตาร์  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวชฎาพร  สีพลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวทิพย์ธีรา  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวสุดารัตน์  ประดิษฐ์เกษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายทวีทรัพย์  ชอบหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงศศิตา  นามพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายนัฐธนนท์  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายชนะชัย  เทพทองพูน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอัครเดช  โคษาราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวญาณินี  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกฤตยชย์  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงทิวารัตน์  ศิริพิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฏฐชญา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัฐวัฒน์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายรัชชัย  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายจิรานุวัฒน์  พิทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายฐิติพงษ์  รักษาผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธีรวัฒน์  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวีรบุรุษ  ชนะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจิรัชญ์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฏฐชญา  พิณณาดิเลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนวพล  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอาภัสรา  สัญจรโคกสูง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพัทธดนย์  แพงสีชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนกฤต  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายโกเมศ  กองสำลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายสุรชาติ  ลครชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัลยากร  สีเป้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกมลทิพย์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจิรภัทตรา  สุพลไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภาคิน  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธิดามาส  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนเศรษฐภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปิ่นมณี  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอภิชา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจีระชฎา  ตรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสุกฤษฎ์  ประสพงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุชาดา  เงินคีรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศิวกร  อุตม์ศรีขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุวรา  นนทคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภาสุ  ดรพันเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณีรนุช  พรหมผุย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวรัญชิดา  ภูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุรัตนา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัชชา  หาวิรส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ประทุมดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐชา  มีนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธัญรดา  สมโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายเดชณรงค์  สีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงแพรวา  จงปลื้มปิติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วธรรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายตักศิลา  อาสาสู้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอรุณวดี  ภูมาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพลกฤต  จันทรโสภณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสะเทือน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุพิชา  ภักดีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกฤติยา  พาเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงแพรวา  ประทุมไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวิชญาดา  กาญจนะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชญานิศ  เที่ยวไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเรณุกา  จันทโสภณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัชชา  ศรีจันทโฮด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพัชรากร  คันตะลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงญาณภัทร  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปภาวิช  ราศีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกนกพร  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับผา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปลายฟ้า  เศวต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวสุมา  ศรีพลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอัคเรศ  วงค์ละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปวีณา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุภินดา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนรินทิพย์  เทียมสีหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายปัณณวัฒน์  มะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายปภาวิชญ์  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจักรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนโชติ  ฮามสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายรหัท  จกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายณัฐชนน  ไชยนาเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายทีอธิปต์  วงศ์ประดับแพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายกรกฤต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายสุรวิช  ยางหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายเนติธร  เจตน์ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพัชรพล  กุลโยธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธวัชชัย  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายนริศร  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายณชนน  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอภิชญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปิยธิดา  วิเศษทักษิณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปรมัชยาภรณ์  เครือสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเบญญาภา  มโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพีรญา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายทินภัทร  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพชรมล  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายภาคิน  พักวง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนฤทัย  นามสีอุ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเกศริน  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนวินดา  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอิศริยา  นามมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายรัชชานนท์  เบญจมาศบุญชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงไอรินทร์  ภูริอริยฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสุธาดา  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงธมนพรรณ  นามคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกอปร์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสุกัญญา  บุรมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวรกมล  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวิยดา  ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอรวณิชยา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธนภร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงริศรา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงรวิสรา  ลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศรัณยพงศ์  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกัญญนิภา  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุวิชญา  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธีริศรา  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภัทรกร  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายสกลภัทร  เอ็นดู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนเสฏฐ์  นามเต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธนดล  คะนะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายศิริชัช  แซ่เอี้ย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวรปรัชญ์  ปะกิคา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายปัณณกรณ์  รัชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายศุภกฤต  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพีรดนย์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงทักษอร  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปริยากร  ทิพราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อุปแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุรวดี  แก้วไธสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัฐชนน  บุญพิคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงภัทรวดี  พลราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายคุณากร  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณิชาวีร์  กองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพวงชมพู  เมืองราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณฐกร  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงไอรดา  ขรรค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ลาฝอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธนวัฒน์  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกรุณา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพมพ์ณัฐชยา  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณฐมน  ก้อนวิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายนวพรรษ  นนตะบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศิรพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอิสรา  เอกอุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมภูหลง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนรินทร์ดา  เหล่าชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพิชฎา  คงสมหวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอภิรัตน์  ผิวขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายชยานันท์  นะวะชีระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนวิชญ์  ถาบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธีธัช  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายชัยยะพงษ์  อันเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายจิรภัทร  อุทัยดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายกันติทัต  เอกพจน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายนิติภูมิ  กุณโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายอภิวัฒน์  กุลวัตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายจิระภัฏ  ศิริตื้นลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพัชรพล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุภัชญา  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกมรวรรณ  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีลำใย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงธัญสินี  ทบวงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกนกเกศวร์  คชอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกนกกาญจน์  คชอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอิรภา  ลำเหลือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เพ็ญบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวรรณภา  นีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพิชชาภา  มีทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายภูวนาท  นาถ้ำพลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเอมิกา  มามิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิมมณี  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายนราวิชญ์  กองประมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสรยุทธ์  วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายรวิณัฐ  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนรินทร์พร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครองสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวราภรณ์  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงคนึงนิจ  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธัญรดา  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงศศิธร  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอาทินันท์  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปาธิตา  ราชมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวรินทร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพรชิตา  นนลือชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธนพัฒน์  ตาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทนไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกรธวัช  พงสุภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายรัตนชัย  ศรีวอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายปพนศักดิ์  สีเผือก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอภินันท์  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธีรเทพ  บุญทานัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธนวิชญ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณัฐธัญญา  อิธิตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธนพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงเขมนิจ  อนุยาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอชิรยา  สุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  พันธุ์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงภัณฑิรา  โมครัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงณัฐวดี  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภัชรธิดา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์โสภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอิสยาห์  เนตรพระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอนุธิดา  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงฐิตาพร  โพธิ์ศาลาแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธนิสรา  หินดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายปัณณวัตน์  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายรักษ์ธรรม  มะโรงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภานุวัตน์  จันทร์ศิริทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิยดา  โคช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุธิสา  ไชยเหมือน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกรกนก  ทับชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุภัชชาฎา  สุมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพัฒน์ธิยวดี  อุทัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงวราภรณ์  วังอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เชืองดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอาทิตยา  สิงหรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอบอุ่น  แก้วมะไฟ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปานชีวา  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณิชากานต์  เมยกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายกริชณรงค์  หลงพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกานต์นพนธ์  ราษีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายวรกร  จงปิยะคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงฌยาทิพย์  ดอนโคตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวิศรุต  โคตรมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายธนกฤต  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายกิตติวัฒน์  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายภูวดล  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนราวิชญ์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเกวลิน  เยี่ยมยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายสุภกิตติ์  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบบ้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกฤติน  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสุวพิชญ์  ภูพาดแร่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสุภกฤต  ชัยมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายเสฎฐพงศ์  วิชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนวรัตน์  ประนันโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงนันทพร  แก้วอรุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงณวรมน  ภูน้ำเย็น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวัชรกร  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอนุชา  กงเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเรวดี  วิทยาบำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีหาบุตรโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำวิเชียร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอนันตญา  อุรัญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  เสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงมนัสนันฐา  มูลโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพงศกร  สามหาดไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายฤทธานนท์  บุรมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายวรัญญู  กิ่งแก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณัฐชยา  สีไสย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพนิตตา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปาริณา  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จุรุฑา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงวรัญญา  มีนวล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วโย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปรมาพร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ไตรทศประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายเทพบดี  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธีรวัฒน์  โยธะชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพงศกร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพัทธพล  เกตุดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายวริศ  วุฒิโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าลือชา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายธีร์ธวัช  ชารีผาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายอัครภพ  กลับขัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายอนุภัทร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงโยษิตา  ศิริทรัพย์ชัยกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายณภัทรศาสตร์  จันทจร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายกฤตปณต  บุญศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายศุภวิชญ์  อัมปะปาล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายดิชพล  ดอนบรรจล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายปาณธาดา  จรูญวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ระวินู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายจิรัสย์  วลีธรชีพสวัสดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายสิปปวิชญ์  พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายชบางกูร  เหล่าวงษี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายกรณ์ดนัย  พิลานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายกฤตภาส  แจ่มศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายพีรณัฐ  ดอกคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงพิชชานันท์  อามวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงพิชชาภา  ปุริสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงวิรดา  พิมบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  นาคดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงวีนัส  กีรติโสภณกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิตวิลัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายกิตติ  โพธิเสส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายวรทย์  ภักดีโต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงกุณา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงการัณญภาส  อำรุงแคว้น โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงวรรณกานต์  ไชยผง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีกงพาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮมแสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงกิติยา  ลือยงวัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอัจฉรา  แสนละคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงวินิทรา  คำจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายเกริกก้อง  สอนซา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายธนกฤต  อ่อนจินดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงชนิดา  อันพาพรหม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงเกวลิน  กุลณโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงวลัยฬส  ตั้งกรสุวิรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พัฒยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงสิริกัลยา  มะเสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงรันทรกานต์  วงชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงปฐมาวดี  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายภคพล  สีลานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายธนภูมิ  ทัพภูมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายธนาธิป  แก้วผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงอัญฑิชา  รัตนธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงเมลดา  มังคะรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพลอยใส  บูรณะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงวาลวัชนีย์  เสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงศุภธิดา  ศุภเกษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงพิชญา  ตั้งเจริญวัฒนะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายทรงภพ  บุญสุโข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงกฤตพร  กมลวิจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงมงกุฎเพชร  ทิพย์วงศา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงทิพานัน  นงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงสริตา  หามนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายคีตะ  นิยมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงอรชภร  วันโพนทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงวาลินี  ทับลคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไทย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายพงศธร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายจิรภิญญา  อหันตะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงอทิตติยา  คิมหันตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มใส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงภคพร  สีนอเพีย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายพงศกร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายอัครชา  พลศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายธนชาติ  กิจประยูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรมแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิ่งศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขุมหิรัญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายณัฐวรรธน์  ภูเผ่า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซิงห์เศรษฐี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพธิ์ชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายยศกร  เหล่านุกูล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายณัฐปคัลภ์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรกอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงรวินท์นิภา  หาญชาญเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายรัฐเขตต์  อุทาทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายณฐกร  โลมเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกมลชนก  พิมพิบาล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปรวีร์  แสนวันดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุธินี  ราตรีสุข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายธนดล  แสงชูวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปีวรา  ภวภูตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายกรภัทร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพชร  ดอนละคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณภัทร  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายภควัต  ยอดสง่า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายนพกร  ผิวโป โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายภัทรพล  ม้วนโคกสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายธัญญพัฒน์  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายเตชินท์  จัตุชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายฉัตรนเรศ  พรมงคลชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปวริศา  ภาธาธุวานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกัณฑีรา  ทองแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธันยพร  เหล่าลือชา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสิริกร  แสนบัวคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงวิมลศิริ  บ้านใหม่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพรธิชา  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์แก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอชิรญา  มาตรา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงวรัทยา  โสจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสุภัชญาดา  นาสมตรอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสุชญา  บุณยภัทรากุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงชนินาถ  ชินบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงชนชนก  บุญทะวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงกมลชนก  เบ้าบุญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายฐานุพงศ์  รวีวัฒน์ธนคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายวัชรินทร์  นรดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายปุรเชษฐ์  ทองเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายนรภัทร  เดชศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายชายชาญ  ไชยชาติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธนากร  ภูบังไม้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายดุษฎี  แคนสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายกรกฤต  พุฒลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายภูรินทร์  วรรณพาต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงแรกฝน  เรืองทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงโชติกา  พลชำนิ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณิชาพัฒณ์  บุรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงจุฑามาส  จันทรสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายภูดิส  วันชุูเพลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธรรมรักษ์  ยนต์ตัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายกมลดนัย  ไชยบุดดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายอรรถนนท์  ใจทัด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายศิรากร  สีแสด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายพีรณัฐ  งามวิลัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพสิษฐ์  จิตราพิเนตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงมุชิรนันทื  เต่าทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกฏชกร  ไชยมาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงปาณัทดา  ฟักเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนีรชา  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงจรัญญา  ขจรอนันต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงพรยมล  ไชยผง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธารารักษ์  ศรียศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงศิริกุลยา  พันชมพู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วังคะฮาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนาเดช  อาษาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายรังสิมันตุ์  สุริยหงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายทีปกร  งามฉมัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายฐิติภัทร  รัตนะวงศะวัต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกรวีร์  บุตราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายสรวิชญ์  ใจนิยม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายวุฒิชาติ  แซ่เอียว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธนพร  ริตแม่น โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายเพชร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงทักษพร  อ้วนมะโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปรียาพร  พรมเสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงศศิตรา  หุมแพง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพนิดา  สารรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอภิญญา  ภูผิวผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกัญจน์จิรัชญา  นันรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงแพรวา  อันทรง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนาเดชวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงปิยาพัชร  วังหอม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงปพิชญา  เศษรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงทิพนาถ  สุนทร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้มเถื่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายธนากานต์  หวังภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายกฤษฎา  เสนาลาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายนราวุฒิ  จันทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปองเทพ  อุทัยนิล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายภูมิรพี  ศิริพรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงนัฏฐชา  ชาปะวัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุบรรทม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปรัชญา  ภาวิตปัญญา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงตะวันวาด  ซามาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงมนชนก  นาทันรีบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวรัชยา  เจิมแสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงจิรัชยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปราณปรียา  หอมมาลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงสิริยากรณ์  คำเดช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  พิมพ์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พิมพ์ทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงวรรณศิริ  วงศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงธัญชนก  อุทัยดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงธนพร  ไชบมงคล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุหลาบโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สนิทผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงกฤชณัฏฐ์  รัตนรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวริศรา  ปาปะเถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวริยา  ปาปะเถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสุนิตรา  ชนไฮ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงภคพร  ทิพรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายชาลี  ทองมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายกันต์กวี  ริกันต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายรวี  ภูคงคา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนสุทธิกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายหัสนัย  คำสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายธนากร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภวภูตานนนท์ฐิติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายณัฐธนัน  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีกันยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลงทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมจักร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หล่อวัตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอนัญญา  กล้ากลาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชนันพร  เทพดู่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงรุ่งศิริ  สุชาตะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงพรสวรรค์  เมืองมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปารวี  ศรีธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงธนาพร  อุปนันท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงสวรส  คชสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายภัทรกร  สุวงทา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายพีร  พัฒนประสิทธิ์ชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธีรดนย์  แดงจันทึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายชนะชล  อาจองค์ษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงวรัทญา  คุณโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงขัวญชนก  มรรครมย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงภัททิยา  เมืองวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พิมพาเรือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงจารวี  ภูสิฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงณัฏฐพร  บุญเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงธมนพัชร์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงนันท์นะภัส  หมื่นพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงกรุณา  เพชรสังหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงภัสสรกรณ์  ม้วนโคกสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาคูณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงปิติพัฒน์  พันธฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงวณิชา  สุพวงแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จักรทุม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุภิชญา  รัตนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายพิชชยุทธ  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายฉัตรดนัย  ชินวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุรารักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยวันนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงฐิติพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงชนัฐปภากร  ไปวันเสาร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายกิตินันท์  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงนันทิยา  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายจิรพัฒน์  เข็มพิลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายธีรพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายธราเทพ  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุขุนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงทัชชกร  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กชายคชภัค  พลหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงสุดารัตน์  คงหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงชนกพร  รัตตสนธิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงธรินทร์ธิชา  ศรีพะนามน้อย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กชายศุภณัฐ  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายปราชญพรรดิ  ศรีเครือดง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชรเวชการ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กชายชยกฤต  ถิ่นสำอาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงณิชชาอร  จิตสุริยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมขำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงปิยธิดาพร  วรแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงธิติมา  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดาวุธ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงอารยา  สมบัติคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงปวริศา  คังคา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงธนัชพรรณ  ผาระนัด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงศศิกานต์  บำรุงบุญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายสิริกร  เหล่าสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงสุฬิษฎา  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงธนัชชา  ถามุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงปวริศา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงณัฐพร  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงปิยภัสร์  พรหมยศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงพรรณวริสา  ตรีสอน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ลิ้มประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงกุลนัดดา  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นุชกลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงศกลรัตน์  แสนราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงดลธร  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงอภิสุตา  เบี้ยสำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงจิรัชยา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงจุไรพร  สีเครือดง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงณัฐธีรา  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงปวีณ์กร  มงคลกิจโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรภาวีภิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงเอวิตา  พรหมเจดีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงอณิษฐา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายธนวัฒน์  สุเทพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงแทนขวัญ  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายคิมห์  มีนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงสุจามาณี  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงศศินันท์  แสงวัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงกันยกร  โตหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงอุรัสยา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงชลลดา  โพธิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสุธิดา  บุรีมาตร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงสุโรชา  ไชยกองชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายธีรดนย์  ธานี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ระภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงเกษกนก  คำโฮง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงปุษยา  วงละคร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงสุภนิชา  รักษาโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงพิชญาภา  หัตถดล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วหะนาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงกัลยกร  เชื้อคำฮด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงฐิติกมล  สิงหาบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงอัญชิศฐากร  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายวิศรุต  แก้วไชย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พรมหล้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงทัชจิรา  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายปรเมษฐ์  นาสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายเขมราช  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายเกริกไกรวัลย์  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายสันติราษฎร์  สุยอยอ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายฐิติพันธ์  บุตโรบล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงจณิสตา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายครินย์ทิพย์  พลกล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงประภารุ่ง  แสนมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักกาเวสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายชลพรรณ์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงทักษพร  สารมาคม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายสุธีกิตต์  รัตนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายรัฐศาสตร์  วรรณภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อุทัยเรื่อง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกฤตญกร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายธนภูมิ  ธรรมลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายรุ่งรดิศ  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงวรวลัญช์  สารฤทธิคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายกิตติณรงค์  วงษ์ราชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงภัทรลดา  รัฐหนองขี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงภัทรดา  หาญฟ้าเลื่อน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงกฤติมา  ทะวังศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพัชรดา  วิชาผง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงวรัชยา  ปะสาริบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงรัฐติกาญจน์  ฉายศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงอาราดา  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายอิ่มบุญ  รัตนรังสิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปริยฉัตร  สุพรรณฝ่าย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายภูมิ  ภูมิแสนโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงเมธาวดี  รื่นรส โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงศิริมลฑา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายธนภัทร  ห้องหาญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายวรมฆา  นิลวรรณาภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายญาณกวี  สร้อยบุดดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงธันยพร  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงชลิตา  เรณู โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงภิญญดา  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายศรุต  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงกฤตภัทร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงวรินยุพา  ปันศิริ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงยมลพร  รินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายนราวิชญ์  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีฉายแสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กันหาโนน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายปุรเชษฐ์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงวิภาวี  ทุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายปริยะพล  ญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุบผาลุน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงชนม์นิภา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงฐิติรัตน์  การิสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายวศพล  เนตรสงคราม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงอภิชญา  สารสมัคร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีนาคา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายภัทรพงศ์  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงนวพร  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายปณิธิ  แก้วจันทรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายรพีพัฒน์  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขิงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายรชตะ  แสนละคร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายวรายุทธ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงปาริตา  ไชยโสดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายปัณณเจตน์  ปิติวัฒนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงฐิติพรพิพัฒน์  ภูกิ่งนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงณัชชา  ชมนาวัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงธนัชพร  สีจันลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายเจษฎากร  ดวงสว่าง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงมนัสนันท์  ประสงค์สันต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายกมลชาติ  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงสิริยากร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพิชญธิดา  หรรนภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีเผือก โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงอรัญญา  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงรุจินทรา  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายภูวนาถ  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายสิรภพ  พานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงธนัชชา  ดอนกวนเจ้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงขรินทิพย์  แจ้งศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายปณิธิ  แสงยศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายยุทธภูมิ  เดือนเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายณัชพล  พลศิริ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายภูมิภัทร  สิรโรจมณีธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายปวรุตม์  อิสระภาพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายอภิวิชญ์  ชมภูคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงชวพร  ขูรีรัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายฐปนนท์  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงมีคุณ  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกรกนกภัส  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงทิฆัมพร  สารกาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงปริฉัตร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายณัฐพล  ทังนะที โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธัญมน  นันทะแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายภาคิน  โพธิ์พายุ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเทียนหยด  แทนออมทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงณิชาพร  ศิริโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงสิริภัสสร์  บุษหมั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กชายธนภัทร  ศรีหามาตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กชายอธิษฐ์  นำพูนสุขสันติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงปารย์ณิสรา  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงณัยน์ปพร  ใหม่คามิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงนภาพร  พรรณศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายตฤณป์  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายอัคคพล  ภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายสิริราช  พูลสวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธาณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กชายภูมิรพี  พูลเพิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กชายคีรินทร์  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กชายไตรภูมิ  วงษ์สะพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงมนัสวีร์  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กชายอติวิชญ์  บุปผไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กชายปริญญ์กร  ติละบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงชญาดา  เหลี่ยมไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กชายธราธิป  ศิริธนพลไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กชายพรหมภวิศวร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กชายปัณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงอัยย์  จันทร์ถิระติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กชายต่อพงศ์  บุณยวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายพรหมพิริยะ  สุขแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  พิมพิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงนฎา  คงบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงอรปภา  สมสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กชายคนที่หนึ่ง  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กชายกันต์รพี  บัวนาเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงอภิชญา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงไอรดา  ศิตศิรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กชายรฐารัชต์  นิธิรัฐพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงพูนสิน  สินพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กชายปรัชญา  ธีรวัชรกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงณฐมน  มาจันแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็ชรกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงรมย์รวินท์  ชาญวงษ์สนิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงพรภัทร์กร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กชายติณณภพ  ตุ้มปี่สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายภัคพล  เหล่าสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงศิญาดา  กัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงณัชพิชญ์ชา  ไกรจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงเบญจพรสิริ  แก้วเฮา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลาวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอริญชยา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณกัญญาพิไล  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงวิราณัลล์  สตานิคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุ่นจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงฟ้าประทาน  กุดแถลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายวิชญ์  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายอธิภัทร  เจริญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงณธิดา  วงชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงปานกิตติ์  บุญค้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงลีลนันต์  ศักดิ์สกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงมนต์วลี  อัครศิริมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงณัฐชา  ลัทธิ์ถีระสุสวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงฐิติภา  บุญศรีอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนพลแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายนิปุณ  ชัยมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายวรพล  ศิริบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายธีรัตน์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายพชร  โยธาภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายเมธาดล  ทองจันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปิยธิดา  จริยามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงธีร์วนิดา  ธงศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายมุนินทร  เอมรื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงธนพร  เมาะราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงรัญชนา  วิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 นางสาวกัญญวรา  กาญจนรัช  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 นางสาวกานต์ธิดา  ห้วยทราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายจารุวัฒน์  สุระเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 นางสาวจินดามณี  ศรีลครไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 นางสาวเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวชลิตา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงญาชดา  พรพัชรพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายฐนกร  เทียงดาห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงณัชชา  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นางสาวณัฐชยา  พลขยัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวณัฐพร  ภูมิกาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นางสาวณัฐริกา  หันไชยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 นางสาวตติญาดา  พระจันทร์ลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นายตะวัน  ภูวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นายธงทอง  สังฆะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 นายธนกร  เพ็งสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวธนภรณ์  ดาษถนิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวธวัลรัตน์  จุฑาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายนิพพิชมน์  ประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นายเนติชน  แสนบุดดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นายปกรณ์  รักษาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวปณิดา  แถนสีแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวปพิชญา  แก้วกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวปัณณฑร  จิรัฐพิกาลงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายปัณณทัต  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงพาขวัญ  แน่นอุดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นายพีรภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงฟ้าใส  มองเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงเมษิณี  ชำนาญกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 นางสาวรุ่งตะวัน  ไชยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวลักษิกานต์  ลครทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงวันวิสาข์  ภูนาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาวศศิธร  ยะสะกะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นายศิริวุฒิ  จันทร์เก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นายศุภกร  เรกะลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวสุธีรา  มะลิงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวสุวิมล  เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นายอภิชลักษณ์  โพธิ์ชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวอมลรดา  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงเจนวริน  อรัญสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงนันทิยา  ชินแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงบุณฑริก  กายาผาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงปวริศา  บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงพาฝัน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายยุทธนา  สาไชยันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงริสา  ฉายผาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงกมลพร  มีตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงกฤตลักษณ์  ล้ำจุมจัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงกัลยรัตย์  ไชยสงเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายกิ่งเพชร  ภูกิ่งพลอย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงชลธิชา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายธีรชาติ  บุดดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงญาดา  ศิริวัฒนพงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงดวงแก้ว  คูณแสนโชติสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงธนาธาร  อุทปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงนครีย์  บัวผัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายนวพล  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงนุขรัตน์  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายบดินทร์  ภูแต้มนิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงประภาภัทร  ภูปรางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงพนิตพิชา  หมวดนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงพิชญาภา  ลำชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงพิมพ์พิณฟ้า  ภูสาริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงภูริชญา  สาขา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงเมธาวี  อุทัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงรวิสรา  อาจดวงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงรักษิณา  รักษาพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายราชภัฏ  แก้วหานาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงวศิณลักษณ์  จันทร์จิระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงสวิตตา  เอมรื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงสิริกร  พละชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงสุพิชญา  นิลสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงอมิตา  ดวงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงอัยรดา  แสนสุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมาหนองคู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงขวัญชนก  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงซ้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายฐิติภัทร  บุตโรบล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายเนติภัทร  ภูครองเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงปาณิสรา  บุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายภูริพัฒน์  รุ่งเทิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงสิปาง  สีบุญเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายสิรวิชญ์  ยอดมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายกวินภพ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงชิดดาว  จินตานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายชุติเดช  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงญาตาวี  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายทัตอินทร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงปัญจพร  พงษ์ศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงพิรญาณ์  วิเศษศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ดาษดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายภาวิต  ขาวผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงมาดา  บุญเรืองลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงเมแกนศิรดา  เพียส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงรสิตา  วงษ์วิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายวรปรัชญ์  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงศิขริน  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายสรวิชญ์  กระจ่างจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีซ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายสุธีกานต์  สำราญพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงกฤตจารุ  เขตบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงกัญญานันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายฐกฤษ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงดานิสา  ฉายพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายติณณภพ  ตะวะนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงนภัทรสร  บริสุทธิ์สุขศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงนิชาภา  มงคลศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายพงศกร  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายพงศภัค  ทำนานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงพรสินี  สามแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงพัชรนันท์  สรรพิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรเเสนคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายภูดิศ  เฉยไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงมัณฑณา  ทองหล่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงกิติกร  อินทร์จอหอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงเจณิสตา  เนตรถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายชวิน  เลวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงดาดุษฏี  เนืองเฉลิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายนัฐนนท์  วิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงรัญชิดา  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คณะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงศุภิดา  แทนบุญช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายกรกฎ  วินทะวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายกิติเมศวร์  เจริญธวัชพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงเจกิตาน์  นวนน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายชนเมธ  รินทราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศุภพิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงณัฎธิดา  จิตใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายณัฐธพงษ์  หาดทะเล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายติณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายนราวิชญ์  ศิริพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายบุณยภู  นครศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงเบญญาภา  อนันตริยะทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงปญาตา  ไชยคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงพิมชุติมาศ  คุรุพันธุ์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ผิวงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงภัทรียา  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายรณรต  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงศรุตยา  พลชำนิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงสิริวรินทร์  ปรีดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงสุประวีณ์  โคตรนรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายอชิระ  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงเด็กหญิงปุณญารัศมิ์  หรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมรส โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กชายนภัสกร  อุทัยอาจ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายปราโมทย์  ภูยาว โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายศิรศักดิ์  เนตรนางรอง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายวีรภัทร  สีทอง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายอภิลักษณ์  เหล่าพิเดช โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงทิราวรรณ  คำภะวา โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศานติวรพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงสุชานาถ  ทิศจำรัส โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงกุลณัฐ  เหล่าเนตร โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงจันทนา  ภูสุดสูง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงอารดา  วันแก้ว โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวันสู โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงวนิดา  ศรีไสย โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงสุกันยา  จันทจร โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงศศิกานต์  โยธาจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงปริยากร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใคร่นุ่นน้อย โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงยุพิน  ผลาผล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  พรมวิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงอภิชญาฎา  พลเสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงสุภัตรา  จะดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงปริตรา  พลขันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชนิดนวล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงสุจิตรา  ดาพาโย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงณัฐริดา  โพธิ์ทองหลาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงอริสา  สีพา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงรัตติยา  วรรณทะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงบุษกรณ์  ลาสระคู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงเกณิกา  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงทักสิกา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กชายอานุวัฒน์  ทะราศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กชายกัณตพงศ์  วงศ์สุเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงวราภรณ์  พลทองสถิตย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงปฐมพร  คำโกแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงกิตติยา  ฟักเงิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กชายวีรภัทร  ต่างมงคล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วแกมทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงวริศรา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงหทัยรัตน์  หินขัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงจารุมน  ถาวิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กชายณัฐวุฒิ  รุจิพัช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายศาสตราวุธ  เนียมพิบูลย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงสุธิดา  มุดไธสงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงลลิดาวรรณ  โยธาภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กชายอุกกฤษฎ์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงธัญรดา  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงคาร่า  กิลล์เบิร์ก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงเมฑิตา  ไชยโยชน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กชายพงศกร  แก้วเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายภานุพงษ์  หลงมาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายพงศกร  อุประ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายทิพากร  เทพสถิต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กชายอนวัช  คำภูจูม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายธนัท  นันทะเสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงนิลาวัลย์  พัดเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กชายกมลเทพ  อุ่นใจ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กชายธรณัส  พุ่มมาลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมูลตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงชยุดา  รัสมิงแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กชายธนากร  ประทุมชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงสุพิชญา  ยะหัวดง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงกฤติกา  อ่อนโพธา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงสุพิชชา  นามเทพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงพัชชนิดา  สายหลักคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงภูนศิริ  เคนสุโพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองบัวบาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กชายเดชัต  ตรีวิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงวรัชยา  เล่ห์กล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงขวัญชนก  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซ้ายยศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงดวงพร  นัดทะยาย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะกล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงสุวิชาดา  ผิวผุย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงวิภาดา  อินทะโภคา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงอัชราภรณ์  หมื่นศรีเมือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงธลีสนา  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายปฏิพัทร์  สมบัติหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงอารีย์ยา  แก้าเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรินยา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายศุภโชติ  ตรีวิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงจิตรดา  กรมไธสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กชายมนัสวิน  พิมพ์ศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงอาจารีย์  แก้วเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายพงศกร  อุไรแข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประวันเนา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กชายมารุเทพ  จ้ำแพงจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงสุภิชฌา  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงอรพรรณ  พลแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงศิริลดา  ดีสวน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กาสิงห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงธนาภรณ์  ทิพพิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายอนุกูล  วัดระดม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงสุจิตตรา  คงพูลเพิ่ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงเจนพิชา  เวฬุวนาธร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นนทะนำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงปัฐมาวดี  วังหิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงชาคริยา  คำปาแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงกิตติยา  คำชาวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งลอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงกนกพร  ศิริอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1681 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำนวนอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงอารยาพร  ดีมาก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กชายรัชราช  สิทธิดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงอรวรรณยา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงศิริพักตร์  นาสินพร้อม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กชายปวริศร  วังหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงภารตา  อามาตย์พล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงอธิชา  ขันสาลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงวีรภัทรา  คำศรีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กชายกิตติคุณ  เลิศทรัพย์มั่งมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กชายศิรยุทธ์  วุฒิพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กชายนราธิวัฒน์  สีหะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงญาณิศา  เฮงพุก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงวรรณิดา  โยธะการี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายพีระพัฒน์  โคช่วย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  สีหะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงชมพูนุช  ปัดตังทานัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงอภิญญา  นิยมชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงวิภารัตน์  เจริญวัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงนิภาดา  สาลีงาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงวิจิตตรา  แก้วอรุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายณัชพล  กุศล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายพิษณุพงศ์  ชารีชื่น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายวีรวัฒน์  ติตะปัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายพีรพัฒน์  วันดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงสุชาดา  กุณโฮง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงสุชาวดี  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงพินทุอร  พิมพ์เทศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงปรียาพร  อุทัยคู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงทิพย์ธารา  การะเกต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงธัญวรรณ  สินทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงจันจิรา  นาตรีชน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมนตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงไหมทอง  ภูมาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงปาริตา  ฉัตรศิริทองกุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงจิราภัคร  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพิรดา  วงสุวรรณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงนงลักษณ์  ราชพันเสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงกชมล  ทองเหลือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงอภิชญา  ทองสารไตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงเพลงพิณ  สุวรดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงปวริศา  รัตนพร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงสุมินตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงจันจิรา  วิลุนดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันจักร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงพรปภา  ยมศรีเคน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงกัลยาณี  หนองสี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงอาริสรา  จันหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงนัทชา  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงสุพิชชา  เลห์กล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงอัจฉรา  ทัพขวา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายศิวะพร  พรมเกต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงนนทกา  คำลือชา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงกรกนก  เทียบอัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงธัญสุดา  สืบศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายนวพงษ์  วัชรมัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงพรชกมล  ภูหัวไร่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายชินาทิป  สุขแท้ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงปนัดดา  ทินวัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงรวงข้าว  ศรีชำนิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงสุพัตตรา  บุดสีสวย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสนพยุหะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงณัฐพร  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรเทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายปฏิวัติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วพวง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงวรกาญจน์  คงแสนคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กองเกิด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงวาสนา  สีทาวงษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายจักรภพ  สง่าดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงณัฐชา  ชอบพิมาย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงสุชานุช  จูมโฮม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงธัญมหลักษณ์  โชคชัยธนาศรีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงนิติยา  สังกะชาติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงอาริศรา  สีสุพล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายกฤตพัฒน์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายธีระยุทธ  ทับสีหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงณัชกานต์  โคตรชารี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงณิชกานต์  โคตรชารี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงภัทราภา  ทีตอ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงเบญจกรณ์  จันทร์อยู่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ตรีล้ำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงศิริประภา  แก้วพันจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงพีรดา  บุบผาเฮ้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายภูริวัฒน์  นันต๊ะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายวาคิณป์  พรมดอนกลอย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์รัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงดากานดา  สุภาพพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงชนัญชิดา  นนทะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงปราณปริยา  ทองเหลือ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงปวีณา  สาเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายวิริยะ  นุ่นหลักคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงพรฤดี  บุญพา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงกานต์สินี  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงขนิษฐา  พ่อศรียา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงปิยะทิพย์  นนทภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงพิชชานันท์  คำมะวาปี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงรัขนี  ทินพิษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงสิริกันยา  สวาทพงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไสยโสภณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ดำหรื่อ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงศิรภัสสร  ภูดีทิพย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฝ่ายไทย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงเกวลิน  ธารภรศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงภูภิญญา  พาพอน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงภูรศิกานต์  มาริศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงชุติปภา  พิมพัตรา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงวรัตรา  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายเจ้าพระยา  สุโพธิื โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายณรงค์กรณ์  เปาะศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  นามมุงคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายปฏิพล  นนสุวรรณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายณัฐพล  สิมมะลิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายธนวัฒน์  พรมดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ ์  แสงรัศมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงอภิชญา  หอมดวง โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 1 ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงสไบทิพย์  ศรีวงษา โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 1 ป.6 คณิตประถม
1808 นายกีรดิต  ภูกิ่งหิน โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 นายพลพัฒน์  ภูทองดี โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงจินตนา  จันที โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น