รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูริทัต  กำทอง โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิสาร โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพงศกร  แสงงาม โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงธารา  ธนอัศวนนท์ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายภิวัฒิ  ขนทอง โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงธณัญญารัตน์  ต่ายชาวนา โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงเพชรลดา  จักรเงิน โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจันทวรรณ  งามทรง โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงชยุดา  เจริญรุ่งเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชกานต์  กระหวาย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐริกา  ณ ลำพูน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภาสกร  เงินทิม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภัสกร  เงินทิม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤษเรศ  ปรินรัมย์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายสราทร  นุ่มนวล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศตายุ  สุกสด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณิชาภา  ชีพจิรคง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพชรพล  มากมาย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอรุณรัตน์  กองหิน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายสรศักดิ์  อินทะวงศ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายอัครฐาน  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายสานิต  ละม่อม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชัยชนะ  แหวนวงษ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชนินทร  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศิรินรัตน์  สีสุข โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โด่งดัง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายธันยพงษ์  รอบโลก โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายจุฑาวัฒน์  มีชัย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเพชรลดา  ขุนชุ่ม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธนกฤต  ดาวแดน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายถิรภัทร  ทองอิ่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจุฑามาศ  เที่ยงดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอรุณรุ่ง  กองหิน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐพล  เหรียญทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปาริดา  ครองราษฎร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายซีวา  ยาดอร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายดนัยนันท์  ดวงทัย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงจิระดา  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฐพงษ์  กาใจ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงธิดาเขต  พริ้งเพลิด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายเอกราช  เจนจัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกิติกร  อ่อนสีดา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชัยณรงค์  ภัคศุภร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพิยดา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายศุภากร  คำทา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอยลอม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพรชิตา  อินสอนศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายอิทธพัทธิ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายนพรัตน์  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อเชญ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายภานุวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัฐริกา  คำหมื่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงดาริกา  ขวัญยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลามคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวราภรณ์  เติมประทีป โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงบัณฑิตา  ก้อนคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์รอน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอภิญญา  ผาทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสุภาวิดา  งามเขียว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงหทัยชนก  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงรักษณาลี  เหรียญทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชญานี  ผัดผ่อง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงสุภารัตน์  ชะม้าย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงรักษณาลี  ชิดชม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปาลิตา  แย้มกลัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกนกทิพย์  เขียวคราม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอังคณา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุประวีณ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงมาลิสา  หาคีรี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายวรพงศ์  บัวระพา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกิตติศักดิ์  งอกไม้ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายสรรพวัต  กลั่นสกุล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัชพล  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พุ่มนาค โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอาทิตย์  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกฤษฎา  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายอนุภัทร  เพิ่มพูน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายจิรายุทธ  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณัฐภาส  เนียมธนวัฒน์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวีรภัทร  โด่งดัง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจักรกฤษณ์  เพราะปลูก โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอนาวิล  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดับร้อน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวิชญาพร  สีงาม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนฤเบศ  สุกสด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณภัทร  เวียงเจ็ด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชิดชม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์สงคราม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรมิตา  ยาดอร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายจิตรภณ  วารปรีดา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวิภาวิน  จิตรผ่อง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนวรรธน์  วรินทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายเตชภณ  พอสม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายอัศณี  กางสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฏฐ์กมลพรรณ  เทพอินทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายปรัญชัย  กันทะสอน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายนำทัพ  เรืองสิริ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายพีระณัฐ  ศรีแสง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธนดล  ดาวันดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายทนงเกียรติ  เชยเทิบ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพัทธดนย์  รักไทย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายภูชิต  รอบเมือง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิมพิศา  กาวิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงหทัยชนก  พอใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจารุกิตติ์  งามทรง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสิริกัญญา  เซ็งแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัทรฉัตร  สุราภา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพอเพียง  บุญศรีพร้า โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  อัศวาภรณ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณภัทร์  เทศเพียว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธีรวีร์  ศรีวิวัตน์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยยวง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนนทกมล  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐฐ์ฎาพร  วงศ์สว่าง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณภัทร  อู่เงิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฏฐ์ประณัย  คัณธานันท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนภัทร  ปุราณานันท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนาริศา  ก๋าทอง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนรัตน์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิคตอเรีย  เลอร์โร ฟง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธีรภัทร  หมั่นขีด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัทรธิรา  มูลควร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวรนิษฐา  สำเภา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสรกมล  วังวนสินธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธนภรณ์  กำรูป โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอนันต์ธวัช  กงใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอโรชา  วงค์สมเกียรติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงญาณธร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีล้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายมัญดี่ย์  อุดม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอรปรีญา  งามดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ขันคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกฤษฐาภร  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเกียรติสกุล  นิติศักดิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณชิต  บุญยะอนุกูล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนันทชัย  ถุงแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงรอบ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินสุริยา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปานลิขิต  แสงแก่ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐนันท์  ตาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใจมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายธิตินันท์  ชุ่มปิว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายภูตะวัน  ต้นศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายตรีณภัทร์  ถาคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายเอกรินทร์  นิยมมาก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายบัลลังก์ราช  จองนันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายธาดา  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายอภินันท์  อรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายวรากร  เป็กกันใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุภาพร  สุระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศรุตา  มาปุ้ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีมูลไลย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนัทชา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกนกกร  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณภัทร  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาทิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุพรรษา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงหนึ่งอรุณ  ทองติ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกวิสรา  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปุณยนุช  กันทาสุ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฐธิดา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอัญชลี  เงินศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตาณะฉาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอมลญาภรณ์  เทศะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายกีรติ  วงค์ประสงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายศุภณัฐ  อนุสนธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงราชาวดี  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายศุภกฤต  อินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายภูมิภัทร  จิรภาณุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนวพร  นามวัง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงคคนางค์  ใจต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายกฤษณพล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณวรางกูร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกนกวรรณ  กาลสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธันยพร  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวรัญภรณ์  วรรณภัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายปุณณสิน  เหมือนศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธีรพร  คำสีทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายเตชิน  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายจิรภาส  เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายวิศรุต  ไทยทวี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายจรณินท์  สุภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนาราภัทร  สุทะเอ้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศุภัชญา  จันดวง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายชิษณุพงค์  เดชาวิภพกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายสรยุทธ  นราพงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายเมธี  ขรรศร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐติญา  ปินตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายวีรภัทร  เป็งโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อาริยะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนถีย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณฐาณิสรา  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายอติรุจ  ยะฟู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายขจร  เฉิน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายเกรียงไกร  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายสิทธิราช  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายเกียรติภูมิ  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอารยา  อินทร์ศร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายสุริยะ  วงศารัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายธนกร  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกุลจิรา  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปานชีวา  น้อยมะโน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงภูริชญา  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจีรนันท์  แสงไวย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายขจรศักดิ์  นพแดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายธนกร  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงเมธิยา  พินทรากุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายพิริยะ  ตาปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงศิรภัสสร  อะรินแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฐชนนท์  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายปรม้ตถ์  เพ็ญสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอธิชา  ยินดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายธีรภัทร  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายชนะชน  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายภูวดล  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฐวัศห์  อิ่นสา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายพีรพัฒน์  ทาแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายศุกลวัฒน์  ติ๊บมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายกรนรินทร์  เพ็ชร์อุดม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายวงศกร  ดำรงวรากุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายปิยะวัฒน์  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิยาถา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวิมนลักษณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธนัชชา  พรหมเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชนนิภา  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพิยดา  ตาปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เบ็ญจวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอิวทิง  ลิม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกนิษฐา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวลัยพรรณ  มากสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณฐชนน  อิมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนโชติ  มิตั้ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวิมาน  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายนันทภพ  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกัญฑพงศ์  อินสองใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปิยากร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธัญยชนก  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนโชติ  โลหะเวช โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงฉัตรชฎากร  เมืองลอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทิมจร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายจิรพัฒน์  ติ๊บมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูดิศ  จากน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกิตติคุณ  หลู่เวียง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวรอัตถ์  วงศ์แสนศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไฮงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเรยา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปภังกร  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยวรรณธรรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปาริฉัตร  ป้องทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอพิชญานันท์  พันธรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  โค้คำหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงลลิตา  เครือดวงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญาทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสืบสกุล  เอมะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจิรภัทร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจีรพัฒน์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสรวิชญ์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภูมิรพี  บุญคง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกนกนภา  ฝั้นแบน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนภัทร  อนาเขต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภาณุพงษ์  เววา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงยลรดี  จาอาบาล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐนัย  มาลาฉวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอภิรักษ์  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ใยญาติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสิริยุกต์  หมุดเต็ม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายโดมินิค  ลินสเบาเออร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมืองห้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ทรัพย์ไตรภพ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอัญชิษฐา  บางโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐธิตา  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพงศกร  ขันมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายเตชิต  โลหะเวช โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายเกียรติภูมิ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพัฒนากร  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธันยพร  ชมสวน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุธาทิพย์  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายคมชาญ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวีรกรด  อุปะละ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงญาณิศา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงบรรณสรณ์  วันบุรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภาณุวัตร  อัจจิมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนิธิกร  ส่างคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพัทธดนย์  โค้คำหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงดานิยา  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปทุมทิพย์  พลอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภาคิน  ใจยะสาร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนันทิกานต์  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธีรภัทร  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศิริพร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชญานนท์  ใจป้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนพงษ์  มะโนรส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูมิณัฐ  กมลรัตนนานนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายคุณานนท์  หาญดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศุภากานต์  ปิงสมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิภาวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิริภัทร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัติกร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนันทิยา  เด็ดขาด โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงตามใจ  ทวีพันธ์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพงศธร  สืบแสน โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายสุชิน  ขอบเมฆ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายอัครินทร์  ธิติมูล โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงนิศาชล  สุริยาโส โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาวีจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ถากุล โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพิมพจี  แสนแจ้ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปิยกานต์  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนันทวัน  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาใจคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกัลยกร  ป้อสี โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพัชรินทร์  โนคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพุทธิดา  ขอดคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  อัสถิ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวรัทยา  ริดเต็ม โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธารีรัตน์  ทวีพันธ์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปิยภัทร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปิยธิดา  ซุนสัก โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงน้ำฝน  สุขเเก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพรรณพร  ยิ้มประยูร โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปวีณอร  สีตา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงนาฎศินีย์  สีสด โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงชนิเนตร  สุขเเก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ปัญญาเนตร โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงไอรดา  ใจบุญ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวณิชาดา  รักเดช โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวขนิษฐา  สิสา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวประกายฟ้า  ตันบุตร โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวประการดาว  ตันบุตร โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวรวินทร์นิภา  บุปผาพ่วง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบัวขาว โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพันธกานต์  สุริยสุข โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงอริศรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุ่นจะนำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายวุฒิชัย  เหล่ากวางโจน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  สัวกิตติกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุรินตา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายภูริส  กสิกรกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงธนภรณ์  อินตาปุม โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงพัชอร  กองมงคล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายปกาสิต  เหมือยรินทร์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศุภัชญา  ฤกษ์ยาม โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุภาแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธนภคอร  แก้วไก่ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์แก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปณพร  วงค์ทา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวัฒนกุล  บุญเสร็จ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกรวิชญ์  จอมมานพ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายรังสิมันตุ์  ต๊ะคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฐินันพร  แก้วไชยศรี โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายปาราเมศ  พรานไพร โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชำนาญ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธิรัญญา  โพธิจันทร์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  แสงเพชร โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธีระทัศน์  วันอ้วน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายศุภกร  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวรกานต์  กาเป็ง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐนันท์  พลอินต๊ะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายกิตติเดช  แผ้วเกษม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงศิรประภา  อาริยะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายวุฒิภัทร  นวมนิ่ม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายพุฒิสรรค์  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายณชพล  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายภัทรดร  กุลธัญวรากร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายธนบูรณ์  เครือแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายพบพริษฐ์  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายอิทธิกร  คำมี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเมธาพร  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิตติพิชญ์  วีจันทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐหทัย  ปัญญาใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุทิตย์ตรา  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงทิฆัมพร  ธงชัยภูมิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายศักดิธัช  เทียนศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศิรัลพัชร  อุตตะมะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจป้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกฤษณะ  วงค์สม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฏสราภรณ์  ศรีราชา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจิรัชญา  มาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์จีน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ่มสว่าง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธัญชนก  สีธิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนิรวิทธ์  สิงอุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวันทนา  กาวี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอรจิรา  ชมภูหมุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันไสย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลธิยา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสิรภัทร  โค้คำหล้า โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมนภรณ์  ฝั้นมงคล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนฤภร  ช่วยเกื้อกุล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุทธิกมล  ตรีเดช โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณิชกุล  ต่อตัน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงมนต์นภา  สายถิ่น โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุวิภา  นุคำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพัชราภา  จันตาแปง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนนทพัทธ์  น้ำหอม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจิราเจตน์  คำเสาร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกุลกานดา  นุนำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธินวล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชนิสรา  จันตาแปง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐธิดา  ป้อมูล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีคำขลิบ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชลดา  ใจตื้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุฐิวา  สุดใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรัญญา  ไกรพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปาลิตา  วอทอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชัชฤทธิ์  ปุญญมัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายภคพล  ต้องโพนทอง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายปุณณวิชญ์  สวนดอก โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายภคพล  เหล่างาม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายภูมิสิริ  ดอกผึ่้ง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายปารเมศ  สุขสกล โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายภูเบศร์  กาศเกษม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เครือพาน โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายเอลีชาย์  ประเสริฐสุข โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายศรัณย์  โลกคำลือ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปุริมปรัชญ์  วังใจ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธีรภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกฤติยวณี  ผาสุข โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปวริศา  กันทะกะ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกัญญ์จิรา  แก้วเจริญตระกูล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศกลวรรณ  สิทธิชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิชาญาณ์  จัณรุณ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายชนาธิป  อัชนกุล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศุภกร  วดีอินทวงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพรพรหม  รักอำนวยกิจ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธน์วัฒน์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายเขมณัฐ  เดชธรรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัชชา  ผูกจิต โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพิชชากร  จักรรุ่งเรือง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชนิสรา  ทิศหน่อ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิมพกานต์  วงศ์ดาว โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงภัทรวดี  นามสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกชกร  อินต๊ะพุฒิ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
505 นางสาวพีชาณิการ์  ต๊ะสอน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวสโรชา  ชายป่า โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวชัญญานุช  ประเทศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงประภาวรินทร์  อินทร์ขำ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงเทียน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายกิตติพงศ์  จำปาหอม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายณัฐพล  สนกระโทก โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายวิทวัส  กันหอม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงณภัทร  ก่อกอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายนัฎฐกมล  ป้องกัน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกชกร  สามารถ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงณลิลาภรณ์  สุทธการ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงค์กองแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายนพวิชญ์  วงษ์ไทย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  จินะใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงฐานิตา  โปธาตุ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายธนโชติ  บุตรจันทร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงณัชชา  เทียนชัยวิจิตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงณิชากานต์  เสืออบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินติ๊บ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพิชญางกูร  โลกคำลือ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอินต๊ะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนุรดา  ยีจิ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงธีรกานต์  ก๋วยข้าว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายจักรพล  ม่วงทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงศรสวรรค์  พูลม่วง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฐกาญ  สล่าชาญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงญาตารี  โพธิตาปนะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพจน์ณิชา  อินสม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐธิชา  เทียนทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงดลยา  อุทุมภา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัชชยา  มั่นเหมาะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธิมาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญสินี  โคบุตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวิภาวี  ใบบัว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปวิชญา  ก้อนกลีบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธนัญญา  ฦาชา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกิจวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปรีดเบอล  เทือกเพีย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงลีลาวดี  พูนพิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณภัทร  ปัญโญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงค์กันตา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สีสวัสดิ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนควบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงรมย์รวินท์  บุษราคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกรวรรณ  เละเซอะ โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สระทองอยู่ โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงศิริประภา  พิมเสน โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพรวิกา  เกลี้ยกล่อม โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนราวดี  พลอยสี โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำไก่ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายธนภัทร  วงศ์สายปัน โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายมโนวัศ  จองไฟ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายพีรพัฒน์  เครืออ้าย โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงจันทกานต์  แถะโกง โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายวัชระ  ดอกสุข โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงวรรณิษา  ปัญญาเบอะ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงดารารัตน์  ปินตามูล โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วเสริม โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายวรเทพ  เหมยชุมสืบ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงพาฝัน  สุรินแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายสันต์ทศน์  คำไก่ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงวรกานต์  จงเกิดผล โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงศศิวิมล  เครืออ้าย โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนุจิรา  ชาสังข์ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงภัคจิรา  เลาแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสิยารัตน์  ฟูเสาร์ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอรณิชา  ใจดำ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอกสุข โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายเมฆ  เป็งโม๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายกิตติณัฐศักดิ์  เจริญแพทย์ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายกรชา  วงศ์ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงเจนวิษา  ถาเรือน โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงดาวเรือง  เครืออ้าย โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายนฤธร  จรรยพัฒน์ธน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายณัทณเอก  กาวิน โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายธีรพัทธ์  เขียวชื่น โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงมนชญา  อินทวงค์ โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุธัญญา  ชัยวรรณ์ โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธัญพิมล  ประมูล โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนวรัตน์  กำเนิด โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงรัตตนา  เกลี้ยงดี โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงฐิติมา  ทองพรม โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  จันสม โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงจารุวรรณ  แปงใจ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภัควัฒน์  กาบจันทร์ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายฉัตรชัย  ตาละลักษณ์ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนากร  เวียงสมุทร โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชลดา  อุ่นใจน้ำ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายเตชัส  สุดาจันทร์ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพลอยนฤมล  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคนโท โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายคมเพชร  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงสร้อย โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงปิยนุช  คบลา โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงณัฐชภา  ชะอุ่ม โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม