รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนวิชญ์  สายัณห์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชญานนท์  พรินทรากูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายบารมี  ช้างเขียว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวชิรวิทย์  หงษ์ห้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายรุจิภาส  ใจเป็ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐวี  เผ่าจันทร์วงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงมนสิกานต์  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปุณฑริก  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤชณัท  จอมทัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายนพวิชญ์  กำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนพณัฐ  เวียงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชลธิชา  กรวดสูงเนิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธิญาดา  เทียมแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธีริศรา  หงษ์ใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ช่มอาวุธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขวัญข้าว  โชติบวรนันทกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณิชพงศ์  กันตะนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภูมินทร์  ดวงประทุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปทุมรักษ์  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยนิลวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพชรภัทร  ชูมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภูษณิศา  พันแพง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงลลิตภัทร  จั่นเทศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศิวาการ  เหลาธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปริยพิชญุ์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกนกพร  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมาริสา  นาทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายญาณภัทร  จุมพิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณฐกันต์  ต๊ะวิกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสียงหวาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายสิรภพ  สระทองอยู่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพันธุ์นที  เพื่อนฝูง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธัญญ์  อัฐวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพีรดนย์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายปรัชญ์ธาวิน  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเตชนิธิ  วงศ์หน่อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัคนันท์  บรรเลง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิณัฐชญาย์  จินดามณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนกฤต  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภูริณัฐ  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์มีโชค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจุฑามณี  สุคันธมาลา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวสลับ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปารณีย์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปวริศา  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนันทรัตน์  ธิราช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายบุญญกิจ  สมนาศักดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกรรวี  ยะกะจาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุพิชญา  ตายัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงบุญญากานต์  ปีนัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงสม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐณิชา  พระพุทธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชยาภรณ์  เสนากูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธรรศ  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายประธานพร  พันธุแพทย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภัทรพล  อินนะใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายภูริณัฐ  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธันยธรรศ  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายนวกิจ  สุภมโน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายบุญชวริสมิ์  อิ่นศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณัฐวิกรณ์  ภิอาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกฤติญา  สุขสนอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงมณีกานต์  ค่าทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงดลพร  สายปัญญา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปวิชญา  จานแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญค้ำชู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอลิเซีย  เชอร์รี่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธีริศรา  จิตสัตยากุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายจิรัฏฐ์  สร้อยแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายฉัตรมงคล  หงษ์ชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนปพน  มโนพันธ์ุงาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนิติพล  นุ่มนวล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณภัทร  นาวีพัฒนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนกฤต  โกสินทร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะยานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธีริศรา  คำไหว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงผิงดาว  อาษานอก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสโรชา  พิริยานุรักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชาลิสา  ตรัยสรณะพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัยษร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิศุทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรยา  รัตนวรทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกุลปริยา  นวลเป้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงโชติกา  เวชอุบล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปริตา  พุทธลก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมารีน  ใจธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฏฐ์ทวี  ภัทรวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพลเอก  สายยืด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐธนานนท์  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภูรี  รัตนวิมลชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศิิวกร  นาเหมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนนทพร  เข็มวิชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศศินันท์  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกมลพัชร  พันธุ์ดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชญานิน  เทพทวี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนดา  พยัคเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนภสร  อินทุดม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวราภรณ์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกุลนัท  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ธง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  สารแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอรกัญญา  ธรรมเนียม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาศโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจิรเมธี  ฉัตรสุขสิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนกฤติ  ใบโพธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนิกร  จันทราพรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธณชกร  ดวงหอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปุณพจน์  ปัญโญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพีร์  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวุฒิภัทร  ฟูศิรินันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอิศรา  อังกานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายคณพศ  คันธวัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนฤพล  อยู่ดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปภิณวิทย์  มะเต่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายรังสิมันตุ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชิษณุพงศ์  กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายทินกฤต  เวียงนิล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายบรรณพล  ณ พิชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสุทธิพงศ์  นันต๊ะปัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภัทรดนัย  พลานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิรัชญา  บัวชุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรรณพัชร  พงษ์เพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุชานันท์  ลัคนะเวทย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอนัญญา  ภัทรรังสิกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวียงชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัชชา  คงนภา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชรพร  มณีทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมืองหม้อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัญจะลา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีธนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนัญชิดา  ณ ถลาง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชารีย์  กังหัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธัญพิชชา  ผูกจิตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฎฐ์นันท์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิตรการ  ปกเครือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธาวิน  เหมืองห้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปริพัตร  ยวงแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพงศ์กรณ์  คำชื่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายคุณานนต์  ป่าดอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนภัสรพี  สุกิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปาณัทพงษ์  มาอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุณยารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภาคิน  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนุชชา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพลอยปภัส  จิตรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุจิรา  มีมนต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยนิลวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างทิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปราณปรียา  กาญจนพงษ์ชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงฐิติชญา  เกลี้ยงดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเพชรลดา  พรรณสกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันวุฒิกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพิพัฒน์  เกิดขุ่ย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูริคุณ  มีโส โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจิรายุ  ฝายถิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศุกลวัตน์  ลาภยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสิรภพ  ศรีนาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงมูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวีรพล  พจนานุวัตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิรพัชร  บุญมาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจตุวัฒน์  อานคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงรวิพร  รักการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขื่อนสาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์ละคร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหายศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตนอุดมศักดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพิกา  วงศ์มาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชลพรรษา  จันทร์มณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชาลิสา  พายัพท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชัชชัย  อมรศตพรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐนนท์  พริบไหว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนโชติ  ส่างกาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธรรมสรณ์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปุณณภพ  เชิดชู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพิษณุพงศ์  สบายสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศิวกร  เชื้อทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเศรษฐ์พล  วันชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสิรภพ  แสนศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปิยะวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกวินธิดา  หวังสืบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วังหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกานต์รวี  ใจเดช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนัญธิดา  เสาร์แดน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงญาณิศา  อินกาสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญภัทร  จุมพิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงฐิตาพร  คำอุดม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนวรัตน์  เขื่อนสอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนุตรธิดา  พิมพ์ภาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วพุฒ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภิรัญญา  ทานัด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุพัชยา  ถาวร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอทิตยาณี  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสุวิจักขณ์  มาตรมนตรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเพ็ชรณดา  เพ็ชรหาญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวุฒิพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทะฤาษี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายณัฐพล  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายวีรพงส์  ล้วนมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายพิชญุตม์  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายเปมทัต  ทรัพย์มามูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สันป่าเเก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐพล  สายาจักร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายรัฐศาสตร์  จิตรละเอียด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายศรันย์วิทย์  ชิตรัตฐา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายโสภณวิชญ์  กิติเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายสรวิทย์  ศรีลักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายศาสตราวุธ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายภัทรชนน  คำวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายบรรณสรณ์  แปงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายฐีรวัฒน์  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายระพีพัฒน์  แสนใจยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงญาณภัทร  รมยาคม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สูง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธันญรัตน์  ไกรราช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายณัฐวัตร  ตอนจักร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงรักขิตา  กรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายวัชรพงษ์  ใจฉะเพาะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนภัสรา  เผ่าพรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุภัสสร  จักร์สาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงปพิชญา  อินทร์ลี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอิสรีย์  ปลงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายวัชรพล  ขยายเสียง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายจิณณพัต  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายปรัตถกร  อ่วมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนภัสรา  ยวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายธนวรรธน์  ชัยพัฒน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายพงศ์เทพ  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายศุภากร  เหรา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายมนัสชนก  อันทาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายปรเมศวร์  เมฆาลัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายธีรเมธ  เชียงหลง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงญาณาภรณ์  อุทธังกาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนันทกานต์  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณัฐชา  วงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงญาณิศา  มีสอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงรวิสรา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปาริยาภัทร  สัจจะนรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสารยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ดุเหว่า โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุพิชญา  ปินนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ้มแสง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธัญชนก  กำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปนิตา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัชริญา  สถานอุ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงญาณภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายกิตติภูมิ  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายรวิษฎา  บำรุงภักดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวริศรา  เหมือนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  นันตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายอรรจกรณ์  กันทะวงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายรังสิมันต์  กวางร้อง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายศุภากร  เรืองไทย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายกฤชกร  ใจสามารถ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญานะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายอภิวิชญ์  ยศชยางกูร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปวรา  สิงห์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสิยาพัฐ  พันธ์กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงภริตพร  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงมนัสฐนันท์  พัฒนปุญญาภพ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายธนกฤต  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายอติรุจ  ธารีวาสน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายธีรเมธ  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วอินัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงภัณฑิรา  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายศิลปศาสตร์  สัพโส โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายภัทรธร  ลือโลก โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายอัชฌาวัฒน์  กาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายอลงกรณ์  เทอดสกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายณภัทร  ต๊ะวิกา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายปิยวัฒน์  เชื้อสุยะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพัชรพร  บุญตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธนกฤตา  ไชยานุกุลภาพ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงสุชาดา  สีชมภู โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสุธาสินี  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะนุ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปิยวดี  อนันตานุกูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอุรัสยา  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพิยดา  ปัญญาไศย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายพวัสส์  ปทุมมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทิพย์แดง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายพลกฤต  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงรัชนี  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงตุลยดา  นันตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายนวมินทร์  ต่อเจริญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปณิตา  ปัญญาเหมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายศิริราช  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธิญาดา  ธนานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชนาภัทร  เพชรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปิยาพัชร  ชังสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนิดานุช  คำยอด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายธรรศ  คาดสนิท โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายสุภกิณห์  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายจีรภัทร  เครือใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายภคนนท์  หายหัดถี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายณัฐ  หาญสิทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายสรวิศ  ชมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วิบูลย์ประภัสร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายณัฏฐนันท์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกัญต์ญาภัค  มั่งมูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสุพิชชา  เกาะเเก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายบุณยวีร์  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายบุณยเณจฉ์  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสุรัฐพงษ์  สีเทา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณฐกร  คนงาม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอภิสร  เกิดแล้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณพัธ  นักเทศน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอิ่มบุญ  อนุมาวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเบญญาภา  ปวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันตาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายรามิล  สิทธิวัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนยศ  คำมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงญาราสิรินทร์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธีรตา  เสนาใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกุลธิดา  พงค์ถิ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทะกา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนนทนัฐดา  ภิรมนัดณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพรนภัส  แก้วแหวน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพสธร  สีสม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนันทิพร  ฟั่นเฟือย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชนินาถ  ปันปวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงฐิติวรดา  คำเหมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกษิดิศ  รักนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายเตโชดม  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปัณณทัต  โนจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายจารุกิตติ์  จันทาโฮง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชาลินี  กาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงรัญชิดา  ป้อกันทัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกเเก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนัจภัค  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวิณัฐดา  ชนม์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงซีตีซูฮาดา  บินตี้อาหมัดคาริด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปรียากร  เอกจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอโนมา  สุทธนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชวัลนุช  กันนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเขมจิรา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรสธร  ประสารยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมนสิชา  เรือลม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนันท์นภัสธัญภัทร  งามประภาสม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเขมรัศมิ์  ฟูคำมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวรพล  พอจิต โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธนัชพร  นวลนุ่ม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชนิกานต์  อุทธังกาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณิชกมล  สุรีย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชญานิศา  ปานขลิบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวรัญชัย  วิใจคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนิสร  หมายชม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภัทรภูมิ  มีนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอัครเดช  สุขเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงญาตาวี  นุกูลจิต โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสิริมาส  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรัญญารัศมิ์  แห่งพิศภวัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงขวัญมนัส  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอารีรัตน์  หนองช้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงรุจิรดา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวัลลภา  สวนผล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธันยารัตน์  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสิริยากร  เอกจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงลภัสรดา  ขานไข โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเพชรลดา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุรัตติญา  ทองวัด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธณัฐตา  วงค์สาร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เดือน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจปาละ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ประสม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนวินท์  ปัญญามณีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอรุโณชา  เค้าเหลือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเดชาวัต  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พิศพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธีร์จุฑา  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภัทรชาภรณ์  เพ็ชรหาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิชญาภร  เกตวงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกฤตพจน์  อุปถัมภานันท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวรรณใหม่  ชุมถนอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกรรณิการ์  หลาดไหล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงฑิตยา  ขันธ์นิมิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงมนทกาญจน์  ละหงส์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอภัชญา  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปวีณ์ณุช  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจิรัชญา  สายถิ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอภิญญา  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพรรณภัทร  ปิฏกานนท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุวิดา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธมกร  พงศ์รัชต์วิมล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชนาธิป  มุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพงศธร  ประกอบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอภินันท์  พลอยเจริญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพีรวิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายครรชิตพล  คำมูลตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกรกฤต  ชูฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฐพัชร์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนธรณ์  คืนฝัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกรวิชญ์  อาชาศรัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงขวัญทิพย์  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  วงค์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพิชญาภา  กิ่งยอด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุวพิสญ์  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงปาริชาติ  งามสำลี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงปาลิตา  ทิสาระ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพริมรตา  ใจเฉียง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงศศินภา  ยะราช โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธนาธิป  สลักจิตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงทิพย์กฤตา  แพร่น่าน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนโชติ  ไชยโชค โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายวุฒิกร  คำน้อย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกมลวรรณ  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายวชิรพงษ์  ธรรมสละ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงเนติพร  ถุงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  บุญลำไพ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปินใจ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงภัทราวดี  สะเอียบคง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปันทิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายพีรภัทร  ภักดีจิตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณิชารีย์  มณีไวย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวิวัธนา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วฟู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสิริราช  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงฐาปณี  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนภาศิริ  ตาเตียว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนลินนิภา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนัจมีย์  หอมศิริ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธัญพิมล  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอภิชญา  ทุ่งสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเมษา  ทองจริง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปรียาภัทร  ปะระมะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิราพัชร  กันทบุตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสิริวัฒน์  วัดสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมพู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนภัทร  จุนต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธีรปกรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวรินทรา  มีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอิ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอาภัสรา  ฝั้นนา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ร่อง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกรวิชญ์  ยะปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายชยานันท์  ประจญมา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายปัญญา  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพบพริษฐ์  พรมวังขวา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชนินท์  วงค์วุฒฺ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภวิชษ์  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงลักษมณ  โสพรมลี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเด็ด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธัญญาพร  ไผ่คำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูริภัทร  โป่่งคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอนุวัต  อนันชัยวัน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนิติพล  คำเหลือง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงศุภิสรา  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณัฐพล  ทาปง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวอิ่น โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พักตรผิว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกุลปรียา  ผัดขัน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วงค์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนันทิชา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนันทรัตน์  จิ้มลิ้ม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชรินทิพย์  อุ่นกอง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายศุภพล  เทศะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายสิทธิโชค  วงค์พรม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายนันทกร  คันที โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายชนสรณ์  ขอบรูป โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงญานิศา  ผันจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายทวีวัฒนา  โทมณี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายบรรณวิชญ์  อุ่นวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนันทิชา  เรือนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพรนารี  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงทิวาวัลค์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงดาวดารา  กุลเอกวราฉัตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงภรณ์มานา  โค้นหล่อ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายสุชน  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายธนภัทร  สมทา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงสิริมนนภา  มีรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายพิชญกิต  คนชม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายภีมพศ  สุวรรณกิจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายชัชนันท์  อนันตพรรค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายจิตณกุล  เชื้อไทย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายณัฐนิติ  จันทร์ศิริยานันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายกฤปเทพ  สุภณาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงแพรวพิชชา  อินแสน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงรัชชภรณ์  กาศสกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงมัญย์ชุพา  ดีปาละ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงนันทภัค  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงไอยวริญท์  คำเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพิมพ์พัชร  หอวิจิตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายพชร  ลงณ์วงศกร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายนันณพงศ์  จริยะอังสนากุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายภูทะเล  จิตขาว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายณัฐรักษ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงศุภิสรา  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายเทพทัต  นราทันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายศุภกร  เหมืองคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายธนากร  ผดุงวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงรสิตา  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงอิง  มทนางกูร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายอัชฌา  แกล้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายนราวิชญ์  ตาลกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายธนกร  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายกนกทอง  หงษ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายเตชินท์  วงศ์เวียน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงสุธินาถ  ปินใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงแพรวา  ทองหล่อ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงชนมน  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงอนรรฆวี  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายพัฒนินท์  แพรศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายวริทธิ์  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายปภังกร  พิเศษพิชญา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายพีรศักดิ์  แสงงาม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายพงศ์พิชช์  ศศิชานนท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายศุภชัย  อุปนันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายสรนันท์  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายธนกฤษ  พัฒนาพัวพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงจีรวรรณ  สุขคำปา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงวินิธา  เอนกธนะเศรษฐ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายศุภภัทร  ไพรภาอุดม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายธนกฤต  ทรงกุลพูนเจรฺญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายถิรธนา  ทองนุช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญกิจหัตถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงเบญญาพร  ใจเอิบ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงศิริภัทร  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงวรรณฉัตร  เอกตะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงภัคธิมา  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์สิบเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงรุจิรา  ธิโนชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายศุภกร  ขำระหงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงชนิกานต์  ชิโนทัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  อินเครือ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงรชฎาภรณ์  วุฒิชา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงสุภัสสร  ชมทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงภูศนิษา  ป่าดอน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายปุณณจิต  จิตสว่าง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชชนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายณัฏฐนันท์  ปราชญาพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงทิพยวรรณ  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายปัญญากร  จำพรต โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เรือลม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชัยญากร  กาวีวน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายปฐมพร  เกตุวราภรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวชิรวิทย์  ชามนตรี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  วงศ์ศิริ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มโนรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  หอมดอก โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายสรณ์วรยศ  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธัญธร  กันยะมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอเนชา  เข็มวิชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณิชนพันธ์  พัฒนศิริเวทิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอภิสรา  กาญจนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เนื่องพืช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนิพาพร  โอดเทิง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพบริรักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะแพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพีรพฒน์  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกิตติภพ  รสหอม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายกันตพัฒน์  สมบัติทรัพย์สิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายชนกันต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายยศวริศ  ไชยวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวรัญญา  ปวงจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอาณัฐ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนัทธมน  พันธุ์ดี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงเชิญขวัญ  นุขุนทด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพียรเกตุวิทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ยศประสิทธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายพงศภัค  รสเข้ม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายศตายุ  อินทศิริ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายขัตติยะ  โกสินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพสิษฐ์  ชื่นบาน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงมัญชุภรณ์  ดีปาละ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงทิวากานต์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉลอม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพชร  หมดมลทิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์แพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิจิตรา  อุตส่าห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายไตรรัตน์  ใจกลม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงอินธิมนต์  ธรรมยุติสัตย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มโดด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอิ่มเอม  โอภาสพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายคเณชา  อุเทน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายกิจชัย  บุญญพันธุ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สว่างศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคสิงห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกาลัญญุตา  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงจิรัชญา  สุภา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันเสนา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพาทิศ  ทันใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกฤตพร  มรกต โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวีระกมล  ปรีดี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปราง  สวนกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงชนิกานต์  ม้าเมือง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวีรญาภรณ์  ธีระไพรพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฐวรา  คำศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีไทยธรรมา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงฐิดารัตน์  ลีระพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธนภรณ์  วังป่า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกรวรรณ  ภิญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายปรัชพล  ธัญญาพานิชกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฐณิชา  ม้าหิรัญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายฐิติศักดิ์  จานแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงแม่น้ำ  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวรรณิดา  เสนากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงศศิวิมล  สาริการินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกฤษณพล  ทุ่งสงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงธัญชนก  สกุนนา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายกุลวัฒน์  วัฒนพร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายดนุพัฒน์  เ่หมืองอุ่น โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  กิจพรอนันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธีรดา  สมุทรเพ็ช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงญาณิศา  อินตะโจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงภควดี  ชัยชนะชโยดม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอภิชญา  พิรุณไพศาล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายรตนดนัย  วงศ์ถานะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพัทธนธีร์  กลิ่นระพิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกันตภณ  สายคง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปริสุทธิไพศาล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธนัตดา  รัตนคช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุรจิต โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธัชพล  ศรีสว่าง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณัฐฐ์ปภัส  เทพศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายเดชพนต์  เทียมแสน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายราชันย์  ชูทองรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธนวัฒน์  ดาวนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกิตติมา  ขันทะยา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงชลธิชา  ปินะสุ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายศิริรวิชย์  มั่นเหมาะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงมนัสนันท์  เขียวบุตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายทวีรัชต์  พรมพราย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลทุ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงวรรษชล  สมปา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายวัชรพงษ์  เขียวสลับ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธนกานต์  ธีรประยูร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงสิริกัญญา  สระทองทา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพงศ์พล  ซื่อทรงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ท้าวน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงปราณปรียา  สุขทาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายธรรมดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดแดง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายจิรภัทร  ยาถี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายอชิรวิทย์  หุนสระน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงคุณัญญา  ต้นกัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงปราณิสา  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงศรุตญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายอภิรัตน์  ป้อกันทัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายภูมินันท์  อินโองการ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงขณิฐา  เขื่อนวัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายธราเทพ  พุฒิพุทธ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายเขมทัต  วิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายชินาธิป  ปลาหนองแปน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายณัฐกร  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มียศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงเบญจมาศ  วันนะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายธนากร  เลิศศิริกุลดิเรก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายธนาธิป  ปัญญามูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงโศรดา  คำมีสว่าง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงวิรัญชนา  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงธนัญชนก  สาระสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายนรภัทร  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายจิรัชนนท์  ใยสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายกฤชพล  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงปภาวดี  เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงนุชนาฎ  ไผ่คำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายวัฒนะ  ตะไมล์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายกิตติรักษ์  รักตลาด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธูปเหมือน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงสุทธิดา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายศักดิธัช  มณเฑียรอาจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายบริภัทร  ปาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายภูวเดช  ทรงสืบวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายอัครวิทย์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีละจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายศิวกร  อ้อยใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงอักษราภัค  นภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงบรรณบงกช  ปัสสายะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงพราวรดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงปิยฉัตร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายพลวัต  ยุทธกำธร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงอักษร  เข็มกำเนิด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงสุตาภัญ  วันสนุก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงลักษิกา  ยศทวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงธนาภา  สุรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงพิมพิกา  สารสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายธนกร  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกันต์ธิดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณิชาวัลญ์  สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกันยากร  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอินทิรา  ใจชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณชาศิลป์  คำแตงกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสิริวรรณ  พันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัฐวรา  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงกวิสรา  ประเที่ยง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงปภาวิณี  เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอนันติญา  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงชลกร  เถระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ตาเถิง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงทรรศนีย์  ศรีเชียงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงวนคีตา  จักรสี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายเสรีพิศุทธิ์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายภูริวัฒน์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายชิญณุพงศ์  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายเอกรินทร์  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายอภิรวัฒน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายนภัสกร  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญศัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายเศรษฐพิชญ์รพี  บุญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธนธรณ์  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงวาสินี  ม่วงคุ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสิริยากร  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกัณณารัตน์  แสนอุ้ม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญสงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกัญจนีสุทิน  อินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภัชรกานต์  ปลอบโยน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายอนุชิต  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงมลธิกานต์  กันทะจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายขวัญชัย  ธรรมไชยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  วิเชียรกันทา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมะณี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายฐิติพันธ์  ธวัชศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกิตติวรา  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงใบหยก  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายภูตะวัน  วงค์ยะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายญาณกร  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายณัฏฐภัทร  ยอดเรือน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปัทมพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายณัฐดนัย  เชียงเนาว์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายเนติภูมิ  มีเล็ก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายรวิภาส  มุตยะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายชิติพัทธ์  จุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงรักษิณา  ขว้างมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายภานุวัฒน์  อนามัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวรัชยา  คำปินตา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวัชระพงษ์  จักร์จาย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายพชรพล  ปรียานุวัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายวรพล  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายศรัณยพงค์  อินทรีย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงอัศวภรณ์  แก้วใจวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงปิยกานต์  ทิพยจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายพลาธิป  รุจิระพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายภัทรพล  แสงลำภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายญาณวัฒน์  ร่องซ้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายจิรพัส  สุวรรณเวช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายศุภวิช  ปวงเริ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายรัชชานนท์  ทะนมปี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายณัฐนันท์  หงษ์แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายศิริเชษฐ์  ตระกูลชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายธเนศ  ธรรมสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายวิภพ  โคตรชมภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายจิชรัตติพงศ์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หอมมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงปัณณรัตน์  กวางเต้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงจิรานันท์  ฤทธิ์ทองโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงนภพร  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงยุรดา  สำเภาเพ็ชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชาติสิงห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงรพินทร์  ทามี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงปรีย์วรา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายณภัทร  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายพีรพงศ์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายณพรุจ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายกรินณกริช  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายวรัชญ์  กอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมรังกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายนราวิชญ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายธนภัทร  แตงชัยภูมิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายศุภกร  อภิญญาลังกร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายอนุภัทร  ปิลาผล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แตงร้าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายทิพากร  พอจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายสรวีย์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายบุณยธร  ทองเจียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงโสรญา  นันตะแขม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายศุภกฤต  เสียงหวาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายภูมิพัฒน์  โอดเทิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายศตพล  ปรีดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายปัณณวัฒน์  วิวัฒน์ประเวศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใจเอี่ยม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงภรภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายวิระพัชร  เวียงทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงวธูสิริ  คำสีเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายฐิตินันท์  คำชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายสิริปุญญ์  ขุนจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายอรรคการ  ประสิทธิธัญการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายทีปกร  ถิ่นสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กชายปิยพล  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายณัฐวีร์  วงศ์เขียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายคณาธิป  ดวงแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายรัฐธชา  ตะริโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายมนพัทธ์  อุดแบน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายสิทธิกร  ขันทะบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กชายธนชาติ  ควรโสรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายปัณณธร  สำเภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายณัฐกิจ  ชนะจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์ฟู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงอภิชญา  แสนอุ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงธีราพร  มหาไม้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงนันทัชทร  ปานหมอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายศรัณย์  กระจ่างแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายชยพล  นากิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายกวินภพ  เทียรฆนิธิกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายคัมภีร์  นันทิยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงกันติชา  คชปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงสกลสุภา  กาศสมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายภูธเนศ  ยวนศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายนภัสกร  ทิพย์วัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงภคพร  หมดทุกข์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงณัชชา  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงกรพรรณ  ปัญญาแฝง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงสโรชา  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรมณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงพิชญาภา  เจนจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายธีรภัทร  วังทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงปราณปริยา  ธูปทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายรวิช  ใจเอี่ยม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายณัฐพล  กันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงปารณีย์  นามวงค์กา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงนันทัชพร  งามพริ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงศุภกาญจน์  กันกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุคันธมาลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  กวาวสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สินธุชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงอัจฉริยา  วิชาภรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงธรานี  ต๊ะสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงญาณิศา  กิมเกถนอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงรุจยาภา  สำลี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุจาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงณัฐนันท์  อุปนันไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายวรปรัชญ์  เขียวแท้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายตรัยคุณ มาซาทาเกะ  ปัญญาดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กชายกวินพันธุ์  เทียรฆนิธิกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายนนท์  เสนากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงนฤมล  มาสว่างวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงชัญญารัตน์  ฟองคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศาขมาส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายลัญจกร  น้อยคำสิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายสิรวิชญ์  แพงศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงอิงธาร  ถิ่นศิรภควัตต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงพราว  แย้มรับบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงเมริสา  เด่นประภัสร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายเจตพล  โสภารัตนกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายสิริวัฒน์  ทานัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงภัทรธิดา  รักพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงศตพร  คำอ่อน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงสุภาสิณี  แหวนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงปาณิสรา  คำโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงมนต์อัปสร  สัตยประกอบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายณัฎฐเขต  อินทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายณัฐศรัณยุ์  วงศ์เจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กชายภัทรพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงบุณญิศา  ถิ่นถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอัจฉรียา  สุขจรัญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายจิตรภณ  สุกใส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายนวิน  พยัคเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธาม  ลิ้มกมลทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายณัฏฐกานต์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายกษิเดช  บุญภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชญานิศ  แสนหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายทรัพย์มงคล  วงศ์ไชยรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนภัทร  ชูเกียรติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนวิสุทธิ์  รัตนกมลวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์วาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายสิรินาวิน  ต๊ะปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายดนัยเทพ  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายชยังกร  พรมปันดิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอภิชญา  กันเกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายณนิรันธน์  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงฐิติมา  วีระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงแพรวพิชชา  แมตหก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายสรรค์สิริ  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงญาณิศา  พิมมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายธีร์ธนัท  รัตนสมเกียรติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงวัชรมน  เขียวกลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายศุภเชฎฐ์  เป็นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายณัฐฐเอก  จากน่าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปั้นไล้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงปรารถนา  เส็งชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงบุญยอร  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงณิชมน  อินทรภู่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปวริศา  กาสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทุ่งสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายธวราชัย  ศรีโพธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกิตตินันท์  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายอิราวัฒน์  โสชารี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายนวดล  พุทธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายภาวิช  บรรจงอักษร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายพีรพล  นิลเกษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายญาณพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายอัคคเดช  ปั้นสุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงพอเพียง  คำวิริยะพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ณะอิ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์  เวียงโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายธีรภาคย์  กรุงศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายทัตธน  ปิยะสาธุกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายพัทธ์ยศ  วงศ์ฟู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายเวชวิสิฐ  เมฆกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงพรรษชล  หอมดอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวรวลัญช์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายกฤตเมธ  ผัดขัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายณัฎฐนันท์  สุวรรณสนิท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายทิวัตถ์  นันทะวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์วัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายธนพล  ปัญญาฉลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายภัทรกร  จักรพรพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายวีรภัทร  นาห้วย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงวิชญาพร  แนวลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกาญจน์ปาภัช  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มัยราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงสกุลรัตน์  อุตรศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงธนมน  ชำนาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงศุจีรา  ศิริกิจภิญโญกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงธนัชชนก  เหมืองอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกมลชนก  ทองพลาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงศุภิชญา  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงจิรภิญญา  ข่มอาวุธ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงวารียา  วิระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงปานฤทัย  ประเทือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงกฤติกานต์  เสนวิรัช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงธันยพร  มงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงธิตยา  วิเศษไพฑูรย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงวรพิมพ์ชสุดา  น้ำคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงน้ำเพชร  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธนัชพร  หอมจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายชนัฏนันท์  แนวราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายมนัสชนนท์  สืบลี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายญาณกิตติภัทร  ปกรณ์รัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายศิวกร  สายสมุทร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายกฤษฎ์  วาทนิยะกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายภูมิรพี  สุขผสม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายสิรวิชญ์  จะเฮิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หมื่นรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอภิชญา  ท่าทาง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงนุชจรีญา  หล้าศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงพิชชาพร  ซื่อตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงกรกัญญา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาลีมนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงจิรปรียา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงณัฐชากร  รัตนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงธัญวลัย  พวงดอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายจิรพงศ์  เขื่อนสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงธนัชพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายธนโชค  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงชมภูนุช  มะโนสีลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงญาณิศา  บุญยงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายรพีภัทร  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายพบโชค  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายสิปปกร  ศรีอำไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงครองขวัญ  จิระพงษ์สุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายบุญรักษา  เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงนันทินี  สายยนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสรัลพร  ธนกิจประภาพันธ์ุ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงดีมาตร  สว่างศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญแพทย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงจิตรลดา  เหล่ารัดเดชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงขวัญชนก  พึ่งราษฎร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงนวรัตน์  แดนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายฉัตตพฤกษ์  เหล่าคุณากร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายธนัช  สุทธิพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายภูมิพัชร์  โลชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายรัฐ  เจียศิริพงษ์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายกรวิชญ์  ช่างไม้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายวชิรวิทย์  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธนกร  อินจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมนัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายธนภัทร  เพชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายกฤชสร  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงภคพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายนฤพัทธ์  สงรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงกนกพัชร  บุญสิงมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายศศิศ  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพรรณษมล  ปีอาทิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายพิทักษ์ชนก  แนวณรงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงชินันพร  คำมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายเอื้ออังกูร  รัตนดอนดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงอชิรญา  กวาวทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายสุปวีร์  กวาวหนึ่ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงชลชยา  สิงห์มะโน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงธรัญญา  ล่ำข้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงจิรัชยา  เวียงชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายณัฐชนน  โป่งจินา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงนันทรัตน์  อุ่นอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงพิมพ์ภัช  สุปินะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงนภัทรชล  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภาณุวัฒน์  เลาศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนสอนง่าย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงณัฐิดา  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุ่มเชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายนิธิกร  สำเนียง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงเอมิกา  ธรรมสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายพุฒิพงศ์  เสาร์แดน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายศุภณัฐ  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายโชติวัฒน์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายกิตติกานต์  กุนวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายอริญชย์วิธน์  ธงสิบสอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวสลับ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายอดิศร  รัตนวิมลชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายภพธนินทร์  สมัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายนราวิชญ์  แมตสอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายณัฐชานน  แสนวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายจารุพัสตร์  บัวมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกิตติธัญญา  ไชยราชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  ศรีวิลัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพิชชาพร  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงกมลนิตย์  เนืองนิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงชนม์นิภา  เรืองศรีมั่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงรัชตะวัน  พูลประสาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงกนกรดา  บุญยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงปาณิสรา  พรมจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงเปมิกา  ้เป็นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายสุธีกานต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงอารียา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงสรัลพร  ทาขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายชนัฏฐวุธ  กาศเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายพัทธวีร์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายพัทธดนย์  ตูหม่อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายประภวิษณ์  อินทร์หยุย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายธนกฤต  แก้วคร่ำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายฐิติพงศ์  อิ่นธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายทัตธน  พัฒนาพารา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศิริมาตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงภิญญดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงปาณิสรา  รัตนเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงพรธีรา  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  สิงเห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงกัลยกร  ทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงสุนันทา  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงภัทรวดี  ต่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กชายโอบบุญ  ธราวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงชนาภา  แก้วสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กชายณัฐกมล  แสนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายธีรเมธ  ทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กชายกฤติน  เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายศุภกร  อินปรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กชายเอิ้ออังกูร  ชัยนนถี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายจตุมงคล  ชัยแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กชายทินภัทร  ใจกลม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายศุภกร  ต้นจันทน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายกรวิชญ์  กันตี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายภูวเดช  บุษบา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงปภาวรินท์  นุขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงปพิชญา  บุญญะฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงรัญชน์  โรแลนด์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กชายพงศธร  ปัญญาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กชายอรรณพ  วงศ์บิดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายปรัชญา  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายนวพรรษ  พร้อมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กชายอาทิพัทธ์  อรุณวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กชายกรกฎ  พวงเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหงี่ยมไพศาล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  อากาศทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงจีรนันท์  วะรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงภัทรนันท์  เดชปักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงธีร์จุฑา  วงศ์ฉายา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กชายอนุภัทร  ขันเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายนนทชัย  อินทะพุด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงญาดา  โรแลนด์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายวีรพล  ส้มส้า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงพรณิชา  หมอนเขื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กชายภัทรนน  สุ่มมาตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงพัชรพร  ติ๊บบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงภานุสรณ์  สุขหลอ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงลลิตภัทร  กิสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันทะวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงวรัชยา  นาฆ้อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงเบญญาดา  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงพัชราภา  อินทาหลา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงศศินันท์  ข้ามสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายวิวรรธน์  เจริญบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายธนกฤต  การะเกต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋ากันมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายวรวิทย์  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงกมลชนก  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงนภาพรรณ  เหมืองหม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายธนทัต  มูลเปา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายณัฐวัชต์  แอ่งสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายพฤทธิ์  แก้วโมรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตอารี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายอนภัช  สนวา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงลลนา  จันทร์กา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงภัททิยา  มโนเสถียรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงพิราวรรณ  คำโศรก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โป่งเส็ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงพิชญาภา  เสนานุรักษ์วรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงรวิสรา  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงสโรชา  วุฒิโอสถ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงอริสา  หนองช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรียนมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงกฤติมา  จินารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงกุลณัฐดา  แดนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายธีรศักดิ์  ผาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายพัสกร  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายจตุณพัทธ์  รัตนตรีประสาน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วสุทธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงอิชญาภรณ์  ฝึกหัด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงภูวธิดา  สิงห์ดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงรสกร  วรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงจันทนา  วันวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงณัฐชญา  เมืองติ๊บ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงรุจจิรา  สุริยะเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงวริศรา  วรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงเนตรนรี  น้ำหล่าย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  วงศ์ตา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญกุศล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงวรัทยา  เหลาดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงวรัญญา  วงค์บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์กรอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงขวัญจีรา  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์ฉายา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอินทุภา  เขื่อนเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงศิริประภา  วิโรทุษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงทัศนัยพร  สุขใส โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงพัชรีพร  ยอดคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงทิพวรรณ  กิติวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงศิรประภา  หล่ายข้าม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงชนิกาน  มุ้งกุลณา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงชญาภา  หล่ายหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายณฐพงศ์  ปันต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายภาณุพงษ์  คำห้าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เหมืองหม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงไพลิน  ป่งสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงธิดามาศ  เจนใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์ดาว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงณัฏฐริกา  นันทแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงอภิชญา  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงสุภารัต  สะอาด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุคันธมาลา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัตตะเน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงปรีชญา  นานัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายกฤษณะ  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงศิริญาพร  แพงคำดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงภัทริยา  ตันจ่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุ่มเหม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายชัยวัฒน์  โลกคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายกฤษฎา  ใสสะอาด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงภรภัทร  ยอดกลิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงกมลฉัตร  กองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ไฝทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงเพชรใส  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงวิชญาพร  วงค์แสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงอังคณา  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายณฐกร  แสนอิว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายภาคิน  สุปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงณัฐธิดา  มุ้งทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงณัฐนิชา  เถาบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงจิตวรินทร์  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายปพนศิลป์  นันปารียอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายธันพิสิฐฐ์  ม่านต๊ะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กชายอภิรเดช  จิตมณี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายชวภณ  ฉัตรเมธิน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สายถิ่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงณัฐณิชา  นำสม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กชายภูตะวัน  ยังดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1567 เด็กชายเกื้อพงษ์  เลิศกาญจนาพร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1568 เด็กชายปัณณฑัต  สง่าแสง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กชายตนุสร  เละเซอะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนกือ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงพิณัญชิญา  อินทเจริญศานต์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงกรนันท์  ประจิตร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงศิรัญญา  สินสมุทร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กชายรวินท์  เสือสาวะถี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กชายวเรศ  ศิริอ่วม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กชายชัยภัทร  เธียรธรรมการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กชายธนวัฒน์  เวียงยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กชายนราวิชญ์  อันทะชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กชายสิรวิชญ์  วรินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กชายปัญญา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงพิชญาภา  คงมั่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กชายทักษ์ดนัย  ถิ่นหลวง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงอัญญิกา  สุขใหญ่ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงวิชญาพร  สุริยะทัศน์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงอมรรัตน์  วังตา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาสีเพชร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายปัณณทัต  กรอบคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงศิรดา  แหลมหลวง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงณัฐภาวดี  เทียนขาว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายสรัญ  แดนผ่องพักตร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายธนกร  นาฆ้อง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายกรวิทย์  เรือนไชย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายกรวิชญ์  ทนันชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงหทัยภัทร  ธวัชวงค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายอาชัญ  วัฒนสมบัติ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายเขมนันทน์  น้อยเอี่ยม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงรักษณาลี  เหมืองสาม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายปภังกร  คำอ้าย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายคุณาสิน  จริตไวทย์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกิดกรุง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายภาคภูมิ  โชติถาวร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงวรางคณา  ป้องปัด โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายศตายุ  ดวงวัง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายวัชรากร  หมื่นสุวรรณ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลาศรี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายภัคพงษ์  ยะกะจาย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายปภังกรณ์  รามัญอุดม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงภิรญา  ชิโนทัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนผล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงโศภิดา  จีกัน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงศิริภัทรสรณ์  สวัสดิมงคล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำลม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงปาริฉัตร  คันธะมาลา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงอรดี  ยั่งยืนทวี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงพรลดา  เสาร์แดน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายปกรณ์  แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงกิจฤทัย  วอนสร้อย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญคุ้ม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงวรัญญา  มาระเสน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงเบญชญา  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงมนัสวรรณ  โชติชมภูพงษ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเหมาะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงอลิตซาเบธ  แวนไวค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายจารุกิตติ์  กาศทนัน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายจิรวุฒิ  ตะไมล์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อนุบุตร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลียวเลิศสกุลชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปันต๊ะรังษี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงศุจีภรณ์  จักร พรรดิ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงธนพร  พุฒิพาณิชยกิจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มะโนรา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายเจษฎากร  พรมแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงอภิชญา  วันมหาใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงนภัสรา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงหฤทัย  ทวีกิจสถาพร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงทิติภา  พูลบัว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายกายสิทธิ์  เลิศอัมรานนท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายภูตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงพัชรีพร  จี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงพิมพิกา  จันทิ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงธีรนาฏ  เพ็ชรรื่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายกานต์ดนัย  ตานาม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงพิรดา  สุทธิพงศ์พันธ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายภูตะวัน  กล้าพังเทียม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงณัฐชา  ประสารยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฐาปนา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายภคพล  หมูสาร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังลึก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงกมลกานต์  ถุงคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายปวเรศ  กาวีแดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายณฐกร  จั่นเทศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายปุณณธิภัทร  ทาจีนะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายนรภัทร  พันธุ์บุบผา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายสุรพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยะพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงชลนิชา  รอสูงเนิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงตรีณา  พันเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงนิรุชา  หน่อแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงบุศกร  มังคละคีรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงปานตะวัน  ถุงเงิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงพรนภา  มีจุ้ย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงศรัญญา  ฟุ่นเต่ย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ขืมจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงภวิภา  นากอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงศิราณี  พันธ์ดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กชายกชกร  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กชายกวียภาส  ท้วมเทศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กชายกิตติภูมิ  มีรส โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายจีรพัฒน์  หมุดปิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กชายรัชชานนท์  จินะฝั้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กชายอัมรินทร์  รุ่งเรือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทพิมพ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1679 นางสาวกรรณิการ์  เลาหล้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 นางสาวกัณฐิกา  แก้วสันเทียะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวฐิติมา  เมืองคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวณัฐธิชา  ขึมจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวธนภรณ์  คำปินตา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นางสาวนภธิดา  คำหล่อใจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นางสาวนลินนิภา  ใจมาคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 นางสาวรจนา  นิลฟัก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจมีธรรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวสุนิตา  ผลวา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 นางสาวอริศรา  เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 นางสาวอารีรัตน์  ยะพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายดนุสรณ์  วิเชียรกันทา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงพันธ์ทิชา  ธรรมสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงพิชญา  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงภัททิยา  อวนแห โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายจิรภัทร  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายโชติพัฒน์  ไพราพ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายพีรยศ  มะยาระ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายวิวรรธน์  นาพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายศิวัฒน์  กล่อมปาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงขนิษฐา  ฝาเรือนดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขืมจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงวราภรณ์  ต่อพัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงศศิกานต์  มิจะติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุขปั๋น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงอาทิพย์ตยา  นาพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายชานนท์  ยันยงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายชิษณุชา  จาวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กองติ๊บ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงเกษสิรินทร์  ฟองย้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงนิสา  บุญอ้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายอนันตชัย  บางสี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายธนโชติ  แซ่ซิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายธนกร  วันทา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงกฤติกา  สถาภี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงบัณฑิกา  ปัญญาศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงปิ่นมุข  ฝาเรือนดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงรัตตนาภรณ์  นนทะรา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงแสงนวล  ลุงจาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพัชราพร  ม้าวิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายศุภกิจ  ปาโผ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกัลยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปันดิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงปภานัน  สิทธิแสงชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายพนทกร  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงรัตนาพร  เรือนเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กชายณัฐภัทร  สุปินะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กชายคัมภีร์  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กชายวรัตนถ์  ปราสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงปภาวรินท์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงธัญพร  โกศัสุขพัฒนากูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงกุลรัตน์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมภารส โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาอิ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงอภิญญา  ชุ่มอินถา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายภิญญโญวิทย์  โลหะเวช โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนเก้า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงพรรณธร  สการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายเปรมณัฐ  ปลูกเพาะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สะระมูลี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกษสุมา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงวิภา  แดนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงพัชราภา  จีกัน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจู โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ธงกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายเดชอนันต์  ชัยนาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงทิพย์กาญจน์  ดวงโฮ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงพาขวัญ  สร้างตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายนครินทร์  คำวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงฐิติพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายปรายฟ้า  ศรีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงวราลี  ถิ่นหนึ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงประภาศิริ  พันธ์กวาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงพรชิตา  ปลูกเพาะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงแพรวา  วรรณา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม