รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวิภาวี  พิมสอน โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐพงศ์  วันยศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 คณิตประถม
3 นายอัษฎาวุธ  มีดี โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงวิมลยา  พิมสอน โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกฤษณะพล  โคตะสา โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายฐานิต  ป้องท้าว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงแธมมาฬิน  คำมา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ใยกะมุด โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอนัญพร  เพียรสอน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงโสภิดา  ปราโมทย์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศศิธร  บัวระภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปิ่นปั่น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเมธาพร  พรมตา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอริสรา  เพชรดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกสรา  ปานทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลิตา  โสนา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสรินทิพย์  ไฉนงุ้น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชญาพร  ทรัพย์เจริญพันธ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเปรมปรีดา  บุญพัด โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุภาพร  สั่งสอน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจรรยาพร  วงค์ไทย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวิภาวลี  อาจเอก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภัทรพล  ปิ่นไชโย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอริศา  บูรณ์ทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐิตาภา  อุ่นใจ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุข โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรัญญา  ดีพา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวาสนา  หวายสันเทียะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงมุฑิตา  นวลเกตุ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเจนจิรา  กลั่นประเสริฐ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายพงศกร  แก้วกองแสง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเพชรนารี  เปลยพลอย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินกัน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชญานิน  สะโรดม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปภินทิพย์  แก้วหนู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชารีย์  บรรดิษวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชุติมา  ทองทา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาณิดา  แก้วเหลา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิชญาภา  บูรณทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชาเนตร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพงษ์พัศรา  มาแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัชชา  แจ่มศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรรณิภา  งามกุศล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพัชรญาภา  สมสี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวนิชญา  อุดพ้วย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิชญาภา  วิรัญ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภัทร  ชาเนตร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายวชิรากร  พุทธา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปนัสยา  ประมวล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนภัสร์ทราวดี  แจ้งธรรมมา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวชิรนนท์  ขุนเทพ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐพร  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายศรเทพ  ห้องแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปฏิมา  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมมูล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธิดาพร  คงทัน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฟ้าใส  ปินตาคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนาพร  เดชโค้น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปาริชาติ  ใสยาน้อย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภคพร  น้อยคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชลณิชา  เทืองน้อย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวัสนกร  เริญศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายวชิระ  นนบุญตา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสิริวรรณ  สารีแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวรัญญา  ทองอินทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิมพิมาศ  จันหนู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเอวิตรา  คุณปรึกษา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายชนาธิป  กลิ่นรื่น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกัลยา  บัวภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุทธาสินี  ดีเมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 นางสาวภัทรวดี  ปวงกาวี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวสุภาภรณ์  แสงจำปา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวจริศยา  กุลเกียว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวเยาวลักษณ์  ตันยศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวชนิกานต์  เขียวเหลือง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวสิริกร  สารีแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวสุภานัน  เจือจาน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฐิติพร  ลุงติ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสลิลา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจันทมาส  พยาคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายวรากร  ทองแถว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชนาพร  โนนงาม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวิชญาพร  สีลากลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายสิโรตม์  เนตรพูน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเพชรดา  เหง้าสา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพงศกร  รักเสมอ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงภัสร์นนท์  วันทองสุข โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพิชชากร  กุลกรอม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธนพร  แสนอ่อน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนภัทร  จิแมน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงหัทยา  กล้าหาญ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกนกพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายรัตนชาติ  ศรีคำวงค์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงศุภกานต์  สุขมา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายรชต  อิ่มปรีชาวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายรัฐพงษ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชลดา  สิงห์ทะโล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงญาณิศา  อารีสุก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวดุษฎี  รอดชู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอรทัย  ข้อทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนาเดช  กุลกรอม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงเนตรชนก  คำชู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงบุศย์บงกช  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงรวิพร  แสงเทียน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญตา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณโสภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายศิรวิทย์  เสมาทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงค์มณี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชาคริยา  กองพล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวิชญาภา  ตาแล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วันพฤติ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  พามา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เหมมณี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายโชติภัสสร์  ศรีทรงเมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุปรีญาภา  กองแพง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันไพยา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวันสว่าง  อุประ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนพสิทธิ์  สนิทแจง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสิรวิชญ  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนภัสนันท์  แดนนอก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนภัสสร  ไสยาน้อย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกรภัทร์  คนตรง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกุลปรียา  ทองนอก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจันดี  ยาพันธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสิริกร  หาพา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขวัญแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปัญจพร  โรหิตะบุตร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มาทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปิยนุช  กี่หมื่น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐริภา  พรมมาท้าว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปิยะธิดา  สีลาบุญ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภาณุวงศ์  เรืองขำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงบัณฑิตา  เลขาโชค โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจิรทีปต์  บุญเสริม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกตัญชรี  โพธิ์ศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐิติพร  สาริต โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภิญโญวรเสฏฐ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเกสรา  จงร่วมกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชชาพร  สามารถ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชญาน์นันท์  กันหา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศิรินภา  เทศนา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมุธิตา  วงษ์บุญจันทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวิภารัตน์  หาญรักษ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปภัสรา  บูรณ์ทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุธัญญา  วันเพ็ง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอิงฟ้า  คล้ายทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนพร  อินคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสุรชัย  ญาณประภาส โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนากานต์  บุชเบ้า โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนุธิดา  กินสวย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปริยากร  กุลบุตร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอรษา  หนูทัด โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภูวดล  กองทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐดนัย  พวกยะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์หา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงทิพย์วิมล  เชียงสวนจิก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรรณฤดี  แสงโสภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายหงสรถ  ประทุมธง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงดารุนี  พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนนทกานต์  พันธ์ชัย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกฤติยา  แพงขะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจีราพัชร์  ขันทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ก้อนดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศิรประภา  หารวันนา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภัทรภูมิ  สาระคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวุฒิพงศ์  อนุกูลนารี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีวิลัย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเกรียงไกร  พูลศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทนเทียน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนพงศ์  ศรีมังกร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิตติพัฒน์  ขันตี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายเกียรติกร  เศษโพธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชนะชนา  คำพันธ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธิภาวรรณ  ทองบุญ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แก่นพา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพัชริดา  สนิทแจง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศศินา  บุญศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายรพีพงศ์  เล็กอำนวยพร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ชา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงแพรวา  แก้วเจียมวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงญาณภัทร  จียอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนัชพร  เจเถื่อน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวิชี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทขันท์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศิริวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วกก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยวงเงิน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงมายญาดา  ศรีจันทวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปณิดา  ป้องที โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิติภร  ม้ายอง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณิชา  แก้ววิไล โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงจิตลดา  อั่งน้อย โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 นายภูริภัทร  ปาสะบุตร โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวนิศารัตน์  สรวงศิริ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวณัฐนิช  แซ่เถา โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงช่อปาริชาติ  สมรูป โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายรากริช  อุกฤษโชค โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายติรภัทร  สิงห์เส โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น