รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงลิปิการ์  พงศ์ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เพชรพิลา โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิริภรณ์  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายเพชร  พิจัย โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรัชยา  นิถากรณ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพาด โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายวชิรวิทย์  ดีประดับ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จิวะพงษ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงใบเงิน  แก้วทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายพชรพล  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอภิญญา  พานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐวัตร  คำงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกรรณเอนก  นากใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายวรมันต์  ศีลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชโยดม  วัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายก้องไท  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฌานิศา  เกสรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมนทิราลัย  ชัยเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนโชติ  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพงษ์พาณิชย์  ศรีประดู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายศิววงศ์  รอดไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธีรภัทร  เชื้ออิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายอิงควัต  มังษาอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวัชรากร  จวนรุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายรชฏ  นาคสีสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพุฒิธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายอัจฉริยะ  ต๊ะวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายทิวัตถ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายธนดล  แสงมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายกฤตภาส  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรัตนภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายชิตาพงษ์  มะโนผาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกิตติยา  คงทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภัรธา  อรุณอุ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูคันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายีรัชพล  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายซารีฟ  ยาชะรัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายคนัมพร  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ตั้งติด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายชนกนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวิเศษสุทธิ์  ศักดิ์เสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายพิชญุตม์  วุธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพัสกร  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายอัจฉริยวัฒน์  ดาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชยา  พงษ์เส็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายอติชา  ชลานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงจิดาภา  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฎฐพงศ์  ศิลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธัชธรรม์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายอนุพงษ์  อรชุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายสุริโย  ชำนาญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายพศวีร์  แสนธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายนนท์ปวิช  วงษ์ทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายมังกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายภูริเดช  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายพิสิษฐ์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายนเรนฤทธิ์  ท้าววิลาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธนดล  เง่าฝอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายนิภัทธ์  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายสิทธิเดช  เจตต์ฬุคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายธนโชติ  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายวงศธร  อริยะกอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายนรภัทร  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธนธรณ์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายภูตะวัน  แสงนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายแทนคุณ  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธีรภัทร  หาญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสิริยุพิน  พงศ์ภัคศุภากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงยศวรรณ  บรรพกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงจุฑามาศ  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงฉัตตนันท์  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธนัชพร  โสสุวรรณเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอรนลิน  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธีร์วรา  ฤทธิ์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนิชาภา  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฏปรียา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชิดชนก  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่องเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชญาภา  เสร็จประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงจิราภา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวิชญาพร  หอมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจีราณัฏฐ์  เกตุเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกอว่าน  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกรกมล  ผลชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงฐิติชญา  ดีทุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธัญณิชา  อิศรภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายสุเมธ  สายทองมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายพีรดนย์  จักคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายธีธัช  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายรณกฤต  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายกฤตพร  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายศิริชัย  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายณัชพล  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายอติกุล  วงษ์ท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายณธนกร  สายโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายรณกร  เปาวนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายนันทวัฒน์  สังพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายติยะราช  พุทธมาตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายจิรกร  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายฐากูร  เวลาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายทัศน์พล  สุขโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายธนภัทร  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายภวินท์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายพงศ์กฤต  คงอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายสิรภพ  หวังแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายภากร  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายโยธิน  โป้ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายปพนธีร์  จันทนาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยมาไกล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชานิดา  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอภัสนันท์  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ไกรเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรัชญา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธมนวรรณ  กองถัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงบูลภรณ์  บัวไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโยน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกัญญพัชร  กิ่งคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงณภัทร  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปัณฐิตา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภาวิภรณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรมะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายธีภาพ  สอนทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายปิยังกูร  ประกอบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธนพร  ปีนัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายประณิธาน  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายกันตธีร์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายภัทรพล  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวรัญยู  กฤติกาเมษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพัชรากร  อร่ามทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงคุนัญญา  โปรยเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายธนกฤต  รักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายอานนท์  สุกใสเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายฐิติภัทร  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายเนติธร  คำชด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายอนุพัฒน์  เพียรเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายบัญญวัต  ไชยแสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์เรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายอลงกรณ์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธัญญ์ทิพา  ญาติพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงดลลพร  สีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงขวัญสุดา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปวริศา  นาคปานเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายภูวเดช  จันทงวศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงภัทรวดี  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมภัสสร  จันทร์เศียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพชรชล  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายสถาพร  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายธีรเมธ  แก้วแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายพีรดา  พรหมหลำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงวณิชญา  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธนกฤต  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายศรัณยวิชญ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฐธร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอติภัทร  เหียมไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายนภัสกร  เอื้อศิริรัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายปวิช  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายสิรภพ  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายญาณวุฒิ  จันวัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายกรณ์ดนัย  พักนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายเกริกชัย  ภาษิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายณภัทร  ซิวคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายพัชรพล  เหล็กสัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายจาฎพัจน์  กำแพงงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายรัฐภูมิ  โยธี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายพสธรณิ์  โสพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายภัทรดนัย  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธนทร  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายชยางกูร  แฝกหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายภูพิรัฐ  ชัยเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายณฐนนท์  พิพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายจารุเดช  วันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายศรัณย์รัฐ  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายถิรวัฒน์  กอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายสุรวิทย์  เถาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายยศพล  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายสิริวิชญ์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงรัฐติยาภรณ์  เดชาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจิรภิญญา  แดงด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงณลานันท์  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณิชกานต์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอัจฉริยพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลี้ยงพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธัญชนก  จูมปู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายพีรวัฒน์  จุลละสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงภัทรพร  ดำรงแดน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายธนดล  สภานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายคณาธิป  ปุณยานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายกิตติ  ดาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายเดชาธร  เศวตกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญาภากุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มธีรโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคผ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงบุญศลิษา  วรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพีรยา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปิ่นมุข  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์มณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงปนัดดา  ป้านต้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพชรพร  มุกดาลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายจิรโชติ  พรหมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายปัณณธร  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จันทร์หยวก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายชัยกาญน์  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีษะใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายศรณ์ศักย์  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายสรวิชญ์  ทองคำสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายภูมิภัทร  รังวรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายพงศ์ภัค  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายปฏิยุทธ์  สิงคราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันสุขะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายจิรายุส  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงไอลัดดา  ทินกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอารียา  โนนยะโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตาลสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงปทิตตา  ทศพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธัญภรณ์  ไมสเนอร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายอิทธิพล  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายรัชพล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายชลัช  จันทพิมพะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายภูมิพัฒน์  กองคำแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณชิกุล  จันทะยานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงนรกมล  วงกลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงภคพิชญา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงวรินทร์ธร  วงษ์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายชนายุส  รบชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายเจตต์สุวรรณ์  เปรมศิริปภา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายภูผา  ภาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายธีร์กวิน  เจนจบธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงศุภรดา  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงณัฐประภา  พรพฤฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงจุฑารักษ์  คงจริง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายกันตินันท์  พรมลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายพงศกร  วงศ์จันเรื่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายเสรี  กลมเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนากร  จันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปาณิศรา  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายชิษณุพงษ์  วงศ์ธิมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายปิยวัชร์  ทองแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภูวปัรัชญ์  ทุ่งสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภูวดิท  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกฤษดา  อิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวทัญญู  ช่วงเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวทัญญู  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฏฐชัย  เอิบอาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายมรรษกร  มากมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรัตนชัย  พาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนกร  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปัณณทัต  ศรีมณฑา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชะนะมาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชานน  จำปาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกัญยานี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐฐ์  อินอิ่มวรปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงลลนา  ซาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพัทธนันท์  ใจใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายรัตนพล  พาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายฐิติวัสส์  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายเหมหิรัญ  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศุภกร  เจียงเต็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนกฤต  ขมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอภิสิทธิ์  โชคพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธิชา  ทัดเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงภัทรวดี  กิจไร่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกรวิชญ์  โต๊ะยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนฤภร  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธนสร  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจรัสรวี  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธนาวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายบุณยกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวรรณิดา  ยี่ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงโชติกา  ไขคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพิพัตน์พงษ์  วงส์ดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชยากร  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสหณัฎฐ์  พรมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกรวิชญ์  โกวิทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเมธาสิทธ์  แสงแหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงทักษอร  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอนไพรฮวบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธนกร  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงประภาสิริ  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพรปวีณ์  รุ่งทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปนัดดา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงประกายกานต์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธนัชชา  เสลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงจตุพร  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงรัชนันท์  วีระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภัทราพร  ขำสาธร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกวินธิดา  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศศินิภา  ชินหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนพงศ์  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนทัต  ณ วิเชียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายยศพล  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเจษฎากรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายชิษณุพงษ์  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกฤษฎา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอุกฤษฎ์  ปิ่นป้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนพล  ป้องบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธนโชติ  จันเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธนชัย  พูนฟัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเตชินท์  อ่อนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายวชิระ  รักภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปิยวรพัฒน์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่คำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  จิตต์ชัยชณัฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสิรภัทร  เสตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิระเมธ  บุญพัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐศักดิ์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกรวิชญ์  อัคษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศิริกมล  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพรนัชชา  อ้นกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวงศพร  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพรประภา  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนวัฒน์  จันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอนุรักษ์  กลิ่นนุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชญานิศ  เหลืองศิริเธียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณาฎชา  เกิดไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธนาภรณ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชลลดา  ปู่อยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐพร  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำคลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงศรุดา  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตอแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุทินา  แดงจัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงทิพย์มนทรา  สีใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปุณยาพร  ยูงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกรรฐิกา  จีนคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเบณจวรรณ  แก้วใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพนัชกร  พชรภาธร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงญาณุตา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชัญญา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพรชนก  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนันทนาพร  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกัปตัน  สุโนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยิ้มบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายศุภมิตร  บานเช้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวรเมธ  ถิ่นบัวบาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนธรณ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพีรวิชญ์  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสุภโชค  นามคาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสหชาติ  บุญยวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายกิตติศํกดิ์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปุณณสิน  โสวัต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณฤเดช  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายพัชรพล  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายภูเบศวร์  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายชนะสรณ์  ศุภดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพีรพงศ์  เนินนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกวิน  นันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวันชนะ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายวสิษฐ์พล  สนามทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพรลภัส  เกศาอาจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสรัลพร  สีสุขสาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกรกนก  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายญาณวุฒิ  ปาริฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปรียาภัทร  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุคันธตุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐลดา  พจน์พิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกอปฬบุญ  จารุรัตน์จามร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัชกฤตธร  รอดเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนพัต  ลิลเยียดอห์ล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภูเบศวร์  ขาวลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปภัสสร  สาริมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกรวิชญ์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายชัชรินทร์  ชำนาญผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายชิณภัทร  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปัณณทัต  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพศิน  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพชร  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายศวัสกร  เจนวิชชุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสุธีพงศ์  พูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนันทพัทธ์  โททะมัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกนกพร  สนั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงจิรภัญญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเบญญาภา  อภิสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพลอยปภัส  อภิรัฐเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวริษฎา  รบชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงศศิวรรณ  คำแพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศุภิสรา  พานิชสิติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนภัทร  กันธุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกนิษฐกานต์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  หุมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรัตนกาญจน์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงเฮเลน่า  ไปรเยท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอติคุณ  พัฒนะสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงบัญฬริกา  แก้วก๋อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงชุติมันต์  หนูกลัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนภัสกมล  พุ่มเกษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอภิสรา  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายรัฐศาสตร์  ยศสุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายนรเทพ  ตันเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภูธเนศ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายชาญณรงค์  นกเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธีรนันท์  แสงขาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธนชาติ  วงษ์ท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภาณุวัตร์  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณชพล  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศิลธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอรปรียา  เย็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงธันยพร  ปิ่นสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  หาญลำใย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธัญกร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณัชชา  มามั่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายติณณภพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายภูวสุภัสสร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธนดล  ชาวบางมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวรรณภูมิ  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายสุภพัฒน์  ไสยาทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพัชรวัฒน์  ตันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอลงกรณ์  พงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอชิรวิชญ์  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายขจรศักดิ์  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายทยุตธร  จำปา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายระพีพัฒน์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพีรพัฒน์  กุนเกียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายวิชานนต์  พรประทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายชณัชร  คุ้มสิงสัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายมรุพงศ์  ธรรมมัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพงศกร  ด้วงภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายภานุวัฒน์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายคณิตศาสตร์  ถึงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกมลภัทร  ทองสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสินิทรา  สุระพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอาภัสรา  พงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชนาภา  กองสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนภสร  ศิริฉาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงวรวรรณ  วงษานิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงเพชรนันท์  เฉยเจียม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายสิรภัทร  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชิษณุพงษ์  ยะกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธนบดี  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนดล  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธนัชชัย  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายชัยพฤกษ์  แบะเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพิศิษฐ์  คำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายสิรวิชญ์  ต่วนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณภัทร  รัศมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายคมน์ณพัทธ์  ชัชวาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวรเมธ  ขีดขิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวิชญ์พล  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายเจริญศักดิ์  ขวัญนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายโกศิยพงษ์  กิ่งโม้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนายุต  อ่อนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธีร์กวิน  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์หล่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายวัชรพงศ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกฤตพจน์  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธีร์กวิน  เหรียญเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายคณพศ  ฉัตรวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายญาณพัฒน์  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายศรัณยู  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธนกฤต  ชุนเกาะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายนฤเบศวร์  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายนทรัพย์  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกิตติรัช  เปลี่ยนทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายศุภกร  ศันติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงบุษกร  จิตวิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายมังกรเพชร  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายโชติชนก  กล่ำป่วน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงภูริชญา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเกี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิง่ชฏาภา  นกเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนิชนันท์  ปาละกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงหงส์หยก  พรหมมาดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงสุทาธินี  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงชลกร  เหมือนเผ่า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชรินรัตน์  มีแสงสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงญาดาพร  ภักดีสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกฤติกา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภัคภิรมย์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงรุ่งระวี  เกษงอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอชิรญา  ต้นทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงรดา  สงวนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัชชา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวนราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวรรณกร  แก้วทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงรตพร  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงปัณณธร  โสภาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงลลิดา  นันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอมิตาดา  เวียงแก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงเมธาวี  ปานไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอนิจฉรา  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงกรวิภา  กันล้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชนิฐธิดา  แก้วเบี่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายกสิณณชพจน์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายสุวรรณภูมิ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายเมธัส  อุตกันภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายปฏิวัติ  ก๋งเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายภคกร  ดีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายปิยภัทร  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายธนพล  กัลยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายวีรากร  ครุฑวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายปพนธีร์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพสธร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายขวัญชัย  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายจิรโชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายกีรติ  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายวรัญญู  เหลือศิริเธียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายปิยะธร  ถาวรสารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงณิชารีย์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณัฐชา  เกรียงไกรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกนกนิภา  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกานต์สิริ  หรรษนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงนริศรา  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงศศิมา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงจิระประภา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสิรินยา  สุวรรณคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงพัชราภา  อ่ำนุช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่อ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายเปรมชัย  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กลิ่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงพัชรธิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายศุภกร  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณิชากานต์  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายฐาปนพงศ์  เพียซ้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภารดี  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุชาดา  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายตุลา  เจนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสาธิกา  พิลาเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปตฤณกฤษ  มาเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายพงศ์พล  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายสิทธิชัย  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายจันทกร  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายทินภัทร  ป้อมแสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายศุภเสกข์  ชะนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงบุญธิดา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพิณแพรวา  ศรีสมร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงภัทราพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงธันยพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนภัสสร  จำปานวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายกันตพงศ์  ชื่นเชี่ยวยนต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายฉัตรดนัย  ทากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธนานนท์  ไพจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายอรัญ  จันมีศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวาสินี  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกชพร  ประกอบสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชลธิชา  วาพิไล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกนกลดา  ตั้งบูรพากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปราณปรียา  คำภูมิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงผ่องมนัส  พัฒนพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสโรชา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วคงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวรัญชลี  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงวรัทยา  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนกฤต  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายณัฐชนนท์  มีมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หิรัญวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกนกกาญจน์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณัฎยรัตน์  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนภัสกร  ช่วยเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปพนธนัย  อ๊อดสก้า ฮาร์ด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายศุภกฤต  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฐธีรา  บุบผาที โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงเจนนภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงสัญญ์สรา  หมวกน่วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงจงกล  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงชนันธร  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงซารีนา  เนินนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงชุตินันท์  มีผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันฑ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายณัฐพัชร์  อินพรมมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทรศัพท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายอดิเทพ  จันระวังยศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายจารุวิทย์  พลบท โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไข่ทอง โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงวรันธร  พันธุ์มาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงปภาดา  หนูตา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายณัฐภูมิ  โพเสือ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายเด็กชายชัยยุทธ  คำอาบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายรัฐภูมิ ร  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายศตวรรษ  คำทุม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายศิลา  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายธินกร  ขวัญผิว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายจิรภัทร์  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายกิตติชัย  ภูชมชื่น โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายพิพัฒน์  คำภูมิ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายพิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายวงศธร  บุญใสยัง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงศศิประภา  หวานหอม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงอรรฆพร  ดีมาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงจิดาภา  สมทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงชลิตา  โสพันพิม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวชลธิชา   พรมมาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวนลินทิพย์  ปุราทะกังะกัง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวเบญจวรรณ์  บุญตา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวพิมพ์ลภัส  สายคำมูล โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวอังคณา  กระเป๋าทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายทักษิณ  คำซ่อม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงนิติลัดดา  คำพรม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายดลภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายจักรกฤต  พูนยอด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงอภิญญา  คำสิบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์เส โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงณัฐนรี  อัครวิชชานันท์ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงชลดา  ม่วงจีน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยขาว โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงจิราพร  กุลโสพรม โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายธนวัตน์  กวยทอง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงศุลีพร  รังสิกรรพูม โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณโน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนิ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแสน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงชลธิชา  ทางศิริ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปราณี  ต่างใจ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพัชชา  บัวไกร โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงภาวิดา  แก้วด้วง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกฤติญา  บุญพรม โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงกฤตยา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงกมลพร  คำพู โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงบัณฑิตา  แนบกลาง โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงนันทนา  ดีเกิด โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงกชกร  วันฟู โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงรัตนาวดี  ชำนาญการ โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมบัติศรี โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงณัฐกานต์  จูมสันเทียะ โรงเรียนบ้านป่าบง 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมื่นนาอาน โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายปวัตน์  นะชัยสงค์ โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายสุรยุทธ์  ชอบธรรม โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงวริศรา  บุตรศรี โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินทร์สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  แควป่าสัก โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงกมลวัทน์  เลิศจิ้งหรีด โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงโยษิตา  สนอ่วม โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีงาม โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงวิลาสินี  พันธ์น้อย โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์ชวนไพร โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงดาว โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายธนพล  เหมือนศรีชัย โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงวริษา  สุขไม่เศร้า โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เสือสด โรงเรียนบ้านพี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงวาสนา  สีก้อน โรงเรียนบ้านพี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงนิษารัตน์  ชัยพฤกไพรวัน โรงเรียนบ้านพี้ 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงพัชรินทร์  อุรา โรงเรียนบ้านพี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงสาวิตรี  สุดเฉลียว โรงเรียนบ้านพี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายเสกสรรค์  แก้วตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายอนุวัฒน์  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงบุณยาพร  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงสายใจ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงเขมนิจ  นิลเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงศิริพร  ประจำตน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงจุทามณี  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เฉื่อยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงภัทรศร  สันโดษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงรุ้งมณี  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชาญพนา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายธนากร  วันสาลี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายธนดล  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายบุณยพัต  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายปัญณพนต์  กระจงกลาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชินคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงจิรัชยา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงชญานินท์  สนองคุณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงณัฐฐาพร  พันธ์วัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงแพรวา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงภณิดา  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงศิริพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงสมิตานัน  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงสุรีพร  จรัญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงกาญจนา  ขำตระกูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงดำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงรุธิดา  โสดามา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กชายปฤทธิ์ธานันท์  วัฒนะอาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายปุณณวิชญ  อินงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายเมฆินทร์  โสนาพูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายอลงกรณ์  จันคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายชลกรณ์  ไชยมาตร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายอนุพงษ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายอินทิราช  วาที โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายสุทธิชาติ  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายศิรศักดิ์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กำยุค โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงรินรดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายต่อลาภ  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายภูมินทร์  ขำวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายฉัตรมงคล  อยู่ศิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายเขมทัต  ทองเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายธีรวัช  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายบุริศร์  เกียมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายคฑาวุธ  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายอดิสรณ์  ธงสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายพรสวรรค์  กุยุคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายนนทกร  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายสิทธิกร  ชูอิฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายปวิชญา  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงลลิตา  ไผทสมาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงจิตรฤดี  ขังขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพรพิมล  ปะปาเพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงโสมนัส  เวชชะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงวันวิสา  ส้มมีศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงศศิภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงกาญจนา  แท่งทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงมณฑกาล  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงวิราวรรณ  แก่นสาร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายประจักษ์  ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายชัชชัย  สิทธิโภชน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์มี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายธีรภัทร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายพีรพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายภูริพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายรัฐภูมิ  ขาวนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายอาทิตย์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายวิรุฬห์  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายสถิตย์  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายภาคภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายสุริยา  ยอดบัวบาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขาธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายนวนนท์  กันจร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงกนกกร  อินทะชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิ์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอภิสรา  สวัสดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวิราช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงแสงดาว  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงไข่มุก  ชาญเทียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายนพธรรศ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายปวริศร์  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายรัฐภูมิ  จูกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายศักรินทร์  ทองยา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายทินภัทร  น้อยส่วน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายธนวัฒน์  สุชัยสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายวีรวัฒน์  แพงศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายอนุพงษ์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายศักดิ์ประเวศ  เป๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายภัคพล  สีธินัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงณัฏชนันท์  วงษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อนุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงสุวิมล  จันเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงจันทกานต์  สีหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  โสภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงแพรวา  สีนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงอุษณกร  บุญมาจา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขาวพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีครองธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พูนประสาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงปริณดา  หอมไม่หาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงจริดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายกันต์พงศ์  เรียงผา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายจิระศักดิ์  ลาภะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายรชต  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายชุติพนธ์  ชุ่มสินส่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายภัสกร  ทองลิ่มสุด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายวงศธร  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายพงศพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายสุวรรณภพ  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายกฤษณะ  มีคาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายภานุวัฒน์  ครุฑศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายธีรศักดิ์  พันศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ลาภะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงวันวิสา  พรมไหมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงกกกร  วงศาสสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงมานิตา  แก้วสอนจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงสุจินันท์  ชุ่มคา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงสุนันทา  มิประทัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงอรพรรณ  คำพุกกะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงกรกนก  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงนัฏชา  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพรรณราย  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพิชญา  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอารีรัตน์  มนต์ขลัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงอภิรดี  วงษ์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณัฐชนก  ชูใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงนลินทิพย์  พุกวาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงสโรชา  ซาลาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงจุฑามณี  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงสโรชา  สารีคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงสาวินี  ชุ่มไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงอรปภา  ฟูเฟื่อง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงกาญจนา  สารภี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายสุกเกษม  สารีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายเด่นพงษ์  ใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายปฏิภาณ  กรสังข์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายนิลพัตร  มาขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายภาคภูมิ  ทะนุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายภูเบศวธ์  อ้นอิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายวีรภาพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายวิษณุ  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายก้องปฏิภาณ  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายบุลวัฒน์  ชื่นปาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ล้ำวารีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายตรีเทพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงปวีณา  จันทร์วงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงพรภาริณีย์  มังคละพรมมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงวีรภัทรา  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงวิภาวดี  ปาปะเพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงหฤทัย  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงอลิษา  ผ่องผิว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงปานญารัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แดง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงอุลาวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงพลอย  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงสุธิดา  ทะวงจิตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสุรัตนา  ยาแก้ว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงวราลี  พรมชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายณัฐกมล  ชูภู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธนวิชญ์  เป็งลูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธีรพงษ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายเอกพล  นาดิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายชนะพล  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายอภิวัฒน์  โฉมจีบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายวิสุทธิ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายอนุพันธ์  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงปานตะวัน  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงภาสินี  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงอัญดา  เผ่ากันทะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงชลธิชา  หนูเขียว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายปฐกร  ดวงปาโคตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายภานุ  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายวงศธร  กระตะศิลา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายวิทยาธรณ์  วงศ์หล้า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายรวิภาส  อริยศิริอาภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงกมลภัทร  สุ่มแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงชนาภา  สุขอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นรอด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงธีมาพร  เรืองเดช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงปิ่นมุก  กลีบมาลัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงกุลณัฐ  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายกรวิชญ์  คำเครือ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายเกรียงไกร  มีนิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายลัทธพล  นาคส่องแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายวงศกร  เหล็กโป้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขผ่อง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายศิวัช  ศรลัมพ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายณัฎวัฒน์  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายณัฎวุฒิ  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายภัทรดนย์  แสนสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายอธิพล  เสมอกุญชร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายธนพนธ์  พันธ์พูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายติณณภพ  มูลอาจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายนฤเบศ  จุนสายพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายสุกนต์ธี  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสิรีธร  เพ็งพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงนุจิรา  คำสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงปณัฎฐนิฐนาท  วัฒนะอาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงปรียาพร  จันทร์คราม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงเปรมวดี  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพชรไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงเพชรจรัส  น้อยนึ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทัยคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงชลลดา  ย่องลั่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอรวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงสุพัตรา  ปั้นชูศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงราช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดมปิติสุขกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายกฤษฎากร  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายนิรันด์  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายศิรภัทร  เพ็งมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายธรณ์เทพ  ศรีขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายปองคุณ  อยู่เมฆ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายปอริศร  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายพงศกร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายวัลลพ  บุญโฉม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายสุรวินท์  ทองคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายวชิรศักดิ์  ล้ำวารีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายณัฐวุฒิ  ซาลาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายสิรภพ  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายสุริยา  พรมไหมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เทพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คุ้มไพรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงชลนิชา  ชะนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญใจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงตันหยง  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงทิพวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงพิจิตรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุธิตา  จันทรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายปัญญา  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายกิตติชัย  ชูทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายฐิติกร  อุ่นทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายณภัทร  สังข์เมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายธนภูมิ  ก้อนพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายปรเมศร์  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายปวริศร  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายพงศกร  จูไหล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายพัตฎะ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายภานุสรณ์  เพชรแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายภูวนัย  จันทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายทัตศรินทร์  ลิ้มพานิชเจริญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธนสร  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงน้ำเพชร  นวลนาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงภาสินี  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงศิรดา  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปราริฉัตร  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงรุจรวี  ภักดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายศุกลวัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงสุชาดา  มรกต โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กชายอดิศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำปา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายสราวุธ  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากน้อย โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กชายกสิวัฒน์  ขวัญนาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงไอริน  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุทธิดา  นำทาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงประภาพิมพ์  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงศลิศรณ์  สุขถนอม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงเกวลี  จันทร์คูเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายเอาวั้ล  นิมา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มารัด โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงมาริษา  ดาบาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงเปมิกา  รักเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายวีรชัย  ทองปาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงมินตรา  วงษ์บุตรดี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำเวิน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงกฤติยา  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร์น่วม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายเผ่าพันธุ์  ศรีคำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายภาวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงสุชาวลี  บุญมี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายศุภวิชญ์  นวนเจียก โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายชิษณุพงษ์  นึกมั่น โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์ประสาท โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์เงิน โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงศิรภัสสร  เมนกุล โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กชายชูศักดิ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงศรีไพร  เสนาค โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงแสงดาว  ยศมา โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงแสงเดือน  ยศมา โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายวิรัตน์  แจ้งเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงธนัชชา  คำมี โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายกฤษณะ  การะเกตุ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายสุทิน  เหมือนหัวหนอง โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายบารมี  ชัยรังษี โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงธนัชชา  หมื่นโฉม โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมกูล โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายธนัญกร  จูมลี โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงปภัสสร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงบุษกร  ฝักเมือง โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงอินทิรา  เผือกกล่อม โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายมงคลเทพ  ครุฑทอง โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงญาณภัทร  ชะนะมาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายแอนดริว  เอิร์นลี่ย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กชายกันตภณ  บูรณะสีม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายนราวิชญ์  จุลสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กชายภูริภัทร  สถาอุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กชายทรงกรต  เสือสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายสมภพ  ขาวนวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กชายนภัส  คำสองสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กชายแทนชนก  ทิพราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กชายธนกฤต  ทองประดิษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กชายวิบูรน์พันธ์  ปรีชาตั้งกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กชายปาณัสม์  มูสิกธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กชายตฤณ  ฉัตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายเจษฎา  งาคชสาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กชายณัฎฐภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายธนกร  พายภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กินูญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงสุชารดี  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงครองขวัญ  อุ่นทุไร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกศสาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงวรษา  เจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงศกลภัทร  กาอ่วน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงศิริภัสสร  สวัสดิ์สิริเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงปานชนก  วรรณนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงไปรยา  สีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงพรรณภา  บัวสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงเกษมณี  คุณหพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงณัชชา  ขุนบรรเทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กชายลาภิศ  เรืองหิรัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กชายโรเต็ม  ชารอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายพชร  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายราชพฤกษ์  สุริยามาตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงวนัชพร  เหล่าคงถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงวันวิสา  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงกานต์จิรา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กชายณวัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กชายศิริชัย  ศุภตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กชายศิริโยธิน  รู้เจน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กชายธนกฤต  สุกานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายวรกาล  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กชายณัฐกฤษฎิ์  นอนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายผลิตโชค  ประภาตะจิตติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กชายธราเทพ  สายวงษ์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กชายวิธิวัสส์  ธรนันท์กุลวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กชายพงศ์ธารินษ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายภูมิพงศ์  ดวงมาตย์พล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายชนาธิป  เชื้อนุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กชายณภัทร  เย็นใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายวรพล  จอมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายพรอนันต์  ผลพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กชายณภัทร  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายเขตต์ตะวัน  ปานจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายธนพงศ์  สื่อศิริธำรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กชายภูเบศ  ประสมหงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กชายระพีวิทย์  สายทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กชายณัฏฐ์ธเดช  สืบสุรีย์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กชายเอกราช  โสประดิษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กชายธฤษณุ  ธนัชญาเขมธนัช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กชายญาธิป  นิยมไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายพุฒิพงศ์  รักผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายภัทร  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กชายเตชินท์  บุญดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ลี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงกอแก้ว  เพิ่มรักษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงกรณ์รวี  รัตน์นราทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงวนภา  เรืองระยนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงณฐพรกมล  ศรีจำรูญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงอธิชา  นาคศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงศุภิสรา  อิ่มเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงณัฐกาญจณ์  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงวรัญญา  ตันตุลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงณัฐฐานิต  หย่ำวิลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินชัยบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงขวัญชนก  ขยันการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงภคพร  ติกะมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงอนัญพร  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงกีรตา  คำปอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงฐวิกาญจน์  วัฒนศัพท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงกรองขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงเขมิกา  คำมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงกรีลดา  อัมวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงชญานันทน์  บัตรบุตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงณัชชา  แสนยากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายนพวิทย์  นาครังษีนพคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กชายธนาธิป  จงจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายเจตสฤษฎิ์  ภัครวัฒน์อังกูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กชายปกรณ์ศิริ  บุญผ่อง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงเอสเธอร์  บัวช้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงธันยรัตน์  จันทรวิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงพนิดา  บัวพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงปาลิดา  โพธิ์แปลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงปณิตา  นาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุดดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เมฆประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงธนัชพร  ลาป่าน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงปาณิสรา  อภิรติโกศล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงนิมลสิริ  ชุ่มปรีชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลีรัตนชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงศศิประภา  เดชชัยยศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงสิริกัญญา  ใจไหว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงผกามาศ  เสรีรัตน์ประสาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงไอริสา  เผือกนอก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงฉัตรชนก  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงธนัชชพร  เครือหงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงสมิตานัน  ศรีจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองหมู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กชายภูมิรพี  อยู่ยอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายปัญญวัต  พุทธรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายศุภกฤต  ช่วยนุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายปฐมพัชร์  ศรีเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กชายธนกร  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กชายเทพทัต  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กชายกฤติน  มีบุษยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตันตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายวรโชติ  กุลวัฒนโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กชายณัฐพัชร  รังษีสุริยะชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กชายวรโชติ  เวียรชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กชายธนโชติ  เส้งเลี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กชายกนกพันธุ์  แสนลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กชายพชรพล  พรทวีปิตานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายพชรกร  พรทวีปิตานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายพิบูลย์นันท์  ฮามิท โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประวันโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงอภิชญา  พุทธวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงปภาวี  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงพิมญาดา  สว่างภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงอริสา  บุ้งจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงกุลชญา  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงมนปริยา  ทาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงชินาธิป  ชัยโฉม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงณัฐกมล  บราว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงณภัทร  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงอุ้มรัก  ขำสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงณัญชริกา  แสงสุวรรณนภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงศิริพร  สอนราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กชายภานุศักดิ์  ศรีหะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กชายชโยดม  เติมแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายปุณณฤทธิ์  ปัญญสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์พืชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กชายสิทธิพงศ์  แมลงภู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กชายปุญญภัทร  หนุนดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กชายชาญชัย ไมเคิล  เริดเซท โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายพัชรพล  วรรณคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายภูรินทร์  ขยันทำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กชายกรวิชญ์  คำสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์หงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กชายสิทธิ์ธัชศักดิ์  คุ้มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กชายกิตติธัช  ชายเดชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กชายธนาวุฒิ  ปิติวิทยากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายชาคริต  ทิพย์โสต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กชายอรรณพ  สุขเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงแพรวา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงเมธาพร  ไม้หอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงเพชรลดา  เตยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  แก่นเกลี้ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงกฤตธีรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงมุจิรา  บุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงณภัทร  ศรีลือชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงธัญชนก  เดชพ่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงวรรณพร  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงฐิรัชยา  แสงสุวรรณนภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงศิรประภา  โชคงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงพาขวัญ  แสนยากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงปัญญาพร  ปะสีละเตสัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายมหาสมุทร  ขันสาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายณฐนน  สีทาสังข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1573 เด็กชายจิรภัทร  ภัทรวรเมธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กชายกรไชย  ทองบัว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กชายพัชรพล  บัวผัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1576 เด็กชายมหพล  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายกรินทร์  พาแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1578 เด็กชายวชิรพล  วันชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1579 เด็กชายนราวิชญ  กิจเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1580 เด็กชายณตะวัน  ศาสนพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงกวินนา  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงกันยากร  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงนิชาภัทร  หมู่พิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงณภัค  เพชรสุขศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงศิขรินทร์  สังขะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงภัทราภา  สุวรรณแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงปณิตา  ถิรโภไคย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงสิริวิมล  สมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงอรวรรณ  รัชตะกมลชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงอภิชญา  แซ่ลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงณิชศรัชต์  ภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กชายศรรวริศ  พรมท้าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายจิรภัทร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายฐาปนสาร  เทียมเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายวัชรพงศ์  ศร๊หะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายกิตติกวิน  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายจีรศักดิ์  เมาราเคอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายศุภวิชญ์  พุฒกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายกฤติพงษ์  กงถัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายธีร์รัตน์  ธรรมจักร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายปีติภัทร  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายวงศธร  บุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายสุวพิชญ์  นาครังษีนพคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายธรรมวงค์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พอค้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายพลพล  พลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายภูมิอภิรักษ์  เกื้อเผือก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงรชยา  รชยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงชื่นชนก  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงพรศิริ  สีเสือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรสอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงณพรรณ  เพชรสุขศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายคณัสนันท์  อาจผักปัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงฐานิยา  เอกชัยมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฐานวิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงเกศพิศชาภัค  บุตสีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงพรชนก  ไชยณรงค์พรศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายภานุวัฒน์  ดำดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายศวัส  นามวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงพรพร  นุชวณิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายศุภณัฐ  ผึ่งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายณธรรศ  ชังคะนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงณัฐธิพร  สารีอาจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายจิรเดช  หงสไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายธีรยุทธิ์  กนกเลิศสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายศิรสิทธิ์  ไทยสิทธิเวช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงพลอยชมพู  แซ่หว้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายศิวัช  กองเตย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงเบญญาภา  นาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายธีระพงษ์  ขวัญเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงกานธิดา  อินสุริยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายกฤต  ต้นแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายธนวินท์  บุญเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายต้นน้ำ  ชัยฮัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายอวิรุทธิ์  จันกลิ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายพีรวัส  สีสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายภูดิท  รุ่งเรืองสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายอภิรักษ์  คำทิ้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงเพชรชมภู  ชมภูเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงภาสินี  สมโภชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงพรรณมัย  แก้วคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสุภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงพรปวีณ์  แย้มเจิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงรัญชิดา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายบุรินทร์  ลพเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงชิณาณา  ชัยโฉม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงฆรวัณณ์  เมืองเป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงอรปรียา  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงนภัชกมล  เกตุสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เดื่อดิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงสาริศา  คุ้มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีผ่องใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายสุพศิน  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายอรรถพันธ์  คงไชยโย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายนนทกร  สำราญรื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายคหบดี  อุตม์อ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายอชิตะ  โพธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์จีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายอชิรวัฒน์  พุทธา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายสิทธิเดช  ปานนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายจริยศักดิ์  วัฒนภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายวรปัญญา  ขจีเจริญกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงกรปภา  อินทร์พินิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงศุภิสรา  ขันธวิธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงมนัดดา  จันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงชนกนันท์  เลิศชัยศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงสุภาวดี  ถุงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงอภิสสรา  กระบวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงณัฐรมย์  คงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงธมนวรรณ  ถวิลไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงนันชดา  มีเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงนนทวรรณ  มัจฉาเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงศิริพร  ปรักมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงวริศรา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายวุฒิเดช  มิตรประชาชน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายธนาธร  ทรงฉาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายภูริภัทร  ชูสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายชนนน  แก้วมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายธนดล  มาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายณปกรณ์  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายกณิศ  เลิศกระจ่างจินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายปัณณธร  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายธนัทภัทร  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายเปรมศักดิ์  เหลาอำนาจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายพัทธดนย์  เรืองเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวพรวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายวันโชค  ใช้ทรัพย์สถาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อิ่มเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงพรรัมภา  อยู่นิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงกัลยาณี  มณีภาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงกฤติยา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงณภัสชนก  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงนราทิพย์  รุ่งชาญวณิชย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงนันทิกาญจน์  มธุระพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงจุฑาภัค  อยู่สุขดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงอาภาพัชร์  ธำรงอรรคสูรย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงปุณณิศา  เทียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงฉันทสินี  ศรีพลอยรุ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงดีน่า  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเชื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงขวัญชนก  ริมวรลักษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงทรัพย์มณี  นนท์ภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงธารลดา  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายทินภัทร  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงกุลปริยา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายกิตติชัย  กุลจารุหิรัณย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายอภิวิชญ์  มงคลรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายทรงพล  ดวงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงภูสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายพงศภัทร  ไพสิฐธีรลักษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายชยพล  เบาะโต้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายอัศจรรย์  นริศราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายสุวิภัค  พัฒนดำรงกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 นางสาวฟ้าลดา  คุ้มคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายนิธิศ  ทุมทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายอภิวิชย์  ชัยรัตน์ศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายปัณณวิชย์  สีสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายกิตติภณ  วงศ์เเสนสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายณัฐวี  อินทร์วิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายวสันต์  สายญาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พรมวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายฐิติพงศ์  คำมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายอัครปัตถ์  คล่องขยัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายธัญเทพ  ไซปลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายมาร์คูส  ครั้มป์ส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธนิตย์ธีรพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายพุฒิพงศ์  ขุนอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายจารุพัฒน์  สันต์ติยนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายปณิธิ  วนสุวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายชัยภัทร  พร้อมสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ภพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายอรรถพันธ์  ธรรมอาสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงคันธรส  ฉายะวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายพิภูษณะ  คำพา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายบุรินทร์  ทองมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงสุรีพร  พูนอยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายปวริศ  เเทรศร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายจิตรภักดี  ขจรไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 นายพงศ์ภัค  ขยันกัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 นางสาวอลิสา  นีเเมน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงจิรัสยา  ศรีลาพัฒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายอนิวัฒน์  จำรูญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายภูบดินทร์  ฉลองชัยตระศักดิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คารมณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายณัฐพันธ์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายสิทธิพล  มั่นคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ปีเตอร์ส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายธนัชชา  โพธิ๋พรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงกัลยากร  จำปาดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 นางสาวศรวิษฐา  คงเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายโชค  โชคทวีชัยสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายวริทธิ์  อยู่สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงเกศกนก  นาคหลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายบุญญาพร  พรมอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงดาราลักษณ์  มณีสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงวนภรณ์  เรืองระยนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงญาดา  แก้วบัวคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  ปานดวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชัยพฤกษ์ไพรวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงนัยนิตย์  ธงสันเทียะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายฐิติพล  ฐิติเบญจพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงสุธาสินี  สุงแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยุทธเสวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงบุญยานุช  เลียงกาทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงวิมลสิริ  อาจนาฝาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายชิษณุพงศ์  มีสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงกัญญษพัชร  ศรีนวลไชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วเหล็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงวรรณพร  บำรุงคีรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ศรีเเจ่มใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงสุภาวรรณ  หิรัญคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายกิตติธัช  สมบูรณ์เอนก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงเพชรตระการ  เเสนชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงวฤณดา  ทิพธีรธร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 นางสาวนางสาวชวิศา  ปานจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงสุภัสสร  พรานป่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงปณิตา  ปาจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายภัทรชัย  เฮะอิชิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงณัฐกัญญา  ยัพวัฒนพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงวรัญญา  ศุภกิจเจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงณัฐณิชา  ริสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงยศวดี  หุ่นปาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายภัทรไชย  อุ่นใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลีชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงกนชนก  นำภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงพัชรพร  สุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่หว้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงศรีสุรีย์  บำรุงกุลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงวิไลรัตน์  แซ่เถา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมื่นสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงปาณัทดา  เเสนประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงณิชาภัทร  เวียรชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงนันทิกานต์  ปุรินิพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงปุณณัฐ  สังข์รูป โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงนิลรัตน์  เเก่นนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงกอบศกร  ตระกูลเกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงรัตนนารี  พราหมณ์เเก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงนลินนิภา  ถาวรจิตต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 นางสาววนิชกมล  รัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงสุพรรษา  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายชยุต  กุลวัฒนโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 นางสาวอาริสา  ไชยเลิศรินภัทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงพิมพิสา  โยระบัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงรัตติญา  เหล่าบุญมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์หงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงฉัตรชนก  คำมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงศุทธนุช  รังคสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายสุทัศน์  อินทร์สอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายอัสนี  นุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงศุภิสรา  สอนทน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงอัมพิกา  บุดดาคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรสำราญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายภัทรดนัย  คดขวาน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายศุภวิชญ์  รอดเที่ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายธนทัต  บุญใย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กชายยศวร  พิกุลทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายศิวัช  แก้วเสมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กชายปรเมศ  เป็งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายพีรพัฒน์  เรไรวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายกฤตพรต  ทองยศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายนพคุณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายสิปปกร  โวหารลึก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายดิชพล  มณีวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายจักรีพงศ์  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายธนันท์ธร  ดิษสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  ครุฑจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงปวริศา  พรมมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงณัฐนันท์  อุดมสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงศิริรักษ์  มะโนขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงเปมิกา  ประวันเตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงโซเฟีย  โอลิเวอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงวิรดา  แสงล้วน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงวราภรณ์  กาสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงวรัทญา  เชื้อฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  เอกธันยาภัทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปานม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงนรินทร์ณี  รักมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงเมษา  พะตะวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงโสภิตนภา  คงเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายธนกฤต  สำเภาลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายกิตติพนธ์  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายธนพนธ์  ชุ่มปรีชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายพงษพัฒน์  พรมจีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายปัญจพล  ธัญรัชตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายเกริกชัย  บัวคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายชินาธิป  สุวัฒโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายศุภวิชญ์  ฤทธิเรืองเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายปัณณวุฒ  ก้อนคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายณฐพรรธค์  โพธิ์หอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายพงศ์พันธ์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายรอซีนคาน  ปาทาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายภูมิณภัทร์  ปัญจไชยวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายวิชชากร  มีบุษยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายสิริรัตน์  เพชรอุดม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้อนเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงนภัส  เฟืองอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงปณิตา  เชื้อฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงรามิล  เส็งเอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงนารีกานต์  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลพิมพ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงชนิกานต์  ม่วงจั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงนันทิชา  ขยันหา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แดงด้วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายคุณากร  มนูสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายยิ่งยศ  คุ้มชื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายฐากูร  วงค์กาอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายรัฐธนนท์  ฐิติพัฒนภาคย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายวัศพล  โพคาทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายบัณฑิชา  เทพศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายจักรกฤษ  ยุทธเสวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายชินพัฒน์  นิลมุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายกนต์ธร  ประยุกต์สมัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายอดิศักดิ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายภูระพี  ฉลองชัยตระศักดิ์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงศุภัชญา  รอดพูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงภารดี  ศรีมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มารี โคน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงณัฐพร  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงลภัสรดา  พุ่มฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงมานิดา  พรมพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงธัชอร  พรมดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงชญานี  รักสะอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญเนาว์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงปาลิตา  แว่นตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงวรัญญา  บุญศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงเกสร  วิลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงกฤตพร  ปะสีละเตสัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงนวรัตน์  สุขศรีเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงนัชนิชา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายพลกฤต เดเมี่ยน  คอลลินสัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายโอลีเวอร์ แดเนียล  นิโคลล์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงสุชญา  บะคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงกิรติรัตน์  ท้วมทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงกัญญาภัค  พัฒนดำรงกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงอนันตญา  มหารัชตะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงกุลปริยา  ตาคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงธันย์ชนก  รัศมีจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงสิริกร  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงฐิตินันท์  ตียากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงณทิพรดา  อรุณธนโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงมาดิน่า  ฟารร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายภูริภัทร  แสวงรู้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายสุกัลย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายเอื้ออังกูร  ญานสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อัศวะธรรมวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงภาพิมล  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายนนทกานต์  จินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายเอกภพ  เทพสิงเสาร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายญาณวุฒิ  พังคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายรชานนท์  นาคบุตรศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายชวินทร์  หลวงนิหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายปภังกร  สังขะเลขา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายพชชย  กิจอุดมวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายจิราพัชร  วัดสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายณัฐภูมิ  นุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายศุภณัฐ  ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายเตชพัฒน์  ประวันโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงลภัสรดา  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงธัญจิรา  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงภัทรจาริน  เสียงไพเราะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงณัฐนันท์  พุฒกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กชายอินทุสุดา  คงเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงอารยา เอเลน่า  อันตัวล์เนตเตอ นีแมน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงกุลปริยา  ต่างใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงนภัสปพร  มีชาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญช่วย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงภคภรณ์  แก้วเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงพัชรา  สิริหาญประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงปรัชญาพร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงณัฐฐาวีระนุช  ทาระธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงปาริตา  โยระบัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงรัญชิดา  มั่นใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงสุพัตรา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วงษ์แสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายรชต  พุทธวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายนนทภพ  ชูสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายสกลวัฒน์  วงศ์ยศโอฬาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายพิชญ์  แสงวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายศิริภูมิ  เริงวิจิตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายธนวัฒน์  มุระดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายอัครินทร์  บุญนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายรัชชาพงษ์  แก้วเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายอนุกูล  อุ้ยมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายภูชิสะ  โพธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายศิริพงษ์  มีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายธนากร  แซ่จิว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงธนัชพร  หุ่นภักดีวรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงอาภัสรา  มณีกันตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงฐิรดา  ตรีสุวรรณพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงปัสนานันท์  งามเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงอนงค์พรรณ  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงธัชญา  ถิรรุจธนพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงกิตติพศ  เดชกิตติรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายศิวัช  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายพิชาภพ  อรุณผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงปรียาภัทร  สายแขม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงอวิกา  ยอดมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงเขมรุจิ  สีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงฟ้าใส  นาคหลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงบุญนิสา  ทับคล้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงอัญชิสา  พฤกษะวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงวฤณภัส  บญยินดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงกฤติกานต์  พูลสวสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงวรวลัญช์  เสนารัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงกวีณา  เหิงคำแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงเปมิกา  ภูกองชนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมกามินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายณัฐพัชร์  พลสีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายกวิน  เตชกิตติรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายดานิช  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงกัณญาภัท  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงดวงฤทัย  แถลงกัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  เขียวขอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงภัทราพรรณ  หลวงวิหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงณพัฐภรณ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงรุจิกานต์  ปานโชติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายปราชญา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุภชัยปัญญา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2021 เด็กชายนนทพัทธ์  ชาญเวชศาสตร์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงปพัชญศิริ  มาตา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2023 เด็กชายโรจน์ประสิทธิ์  สนิมค้ำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงณัฐวดี  ชายเรียน โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2025 เด็กชายฐิติเดช  คำคูณ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงพิชชาภา  คำมิ่ง โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงนวรัตน์  แก้วคง โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2028 เด็กชายเมธา  สว่างโลก โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงสิรินทร  ทองคำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กชายปัณณทัต  แก้วดวงใน โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กชายณัฐภัทร  ปานคำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงญาดา  โสภา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงอิสริศา  ช้างสะอาด โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงกล้า โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งทอง โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กชายวรดร  ปิยะพันธ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2037 เด็กชายกวีวัฒน์  แย้มศรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงณัฐธิดา  มีโภค โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงณิชนันทน์  คงคา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2040 เด็กชายอัษฎายุธ  วังคีรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงธัญญชล  วุฒิธรรม โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2042 เด็กชายภูมิธเนศม์  ยอดเละ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2043 เด็กชายชัชพล  วังคีรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีอ๊อต โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงสุชานาถ  ศิริแข็ง โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงไมยา  ฮินยาเนฟวิช โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กชายกฤตชรินทร์  ภูทองเงิน โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กชายอัครพล  พึ่งศรน้อย โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงชนิประภา  ดวงบุบผา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงปริณาพรรณ  ม่วงอ่ำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงณภัสพร  สีหะวงค์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงสุชานาถ  แตงเขียว โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงปารีญา  เสือราช โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงกชพร  หาญสมบัติ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงกันติมา  นาคคำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายศุภวิชญ์  ร้อยทอง โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงชยานันท์  คำดี โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายธีระดลย์  เหวิจิตร โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หนูสลุง โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงภูมิญาริลามา  ภูมิบุญศิวิไล โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงสิริวิมล  ซ่วมเชียง โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงปภาวี  สุขประเสริฐ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงขวัญชนก  ปาคำมา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงชาลินี  สกูกอลล์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงกันตภัทร  ราชวงค์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงเปรมมิกา  มณีวงษ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงขวัญกมล  เทพวงศ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงกฤติยาณี  อิงคนินันท์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  พิมทอง โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกำพร้า โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงกฤติพร  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงพิชญพัชร์  ษรจันทร์ศรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงชนิดา  ศรีเทศ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงปพิชญา  คำเบาะ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงพิชชาภา  ปราบปัจจา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงกันติชา  พรมสวย โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายภาณุวิชญ์  คำเสม โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ปิ่นปัก โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายชวิน  ปิยะพันธ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายธีรปรากานต์  ลาโคตร โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายธีระพงษ์กิตติ  แสงสีดา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงธนัชพร  สือขุนทด โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงพัชราวดี  แจ่มผล โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงอัจฉราพร  สุขศรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วแท้ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงสุพัชรธิดา  ศิริวรรณ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายมัฆวาล  กุดดี โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงโสภิตา  โตสมภพสันติ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายวรเมธ  เจริญสาร โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายธรากร  วุฒิธรรม โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายกฤตเมธ  มูเนียนดี้ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายจีระศักดิ์  กัดเขียว โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กชายพัทธดนย์  มูลหอม โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงกัญญารีล์  ทองสุข โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กันดา โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กชายสรวิศ  เสนสม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2099 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญภาพ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2100 เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่มแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2101 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ลานอก โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ปิ่นสุข โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2103 เด็กหญิงยาวิษฐา  โพชะราช โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม