รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมัทนียา  ทองตัน โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวรฤทัย  ม่วงคราม โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุนิสา  สมานแก้ว โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศิริประภา  เลาเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกีรติ  ปานเนียม โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธัชกร  สิบทัศน์ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพสมน  หงษ์สัจจะพงศ์ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศรัณย์  สระแก้ว โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมหวาน โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายโทนี่  ไซสตาด โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงเกวลิน  ดุษฎีกุลวิวัฒน์ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพรพรรณ  พงษ์สม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โตพฤกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชัญญานุช  โกศลจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายเจษฎา  ศรชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม