รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวิทวัส  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภูริภัทร  สายธิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวรากร  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายรชต  เกตุรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนัทกร  หาญสายพา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเปรมปิติ  สารีคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักเคทาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอรงค์กรต  วัลลิภาภรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพิพัฒน์  ดอนไพรนุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเพทาย  แสงบัวท้าว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายรัฐภูมิ  คำภูธร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอติเทพ  คำดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชุติพนธ์  โพธิ์ศรีอาจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายรติ  บุญคุ้ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนกฤต  รบศึก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชนาธิป  ทองสุมาตร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวินิธา  ชาวนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่างคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิรดา  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุชลดา  จักรแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์มูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชิดชนก  โนนทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนวพร  ยางผสม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพรชนก  วังคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชลธิชา  ผ่องใส โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมยอด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนวรรณ  ธีราฉัตรมงคล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชลธิชา  บุญยัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอัฉราภรณ์  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศรัณย์พร  รุจิโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชวิศา  ภูกะบิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสิตา  ชัยโย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนลินทิพย์  โสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนลินวราห์  จันทน์มุณิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปาลิตา  วงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายจิรวัชร  วันกลิ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกิติพงศ์  เนียมสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐพัฒ  วรรณวาท โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนภัทร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายภูริภัทร  พารารักษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายชนะภูมิ  อุ่นธง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐพล  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุวิชาดา  สมิงพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนภัสสร  เป่าวิชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงมนพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชยุดา  ชิงชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐานิตย์  เทียมอ๊อด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุพิชฌาช์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณิชากร  สุขเสิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งญาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ธัญญะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวริศรา  บุญตา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนขาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภษร  ป้านพลู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายรชต  มีบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐวุธ  สมปล้อง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสุธาวี  รุนมอน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภัทรกร  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายชินดนัย  อินทระ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศิวกร  นิยมญาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายศุภากร  ใจบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีธรรมมะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธัญชนก  วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สมบัติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ด่านแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยาแว่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพรณภา  สุไชย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐชยา  สู่ผ่าน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมพฤกษา  แก้วนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธิดาญา  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธัญชนก  สาดสี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเนตรชนก  บุดดาใส โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเมธาวี  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอานันดา  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายพิพัฒน์  ทอดแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายธนพร  อิ่มอรชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายพีรพล  เพชรชื่นสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายมงคลชัย  กัมมูลลัด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายธนวัตน์  ภูทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐนันท์  นุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายนวัตกรณ์  มาชัยนาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายดนัย  บุญชู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายภรัคพล  พินิจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายคณิศร  คำจัด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายกันตพัชร  หนูจุ้ย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายกันตภณ  ม่วงมันดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายภาคิน  กันยุบล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชะบางาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงสถิตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงบุณยวีร์  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพรพัฒน์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปภิญญา  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอินทิมา  วงค์อุปรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชวิศา  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงประกายดาว  ดารา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธีรภัทร์  ดอนไพรนุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงแสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธีราพัทธ์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรจนกร  คำฟู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอัญชิสา  เชื้อทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธีรภัทร  ลีศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐพล  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายพิชาภพ  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องใส โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายชวกร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนสี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงลภัสธวัล  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงดลยา  พาครุฑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพบพร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอาภาสิริ  สามะเถื่อน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกรรณิกา  โสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกมลชนก  ดอนเดือนไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฎฐชา  เกตุวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปานตา  พรมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิรินทรา  พิมดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลัดนุ่ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงตรัส  ทวีสิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายสุพพัต  โปร่งจันทึก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายธีรดนย์  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายยูอุโตะ ธนบดี  อินนามิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายจิรเมธ  อันอาจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายภิควัตร  บำรุงขันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอินทิอร  แสงเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วเกษศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายศิรวิชญ์  น้อยพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  กาวินคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพัชราภา  สาระผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายภักดี  ร้อยพวง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายกฤษกร  ผลสุด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายวรโชติ  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาววงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไหวพรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำเกษ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชัญญา  ภู่กองเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพรธีรา  วันทองสังข์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงชนิกานต์  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวธัญญรัตน์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายสถบดี  ผาตินาวิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอจิรภาส์  แก้วเกษศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอภิสรา  จันเครือยิ้ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวสุกัญญา  มิ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายรังสิมันต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายจิรวัฒน์  สมจิต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงสุพิชฌา  คงอยู่ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ศิริประยงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงเนื้อทอง  ศรีสวาท โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นางสาววราภรณ์  ป้อมสาหร่าย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวสุพัตรา  ศรีวะเสาร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวสุภาพิชญ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวมานัดจัง  เสตะปุตตะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวพิมพ์ณดา  โชติทวีวรพวศ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายพิเชฐ  อัครถิรวัฒนกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกฤษดา  เกี่ยสมัครพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายจิรเมธ  วันกลิ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภาณุชัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวีรภัทร  ผิวนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายชัยณรงค์  ชาวป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธันยธรณ์  อินสา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายนนทพัทธ์  บานแย้ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวันชัย  สุดแสวง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ่มอรชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนะวงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชลดา  ศรีษะเดช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาลศิริ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนันทวัน  ขาวทรงธรรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงภคปิยา  จันทร์สุริย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธมลวรรณ  โตน้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  จันทรงกรด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงมณฑิตา  วงษ์สา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอภิชญา  ปาดจัก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายสิทธิโชค  กล่อมดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนฤมล  จันแดง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงญาตาวี  คลังตอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายวิวัฒน์  สระทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปันยศิริ  สุวรรณโพธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  อินทรปราง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวัลภา  ก๊กมาศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลักษมี  ทองสีดำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงมนฐกานต์  บุญแนน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐชา  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีรสิทธิ์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิรวงศ์  แสนสุทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายทินภัทร  ทะริยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายคริส  หาญสายพา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนดล  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกันตภณ  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสเตเว่น  คัมมิ่งส์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพิษณุ  ผองคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนิติพัฒน์  เกตุพันธุ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนพภัสสร  หอมคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนัชชา  ทุมชะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศศิธร  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวิภาวี  นิลเขต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรัชยา  พิมพู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตินานพ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณริศรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนิธิศา  สำราญรื่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสมิตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายจิรวัฒน์  บำรุงศร๊ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐพล  คำสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอิทธิพล  ชานุวัจน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนพัฒน์  ศูนจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอชิระ  ชะบางาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกุศลิน  ทาษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนโชติ  ปคุณพูลสิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวิศรุษ  อยู่เบิก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุวิชญา  ท่าดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธนวดี  เจริญพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงบุณยาพร  เข้มแข็ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสลินทิพย์  พุ่มแพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิตรดา  เปรมกมล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศุภานันท์  ใจเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนาถจินดา  ขอหาญกลาง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชาญวุฒิ  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายทศพร  พรมวัน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอนิศรา  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกุลธิดา  ทับแผลง โรงเรียนบ้านโป่งปะ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนภัสสร  ชำนาญผา โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูหิรัญ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายธนภัทร  วังคีรี โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายธนวัฒน์  เสนานุช โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นารี โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสุพรรษา  เขาแก้ว โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเจนจิรา  นาลา โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงหทัยชนก  อาจบุ้ง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนิชาพร  ทรัพย์ถนอม โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
283 นายพีรพงษ์  ยางนอก โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงน้ำใจ  ส่งกลิ่น โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจารียา  ชูหิรัญ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนียมเปี่ยม โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น