รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรโชติ  เขียวมี โรงเรียนน้ำดำ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิลารี  เหล็กกลิ่น โรงเรียนน้ำดำ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอัจฉรา  นาคนิล โรงเรียนน้ำดำ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจักรทวีเดช  สิงหเดช โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยา  บุญเรือง โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงศศิพิมล  แสงประเสริฐ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงอรปรียา  สมบัติทองใบ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปุณณภา  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์  ช้อยเครือ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเขมจิรา  สอนภักดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสรัลพร  เสายา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปวรรัตน์  กลิ่นทับ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนดล  เพาะผล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธีรเมธ  เอี่ยมเนตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพนมกร  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายอัครินทร์  บุระดา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปิยภัทร  พาลวัล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวรรณะวิทย์  ห้อยพูน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนกฤต  เพียงต่อ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพันธกานต์  พลบำรุง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติชญา  รอดกสิกรรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงดวงกมล  โตสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศศิธร  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธณัชชา  วันจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนัชพร  โสมาลา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตั้งคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธารารัตน์  พุ่มพยอม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชญาภา  ต่ายหัวดง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุภาวิตา  ภาคบุตรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงโสภาวรรณ  แดงวัง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภารดี  นุชโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธิตยา  แจ่มสว่าง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภาวินี  ทองพรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญศิริตระกูล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยประการ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรพีพร  สนองคุณ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพรชนิตว์  ลาบุญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐชนน  ทองจำปา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธิติวุฒิ  อินทะกูล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกรกฤต  กันหา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายสรชัช  รักสถาน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายเตชสิทธิ์  ดอนผิวไพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธนิดา  อชิรประภัทร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพิศา  โนรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพัชรพล  แซ่ส่ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกชพร  แม่นลาย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอภิสรา  ขุมทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐฐิฏา  ไทยเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนิดา  โฉสูงเนิน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงรอด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พิมพ์นาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงประภัสสร  สุขศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศราลี  มีภู่เพ็ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปิ่นหทัย  พรหมสาธร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจิดาภา  อรรคคะ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกชพร  อนุมาศเมธา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนารีรัตน์  อรรคราช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพนิตนันท์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพีรยา  คำดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเยาวเรศ  ธนสถาพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายอชิระ  มั่นมาตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธูปชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงโยษิตา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรภัทร์  นามไข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเกลอ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ่อนลิ้ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพัณณิตา  จันดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปัณณธร  คำแป้น โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐกรณ์  เปี่ยมเนินกุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธีวรา  คงธนศุภกร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภโรจน์จิรกุล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชนม์เฉลิม  คงเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายพัทธ์ธีรา  ประสงค์วีรวุฒิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรรทิตตา  อ้วนวิจิตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนิภาวรรณ  รอดสุขเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภัทร  สุขคล้า โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมวกเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนิศารัตน์  จุ้ยขาว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวัศพล  อำนาจวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายพสิษฐ์  วัฒนกสิวิชช์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภัทรพล  กิติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธาดาพล  นาคามดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายวีระวัสส์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายรัชพล  ยศหงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายเสฏฐวิทย์  อินศีชื่น โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายสิรภัทร  ทองทา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชลกร  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวรัทยา  ทองอิ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรรณวนิช  แสนทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทิทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภาณิชา  ลัคนากาล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายสุรวัฒน์  อัศวคีรีรุ่ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายนครินทร์  คงหนู โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศิริกมล  สัทธานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพีรวัส  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสุต โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศรัณย์ดนัย  นรชาญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพฤติพงศ์  บุญช่วยชู โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนภสินธ์ุ  บุญเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวิลาสินี  ขำศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ดีอ่ำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนิภาภัทร  กุนเกียว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปลื้มวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจรัสรัศม์  อินทรทัศน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธาราวดี  ต๊ะปัญญา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายรัสปกรณ์  แก้วสระแสนวรโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพชรกวินทร์  ไกรสิน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปัณณธร  อ่ำทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวรชัย  ตาลเยี่ยน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภู่คง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิรัชยา  คงคาลัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิชเคียน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมจุ้ย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชญากาญจน์  แก้วมณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายถิรพุทธิ์  ซุนพุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภานุพงศ์  ขำเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพัลลภ  เติมลาภ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายจีรทัศน์  จันทร์แดง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติพันธ์ุ  โสภณ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรวิพร  วงค์ทะกัน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปุณยาภา  สุขเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกานนภัส  พวงแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงบุษยา  ช้างงาม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกนกพร  บำรุงดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพรรัชดา  อินน่วม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกรพินธ์  ใจวัง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพรชนก  คำสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวรรณิดา  แจ่มจำรัส โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศักดิ์ดา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรัฐญาณีย์  ปฏิสนธิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรุ้งเพชร  คุ้มกัน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายหิรัญ  ศีตะจิตต์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐนันท์  นุ่มเนตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภวัต  สวนสอน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภาคิน  ชัยรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชาคริต  เหลี่ยมแฉ่ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐสิทธิ์  น้อยสถิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอิทธิพล  อ่วมแจ้ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชยพล  รุ่งเรือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชนานันท์  พรหมธานี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงบุญฑริก  สังข์แสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสรัญชนา  กลิ่นแจ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่มีคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปนัดดา  ชัยรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกมลชนก  เกตุชะรา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเบญญาภา  คุณมี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพีรวิชญ์  ปะระไทย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรโชติ  อินทุยศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธีระศักดิ์  สุ่มสมบูรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายญาณวัตย์  คำเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกมลภพ  สังเกตุ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพศิน  โมราถบ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายรัฐภูมิ  ตรีจักร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวิชุดา  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนัชพร  รังสิโยภาส โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชนิภรณ์  โกมลพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัดแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกนกพร  คนรักษา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอัญชิสา  นิ่มนงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวัลภา  วรรณโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงบุญฑรีย์  สังข์แสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธนพร  บุญพรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชญาภา  ศาลิคุปต โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอุมากร  โตจริง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภคินี  ทั่งทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ประสงค์วีรวุฒิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธยานิจ  นาพุก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกนกรัตน์  แฝงสูงเนิน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมลมาศ  ธนภูมินพรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชลดา  รักเรือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศิรพงศ์  วราวุฒิเกียรติ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอนัญพร  จันฉิม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจันทร์สวย  ชีพสุมนต์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ปานมณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรรณผกา  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  หาญขำพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุณฐา  คุ้มแพทย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนภัสสร  ชะลอน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเปมิกา  สีสังข์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศตพร  ผลอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชาลิศา  คันศร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัชพิมพ์  คำกาศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวรวิชญ์  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุวภัทร  สัสดีเดช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศวัสกร  เกตุนาคามณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอุรชา  โกจิราพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสรณญาดา  คลังสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเขมรุจี  วงษ์กียู้ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภิรัญญา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณฐกร  สาคะรัง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูมินันท์  คำพุฒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายจิรัฏฐ์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวทองศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปรัตถกร  ไกรราช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวรกานต์  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปิยพันธ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอนัญญา  นวลปลอด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอัยมาลา  แก้วสีนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวรินทร์ประภา  ทองคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอศิราวรรณ  เขียวดอกน้อย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อ่อนใจ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐิติชญา  ชาวเวียง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัฒนียา  แก้วคันโท โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวสุวัฒน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณรงค์กร  รั้งท้วม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  ชาราชิต โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายอภินัทธ์  ศรทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงชนิกานต์  สายบุญเรือง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายภูเบศร์  ธีราช โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิจมิตร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศิริประภา  หมอหวาน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปิยวรรณ  ไพษา โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศุุภธิดา  ศรีชู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายคณิศร  ภิรมย์รื่น โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายชิดชนก  วานิชวรรณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงประภาพร  ขนทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายหิรัญ  กรองทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปาณิศา  แตงนิ่ม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนวรัตน์  สิงห์เรือง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายนภธร  น้อยเอี่ยม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทับ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอภิญญา  อินต๊ะปวง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐศศฺิ  แสงตูม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกฤติพร  ด้วยสาร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนริศรา  คำปาน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปุณณสิน  พุ่มนาค โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนันตภูมิ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วสุวสิงห์ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุภาพร  แสงนาค โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภานุภัทร์  กันวุฒิ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณ๊ฐนิชา  ก๊กมาศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐดนัย  เงินบำรุง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายศรัณย์  โกลาหะฬะ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงลินดา  หินแก้ว โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนชัย  จันทรากาศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอทิตยา  ทรายทอง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขอบเงิน โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดบุรี โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายบุญยชา  พงษ์วานิช โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจิรปรียา  ผาทอง โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายพรภิวรรตน์  อ่ำดัด โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายปฏิภาณ  พรมเทียน โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
274 นายอานนท์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุปัญญา  สอาดพลอย โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพัชรดนัย  กันเกิด โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกรรณิการ์  สีมาก โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายฐิติพงษ์  ลักษณ์สุข โรงเรียนบ้านดงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปัณณฉัตร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจตุพร  กลิ่นคำ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
281 นางสาวอภิรณา  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทิพย์ธรรม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศรีกมล  อยู่อ่วม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐพร  กันทะสุข โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกานต์พิชชา  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพรหมวิริยะ  บุญคง โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนธรณ์  ป้อมใหญ่ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปิยะธิดา  สีคำแหง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงจิดาภา  บ่อแก้ว โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรัตนากรณ์  ศรีสุก โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวิยะดา  นิ่มนวล โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มั่นคง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขศิริ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธิดาพร  ขำน้ำคู้ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวนิชภัทร  กันฟัก โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัณณิตา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธนัชพร  คล้ายทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงขวัญหทัย  ฉิมอยู่ โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1 ป.6 คณิตประถม
299 นายสุทธิพงษ์  บานแย้ม โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เกตุรวม โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงลลิพร  แจ่มศรี โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสิริกัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธิดามุก  ชัยมาลา โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงชนัญญู  กูลเกลี้ยง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายอาชวิน  อินต้นวงค์ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนัชชัย  ดอนผิวไพร โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แซ่กวาง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายปองคุณ  ร่วมรักพัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายสหภูมิ  ระโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพุทธรักษา  ขุนอาสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนันท์นภัส  มีคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สนั่นนาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โลเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายศุภกร  ยอดเพชร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายเตวัฒน์  นันทิพัฒน์โสภณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายศิวกร  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายวรเทพ  มากโภคา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายกิตติภพ  มงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายจิรโชติ  โตปินใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายจิตตพัฒน์  มั่งทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายภูเบศ  เหมือนมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายจิตธนาสักก์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายสุวพิชญ์  สุวรรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายสิริเกษม  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายกันต์ธีร์  จิตวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายนิธิพัฒน์  ธีระเพ็ญแสง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายชยกูล  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายปุญญวัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฐ์วิศิณี  สุวรรณจินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงชมพูนุท  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงบุญสิตา  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายชัชชน  ศรีโห้มี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายหิรัญเชษฐ์  ครองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายดิษศเรศ  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายปิยังกูร  กล่ำแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายชัชพงศ์  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายปณัฐวัฒน์  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายญาณวรุตม์  ดีวังยาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายหรรษพล  ตาเจริญเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธนธร  สืบกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายคฑาวุธ  เรืองสุก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายพัชรพล  ชัยดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายศรัญยู  จันทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายพระทอง  เพ็งพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายภูวิช  เขียวบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงภัทราพร  ผลปาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธันยพร  อยู่นุช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสรัลพร  สมพิมเสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงอมราพร  พรหมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ล้อมชัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์ด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณัฐจิรา  วาลู้หลัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงจิรภิญญา  พาหวิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายวิญญูสิทธิ์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายภูมิพัฒ  สอนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายธงไชย  ศรีอรุณนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายกิตติชัย  รุ่งสันเที้ยะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายกนกพล  เรืองมนต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มเสมอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายอิชิระ  เกตุเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายศุภกานต์  ทิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายสิทธิกร  พงษ์วานิช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธนกฤต  อินทะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายชยังกูร  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายกิตติพัศ  พงษ์โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายธนกร  อินทะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายเฉลิมชัย  วิชาราช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายเกรียง  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วแพงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงศิราภรณ์  แจ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอนินทิตา  พุ่มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพิมพาวดี  พูลชู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอัชฎาพรรณ  เอกอุฬารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงธีรกานต์  เนียมสลุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แก้วจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มขะมัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงอัญชิสา  ฤกษ์เย็น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายเจ้าพระยา  โสภนางกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายสรชัช  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายตุลย์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวรมลวรรณ  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุขหล่อ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุพิชญา  มหนิธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สิทธิสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพริมา  เหมะวัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพิชญธิดา  ช้างงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณภัทร  วรรณภิระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายพิชญะ  นฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตันยา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเทียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายภูกวิน  เงินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงรัตน  คณิตผาติสกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายกฤติกร  เกษน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายจุลภา  ยมสุขุมประภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงขวัญรวี  ม่วงสวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายกัณฑ์ตณะ  อยู่มา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงิอธิชา  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนิชาภัทร  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายวรปรัชญ์  คชนิล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายปองคุณ  ประทีปจรัส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายก้องสกุล  สักกายะกรมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายณัฐดนัย  พ่วงศร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพูนกานฎาธ์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายสันตพงศ์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายปัณฑิตา  ธนะสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงธนภรณ์  พูนบ้านแขก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงรัตนประภา  พลอยระย้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงวีรยา  โกศลรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงภัททิยา  พจน์จิรานุกุูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอรญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจิดาภา  เมฆทับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายธนพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายอาชวิน  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงจิรัชญา  จรเอ้กา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงชญาดา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงเทพสิริ  ทับจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายทอแสง  เกียรติวิชชุกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายเมธา  มีบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายชวนากร  วงศ์จีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายศุภกร  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายพันธกิจ  วัดศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายธนภัทร  ปัญจนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายพลภัทร  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายพิพัฒน์  ดีหนอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายกัณฐ์วิรัญล์  พุ่มสลุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายจิตติพัฒน์  พงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายนนทพัทธ์  มีจักร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายเขมชาติ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายปิยวัฒน์  ฮับหลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายวรากร  บุญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงชนาภา  มณีสุโข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถระรัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงชุติพันธุ์  เหลี่ยมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายกฤษณะ  ชื่นสมสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายปิยวิสิฐ  ปฏิยุทธพิริยการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงนภกมล  พาทัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปุณยนุช  คำพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายฟิสิกส์  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวริศรา  กะเหล็งเปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายธนพล  วันทนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงภัทราวดี  เมฆมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายศิริศวร์  ปะสะกวี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายฐาปนวัฒน์  ทองคำนุช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายนพกร  สาระใต้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชญาภา  นันทนาพรชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงปณิตา  อมรวิภาดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายธรรมลักษณ์  อริยธรรมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายแทนปิติ  ธีระบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รัตนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงติณณา  บาร์รอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายจิรายุ  คริสปิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายวริศ  วาดสันทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเจ็ทซิก้า  ลาร์สสัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายฉัตรมงคล  น่วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนดล  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอรรถนนท์  นาคดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธนกฤติ  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกิตติธัญ  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงจิตกัญภา  บุญยนต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพมลพร  มั่นสอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเบญชญา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชนัดดา  ฟักเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงต้นรัก  นาคมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผุดเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภัคจิรา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจิตตาภัทร์  กาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเบญญาภา  หมื่นตุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิชชานันท์  ร่วมรักพัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐมน  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงแก้วญาดา  ขลุ่ยนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐรัญชน์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิดาภา  พุทบัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอัญชิสา  ใยบัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงญาตาวี  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสุวิจักขณ์  โตสำลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายไกรกวิน  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพลวัฒน์  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายคุณานนต์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายรักษพล  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายหาญพาคร  เขียวมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณัฐภัทร  สีขวัญม้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปิยกร  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชาบาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายทีรพัท  เหล็กเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณัฐภูมิ  เจริญสุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายศิวนนท์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกฤตธี  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพินิต  ปรุงเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายรัตนากร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณนารี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกันตภณ  อริยสุกริม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกันตพัฒน์  มั่นระวัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธีรวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ณ จันทึก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงฐิตา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชุตินันท์  ภู่ทับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงญาณิกา  ทิมขลิบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศิริกัญญา  อำมลา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวขวัญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหมือนมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงญาณิศา  สมีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปัณรวีร์  น้อยกอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปภาวรินท์  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวรหทัย  วรรณดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอารียา  วรรณรัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนารีรัตน์  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แป้นเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนพรัตน์  ธนธัญกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปิยาพัชร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองเครือมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเบญญาภา  กรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธีรกานต์  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายสันติภาพ  ชีพธำรง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายรักษภูมิ  มุณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงรัชฏรวี  ปู่ซึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสุวนิชชา  ดำเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเมทิกา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศรุตยา  สันทบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงทรรศนันทน์  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐชา  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  ผลมั่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธัญชะนก  เหลืองทองนารา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปารัชญา  หมู่ธิมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนภสวรรณ  สุชาติธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนนทกมล  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายฐิติภัทร  อยู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพสิษฐ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกุริสรา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงลินรดา  นาคสวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสมัชญา  ตุลาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายดนุพัฒน์  พินพยอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกรวิชญ์  สนส่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายปณชัย  แย้มดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายรณกร  จินดาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพรนภัส  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณรอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปิ่นศิริ  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปกเกศ  เพชรบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิยดา  ชมะโม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฐธิดา  ร่วนลอย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เรียงสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเมียวดี  ทองจันทร์ภูวิศา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวรวลัญช์  สัจจากุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุษดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกมลรัตน์  พบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐนันทน์  สุขกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอภิญญา  วิริยะวงศากุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุพรรษา  อ๊อดเอก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุวพัชร  วรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เย็นธรามาส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปารณีย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสมจิตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงรวีวรรณ  ราชสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสมิตานัน  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายเฉลิมเพชร  ปรอดครบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพีรพัฒน์  เทียมสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสมโภช  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชุติพล  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายสัจจานันท์  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายจิรศักดิ์  ภาวะดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐวุธ  สุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสมภพ  ฝากตัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปุณยวีร์  บุญญะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายปาล  พรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธีรภัทร  ยพลหา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณกุลกานต์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐภูมิ  แตงบาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายศรัทธา  แดงห่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภัทรชัย  พรมตรุษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพชรพล  อุ่นพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวัชรมาศ  ช้างทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายคมชาญ  ไวยวรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอังคณา  เสงี่ยมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชมลวัณณ์  ยิ่งสม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปภัสสร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพิชชาภา  ดีอ้น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกชอร  คำแสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงภัทราวรรณ  เฮงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวิรดา  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกนกพร  ด่อนแผ้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศวรรยา  เอี่ยมตาล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปาณิสรา  มาแม้น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสุพัชญา  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวรัญจิดา  แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงช่อแก้ว  นาคคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  อัตตพรต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมณินทร  คุณาสุธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนพรัตน์  วันเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสุนทรโยธิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพัทธนันท์  เส็งสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวิภาวัส  ตาวตา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายนัฐภัทร์  นิ่มนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายคณพศ  ทันดวง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพีรวัศ  บัญจรัตน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอภิรักษ์  ยิ้มอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอภิวิชญ์  บวบมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เฉยทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนภัทร  ระโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายชัชพล  ทองย้อยยอด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนิสร  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสิริเชษฐ์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเนตินาท  นิลนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพรรณวลีภรณ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภัทธ์นรินท์  ดีแล้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงศุภาวรรณ  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขมินทกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์สามเรือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกชกร  จิ๋วอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสิรัชชา  นุ่มเมืองฝาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกชกร  ประคนธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิชญาดา  วัลลีภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอังสุมาลิน  จักกภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวรรณรวี  วิสิทธิ์พานิช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงภาพิมล  ภู่สวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศุภิสรา  ชมภูน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวรัณญา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณิชญา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพรชนิตว์  ทองอรุณศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงเวธกา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณฐพงศ์  กาวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายทัศนพร  จิตต์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงทักษอร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำเภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จ๊อดดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายดนุวศิน  ชูสาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายภิเษก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงลัลนา  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพงศ์ภีระ  ภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปิยวรรณ  กุดั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงธีมาพร  เนียมฝอย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวริศรา  ตันติกาโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เทียนสว่างกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงลภัสรดา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฐขยา  ขันธะวุธ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายบรม  พันเลิศวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปัณณธร  รักพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญกอแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพชรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธัญรดา  ปัญญาปิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายณฐกร  น้อยกรุต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายรักษิต  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายชนะเดช  ติกะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกานต์รวี  ชูดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธัญชนก  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณํัฎรวี  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปพนธีร์  เรืองหน่าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพีรณัฐ  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสุศีล  ภิญโญสวัสดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  กิจสุภัสกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายณัฏฐพัชร  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพิชญา  ยศถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฏฐ์พรนภัส  จงปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงแพรวา  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปานอนงค์  รวยอบกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอรภูรี  หอมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปาลิดา  สายเสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิรญาณ์  ดิษฐสาคร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพาขวัญ  หมีเทศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสุพิชชา  กันธิมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกานต์กมล  เขียวมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธีร์จุฑา  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงขวัญข้าว  กลิ่นกรุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปุณยาพร  เชษฐ์วิสุต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนภัสนันท์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนันท์พนิตา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงศิริอัมพร  จันทร์ส่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงรันชรัต  ภักดีรัต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพลอยประดับ  ปิ่นทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปิญชาน์กัญ  เขื่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวาสิตา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิชชาภา  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  พุดดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอุรุชา  เจียรละมุน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายจิรกร  ดาราวิทยากร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายบุณยกร  เริงเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงยูนิส  โบว์มอนท์ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนวัดบ้านดง 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงนันทิกานต์  พงษ์พันเทา โรงเรียนวัดบ้านดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายเอกศิษฏ์  จันทร์ศรี โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำมี โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงปริยาภัทร  ป้องเสือ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มจันทร์ โรงเรียนวัดวังแร่ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวรรณษา  เฉาอ่ำ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายนันทวุฒิ  ถึงสุข โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายจิรกิตติ์  ผ่องสนาม โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายธัญปวัฒศา  แก้วมณี โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปฏิหาร์  ทองหยอด โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายโชกุล  ถมสูงเนิน โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนลินทิพย์  เกิดเกตุ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพรรณปพร  เต็มเปี่ยม โรงเรียนวัดวังเป็ด 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายปุณณสิน  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านคุยยาง 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายศุภนัฐ  ทองดอนกระเดื่อง โรงเรียนบ้านคุยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงเกวลิน  อินเขาย้อย โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายอวิสิทธิ์  แดงซิว โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งละมูล โรงเรียนบางระกำ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงภคพร  กลางวงษ์ โรงเรียนบางระกำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงขวัญเนตร  ลูกเชย โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายสราวุฒิ  เฉยชมผล โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายภาคภูมิ  รอดเงิน โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มเกิด โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงศศิกานต์  สนคุ้ม โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ปะนามะโก โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศศิธร  พรมสอน โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายชาญชัย  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายรุ่งโรจน์  สีดามา โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แก้วสอาด โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพรพิมล  มังสา โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชญาภา  ขุนสุริยะ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชญานนท์  ม่วงเขาย้อย โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนราวดี  เอมอ่ำ โรงเรียนวัดบึงกอก 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายรมยกร  สุขนิตย์ โรงเรียนบ้านเสวยซุง 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายชินกฤต  ภักดี โรงเรียนบ้านเสวยซุง 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านเสวยซุง 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายธนธรณ์  เขียวมรกต โรงเรียนบ้านเสวยซุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงศศิวรรณ  ประนามะโก โรงเรียนบ้านเสวยซุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนลินนิภา  คำหาญ โรงเรียนบ้านเสวยซุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายอพิพัฒน์  พัดขอม โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายวิวิธชัย  เดชะ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายวุฒิกร  กลิ่นซ้อน โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายธีรเมธ  ชมภู โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายธนโชติ  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ชรจิ๋ว โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงทรงพร  พูลประโยชน์ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงธิติมา  คงทอง โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงสุทธินันท์  จันทะวิชัย โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปณิตา  พิมรักษา โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงนฤมล  งอกศักดา โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  เขียวปั้น โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายฐิรพัฒณ์  พึ่งสลุด โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายอนุภัทร  ทองงามดี โรงเรียนบ้านพันเสา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสิรินภา  ระวังญาติ โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เกิดแพร โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายมีน  สุขเหลือ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายนิธิกร  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงณัฐพร  ดาวเรือง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีท้วม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปัณณรัตน์  ธีระธนินท์ฉัตร โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพรไพริน  เรือนปาน โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายธัญเทพ  หมีคุ้ม โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธนพร  เฮือนคำ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงนัชชา  เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกิตติกา  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทะสี โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายเมธี  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายกิตติพัทธ์  ขำสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายพีรพัฒน์  ขำปั้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายรัชชานนท์  เทวะ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงรุ้งนภา  แสงวันทอง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปรีดิพัทธ์  โนราช โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายภัทรเวช  คำพิลา โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิอักษร โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงปาลิตา  นิราราช โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายรัฐศาสตร์  สุดาปัน โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพลอยพิชชา  วรรณศรี โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพลอยชมพู  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายสรวิชญ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงวรนิษฐ์  อริยชัยอัมพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายนวพล  แย้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายธนโชติ  เข็มภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงกัญญาภัค  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายธีรภัทร  เล็กกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายกรณัฐ  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงฉัตรลดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงอรัชพร  สายะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายฉัตรชัย  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงวิชญาพร  จงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอริสรา  ปางยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายพีรพันธ์  กันทะวัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายธนวิชพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายชยพันธ์  ก้อนคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงกมลชนก  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอจิรวดี  จันทสร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงศิริพร  เพชรเนียม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายชยุต  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงจิราภรณ์  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจียมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงมาลิสา  ศรีจันโท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายนวคุณ  ประภาหาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแฟง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายภูธเนศ  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายธนนท์  ติระการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายญาณภัทร  โพธิ์ดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายการัณยภาส  ขันธะสุโข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายพีรพัฒน์  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายภานุวัฒน์  ทศพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายอภินัทธ์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกันติชา  ภู่พันสาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงนันทพร  ตั้งเขตการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงปัณศ์ชญา  อินทนาชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายพรภวิษย์  คงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงพัชรวลัย  อุลปาทร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงณธิดา  นันตาหนู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงธนัชชา  กันมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงนิษกา  เบ้านาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงนวพร  นาคเจือทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงชาลิสา  รอดบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายธนกฤต  ขำกรัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงวิศรุตา  เสวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงหทัยชนก  จิตไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงกรชวัล  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงญนันทพร  มีประวัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงศศิ  สายสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายณิธิพล  อ่ำขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสิรินยา  อุทาหรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพรนภัส  โตแทนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายกฤตภาส  มั่งมีอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงธิชาภรณ์  กรองใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายธนเดช  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายปกรณ์  ธรรมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงธัญชนก  อินทรภูติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงกัญญพัฒน  แสงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงจิราพร  คเณสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงนภัสสร  อินแตง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายอนพรรษ  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายธนิตศักดิ์  วรเลิศชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงดารารัศมิ์  บัวขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายธนกฤต  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายพชรพล  ผลจริต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายฐากูร  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายสิรภพ  วีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายพิธิวัฒน์  มั่นเดชวิทย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายพีรกานต์  ธรรมรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงอริษา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายพรพิสุทธิ์  รัตนจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายไกรวิทย์  เกตุศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงหา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงสโรชา  นันทะชมภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงรสิตา  บัวกลม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายปภังกร  มีเวชสม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายพีชยะภูมิ  ฟักเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายภัทท์ชนน  โจวตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงสุภัสสร  กันแตง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายกอบ  ขจิตวิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายวีระพัฒน์  คงวังทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงพรกนก  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงปุณยนุช  ปาละมะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายพีรวิชญ์  ไพผดุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงมินทร์ตรา  วงษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายปธานิน  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายรัชชานนท์  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายธีรภัทร  ปานมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงอุปมาพร  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายชานน  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูมิผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายอภิรักษ์  พะโยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพรลินี  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงณัฐนรี  มีแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงอภิสรา  ปานเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงนฤชล  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายเบนยามิน  มารศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายธนกฤต  ราวิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงสุตาภัทร  จีนหลักร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายพันธวัช  เรืองรองกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายณภัทร  กิจพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายปัณณวิชญ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองโชติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงธนันณัฏฐ  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงอริสา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงศิริวรรณ  เจนดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงศศิธร  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  วงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายศุภณัฐ  ฟักคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงปาณัทญา  มั่นมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายวีรภัทร  ปลิกแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงนัยน์ปพร  หาญไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงไปรนัดดา  อินทรพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงฉันชนก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงฉัตรตวัน  มากศรทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายนรภัทร  มาศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายกฤษฏิ์  หล้าจอมใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงกันยาวีร์  พูลหน่าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงจิดาภา  จิตต์รำพึง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายศิรชัช  จันโสดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายอัครวินท์  จินตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายภัทรดนัย  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายทรงสิทธิ์  มีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายขจรยศ  สืบกาสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายสรวิชญ์  นาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายญาณวุฒิ  สุ่มเนตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายกิตติทัต  มากมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายธนดล  คงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายศุภณัทร  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายณัฐดนัย  อทิศนาธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายกฤษฏิ์  ปู่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงจริยาภรณ์  เฉลิมพิบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายก้องกิดากร  นุชสาคร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายรักกานต์  รักท้วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายพัฒนธันว์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายสงกรานต์  ทับสร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เทศสลุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายพีรณัฐ  เทศสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงปรีดียา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงสุจิตรา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายกันต์กวี  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทับเชียงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงนาตาลี  วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายกิตติภพ  อินไชย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายรัตนโชติ  ภู่จุฬา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายธีรภัทร  มานักฆ้อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงชนาภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงณัฐภัทร  ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายสุธีรภัทร  จินตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายศักย์ศรณ์  นุชท่าโพ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผุยมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงธนิษฐา  ไม้งาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายธนกร  โพธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมกระมล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงศิรดา  นันทาเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายกฤตานนท์  รุ่งสาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายศุภกร  ช้างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงปณิชญา  โล่ห์เลขา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญาครอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายนวภูมิ  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายสุวิศิษฎ์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายณัฐพนธ์  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวิชญาพร  วังชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงพิชชานุช  กล่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายพอเพียง  นิตยะประภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายมนัสวิน  คมสัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงญาดา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงณภัทร  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพริมา  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายภาคินทร์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณภัสสร  อ่ำพูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงศุภรดา  ดอนไพรธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณชญาดา  โชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เรียนหมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงอภิษฐา  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายเตมียาเวส  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายสิทธิโชค  แก่นเงินตรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายภัทรดนัย  แชนลีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายศุภวิชญ์นัช  ต๊กควรเฮง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสุประวีณ์  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงจันทมณี  พูนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธนวัฒน์  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงภรภรณ์  ฟักศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปิยะธิดา  คำด่านซ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงธัยวรัตม์  อู่ไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงกวิสรา  นาคะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงชุติมน  อ้นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงชนิสรา  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงวสุธิดา  นุ่มตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัฐกัญญ์ญา  เดชเดชา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงนัทธมน  สาระม่วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงชุติากาญจน์  ศรีนวลอ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนันทภัค  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสุประวีณ์  วัฒนวงค์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงชลธิดาพร  ประเสริฐการกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงวรินรัตน์  แดงเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงนราพิชญ์  ขานชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอรณิชา  ลองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงปิยากร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธนัชชา  ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายพิสิษฐ์  วงค์วัฒนาอังกูร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอภิชญา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงชวิศา  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีโย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงสุภัสสร  ปู่เกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายปภังกร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงวรรณิดา  เขียวปั้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงชนม์ชนก  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงปรีญภรณ์  บางยิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกรกนก  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกชกร  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายไตรทศ  แย้มมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายนันทิพัธน์  พูลเกษร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงวรัญญา  ขาวละออง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงฑิตยา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโชติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณภัทรภวินท์  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายบวรทัต  สีแว่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงลักษิกา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงมั่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายธิติ  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกัญญานัฐ  โพธิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพนิตชนันท์  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงพิราวรรณ  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงจรรยพร  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอังษวรรณ  ม้าเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงพิชญาภา  ทิวาพรภานุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายกฤตภาส  สายะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายธนบดี  ประวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอัจฉรา  เรืองวิทยารมณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงสุกฤตา  ติณะคัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายศิวกร  จันเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายอภินันท์  ดอนดาไพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายรัฐภูมิ  สุภาษิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายณัฏฐพล  ชัยสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายณัฐพล  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงธีราพร  ขาวละออง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ครุฑกะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายนิพิธพนธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายนลวัชร์  คนิกา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล็กขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งแฟง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายจีีรกิตติ์  มีแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงลักษมิกร  ห่วงศร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  บุญกอแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธนกฤต  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอิทธิกร  อ๊อดเอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณัฐกร  เผือกวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายชานนท์  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกมลพร  วงศา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงอติพร  เพชรมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายชินรัชต  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายสิทธินนท์  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงเขมจิรา  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายศุภฤกษ์  พร้าชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายวุฒิภัทร  คำป้อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอรรถพรรณ์  เรืองกนกกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงลักษณารีย์  โฉมแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงฮริณญาฎา  สากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธยานี  คุ้มรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายปัณณพัชร  ขันธบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอนัญญา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายพศวีร์  บุญเครือชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายอัจฉบุญณ์  บุญกลั่นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายธนพล  จินดารัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวรภัทรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายอภิภู  หาญขุนทด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงพิริญาภรณ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายวรรธนะ  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงจิณัฐตา  ศิริสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสิริรักษ์  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายพรวิรัตน์  รอดละม้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนาตาชา  อร่ามดิลกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงฉัฐวีณ์  ตันติจาตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงธนัญญา  คดคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงวรัทยา  ปานนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงแพรวา  พรมสว่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอนัญญา  อ้อยมณฑา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายณัฐวัตร  อยู่ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงเก้ากัณญา  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณัฐวศา  ทิมศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายวรเวทย์  อ่ำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงธนพร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายสิปปศิวกร  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงเมฑานันท์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงสุจิรา  ทาจำปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงดวงกมล  นาคชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายอภิภู  แก้วศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงอัตชริญา  โลมาบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงธัญชนก  เถื่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงุบุณยวีร์  มนะเกษตรธาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงชวิศา  พ่วงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์เต็บ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพิมพ์รัตนา  หมอนแพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงจันทราภา  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายยศภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงนิจวรรณ  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายนนทพัทธ์  วังสกุลทัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงธนพร  คำผัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายชนกานต์  เซ้งเครือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงรักษิณา  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เบ้าชารี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงสิริญา  สุธากุลจิโรช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายฐณโรจน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงวาลิตา  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายชณพัฒน์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงณัฐรดา  เฉยปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายจิรภัทร  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงื่อนจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  จันทร์แอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายธฤต  จินดาธารานันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายธนกฤต  ต๊ะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายหฤษฎ์  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงจารีรัตน์  พารา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มสวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายกรสุรางค์  คุ้มแสงเทียน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทัศนสนวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายณัฐกรณ์  นาคละออ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายนภสิทธุ์  บางสาลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายอัษฎา  สุดาสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์จับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงวริษฎา  โพธิทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงภักดิพร  พรภักดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายณัฐพล  รักแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงจิณณภัชน์  บุญธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สาริกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายสุชาครีย์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงธิติพร  ม่วงเฟือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงณิชารีย์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงแก้มทอง  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายวันชนะ  เกิดภู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงจิรวดี  โชคดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงสุพิชชา  เรืองวิริยะนันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงสหัสธิญา  เดชะศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือทมิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายวรายุส  พุ่มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายปภิณวิช  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงทัศนาวลัย  อ่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอกอมร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงนันทัชพร  คดคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงพัชรพร  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงนรีรัตน์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายพิภพ  ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงณัฐนันท์  โฉมอุปฮาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายเศรษฐกิจ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายนนทพันธ์  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงสุจิณณา  มากหลาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายณัฐวัฒน์  เฮงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงสุพิชชา  โตสิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณิชาภา  เกตุน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงวรรณพร  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงวิภาวี  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงสุพัฒสรณ์  ปานมุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายอเนชา  รุทระกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงมณธาทิพย์  ดอนงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงอัยรดา  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงมาลิสา  ริซ่า วากเนอร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงปวันรัตน์  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายณชนก  ลิ้มทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โกศัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงอรุษา  นาใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายกฤษณัฐ  พิริยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วุธทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายณชพล  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญตุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงวิภาพร  ปริกเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงปริยากร  วาทะธีระกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงธีรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายปณิธิ  เครือยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงปูติลดา  ทรัพย์รอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงสุพิชญา  สีขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงชญาดา  วิโรจวานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงวนารดี  รอดนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพันนิตา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายศรัณพร  บินธัญญะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายนิตินันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายเมธัส  กันมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายกีรติภาคิน  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายจิราพัทธ์  พันธ์แซง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพัชรพร  หิสวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายปุณณสิน  ปลัดเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงชนิกานต์  แดงสีดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายวิรุฬห์วิชญ์  หมวกเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายกรณ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายธนชาติ  สุวรรณทัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงธนัชชา  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงสิริขวัญ  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงชนิสรา  รัถยาภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายภาณุพงษ์  ด่านนอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายนิรุทธ์  นวลงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงพรรณราย  ตันหงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอนัญญา  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายวีรภัทร  กุลชา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายนนทพันธ์  มาลัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายกฤติน  เส็งเหี่ยว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายปัณณทัต  เพ็ชรมณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงบัณฑิตา  วัยวันดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายธรรมรัตน์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายนาราชา  พุทธนรากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงศ์โดยหวัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายกรวิชญ์  เสงี่ยมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงภูริดา  เกิดปั้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มะปราง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงวิริฒิพา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายวริทธิ์พล  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงภริดา  ทศเศรษถาวร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงชนิกานต์  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงสุภาวีณ์  พันทวี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำรังษี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายสุทธิพงศ์  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายวรชยุต  หยวกยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงศรารัตน์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายธีธัช  ทองสนิท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกาญจณ์กิ่งแก้ว  ธนเกียรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายศิริภพ  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายชนสรณ์  กาซัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บูรณะชนอาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายภูวิศ  บัวประชุม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงธนัชพร  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงนรมน  จันทร์เครื่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายกัญจน์  เนตรเมืองมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายณัฐพล  เขียวใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงอภิชญา  ไกรสีกาจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงหทัยชนก  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกฤติญา  ขำหรุ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่นคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายปฎิญญา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงแพรวา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงทยานันท์  เทียนอำไพ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงธนัญชนก  สมาอาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณฐากัญ  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงกนกเงิน  คงสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงภัสสร  เหล็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตรนคร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงภัทรศยา  เมฆอ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงอัญฐิกา  เรือนช้าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงญาณิศา  หุ่นฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายภัทรชนน  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงเบญญาภา  อินเขาย้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงภรภัทร  สืบสายอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงปาลิตา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงเกศิณี  การใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายวสวัตติ์  วุฒิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายจิตติพัฒน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกชกร  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงศิริกัลยา  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายบูรพา  มีสีบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายธันยบูรณ์  ศรีปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลิ้มเรืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงอภิชญา  ใหญ่จันทึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงจิตรพิชชา  ลอจิตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายสุรกฤษฏิ์  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ญานะคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงนารีทิพย์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงพาณิภัค  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงภัทราพร  นาคหาดกระบือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงธนภรณ์  เปลื้องแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายกรวิชญ์  แปงสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายก้องภพ  เมืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุคันธวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงชลธิชา  พรมณาเวช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงอรพิชาฌ์  ปราบริปูตลุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายธีรเมธ  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายศิวนาถ  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงนภกมล  วรรณพิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายก้องเกียรติ  บุญบุผา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงปารีณา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายนันทิพัฒน์  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงจิดาภา  มหามนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายลภัสกร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายบุลกร  ตั้งมีลาภ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายณฐกร  ยศทิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายนราวิชญ์  มูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงธนิดา  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงกวินทิพย์  ด้วงภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงพาขวัญ  อุนทุโร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายธนวัฒน์  มากคิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายปัญญวัฒน์  ชื่นตะโก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงเบญจาสิริ  นุ่มตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายคมกริช  อิ่มนาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงสุชัญญา  กันฟัก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทับโนนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายนเรศ  ตุ๊แสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงพุทธิธาดา  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายธรรมรัตน์  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงนฏกร  เจนพรมราช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายวัสสา  กาวกาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงศิรดา  ศรีวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงปณิฏฐา  ภู่ทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงอันติกา  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วกรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายคชรัตน์  พันธ์ชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงณัฐกมล  งามเจริญจิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงอภิชญาน์  อินพหล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายสิรวิชญ์  วามะสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายวชิรวิทย์  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายเจษฏาชัย  ไปบล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายสถาปัตย์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงปีใหม่  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายธนวัฒน์  ใจนางงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงปาณัสม์กมล  จันทร์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายเรืองวิทย์  สมหาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงนิชา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงรัตนมณี  คำเครือคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงนลพรรณ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงศุภราภรณ์  คีรีเวช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงอชิรญา  ใยสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงวรรณพร  เนียมแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงญาณิศา  ขบวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงประภารัตน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงรัฐญาภรณ์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมจันทึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายโฆษิตพงษ์  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายณัฐกรณ์  อูปทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงวรรณกร  จันทรมิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงณัฐธิดา  เผือกชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายเอก  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายสุวิศิษฏ์  สุวรรณมุสิโก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงชาริณี  ทัดนุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายปุณวัสส์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงสรชา  เขียวดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงพิชชาพร  เกตุงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงลลิดา  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีเลย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงปิยวรรณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงฐิดายุ  สว่างวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายปิยพจน์  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงกัญญา  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายแทนคุณ  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายสิทธิโชค  สาตร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงธมนวรรณ์  ศรีวรรณาวีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงวริษา  สุดวังยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายนพันษกรณ์  เหลืองกุลธน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงนิชา  เมืองมีศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงประวิชญา  หลักหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงศุภิศรา  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายภาคภูมิ  ช่างปราณีต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณทัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงบุณยกร  ฉิมดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงธนพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายธรรมปพน  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ลาภหลาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงวาทินี  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายเอกธนตนันท์  แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงกฤตชญา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงวรัญญา  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงกวินธิดา  เกตุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายกฤตตนัย  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายพิสิษฐ์  อยู่ทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงรมิดา  ภู่ระย้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายคุณานนท์  ครุฑรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายนคเรศ  ดอนทิพย์ธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงนวรัตน์  เลิศเสม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงณิชกานต์  อิ่มกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงสรัลพร  อินดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงรตนกมล  สุขเกษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงรชมล  ด่านศรีชาญชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายธนัช  สุขสันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุ่นด่าน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงธนัชพร  สุวราพัฒนาภรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่อมกล่ำนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพิจิตรา  แจ่มเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วชูเชิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กชายธรรมสรณ์  ไทยนิรันประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงศิโสภา  วสุชจรยศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงฉันชนก  คงกระจ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กชายวัชรากร  เนียมเปรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายประพาฬพงศ์  บุตรทิพย์สกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายชวนากร  สมพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่างบุญตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงชาลิสา  อินทะชุบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายณวัตร  ศิริสมษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงสมใจ  อึ้งตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงกฤตชญา  ตรีอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงศศิร์อร  วณิชยกุลพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายธนวินท์  แดงทองดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงเมธาพร  วิเศษสุมน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงศศิพัชร์  อนันตวีรผาสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงเกสรีญา  เกตุอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายมกรธวัช  บุญยิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายหัสกร  ทองคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงกมลชนก  ฟั่นแจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงลภัสชา  สายเสือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงสิริฑาภรณ์  ม่วงเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงบัวบูชา  สอนสุภาพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธวิเศษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กชายธรณ์ธันย์  เกษร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายทัชชกร  เนียมสลุด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายปิติคุณ  มีมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงปภาวดี  นาคเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงขวัญชนก  เนื้อสีจัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงพีรนุช  บุญเซ็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงชญาดา  มีชัยโย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงณฐนันทน์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายชญานิน  จอยวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายศณกรณ์  โพธิ์ปลัด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กชายปภังกร  ศรีสว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงกชกร  วัฒนกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กชายกุลศุกล  พงษ์ปรีชา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กชายธีรภัทร  สังข์เที้ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กชายสิริโชติ  ทองเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายจิณนวัชร์  กุลคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กชายพงศธนา  เอี่ยมสุดาษิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กชายชญณดี  ชยสิริปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กชายวิศรุต  มาตรรักชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กชายวัชรนนท์  เดชณรงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงมุกมาดา  ยั่งยืน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กชายธีทัต  กาญจนะประโชติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กชายกรวิชญ์  บุญลอย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กชายโชติพิสุทธิ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงกัญชาดา  โชติสินสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายชยธร  ธิยะใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กชายญานภัทร  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อภิบาลไกรศร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงสาริศา  สิงหเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กชายบุรเศณษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงบุญญวาส  ฤทธิรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กชายธีร์ธวัช  มากระดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงเพชรดา  อบอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงอนัญญา  ช้างพินิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กชายจารุพัฒน์  ผ่าทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงพรปวีณ์  พุทธะอรุณพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กชายจิรภัทร  ซึงรุ่งโชติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กชายพิชาญ์พล  เอียดสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กชายพิสิฏพล  เดชวรรคณีย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงปาณิสรา  เมโรนิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กชายสิปกร  เสืออ่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กชายปภังกร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กชายแทนคุณ  แก้วจันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กชายวงศธร  เมฆประดับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงสุรดา  ฟักทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภัทรรังษี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงพลอยสวยส์  ทองศรีพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายพัฒน์วิทย์  ตรงสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงปาณิสรา  จั่นเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ก้อนพรหม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณลภ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงอภิชญา  เกิดโภคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริโชติสกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สีรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กชายธีรภัทร์  พึ่งเพ็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กชายกันทรากร  ดีรักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กชายธนธรณ์  นิลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กชายชวิน  จันทร์นาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กชายณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กชายณัฐวัศ  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กชายพงศ์ภัทร  โพธิ์พล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กชายกรอิศรา  ยาดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กชายปราณภัทร  แสนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กชายกิตติธัช  พุ่มโกมล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณุเจต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงนภิศ  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงศุทธภา  คณานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงปพิชญา  ภูวเศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงปพิชามญธุ์  เรืองพรศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงสิริกร  กฤตฤกษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงธัญชนก  ไฉยากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงอริศรา  อยู่กล่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กชายนิติวงศ์  โคตรเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายเตชัส  ภูมิลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กชายวรธันย์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มหน่อแนว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จุ้ยเจ๊ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายนิติธร  โม้อ้วน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงธีญาดา  รุ่งสว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงปนัชดา  จันทโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กชายบุณยกร  กันแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงวรพนิต  ปานนุ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงนิตา  จันทร์ไพบูลย์กิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงพิชชาภา  มงคลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กชายกฤตภาส  สอนง่าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักษาไพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงกชพร  ทองแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายจิรกิตติ์  อินสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายวรณัฎฐ์  เต็งคิว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กชายพชร  ลบยิ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงชญานิศ  มาน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงเกวลิน  ลพเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กชายปฐมฤกษ์  เอกอุฬารพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กชายชยพล  ใจกาวิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงปวริศา  ศรีพยัฆ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงกวินนาถ  รักษ์ใหญ่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กชายณัฐวัศห์  นาคตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงอภัสนันท์  รองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายนราวิชญ์  นิ่มอ้อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายเกียรตินิยม  กาวีพันธ์ปานเถื่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กชายยศกร  สอนผึ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กชายตฤณ  ชุมดวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บูรณะชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  พรมวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงบุญยนุช  บุญปั้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงปุณธดา  กาญธนปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กชายสุประวีณ์  ปานแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงจิตติภัทรา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมบุรุษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงพินประภา  จำปาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กชายณภัทรศกรณ์  กิติบุญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงวนัชญา  บุญแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงปัญจรัสมื์  ฐิตะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงอภิญญาพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงพรนัชชา  น้อยใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กชายภัทรกร  อุปวัง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กชายยศพงศ์  พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงปาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1694 เด็กชายพชรพล  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1695 เด็กชายญาณวรุตม์  ดีชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายวรภพ  รักษ์ขจีกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายตนุภัทร  โซ่จินดามณ๊ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ณ สงขลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภู่พันสาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงนิสรีน  เก่งพานิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายปฏิพล  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงกุลชา  เยก้อนทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงพรธิดา  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายพงศ์ภรณ์  แสงศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายพริษฐ์  ประทีปเมฆินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงรมิดา  แสงไสย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงอรุณชนก  อรุณศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงธิราพร  ยอดยิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงพิมพ์ณิดา  ยศวชิระโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงชิดชนก  ทรงทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายฤทธิ์ณรงค์  กุลทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงธีราพร  ปัญญาแวว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายภูมิรพี  สุดแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ดอนอยู่ไพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงทักษพร  ผาดนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงชนิสรา  วงศ์หลีกภัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายลิทธพล  เขียวทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงธิดา  ดีประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงกัญญ์ไปรยา  จงภัทรทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายปุณณ์กัณฐ์  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงรมิดา  เกศราแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงกรวรรณ  ฉิมศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงณฐมน  กันเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายณัฐกิตติ์  คร้ามมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงสิริวจนะ  แก้วสมนึก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองสินธร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงฐิตารีย์  เนาวบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  สีขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายกษิดิศ  วงศ์แสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายวชิรวิชญ์  หารลำยอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายชินภัทร  ดังดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงนลิน  สุธนะดิลก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงรัตนมน  ลีละวนาเศรษฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทะคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงนวรัตน์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ทองนักธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงทักษญา  เจียมศรีชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายอติวิชญ์  คุ้มผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายวัชรากร  รุ่งเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงอิสห์ยาพร  ศรีอุ่นดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงปภาวิดา  นาคเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายภูผา  มุทาพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายพัชรพล  ตาวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายฐิตินันท์  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันธุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายภูรีกิตต์  ขำนาพึง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายพิภูนิธิศ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายพรธีรา  ชัยปรีชา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายจิรายุ  หาญแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายเด่นภูมิ  ชัยยะคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายณัฐพล  กลิ่นเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายวีระภาพ  พยอมหวล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงณภัทสรณ์  ศรแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงชนม์ชนก  ทั่งมั่งมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายนโม  พรหมสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงรวิปรียา  ยอดจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงพิมพ์ศิตาพัชร  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายศุภกร  ขวัญคุ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงณิสกุลพร  พิริยนรัตถ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายกรกต  อ่ออนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงนงคราญ  แสงทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงฐิญาดา  มณีศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียงพิจิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายธนรักษ์  มงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองเจษฎากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงโยษิตา  แตงแสงจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จัดกสิการชูพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสือสงวนศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงณธิดา  ถุงเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายวริทธิ์พล  แสนสิริพัฒนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายพงศ์ภัค  ฤทธิ์สกุลวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงภาพิมล  ตุ่นหรัด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปงกันคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงสุธิญชนก  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายกฤติน  พึงไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายธนธิป  นามเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายศุภณัฐ  อนันตาภรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธิเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงกวิสรา  ไตรถวิลละ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงเขมรุจี  ยิ้มแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายสุรพงษ์  เข็มทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงธมลวรรณ  มีสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  พุกทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงภารดี  สายตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงพัณณิตา  สระวิลทร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายรชพงษ์  ขุนศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายธนภูมิ  จิรชัยศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายธนากร  เสนปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงวรัญภรณ์  อินขำวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายจีรานุวัฒน์  วิริยะปราโมทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายชยทัต  ธิยะใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายชัชพล  จิราภานุกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงสิรพัชร  ศักดิ์กรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายอนุภัทร  สุชาติธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายกันตพงศ์  บทกระโทก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายรชต  อมรธารา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงนราญา  คุ้มราษี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงพิริสา  ดิษลฐ์จันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงศุภศรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปั้นปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์ตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสูง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงชนินาถ  อ่อนสุระทุม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงวรรณิดา  พรมส้มซ่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายปราการ  ชูรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายธีรภาพ  เจียงกองโค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายรชฏ  แป้นวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญบำรุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายสหรัถ  เกษวิริยการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงพิรานันท์  สิทธิผลธนศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงญาดา  อิศวภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงชุติกานต์  อ่วมมีเพียร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายชิณณวรรธน์  กาญจนินทุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายชยวร  ภูวเนศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงจิตติภัทรา  จุลพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงกวินธร  กิจธีระวุฒิวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายปภัวกร  วิจิตรพงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทัดศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  โมกขรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงพลอยแหวน  มาสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงพัชราภา  พรมมาตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงวีร์สุดา  เอี่ยมละออ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายเหนือเมฆ  เดื่อดิ้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญช่วย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงสุตาภัทร  ลำคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายศราวุธ  เชื้อสุจริตไพบูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงกรวรรณ  หงษ์ทองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายวีรภัทร  พจนานุวัตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงลักษิกา  กลางหน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงธัญพิชยา  นันทศักดิ์พรชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  อเนกสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงพริมา  แพรขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงพชิรา  จิตต์ธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายรดิศ  พิพัฒสัตยานุวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายพชร  ทองเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงครองขวัญ  อรหันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงวิมลนาฏ  เดชณรงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายกันตภณ  ผ่องศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายกฤตพร  วงศ์สะทำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงกฤตพร  วงค์สะทำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงวรรณษา  บุญดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงพรจิรา  ยอดเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายชิษณุพงศ์  สิงห์กลิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายพงศธร  จันทรา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงสันธิลา  บุญนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงอภิสมา  จันทร์เทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงสิริวรรณกานต์  สุวรรณทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงวรรณอนงค์  จันทร์หอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายธีรทัศน์  ทิมไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ประทีป โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายสิรภพพ์  เจียมศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงชนัญธิชา  ปัญญาสงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงพรชนก  ซื่อตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงชนกสุดา  ด่านเจริญกิจกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงจิรวดี  จันทร์สร้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  แก้วมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์จาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงจิรัชยา  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายชวิศ  มีโชค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายณัฏฐวริศ  เรืองวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายไกรวิชญ์  เทพภูตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายถิร  ศรีจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงณัฐรดา  วชิรปรัชญากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายโสภณวิชญ์  ภักดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายภูริ  บำรุงพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงภัชรีย์  เพ็ชรไพศาลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เมืองอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายนาวา  ฟอร์เรส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งขันหมาก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงจิดาภา  บำรุงศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายบุณยวัทน์  จันทร์คุ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายภัทรวี  สารีภาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายประสบโชค  ทวนทัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายศักดา  ดอกไม้เงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายวรโชติ  ทีสุบิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายธนกาญจน์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงกฤษสิริ  สุขใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายฐกฤต  ลิมปะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงณัชชา  มาดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงศุภิสรา  สอนสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีถิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายธีร์กวิน  พันธ์วงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุปินะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพโรจวุฒิพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายศรกฤช  นาเอก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รัตติรังสรรค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงรุงรวี  กาญจนเสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายกรภัทร  พงศ์สิริพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงจรรยพร  พันธุ์สวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงธัญญานุช  เขียนนุกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายทยากร  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงไปรยา  สันติอาคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทินกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ้มทับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสงฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงชาลิสา  ฟองกาวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายญาณวุฒิ  ยศปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงปาณิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายชนาสิน  ชนะชาติปรีดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายชณฑร  แสงผ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายสถิตพล  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายจิรายุส  เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายมาวิน  นีลปานานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายพิชญุตม์  รักษาสัตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงภิณญาพัชญ์  พุทธสอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงฐติพร  ดอนรุ่งจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายจักรพันธ์  บุตรเชื้อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงสิริยา  พรหมบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงณิชนันท์  เสามี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรามวิชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงอรัญญา  พรหมเมศร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงชัญญานุช  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายชินโชติ  ถุงเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ตระกูลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสะใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายธนธัญ  พลอยไพเราะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุดรัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายกิตตินันต์  อินทรเทพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายนรวัฒน์  สุปน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงฟ้าใส  วรศรีหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายชวินโรจน์  กฤตสุนันท์กุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงจิณณภาดา  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยุวดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายภูวรินทร์  เนื่องสิทธะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงวรินทร  จ่าเชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงปภาดา  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงสุวพิชญ์  มีแลบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงภัคมนต์วรรณ  โพนด้วงกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงอติกานต์  วงศ์เมืองใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงกัณลดา  โภชนสมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงรุจิรา  บุญชัชวาลย์วงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงบุษบาคัม  ดอนดีไพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายบุณยกร  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายก้องเกียรติ์  ฤทธิเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายกฤติภูมิ  เอมเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงธนพร  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงสุทธิกานต์  คุ้มปากพิง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กชายภาพตะวัน  รัตนมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงธนัญญา  มีเครือรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดิษเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายปัณณรัตน์  สิริยะอารีธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงดุจฉัตร  ยอดวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายนุพัฒน์  ปกป้อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายพลกฤต  ลืออ่อนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉิมชั้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงกรองแก้ว  อินใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงชยุตา  โพธิ์สะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงชนกนาถ  ก้อนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงณัฐฐา  คำสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงอนุธิดา  พันหลัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายมนัส  วัฒนาวรสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงปุณณภา  สังขดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คล้ายเผือก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายพลพัชร์  วณิกุลพิทักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้มสุพรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายอรรถพล  พินเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายณัฐชนน  นาคน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงพรประภา  สามงามไฝ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงธีรกมล  คุ่มหน่อแนว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงวรศิริ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขำรัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงสุรภา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายพิชญางกูร  ขำปลอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายกรรชัย  แพบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงจินัชตา  กันปี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายอันดามัน  มีพยุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายญาณพัฒน์  ป้อมบุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายอชินวัตร  คุ่ยชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงพัณณิตา  ทามี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงมัณฑณา  ทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงกันติชา  พันธ์ไชยา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงณฐมน  พันธ์ธัญกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายธนทัต  ถวิลประภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงชนิกานต์  แช่มมุ่ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงศุภิสรา  วังคีรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายฤทธินันท์  สุรีย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กชายอชิตะ  สติใหม่ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กชายเจษฎากร  เปรมโพธิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กชายธนกฤต  มาศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงปรีรชญา  ฉายประสาท โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงไอรินทร์  โภคินดิษฐวัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสันติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
2014 เด็กชายภัทรกร  ยอดเพชร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2015 เด็กชายปุณณัตถ์  พ่วงกระทุ่ม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงจิรัชยา  เกตุหอม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2017 เด็กชายรชฏ  ฟูน้อง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงสุธินันทน์  ทองคำ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงกัณฐมณี  ฉิมสา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดำจ่าง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงกรกมล  หงษ์ศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2023 เด็กชายพชร  แป้นน้อย โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2024 เด็กชายวรรณะวิทย์  แสนทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงพชรบงกช  ผเด็จพล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงจิราพร  ฉิมชาวนา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2027 เด็กชายฉันทัช  คงศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2028 เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กชายธีรศักดิ์  รอทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงปริยากร  ทองสนิท โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงวรวีร์  ฤทธิ์ทรัพย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมชัย โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงเมธิฎา  สุ่นสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กชายธนภัทร  แสนดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กชายธาริน  โชควรกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2037 เด็กชายภัทศกร  แสนรักษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2038 เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2039 เด็กชายพัสนัย  ใฝ่กุศลกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
2040 เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์พงศธร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงจิรัชญา  เนตรโม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาคยิ้ม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายณัทพงษ  ปั้นคุ่ย โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายชยทัต  โฆษิตวรกิจกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายธีรภัทร  วันจิ๋ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงเกตสิริ  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงณิชานันท์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุรีย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงประสิฏา  มาตุรงค์พิทักษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นุนารถ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงณิชาภัทร  แจ๊ดล้อม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วสระแสน โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงชนิษฐา  วัฒนะ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงอชิรวิตา  คงหุ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงบุณยาพร  จุลมานพ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงโซเนีย  บุญลาภ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายธนัฐกรณ์  อู่พุฒินันท์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายอภิชา  ขุนมธุรสปฐม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายศิวัชพิช  โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์ยัง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายพัฒนพล  เทียนพันธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายเมธัส  ฉัตรเงิน โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายวัณณุวรรธน์  โคตรเสนา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายศรณัฐ  สรรคชา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงทิพย์หทัย  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงณัทพัฒน์  แย้มกลีบ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วนิล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงจิรัชยา  ผูกพานิช โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายกฤตภาส  คงหุ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2071 เด็กชายปุญญวัจน์  ศรีทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นหอม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายวายุห์นันต์  สังข์วงษา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายศตวรรษ  วังศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายสิรวิชญ์  อาภัสระวิโรจน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายกันตพงษ์  วงษาวดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายนิติภูมิ  พิงสำนัก โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงวัฒนะสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงรวีนาถ  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงสรัลชนา  เลาะเซ็มวัน โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีชาติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงสุพรรษา  ธูปกลิ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สนสาย โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงกุลธารินทร์  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์กำเนิด โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงเพราพิลาส  แดงด้วง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงธนน์ธรณ์  แก้วกระจ่างสินธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงแพรวพิชชา  คล้ายหล่อ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงณัฐชานันท์  นุชหนู โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายชัยวุฒิ  มณีฉาย โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงณัฐสิการ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงกรกนก  ศรีทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงพิชชานันท์  หุ่นจันทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงปิ่นมุก  คชนิล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายอัครวินท์  ภู่เรือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
2097 เด็กหญิงณิชนันท์  สุขประสาน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
2099 เด็กชายธนกฤต  อินทฉิม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
2100 เด็กชายธนัชพิสิษฐ์  ศรีขวานทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
2101 เด็กชายพีรวัส  ทองชู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
2103 เด็กหญิงฟ้าใส  ประจวบผล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
2104 เด็กหญิงภาพิมล  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
2105 เด็กหญิงศิรประภา  สมัยครีพ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กหญิงวรวิสาข์  ราบรื่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
2107 เด็กหญิงชนิกานต์  หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
2108 เด็กชายศิรศักดิ์  กานสำโรง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
2109 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แรมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
2110 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
2112 เด็กหญิงณภัทร  วิวัฒน์ยุวะถาวร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายธิติพงษ์  แสนธิไชยา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองแสง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายอติวิชญ์  พนมพริ้ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายนรวิชญ์  ฑิฒฝั้น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายกมลพรรษ  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กชายสุดเขตต์  กล่ำทวี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กชายชานล  เตชะกิติกรกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กชายธนกร  ขุนคงเสถียร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายชนัญญู  ขุนหาญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายศุภกร  ภักดีวรการชนะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายอดิทีปย์  แซ่วี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงภัคธีมา  จันทร์ชาวนา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงมลฑกานต์  คงเกษม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงโยษิตา  นพมาก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายพฤฒิพงศ์  วันยาสิงห์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงณัชชา  เนี๊ยะอั๋น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงจุฬะปภา  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงธัญพิมล  บริบูรณ์ โรงเรียนเซนต