รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  มากซุง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอนันญา  แก่นกำจร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงมานิตา  อ่วมอิ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอนัญญา  บุตรแปง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณิชารีย์  อ่ำรักษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายถวัลย์พัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชิตา  สังขจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชชานนท์  อยู่สิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตเมธ  เคาไวยกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุภาวดี  นวลหุ่น โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกมลชนก  กุลณาวงค์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธันวรัตน์  ชุนศิริทรัพย์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขวัญข้าว  อนุกูลเรืองกิตติ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอภิชาติ  กระสายทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอัฏพร  โสแก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพรธีรา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงบุญ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอารวี  นรการ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิรชญา  มะสิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชาญาฏา  รักขิตะวัฒนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิญาณ์  ราชคม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอิงลดา  กาศสกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจารุกิตต์  มากพา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีทองสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกุลณภัสสร์  เปี่ยมสิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายบริวัฒน์  พิมพา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธีรภัทร  เศรษฐสมบูรณ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายพงศ์ปณต  กลีบใบ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรัชฏาพร  เปี่ยมศรีเพชร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนพธีรา  หริ่มเทศ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพัตรพิมล  ใจจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนภัสชา  รุ่งเรือง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายคณพัฒน์  อัปปะมัตตา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงภัททิยา  มั่นคำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัฒน์สรณ์  พิสิษฐ์เศรษฐี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิชญา  เณรหลำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปรีณาภา  ชมศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์น้อย โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพชรพร  ขันตีกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบุญฐิสา  ประยงค์กุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  อนุกูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกชกร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเมธาวี  คงทน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายสรวิศ  อ่อนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายศิรวิชญ์  สันตติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนียมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรวินิษฐ์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายนริศร์  ปาลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายเกียรติพงษ์  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปุณยนุช  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอรพรรณ  เกิดหิง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภัทรศักดิ์  ดาวสกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภิณชะรัชย์  ชุ่มมั่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปาริชาต  สังข์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธาราทิพย์  คำยันต์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุกัญญา  แสงอัคคะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจินต์จุฑา  หาลาภ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปาณปรียา  บรรเจิดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภาณุวัฒน์  ตาลเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณิชานาฏ  ไชยเหล็ก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายศุภกร  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายชัยภัทร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐพล  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายรชต  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอรปุลิน  พวกเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายวชิรา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศุภิสรา  อินสำเภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกุลฤทัย  สุมาลัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปภาวิชญ์  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายอนันต์สิทธ์  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธัญชนก  ธนัชลาภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพัชรินทร์  เผ่าโมด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายณราธร  รัตน์ด้วง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายสัณฐิติ  น้อยนาเวช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายปัณณวัชญ์  พิมพาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสิรภัทร  สั่งศร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายนิรวิทย์  ปันอิ่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปราณปรียา  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐภัทร  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายปฤญจ์  เเท่งทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงจิรชยา  สีมา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรวิสรา  สมบูรณ์สงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงญาณิศา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายปองกิตติ์  ชูสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธนดล  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายจตุรพร  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายปภังกร  โภคศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกุลณัฐน์  ภู่กัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกอบุญ  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุวิจักขณ์  เปรมสิริรัชกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรุจิราภา  จั่นประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธนัชชา  ทองประสาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปริณดา  วัยวราวุธ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญพัตร์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศุภกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจีราพัชร  อยู่วัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทรคณา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงญาณิดา  อาจสัตรู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจักริน  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอันนา  พงศ์อายุกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนพพรรณ  สหเมธาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวริษา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนวพรรษ  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกิตติวัฒน์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสุรยุทธ  อยู่บุญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงมาธวี  แสงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภู่ไสว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงลภัสรดา  กล่อมกำเนิด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรพิมล  เงินเส็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปฐมาพร  ชุมวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงแก้วกัญญา  สารคุณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชลกานต์  โคชะราช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอริณยากรณ์  อัศวีนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศศิภา  กล่อมดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์บุญนาค โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกฤติมา  บุญผล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกษิตานันท์  กลางสอน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฟ้าใส  สาลีฟอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนิชนันท์  ชูยุทธ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายญาณพงศ์  สีสมพาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกาญจนา  เพิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จุ้ยสกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิรวัฒน์  ไล้พรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเตชิต  ปิยะจรูญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิรินทร์ลดา  เหง่าศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศศิพิมพ์  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเฉลิมชัย  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ปรักมาส โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายดนยวรรธน์  เครือประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายรชต  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายทรงวุฒิ  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐนันท์  สอนริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปรีณาภา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญนภัสร์  จันดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอดิรักษ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤตานนท์  ธำรงปฏิภาณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพชรมน  ตันหยงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปพิชญา  แนมบัว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชญาภา  ต้อขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณฐกร  ชอบรักษ์ฉันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุปรียา  เสือเหลือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภัทรพล  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนาถวัฒน์  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงบุญยอร  เรืองจิตชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกนกพร  เนตรมีขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเกียรติยศ  ปรีดามณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนัฏฐวรรณ  มีสมพร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกฤษกร  พันธุ์ส้ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนนทพัท  ม่วงเกตุ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปิยังกูร  พิสูจน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภาณุกฤษฏิ์  สายราม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปิ่นศิริ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงคนธรส  หาเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสิรินทิรา  อินทรา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หล่ายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนพสรณ์  เดชจบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงขวัญข้าว  ติ่งมัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวณฐนนท์  ดีบุญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกรวิชญ์  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสิรวิชญ์  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวณิชญา  ทีสี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิดาภา  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเพียงพิศ  โลทิม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกันต์ธิดา  อ่อนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอธิปภูมิ  อรรถรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภูวศิษฎ์  ยศธนู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนันทิดา  อยู่ถมยา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงโชติกา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณภัทร  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญจพร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรัญญา  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพัชรพร  จั่นมั่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมทัต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัลยกร  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศุภฤกษ์  แป้นถนอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกชพร  จีนน่วม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภาคิน  เพชรนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายสหภาพ  เปี่ยมอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชนนิกานต์  มานิต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายวรเลิศ  ฤกษนันทน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายอิทธิพล  วงค์เขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายวรากรณ์  พันทับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายเกียรติมนัส  จันทร์แป้น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ยศมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐนัย  วงศืพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายธณกฤษ  วิเศษแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายชัยวุฒิ  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายเทวินส์  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายชยานันต์  มั่นศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายอัฑฒกร  ไข่เกตุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายรัชกฤช  บุญโชติวฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายกฤชณรงค์  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายภีรภัทร  ไข่รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐกรณ์  สากุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายจิตติพัฒน์  ผะดาวัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดีมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายปัญญากร  ศรียิ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวยพวก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงภัคนันท์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงภัทรธิดา  เนตรสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวศินี  แจ่มทิมบำรุงสิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงมัญชรัตน์  คงเนียม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายธนากร  สอนจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงลักษิกา  อภัยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายธีรเทพ  วิทัยสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายรวิภาส  เขียวต่าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงไปรยา  เชื้ออินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายอัสนี  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายยศวริศ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงโยธิตา  รวมครบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายผลิตโชค  เข็มทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เงิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายวรุฒม์  พวงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายเมธากร  คำจ่า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายเมธิชัย  ไชยฮด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บางขัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปวีณ์นุช  แก้วมุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงนันทิยา  บัทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอริศรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายศุภกร  ปลื้มประมูล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงลลิตา  จันทรางกูร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกมลวรรณ  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอรรถวุฒิ  เหมเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพิชิตฌาน  ทองแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายก้องภพ  จันทวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายอนุศิษฏ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพัชรินทร์  มีกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายธนกร  เทียนมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรสิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงฌาณิษาห์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอรัชพร  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปณิตา  สนสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายอรรธพล  บุญโต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสิริรัตน์  สอนสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์สอน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอุษยาภรณ์  หอมแดง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงจิราพัชร  ส่ายพุฒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงมัณยาภา  ศรีนาม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงยลดา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายภีมพล  ชัยโย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายวรภัทร  สุขรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายศรายุทธ  โคกศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงญาณิศา  บุญโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์มา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนิรดา  ขวัญเถื่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุดยอด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณัฐชา  ทราฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพรรณทิพย์  ผ่องศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปริยา  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปัณณภัสร์  มัชแมน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงญาณินี  บุญมาก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพิชชากรณ์  ศิลลา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปณิตา  อั่วหงวน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณปภัช  แสงขันตี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธัญเทพ  มีศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นายกมลชัย  โสมประยูร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นายภูวดล  ลักษณาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายดุลยทรัพย์  นามเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายภูมิพัฒน์  วงษาบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายรณชัย  มาตย์เฮือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปณุสรณ์  พูนเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงดมิสา  เหลี่ยมแฉ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนฐกร  คำแฝง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสกุลธิดา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรักเกล้า  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนวินดา  จุ้ยแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุพิชชา  เพ็ญนคร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนฤมล  ฤาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศรุตา  โตเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกฤติกร  จันทร์กอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศุภณัฐ  อ้นนารี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายฐปณกร  กลั่นนุช โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายคณิศร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสถาพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุทธิพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุภกานต์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวิชญาดา  นิมิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนภาพร  แสงตุ๊ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชญาพรรณ  เอี่ยมซิ้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงลัดดา  แก้วสอาด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปัญญามี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงโมริน  พรมดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอัมธิกา  ฉิมคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายรัฐพงษ์  วงษ์ขาว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพีรวิชญ์  วังทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสุวรรณศาสตร์  น้อยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนิรภัทร  ผ่องอรุณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพีรยุทธ  คำมีภา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุวิมล  ทองพู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐพร  พิศอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกมลพรรณ  พิมพ์เสนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอภิสิทธิ์  สมีเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนียมปูน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภัทราพร  พุกสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศลิษา  ส่งพุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐธิดา  สินกำแพง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภีรพัฒน์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพีรกานต์  ช้างทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิริพร  ช่างทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวริศรา  รอดเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนัยนา  สุดวิลัย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนิชา  ศรีพึ่งจัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม