รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชารักษ์  อักโขสุวรรณ โรงเรียนวัดประดู่ทอง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุภัทรา  พงษ์สวรรค์ โรงเรียนวัดประดู่ทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายหรรษกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปภังกร  มาเอื้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอภิญญา  เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญรัตน์  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปริยภัทร  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเทพนรินทร์  บัวเพชร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณฐพงศ์  เธียรสุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายสรวิชญ์  พิจิต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายอดุลย์  อุสมาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไข่แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภฤศ  พรหมยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฉายปรางค์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมไชโย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายทรงพล  ชีวะสาโร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนิติภูมิ  โชติไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายวรากร  เก้าคุณากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤตภาส  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพัชรพล  นาคขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธรรมรัตน์  จิตขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธณรรถกร  ปานทุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายศักรนันทร์  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภัทรดนัย  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายเตชินท์  อักษรผอม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชนกานต์  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์  วัฒนอัมพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรรษมน  ใหม่วุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐมน  เหตุทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เปล้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิรสุดา  ชวเศรษฐโกศล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรัชญา  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพีรดา  บงสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  พราหมณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายอัครพล  เทศนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปัณฑิตา  วุ่นบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพลอยงาม  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภูษณิศา  ชอบเสรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชกานต์  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายชนาภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพุทธิพรรธน์  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธัชชัย  คงศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภัทรชัย  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพันธรักข์  บุญนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายสุภสิทธิ์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายชุติเดช  อะนะกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธำรงศักดิ์  บุณยาดิศัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายภคินธร  เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเขมนิจ  เทพเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสโรชา  เต็มยอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพรรณรมณ  ทองฉิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสหพิชญ์  มูสิกปาละ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสรสิช  ทิพยอนันต์กุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายวสุ  เทพเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภีฐภัทร  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายกัญจภพ  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชาคริยา  สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายฐปนวัฒน์  เดชสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภสันห์  ชูขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายนัทธวัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพัสกร  ทองสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายปฎิพัฒน์  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภควัต  ขุนพรหม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายรฐนนท์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายภูมิสิริ  สิริเบญจมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายปภังกร  ขาวนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกวิสรา  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภูธิป  นิตยเดชพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายยศวริศ  ขุนไชยทัน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธานัท  รักษ์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปณิตา  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายฐกฤต  มานันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายกีรติ  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายณฐกร  รัฐคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายภัทรกร  จันทคณางกูร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายนพรัตน์  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุขุมาลินี  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมเศษ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนิศามณี  ท้าวซุ้น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชยมน  สมสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชนัญชิดา  หัสเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนลพรรณ  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปริชญาดา  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธารเทพ  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มรกตคันโธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูนช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายคุณาพฤกษ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โกศัลยวัตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรันย์สิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนภัสกรณ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายคณิศร  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงแพรวา  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายสุภกิตติ์  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพิชญาภัค  ขุนหมาด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายณัฐชพน  จุลพูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงยศวดี  หอยสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณีรนุช  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเปรมสิริ  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอันนา  พูนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายชยพล  ทิพย์สง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณพสร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วกล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฉัตรติญา  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายสิรภพ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายคณาธิป  ทับยัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายกฤษฏิ์กุล  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายกมลชัย  นวลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวรรณิก  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปริชญา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายชัยพร  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญพรัต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายปุณยวัฒน์  สงย้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชนิกานต์  เกื้อพะระ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายกิตติมนัส  เหล่ากอ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปวริศา  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปุณยาพร  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนนทพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงดารินทร์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  โปชะดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงบุณยอร  ยิ่งสมถวิล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงทัตพิชา  วิทยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเพียงตะวัน  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรางคณา  พัฒนาศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธฤษวรรณ  คงพูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอรวรา  เรืองพุทธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนิสร  จันทร์ชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธีริศรา  ทองปันแต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปูริดา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัคธีมา  เศรษฐ์ธรรมธัช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงฐิตามินทร์  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรสังฆาต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชัชญาพร  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปาริชาต  ทองไซร้ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภูหิรัณย์  เอียดดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศิวกร  บุญเลิศกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐชนนท์  จูดมาก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนัทนันทกาญจน์  บุญญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนัจกร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปกฉัตร์  แก้วยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกรผกา  จอมประชา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายยศพัทธ์  จันทร์แนม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูมิรัฐ  ชูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุภกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุจิรา  ทองแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณภัทรดา  เรืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิภัทรา  มากหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศุภสิน  ช่วยพิชัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เนียมเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกรณ์ดนัย  จิตใจรัก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัชชา  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงหทัยกานต์  ศุกลพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยรุต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมคล้าย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐณิตา  ช่วยเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพุทธา  สุชนก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนัฐวัฒน์  มากกนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศศิรินทร์  มรกตคันโธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงราชิดา  คงชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศุภกร  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชาคริยา  หยะกังฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐภาวีร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศุภวัชร  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภันทิสา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกันตา  เกียรติเลขา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภูริชญา  เอียดเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  นันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูมิภัทร  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิชญา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนกฤต  รักล้วน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพชรกร  สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปวีณ์กร  มีฉิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนันท์นภัส  กาวชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอินทรชิต  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอติวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศิวกร  ชูสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีหิรัณยุปกฤต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูดิส  บัวยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงแพรวพิศุทธิ์  จันทร์ลาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกฤติน  ปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงทักษพร  นุ้ยเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเนตรอัปสร  คำภูเงิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนภูมิ  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  คงเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุวพิชชา  ชามภูวราช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพริบดาว  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสรวิชญ์  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธนัชพร  อักษรชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอรวรินทร์  แสงเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอชิรญา  พืชมงคล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนดล  แก้วด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอภิสรา  เลื่องลือสนธิกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศุภกฤต  มุสิกะเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภัทรศร  สินคุ่ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอัยมี่  อภัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พันเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงทิพยาภร  ชุมช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธีร์ณิสรา  คงกาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพัชรากร  ช่วยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิชญาภา  แป้นย้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงยูงรำแพน  ดวงขวัญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศิวนาถ  จริอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญานัฐ  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายฐานพัฒน์  ชูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพนิตตา  จริยานุกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจิตาภา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกันติชา  พัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศศิวิมล  เหมือนพรรณราย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอวิกา  แก้วเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงบุญวสุชา  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  หนูฉ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายภพธร  อินทนุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายภัทรยุทธ์  พุดคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายศิรชิต  จินตสูต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายญาณธร  สันติเจริญโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงวรพนิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงชัญญนุช  นิลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายนิธิ  ชุมช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายธนอรรถ  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายธีรภัทร  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายอัฐวิกร  กูลศิริศรีตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายเรืองเกียรติ  สกลประกายกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัฒิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายฆฤเณศ  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายพชรพล  สงมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายมังกร  พรหมจินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงมลธิรา  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายศิวัช  ชูดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกีรติกานต์  สระประเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายพีรดนย์  สีขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงโสพิชชา  ชุมนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายวรท  เพชรขาวช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายตุลยธร  ทองจีน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายศิวัชช์  ช่างชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายธารทอง  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คงใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายสิริวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายปูรณ์  จีระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายเอกเก้า  เหล็กจันอัด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายศศิน  ชายเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์สว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพลอยอันดา  คชเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลพิมพ์ไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสุวภัทร  สว่างรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงอารีรัตน์  คเชนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงลภัสรดา  ช่วยเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายธีรุตม์  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายเตชิต  มีสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงจิราพัชร  เกลี้ยงกลม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงหฤทชนัน  นามประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายวิชาการ  ก้งเส้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายบุริศร์  ขวัญกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายปริญญ์  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายณฐพัฒน์  วรรณบวร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายณภัชร์  อนุตรพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปาริชาติ  บุบผาแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายกันตวิชญ์  ไวณุนาวิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายเตชินร์  เจริญวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายวรายุส  แซ่เง่า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายภูริพัฒน์  ชูมนตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายกันตพิชญ์  ชูกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายทวทศ  รักใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายชนาธิป  หนูนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายคุณานนท์  ชูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายชลันธร  นงค์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายชานนบดินทร์  นุ้ยมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธีธัช  เกื้อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงทรรศนียา  สัมผัสนพพร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพิชญาภา  ร่วงราช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศศิธร  คงทุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขุนหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพิมพ์ปฏิมา  ทองยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงส้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปาลิตา  เมธีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงชัญญา  อุ่นจังหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายวิชญ์ภาส  ชูมากเลี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายอชิรวิทย์  สื่อเสรีธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกีรติกา  เศวตฉัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายปรัตถะ  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายศรุต  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงภูมิพัฒน์  เนียมวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายเจษฎากร  นุ้ยขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายณ พปฐม  ร้อยไพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายธีรบถ  พลจรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายหัฏฐกร  เพชรย้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายสรวิชญ์  วัตรขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายปฏิพัทธ์  วุ่นชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายสรภัศ  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายณฐนนท์  เกิดณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายนวิน  กุลโศภิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายสุปวีญ์  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายกฤษณ์พงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปิยาพัชร  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวชิตา  แสงหอย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงธันยารัตน์  วงศ์อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงธิญาดา  จรัสด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชมพูนุช  พุ่มนวน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพรชนก  ทองพุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณัฐลดา  พรหมยก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายปวริศ  ขาวนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายภาคิน  ชูสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงดลญา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายพงศกร  บัวแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายจักรภัทร  เต็มราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองงาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายธนกร  เที่ยงทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายธาวิน  ธัญญอนันต์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แก้วมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงจอมธิดา  สุขพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายกิตติภพ  รุ่งภูเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายกวินท์  พงค์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายชัยพัทธ์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายธรรมกิตติ์  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายชนกันต์  อินทร์เมฆ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงณัชชานันท์  วรรณจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายปวีณ  เกื้อพรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายทิพย์อรรถ  สุดดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายสิรวัชญ์  กลิ่นมะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงนฤพร  เวชมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายณัชภัส  สุริโย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงอัญชิสา  ดำยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายทีปกร  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปุญญิศา  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวสุธิดา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศุภพิชญ์  มีไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธัญชนก  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายชวกร  พุมมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปรเมศวร์  หนูขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสรวิศ  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพีลาชา  เรืองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพัฒน์ทพงษ์  สายแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกื้อชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปิยทัศน์  เพ็ญจำรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอธิรวรรษ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวสุ  แสรใจวุฒิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณชชา  คงสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพุชฌาภา  มาแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสาธิตา  สุขเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุทธินันต์  เพ็งหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวรรณพร  ประเศรษโฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกษิดิศ  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพลากร  ชุมพาที โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวุฒิเสฏฐ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายจีรพัฒน์  แสงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชยพล  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพลวรรธน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกฤตพัศ  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายโพธิกร  เกื้อสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภูริพัชร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณภัทร  ธรรมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธนวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปิติภัทร  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศุภฤกษ์  ทองเที่ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภูมินทร์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธรรศกร  สุคนธากรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพรลภัส  ทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธนัญกรณ์  คงมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณันฐิภาวรรณ  อุ่นแก่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอธิตา  หนูโท โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวีรภัทรา  พัฒน์ช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปวิชญา  หนูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกนกเนตร  อินนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพัชรชญา  เอียดสุย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายทรงธรรม  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุชานาถ  ณ สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนาธิป  เมืองทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอมลณัฐ  สิทธิโชคชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอาภาสิริ  คงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวรรณภา  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจารุวัฒน์  รักปลอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนพนธ์  หนูห่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่ยหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภาณุพงศ์  เขียวศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปิยังกูร  คณะแนม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเมธาวิน  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศิรวิทย์  มานันตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพงศกร  แก้วใหม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรหีด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐพิพัฒ  เพชรโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนพวิชญ์  สงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปุณยวัจน์  นวลเปียน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณฐภัทร  บวรเวทย์ไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเดชาวัต  คงราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพิชญวัฒน์  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายจักรพรรดิ  เพิ่มบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศุภกฤต  ร่วงเหมือน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงบัณฑิตา  ผอมนุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปวริศา  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เมี่ยงมุกข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอักษิกา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงศรัณย์พร  จิตตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไชยวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปริยาภัทร  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนาปักษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงภิญญดา  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายรุจิภาส  ทามโคกกรวด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเมธาวี  เรืองเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิชญธิดา  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภควดี  ศรีสมัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอนันตา  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกชมนวรรณ  หนูนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวริศรา  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอัจจิมา  เทียนวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงศิริกานดา  น่วมประวัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกวินธิดา  คงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกอบรัก  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายคุณานนท์  แก้วบัว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสไบทิพย์  เสนเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงฐานิศรา  เทพดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงยูถิกา  อารีย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ชนะเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายระวี  ศิริสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายสันติพงษ์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายจักรภพ  หาญเชิงค้า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปัญญพัฒน์  กาญจนาปักษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายอภิวิชญ์  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกฤตยชญ์  รุยัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกันตพิชญ์  วุ่นชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกฤษฏิ์  รัตนอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวรินทร  ฉิมวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกฤตภาศ  เรณุมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายฝนธรรมมา  เทพนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสวิชญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกมลชนก  สงศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปียาพัชร  จีนนุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญญ์วรรษา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณิศวรา  เนียมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองทับทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรักษณาลี  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจันทิรา  จันทรมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปิยาพัชร  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงญาธิป  จันทรสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนธิดา  หนูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิยากรณ์  สุรโชติเกรียงไกร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนฤสรณ์  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายเตชินท์  แก้วอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภาสวีร์  ปลอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกิตติญาดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเกษมณี  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอนงนาฎ  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงศศิญาดา  สงเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปรตา  รอดอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกนกจันทร์  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวรภร  บำรุงพานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอัจฉรา  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวิณิชยา  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงคุนัญญา  บุญคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิลปสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกรอร  ธนทรจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวรนิษฐา  ชูเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสิริการย์  ทิพย์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชนกนันท์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงยสุตมา  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปีกุลกัญจญ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายเกียรติยศ  ทองดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกฤติธี  รัตนมุสิก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายสุวิจักษณ์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายระพีพัตน์  ดิษฐรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงธัญพิชชา  รามทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายยศกฤต  เรืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสุวีรา  เรืองพูน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศิรดา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภัทราวดี  อออิปก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ย่องลั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศุทธินี  เอียดภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐชนน  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอันน์นา  รงเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปวรุตม์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนัซมี  สันสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวัชรากร  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงทับทิมทอง  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายกิตติธัช  เม่าทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายภูวิศ  คภะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงธัญยมัย  แป้นถนอม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงโชติกา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายศุภวิชญ์  จิรพัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงนริศรา  หนูวัน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงกชพร  จันรอดภัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงศศินิภา  มากชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายธีรดนย์  ปั้งวณิช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายพัชรพล  ยกมาก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายภูมิรัฐ  นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายภาณุพงศ์  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายบัญญวิต  มากชิต โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ชูสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายนราชัย  พูลสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายพุฒิพงศ์  นิ่มคร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงชนันดา  ชูเงิน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายภูมิพงศ์  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายปฎิวัติ  บุษราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายกำพลศักดิ์  เกลาฉีด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายศุภวิชย์   จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอัญชลี  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงเสาวริน  เกาไสยานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายสิปปวิชญ์  แดงบัว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกนกวรรณ  สินดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงดลชนก  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงนลินทิพย์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายธรรมรงค์  วางกลอน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงมนัศญา  รักรอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายณัฐกรัณย์  รัตนสุภา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงณัชชานันท์  สงด้วง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงอัยนาฮ์  ชนะมณี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายกรณ์ศิวิชญ์  สงสมทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายสรวิชญ์  ขุนคต โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายไตรภพ  รังษีสว่าง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  พูลสง่า โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายก้องภพ  เย็นใส โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายกัณทร  อินทร์ยอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายญาณพัฒน์  ปฐมกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายนนทพันธ์  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปั้งวณิช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายนภัสกร  หนูผุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองชูดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงกิตติยา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงปริฉัตร  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงปีติอร  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดราช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายพิรพัฒน์  ดำชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภควรรณ  จินา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภัสวรรณภรณ์  มิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฐชา  ยอดขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงลลิตา  หมื่นชนะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงลลิตา   จันสุกสี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณัฐกิตติ์  สังแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสิทธิชัย  นิ่มดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายสิรภพ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายปริญญา  ชูขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุภิสรา  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนภสินธุ์  มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงฐปณัสม์  พลนุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณฐิตา  ขาวเผือก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุชานันท์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงภัทราวดี  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนันทกานต์  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชนิกานต์  รอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกรนันท์  แจ้งจุล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิทยารัตน์  แกนเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงเบญจพร  มาอินทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงจีรนันท์  หนูชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอมลณัฐ  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวีรปริยา  สุขชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพีรณัฐ  พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงญาณิศา  พันนายัง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภูวดล  สงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวรพล  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธิติพันธ์  เทพชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มทิม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงภาวิดา  เตี้ยนวล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายฤชายุ  ชูสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงฐิติกาญจ์  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายกฤตนัย  เพ็งหนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุภัสสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกิติศักดิ์  ยูงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปิ่นมุก  จันทร์ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภาพัชร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายกรวิชญ์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปิยังกูร  ชูเรือง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปวริศร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทองปาน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธนทัต  เสนพริก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายชวกร  รักษ์หนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกันติชา  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกฤติยากุล  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอฏิมาพร  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงฐิดาพา  เถื่อนเทพ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกิตติพัฒน์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายศรุต  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพรรัตน์  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวิยดา  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกันติชา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอภิษฎา  รอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงศวิตา  บัวศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงรมิดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงเรณุกา  พัฒนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศนิชา  พงศ์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพิชญา  จันทรเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธนพร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินรอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอนัญญาภัส  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายณฐกร  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงรติรส  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายสกลวรรธน์  แก้วนพ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายศุภศิษฎ์  สิทธิ์มาก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวีรยุทธ  หมาดสะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงชนาภัทร  เพ็ชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จุลานุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอารยา  สุกผ่อง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีโดน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายธรรม์ณภัทร  มากจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายปิยะชัย  คงทวี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงเมธาวี  บัวทองเรือง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายภานุรุจ  มาเนี่ยว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงปุณิกา  มุณีโน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายธีรเมธ  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายศุภกิตติ์  เงินเจริญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายรเณศ  จันธำรงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายณัฐกรณ์  คงทองฉิม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงโยษิตา  สุวานิช โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงประกายเพชร  เพ็ชรทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงวิชญาพร  ทองพรหม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงชินานาถ  อินทร์แก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงณัฐณิชา  คชสิงห์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงสุจิตรา  สลางสิงห์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงจิตติ์สุภา  ธรรมเพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายสิทธิโรจน์  รอดเนียม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงโสภิตา  มูสิกะอุปถัมถ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวขาว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงวรกานต์  ทองพลาย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายณัฏฐากร  ชูเพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงวรัทยา  มากช่วย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกฤติยาณี  หัสมิตต์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงศศิภา  อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงนุชรดี  อินนุรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงณัฏฐิธิชา  คงจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงปรางค์เทพ  อภัยรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงรวิภา  ทองทวี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงวรรณรดา  ศรีเกตุ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายธนกฤต  แก้วขาว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายวรกันต์  ระเบียบ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สงยัง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายภูษณะ  ทองดีเพ็ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายปฐวี  ปานมั่น โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายณัฐิวุฒิ  เหมือนขาว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงอรณิชา  สาสังข์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมปลอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงปวีณา  แดงโรจน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงกชพร  นิชพันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงบัวชมพู  ชูแสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงจิรสุตา  ชูแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายพาทิศ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายลิปิกร  จุลสัตย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงฐิตาภา  ด้วงแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงพิชาดา  อุบวิโรจน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงลักษิกา  จุลสัตย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวงศกร  พัดชา โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายติณณวิชญ์  ดุลยาดุษฎี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนาธิป  สงนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายกันตภณ  หนูโท โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูชุม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพัณณิตา  นวนเปียน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายวีรวิชญ์  ฮกเหล่า โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพชรพล  เพชรรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงอริศรา  ชูพราหมณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชุมดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงดลภคพร  สิงห์สุวรรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายสุริยะการ  คุระแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพลภูมิ  คงทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปานเทพ  วรศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงศิวิมล  แสงสมบูรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงโชติรส  ดอนเพ็งจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายสรวิชญ์  เส้งวั่น โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายกิตติภพ  พุทธศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หนูหมอก โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอุนนดาวีร์  ทรงศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงยุวนาถ  ดวงจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐพิชฌา  ปล้องไหม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงมณีรัตน์  เจริญรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนิชนันท์  พรหมทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงจิราพา  ดำนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธัญกช  ทองสม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงวรัญญา  ทองด้วง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูสิกะอุปถัมภ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายภัทรกรณ์  ศรีทัยแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวชิระ  หัสมิตต์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายวีระวิชญ์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายพลธรณ์  ไกรมุ่ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายกิตติธัช  อนันต์เพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสุชาครีย์  ทองพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายนพอนันต์  บัวบาน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพัสพร  แสงมณี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพรรณรัตน์  สุบรรณพันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชุมคง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนัชชา  พริกเบ็ญจะ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงเกศินี  เรืองทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายรังสิมันต์  สุดเรือง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โพธิ์สาลี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนูหมาน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสุชานันท์  ขาวเผือก โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายพลวัฒน์  ศรีมะณี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายไกรวิชญ์  สังคานาคิน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายปฎิวัติ  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอรณิรดา  เกลี้ยงสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายพชร  พตพันธ์เลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุทธินี  หนพะนะ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงทิพวรรณ  เหตุทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวาสิตา  เกื้อดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงเกศินี  ขุนพินิจ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชำนาญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงนภสร  มารักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงนงนภัส  บุญแสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงณฤดี  เรืองศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายกิตติพิชญ์  มูสิกสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายจิระพงค์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วปรุง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีทองเพ็ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงฟ้านำพร  ดำแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงตรีชฎา  มูสิกะอุปถัมถ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกฤติน  ทิพย์มณี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีราช โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนวพร  วีรประเสริฐกุล โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสิทธิโชค  อ่อนแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธนเดช  พลอยดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายพีรพัฒน์  หนูโท โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงสิริสิน  ชนะสงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายนัทพล  วรศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงชยนันท์  ยายมาก โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวริศรา  เมืองแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงพิชชานันท์  มาเอียด โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพาณิภัค  รุ่งเรือง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงเกวลิน  เพ็งคล้าย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอาทิตยา  พินกลับ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายเหยนซุ่น  ฮอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายสิทธรัตน์  สงสม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอติกานต์  ภักดีจิตร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงวชิรมน  มากจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายคาร์ธิกเกยะ  โลเกช โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูจีน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงดุษาร์กร  ปานนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอริยะ  คำคง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงมัณฑิรา  หนูกฤษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงนิตนภา  สารคุณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงปวริศา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอภิษฐา  พิศาลวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายถนัตถ์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายกษิตินาถ  ยังทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายธนวัต  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงลภัสรดา  สุรเกียรติชัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคพุฒ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคพุฒ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงหทัยชนก  ฉิมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงสินีนาฎ  จุลดำเนิน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกานต์ทิมา  ช่อสม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงมัณฑนา  คงหนู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษร โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไข่คงรอด โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงเวณิกา  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายกฤตยชญ์  ปรัศนียาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายพัสกร  นุ่นนา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายตะวัน  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายธนาธิป  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายพงศ์พัฒน์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอียดหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงอุมากร  แสงขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงมนตกานต์  บุญทรงธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงปวริศา  แก่นคล้าย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงปุณญธิดา  กรอบเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายนพธรรม  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงวิมลสิริ  หมื่นรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงรุจิรา  วงศาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายณรงค์สิทธิ์  สุขดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายภาณุพงศ์  นิลปักษา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วพิลา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงพัทรดา  รักชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงรัตนากร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองไซร้ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงณิชกมล  พงษ์สุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธุมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉิมสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายอัศม์เดช  ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงวีริสรา  เกตุชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายอติวิชญ์  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายนรภัทร  คงไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายวิชญ์ภาส  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงยศวดี  บุสมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงนัฎธิกานต์  พลคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงภัทรียา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงวรรณกุลิน  สาระพิทยาธร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงบุญญาพร  ภู่วิจิตรสุทิน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี้ยงสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงจิรกาญจน์  เหมือนทองกลิ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายกอบการเอก  เรืองพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงนริสรา  หน่อทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายกรณ์ดนัย  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงชนกพร  ดวงมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงอัครคีตา  อักษรเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลีัยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงวรพิชชา  กาวชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายเตชิน  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงอภิสุตา  สนธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงกรณัฐา  ชุมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  อเปสริยโย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์สุทัศน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงรุจิรา  นาคเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีนวลเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงณัฐชนา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงญาณิศา  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงสุธาลินี  ช่วยยก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายชยุต  มณเฑียรสุภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายบรรณวิทย์  จันทรขนิฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายศุภฤกษ์  เกิดวัน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาปา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายณัฐพล  อินทร์จุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงโสวดี  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงภัทรภร  แสงหอย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงอัญชิสา  อินทร์ปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปราบปัญจะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงณภัทร  หงษ์โสภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงบาจรีย์  นุ่มจอก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงภัคธีมา  รอดเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนน้อม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพิมมาดา  เลขา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สถิตระวังภัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายภัทธร  ด้วงช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงนันทวัน  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วประถม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกฤษนนท์  บุญโยม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายอาจกิจ  ลายขวะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายภัทรพล  เพชรสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายนักรบ  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายจักรินทร์  คงเหมือน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายสาริศ  เกษมุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงบุลพร  จตุรพิธสุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงศราวัสดี  จูดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงรินลดา  ตั้งประภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณัฐวิภา  มาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายภูมิพัฒน์  มากมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเขมณัฐ  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อมรปิยกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ลิ่มอนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพีชญานันท์  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงพันธิตรา  สุวรรณศฤงคาร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณัชฐพิธิดา  คงเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุขยูง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงภัทฎิยา  รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงมัณฑิตา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงนันท์นลิน  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภูษิต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายโสภณวิชญ์  ด้วงไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงนภัสสร  ทองยัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณิชาบูล  เกลาฉีด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงอนัญญา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายกิตติทัศ  เตียวเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพันพัสสา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงวันรพี  เดชสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงธันยพร  ไหมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงณัฐชฎา  พิศาลวัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงณิชกานต์  นุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายปวริศร์  คชฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธิดาทิพย์  พลวงงาม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงวริศรา  พรหมเม่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงมัลลิการ์  แก้วบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงอดิศา  ดำมุณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายศิรศักดิ์  ชุมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวริศรา  บัวชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงภัทราวดี  ลายขวะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพันธิสา  หอกเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงมาริษา  ภูเบศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงลุมินลดา  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงทองมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพีรดา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงวรัญญา  ธีลาศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงญาณิศา  สันเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงนรมน  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงกมลชนก  อรัญวารี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงวรัญญาทิพย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงศศิภิมล  พริกสุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงวริศรา  พรมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงสุธิศา  ทองพลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงนุชนาฏ  แก่นอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงณัฐกฤตา  งามดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงศิลป์ภัสสร  หมานริม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงณัฐยา  ไชยวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงนฤตปรีชา  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงแพรนภา  คงนิล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขสันต์สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายธนวรรธน์  คลองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงสิริพร  ไหมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายปภพ  หนูเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายชญานิน  ซ้อนขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  ราดจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงจิรัชยา  มะโนภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงวิกันดา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงธนัญญา  จันทะศร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงกัณฐิกา  รอดสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายประยุทธศักดิ์  พูนชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายธนกฤษณ์  แก้วเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายศิวกร  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงฐิติกานต์  กลิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงปวิชญา  ชูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายชยพล  พาป้อง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงนัทชนาถ  คงช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายศิริวัฒน์  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายจิรกิตติ์  ภักดีวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายภัทรพล  ราชาประจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงเจมนิจ  จันทวดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายวรนิพิฐ  ทิพยะ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายธีวสุ  จิตรราม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังแสตมป์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงปรัสรา  ขุนพล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงโยษิตา  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงอรกานต์  จิตบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงปณิตา  คงชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงอ้อมกร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายรัชตะ  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชูเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กชายณัฐพล  อินทร์เกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายเมธี  ยิ้มปลื้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายสุชา  พุฒจอก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายสิรธีร์  ศิริมโณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายชินภัทร  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงเรืองตะวัน  ขณะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงดวงหทัย  ทองสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายปัญญากร  สงนวล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายกมล  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายยศวริศ  วาซู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉูหวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงจันทกานต์  เจ๊ะหีม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษฐสะโร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงณัฐฐิชา  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงศยามล  จันทร์ด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงแพรวรรณ  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายเรวัตร  ศรีจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายกัลยวรรธน์  หนูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายบุณยเกียรติ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายชาญฉกรรจ์  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายหาญณรงค์  มุสิด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงวรางคณา  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงวัชรวีร์  อารมณ์เอื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณิชาภัทร  เตชะวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงศลิษา  ทุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายปัณณวิชญ์  ช่วยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงวรรณิดา  กวางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายพอพิชัย  เพชรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายรณกร  พิพัฒน์งาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายศุภชัย  สิงเนี่ยว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายรัฐนันท์  รัตนพันธุ้ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายธนกฤต  ขาวอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงอนัญญา  เสียงหอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายพงศพัศ  พาป้อง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนาละออ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายเอกวิกร  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงณัฐวดี  ดีนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายศักรินทร์  เหลาบัว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกชพร  ใหม่อ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงเสาวดี  แพะทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงอภิชญา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงวิชญาดา  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพิชญนันท์  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายธนกฤต  เกื้อบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงภัทรภร  เจริญขุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอิศวีร์พร  สำราญสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงพรชนันต์  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงฐิญาพร  สมจีน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายวัชรกร  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายศราวุธ  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายจตุรภัทร  ดำเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายปรมัตถ์  ชุมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงชมพูนุช  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงนันวิกา  มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงมัทยา  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงเมษาวดี  สุดชนก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปิยฉัตร  ชูเท้า โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงสิริกานต์  ชัยสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงธิณัชชา  หนูแจ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงสาฐิติยา  ไพทัน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายนัธวัฒน์  แก้วขุนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงเพชรมณี  พุ่มยงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงนงนภัส  เตชะวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายกันติธร  อินริสพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงญาณิศา  แสงหนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงกมลพรรณ  ยอดซื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงภัทรพร  ผ่องอำพัน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงชลิตา  ทุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงไอศิกา  จันทร์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงระวิวรรณ  ทองพลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายภัทราพร  ล่องอำพัน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงธิดากริช  คำบุบผา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายธนกฤต  นิ่มวุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์รอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายธนวินท์  วัฒน์หนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายยศพร  ชูเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายมงคล  ชัยรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายสิริโชติ  กลิ่นนิรัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีละมุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงญาณีรัตน์  นมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณัฏฐริดา  อ่อนชู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงณัฐษกานต์  รุยหะชู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงพัชราภา  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงวรางคณา  แป้นชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงวลักษ์สุดา  สังข์นุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงอจิรภาส์  ทองจินดา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงจิรัชยา  หนูพลาย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วศรีขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายเตชะสิทธิ์  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงจินตนา  ทองพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงสุธีพร  ศรีราม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายวุฒิภัทร  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพิริศา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายธีรเทพ  สงเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายฐิติสุทธิ์  สมจีน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายศรัณย์กร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงสุภัชชา  หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงอาภาพรรณ  รักเล่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงบุษปวัน  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงชิตชนก  วุ่นน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายวีรภัทร  กองพรม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญวิสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สีหราช โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายณัฐวิทย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงญาณิศา  หนูเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายนฤเบศร์  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายวรภัทร  เอียดหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายนัทธพงศ์  ชูช่วง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายฐิติศักดิ์  เทียนเสรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายไกรเลิศ  ด้วงอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายชาคริต  จันทรากุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายทัศน์พล  ทะประสิทธิ์จิต โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายปวรเชษฐ์  เพชรเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายพิชชากร  อินเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริมโณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มมะลิ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงสโรชา  แดงบัว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงวันวิสา  นิ่มวุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงกานดา  มุขตา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงทศวรรณ  พรหมเช็ก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชุมรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงบุศราพร  บุญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สามดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงอัจฉรา  นิ่มมา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงวรรณฤดี  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงสุพิชญา  ไวยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ช่วยสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงกัลยาณี  สังข์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายนิทิวัฒน์  แสงสุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายคุณานนท์  ผลบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงวิชญาดา  มูลไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงนันทกานต์  เสมาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายณัฐนันท์  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุขจุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายจิรายุทธ  ทองเด็จ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงณัฐนาท  ตุลาธน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงสุธีธิดา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพัชญภรณ์  พรหมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเปรม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายณัฐกรณ์  อินทร์ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายรัชชานนท์  ปานศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายทวีศักดิ์  เพชรสังวาล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายวุฒิพงค์  เหมือนเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงศศิประภา  มุสิกเสรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายศิวกร  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กชายธนาวุธ  ยิ่งเสมอ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายดรัณภพ  แซ่เจ้น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายพงศกรณ์  พงษ์เพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กชายกิตติพัฒน์  หนูเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กชายชัยวัฒน์  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กชายพาทิศ  นวลอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงณัฐทิชา  ทาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงสุนิษา  ข่ายทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กชายกิตติทัต  ยิ้มสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงศิริกาญจน์  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชอบงาม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายจตุฌาน  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงเนตรนภา  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขุนชิต โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงจีรนันท์  พลายงาม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงศศิษมา  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงวิลาสินี  มุสิกเสรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงสุพรรษา  ข่ายทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงพัชริศา  พลายแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายกิตติชัย  ไข่เส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายณัฐนนท์  ไชยทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายปิติภูมิ  คงเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายตรรกภพ  สยามพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกรด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายธีรภัทร  สินธ์ุแสน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงศิรินภาวดี  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงรติมา  กัมพละไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายภรัณยู  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายปิยะดล  ประไพภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ชู โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงกฤษณภา  อำพัน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายกันทณัฏฐ์  สนิท โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตวง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงภัธทราวดี  โถล่อง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายกนก  รัตนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงรัชดาพร  ประคองชีพ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงธนพร  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงประกายดาว  กรกฎ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสุพรรณษา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนภสร  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงกาญธิดา  ชนกชนีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงธัญเรศ  บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงสุนิสา  ถาวโร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงภัทรภร  พรรณไวย โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายพิทักษ์  ทองเที่ยว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงรวิพร  บุญยิ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงอันดา  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฝันนิมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงชนิฎฐา  ชูสิง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โสะขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงอริศสา  หนูเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงบุญยาพร  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายเฉลิมราชย์  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายณัฐนันท์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กชายอัษฎายุธ  ชูลาน โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงนฤกานต์  ร่มเจียม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงนีรชา  แสนเรือง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายวรากร  จันทร์เกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงรวิสรา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงสุธีกานต์  นิลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กชายเทพกร  โสภณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงภัทรมน  หมื่นคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงอธิติยา  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงมานิตา  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงทิพย์ศิริ  คงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงนภัสกร  ยังสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายศรัณย์  อินทร์บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงนิชาวีร์  ถิ่นจะนะ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงทักษอร  รักขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงประภาศิริ  ส่อศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงแพรวา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงการะเกด  หนูยก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงศุทชา  ตุลยนิาก์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลชนะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กชายรัตนทัต  คงมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กชายวัรภัทร  ลิ่ววิริยกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กชายเตชวัน  มุสิกะสังข์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายพันธ์พิพัฒน์  สงทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กชายปุณณวัฒน์  อ่อนแสง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายศรัณย์  สังคะโน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กชายฐิติวริศ  ใจโต โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กชายจิรทิปต์  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงวิปัสสนา  ศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายคณาธิป  ณะรัตตะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงวาเลนไทน์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายสิรภพ  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กชายฬียฤทธิ์  พลายแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงชฎาพรรณ  จริยงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายอรรษวรรธ  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงศิรินทร์นภา  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายกฤตภาส  ชิณนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงรัตนปรีดา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงสุกฤตา  ทาตะภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กชายศรัณยพงศ์  แก้วปราง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงบุณยานุช  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงศุภิศรา  เปรมศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงสุรพิชญ์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวหลี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงสลิษา  คงเหนียง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงนันทัชพร  ดำรงชยานุกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายภูวนนท์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กชายศุภเสกข์  หุ้นไธสง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กชายกษิดิ์เดช  ตราชู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงธนิภรณ์  นาคพิมาย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรวิระวงค์วารี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กชายพันธุ์เอื้อ  ประสมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กชายณัฐพัชร์  คณาวุฒิธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงศลิษา  เสือพล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงอรลัตดา  ธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กชายเจษฏาพงศ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กชายธนกร  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงณัฐนรี  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายภาสกร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  อารีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายนนทกานต์  ยิ้มเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงอภิญญา  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายภูวเดช  คงมี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงณัฐญา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงวรินทิพย์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายภูริณัฐพล  ขุนชำนาญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงธามิกา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงพริมมาพร  อินทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงสัญห์สิรี  คงไหม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายธนากร  สุขมิ่ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงศรุตยา  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงพิญาดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงปภาวรินท์  จินณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายศิวกร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายปัณณวัฒน์  ถึงมุสิก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายฐปนวัฒน์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายก้องภพ  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายนันทศักดิ์  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงไพรินดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายอภิเชษฐ์  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายกัณภพ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงภัทราวดี  ไข่ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้วยเครือ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงศุภิสรา  คงอินพาน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงปารวี  สังข์สี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายณัฐกร  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายธีรวุฒิ  หนูนิล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายณัฐกรณ์  แดงปรก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายสุริยุป  ชัยวิจิต โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงดวงกมล  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายอนุพนธ์  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพราวภวิภาวี  กล้วยเครือ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายธีรภัทร  หนูรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายอธิวัฒน์  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงวรลักษณ์  พริกแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายสุรัฐกร  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงพิชามน  โรจชะยะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงกนกนุช  หนูคง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายกฤตภาศ  กาญจโนภาศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายธนภัทร  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงสุวิชาดา  อิ่มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายอิศม์อนีติ  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงชนกวรรณ  ชูชุม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายสยมภู  ทองต้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายณฐิโชค  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงนิชาภา  รอดคืน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายพัชรดนัย  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายธนวินท์  คงมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงศุภจิรา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายฐปณัช  จันทระ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายเกียรติสวัสดิ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายสิปปกร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงสุพิชชา  คงนุ่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายดววงเพชร  ศรีชาย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงพชรวนันท์  ยกฉวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายรัฐนันท์  เศรษฐ์สุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายพีรภัทร  อินทร์ปราบ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงรสกร  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงปิยพัชร์  เศรษฐสุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงเบญญาภา  ไหมหมาด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงจีระนันท์  หนูยก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงปาลิณ  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงปุณณาณี  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เพ็งหนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายคณพศ  อุดม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงธัญวลัย  ชูแป้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงวรนิษฐา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงเนตรนภา  อนุวัฒนากุล โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายณัฐนนท์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีภูธร โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กชายธราเทพ  จันทร์ชู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงณัชยา  ยตะโคตร โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงศิริพร  แป้นเพ็ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ถัดสีทัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายวุฒิชัย  อักษรทอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายฌาณชนะ  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทโร โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงยมลภัทร  หมั่นภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงวิภาวี  มีมาก โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงภัทราวดี  ชูปาน โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กชายสรพัศ  แก้วงาม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กชายปรเมศวร์  บัวทองเกื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายชิศณุพงศ์  เต็มราม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงนนทกร  รอดเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ฤทธิเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กชายกัณตภณ  เพชรคง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงชฎารัตน์  ชัยชำนาญ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงวิรัลยุพา  จันทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงวริศรา  ซังทราสิต โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงพุธิตา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงวรวลัญ  นาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หนูปาน โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงประกายฝัน  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงศลิษา  ชูสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงอริยา  ขำบุญเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายกฤติไกร  คงมี โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พิสมัย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงหนู โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงวริศรา  แก้วศรีขาว โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงฟ้าติการ  เพ็งผอม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายคณินท์  สุภาพบุรุษ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงกนกอร  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงรัญชิดา  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกวินธิดา  ปราบไพรีราฎร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงนภัสสร  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาวชู โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ช่างประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  เต็มราม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงจุฑามาต  เพชรหนองชุม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงปัณชิตา  รักขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงธีรกานต์  สุกทอง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงศศิวิมล  สงบุตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงชนัญวรัศ  ลายทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายอัครวินท์  เกษรินทร์ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กชายนิธิศธร  นุ่นสังฆ์ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายวีระพงษ์  ใจดี โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กชายชลธาร  คงหาเพชร โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงสิริกัญญา  เกตุขาว โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายชลพัตร  เรืองสังข์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงอัญมณี  ปานทอง โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงกานติมา  นกหุน โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงจิราพัชร  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กชายอติชาติ  ทองขาว โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายเจษฎา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์พรหม โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายพชรพล  พร้อมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมบุญแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงญาณกร  เลี่ยนศิริ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอดยางแดง โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายดนุวัศ  ตาดทอง โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเกื้อ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายอภินันท์  บุญเพชรแก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายศุภกร  แก้วขุนทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทา โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายวีรภัทร  พรมบุญแก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายปุณญพัฒน์  รักจันทร์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายศุภณัฐ  อุทเวียง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายวสันต์ชัย  บุญจาคะ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายธนชาติ  ขาวมาก โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายศักดิ์ศรัญย์  ศรีน้อย โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงปุณยนุช  สมบัติทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงวชิรศรณ์  ทองขาวเผือก โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงปิยนุช  นุ่นปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงสุภัทธิดา  ทองหนู โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงจันทิมา  สีปานะ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงเบญญทิพย์  วิสูตรธนาวิทย์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายภูฤทธิ์  ชุมช่วย โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายชิติพัทธ์  ใหมเต็ม โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายสิทธิกาญจน์  เขียดนุ้ย โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายสุรวุฒิ  แก้วย้อย โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายนฤเบศ  หวานนุ้ย โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายภัทรพล  หมื่นเพชร โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายณัฐชนน  เหมือนชุม โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เพชร โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงมนัสนันท์  วุ่นชุม โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงพรนัชชา  ด้วงสีนวล โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงสิริกัญญา  ด้วงทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงนิชาภา  เวชจันทร์สิน โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายอนุพงศ์  หมื่นเพชร โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงปวริศา  ชูปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงขวัญหทัย  หนูเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายศรีโชคชัย  คงแก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายอนันตชัย  เกื้อทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายกนกพงค์  ทองหนูเอียด โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียดนิล โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายกษิดิษ  แกนบุญ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงสิรภพ  บุญยรัตน์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายศักดา  ผุดคง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายปิยวัฒน์  นุ่นปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายศิริโชค  หนูแสง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายนันท์นภัส  ดวงวิเชียร โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายอนันต์  อนันต์ สีปานะ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจ้ยชุม โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงแสง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ด้วงสีนวล โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงอัญชิสา  รักทองจันทร์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายเขมพัฒณ์  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กชายเตชณัฐ  สุขมี โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กชายรัฐกานต์  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เสนชู โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กชายวรินทร  เนียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายศิวรักษ์  อุศรัตนิวาส โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายอติวิชญ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กชายศิรวิชญ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายพงศกร  โสวโสภณกุล โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงจิรฐิดา  ยอดสนิท โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงณัฐญา  ทองสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงภูษณิศา  ยอดเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงพิรัชญา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงศิรภัสสร  คงแสง โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงสุภัคลักขณา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงฐิตาภา  พิบูลนิธิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายอชิพัฒน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงกุลญาณิช  จิตตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายอรชุน  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายเพชรธัมมาคุณ  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายสุกนต์ธี  อินทนะนก โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายจอห์น  โจโฉ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม