รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชิตวัน  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรินรัตน์  ริ้วทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพล  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายอลัญจกร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอัญชลี  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสรณ์  ชุติโชติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกฤษณาพร  พฤกษนันต์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศิริภัสสร  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายสิรภัทร  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชยณัฐ  ทองสม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายจิรวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปิ่นมุข  บุษยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤษฎิ์  ชุติโชติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอตินุช  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชนาธิป  พึ่งแรง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศักดิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสลิจรัตน์  จันประเทศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเขมิกา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนธรณ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรลดา  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพีภัทร  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธีธัช  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิราพัชร  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายกิจติพงศ์  ณ อุดม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปิยะพัชร  ภูมิมาก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรติ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฐพัชร์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิพอนพล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนกร  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิติกานต์  หวังหอมกลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัชริดา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายนวพล  เพ็ชทูล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงจิณัฐตา  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายณภัทร  ศิริประภา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายกฤตเมธ  ขอมชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายอังกูร  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายนวัช  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนิภานัน  เขน็ดพืช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองติก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปุรเชษฐาสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายภูธฤต  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกนกกร  นาคพงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนกร  กาเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชนินาถ  กรอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศุภากร  สุรวิศาลกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจุฬารักษ์  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุขช่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกชพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนลินทิพย์  เมืองศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอนันดา  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอิสรา  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธันยรัตน์  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายบรรพต  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศุภสัณห์  โชติกะมาศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปาราเมศ  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรัชพล  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงบุษภาคัม  เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอมิตา  บุตรมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวริศรา  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอังคณา  พลายชนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปภาพินท์  จันทริก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุกัญญา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐนันญ์  เลิศสกุลบรรลือ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐปภัสญ์  เลิศสกุลบรรลือ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจันทรา  คุระวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภควพจน์  อิโตะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพาขวัญ  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเปรม  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงแพรวา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงลภัสธร  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเตชินท์  หมกทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปารเมศ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนพรัตน์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงแพรไหม  แสงสาคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณณัฐ  ชนะกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปุณยภา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภจักร  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายรัฐภูมิ  นาควงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจรรจิรา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศุภกฤษณ์  ผลตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภูษณิษา  พูนแสง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสิทธิชัย  จรูญสวัสดีชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายจิรายุ  พันทวีหก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงผกาวรรณ  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอนวัช  พืชเกิด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงผกาวรรณ  สินทนุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพีรณัฐ  มโนภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จิรเสรีอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกนธิชา  คำสี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์บวย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุรเดช  วัจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรเมธ  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวรินทร  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนิพพิชฌน์  จันนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอรรณพ  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปราณปริยา  จิตตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนกร  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  หุตะจูฑะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธราเทพ  วรุดมสุธี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณรังษี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายคุณากร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกนกพรรณ  สัจจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญพิชชา  โก้ยกิ้ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศิวกร  นาคะชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเรวัตฒะ  เจียบบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายริสกีร์  มะมิง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชุมพล  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภาณุวิชญ์  โอสถ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจิรชฏา  ชุติวโรภาส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนิติพล  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายจตุพงษ์  บรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธรธร  ภิรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิรวัฒน์  กุดธิง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศรัณยู  เขม็งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชานนท์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐชยา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปณต  สังข์สิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกฤษฏิน  เกตแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูริพัฒน์  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนัศรุจน์  ทันยุภัก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพัณณิตา  ผลากิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญแข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสิริพร  ตันไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัชรพร  ระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธนาวดี  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุภวรรณ  บัวเมือง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกันตวิชญ์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายต้นน้ำ  ศรีมาโนช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภากร  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฐวัฒน์  เขาคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเกศรินทร์  คงเทศ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายธีร์ธวัช  ปั้นตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงสุพิชชา  นิยมเสน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายฐิติ  พรมสมปาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนิรชา  เสรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงนิชาภา  พลอยขาว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายธีรศักดิ์  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายธนกร  ปานถาวร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายบดีศร  เอี๋ยวเจริญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงธีมาพร  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายวัชรพงศ์  สนใจ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายวิวิศน์  วิโนทัย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐชา  เดือนจำรูญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐวิชช์  เมืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปัณณธร  ทุ่งปรือ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัณติมา  ส่วงเมา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชนัญชิดา  สูงปานเขา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายทิวัตถ์  เหนือคลอง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงทิฆัมพร  ฤทธี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจิรพงษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวรพัชร  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  จักรกรด โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอักษราภัค  เซ่งรักษา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเปรมกมล  ตัลยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพีรภัทร  พึ่งสมบัติพานิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธัญชนก  มาศรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันต์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปิญชาน์  ทุ่งปรือ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุภางค์พิมพ์  จักรกรด โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชากร  พรมคีรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสิรภพ  ทองพุฒน์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายพิชชาณัฎฐ์  จาริภักดิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพงศกร  แสงสว่าง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงรัตนภรณ์  หนูทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายภาณุวิชญ์  นาวาล่อง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ่มสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายปพนธีร์  ดีเอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศศิโสม  ครองมัจฉา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงฐิติชญา  ชายเขียว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายทินภัทร  แสงไฟ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธันว์ดา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกณิศา  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายปัณณวัชญ์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงโยษิตา  หงษ์จันทร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอุสุมา  อินทรภักดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปุณยนุช  ดวงใจ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายเมธิกร  หวานดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณิชกานต์  การขยัน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงทักษพร  ภูนุชอภัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลิศกุลธน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปภัชญา  เพชรสุก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพีรพล  สวนสมัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายคณิสร  จุงจิตร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายคุณานนต์  สินแบน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศริตวรรธน์  พรประสิทธิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธีระพัฒน์  ทองศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายจองชัย  จองกฤษ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปัญญา  นุสุวรรณ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธนาพิรดา  ชูชีพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณิชมน  พฤกษ์รังษี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวงศ์ธร  เจี้ยสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานคง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอรนภา  เพชรในหิน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนัท  เรืองศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงขวัญข้าว  อลิเชีย ดีทริช โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงมุกสิริ  ชูพล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกรคุณ  ชัชวาลชลธีระ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอาภัสรา  ฤทธี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฉัตรชนก  แสงทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปภังกร  อินทร์พรหม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญภา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนันทิพัฒน์  ยี่สูย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายศุภกิตติ์  เชี่ยวหมอน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณัฎฐพล  ศรียา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอัมพรินทร์  สถาธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายฉลองชัย  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายอภิชาติ  กาละสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พัฒน์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายไพศาล  ทศวิชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ถนัดช่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายจตุรพร  สุวรรณกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงชลธิชา  ส่องสุริยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนูรีซัน  สกุลปักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพิชชาภา  สมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงเครือวรรณ  จำปา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงภวรัญชน์  ขุนชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงอันดา  กล้าสมุทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงตนัตดา  เหมสลาหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายชัชวาล  เพชรไพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายวรวัฒน์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายกฤษกร  ชมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายพงศกร  กลับคง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงแพรทอง  ศุภรส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายแสนตะวัน  สงวนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพัฑฒิดา  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายมงคลธรรศ  มาลัยวงศ์สกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายคณิตศร  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงถิรพร  คงสม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัชชะวณิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายพงศกร  เดชจินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงตักตวงทอง  แก้วแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธัญวรัตน์  การะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงศราวดี  เด็นศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกัลยาณี  เกใน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสุวรรณพร  อุดม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอรอนงค์  คีรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงวิภาณี  นิลทัศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมันกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงปติมา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงผกามาศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสุพพตา  คงสง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายรชต  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายภควา  พวงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอนิสรา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปนัสยา  ไม้แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงดวงกมล  โพธิ์อภัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายพุทธชาติ  ส้มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงมุกอันดา  เผดิมผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงวรัชยา  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงอังคณา  บูรณทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงอารียา  เหมรา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงกรชวัล  ปานสง่า โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงดากานดา  อุดมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงธิติมา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายพนา  สิบสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพุธิตา  ชาติชำนาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงชตมนต์  แช่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายนัทธพงศ์  บริพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายรักษกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงศิริประภา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอภิชญา  สุขา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงปริตตา  จรัสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงนวินดา  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจฟ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงวันทนาพร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอาภัสรา  บูรณทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายวรเวทย์  ทองพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงมัณทนา  ลูกเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายฤกษ์ชัย  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายภูมิภัส  ลิ่มอ้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงสุพัตรา  มุ่งจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายตอเฮด  จารง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวัชรินทร์  พูลศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธัญญาเรศ  กุตนอก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงหทัยชนก  ทัฬหกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวเนตรนภา  รักขนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธนารีย์  บุญภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัญทวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาววาสินี  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายปวริศน์  ไกรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกันติชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพกร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอริศรา  นนทรีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศุภิสรา  เหล็กพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายรุชดีย์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอันดา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายศิลา  พาหุการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายรักพงศ์  บุบผัน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพากฤต  ไชยกาล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปุณณภา  อยู่มะนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายทัตเทพ  อัมพรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธันวาณวัชร์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนภาพร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงหยกศิวนัล  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชุติมา  ทศวิชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกิตติราช  โสดารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอธิพงษ์  มหาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วาณิชถิระญาณี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอริญชยา  คอนมั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศุภกิตด์  พุทธรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอันดา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัทราพร  วัตรสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอภิษฎา  รามสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพีรวิชญ์  สุมาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชญานิศ  สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายเมษา  เส้งอ้น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปาวิญาวรรณ  สุขเสริม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายทีปกร  วนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิชชาภา  เทียนแพ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายนักรบ  เกตุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุนิสา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายเรวัตร  มีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศักดินนท์  ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายนราวิชญ์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปรัชญา  เพชรเรืองโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอธิชา  สิงห์โต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายชาคริต  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐพัชร  เอียดจุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายจิรพงศ์  แก้วปราง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภูวิศ  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงประกายดาว  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนัฐพล  บู่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเสาวภา  ไชยประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุวิมล  อินทร์ชัยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงเขมจิรา  ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงมุทิตา  แตงทัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธนัชญา  ลิ่มเนื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพงศภัค  ทนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปริญญา  จันทร์สะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกัณตพัฒส์  อนันต์ธนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปราณัสมา  ค้าไกล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทะระนก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอัครพนธ์  พัฒน์วงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชุติกานต์  ฉากพุดซา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายชนาธิป  กาละสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภูริช  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายนาวิน  ผิวดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชนันภัค  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพย์หมัด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกุลญาวรรณ์  เวชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนลินธารา  จันทรส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มยิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวารุณี  กาละสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปาริชาต  จอมชนะ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงธมนวรรณ  กองแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงนฤมล  แป้นแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงแพรวา  ขมักการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงบงกชพรรณ  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงวรางคนา  เนื้อนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงบุศยา  ช่วยชำแระ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงอทิตยา  วิรันจตี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงศศิมา  เด็นศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายมณีเวชย์  เหมาะมาศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายดนัยนันท์  อาจปรุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงปุณิกา  ดีบุก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอัญชลี  อดออม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายคมศร  พูลผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายธนธร  สิทธาคม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายจารุพัฒน์  พิละ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายเอกรินทร์  เด็นสิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายไฟว์รุซ  เร๊ะดือแม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงถาวรีย์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายเรื่องศักดิ์  รักษ์บุญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายตนุพัทร์  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพรไพลิน  ระวังภัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงศุภภัคสรณ์  นาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงเพาพิลาส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
678 นายอับดุลลาเต๊ะ  หะหยีบาเหม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายบาซิล  หัสนีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงปาณิศา  ทองเครือ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงสุมลฑา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงโรสมีณีย์  ผิวดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายนฤดม  ณ นคร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงผกามาศ  ทวีรส โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงสุชาดา  สเหล่ราษฏร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงดาวประกาย  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คงรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายกฤษดา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงจิรนันท์  เพ็ชรไส โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายณรินธร  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงศศิรินทร์  สวัสดิรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงพรนภา  วัดสี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายสุริยา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายเตชินทร์  แสนเฉย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายพิชญางกูน  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอาราดา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงสุภาวดี  ดรุณมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอรณภา  ยสนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายญาณเมธี  การเร็ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงอาฬสา  นิรัญชล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญฮก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงนุชรี  สุดสวาท โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองยอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายเดชอติชา  เดชสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงปัณรส  เจริญสำราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายอธิภัทร  สันองค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายพิภพภัท  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายศุภฤกษ์  แสงมณี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายพีรพัฒน์  เสนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณัฐพัชร์  เสนีย์รัตนกร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายก้องกิตากร  อาจกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธารธรรม  นาละธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกัญญณัช  ชูสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงเขมนิจ  วิไลกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเกศกนก  ศิริผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปณิฏฐา  เนื้อนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงจิราวรรณ  มาลี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธันว์ชนก  ทอดทิ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปาริฉัตร  สกุลสอน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอักษราภัค  ชูพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธันยากร  ถวิลการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอังชิมา  เกื้อรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงมณีวรรณ  หุ่นศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงมลวิภา  จันดาพืช โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงศศิภักดิ์  แสงรัตนากุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงภูสุดา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสุวัฒน์  มีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงมุทิตา  วงษ์วิวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายจารุพงษ์  พลูศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อันติมานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธีรภัทร์  พลอยขาว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงศรัณยา  มณีกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงปวีกาญ  ประดับทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนีรชา  พึ่งผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายจตุรภัทร  เทวบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายสราวุธ  ทัดระเบียบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกฤตธนพล  เวชรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธัญสินี  ริทธิ์โต โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายโชคพิสิษฐ์  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชญานี  แคล่วคล่อง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายมานะ  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสงเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเปรมศักดิ์  กระแสสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชาลิสา  ปราบสมุทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสุภาพร  ชูปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประคองสิน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศิริณทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงรมิตา  โต๊ะจู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายสุขชัย  มุดา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายสรายุ  พึ่งผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายเฟาซี  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปริญญากรณ์  กัญจนกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอรปรียา  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกันตินันท์  ดำแดง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒคีรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายอมรเทพ  วตะภรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายเวทิศ  ต่อผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิมลนาฏ  อินทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายวรากร  บัวเผียน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธีรไนย  แสวงผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงผาสุข  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แซ่แตง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกฤษณะ  บัวเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายณัฐพัฒน์  พูนผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปฐพี  แก้วบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายนัสธวุธ  สะมา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงไปรยา  ภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายนพดล  ปิดใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายนภดล  ประสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชวัญชัย  เพ็ชรสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายคณาธิป  บุณกานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชาติศิริ  จงจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายดุลยพล  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพงศ์ธวัช  สวัสดิรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายฉัตรมงคล  จินุพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายคฑาวุฒิ  พืชชน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายวันปิยะ  มีแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรนาค โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวณิดา  เชาวลิต โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายชรินทร  แสงอรุณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายอำนาจ  พลันการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายนพรัตน์  พลนาแสน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพงศกร  ยาทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายบารมีทรัพย์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายวรัญญู  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชิชา  มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายสิทธินนท์  ดิษฐาเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายภานุวัฒน์  ผลยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายกรกฤต  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายยศพันธ์  โกยดุลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายอนุวัฒน์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิริเกรง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อร่าม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพงศกร  จินดาวงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายณัฐพัชร์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายศุภพลพัฒน์  อะกึ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกนธิชา  บุญคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงมณฑกาญจ์  พุดคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายกัตคาน  กาญจนเมธีวงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงวรัญญา  ถาวร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุวรรณษา  บุตรมณี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงเบญญาภา  พึ่งศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงศิริวรรณ  นะนวน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงรตินันท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายอัมรินทร์  ชื่องาม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายมรุพงศ์  บุตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายพงศ์ปณต  กอบกิจธีรโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงสรัลพร  กิจกล้า โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงจันทร์ติฉาย  บุญเฉิด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ใจดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายชารีฟ  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายภัทรพล  มณีศรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงศุภรัตน์  มงคลธรรม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงธนาวดี  โกลิบุตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายจิรวรรธ  ทองทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายภูรินทร์  พิเภก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแก้วบุญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายนาเมร์ต  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงสุพิชญา  มีหิ้น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายพลาธิป  พรหมสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายพสิษฐ์  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสุธาสินี  โกยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงนูรัยดา  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายบัสลันท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงศรัญญารัตน์  หมายแร่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋วนเจนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายกฤติน  เรืองนะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงรัตนภัทร  ตันประภา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายยี่สิบเก้ามกรา  แก้วบุตรสา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณประเวก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายพีรกานต์  ชูแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงชลกร  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงเลอาร์ อารียา  เมแยร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงภัทรฤทัย  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกวินนา  สิงฆาฬะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายอดิศร  นาวาล่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ก่อสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงปัทมพร  มณีศรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงวรินธร  เผือกศรีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงไนเซีย  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปริญญ์  แพใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายภัทรเดช  ทองนอก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกรชนก  จุลนนท์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนวิน  เสมอภาพ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงภวิกา  ชลธีศรีถาวร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธีระเดช  คงจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงเยาวดี  กิไพโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงรินลดา  ฉ่ำชื่น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฐวัตร  หัตถการ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพลอย  สายเนตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพราวสิตา  นิภัสตรา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกาญจนี  ส่องแสง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอันดา  หลีสาภิราช โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายยอดยุทธ  สีหมาด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีทอง โรงเรียนเกาะปันหยี 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงนวินดา  หมาดอ่าดำ โรงเรียนเกาะปันหยี 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายนวมินทร์  กล้าสมุทร์ โรงเรียนเกาะปันหยี 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงละยาริล  คงเดิม โรงเรียนเกาะปันหยี 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอภัสรารัตน์  ปานเพ็ชร โรงเรียนเกาะปันหยี 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายพงศ์พัฒน์  รงค์รัตน์ โรงเรียนเกาะปันหยี 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1 ป.6 คณิตประถม