รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชญาดา  พิญญไทย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษลักษณ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธนัญญา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนพพร  พรหมชัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐภรณ์  มณีวงศ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรวดี  การสมนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปรีญาพร  มังคละ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุภัสสร  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวสุรมย์  มิตร์เทวิน โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พวงศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุรีรัตน์  พิญญะชิต โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปิยฎา  พรหมชัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธารารัตน์  พยุหไกร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงอริษา  สุภาผล โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงนราทิพย์  การสมพิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวพรรวสา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายณัฏฐพล  บุญศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวพิมพ์วิภา  ทรงไทย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวอรวรรณ  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวกัญญารัตน์  กรีโชติ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐติกานต์  ชื่นฉ่ำ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายสิทธิพันธ์  การสัจจี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายคมสันต์  โสขุมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวอชิรญา  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายนิรัญ  สัยวินัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวกรรณิกา  การสมเกตุ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายสิทธิพล  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายประทานพร  มังคละ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกวิน  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกระแจะ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศิริณัฐ  ทรงสุภาพ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทรงทับทิม โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิญญกิจ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเนตรนภา  ทินสมุทร โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผ่องบุรุษ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอินทิรา  ภักเพียงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกศกร  เก่งกิจการ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฎณิชา  อารีย์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายกันตภณ  นทีมณฑล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนเดช  สุขพอดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรภัทร  พานจันทร์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวีระวุฒิ  สิงห์สอน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายเด็กชายพีรณัฐ  จันเต็ม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรวิวรรณ  บานแย้ม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธาราทิพย์  อุ่นละมัย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัมมาบท โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกนกอร  เพ็ชราวัลย์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฏฐวี  ปรีชา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงไอรดา  สุดยินดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอาทินัดดา  ต้นโต โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกนกพร  มุ่งหมาย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนันทนาภรณ์  สมฆ้อง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพัชราภา  รัตนติสร้อย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีละโคตร โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกฤติญา  เมืองขุนรอง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอินจิรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธนวรรณ  พรรณภักดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณภัทรศรา  ยมดิษฐ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนวรัตน์  เตชะสุวรรณ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายสมบูรณ์  ลักษณเพ็ญ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจรินทร  เฉลิมนัย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงใบเตย  ภักดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุธาสินี  แดนสีแก้ว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณภัทร  งามใจ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอรชลีย์  เหลืองสุวัฒน์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนกฤต  จันผะกา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายศักดิธัช  ริยาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพีรธัช  ลอยนอก โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงทินวารี  ปัญญาช่วย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสุกฤษฎื์  จุฬา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเมธาพร  แจ่มมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรกรัณย์  มีโพธิ์สม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายจิระพัฒน์  สถานทิพย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสาธิกา  บุญมา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงญาณิศา  อรุณเดชาวัฒน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงก้องนภา  มะจันลา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพัฒน์  วิวัฒนาวิไล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์วุฒิยี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายคณาธิป  สีหารชนะ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายญาณกร  วงศ์ศรีชา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายปริพรรห์  สินธุประสิทธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอัครินทร์  จันทาโลก โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายเปรมณัฐ  สว่างประทีป โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายภูตะวัน  สมใจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ภูมิฐาน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายเอื้ออังกูร  ขัดเดช โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายก้องกิดากร  ไวยนิกิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงขวัญจิรา  สวนขวัญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายเมธี  เกษแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป้งทา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายอนพัทย์  เกตุสุข โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายนภัสรพี  ศรีสุไชย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายสุภณัฎฐ์  รักษาเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายอัฑฒ์ภูวิศ  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พึ่งเนตร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายเปรมสุข  สืบทายาท โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพัสกร  เธียรเศวตกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายญาณพัฒน์  ศิรถิรกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายชยพล  จิรรัชวณิช โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปัณฑตา  ก๋าแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  แก้วอ่ำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หามนตรี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชลดา  ณ ลำพูน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เดชคุ้ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกานต์กิตติยา  สาตลี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤติน  ปะวารี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชลิตา  แก้วกัลยา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายอานุวัฒน์  พันธ์หนองหว้า โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลธิชา  ใจแสวง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปภาวี  พันธุ์นิล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมนัสนันท์  เจริญสุข โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวราลี  มุ่งแมน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงมณีรัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงรฤษวรรณ  ตันเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสงจันทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวรรณวิษา  เสาวคนธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพิชญางกูร  ผาจันทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงมลธิราภรณ์  ภาคกาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนภัทร  ศรนรินทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพนัชกร  ป้อมแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพีรวิชญ์  กันนิกา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูภัทร  กองศรี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอรวรรณ  ตามสอน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสมนิโรธ  สมสืบ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงศศิวรรณ  สมบุญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวชิรวิทย์  เผ่าน้อ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญาวีร์  งามระเบียบ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติภพ  ศรีบางน้ำชล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนิรัชพร  กลิ่นเทียน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอารีรัตน์  นวลดี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงโชติกา  บัวพัฒน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายรพีภัทร  ทองสงค์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพรวณัช  แสงเขียว โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประภาพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรัทยา  บุญเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  วงษ์นาค โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายเตชภัทร  เดชรอด โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสุริยา  มีทีปี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกชกร  ยืนหมั้น โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภาคิน  วงษ์แป้น โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนภสร  ฟุ้งลัดดา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศรัณย์รัฐ  วงษ์ว่องไว โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงมนัสรัชช์  วรวัฒนาพิศุทธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงลฎาภา  เชาว์ธรรม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเพชรนรี  จันทร์แสง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิรญาณ์  อุดมวงษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิชญา  ลพพึ่งชู โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวริศรา  ไวภารา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภรณ์ชาดา  ทองดีชนาสิน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรินทร  ถูกหมาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐพงศ์  พลบำรุง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงหิรัณยา  ผลากุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพรสินี  นิลุบล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภกร  เครือวาท โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเบญญภา  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรจงศิริ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชชาภา  เงินบุญคง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฟักนุ่ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชุติพนธ์  พินิตตานนท์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอภิณัฐ  เพชร์เทศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  เดชไพบูลย์มงคล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกันต์สดา  ศรศิริ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญงาม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมุนิสสะรา  จุลโพธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอลิษา  ธรรมจง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  สุนทรสุข โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอรภิญญา  มีสมวงษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปัณณธร  สุวรรณมาโจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพฤกษา  คงสมบูรญ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุวพิชญาย์ณี  บุตรสามบ่อ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรรณรา  ไตรโยธี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนโชติ  สงวนไทร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณิชาพร  เทศรักษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สอนสะติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเจษฎา  ตองติดรัมย์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายณฐกร  ทองคงเหย้า โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายเนติภูมิ  - โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายบวรฤทธิ์  เกตุปราชญ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกวินธิดา  กัญญาเงิน โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สุขสมนาค โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงญาณิศา  นิลประเสริฐ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูนุรักษ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงนรีกานตร์  คุ้มสร้อย โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณแขก โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศศิกานต์  การรัมย์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงต้นข้าว  สุขสมกลิ่น โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุวรรณนา  ศรีสะอาด โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐ  สีสะอาด โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายวุฒิชัย  ตรีโอสถ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงมนัสนันท์  มีศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงลลิดา  นุวะ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกมลรัตน์  ป้อมทอง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายนพรัตน์  ริ้วบำรุง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเพ็ชร โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ประคำแก้ว โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลวงตัน โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพิเชษฐ์  นิลสุข โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายปิติยันต์  แซ่หลอ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายจักรกฤษณ์  พัดโบก โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพรทอง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสรณัฐ  ทรัพย์ประกอบ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุภาพร  จั่นฉาย โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายดนุพัฒน์  แสงวิบูรณ์กิจ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวีระศักดิ์  เจริญ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพีระพันธ์  กางกรณ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเตวิชญ์  ประสมศรี โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนนทพัทธ์  สุธาวัฒน์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนิภัทร์  ฝั่งสาคร โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวงศธร  จุลเกษร โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายวันชัย  อะมีทุย โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกอบัวทิพย์  โอภาสสุวรรณ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงประภาสิริ  สงฆ์รักษา โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ฤกษ์อุดม โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญณะ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพัชรพร  ศุภผล โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวิภาวี  กิจนพศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศศิวิมล  อรุณรุ่ง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงแก้วตา  วงษ์พรหม โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐธวดี  โตสูง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม