รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพชร  นิละปะกะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุณัฏฐา  บวรไชยโรจน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิชชานันท์  รัมมะภาพ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรวรรณ  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรบุณยา  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนัสนิธิศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินวัฒน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธีราภรณ์  ด่านเทิดศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวุฒิพงษ์  วิหกรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายเจตพัฒน์  สมธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนิพิฐษ์ชลม์  กรรภิรมย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรภัทร  บูรณ์พิภพธนโชติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปณิตา  บุญสถิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัชชารีย์  สมสวย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษเกษร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุธีรา  นาเวช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรเมธ  ผดุงรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐฐิดล  รัชตเลิศวิริยะกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐกานต์  คำสอน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤษ  จันทิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เรืองพงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชนัญญู  ธนูศร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชลดา  ไกรสินธุ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศิริกัญญา  บาลทิพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงแพรววนิต  อำพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิมพิการณ์  เดือนแจ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกันยาภัค  เข็มปัญญา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอภิญญา  บุญช่วย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายชยกร  วิลัยเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายชัยวัฒน์  ละมุด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายกฤตภาส  เนาวรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกฤต  ชะโลปถัมภ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายพงศกร  วุฒิอังสโวทัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายจิรวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายนิพพาน  ลัญฉตระกูล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพีระกรณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชลียา  ลิศนันท์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจีรนันทร์  ปิ่นเขียน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชญานันท์  ตี๋จินดา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอนุชิตา  บุญปั้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  น้อยวงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายิพิธิวัฒน์  เจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายศุภกฤต  หนักแน่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุภัสสรา  พึ่งตระกูล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พจน์รังษี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วบุญทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายจิรายุทธ  ทองประสานศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณภัทร  พันธุ์พานิช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายกิตติพัศ  เข็มขำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายปกป้อง  นุชแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายณัชพล  ทาศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพิชญุตม์  ภาคสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายศิรภัส  อระแพทย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายณภัทร  อินทรตุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายพัชรพล  ศรีผ่อง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธัชชานนท์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายธานินทร์  ด่านเทิดศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธัญยกันต์  โสพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกรกนก  โกศลวุฒิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปทิตตา  เอนกศิลป์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุชานันท์  ขุนชนะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนพวรรณ  ชื่นดวงเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์วงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภูรินี  อักษรไทย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวงศกร  สายจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพิรพัฒน์  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายรัตนกุล  เชาว์ขุนทด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายณฐนน  สีระวัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนสร  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีบัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณิชาพัทธ์  นาคนุช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพุฒิภัทร  เสถียรทิพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐวัตร  ศิริผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธวัชชัย  นรดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายพงษ์พัฒน์  เลาะวิถี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภกร  สุขสมบูญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายภัคพล  ใจห้าว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธนดล  สุขกูล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวีนัส  พัดสอน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงรุ่งระพีพรรณ  โพธิ์สุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนภัสอร  ภาคาจักร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศิรประภา  หาเรือนพืชน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุนันท์ษา  จันทร์เกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพรพรหม  มาศสถิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัคชญานัส  เจริญศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงบุณยวีร์  เชื้อนาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธีรโชติ  สิงหโชติสุขแพทย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มีมูล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศุภกานต์  ลดโต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจันทิมา  บุญโสดากร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณันทกานต์  ขันสาลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายพีริยะกร  ลวดลาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายอรงค์กรณ์  บุญมั่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายฐิติกร  บุญเกิด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายจักรภัทร  ทองศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายปูรวภัทร  ป้อมทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายณภัทร  ศุภหัตถี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธนดล  พลอยภักดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวรรณศิริ  สีโน๊ต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวรกานต์  สุสุขเสียง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชญานุช  สินธิพงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศิริญญา  ไวยทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายกฤติธัช  เพ็ชรนิล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายพนา  วิเชียรวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายวีรภัทร  มีสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายทีปกร  ธัญญธนภูวดล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายวายุ  กระแสสงวน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสิรวิชญ์  คตด้วง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายน่านนที  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายดุลยวัต  ใจเสงี่ยม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกชกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์สิงห์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสิริวิมล  พิณเสนาะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงลักษณพร  ทองอ่อน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธนบัณฑิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงโชติกา  อุดมสรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุประวีณ์  แย้มบุบผา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนันทิชา  ใจกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณฐมน  สีระวัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงลักษณาพร  ภัทรภากร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เล้าประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนวพรรษ  ผิวแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภรณี  ประโพธานัง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐนิชา  คิดดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปริยาภัทร  อยู่โต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอริสรา  ทองนุ่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปภาวี  ยอดดำเนิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรสรวง  ปิ่นทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสัณห์สินี  สุขสโมสร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เพ็ชรประภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสาริศา  อ้นบางเขน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงมนัญชยา  ธารีจิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกษมาภรณ์  ธนะเพียร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนิตา  ศรีเรือง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเปรมยุดา  กุมุท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยดา  นามสา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนพล  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภวิชญ์  พวงเพ็ชร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศิรัตน์  สุขชูศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจุฑิพงษ์  หมอเพชร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอดิเทพ  รักการแพทย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอรรถวุฒิ  อินธาระ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกนกภัทร  คงแสงบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนวัฒน์  มะลิต้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวรพรต  อุดมสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเกจิ  อุบลวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สรนิกร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรชา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มีทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงญดาพร  คล้ายบรรจง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวนาธร  จุนเจริญวงศา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ผลากุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงมานิตา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธนัญญา  สุผามาลา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทรคณา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรทิพย์  คงประโยชน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวาสิตา  ล้ออร่าม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปิยะวิทย์  ละอองศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนวัชปวีร์  กานต์วรพงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุกลวัฒน์  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปารมี  ผลมะพลับ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนบดี  การีเวท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายิธิติวุฒิ  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธณกร  ธารีจิตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรักคุณ  แสงเปล่งปลั่ง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งขยาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุณัฏฐภรณ์  แสงรัศมี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธัญชนก  มงคลทรง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนิศามณี  ขันธีสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงบุญศิริ  เปาริก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนัสถา  ภู่สกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพชรพรรณ  นิลพฤกษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภีมพิชชา  ธนูบรรพ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชญดา  ทางกลาง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวชราภรณ์  แสนสอาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุธาสินี  มาลากรรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เส็งพานิช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลวรปัญญา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรวิตา  ร่วมสมัคร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุงาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพรธีรา  ขุนอินทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วแดง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โตภาดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธัญกร  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภคพล  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภาคภูมิ  สุขใส โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐดนัย  ภาคารูป โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนเดช  เจริญรักษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพลวรรธน์  ไทยประยูร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายทัตเทพ  ธรรมทัต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธีธัช  พิมายกลาง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศุภกร  สุดสุภาพ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีรภัทร  ขันธรูจี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธนิษฐา  สุขีวรรณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจุฑาริน  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงยุพากร  มงคลสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพชรพร  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิรวรรณ์  คำแฝง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แต่งตัว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณภัทร  เงินมาก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบสำราญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพุทธิวัฒน์  หาญมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธัญรดา  เปภักดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเมสินี  รักษาศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรวิชา  กาตะโล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอติกานต์  เนระมิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปรียาภัทร  จิตชื่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวรินรำไพ  หอมไกรลาศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนัฐกานต์  ทองยั่งยืน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายตุลธร  นาคะนคร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณธกร  ชูวงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอภิวัชร์  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุติน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนธี  วรรณประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิตติชนม์  มานะจรรยาพงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอมรวิชช์  แก้วแย้ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวันชัย  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายศุภกฤป  เรือนสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายมงคล  เพ็ชรดำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงญาณิกา  คันทรง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภคพร  ศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรัทยา  ใยสำลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวิมลวรรณ  มารุเกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชาลิสา  เพียรกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภัทราพร  ไพรศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงญารินดา  ยอดนิล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีตาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปัทมาพร  ชำนาญเวช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวยธิรา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิชญา  สุขโต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนภัสดล  สุ่มติ๊บ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนิรชา  จารุเสมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสัญจกร  สารีภาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเจษฎาพร  คำสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงบุญญิตา  เกิดโชค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนันทนัช  โกกนท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชนกนันท์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนมิดา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศตพร  อินธาระ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธีรภัทร  ศรีชุม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกนกกร  โสหิ้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพาราดา  ชุมพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงญาดา  อุ่นใหม่ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงทิวากานต์  คงชนะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอริษา  ประไพบูลย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศิริรัตน์  รื่นประดู่ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรรณนภา  เพ็ชรพราย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงต้นข้าว  เสนาธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสิริกร  นิยมทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรดา  ชินประหัษฐ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพลียซ้าย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำกัน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวิชญ์พล  สมบูรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวรากร  มีวีระสม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนทัต  บังเกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายอัครัช  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายพสุธร  ไกรสมรวม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายอิศวีพร  วัชรจารุเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายศุภวิชญ์  แย้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายนภทีป์  บุญสม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกนกนาฏ  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงญาณ์สิรี  โพธิ์แพงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธนัชพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงลักษณารีย์  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปุณยาภา  รังศรัณย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกันติยา  เต็งวรกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงขวัญข้าว  กระแสร์นุช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายธนกร  จันเหมือน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมากูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายธนากร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอรจิรา  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายจตุระวิชญ์  ศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายกมลพัชร  จริตควร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพชรพร  ตะเพียนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณวรัฎ  คงมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวรวดี  อิ่มใจจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายศรวัสย์  มณีนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงธิตาพร  วาทะพุกกณะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปิ่ณภิมุก  มมประโคน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงพลอย  ชัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงแพรวพลอย  พรหมศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายธนิศร  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ไพจิตจินดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกมลลักษณ์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายกฤตวัฒน์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายกวิน  แซ๋โค้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เพ็งสาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธัญชนก  บัญเสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงมิญชมาลย์  ปงรังษี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  สีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายภูริช  คงแจ๋ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายณกฤช  สุวรรณภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงวิศรุตา  พึ่งมนัส โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงชญานิศ  ประดับเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายณัฐชพล  พัฒนสูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลิ่มอรุณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงจิรธิดา  กระแสสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายปริภัทร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปองกานต์  สัตบุตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวรินสินี  เพ็ญพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงโศภิษฐา  หอมจีน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายทัตเทพ  สังวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศุภณัฐ  กิตติวัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายิชิติพัทธ์  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนิธาน  ไวทยะพิศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองทึบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูมิกร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนกร  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐณณ  กนกนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภัทรภูมิ  หรรษวานิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายรัฐพล  ตรีสุทธิผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูธิป  สาธุนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพีรยาพร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกรวรรณ  โปตระนันท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปิ่นปัก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปวริศา  ราตรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงญาณิกา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิบูลย์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภครมณฑน์  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภิรมน  ขยัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภัทรียา  อินทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพีรณัฐ  ตันวรเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงญาณนิชา  ปองเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิชญากานต์  ชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สอาด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลสอน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายศรัณย์  เสวกวิหาร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรรัตนานาถ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพีรดา  พละเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพัฒน์ธนัฐเดช  สุขสังวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนราวดี  สงวนผิวดารา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายรวี  ขันธครุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชามมี่  อิสเหาะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทิพรัตน์วราชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพีรดา  ผลผลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสิรวิชญ์  สวนขวัญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  โสมติด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธนัญญา  สัมมาพรต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธนพร  กิจสาสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภัทรพงค์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุดกล้า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปุณยธร  พรรณการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธนัญญา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปานระพี  ท้วมเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนิภัทร์  สุขสมโสตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนัยน์ปพร  เผือกคล้าย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายสุรวิช  เขียวขจี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเสาวลักณ์  ศุภภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเบญจพล  ไวยวารี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัชชา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุนทรประสาทพร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรมัณยา  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปวริศ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพศวัต  ไชยโอชะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพรกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายรชต  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงบุณณดา  ธัญญวิกัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายจิรัชยวุฒิ  บุญชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปัณณวัฒน์  โชคเฉลิมผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปวินท์  พิบำรุง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัทกฤต  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายณัฐพงศ์  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอภิษฎา  อาภาวิทยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์สูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศุภากร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายญาโณทัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณภัทร  กังวาฬไกรไพศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงภัทรวดี  พระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพีรญาณ์  วันสุทันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอัฐภิญญา  วิหารทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสุวพัชร  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงญาณ์ณิชา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนัฎฐ์สิตา  จันสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงมุทิตา  วนิชจันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเมธัช  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพงษ์ศิวัชร์  มีพจนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสิริภักดิ์  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนกภัทร  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพรพรรณี  ฉายเนตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุพิชามนต์  สุธีภัทรลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัทรภร  คหินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอริสา  สำราญมล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนีรธร  ผดุงสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอินทิรา  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคปัต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนันทนัช  ราชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายณัฐดนัย  นิลเจียรนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงแพรมณี  สิงหบุราณุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกิติภพ  ศรีแสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพนากร  ด่านธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกัญญาภัค  เกิดวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงจรรยพร  ศิริเรือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวริศรา  อัศวดารา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชุติรดา  บุญโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงรมิดา  ป้อมสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปาณัสม์  งามฉวี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพีธรัฐ์  พงษ์เมตตาสันติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปวริษา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนภสร  ศิลมั่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงขวัญลักษณ์  แสนทนันชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภัทชา  สุคุณณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอริย์ธัช  พุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เกตุโกมล โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงแพรวา  ทองมา โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงปารวีย์  ทัดทรงกูล โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายชยภัทร  เพชรแสง โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายศิรอัฑฒ์  ปานสมสวย โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อยู่ไกล โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหาบุญมา โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสิริรักษ์  แย้มนาม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายนนทิพัฒน์  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายบรรณสรณ์  ฉอ้อนโฉม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐภัทร  พันธะไชย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงริญญารัตน์  ศุภวัฒศิริกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนพล  บุญมาก โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงรุ้งเดือน  พิพัฒนบวรกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายวัชรวิศว์  สุขีลักษณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายพีรทัศน์  วิจิตรจรัลรุ่ง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนูรีน  กรองกรุด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกานต์สิรี  พงษ์เฉย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงเบญญาศิริ  บาบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสิริมาส  ขันคำ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวชิตรา  หอมจันทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกิตติกร  ฉายวรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปราญชลี  พงษ์ไทย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงดนิตา  หลาวทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายญาณภัทร  กำธรทักษิณา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพีรภาส  อินทราพงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอายูมิ  ซายามา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภคนันท์  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชินภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศัจธร  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณภัทร  กระจายศรี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายรชต  ไวยนาค โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายชยุตพล  แสงจันทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายธนพล  เรือนเพ็ชร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงวรินทร์พร  คล้ายสังข์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เพชรเกลอ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสพรั่ง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงภิรัญญา  ภูกระบิน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วทอง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงกฤษณาพร  สุกสีกรี โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงลักษมิ์สุดา  ปัญญา โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงเบญจพร  เรืองเนตร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายชญาวัชร  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายนัยยวัจน์  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายภวดล  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงชนิกานต์  เลิกพยัพ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงนภวรรณ  ปราบนิกร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่องไสววงศ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมปรีดี โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายนนทกร  ส่างสาร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภูวศิษฏ์  ขวัญแพร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์ทอง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวนัสพร  จินนะ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปาลิตา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรัชภูมิ  ธรรมทัต โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเดชาธร  นามไพร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมัลลิกา  คงวิลัยศรี โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วงษ์แพง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายฐิติพันธ์  พันธารีย์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายภาษณ  พิฬารัตน์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายภากร  อิ่มสำราญ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงเกวลี  เฉลิมลอย โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณัฐสุดา  พันเลียว โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมายมั่นสมสุข โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงสิริวันทา  ภู่ระยับ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงณิชานาฏ  ยินดีวิทย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายหฤษฏ์  บุญอร่ามพงษ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายพิพัฒน์พล  ภาเจริญพงษ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายกัณฑ์กวี  สีเมฆ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอรกัญญา  เวชชะ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายปัณคุณ  แย้มพจนา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายปัญญาธิคุณ  เพ็งนุ่ม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปุณยาพร  ได้เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายกันตภณ  กฤษณการะเกตุ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายวิภู  วรรธนเศรณี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชินะสุ  สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายธนบดี  เกตุอร่าม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายทานบุญ  เที่ยงทัต โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายกิตติพศ  พุ่มน้อย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายภัทรเศรษฐ์  ช้างมาศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายรัชพล  ขันทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณิชารีย์  พาชอบ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงกุลพัชร  ศิริรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วัชรจารุเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงลลิตภัทร  ณ อุบล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงญาตา  วรรณวิจิตร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัมมะภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพัณณิตา  ขันธโสภา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รัตนศิงห์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพิชญา  อากาศวิภาต โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายบุญชนะ  ชุติมาทิพากร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงรวิศรา  ทองสว่าง โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงณัฏฐวรา  พัฒน์วิชัยโชติ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายสาริศ  เดชดำรง โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายจิรภัทร  หามาลี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายชัชวาล  หาญศึก โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงสวรส  สุขพานิช โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอันติกา  เจริญผิว โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
649 นางสาวธนัญญา  น่วมไม้พุ่ม โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายเจมจิรัฏฐ์  งามสินจำรัส โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวนภัทร  ชื่นชูวงค์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงรพิสา  ชิ้นโภคทรัพย์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายรพีภัทร  ภัสสร โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ภาคกาย โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  สำราญจิตร โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายนิติภูมิ  พึ่งเจริญ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชนะใด  ไกรงู โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายจิรภาส  จักรกฤษณ์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนาถลดา  ทัศนกุล โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายยศพนธ์  ฤทธาพรม โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเขมจิรา  รุ่งศรี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพสุธิดา  ภาคกาย โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภูมิภัทร  วงกต โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงเฌอริดา  บุณยรัตเศรณี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายจิรัฏฐ์  จักรกฤษณ์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภูบดี  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภูกวิน  บุญชอบ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปภังกร  คงหนู โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณภัทร  อัศวธรรมรัตน์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายจุฬากรณ์  ต๊ะอ้าย โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภีมพล  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม