รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาแว โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนาเดีย  วาแวนิ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูรตัสนีม  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฟาตะห์นา  มาปะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายอามีน  สาแม โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายฟิตรี  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพาดีละห์  เจะแม โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงยัสมีน  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายซอฟวัน  กาซา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายมูฮัมหมัดยูโซฟ  บาเหะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอิบตีฮาล  มามะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอิม  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายอารีรัน  กาเกาะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนูรุลซัลวานีย์  ฮะยีบากา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แนลูแล โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนิศรินย์  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนิไซนับ  หะยีจิ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอัฟนาน  สาและ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงฮูดัยบะห์  เกะรา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงวีอาม  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายสากีรีน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สือแม็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงซูฮัยดา  การี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  แวหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอัสมะ  สาแม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนุรดียานา  มาปะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงดีนา  วาเยะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนินัจญวา  นิกวง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอัซลีณา  เตะการี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายนัซรี  บูเก๊ะโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายรุสลาม  เจ๊ะดิน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรุสนา  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายมูฮำหมัดนัซรูดดีน  ดะกา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  ลือแมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายซุบฮาน  มูซอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายฮัสซัน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายแวมูฮำหมัดมูซอฟัต  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
42 นายบุรฮานุดดีน  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นายฮานาฟี  อาแด โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวซากีนะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงคอรีเยาะ  บูงอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงซูรานีย์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงคอมีนา  แซมา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายมูฮัมหมัดรีซัล  วามะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายซารีฟ  มะลี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอนีตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอาลียานาตาซา  ดอมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายซูฮัยมี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยามา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฟิตราวาตี  ปรีกี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอัสวาณี  มะลี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอามีเนาะ  อีแต โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอารีดี  เวาะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอัฎฮา  กียะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายมูฮำหมัดรุสลาม  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรุสนาณี  มาหะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมิรฟะห์  กูจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุพัชรา  แยนา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายมุตตากีน  หวังสม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนุรอัยนี  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงฟิตรียะห์  ยีราตี โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายอัสรี  ยามา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายอัสรี  แวกะจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงแวมาดีฮะห์  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฟัตนียะห์  มาเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายฮาฟิซ  บูญมาหา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมุมีนะห์  สาและ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงซอเลฮะ  ดาหะซี โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอานีซะห์  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนูรฟาติน  ลือแบซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสุไลมาน  กียะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสารูซี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงซูวัยบะห์  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรุสนาเดีย  หวันโส้ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  มะเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนูรอาเลีย  เจะอุเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฮาบีบะห์  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงตักวา  ฮาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอารีน่า  อาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนูรูลอีมาณี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกัซฟูเราะห์มาน  ตูหยง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนูรี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะนุ๊ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงมัยนา  ปลาปง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  สะมะโต โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายฟัยศอล  สาอะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนูรอายนี  ละใบรา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุไรดา  อาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอับดุลเราะห์มัน  ลาโม๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพาซียะห์  อูมา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนิสรีน  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายคอยรุดดีน  นิบง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนุรสานี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนูรีซา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงซูไรดา  สะมาแฮ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงบัลกิซ  บาเหะ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงฟาดีละห์  แวกะจิ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนินัศรินย์  มะแอ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอามีน  การี โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายมัวรรณ  ดือราซอ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอับดุลฮาริซ  สะหลำ โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเรวดี  สะหลำยาตี โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนูรไอนี  มะเส็นสะ โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอนิตา  สาอิ โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตันติวุฒิ โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเทวิกา  คงเพ็ชรศรี โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผลจรุง โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปัญญดา  ไชยสงคราม โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนันทิชา  ชูแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูนุ้ย โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปวิชญา  สุวรรณมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปณัฎฎา  แก้วมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวรัญญา  กะลูแป โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก่้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปาทิตตา  ปานแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิมาศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงภาวิตา  หนูเสือ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพศิกา  แว่นแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงดาราวัลย์  แก้วได้ปาน โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนายีฮะห์  มะแซ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายณัฐพล  ปานสังข์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายศอดิก  ยีดำ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจันทร์วภา  สุวรรณมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ขจรเลิศเมธา โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายตรัยคุณ  กุลโชติ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธิติ  ไชยรัตน์ทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายสิรวิชญ์  สาโรจน์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงมณฑิยา  เสนาวรรณ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายฟิรอซ  สาเมาะ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายรัชนาถ  รักษ์นุกูล โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายวันไฟซอล  ฮะยีสามะ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายพนาชัย  หลักแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายฟาอิส  เบ็ญอะห์มัด โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอัสมา  แวดอเลาะ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกชกร  บัวทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวรนิษฐา  สังข์สว่าง โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกฤตมุข  เพชรมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จินดาพันธ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยผลอินทร์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเนวัญวรา  สิงหโฆษิต โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฐิติยา  ชาตะพล โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอภิชญา  ชูบุญล้อม โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุกัญญา  สกุลทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกานต์สินี  พระไพรี โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพรรพษา  โทบุรี โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกรรณิการ์  ล่ากูด โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายฐิติพงศ์  คงได้สิทธิ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอนัน  โฉมอุภัย โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายมูฮัมหมัดบุญยามีน  ฮายอ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายสรวิศ  กู้ก้องเกียรติ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชาริฟ  ตาเยะ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสรวิศ  แก้วทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนลิน  เพชรหัวบัว โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายสุเพียน  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงซูรีณา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกูลีน่า  กูนิ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  สาแม โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนิฐิตา  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายมูฮัมมีน  มะแซ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวานีตา  ปาตง โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐพล  เพชรยอด โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายภานุวัฒน์  เซ่งเข็ม โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพรลภัส  สงเกลี้ยง โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอัมพวรรณ์  สุวรรณแพทย์ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศรินทิพย์  โทบุรี โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายณภัทร  เนียมละออง โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายธนกฤต  ต้องกิ้ม โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายนราวิชญ์  เติมสิน โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสราวุธ  บุญยศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงมนัญชยา  ทองอร่าม โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชลลดา  ยอดเมือง โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วมณี โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอับดุลอาซิ  เวาะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายฮาฟิซ  โต๊ะดานิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงซารีนี  กาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายอิสมาแอ  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายมูฮัมหมัดซอกี  กาเจะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายริดดวน  บาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอับดุลหะกัม  แวอายี โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายอัรฟาน  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนุร์ฮูดา  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายอิสมาแอ  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายอีรฟาน  เจะและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายอัฟลัน  สาและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนูรียานี  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงฟารีดา  วานิ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายอามีน  ทาเน๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มาซา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายอดุลย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายอารีฟ  เจะเมาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดือนันต์  บือราเฮ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายอามิร  วายี โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงคอดีมะห์  แซะอามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอามานี  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายรอมฎอน  เจริญสุข โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายอัมรัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงนูรีซัน  มะสะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนูรไอนี  สมาแอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กะนา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอะมานี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงตัสนิม  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฮัลวา  ปาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนูรมี  กอและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอามานี  วามิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงซูไรดา  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ปูเตะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนูรอายซาฟีเกาะฮ์  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายฟาอีซ  เด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงซูไลฮา  สามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงฟาสรา  มามุ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงมัลกือซง  สาและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  บินซุฟเฟียน โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนัสรัน  โสะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงยูนีตา  ตาบา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอารอฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงซีตีคอลีเยาะ  ปาลายา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวีรภัทร  ชิณเทศ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนฤมล  ยอดไกร โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชมพูนุช  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธนพนธ์  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายธรรมนูญ  เทพอุบล โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายหัสนัย  ถิ่นจะนะ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพยุงศักดิ์  หนูเอียด โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกิติศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสิทธา  ทองน้อย โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภูริ  สุขสีทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายดนุพร  จันทร์สีสุข โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเมธัส  แดงเจริญ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเมธาวี  หนูเอียด โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงช่อผกา  จันทรสุกระ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แผ้วสะอาด โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกมลฉัตร  สำเภาแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธีระเดช  นุ่นนุ่ม โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุธิสา  หนูคาบแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงโชติกาญจน์  แก้วทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวรรณชัย  ดวงแก้วมณี โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอภิวิชญ์  นาวาทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  เหมตะศิลป์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดไกร โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศศิกาล  เกื้อก่อแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  อีซอ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายฮานาฟี  กาซอ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายมัรวาน  ขอเดร์ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงรัยฮาน  หะยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนัสริน  ลอกาซอ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงฝาตีเม๊าะ  หมะสะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนูรีฮัน  แยนา โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายอารีฟิต  สะมะแอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงฟารีฮีน  หมะหลี โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงนาสรี  ดาแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอาดีละห์  มูสอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอาฟิตเราะห์  มอลอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอารีนี  จิ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงซีตีรอกีเย๊าะ  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสมชาย  สาหมะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  มะซาบู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงฟาตีมะฮ์  เจะเด็ง โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงซูไรนี  เจะเด็ง โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงฮาบีบะห์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงรอยฮาน  มะสะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงฟาดีลา  หามะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงไซนะ  หาแว โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอามานี  สะแต โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนูรซาฮาดะห์  อาแว โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงรอซีดะห์  กามา โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงซีตีอามีเนาะห์  ยีบู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนัสรีนี  หะมะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอีมาน  สาอะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฟาซีลา  เจะหะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอัซกาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนูรอีมานร์  มะลี โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนูรมา  อายะสาแม โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  หะยีตาเฮ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนูฮายาตี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงยูฮานิ๊ส  บือแน โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสุวัยบะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงซอบารียะห์  ยานยา โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  วิชา โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงฟิตตรียานี  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม