รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนูรุลซีกีน  หามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนัสรีย๊ะ  มะเด็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายแวซุลกิฟมาน  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายมูฮัมหมัดชาห์รุล  โว๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอาดัม  กาเดร์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนิจัสมิน  นิเดร์หะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนูรนาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฟาเฎล  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนิยานยา  นิแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดี  สาอิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฟารีดา  มีนา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอัสนียา  สือแต โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เปาะยอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงโรซา  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนูรฟิรดาวน์  มะหิเละ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธาฮา  เจะเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายอับดุลวาฮับ  นิยม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอัซวาณี  เจะเฮาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนุรมีฎียาฟ  อับดุลเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนุรฮายาตี  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนุรอัยมี  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงนูเรน  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอาดีลา  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนูรฮายาณี  ฮามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอัษมาวีร์  อันทานุวงศ์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอัซมานี  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนิซัยหนับอัลกุบรอ  เปาะซา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงฮานีสา  ดาราโอะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอามานี  กาเซ็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนูรตัสนีม  เจะมูซอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวาริด  ดือราซอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายนิซอฟรอน  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายอับดุลฮาดีย์  เปาะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายบุรฮาน  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายเจะอะลีฟ  เจะนิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงฮานีตา  สะมะแอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนัชมี  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงซัลวานา  ตาเยะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฮานิฟ  สาเหาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงฟาระฮ์  เจะเละ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอนัส  เจ๊ะอาลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนิไฟซอล  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายฮิลมาน  มะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุภัชชา  มะสูยู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายอุซมี  เจะเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงฟัฏฮียา  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนลินธารา  ปัญจโกวิทย์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอัมณีย์  เจะสแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิราณี  รอโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายซัฟวัน  เจะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายซีฮาร์ม  เจ๊ะสนิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายซูฮัยดี  จารู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวันบูยามีน  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายซุลกอรนัย  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงดามีญา  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอดิกันต์  แม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะยิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอาตีฆะห์  กามาโร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายแวอิสมาแอ  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนัซมีย์  ตาสะเมาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายอาหมัดฟาเดล  ขำแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  เจ๊ะนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงคูซัยมะห์  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายนิอามีน  นิมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงแวฟารีน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐวุฒิ  - โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนัสริน  ดีเย๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงฮุษนา  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนูรฟาติน  สะอี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายอัซรี  สาแล2 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายอาลีฟ  เตาะสาตู โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายเด็กชายมูฮำหมัดไซฟูล์  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายซอฟฟูวาน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายมูหมัดฮาซิม  เจะปอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายรอมฎอน  เจะมามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนูรูลสาพีกา  ขาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนาเบล  สาเม๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายมูฮำหมัดมะนาวี  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนวิโรฒ  ชำกรม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายมูฮำหมัดไซนุรดิน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  เจ๊ะยิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงซากีนะห์  มาหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  การี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายมูซักกิร  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมาดีนะห์  เจะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนุรฟีรดาว  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายสุพิชชา  ขี่ทอง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายฟัยซอล  โต๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงซูมนาน  สมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายแวอารอฟัร  ปอสอตี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงซันดานี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายซูฟียาร  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะโมง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายอัสรี  ปาเนาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายอัฟฮัม  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายภาสกร  อ่อนพรหม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนูรูฟาตีหะย์  สะนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายมูฮำหมัดยุซรี  เจะเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายมูฮำหมัดดาอีย์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายนิอิรฟาน  กูมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายอิคลาส  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงซอฟียะห์  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายอัยซุดดีน  อุมา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายฟารุซ  วาแมดีซา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนินัสเราะห์  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายฮารอฟัต  เซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอัฟฟาน  สะแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายมูฮัมหมัดฮามีซี  เจะแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงไอลดา  สะแหละ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสิรภัทร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงโซเฟีย  สะมีแล โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฮารีฟีน  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุไลลา  โต๊ะอีแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอนุวัตร์  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอานีต้า  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวันใส  ชมพู โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายฟรูตกรณ์  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายฮารีฟิน  เปาะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนูรีซา  ปิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนุรซีฮาน  สอเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนุเจ๊ะคอลีเยาะห์  ซีนา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงโซเฟียณี  เจะกาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายบุรฮานุดีน  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอุสมาล  อุมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงตัสนีม  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณูรูฮูดาร์  อุมา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวันฟิตรี  หะยีสาแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอีฟฟราน  อ้นบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนิจัสมิน  ดาแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายรณชัช  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวาตี  เจ๊ะแต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฟิรดาว  เหมาะสนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนิเฟาซาน  ดอนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงฮาซีนี  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอานีตา  สะมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายโมฮัมหมัด  ยือรา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายซุรกอรนัย  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายมารูวัล  เจ๊ะหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนูรฮายาตี  กลาแต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายมูฮำหมัด  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายมุสลิม  เซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายลุกมัน  เจะดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงซาลินี  มะซะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุนิตา  สิเด๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจะยูนุ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอนุวัฒน์  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายซัยนุนอารีดีน  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนินาดีราห์  โตะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงซัลวานีย์  เจ๊ะและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอัสรี  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลาวี  สะอี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอรรถพล  โชติมณี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนิอัฟรูณ  นิมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายมุสตากีม  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายซาวาล  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมุสตานีร  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงมาศิเราะห์  สาเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฟาเดียร์  ศรีจรูญ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงตักวา  เซงแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายราฟเฟล  นิยมเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวรดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนูอัยม์  บนีอะหมัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณิชตา  ลิ้มกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนฉัตร  บุญละเอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณัฐวุธ  แก้วมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายอลีฟ  ขาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงศศิตา  เซ๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนัทธมน  คงเทียบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจารวี  รังสรรค์สฤษดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกันตา  สุดเสมอใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนิฮุสณา  นาดามัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชัมชีน่า  ซัยดานี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายอับดุลวาริส  สาเมาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัฐฐิภร  สาแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายซุนนูร  สาและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนะดา  มาลินี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกานต์ทอง  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายฟาฎิล  แวมูซอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายฮาฟิซ  มูสอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวีอาร์ม  จะปะกียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายนัซรอน  กองบก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนชัย  เจียรนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงฮัยฟา  นราสกุลภักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิพุฑฒิกุลวาทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงขวัญชนก  เขตอรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประกอบชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนิอิคลาส  ต่วนนุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพัทธนันท์  แม่ลิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงรสิตา  เจตวรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนิรดา  แกสมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงรุ่งนรา  ฆาเราะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงวานีตา  หะยีลาเตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกนกพร  บินเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงมาหยา  มาเจ๊ะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวรัญญา  อินหมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนิสรีน  สาแล๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงดาเนีย  เบ็ญจลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปัญญดา  ช่วยธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงฟาติน  เปาะเลาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงจิรชยา  ลาภวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสิตานันท์  ฝอยทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายนัซรอน  หนูหนุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายต่วนมุฆนี  โตะกูบาฮา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายชกรณ์เกียรติ  ปิตารังสีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วประมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายมุณซีรีน  โตะลู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายวิชยุตม์  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสิรธีร์  บุญจันทรเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายฮานีฟ  เจ๊ะอุบง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนาธัน  ศรีเปารยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายอับดุลฮากิม  กุลตามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายสุลัยมาน  แวนาแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายไกรวิชญ์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสันติดิลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชัยวัฒน์  ทั่วถวิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนิอัสมา  นิเดร์หะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฐิติรินทร์  วัฒนเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยมนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนิฟาติมา  หะยีสะแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายฮาฟฎอล  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอันนีซา  หะยีดามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นายกิตติพงษ์  นพจนสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายไดญาซ  แวหะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 นายสิงหนาท  บุญภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายนิฮัมดีน  นิเดร์หะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเตชินท์  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจัสมิน  กาซอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวชวิศา  ชุมคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายนัตซรี  หะมิงมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภัทรพร  รัตนสำเนียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกฤตบุญ  บุญภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวฟัตนีน  หิเล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนูรีน  สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวลียาน่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงฮาบิบตี้  ดือเระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวนราวัลย์  กาญจนอารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนัยรี่ย์  ภูมิบุตรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงนิสรีน  หะสาเมาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงเบญจสิริ  สะแมบากอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวซิลมีย์  นิยมเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชนาภัทร  แก้วมุนีโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายอารัส  เบ็ญราฮีม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวพิชามญชุ์  สังข์วิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะยอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงเอมปวียา  สุคนเขตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงนิตัซนีม  สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอรรถเมศวริย์  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายซุลฮาซาน  ยูโซะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวาศิล  กามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวฮัณณาณ  หะยีสาแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฟาติล  อีบุ๊ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวรินทร  ศรีชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณิชากร  พิชัยรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปิยกานต์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวธัญชนก  ผัดสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวชนภรณ์  จุฑานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณิชารีย์  อัตตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงโรบีนา  มะลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงทัตธิชา  มูลจันที โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นายบุสตานีย์  เฮาะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายอับดุลฮากีม  เบ็นสลาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายณรงค์เดช  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสิรภัทร  งามสุขไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงซัลยาบีร  กอเส็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงภัทริยา  ประสานวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวอัลวานี  วัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธนทัต  ศรีระพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงชญานิศ  เจียรกุลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวนุซนารินร์  อาเเว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวรท  ไลวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวนัจมีย์  กามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาววาลิดา  เหงบารู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธีร์ธวัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงวีซาม  เเมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายมุสตากีม  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายอัซรอน  เจะเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายนิอารอฟัต  เจะหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายอับดุลเราะมาน  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายต่วนฮัมดี  ต่วนจิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอัฟนาน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนัสรีน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนูรฟารฮานา  เยาะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายมูฮำหมัดซุกูร  มามุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนูรฟารีดา  อูมาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอานีต้าร์  กะลูเเป โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายดาเนียล  อาดหมาด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนูรอุซมีย์  เเละเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัลมานี  เจ๊ะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายอัฟฟาน  ตานีเเล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายอามีร  เสกเมธี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอะฮ์ลาม  ดอนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนูรอิฮ์ซาน  หะยีเจะเต๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนิอานีส  มะเเซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนิสรีน  ศรีวิเศษ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายอัยยุบ  โสวิรัตน์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายมูฮัยมีล์  โต๊ะมีนา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายยูซูฟ  เเวนาเเว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายริฎดวน  เจะเเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายอัฟฟาน  เบญนูรุดดีน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงฮานีตา  ดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนูรฟาติน  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายอิลฮาม  มายอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงอามานี  สือรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนูรรูเฟีย  เเตลอเม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  เเซมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายนิฮาริฟ  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายนิอิฟฟาน  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายนิฮารูน  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอาอีเซาะ  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงฮันนาน  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงนูรนัซมี  มะดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายนิวีอาร์ม  เเวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอาบีรร์  สะมาโระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวสูไมยะห์  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวสุดารัตน์  มีหลำ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายสาบิก  เบ็ญมุมิน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวนิซารีนา  แวมูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดาโหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงแวยะ  อิเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนัสรี  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนูรฟาติน  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนูรฮาลีดา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอีรฟาน  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภูวดล  เจะอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนิซาฟีซาห์  นิมะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มาหิเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอาดีล๊ะห์  ดาตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนูรฮามีมี่  เจ๊ะน๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงรอฮานา  โตะแวโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงซูรัยยา  สิเดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอารีนา  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงแวฟาาตีฮะห์  มาตาเอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงเจ๊ะซารีณา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  บอซู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงเอชรัต  กานี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกัสมาวาตี  กาหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีตาเยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงฮาซือน๊ะ  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงมาซีห์เตาะ  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงไอเสาะ  เจะหน๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายฮารีส  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฟัตฏาณีญะห์  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงไซรีดา  อารง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  บือราเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสราศินี  มายศรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนิวีฟ้าค  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงกูฮัยดัร  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายมูฮำหมัดอัสมี  เปาะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายรอมฎอน  เจะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงซาฟูราห์  ยีดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอัลฟาตอนี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนูรียา  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงยัสมี  บราเห็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงซูไฮลา  แวสุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงมูญาฮาดะห์  เปาะวอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงซูรายดา  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชลธิชา  ไถนาเพรียว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฐติมา  สงวนไถ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนิสรีน  เฮ็งปิยา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงจัสมีน  กอฮ๋ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนูรไอณีย์  ดิอเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงนูรีซา  มูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงฮัยฟาร์  หะแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพรรณรวี  จงรักษ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวฟาตีมะห์  บากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงแวซูไรดา  หยีกาเร็ม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวฮานีซะห์  อีแต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงนูรไอณี  เจ๊ะอูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  กะนาเปะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวฮานีฟ  ดารามัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวซอฟียะห์  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวสานียะห์  แวดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวบัยดูรี  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวมนยาตี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวซัลวาณี  โตะเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงนูรมี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวฟาอีซะห์  เบ็ญญากาล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวอามานี  สาแล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงนริศรา  ตาเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนัศรียา  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนิฮาวาตี  มูซอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายฟารุค  แวเดร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวซัลวา  มะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงเยาวรี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงแวฮัซวานี  แวอาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงนูรอัสริน  อาวัง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงมูรณี  แวดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายซูไฮรี  ราโมง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 นายฮาฟีซี  เจะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวแวรอยญาน  หะยีแวสาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนัจวา  กาเดร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายมูฮัมหมัดดารี  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายรุสลัน  ปาแนจากะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายแวอับดุลฮาฟิซ  แวยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายลุกมัน  ยาบา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอารีนี  วาเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกอฮีเราะห์  บาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงโซไฮลา  มักตาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีหลำ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายฟัตฮุรเราะห์มาน  สมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงฟิตร์ดาวส์  บือแน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายฟิตรียะห์  เจะมูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอดิลัน  ลือบานะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงนูรฟาติน  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงฮาซียะห์  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสุรัยญา  มูวา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมีน  เซงมี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงซอฟียะห์  มูนะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงอามีรา  อีปง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นายธนบดี  หนุจิ๊ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายอับดุลฮาฟิซ  เจ๊ะเดร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายมูฮำหมัดกอเซ็ง  แวสมาย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงฟิรดาวน์  โยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอนิตา  ปุโรง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอารีนา  มะขะจร โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงนาซูฮา  ตีมุง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอัซมัย์  บากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงวันฮัสณีฟาร์  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงแวตัสนีม  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนูรอามานี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสีตีฟาฐีมา  ยีตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงซูมัยยะห์  ดือราวี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอัฟนาน  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายนครินทร์  ศิริ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  แวนาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงโสรายา  กาเดณื โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสุลัยมาน  แลแร โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงซูนีตา  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายซุลกิฟลี  เจะอูมาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายซูลกิฟลี  มัสปง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายมูฮำหมัดเซากีย์  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายอับดุลรอหีม  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนูรฮาอีละห์  เจ๊ะแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายสุธรรม  รอบคอบ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงหวันยี่หวา  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายนิอารีฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายอิลฮาน  วาแม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงมูฮัมหมัด  อุมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงนูรมา  ฮายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนูรีสะห์  เจะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอิลฮัม  คามิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงรุสกี  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงนุชซาราซีนี  เตะโระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายกุฟุวัน  หะยีลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงนูรญานี  แวดีซา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงนูรูฟาตีฮ๊ะ  เจ๊ะยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวันอิสเฮาะ  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายมูฮำหมัดรอฟิก  อูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์  สาเน้ย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอัสมาอ์  รูมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงฮาเดียร์  มะเดหมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวฐิณี  นิเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงลาตีฟะห์  มะแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายฟุรกอน  ตอเเลมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงฮานีสฟิตตรี  มะลากอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงตูเเวอาลีซา  มะเน็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนูรฟาตอนะห์  สะเเลเเม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เจะเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนุอัยม์  กาเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนัซมี  เเวสะเเม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  เเวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอารีฟาร์  ดือราเม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนูรฟาตีนี  เบ็ญบัครี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอากลีมา  ดาหมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฟากรีย๊ะ  ตาเหร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงรนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนิตัสนีม  สะดากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนินัสริน  นิเดร์หะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนูรอีมาน  เเวจิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนูรีณี  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอาลาอ์  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนูรฟาตีหม๊ะ  อูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนูรีฮาน  เจะเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงต่วนฟาเซีย  อัลยุฟรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนูรุลฟิตรี  เจะอุบง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนูรมี  ตาหยงมัส โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวัรดะห์  หะยีเจะเต๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงซูลีนา  มาหิเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอัลวานีย์  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงฟิรดาว  เเวนาเเว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงศิริภัสสร  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายชาคร  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงศิริยา  จาระเวชสาร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายคณาสิฐ  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงมินทร์ภู  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงนัจลาห์นาเดียร์  แวยะโกะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายรัฐนันท์  ชินดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายนาอิฟ  เง๊าะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงฟิตรีญา  คาเว็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายศิริศักดิ์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายฟาอิซ  หวั่นเซ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายฟาดีนันท์  เปาะเลาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปวริชา  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายสิริภพ  เกตุเรน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายชนายุส  ชคทิศ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายธรรม  ศรีสุด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายพีราวิชญ์  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงโยลันดา  พรหมเห็ชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายนาอีม  ยีดำ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงจิดาภา  บรรณจงขจร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายฮัซวานี  หะยีสันติ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอัยมุนี  ร่าหมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงภัคพิชา  ลิ้มจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่องชนิล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงหทัยกานต์  จิตรหลัง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายอามันดาร์  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายไฮดาร์  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงฮัซนา  หมีสุหรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายปพน  อึ้งรังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงซีรีน  เดอรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงพัชราภา  ประมงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายอะห์หมัดอารีฟ ซับรี  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงอณิสา  วาเงาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายปริชญ์  ภูยุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนภัสรา  ฉายสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายกันตพัฒน์  นิลฉิม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนุณฮาเดียร์  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณภัทร  รัตนศิธร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายปกป้อง  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายมูฮัมหมัดดาดีล ซัฟวาน  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชนาธิป  ช่องชนิล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุพรรณากร  คำมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายดาเนียล  เจะและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงโศภิษฐา  ขันติคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชลัญธร  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายคุโณดม  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายหฤษฎ์  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงเพญภัทรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอาริฟ  สายวารี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอีฟรายา  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกัณรีซูวัน  หะยีสมาแอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนัซนีนญา  สุวรรณดารา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณัฐพล  ช่วยทอง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายกษิดิส  ละกะเต๊บ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายชามิลล์  ซูสารอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกฤตก์วรสรน์  ภานุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอรรถชัย  ไชยแพทย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนภสร  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงญาดา  มาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงฐานิกา  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพรรษชล  คงมาก โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอับดุลอาลิฟ  ยอแม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงอณิสตา  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภคพล  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัทฤกต  ศรีทองนวล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณัฐ์ธีร์  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุวภัทร  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกรจักร  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฎฐชา  บรรจุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอารดา  ทักษิณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภูธน  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชัยชยานนท์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนินูรอัลฟีร่า  รัศมิมานโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธัญชิดา  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงมณินทร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธรณัส  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนิอินซาน  ต่วนนุ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงดานียา  ชูเดช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงบัซลา  เวาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนิอัลมาส  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนันทศิริ  จาระเวชสาร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงมธุริน  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงต่วนอินอาม  จันทรัตนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนวิยา  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงประสิตา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิชญธิดา  กอพูนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศรัณย์รัชญา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงซีรีน  กูสมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงซีรีน  ดือเระสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายคาลีฟาร์  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  ยุโส้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายก่อกล้า  บุณยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกิตติภพ  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงซัซนีย์  เฮาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายชุกรัณ  กนกเหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปรัชญาธร  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวรัญชนา  ลาภาศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงภัคจิราพร  รุ่งวิชานิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวรัทยา  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงซาฮาร์  กามะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพรภูมิ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายมีนทดา  กัลยาศิริ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายอัลมะห์ดี  แวสะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงปลายฝน  เจริญทิพย์ชูเดช โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนริน  ดาด้วง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายทนุธรรม  วันทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอัจฉรา  พรเทพ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงณัฐชา  สิงหาด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายมูฮัมหมัดบัดรี  ลีแซ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายอดิศร  แก้วไทย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงเมธวี  เสือชัย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอุรัสยา  พวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายณัฐพล  สังข์วิดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงณิชากานต์  สุคนธปฏิภาค โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงชฎาทิพย์  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายพิทักษ์  วัฒนาศรีโรจน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงทยิดา  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงลัดดา  วงศ์คำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงอารียา  สาอะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายอัมรัน  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายแวอิดเรส  แวนิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงอินทิรา  โนนทิง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายฟัยศอล  แวแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงสุดารัตน์  ใบศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงนลินดา  รัตนโยธิน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายอามีน  มะสือแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงวันวิสา  ตาลสุกเรือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงชมชนก  น้อยมะดัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงซีตีปาตีเมาะ  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอริษา  วงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสุภวัฒน์  เพิ่มพระธรรมกุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกรวิทย์  แวยี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธีร์ธวัช  หนูไข่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศุภกร  ต่อน้อย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนัจญ์วา  ดอมา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนิโซฟา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงฮาบีร่า  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอรัชพร  นครวงค์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสาธิมา  บุญปัญญา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอรจิรา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงแวนูรีฮาน  สุวรรณชมพู โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายสุรนันท์  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายขจรศักดิ์  วงค์รถ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนูรฮายาตี  นวลพุ่ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวุฒิชัย  จวบนก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพลอยแก้ว  อินทร์ยง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธรรมธร  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายวีรยุทธ  ตรีทิพย์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุกัญญา  สายเอียด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิชญสินี  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณัฐชนน  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงลัดดามณี  ทองเต็ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เตาะมะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณลัดดา  อารีกุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พันเข็มทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวาทินี  พรประทาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนูร์อาอิชะห์  กูบกระบี่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอัจฉรา  บัวปาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายอิบรอฮิม  สะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายธเนศ  สอนนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอุมาพร  ดาราโป โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัฐชัย  หมื่นจร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุภาศินี  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายคุณานนท์  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขคีรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงจิตรานุช  หนองหงอก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนรินทร  ต่อน้อย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงธัญพิมล  พุทธกาล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่เจียง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายวชวิทย์  ชูแว่น โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ดอแก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสุริยะ  ส่งประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายจำนงค์ศักดิ์  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมรอน  เตาะมะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงทิพานัน  เกษร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนิอัซวาณีย์  ฤทธิมุณี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงแพรวรรณ  แซ่จู โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพรรนีย์  ศิลปชัย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายกนกพล  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายสันต์  สะมาแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงซาเรีย  สะรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายนภทีป์  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงชญานันท์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายนิฟารีส  เบ็ญเราะฮ์มัต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายเขื่อนเพชร  สันเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงธนพรรณ  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณิชกานต์  ราชแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญญถิร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายกฤต  ไชยสาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตน์นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายอาบีดีน  กาเกาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงรังสิยา  อินโท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงณิชนันทน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายคณาพงษ์  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงสุพิชชา  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงสอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายสิรภพ  จ่ายวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงดากานดา  เลิศทรัพย์อมร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงวรามน  พลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงจันทรัตน์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายศุภกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายเฟาริฟฮาน  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงหยาดนภา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพณณพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธันยชนก  อินชะนะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีประชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงสุชาสิริ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายเมธี  กาเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายพีรวัส  รังสรรค์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายกษมา  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายศุภกิตต์  ชูนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายอานนท์  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายภูมินทร์  ชุดเทพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายกรวิชญ์  เกศโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายกัลป์ปิติ  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายฮัฟเสาะ  มูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายณัฐชพล  คงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายฮาดีฟ  จะปะกิยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายปภังกร  ชูจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายธีปัณ  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายปัณณ์  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายเธียรสิริ  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายวรัชญ์  วัฒนานิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายศิวโรจน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายจตุพล  เพชรหัวบัว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายจิรายุส  รัตณรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายพลธกร  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกมลชนก  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายนนทการ  โลหพันธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายฟัยรุซ  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายริฎวาน  รักสันติภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายลัญจกร  แดงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายกันตินันท์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงซาฟิตตา  มูหะมะสาเล็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงซูไฮลา  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายวีรภัทร  กาเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายอธิภัทร  ชอบน้ำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายยุทธภูมิ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายซุลกีฟลี  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงชญาพร  วงค์สระใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงธนาภา  แวววันจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายกิตติวัตร  พิมพ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายนิฮัมดาน  นาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายรุจฮาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงสุภัชชา  รักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายฟาอีส  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงณัชชา  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายศุภณัฐ  อ้นชดชาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายธนกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายแวอุสมาน  ขาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงปัณฑา  เพ็ชรรัตนทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายกฤติน  ฟักโสภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายจุลจักร  กุลเกียรติดิลก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายดาเนียล  หะยีเด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายนิมูฮำหมัดอาซิล  สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายมูฮำหมัดฮากิม  มะจือแร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายสุวราชย์  เพ็ชรโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ฆังมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงกูฮานาน  ศรีระเด่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายวชิรวิชย์  เรนทร์สถาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายวิชวิมล  ไวยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายวีรภัทร  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงฐิติภัคร  ปานบุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงมลธิดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงนริศรา  มามุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายธีรภัทร  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายยัสรี  มะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายรัฐศาสตร์  สาและนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายปาฏิหาริย์  เพชรยอด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกาล  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายชัยภัทร  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายธนาดุล  เพชรหัวบัว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงฟิรดาว  สาแล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายต่วนอัฟฟันดี้  จะโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนิอิฟติการ  สะนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายฟาอิซ  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายอันวาร์  เจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายอนัส  แวกาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายวชิรพงศ์  คุณชล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงพัชรีพร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงอายาอิฟ  เจะสะตำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงจิดาภา  พูลนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายอาร์นีส  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงฐิติมา  ตุลาพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายริดูวัน  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายกรวิชญ์  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงนาเดีย  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายกฤตภาส  บุญละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายอจลวิชญ์  เจียมรัตโนภาส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงวันอัยชาร์  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ช่วยชีพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายดิยาฮ์ฮูดีน  ณ ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายณภัทร  กังสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายซูเฟียน  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์สำราญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายชินาธิป  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงเกวริน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายซอรีฟ  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายกรกฤษณ์  กระแสสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงฟารตี  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายกิตติภพ  ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายธนบูรณ์  สระทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายศาสตราวุธ  รวมพล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายชยานนท์  กรุงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายธนภัทร  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายเกียรติภูมิ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงณิขนันทน์  แซ่หง่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายเกษมพันธุ์  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายฟาฎิร  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายวรพล  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายวโรดม  มุนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายอัฟฎ็อล  มา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายสิทธานนท์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงธนพร  สันทองสังโยธิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายนะอีม  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายบัสรี  เจาะเอาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายไครูล  ตูแวกาจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงซาเฮร่า  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงปภาดา  อินภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายชวนากร  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงซัลวานี  มาเส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายวรัญญู  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงธีรดา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายกิตติ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงธีรตา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายฟาฎิล  หมัดหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงกชพรรณ  ดาวเงินตระกูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายธนพนธ์  เก่าเงิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายจิรวัฒน์  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายณัฐวุฒิ  จาปรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายธนกร  งามสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายสิริโรจน์  พันทสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายพรรษา  แหวนหรุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายฟาติน  อีซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงโซเฟียนา  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่ซี่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงนรมน  จันทนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงจินตพร  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายนัทธพงศ์  แดงวรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายวชิรวิชญ์  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงกัญญานี  นาคสังวัจฉระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  กุลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงธัญชนก  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายปภังกร  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายอาดิล  ดามูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงวิอาม  หะยีเจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงชัญญานุช  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์  นันทวชิรปราณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงฮาสวานี  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายเตชภณ  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชัยพงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายมุหัมมัดอัฟฎอล  จะอ๊อก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายแวฮาซิร  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงพชรอร  หนูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายวรเมธ  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายอิทธิ์พงศ์  เจนพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงภูริชญา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงฮัซวาณีย์  วาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายชนวัฒน์  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงนัสรีนี  กาหม๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงซูรีญา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายสิรภพ  สุทธิปัญญาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงนาเดีย  อาแวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงพัฒชนก  สะอียา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงค๊อยรุลนิสา  คารี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงวรรณิดา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงรัชฟีรีน  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงณิชกุล  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายกฤษดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงอามีณี  หะยีดอเลาะเถาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงอัซมี  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงณดา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์เงิน  เสาะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญไผ่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงฟาติน  ปูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงอนิสษา  ยูนุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายชิติพัทธ์  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงศุภัชฏา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายฟาอิส  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายฐิติพงศ์  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงมนทกานติ  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงวีรญา  กาญจนเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายอัฟนันต์  อาแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายฟาอีซ  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ราโมง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายดานิช  อาแด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายมูฮัมหมัดซูโกร  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงปาณิสรา  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนินาเดีย  สะมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปุณยนุช  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงเตชินี  พ่วงขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงฮนีน  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายภูริน  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงสิริฉัตร  ชมพิบูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายแวอัลวาริส  เส็นและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงฟาเดีย  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงยัสมีน  อีบุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธนัชชา  ภูบาลกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายอรรถกร  อรรถสงเคราห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงต่วนอัสรีนา  ลอจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนไธสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายปิยวิทย์  กิ้มพ้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงนันฐิมา  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงนูรฟิรฎาวส์  เบ็ญราซัค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายถิรพงศ์  บายคายคม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายนวภูมิ  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงวรกมล  ดิสสระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงนิธารา  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปุญญิศา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพรจนา  ฉิมวาส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงลักษิกา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายภควัต  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชามีีมี ญัสมีน  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเบญญาภา  เต็มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงวันสิริ  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายนรินทร์ธิัช  หิรันย์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายตุลย์  ตุลยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายกันตพงศ์  ส้มเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายนิติวณิช  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงซาซาน่า  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงนัสรียา  โจทย์สัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงมานาล  บาฮะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ศรีพุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชัญญานุช  คงเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณิชกมล  เจะอามิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายปัณณกร  หลาบหนองแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยอดสร้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายวิธวิทย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เกสมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสุนันษา  หมาดลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายศุภโชค  ฉิมเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายรพีพัฒน์  นายดิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายประกฤษฎิ์  ชุมไชโย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายสุรวัศ  รามศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงเบญฐการณ์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แซลีมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายชุติเทพ  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงนาอีฟฟ์  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงรชยา  ชมฉาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงกนกพรรณ  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็รชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณัชชา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงคณึงนิจ  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงวริศรา  จันทสโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอมานี  แวโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอริษา  แวดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายแทนไท  สืบสายมณีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายถิรณัฏฐ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงภัทรนันท์  เม้งทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงจัตตารีย์  ทรงไตรเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอริศรา  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงโซเฟียร์  เจ๊ะมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอรนลิน  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายธนเดช  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงอามีลิลลาฮ์  มั่นใจเกษตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายฟาอิส  ลับแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงธันยชนก  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายพัทธดนย์  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณกมล  ยังอุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอริญชยา  สงสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูแว่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธนภูมิ  โกสุธรรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรยอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงโสพิชา  ชลพนากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกุลชญา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวริศรา  วสุศุภชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงศรีสุมน  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพิชญา  เบญระเหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงเพชรอันดา  รักมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงจิรัชยา  วานิชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพชร  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายทัศน์พล  แก้วขอมดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพชร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายนวนนโนอาห์  ดายะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงกิรติกานต์  รัตนสันต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงชนิสรา  มหัทธโนบล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงรุสวาณี  แบเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายอารอฟัต  การี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงเกษพิชชา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปนัดดา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายภูริ  ปัตนวนิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนิธิวดี  ประคองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะเตบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงบุญญาวรรณ  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงพัชรี  ทองวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายกณวรรธณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญพานิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงนิสรีน  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายอภิวัฒน์  ปี่แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายภูวิชญ์  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงชฎารัตน์  ปราบจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงลลนา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายธนวัฒน์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกัญญาภัชร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายอิมรอน  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงปานรวี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงนัจญมี  แดมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอรรคพงษ์  หัดขะเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายทัตพล  ศิริสภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายอัลฟาน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนิฟัสดูวาห์  ดะยังหมีด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงญัสมินทร์  บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณัฎฐกฤษ  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนูรซูเฟีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายวสุวิศิษฎ์  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงชนัญญา  หวานดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายชินพัฒน์  พุฒยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายธนชาติ  ทะนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมมาตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายซัยฟุดดีน  สนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายเปรมศักดิ์  โกงกาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงธนพร  จิตภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวริศรา  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายธนโชติ  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกรรญดา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายภูวิศ  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงจิรัชยา  อุปมัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงนาเดีย  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปาฏิหารย์  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายปุญญวัฒน์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายมานซูร  โจทย์สัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงปุณยาพร  คุ้มพ่วง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงบิสมี  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงมุกระวี  เทพพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายอนุชิต  รัตน์น้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอภิศักดิ์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพรนภัส  ชามทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายติณห์ชิน  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายนาซวัน  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายสิงหราชย์  เลิศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงชลพร  เสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงณัชชา  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงปริยาภัทร  เครือแตง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงรัชฎากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงนิตัสนีม  นิแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงณัฏฐาพาสินี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายภวัต  ขันทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงแอนนีต้า  สอนกลั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจสำราญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงปรีชญา  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรกลับ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงวริศรา  อรน้อม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายกฤติธี  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่เต๋า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงศุภสุตา  สุวรรณนึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายกิตติโชติ  โชตนภูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายกอฟฟา  สัสดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงวรรณรดา  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงณภัทร  ฉันทศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงมรกต  รักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายชาคริต  หะยีหัสซัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วงาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงธัญวีร์  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงนัสรีญา  มูสอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงฟาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงนิอานิส  เด่นอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงณกมล  สังเกต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หวังจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงฐิติกัลยา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงนริศรา  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนิซุนนียะห์  ยายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงเมธาวี  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฮั่วเจียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายเอกภวิษย์  ขวัญมนิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนาบีละห์  มุซิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายนิชนันท์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายอิทธิกร  สังข์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงภูษิตา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงภูษณิศา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงอภิญญา  จรัสสาธรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงบายาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงชัชฎา  ทองแก้วคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายพสิษฐ์  ทองบานเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายณพวิทย์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายณพวุฒิ  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงอนันดา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายอัฟฟาน  หง๊ะเจะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายซูบัยดี  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายยุสรี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายลัญฉกร  ไตรเมศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงนูรอามาล  ซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงวรกานต์  นันต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงสินีกานต์  ชุณหภากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงอังค์วรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายอนัส  เจ๊ะเล็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงรัตนา  อ่อนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายแวฟุรกอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายอารีฟีน  แมะเง๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงปายฟ้า  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพ็ชร์ท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงพิชญธิดา  แววภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงกันต์กมล  ภาระกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายณภัทร  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายอัลฮัม  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงอิซตีฟาร  แวมายิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูไชยยัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายกรวิชญ์  ฮะนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายณัฐนนท์  คล้ายหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงนูร์เดียนา  เส็นหีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงอัลวาณี  กาซอร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงณัฐวรา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงฟาฏีลา  หะมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงฤดีกมล  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงซุลฟาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงอัสนา  อาวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงพันธิตรา  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงจันทัปปภา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงอิฟติการ  อาเบะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณดา  สะอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงชญานิศ  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงโกลัญญา  ประยูรชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายสิรภพ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายกิติภพ  พรหมสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงบุญยิกา  เทพขุน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายรัชชานนท์  บุญทองศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายกลวัชร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายกันติธาดา  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายปรัตการ  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายสัณหณัฐ  ไฝสีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายสรธวัฒน์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงนะดา  มันอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงเมธาวี  จำเริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงสิริมา  ยักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายปาฏิโมกข์  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายซุบฮี  กาแบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงฟิรดาว  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงณัฐธัญญา  นิลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกษิรา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงฐาปวีร์  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองน้ำดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายอินอาม  เจะอูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงธีปพร  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายซีรอจญ์  ฮัดญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกตโกบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงฟิตดาว  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายอะห์หมัด  มะมิง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงจารวี  พรมทอง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงซูลัยคอร์  แวสอเฮาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงแวซูฟียะห์  แวเลาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงรุสนาณี  อยีแหละ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงซูไรดา  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงอะมาลีนา  โต๊ะแมะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงมาซีเตาะ  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายอาซูวัน  สาและ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงบิสมี  แวกือจิ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงนาซูฮา  อีรอแสม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงซูไรณี  กาซอร์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายไซดีนาอูมา  ลาแมะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายซูฟียาน  เจะหลง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงนุชไลลา  บิลยะกุม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงฮายาณี  เดาะเลาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงมัสตูรี  สะแม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายอัลลาฟีน  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายอาริส  มะเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงนิซาวาตี  บูยา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงซูรายา  แวสอเฮาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงซาฮาร่า  ตาเห โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กชายอิสฟาฮาน  เจะมามะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงอามีนะห์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงปรียาภัทร  ริทธิโต โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายภูมิพัฒน์  อาลีดีมัน โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงนัซมี  ยะโก๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงนาเดีย  อาแว โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายอนันต์  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายอะห์มัด  เซ็นโซม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กชายวันฟิตรี  โด โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงมัสซูรี  มะแซ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงยูเรียนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงแวซามีมี  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงซูรีตา  ดอกา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงนูรไอนี  เขตเทพา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สกุลอภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กชายอิมรอน  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กชายอนัส  ซาและ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กชายนิซาปาวี  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กชายอัยยุบ  มามะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายอิบบาฮา  ตอรอโบ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงตัสนีม  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงมาดีนะห์  สาและ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กชายอิลฮัม  คารี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สะอะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีบากา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงสุไรณี  สารี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงนาเดีย  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงสุพรรษา  เจ๊ะยอ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงฟาตีเราะ  เลียะใหม่ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงธัญรัต  โต๊ะบ่าหมะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายมูฮำหมัดโซเฟียน  หะยีเจะเตะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงอรพินท์  สีสุวงษ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพัทชรินทร์  ทิพย์รมย์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงเมธาภรณ์  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายอันนุวา  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงอานิส  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธีรเดช  ประเมินชัย โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอรวรินทร์  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงอาริตา  มะสะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะและ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงซูไรดา  แวยี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงผกากรอง  นวลทอง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพาฝัน  วงค์หาแก้ว โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงฮามีดะห์  มาเละ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายมูฮำหมัดเตาฟิต  สกุลอภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายอามีน  มะแซ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงฟิรดาว  นิเดร์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงซูมีรา  หีมหล๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพิมพา  สุพัตรา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายปัณณทัต  บัวขาว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงอนิสา  อีมัน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงแวฟาตีฮะ  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงฟารีตา  เจะเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มามุ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงบัซลาอ์  เบญลอฮ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กชายฟัยรุซ  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงณิชนันทน์  สมหวัง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปลอดทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงณฐพร  ฉิมทัพ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายอัลฟาริส  แวและ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาเซร  หะยีหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายดานิช  เจ๊ะกาเดร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายฟิตฏรี  ชมฉาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายมัซลัน  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กชายศรัณ  บำรุงพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงไซหนับ  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงนิตยา  แสงสิน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กชายนิสุลัยมาน  สิเดะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กชายอาบีดีน  เบญญากาจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงนูรตัสนีม  อุมาร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กชายณัฎฐ์ชนน  จันทร์แพทย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงแวซูฮัยลา  แวนุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงอัศมารินทร์  มะกูวิง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงนูรนาซีฟา  เวาะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุสาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงอัฟนาน  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงวันวิสา  ตึ่งเกี๊ยบ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กชายธนกฤต  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงฟารีดา  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กชายสุทธวิชญ์  คาระวะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กชายจิรโชติ  จงสุพรรณพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายภูวิศ  ดำนิล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงนัสรีน  กูโน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กชายซุลกีฟ  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กชายอันวา  สือแต โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กชายภูเมศ  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงการ์ตีนี  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงอัลฟาตินฟ  บากา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงนัจมีย์  แวสามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงนูฮา  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงอันดา  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายเอกภาวี  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กชายณัฐภาส  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงสุฐิษา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงวริศรา  บุญชู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงภานิชา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กชายวรชิต  ดีชูศร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงอารีฟา  สุรินทร์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงยัสมีน  ตาเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงหะนีฟ  เบญลอฮ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงยาสมีน  สามะอาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงปยุดา  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายฆอยเดร์  แยนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงธนภรณ์  คงเอียง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงฮบีย์บิลลาฮ์  เบญจสมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงเอมกมล  ธรรมใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงนภาพร  พงศ์เลิศนภากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงพอลลี่  อี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงฮันนาน  ราฮิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายชารีฟ  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายนัศรี  มะลาลม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขไกรไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายพงศกร  ทองกาวแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงซีตีตัสนิม  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงสุพิชญา  สีทับทิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กชายวันเฉลิม  คินันติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กชายอภิรักษ์  ชูชนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงกฤติยา  ดำนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงฟาร์ตีมะ  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงรสกร  เส้งเซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงฟีรเดา  มะลาลม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงสุธาศินี  พรหมดำ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายทศพล  คงพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรซ้อน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงสุพิชญา  แปะกุ่ย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายซุลกิฟลี  หมัดแมเราะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงอภิสรา  จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงตัสนีม  บอซู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กชายปัญญาวัต  กิจวานิชเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายฮานิส  ปัตตานี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายวรัญญู  เลียบวิไล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายพัตสน  สุกพุด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายชญาธิตณ์  อักษรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายโชติพงษ์  โพธิวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายวรวิชญ์  วีระกะลัส โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายภควัฒน์  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงฮัซวานี  เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงนัสรีญา  มูดอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายสรวิทย์  ยศศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอภิสรา  มณีประวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงซอฟา  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายชายุต  เมืองรื่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายวีดาวีล์  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงฟาฮานา  โต๊ะอิสอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมคิด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายพีรวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายธนพัตร  เขียวเข้ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงดีญานา  สาม่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายสิรภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายวันอาดิล  แวอาแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายรรรรร  เจะปอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงนาริศรา  น้ำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงโศภิสรา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงทอฝัน  นาคทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงรมณ  อัศวะเดชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายศรัญญู  เด็งแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงชลธิรา  แวเตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่ตั่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพิชชนาฎ  บานแย้ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงธามาศ  คำสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงอิมตินาน  หะยีอาแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงสิตานันท์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายวชิรวิทย์  จินตานุสาร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงนฟิตดาว  วาเฮง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายอนันต์ทศักดิ์  บุตรตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายฮากีม  หะยียูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงณัฐหทัย  ไชยภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงธัญจันทร์  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงนิสรีน  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มณีมั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สดาการ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงบัสมีน  หะแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงนภัสสร  เพชรหัวบัว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายเมธวิน  เงินถม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงฐิตินันต์  โทบุรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงนูรอันดา  กราซุย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงรมิตา  ชูมนต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงวรรณฟิห์ริน  แวมามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงณัฐธิดา  โทวาท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงนัสริน  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงศุภรดา  พฤกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงพริสร  ภูมิสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงนัสรีย์  มาหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงนัสรีน  นาอีแต โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงนาดา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงวีอามร์  เจ๊ะเละ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงชญานิศ  แซ่จั้ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงวรกาญจน์  พราหมเพชร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงฮาลีนา  มายีด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงอารีฟะห์  กาเซง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงนาตีฟะห์  ยีมัน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายอัษฎาวุธ  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายรุสกี  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายอิบนุอาบัสสุกรี  ยาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงพิชญากาญจน์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงพัทธมน  แดงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงปิยนันท์  คงเทพ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงอามีรา  สลาวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงณิชาการต์  จินวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงพลอยไพริน  ดรที โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงซาฟียะห์  บากา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงอันดาลีบ  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายอธินันท์  กิจสมชีพ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงรุ่งนภา  มณีรัศยากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายมูฮำหมัด  อุสมันบาฮา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงนูรอารีตา  อูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงพนิตสุภา  รักระเรียบ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายเมธิชัย  ขาวสนิท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายกิตติโชติ  แก้วลายทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายระพีพัฒน์  สมสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายมูฮัมหมัดซุลมัชดี  ทรัพย์สมาน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายัธัชพงศ์  แย้มสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายซุบฮาร์  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะ  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงนูรซอฟียะห์  เจะแมเราะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงวันนูรมี  แวหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงอัสมาร์  เจ๊ะมูซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงอุรัสยา  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายนที  ขำพวง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายชนะพล  แก้วเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายกัณธนา  อักษรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายธีรเทพ  ชูกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายพิตตินันท์  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงวันนาบีลา  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงนิอารีชา  โต๊ะสามารถ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงรินรดา  เบญจสมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงซีฟะ  สามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงฮานาน  อาหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายตันติกร  กลิ่นน้ำหอม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิไลย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงนภัสร  สีดอกบวบ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายภูริ  คงบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงขวัญธิวา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายจิรเมธ  แก้วปาน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงจิราวรรณ  อิ่มทั่ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงกมลชนก  สันติพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายบารมี  อุชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายธนวัฒน์  เซียววัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายนะพีพันธ์  คำประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงวีรญาดา  ทรัพย์สมาน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายกฤตมาส  กมล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงกูอานีซะห์  บูละ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงอามาณีย์  สือนิ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายฉลองศักดิ์  ถีราวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายฮาดีฟ  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงอาภารัตน์  ขุนขาว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายมูฮำหมัดซากิฎร์  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายอัฟนันท์  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายมัรวาน  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงจัสมิน  รูปายี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงนูรกัสมา  มะแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายเขมเทพ  ดิษฐ์เอม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายมูฮำหมัด  บาราเฮง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงนาเดีย  สาแม โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายอัฟนันท์  มามะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงซูไฮลา  หะยีปูเตะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงซัลวาตี  อาแวบือราเฮง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงนัศมีณ์  เดนดายัด โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงโซฟียะห์  กือจิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงนูรอัยนี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงนิรุสนานี  นิโอะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงฮาฟีซาตี  มะลี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายนูรอาฟาน  อาโล๊ะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กชายมะมุสตากีม  บีกาสะตี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายมัฮดี  หะยีมะแซ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กชายมูฮัมหมัดซายูตี  โตะมิง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงซีตีฮาลีมะห์  บินเจ๊ะมุ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงฟิตเราะห์  กอแต โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สอเฮาะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  เด็ง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายฟาอีฟ  อุสมันบาฮา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กชายอัสฮาน  กาซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงลาตีฟะฮ์  หะยีตาเยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กชายอัสรีย์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กชายต่วนอิบรอเฮม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงนูรุลฮีซานีย์  นิแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟาวี  มะฉุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงนัสรีน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กชายอับดุลรอฟัต  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงกาซาร์  มะนอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงฮานีฟะห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงนาอีมี  ปูซู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงอามานี  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายมูฮำหมัดซาฟาวี  เดิมดอล่า โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงรอบีอะห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงนูรอาซียะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายอานูวา  อูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงซัลวานี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายมูฮำหมัดรีดูวัน  แวนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟาร์  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายอามาน  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงรุสนีตา  ไซคมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายอับดุลรอมาน  มะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายแวอีรฟาร์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายแวฟาอีซัน  ดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงเจ๊ะเยาะห์  มูหะหมัด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงจันฑิมา  โต๊ะกาหลี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายอานาวี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงนูรฟาราฮีน  มูซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟีร์  อาแย โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายอับดุลเลาะ  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายอีลียัส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงซูไฮนีย์  แวมามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายอับดุลการินต์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงผกามาศ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายรอมฎอน  กามิส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงเจ๊ะฟาอีซะห์  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงอัฟนาณ  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงฮาซานา  กาเจร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงตัสนีม  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงฮาตีก๊ะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะแซะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีมูมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงนูรูนัยซา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงวาตี  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงรอบีอะ  อาแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟีย  โส๊ะหวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายต่วนมูหมัด  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายอารอฟัต  ซีตีเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงนิฟิรดาว  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายนูรุดดีน  ตาสะเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงนิซูวัยดา  กูนิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงต่วนตัสมียะห์  มือฆะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงยัสมีน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายนูรุลอาลีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายอดินัน  แหละสิติ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงนูฮา  ตาเละ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายมูฮำหมัดนาซูฮาร์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงซูฮัยลา  ตอกอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  แวสากอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายอัมรินทร์  หะยีสามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงเจะนายีฟะห์  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายมูหัมมัดซอฟัร  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงซูไวบะห์  โตะโมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงฟาตีมา  ทวีจันทร์ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กชายอุสมัน  มะมิง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงอาซูร์รา  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กชายซูฮัยมี  ตาเละ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงยัสมีน  มามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กชายรุสดี  ตือเงาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะสะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงนิสรีน  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงนูรฟาติน  บินเจะอาลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายนิกีญาด  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1650 เด็กชายมุสลิม  เจะแต โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กชายมูฮัมหมัดอาริฟ  อาบูบากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กชายอิรฟาน  วาเฮง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงฟุฎลา  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุด  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กชายมูหัมหมัดอารีฟ  อารง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กชายมุกรอมีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงฟาอีซะห์  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงอารีนา  ตาเละ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุนท์  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงอะนีสะฮ  สามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายมูหัมมัดดาฟี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายแวฮาซัน  ตือเงาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงอัฟนัน  สะอิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงณัซรีญาณ  เดร์แม โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงนูรีดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงซามีมี  บากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงศีฮาม  แลบา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงสุไรยา  แวหะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงฟุฎลา  อาลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงปาตีเมาะ  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงนูมา  มะแซ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงซานียะห์  มะสะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  แวกือจิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงอุซมี  ลีโตะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงนูรียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายเฟาซู  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงซูกัยนะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงซูลียานา  เจะโกะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงตัสนีม  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงนูรซาฟูรา  อาแว โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงอามานี  หลง โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายอัฟฮัม  ดิง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กชายไฟซอล  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงนูร์ฮาฟีกีน  เงาะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงนูร์ลัยลา  วาลี โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงอนุสรา  หาแว โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงซาฟ๊นี  มะลี โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงอัลลีนา  มะมิง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงอามีนะห์  วานิ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงนูรียะห์  โดดะแซ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงโซเฟีย  หะแว โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงซูลเปียนี  วาเตะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงกูสุไลลา  สะมูโด โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงนูร์บัยดูรี  เมาะจิ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงมาซีเตาะ  คงชนะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายไซฟูดิง  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงซารีฮา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กชายอามีน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายอีรฟาน  อีแต โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงอารีนา  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กชายอัซวัน  บากา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงฟัรฮะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กชายนุรอูมูลอัยมาน  โต๊ะนาบอ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กชายมูฮัมหมัดซอร์ฟา  เววาะแนง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กชายซุบฮี  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงซัลวา  ยอนิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงฟิรเดาซ์  มูยา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงรอยฮาน  ฆาเรง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ  เจะแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงนูรีวาตี  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงมัยซาระห์  สาอะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายมูฮัมมัดฮาซีร  อิสฮากีย์ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงอารีณี  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายซาการียา  สือฆี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงอามาณี  เดง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงต่วนมูนา  นินาวา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงนูรีมาน  ปูเตะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงสุไรดา  กูโน โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงสากียะ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงอาซียะห์  ฮาแว โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงซูเฟีย  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เวาะเยะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงซูเฟียนี  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงซูไรยา  ดือราโอะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงนูรมา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงการ์ตีนี  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงซูนีรา  ดือราโอะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงนูรียะห์  วานิ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงนูรทัสนี  เวาะน๊ะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงอาวาติฟ  วาลี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  เจะเม๊าะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงซัลวาล  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงซูวัยบะห์  มาหะมะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กชายอุสมาน  ดาราวี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงซัซวานี  อาลี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงนูริสา  ยาฆอ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงตอยีบะห์  เจะแต โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงซูลีนา  อีมุ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงสามียะห์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงนัซมีย์  เจะเมาะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายอัดนันท์  เจะและ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายแวชารีฟ  โซะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงนูรรีฮัน  สาและ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงนาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงอาตีกะห์  เจะเตะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงฮานาดี  ขาเร็ง โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายริฎวัน  มะหะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงแวนูรไซดา  แวเตะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  นิแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กชายอะฟันดี้  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายมูฮัมมัดนบีล  ยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กชายอัฟฟาน  โวะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กชายนัสรุล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงต่วนฮัซนาอ์  นิกะจิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงเจ๊ะนัสรี  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงเจ๊ะนัสเราะห์  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงลุบนา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงอาดียา  กอฮิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงซอลีฮะห์  มะรอแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงมุมีนะฮ์  เจะโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงอริสรา  บือซา โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1769 เด็กชายอัฟฟิซ  สาแลบิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิซ  เจะโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กชายอารีฟีน  อาลียู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กชายฟุรกอน  มูเล็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟฟาน  ดือราแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กชายอานัส  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงฟาตีฮะ  ยีจิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงรอฮานิง  สาและ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงนัสริน  อับดุลลาติฟ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กชายฟิตรีย์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายมุสลีมีน  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กชายมูฮำหมัดคอยรุน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กชายอับดุลเลาะ  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กชายมูฮำมัดอิสติรฮาม  กาเต็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กชายอับดุลรอกิบ  กาหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงยาวารี  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงซีตีนูรฮาซีกีน  ไซซิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงอิสตีฆอหม๊ะ  กาเต็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กหญิงฟาดีละห์  ซูฟีย์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงมุมีนี  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายมูฮำหมัดอาติฟ  หะสีแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  วาแต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กชายมูฮำหมัดตัรฟิก  มีเด็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงฮันนาน  โตะลู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงซีฮาม  สะอะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงรุสมีณา  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงนัสริน  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงบิลกิสท์  ดือเระ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีพ  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กชายคอยรนนาอีม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กชายไซฟูลเลาะ  แวปิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงคอยรุลนีสา  ฮะยีบิลัง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงอัมนา  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงนาเดีย  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงนาซูฮา  มะแตหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กชายฮาฟีกีน  เจ๊ะเละ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงนูรอาลียา  แวมามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงนูรรุสดา  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงรุสนานี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายแวบูรฮาน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงริสซีน่า  เรือนแก้ว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายยุลัยบีน  แวซู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายวันฮาซัน  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายมะนุ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงนูรีซาลวา  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  เปาะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงนูรซาฮีดาร์  บือโต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงอานีฟาน  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงอามานี  สะรี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงจีนา  มานีวัน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กชายอันวาร์  วาเฮง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  วาแต โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงอัสอานิส  เจะหลง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงอานีซะห์  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงยูราณี  ดอแม็ง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
1826 เด็กชายมะไฟซอล  สามะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
1827 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมีน  วาเด็ง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
1828 เด็กชายฮารีส  เดลา โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงต่วนนารมี  นิต๊ะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงซีตีคอรีเยาะ  มามะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงต่วนนาซูลรี  นิต๊ะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กชายสุกนต์ธี  นิลอินจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายอาดีลาน  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงพิชชานันท์  ไวยประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงนลินี  แววทองรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงนัจญมี  สะแม็ง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงนิกัลยา  โตะชาย โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงนัสริน  สะมาแห โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงนาวาล  อุสมาน โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงซูไรดา  นูเตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงแวฮัมซียะห์  บาราเฮง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายลุกมาน  ขาเดร์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายซุลกิฟลี  มะสาแม็ง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายอาดีล  วาเงาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟดอล  ลีโตะมะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายอันสรี  บือซา โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายต่วนมูฮัมมัดนูรดีน  นิโซะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายซุลกิฟลี  ปิยา โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงสีตีมารีแย  เจ๊ะและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงนุรอัยนี  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงนูรไอนี  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยอดชุม โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงรัชนีกร  ชายแหวง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงตัสนิม  สาหะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงฮานีซะห์  มามะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงรุสดา  โต๊ะสะดี โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงธัญญานี  อาบู โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงกูไดละห์  แวดีเยาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงนูรยัสมีน  วาแม โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงนูรุลมุมตาซ  มามุ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงมาดีฮะห์  ปูตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายมูฮำหมัดยูโซ๊ะ  ปูตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายมะอาซัน  เจ๊ะอารง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงสุไรยา  เจ๊ะเฮง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  สะรี โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงอานีส  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงนูรฮะฟาวาตี  สะมะแอ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงนาดียะห์  บือราเฮง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงอุสรานี  ปิ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงอามานี  ยีแว โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงนูรูฮูดา  นิมะ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงบูรัยด๊ะ  มะลี โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.4 คณิตประถม
1875 เด็กหญิงอาดีละห์  ยานยา โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.4 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงนุรมี  ยีเด็ง โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.4 คณิตประถม
1877 เด็กชายมูฮำหมัดกันดาฟี  ยาเลห์ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1878 เด็กชายซุลคอยรี  นิเซ็ง โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1879 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมรอน  เหมาะกิจ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1880 เด็กชายลุกมาน  แลมีซอ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กชายอับดุลเลาะ  ปูซู โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1882 เด็กชายฤทธินันท์  เหมาะกิจ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1883 เด็กชายมูฮัมหมัด  วาโดร์ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงนูรไฮลา  มะมิง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงนัซมี  มอลอ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงนูรซีลาร์  สุหลง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงนุรฟันนี  ตาเละ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงสุกัญญา  สาแม โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงฮาบีบะห์  แม็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงมีกรือซง  แวหามะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงฟิตรีมา  หะยีมะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงซาลีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1893 เด็กชายอัมรู  สามะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ปุลาเล็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงซูนีตา  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กุตงกือเด็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  สะตือบา โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงนูรฟารีฮัน  เซ็งมิง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงซููซานี  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงรอยม๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กชายอุสมัน  เจ๊ะดาแม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงนูรวารีดา  แซมา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กชายฮามีรู  สออิสระ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กชายฮามีฟัม  สออิสระ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กชายอดือนันต์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟีลัน  หะมะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กชายมัสรอ  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1913 เด็กชายซีนาดีน  สะแมดัม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงนารีหมะห์  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงนาติมา  หนิปะสิกิ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงซอลีฮะห์  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงซารีณา  หัดขะเจ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กชายอัสคลัง  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1919 เด็กชายอับดุลอาซิ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กชายอับดุลการีม  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1921 เด็กชายฟารีด  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายฟะฮมีย์  เจ๊ะหมิ่น โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงกำมรา  จิ๊แฉะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงนูรนาซอฟ๊ะ  เจะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  บือซา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงรอกีอะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงฮามีดะ  สะมาแอ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงปาตีหะห์  จิ๊แฉะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงเร๊าะม๊ะ  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงสุไฮบะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงนูรูอัสวานี  ยุทธพันธ์ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงฮาบีบะห์  บูรน้อม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงพิชญา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 คณิตประถม
1935 เด็กชายอิบรอม  ดือราแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงคาริสมา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงซาริณี  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงอาฟิฟฟะห์  สาแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงฟาติน  มะสะนิง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงอารีนี  ซารีตาเมาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงมารีเยาะ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงอารียา  แดวี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงนูรมี  เจะอามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงนุชฟาตีหะฮ์  มะลี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงนูรอัดลีน  เจะบือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงนูรไอนี  สาและ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงนูรีซัน  มามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงอาตีกะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านควนคูหา 1 ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงนุรไลลา  มะกองอ โรงเรียนบ้านควนคูหา 1 ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงรินดา  เจะตำ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงฮุสนา  เซ็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงกุลวานีย์  โต๊ะอิสอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงนูรอัยนี  สาและ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงฮานีตา  อาแซ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงเซาดา  หะยีดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงจัฟนี  มามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงอินซานี  รัตนวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงวันฟิตรี  แวซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายอานาวี  ปูซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายฟารุจน์  กาญจนสดุ้ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายนูรุซัม  มณีรัมย์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายนิยาซิร  ยามิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายกานต์บดินทร์  แซ่เตีย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายอับดุลตอเล็บ  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายนัสรุลเลาะห์  สะอิด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงฮัมดียะห์  แวอูเซ็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงคอยรียะห์  แวฮามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายฮาฟิซ  กรมเมือง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายอัฟฟาน  หะยีมะลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายซากิฟ  ยือลาแป โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายอามีรต์  ฮายอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงฟาติมะฮ์  เกลาฉีด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงอัลยา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงนูรุูลฟารีซา  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1978 เด็กหญิงนิรมีน  ยีสมัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1979 เด็กหญิงนาดา  อภิบาลบำรุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1980 เด็กหญิงดานิซ  บูละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงมัณนา  สือแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงนูรยุสรีตา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงอริสรา  นามะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงนัซมี  เฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงซาเดีย  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงตัสนีม  อาแวปาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงอาริฟา  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1989 เด็กหญิงนัจวา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงนูรฮาวาตี  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงอามานี  แมปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงซูไลกา  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงมุมตาซ  สาและอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงนูรูลอัฟนาน  นาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1995 เด็กหญิงคอนซาอ์  วาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1996 เด็กหญิงนัสริน  ซายอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงนาซูฮาล  มาหิเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงนูรอักมัล  สะอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงจีฮาน  ตาเห โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงฟาตีนะฮ์  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงนัจญวา  มะดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2003 เด็กชายมูฮัมมัดฟัยซอล  ครู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2004 เด็กชายซาเฟีย  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2005 เด็กชายบิลาล  แวดือเร๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กชายนัศรุลฮัก  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กชายฟิรฮาน  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2008 เด็กชายชามิล  เจ๊ะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2009 เด็กชายอาดิฟ  ยุทธนาศาสตร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2010 เด็กชายอับดุลวาริซ  โตะนาฮุน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2011 เด็กชายอัลฮาชิร์  เสมาทอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กชายมุอ์มิน  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2013 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กชายซัยนุลอาบิดีน  หีมใบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2015 เด็กชายรอมฎอน  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2016 เด็กชายอารีฟ  จะปะเกีย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2017 เด็กชายชามิล  เปาะสู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงกูอารีซา  เสะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงมุคลิศาห์  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงซัรฟาอ์  แวดอเล๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงนัซนีน  เฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงนัจญวา  แวเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงนัจวา  เบ็ญญากาจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงนารีมาน  เจะแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ยานยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงฮุมัยเราะฮ์  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงฮาชีเราะห์  บาตูแน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงอัฟวาร์  มะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์  มีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงอัญธิกา  แตงอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงอัฟนาน  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงอานีส  ภูยุทธานนท์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2034 เด็กชายอัซฟัร  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2035 เด็กชายอะลีฟ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2036 เด็กชายมัรวาน  ปะดาอามีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2037 เด็กชายราฟิด  อับดนเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2038 เด็กชายนิฟาริด  นิมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2039 เด็กชายเนติรัฐ  หมุดแหละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2040 เด็กชายอานีฟ  มูเน๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2041 เด็กชายอับดุลอาซีม  สาเม๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2042 เด็กชายนิอัมรู  สาเม๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กชายมูฮำหมัดอลีฟ  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กชายอารีฟีน  สะเล่ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กชายนิอะฟันดี  มะดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กชายซิดดีกีน  เจะเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กชายอิรฟาน  แวนูเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กชายนัศรุฎฎีน  อิสมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงกูนาดียา  เสะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงต่วนอิมตินาน  คาเว็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงฮุสนา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงอาวฟาร์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงอามานี  แวมง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงโซฟีญา  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2056 เด็กหญิงแวอามานี่  สุเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2057 เด็กหญิงมนัชญา  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2058 เด็กหญิงอามีเราะห์  สะอิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2059 เด็กชายอับดุลฮาดี้  การีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2060 เด็กชายมูฮำหมัดซอบรี  อาแวปาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2061 เด็กชายมูฮำหมัดไฟซอล  เจ๊ะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2062 เด็กชายสุทธินัย  สุหรรษา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2063 เด็กชายเฟาว๊าซ  หะยีแวฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2064 เด็กชายชาร์บิล  บินอะฮ์มัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2065 เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2066 เด็กชายลุตฟาน  อับดุลซาลาม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2067 เด็กหญิงนิโซเฟีย  เจะปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2068 เด็กหญิงนาเดีย  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2069 เด็กหญิงรุสนา  หะยีแยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2070 เด็กหญิงอนิสรา  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงอะฮ์ลามีย์  โตะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2072 เด็กหญิงนัจวา  แมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2073 เด็กหญิงฟาติน  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2074 เด็กหญิงนินัซรูนี  สาแม็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2075 เด็กหญิงอาวฟา  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มูหนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กหญิงฟาดีละห์  เจะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2078 เด็กหญิงนูรียะห์  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2079 เด็กหญิงอัสรีนา  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2080 เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2081 เด็กชายอัซฟัร  อับรู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2082 เด็กหญิงอนีฟา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงซาบีล่า  ปาทาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงวัรดีนา  ปราปง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงนูรนาฟีฮา  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงปานนัดตี  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงชารีญา  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงอาอีซะห์  วงศ์ปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงฟาติน  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงอัยมี่  สออิสระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงรอยมี่  ยีมะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงต่วนซารีปะห์นูรูลฮูดา  อดุลรัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงอาตีกะห์  แมปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงจัลวาตีย์  กอเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงนิฟาติน  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงเกวลิน  ดาเซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงอัสมา  กาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงซุลฟา  อุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงวิจดาน  สิเดะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงลีณา  วายูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงอัฟนัน  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงอัสรีนา  อาแวหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงพาซีลา  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงอัสมาร์  ละเต็บซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงนัซมีมี่  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายฮาบูคอรีย์  เบ็ญอิบรอฮิม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายชารีฟ  อีซอมูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กชายอนัส  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายแวรุสนันท์  หามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กชายอดิภัทร  มะรอแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายอับดุลฮากิม  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กชายซุลกิฟลี  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กชายอัฟฟาน  ซามูดิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายนิอานัส  จาเราะมาหาแดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กชายมูฮำหมัดศิดฎิก  แวอุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายอับดุลคอนีย์  แลแมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กชายฟิตกรี  มูเก็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายอับดุลอาริฟ  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายมูฮำหมัดนาซีร  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กชายฟัยรุส  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายอันวาร์  เจะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  วาจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กชายนากิ๊บ  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายมูฮัมมัดอักรอม  วาเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายมุสลิม  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กชายรุสกี  ตีมุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1