รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปิ่นชนก  กองศักดา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปวันรัตน์  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมงกุฎ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวรัทยา  วรภัคนิธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนวิทย์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายตุลธร  จารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเมธาพร  จำนงค์ผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนพร  ด้วงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงดนยา  เตียรวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชญาดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายพลัฏฐ์  ทรัพย์โสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญเล็ก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอมลรดา  จำรัสสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนัทธมน  ธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งรอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจรรยพร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบุณยวีร์  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงมณิศา  แช่มมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายอัษฎายุธ  หงษ์มัง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใคร่ควร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงโยษิตา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรัญชิดา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนพภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายรัตนชัย  เด่นงามวศิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายอธิคุณ  ครูภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิชญาภา  อารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายสุทธิฉัตต  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงบุษกร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสิรามล  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายกันตพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายสามารถ  หล้าสิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอธิคุณ  พาทอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนพนธ์  มุกดาหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสิทธา  วงษ์พาสกลาง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอดิศร  ภานุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธนกร  แป้งร่ำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายศุภฤกษ์  มีหา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันทิกานต์  เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงโชตินิภา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชนากานต์  จีนสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัชชา  เงินช้าง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  จันทรเสนานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุยะระ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุรารักษ์  สดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปณชัย  ราศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภีร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชญาดา  นิวัชชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายสัจจานันท์  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายสินชัย  โถทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอริศรา  ดาทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนยุทธ  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรจงพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายกฤษดา  เสาพะเนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปราณปรียา  จินดาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัทรลภา  สุขเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  วังยายฉิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสริญญา  หนูแดง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสวง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกรพินธุ์  ลามิล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุวนันท์  วิมลภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรัตนาพร  จันทราสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกชกรกมล  ชาญวิชา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปวริษา  สมพรนิมิต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงลภัสรดา  บันเชิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกุลธิดา  กิมใช่ย้ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชัยชุมพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ขำเมือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรพรรณ  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอุษณิษา  ทองขัน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอนันตญา  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงไอริสา  ศุภไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสิริจรรยา  เหลาเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปภังกร  ศิริมลคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพัทธนันท์  ระเวกโสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปวริศา  ยินยัน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภคอร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธันยพร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนกฤต  ศรประสิิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงฉวีวรรณ์  วันประสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายฐกรณ์ชัย  ถึงหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายศุภวิชญ์  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภัชฏะ  อุทธาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสิริกร  นึกงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุพัชชา  ทุ่มโมง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสริดา  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายยศกร  ประสานเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายจตุรัตน์  วงศ์กำภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายเจษฎาพร  ฟักมั่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายปฐมพร  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายภัทรพล  ปรากฎชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธีรภัทร  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายจารุเกียรติ  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธีรภัทร  โถทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายภูริพัฒน์  ทานา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกนกพร  วงษ์จ้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจริยาธร  นุตศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายบุรพล  ไชโย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธนภัทร  วาณิชสรไกร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายเจนณรงค์  แก้วศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายอัษฎา  เทพปะโมง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธนวัต  มุ่งนากลาง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอภิญญา  สริมลำจวน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นวลโฉม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายศิวกร  ศรีวรัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงบุณยานุช  ชาญเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสิริกร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายพิเชษฐ์  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายวริฐณัณฐ์  กัณฏรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนภิสา  เงินวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายนพกร  ขำสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายชิติพัทธ์  เผือกขวัญนาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายวีรวิทย์  เมตตา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงจัตตารีย์  อันทพิษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายแดนชัย  เกษร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพลอยณภัทร  สุดชื่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงบุญยวีร์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจิรพรรณ  จำรูญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วกุลศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดัดงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศวรรยา  สัจธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงฑิภาดา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศิริพรรณ  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายเอกกวิน  ชินวรวิทัต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปัทมาพร  โชคชัยภักดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายปัณณธร  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจนันตะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายคชพล  แก้วร่องคำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกิรัตยา  ใยทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายกิตติกวิน  มูลทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายอาชวิน  โคกกรวด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเวธกา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายศุภพล  การดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศิริภัทร  เฮงฉุน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชานุมาศกำพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายญาณกร  สนสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกชพรรณ  ผ่องอำไพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนภัสรพี  เขียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเมตาพร  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศิรินภา  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายนิติธร  แก้วเงิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายจิรภัทร  คงธนจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายธนารักษ์  หนูเทศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวริศรา  พารา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนันทรัตน์  เตชะชนะชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธีริศรา  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธณัสนันท์  ทองทาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสราวุธ  จิตสุภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชยธร  วิภาคะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิไลวรรณ  สาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพลากร  สีนิล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศุภวิชญ์  ขอมดำดิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุภัสสร  โชติถิรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวริสา  อักษร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกิตติพัชญ์  กันทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชยพล  สุทธโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจิรวัฒน์  คุณดิลกเนติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐณิฐ  เต็มไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนภัทร  ลิ้มวราภัส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนมน  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูมิรพี  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายประภวิษณ์  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนีรนารา  นนท์ชญาวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วารีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชนิสรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนสนธิ์  แก้วประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปรียดา  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภพิชญ์  เลิศไพบูลย์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนภัสสร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวชิรวิทย์  นิระโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกมลณัฐฑ์  จำอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปวริศา  ปุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชวัณรัตน์  วงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกุลนาถ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวิธวิทย์  บุรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนวัฒน์  กมลกลทีป์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูริภัทร  อุ่นสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปุณ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ซิ้มสัมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายดรัล  เทอดศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทราพร  มหาโคตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมรดา  บัวเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวรรณชนก  ยืนทน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิรารัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพรยมล  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชุติมา  ศิลาภรพรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอักษราภัค  ละสะวันตา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเขมจิรา  ฤกษ์สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งรัตนดาราไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิดาภา  จินตนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งแสวงผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงลักษิกา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเกศินี  ลิ้มพิพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อินทรทัพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชุติมา  ขอผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์สุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ลิคิธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภัคจิรา  มาณพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงฐานิตา  เดือนฉาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอรอินทร์  บุตราสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายนิรชิต  ตรงจิตรสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายหาญณรงค์  มูลทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายศิวัช  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายฉัตรณรงค์  พุทธศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสิทธิโชค  กองจรูญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูมิพัฒน์  หอมเดิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธีรเดช  ไพรศูนย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายก้องภพ  พงษ์โต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสิปปกร  สิงห์แหลม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐพงศ์  ลีจุ้ย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายราเมศวร์  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายทรัพย์อนันต์  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวิรัชญา  พุทธปัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรรณกานต์  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอาภารัตน์  นุชอินทรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวิชญา  ทรงศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวรรณพร  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศลิษา  คงกล่อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพิกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพนิตา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองลพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงทักษอร  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปารตี  อารี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนันทพัทธ์  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอนาวิล  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอดิศร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชัชชัย  มีรส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายสมิทธ  พุ่มม่วง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายมงคลธรรม  หมายทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพิชญ์วรรธน์  วรวิเวศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอัครชัย  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภควัต  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธชรัฐ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายรัชชานนท์  ใกล้บุบผา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายฐิติวัสส์  กลิ่นอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนวัฒน์  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภาสกร  ธรรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพิชญุตม์  โพธิ์เย็น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายนรินทร  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธัชพล  อ่อนเอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูเบศร  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปัณฑิตา  มนทศูรย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรอุมา  วารุณประภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัลยาณี  ฟั้นกาวิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรรณปพร  ดิษสลุง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชชาพร  อยู่นาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศรันญา  สมทรง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนิธิณี  แหนบทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอติกานต์  พงศ์นิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงน้ำอิง  อิ่มอ่วม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไกรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนฤมล  ฟักสอาด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุจิรา  รัตกสิก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเพ็ญธัญญา  อ้อนกระโทก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวิชุตา  ชาติไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงทศบงกช  เพียรการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสุธาเทพ  เรืองริงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกฤษณะ  มีมาก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายชินภัทร  มากเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายรัฐภูมิ  ดีศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกิตติศักดิ์  โสวรรณะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายจงรักษ์  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธรรมธัช  ทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธีรัช  ตาสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสราวุธ  ศรอากาศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอนุสรณ์  ลมดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนภัทร  คำยศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเดชา  เชื้อทับทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกฤษฎากร  เดชาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนิรัติศัย  นิระภาพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายโกวิท  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกฤษกร  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายคำภู  พลเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกมลรัตน์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพัชริดา  บุญเล่า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชลกร  หมื่นจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรประทาน  เสือคุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนภัสกร  วงจ้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกัลยากร  ปั้นพึ่งบุญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐฌา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิวัชชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกชณถกล  ชาญวิชา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงประดิภา  องค์ยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนภัสกร  นึกถึง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวรัชญา  คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเกวลิน  เมืองเชียงหวาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกิตติธัช  ขาวทั่ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสุพัฒน์  วงค์ปุ่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวุฒิชัยชนะ  กันดิษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนากร  จรัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธีรโชติ  ทองแหลม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภูวดล  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรักษ์ศักดิ์  เอื้อกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกนกพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนบดี  โพธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายคณาธิป  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอภิฌา  นงค์พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธีราภรณ์  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภัทรธาภรณ์  อ่วมศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยามจีน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปิ่นมุก  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอิศราภา  ทายอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสมหญิง  เสนกรรหา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภัทรลภา  วงษ์กิมฮั้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ผิวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพรวลัย  บุญลา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงโสภิสตา  ศรสนธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอัชราภรณ์  หมอยาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงทักษยา  ทักษิณธานี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชิณภัทร  ภู่สิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงญาณินท์  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณีรนุช  สมสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปัณณรัชต์  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุธาสินี  พิทักษ์กิจงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสวัสดิ์  ยังพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงืทักษพร  กลิ่นไกล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชนะพล  กลับน้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธัญญพร  เหล่าแดง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณฐพชร  คนดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวรทัต  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สำราญวงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธนพร  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุธาสินี  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนัทธมน  อารีราษฎร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอี่ยมอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจิตจุฑา  อรชร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพัชราภา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชญาดา  การ์นยภาส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายคุณานนต์  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณฤดี  แสงไกร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปนัญา  บุรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงบุรินทรรัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายไกรวี  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธรรศ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทำสุนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวีระยุทธ  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิชามญธุ์  โรจนครินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายทินภัทร  วงค์กำภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขหอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนภูมิ  ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพงษ์พิชญ์  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงแพรวา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอลิษา  ทับทิมโต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสุขสันต์  มิ่งโอโล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงบุศปราวาตรี  แก้วทรายขาว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธรัชชา  วรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนายุทธ  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  อุฮาด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนภรัตน์  สัญญาปลื้ม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปราบพราน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกฤษณา  อินทรพหรม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพรลภัส  แก้วมณี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจักรกฤษ  ดุนขุนทด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูบดินทร์  ทรงวรพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพิสิษฐ์  เปียนวม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนพล  พิจิตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเบญญทิพย์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศศิวิภา  อ่อนเยี่ยมต่วน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอรลดา  พิลาบุตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายธนกฤต  ปองได้ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนัทธมน  พุ่มเพ็ชร์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณิภัคนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายปัญญวัฒน์  ปรมะลาภา โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายไชเกศฎา  ไชยกูล โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายศุภรัช  จิตร์เพิ่ม โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายพิชญุตม์  มากเจริญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายภูมิภูผา  เคหะนันทวี โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วแพทย์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงฐิติมา  ชาดิษฐ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  โพธิ์อุ้ย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายจิรพนธ์  บุญสาลีพิทักษ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงประภาวรรณ  จิตทองหลาง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงธิรดา  อำพันธ์ชัย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายอัครชัย  กิ่งแก้ว โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณภัทร  กำเนิดบุญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกันตพงศ์  โถทอง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสถาพร  เดือนฉาย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอภิสิทธิ์  เตมีย์ธนะ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศักดิธัช  นิลแสง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธนพร  บุญเสนา โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวริศรา  กอนแสง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ลาน โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายเมฆาสิทฐ์  พิทักษ์เสถียรกุล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สงวนจิตร โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงศุภธิดา  ศุภปณิตา โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณัฐภา  ไกรศรีวงศ์ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายภัทรพล  วชิรบัณฑูร โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายปิติวัฒน์  ปิติพร โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศิริโสภา  มาศิริ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันมาก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนิชาภัทร  ก้านบัว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายกมลภพ  เรียงไธสง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤทธิ์ประสม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายอานันท์  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายอรรจน์  ประสารกก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายนิธิธร  สุขินันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายปัญญ์  จันทรา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายภาุวิชญ์  เลขนาวิน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายปองณัฐ  ยะรังษี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายสิรวิชญ์  พูนลาภสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายอัศวิน  กลิ่นมณฑา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายวีรพล  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายวีรภัทร  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายจิรภัทร  บุญใช้ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายสุธิศักดิ์  วงรอด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงหฤทชนัน  จิตรมั่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุดใจชื้น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายภูวิศ  พิณแพทย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขศรีวงษ์มั่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงจิดาภา  วันขวัญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  ธรรมอิทธิศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิชญาพร  จำปาทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงอินทิรา  พยุงพงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกัลยาณีย์  นาคีไฟ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงชนกนันท์  ช่อชบา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายชนกานต์  แสงหิรัญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายรวิกร  วิสัยศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวริศรา  คำงาม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงกุลศยา  จุลเพ็ญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายสิริพงศ์  เกษสุคนธเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงอชิรญาน์  เกิดสุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ตลอดพงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงกฤติยา  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายนัทธวัฒน์  คำเงิน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงณัฐชา  ครองยุติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพาขวัญ  สุขศรีวงษ์มั่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงปาณิศา  ประภักดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายกิตติพงษ์  โชคมงคลกิจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายศรัณย์กร  จันทรา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงภัทรพร  นามสีอุ่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิสาจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงโชติมณี  ศรีถัน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนารา  กำปั่นทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชเหลา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพิชชาภา  ซื่อตรง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายจรัญธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายชลิต  ยังเฟื่องมนต์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงกฤติยา  รอดแจ่ม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปุณณภา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพัชรินทร์  ถนัดรบ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศิรินภา  เครือจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงศรัณย์พร  เผ่าปะจันต์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงญาฑิชา  ภตากิตติฐา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพรปวีณ์  เสียงเย็น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ชิณแสน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนภัทร  นวลจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนกฤต  โมหนองเดิ่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจิรัชญา  พันจันทึก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเมย์ธิการณ์  พรรณเนตร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณิชาภัทร  หลอมทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกฤษณกันต์  ทิพกรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกรสวรรค์  ชาวไธสง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเพชรลดา  อ่อนน้อม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวริศรา  เจริญรบ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพลอยพุทธา  พากเพียรศิลป์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์ชู โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภัทรมน  วายลม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวชิรพล  แก้วโบราณ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณิภานันทน์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงห์สาธร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพิมดาว  สิงหัษฐิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิมมาดา  สมใจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพรรษกร  อุปถัมภ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปัณณ์  สงค์อิ่ม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุภิชชา  กัลลประวิทย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงจิราวรรณ  เอี่ยมทัศน์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายนวกิจ  ไพรฑูรย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายคเณศ  แสงสุรเดช โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐริญา  ลิมป์กฤตนุวัตร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธิติวรฎา  ม่วงเขาแดง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชมพูนุช  ประดับหยิ่ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงทักษพร  บุญอาจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอาณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอรณิชา  ดำรงกิจพัฒนกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิทยากรณ์  โตตระกูลถาวร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวันวิสาข์  พหุลรัตน์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปณิธิ  สุคันธี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปุญยวีร์  ฟ่าง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอชิรญา  ช่อรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณภัทรสกรณ์  จำรัสพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายจตุรวิทย์  หาญชิงชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายรัฐนันท์  ขาวสะอาด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายทีปกร  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายปัณณ์  นาจารย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชินาภรณ์  เทียนเงิน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวรีย์พิศา  เพ็ชรน่วม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฐรัมภา  โพธิ์ลอย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวรกานต์  จักษุทิพย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธรรศ  มีโภคา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายติณณ์รณัย  เอกประทุมชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐชยา  จั่นศิริ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปาลิตา  เกรียงธนบดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายก้องวาลกฤต  ซิ้มเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนงนภัส  รวมพร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนขบวน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนันทัชพร  อักษรณรงค์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงธนพร  ศราวุธ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพันธ์ภัสสา  ถาวร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายคุณากร  ประเสริฐกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปภังกร  ศรีสุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปริยากร  เขียวขำ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฐานิดา  ชุ่มช่อง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนันท์นภัส  พละปัญญาวงศา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงรัตนรัตน์  ผิวประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพกรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชญาดา  ตันเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชมณีกาญจน์  ทองจริง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวีระวรรณ์  รักกฤษ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพชรพล  แควสมบูรณ์สุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพงศกร  อินทร์แก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกวิสรา  ทนสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกันย์ชนก  ธรรมรงค์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชนัฐปภา  แพงหาญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนกฤต  บุพลับ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปัฐพล  ยิ่งยง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจรรยพร  กองแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกิตติภพ  วงษ์คำหาญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายดุลยพร  พลเผือก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายจักริน  ถาดทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณภัทรดา  จงนบกลาง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปุณณกาณัฏฐ์  ตรีถวัลย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวรินทร์พร  สายสงวน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธนพร  ดุรงค์กาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอาภัสรา  อัฐนาค โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนัช  ก้านแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุพิชชา  นวลนารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธัญญ์ลักษณ์  พันธะพุมมี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพีรัช  ราชพิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลาเพ็ชร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายคุณานนต์  นามพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอริสรา  สงวนศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงรัตนากร  เหมหงษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงพร้อมเพชร  สมปอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงสุชานรี  ศรีวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงพิชญธิดา  งามวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงวารีรัตน์  เทพจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงศศิธร  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพัชรพร  จงใจงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายคุณานนต์  โอชารส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงธัญญามาศ  พัดพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายธนวัฒน์  รุจิรัตน์ระพี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงจิราภรณ์  เภาเนือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายพรพรหม  นิสิทธิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสุทัตตา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายณัฐณวี  บุญเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายชนพล  สุริแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายนิสสรณ์  หอมสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายจิระพันธ์  นาทุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายนรากรณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อัคนิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงชลดา  บุญรำไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายสรณ์สิริ  กิจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายสรวิศ  ทองวิเศษศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายณัฐพล  สายบา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนพวรรณ  กล่ำเครือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายอภิสร  เปรมอำพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายธนเดช  แก้วพิมผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงชารินี  ไผ่แดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอรวรินทร์  พรมเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงสิรินดา  ทนงรบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายปรัตถกร  ธนพงศ์พัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงนริศรา  พรมสุรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงกนกนันท์  กิ่งมาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงมาริกา  ทาณรงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพิมพ์พจี  แจ้งพรหมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายพงศ์สกร  พูลมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายอิทธิพล  สุพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายปุณณวิชญ์  ทองเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สาทจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สินกั่ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงษ์นรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสุขธนศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงโชตยากร  สืบวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงชุติมา  ลุนจักร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายคิมหันต์  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายปณิธิ  มุ่งงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายชนกนันท์  วรรณภูงา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายปัญจพล  ศรีมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงดวงกมล  กระแสโสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงศศิวิภา  ศิริสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายอุทัย  บุญให้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายศิวัฒน์  หนองกระทุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงเอมอร  บุญพาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายชัยธวัช  สรรคณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายฑีฆาณุวัฒน์  จันทร์พล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายสุรศักดิ์  พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายนิธิพงษ์  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงศุภิสรา  กองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงวิชญาดา  ภามนตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงธนพร  เงินโสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงภัทรธิดา  สบายดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายภัทรดนัย  บุญประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายภูตะวัน  จักรเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายสหรัฐ  พันธุมาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายดนุพล  ท่าเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอริสา  การเลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงประภัสสร  สมชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงเขมาพร  บุญสู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายอัครัช  มะลิวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายเมฆนาคา  ผางน้ำคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายสุทัศน์  ไหมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายรัตนชัย  เรืองณรงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายณัฐชนน  สามพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายพงศกร  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายนิติพงษ์  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงรัชวรรณ  คุ้มมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายคณุตม์  วจีสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายยศวิชญ์  มาโค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงวิชญาพร  บัวขาว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงศรีศิริ  เพชรศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัดพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงดวงกมล  อุสาห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายณัฐภัทร  ดวงสมร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  นามพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายสิรวิชญ์  วาดถนน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถนอมพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มณีกัญญ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงกิตติมา  หัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงภัษญา  เทวะรังรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงพวงชมพู  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงธัญรมย์  พรมเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายกุมภาพันธ์  ขาวสุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายธีรธรรม  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายธนกร  พันธรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายณัชฐชัย  ติณิรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายนทีกานต์  เติมเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอริสรา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงมนัสนันท์  สายพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงญาฎินดา  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำม้วน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายนรภัทร  รัตนานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงนคร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายพัชรพล  อดทน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายจิรกิตติ์  นาคากาวา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคาชิม่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายปภังกร  ประยูรพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิริพลอยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงวิภาวี  บุญกระพือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถมปัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายธนพล  สินทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงจุลลดา  ทองเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายชัยรัชต์  ฉ่ำบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงกัลญานีย์  นาควรัญญู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงอัญญารัตน์  รุ่งหิรัญญาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายธันวา  ท่าหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายภูมิไพลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พวงศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายธนภัทร  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอุศณา  หีบแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงจันทิมา  บุญครุฑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงพรนภัส  อากาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุทธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายธนากร  เหล่าจตุรพิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายนิทัศน์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงพรพิมล  หวังวิชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงภิญญดา  นนทราพรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีคังไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายสุริยกรญ์  สินทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายธนพนธ์  สามสีเนียม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายรตนคุณ  ทองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงภานรินทร์  นึกรัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงรัตนากร  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกวินตรา  น้อมหนู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายธนิสร  อรรควัตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายนิติธร  วงษ์เส็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงอภิษฎา  อนุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงชนาภา  ตระกูลพรงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงชญานุตม์  รักษาผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  บุบผามะตะนัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงวุฒธิตา  ปั่นเอี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายธนวรรธน์  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลับบัวงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงสวิชญา  ทองมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงอมลธีรา  อิ่มสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงแพง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงชนกธณัญศ์  เสาหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงวัลฤดี  คงตะเคียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพิชญา  เพชรานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงฐิตินภาบล  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอภิชญา  มณีเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญอุ่นใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงณาราศิริ  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงโยษิตา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤษณวิภาคพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายนฤชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรุณาก้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิริมิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายวรายศ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายธนดล  นามเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายกวี  ก้านบัว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายกฤตยชญ์  สมท่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายพสธร  กวางทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายธีรวัฒน์  กันทะมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายปุณณวิช  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายกิตติคม  สโมสร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงภัคจิรา  ภูทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายธีราทร  รักสุจริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงกนกวลัย  โพงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงเมธาพร  ภาวะโน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงศศิธร  พรมพิบาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงพรหมพร  พานทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายกิตตินันท์  มัยตรีเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายภูเบศ  กุลสมงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายภูริวัฒน์  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายภูดิท  เครือวีระ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศัพเสนาะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตจ่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายธนภัทร  นิรารมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณธิดา  ทายศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายบุญงาม  แซ่หงี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายธรรมนิตย์  พากเพียรทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองเม้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายพีรณัฐ  มาดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายคมปภพ  ปรีชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงกุลชญา  อั้นจุกฉุน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายธีรเดช  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายวริทธิ์ธร  นิลขลัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายธนกร  นามพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงสุชญา  ทองถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธัญชนก  อินสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงกัลยากร  ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายชมะนันทน์  วงษ์น้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายฐปนกุล  เคนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายสุธากร  เกียรติสถิตกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงปภานัน  นวลออง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานปั้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงจตุพร  เจริญผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงภัทราพร  นาคประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายปุณพัฒน์  ยอดนิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงปรียาวดี  หาดเจียง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงพรไพรินทร์  ถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอมรเทพ  ช้างแดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงนพรัตน์  ทิมกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงศวิตา  วงษ์ปัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอมลณัฐ  ซื่อตรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงสุทธิดา  แสงภู่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปรีย์นันท์  อินทร์สนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธนพนธ์  มีแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธนภูมิ  มีแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีคชาธนาธิป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลมกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วันดิรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงวรวรรณ  ธำรงนิศากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายอัครวินท์  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงศิริวรรณ  เผ่าเดิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงธนพร  นิชิมูร่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสุธินี  บุญมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอรัตน์ชา  ผาสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณิชมน  วุฒิยาสาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงกมลทิพย์  พวังสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนัฐธิญา  เปลื้องทุกข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงจิรประภา  ตรีโกฎิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกมลชนก  ธนูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอริศรา  ถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภีมพล  เภาโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมนานอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นายธนาคาร  ปานประทีป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวอภิณห์พร  ทัพพ์เทียมทัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธีรภัทร  สีหาบัตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปิยะธิดา  อาทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายปุณยวัจน์  ขมเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพรประพันธ์  ฆ้องรัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุขศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงชาลิสา  ไตรมาลัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวชลธิชา  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ธีรภัทรอาภรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกรชวัล  นาฆะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายภูวิศ  อินจา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกุสมา  แนวดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะบัณฑิต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงมาณัสวี  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงศิรภัสสร  วุฒิธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายชยังกูร  ประเสริฐสุขนิธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงปานฤทัย  คำภีระ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพัชริดา  ศิลาเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุริยอัมพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอรอมล  อำพนไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงขวัญชนก  งามนัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวพลอยไพลิน  สำภาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกิติวรรณ  ไพบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงฐาปนันท์  หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงแพรวพลอย  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นายธนกร  ยิ้มน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงภัทรวดี  จันภิบาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นายวัชรพล  ตะเภาพงษ์์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นายจิตติพัฒน์  ศรีชนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายญัฐดนัย  เภาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงชุติมา  อินทร์ไพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงชาณิตา  เถาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวกนกวรรณ  โทวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงเอลิกา  แฝงสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงทัศวรรณ  มากเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงบุษยาภรณ์  บุญโจม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงศุภิสรา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงพัชรทร  ศรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายเอกชนก  บุญโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงประภาศิริ  ไกรศร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงชนิฐสราภรณ์  ชำนาญจิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กุนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงวราพร  สับผาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายชยานันท์  สร้อยจำปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงแพรวา  พรมตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงสุภาพร  สมชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนเถ็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายนนธวัฒน์  ยอดประทุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงสิริฉัตร  จันทร์เฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงจิติมา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงมนตธร  จำปะวะตะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงจิรัฐิพร  จิตรน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายสิรภัทร  ไทยประสิทธิ์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วมาตย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงภคภค  เคหะจิตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจชื้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงนงนภัส  เจริญบุญมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายชนพล  ทองหล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายณพวงศ์  พันธุ์รัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงชนาภา  คล่องแคล่ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงนนิตา  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงชญาภา  ตุนสมคิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงธนวรรณ  ชาญดิลกโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงชนิกานต์  บางกุ้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายกรวิชญ์  คงสันทัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงเบญญาภา  กำปั่นทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงปุณยวีร์  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายกนก  เสมาชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันเวียง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกุลสินี  สีนอเพีย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพลอยแพรวา  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายกิตตินันท์  นาคากาวา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงพวงทอง  เพชรแสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพร้อมนพัฒน์  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพลอยพรรณ  สมพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวัชรานุช  จันทร์ผอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสุภัสสร  สุวรรณโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ฉีดอิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงภัทรพร  บำรุงศักดิ์สันติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงคมศรทอง  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกรวลัย  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อารี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงอรณิชชา  กันกา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงศศิกานต์  มุงบัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงกนิษฐา  โฆษวณิชกิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงภูษณิศา  พุกรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายรัชชานนท์  เกิดศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพรรณพฤกษ  จันทะนามศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพิรญาณ์  สังข์เทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายสุนทรินทร์  ทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  กริดรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพัชราภา  นิ่มน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  มัจฉา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงญาณินท์  โพธิ์ศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงปวริศา  รจนัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธวัลฤทัย  มาสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงกานต์ตา  ศรีมงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาวน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงปัณณชนกัณย์  ไชยสินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายปภังกร  คำผุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายปภังกร  สามารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงสุกัญญาภรณ์  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุรัสวดี  พรหมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงอินทิรา  มณฑาลพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายปรวรรธ  ไชโย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายชัยมงคล  ชูชื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงวรวรรณ  ทุมสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายอภิชาติ  ลับดีพะเนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายกนกพล  วรรณสังข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายฐิติชัย  ศรีประไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายปิยกร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายหิรัญ  เสาวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงอัญมณี  แซ่ล้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายชนะพล  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงกรวรรณ  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงกันยารัตน์  ชอบพิมาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายนราวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายอติเทพ  โนนสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายกิตติเดช  เทพบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงปราณี  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงชญานิศ  บุญทิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  มาคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงจารุวรรณ  สืบจากทัพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงรัตนาพร  เชื้อสาวะถี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายธนกฤต  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายกิตติกร  คำสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายภาสกร  เนื่องจากอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงสาลินี  นวลสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวิมลมาศ  สมปอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพัตรพิมล  งามประหยัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงภิญญามาศ  โสมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงกิตตินันท์  วังเย็น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงสโรชา  กุลยดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงกฤษณา  กลางหาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  แซ่เตียว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทับเนตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสวิชญา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงปริยวดี  ศิริปิ่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงธีร์วรา  ศรีชาลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงชญาภา  เขียวจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงสิริญญา  ทองรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายภีมรภัทร์  กลิ่นคำพูน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอภิสรา  แสนแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายธนันท์ธร  สระกำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเอื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพัสนันท์  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงนภัสกร  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงกมลพัชร  บางประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงอดิศา  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายดนุเดช  อ่อนอาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงชณาภรณ์  สังข์โกมล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงกนกพร  สีเฮ้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงชุติมา  มีพร้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงสริญญา  ทองรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงชลธิชา  อนุสนธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายมนตรี  พิมศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายเทพรัตน์  มณีท่าโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายณัฐวัฒน์  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายธนากร  การดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงลลนา  ฆานะสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงปราริษา  แทมมิก้า ฟ๊อก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงศศิธร  ปกป้อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดับหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายศุภกิจ  อุดมปลั่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายนฤชา  ประภาวะกา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงกมลรัตน์  เกตุแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อารีรอบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  อุดมสมัคร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายนพัตธร  ตรียัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 นายศักย์ศรัณย์  อัครเมธาวงศ์์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงศรีสุดา  เจริญกฤตยาวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงอริสรา  บัวตูม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวนภารัตน์  สุราเมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวอิงฟ้า  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงณัฐพร  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวชัชฎาพร  นนธิบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงพัชราภรณ์  การินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เปรมศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงปพิชญา  ปราณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวศาตร์นันทน์  เฉลิมนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สีเฮ้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกฤษดานันท์  ศรีตรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงเมรินทร์  ทองเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาววรรณษา  แก้วอาสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงปณิตา  สีแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงปิ่นมณี  สอนสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงมนสิชา  นฤทัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายบูรพา  เจริญรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงกิตติธัช  เลี้ยงรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นายอิทธิกร  สมตน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงษ์ภักดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เศรษฐพรหม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุรุษภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงจิราวรรณ  คำดำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงดารณี  ท่าเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายบุรัสกร  หอมสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงอธิชา  เวชยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาวยลธิดา  แหลงหล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธนาภรณ์  สร้อยพรมารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงทิพยดา  พาณิชย์วัฒนานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นายสุรชัย  มาแสวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสายทอง  เชื้อสมุทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงอาทิติญา  วงษ์ประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  เติมวิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงนฤมล  พัฒดำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสกลสุภา  จิโรภาสจสินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายคณาธิป  หอมทรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาจหาญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ดอกผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงวีรยา  แก้วพันมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงธนัยนันท์  บัวคลี่ธนาโชค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายวโรดม  จู๊ดทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายศุภเดช  ชนมาสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายกษิดิศ  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงไปรยา  อินทร์ปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายธีรภัทร  ผลาหาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายธราเทพ  พานแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายนิติธร  สังข์เมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายเมธาวิน  ผลสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายกุลเศรษฐ์  วุฒธิสรณคมน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญตั้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงชนันธร  บุญอาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายฐิติพงศ์  สิตังนันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายปริตต์  ประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงกุลยา  รัตนบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีเกิดครืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายปัญจพล  อุดหนุน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายวิธวินท์  เรืองแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงรุจิรา  มรพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงจาตุพัจน์  ธรรมสร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงอุษณีย์  เหมือนแตง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงธนกลมพรรณ  คานะสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงปารวี  สืบวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายภานุวัฒน์  อู่สูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงนารินทร์  รัตนเนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงนันทิกานต์  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทิพย์เกษร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายสินพงศ์  เหล่าจตุรพิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายดิศพงษ์  ร่วมใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพิมพ์พร  ประสิทธิ์พานิช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายณัฐพงษ์  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายณรงค์เดช  ชาติมนตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพัชราภา  กสิกรรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงเกศรา  บัวศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงณิชานันท์  นพเกตุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคนาคา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  พรมสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์ปาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงชนัญญา  โคเต็ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายณัฐพงศ์  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงวรรณิษา  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงสิรินดา  บุญพาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอัญชิสา  ก้อนแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอาภาภรณ์  โลหะชิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงธนนันท์  วารี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงรุจิรดา  วรวาท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงเบญจศิริ  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงกมลชนก  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงพรรษา  เมืองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงฐิติมา  อินทแพทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงศิรประภา  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอนุชิตา  ครัวเชื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ทวีบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงสุธาศิณี  ภาวะโน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงจุลัยรัก  ดุจดีแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายภานุพงศ์  ปังกล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายระพีพัฒน์  โพธิ์สงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายภูวมินทร์  อัควงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงนิภาพร  เอื้อมิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ปั้นโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายศุภกฤต  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงปนัดดา  กิ่งคูณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกนกพร  สายเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์สำลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงวรัณญา  เเก้วเกษเกี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงฌาลิสา  เจริญวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงพิชญาพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงวริศรา  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงจิราพัชร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายรัฐพงศ์  เพ็ชรกำจัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงชิตชนก  สายตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใสหาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงสมฤทัย  วิเศษนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  เทียมครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายวโรดม  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกฤษณา  พรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์โอสถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายวิชชากร  สามารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายณัฐพงศ์  สมยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนันทรัตน์  คำดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกิตติมา  บุญสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงมณฑิตา  จันเอียด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนพเก้า  แก้วมะหัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงเมญาดา  เตชะบัญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงโรนียา  จันทเลขา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พันธ์สาลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงศุภมาส  ขอมดำดิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงชญานี  ศิริเวช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เศษทัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงภัคสิรี  หอมจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงนภัสสร  บริบรูณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงกัญญาภัค  เด่นกระจ่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฤทธิบันลือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงธนัชญา  ทองคงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงรัชฎาพร  ภู่พยอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงนงนภัส  พัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายปัณณวิชญ์  ย่างเล้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายสุทธิ  เหนือกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงอัจฉรา  เอกคณะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงมณฑิรา  มณฑา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายอธิษฐ์  ทองดีนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายโสภณ  สังข์มงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายธีทัต  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปนัสยา  พรหมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  สิงห์ทน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงวริศรา  อั้วเถา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายชนาธิป  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงสุจิตตา  ลากูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงอุดมพร  จำเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายธนโชติ  วรกิจกำจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายณัฐชนน  ศรีหลิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายมั่นคง  สุวรรณไฉไล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายจักรพนธ์  ด้วงผึ้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายภานุพงศ์  ศิริวาโท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายพัชรพล  สรพรหม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงกัณฐมณี  จิโรภาสจสินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงนพมาศสิริ  เนตรสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงอภิษฎา  ศรีเหรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงศิริกมล  พันธุ์รัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายสุเมธ  บัวบาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายภานุพงษ์  ทาชมภู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยงค์ไสว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายสิริโรจน์  วิเศษศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายธัชทฤต  ปังประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงปาณิสรา  ปราบพาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายพัสกร  พัฒนชีวะพูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงแพรว  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงพรนพรัตน์  สดชื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายภูริพัฒน์  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกนกรัชต์  เมตตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายแมทธิว โรเบิร์ต  อาร์เธอร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงจิดาภา  พลอยงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายอนุศิษฏ์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายไชยพศ  คำเงิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายภัทรนที  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายอนุชา  จันทร์อารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงกมลชนก  กันเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายปารเมศ  ทับเนตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายสิริพงษ์  อมรเมธาธิติกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายพงศธร  กาเผือก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายเจตน์ษฎา  พรหมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  พรมสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายวชิรวิทย์  ปั่นเอี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงศรินยา  วงษ์แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเงิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายธิปไตย  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพชรศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายจีรศักดิ์  สองพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญแถม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายนราธร  ประสพธรรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายรัตนพงศ์  นพคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายชนะศึก  คงจรเข้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายอติคุณ  ท่าอุดม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงสุภัสสรา  หมั่นกู้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายปวริศ  นาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายนิรัช  ่อ่อนฝึก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงปพิชญา  บุพลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายณภัทร  นิยมกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายก้องภัค  จันทิมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หวยครบุรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายคณิสร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณัฐนรี  อารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงศุภานิช  เพ็ญริยะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงอัญญาณี  สกุลนุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงณัฐพร  มั่งมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายภูผา  สังข์เมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายสิริศักดิ์  อารี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตต์หมวด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงฐิตาภัทร  อาจรีย์วัชรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อิ่มโอษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงรัตนกุล  ศรีจรัส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายธนวัฒน์  มุขโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงจิรัชญา  อร่ามศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัตนชน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงปราณปรียา  ดวงดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงลักษมี  ปราบวิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนรมน  แก้วมรกต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงธนัชชา  เรียงวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนานุกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เกตุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายอมรเทพ  ทองนาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายณัฏฐ์  อักษรดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงปริญญา  สกุลแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนภสร  ผามณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายนิติกร  ขันทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงฐิติพร  วุฒิตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายพงศธร  พันธ์แสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงอินทิมา  พรเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงชมพูนุท  แนวสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงศวิตา  เซี่ยงเจ็น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงยุพากร  ทิพย์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงพรหมพร  นิลสนธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงนิชฎา  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายเตชิต  พงษ์นาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายธนธรณ์  ปัญจะพันดอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณัชชา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงณัธกานต์  สาทา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายนิติธร  อุไรวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์น้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงขวัญเนตร  รอดนุ้ย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายวุฒิภัทร  ผจญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงนลพรรณ  กรใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายบวรนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายปรณัฐ  บุรีวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์หล่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงพรพิชชา  หิรัญเพิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงชัฎธิดา  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงปุณยนุช  เปลี่ยนนุช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงญาณิกา  คำศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายสุภนัส  แนวดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายธนภัทร  สกุลแตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงอัญชลี  คำวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงสุภัชชา  คุ้มเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายสิรตนัย  ศรีศิริกาญจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงภรณรัทย์  สุกปานแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์แจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายกฤษณรัตน์  กัณทษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธุ์พิมาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายธนบดี  ชลประชุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายธาวิน  เมืองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายปุณณวิช  ชาวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงกนกนภา  จะยันรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงจารุกัญญ์  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงนฤมล  ราชศรีลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายศุภกร  สังข์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ไพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงณปภา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงสุฑารัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงจิรภัทร  โสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงทักษอร  ยี่รัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญคง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์เหลือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงมินตรา  กงไกรลาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงณธิดา  โตหยวก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงนภัสสร  เทียมพัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงปนัดดา  ภูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงมานิษา  ทาศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงองอินทร์  ปวีณวงษ์วรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงจิราพร  มั่นทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุรุษภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงภูศิตา  สารบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสุมิตรา  ยศศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสริฐธิกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงพรนภัส  จันเพ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสุณัฏฐา  รจนัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายธีรภัทร์  ใจชื้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงกรรณญกร  พูลประสาท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ตันศิริเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายภิศพัฒน์  คนรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายภูวเดช  เพชรม่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายกิตติธัญ  เลี้ยงรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายทิวากร  ศรีดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมั่นการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายสุทธิพน  อุไรวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายอดิสรณ์  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายธนพงษ์  ศรีชนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายพุทธาวีร์  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายรัชชานนท์  โรจน์กาญจนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายวิชญะ  จู๊ดทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงญาณธิชา  สมบูรณ์สวัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงณัชชา  มณฑลโสภณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายปุญยวัตร  ศิรินาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายรัชกร  สังฆคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงชนกานต์  อำพนไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สุวรรณโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายนิติปกรณ์  เจริญกฤตยาวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงญาณิศา  อินโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายดิสธร  พนมชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายฐนกร  ธรรมกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชนรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ใจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายก้องภพ  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายเอกราช  จำเรือน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายต้นไม้  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงกมลลักษณ์  น้อยหาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บวชดอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงบุษญา  ผามั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงโสรยา  เงาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงบุณยกร  กรุงเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายสิรณะ  พิกุลแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายชิน  ชินเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายชัชพงศ์  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงสุธาสิณี  สีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เจริญพิบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายธนกฤต  สอนริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายสรวิช  สุดใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายพิทยภูมิ  มาณีสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายศักดิ์ดา  วังบอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงวรพิชชา  พาหนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงภาณุมาศ  พิมเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงจริยาพร  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายธีรโชติ  ดอยลอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายนรากร  ศิลารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายนพณัฐ  รักษากุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงกัลยตา  งามนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองแท่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายพีรพล  วงษ์นาคชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงทองคำ  ชั่งสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงธัชฉมา  ปังประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงพิชญธิดา  สินทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงอิศวรา  ไผ่แสวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงวัลลภัทร  นงค์พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงกนกภรณ์  นิลวิไลพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายธีรัตม์  ธนะเลิศวิจิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงปุณญพัฒน์  สอนเพ็ชร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายพงศภัทร  ดาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงฟ้าใส  รักภูเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงปภาดา  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงพิชชาภา  ผ่องตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายศิวัฒม์  งามขำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์นรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรัสลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงพัชรศรี  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายพุทธพล  ศรีลาชัยมณีกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงนิชกานต์  แสนนาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายคุณณพัฒน์  มุขโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงพรลภัส  แสงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงธนพร  เภตรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ศรีเทียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายภีรภาพ  คามภีรภาพพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายธีรพัฒน์  กระแจะจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายวีรภัทร  จำเริญพานิช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายธัญยธรณ์  วงษ์เสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายพชรดนัย  จันทร์สละ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงภุมวารี  แก้วแก่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงสุจิตรา  ไผ่สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงอัมราพร  วุฒิธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงอัจฉริยะณัฐ  พรมเปลว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงนฤมล  มิ่มกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายธีรศิลป์  อ่อนตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายนนทัช  จิตต์สุนทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายณัฐนันท์  สมบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงนงนภัส  ร่วมญาติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงกุลนันท์  บริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายภานุเดช  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ว่องไว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงฐิตาภา  นนทศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงธนัชชา  หลำบางช้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงญาณิศา  หอมรื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงจิตวรรณ  มังคละพรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงธัญมล  ยายอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายนิธิศ  ชอบสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งชัยณาลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายภัทรพงศ์  จิตรซ้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงกรกนก  ผ่องแพ้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงภรภัทร  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รักษาศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงรพินท์ภัสร์  สวรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงพิชญา  ลาภเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายธำรงชัย  โคสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงศุภมาส  ไกรลาส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงธัญรดี  จันทมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายพงศกร  พันธ์ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงชรินดา  ภูมิศิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายสุกฤษ  ทองปรางค์นอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชนะพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายนิวัฒน์  เปียพา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายธนพล  ขยันคิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มานพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงพัชราภา  ขจรมงคลจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายณัฐนนท์  มะลิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายณภัทร  เวชยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงศุภวรรณ  ฉายจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายเด็กชายภูวิศ  คำฝอย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงกมลพร  พรมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายภานุเดช  จิตตเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงภัทรนิดา  ธรรมนิยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงทิติภา  มั่นเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงทอฝัน  ขจรแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนชีวะพูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงผลินภัทร์  จุ้ยมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงณชนก  คัชมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงธันยากานต์  บุญวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงวรัญญา  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กชายเพตรา  ยิ้มสุข โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงธมนวรรณ  เข็มลาย โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์ โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายกิจจา  หัตรังษี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงศุภิสรา  ก้านแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงนันท์นภัส  สืบอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายนทีธร  โอวาทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นหอม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บรรดา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงกัลยา  แพทย์มด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงเก็จแก้ว  เข็มศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงนวรัตน์  คชวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงวีรภัทรา  วงศ์วีระเทพภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงณัฐริณีย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงศรัญญา  พรชัยธนกิตติ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจผ่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงปาริฉัตร  ม่วงมนตรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์เย็น โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายกิตตินันท์  สงวนศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงณัฐวดี  ภู่สอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงชญาณี  เกตุมี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายภัทรพล  ยังให้ผล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงกันทลัส  แพงดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายชยุต  รักษาสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงกนกพร  บุญมึ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงปฐมาวดี  คามเขตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กชายจิรวัฒน์  นามหาพิสม์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายวรกมล  ยาศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงธัญจิรา  ปาณะวร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงสุพรรษา  ปานทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงสุนิษา  เอี่ยมอุไร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงปภาวดี  จุฑาพรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงเพชรดา  จันทะวงษา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงอมลวัทน์  เสียงหาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงกรรณิการ์  ถายะเดช โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายกิตติศักดิ์  รักพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายชานนท์  นาคะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายธีรศักดิ์  ใจปิง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายวนนท์  ภู่สอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงอาทิตยา  สถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายเอเปค  สวนอินทรชิต โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงรัฐกาล  คามเขตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงเจรีญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงสุชานันท์  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงธนพรรณ  จิวเจริญสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น