รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงปัทมา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  ธนจิรดา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราณอมรกิจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอโรชา  น้อยเมือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธนากร  แซ่จัน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพลรักษ์  อากาศภา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายพิชาญ  โพธิทัด โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปทิตตา  มาดี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชนพล  มีจั่นเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เจริญธรรม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายนพณัฐ  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจักลินทร์  ทองตาม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภูฟ้า  สุรชิต โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณิชาวีร์  ฐิติเลิศวรชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชวิศา  เสือเหลือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุภาวดี  อมรทวีสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อชาติ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มจ่าเมือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐวดี  เปลี่ยนวงศ์เช้า โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายสรวิศ  ตรีอินทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธีธัช  ภัทรศิริกุล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวกชกร  ธีระเดชานนท์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายคุณัชญ์  วิสิฐธนวรรธ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงครองขวัญ  สมโภชน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิมลสิริ  นาคน้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายกันตภณ  มุสิกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอนัญญา  บำรุงพืช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปราณปริยา  เทียมเทศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนีรนุช  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเกีย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุธาทิพย์  กิ่งเกตุ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธนิศา  ไทรย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงมนัญญา  นกแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฉันท์ชนก  เหล่าเร่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายพงศกร  กำเนิดแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพีรชา  ศรัณยพงศกร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เยือร์เกนส์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงประกายกาญจ์  ปานนิมิตจิตสมาน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวีณตา  อยู่เจริญ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทองแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศรัณยา  โกสมศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนันทิช  วุฒิวงศ์อังคนา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเกวลิน  นามแสง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐกิตต์  ช่างไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธนินท์ธร  หอสกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนรภัทร  ทัพไชย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐพล  ท้วมพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวรพงษ์  คงมั่น โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายจิรเชษฐ์  ศรีเมือง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชมภูนิกข์  สินธีรประเสริฐ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศิริขวัญ  ตั้งอติเมธา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายศรัณชัย  วิชิตธารารักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธนพล  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายกานต์ติพัส  ทวีภัทรพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายก้องภพ  ธีรานนท์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนันท์นลิน  ส่องรอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์สิริรักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายเสกสรร  สมศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  อิ่มทั่ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนกฤต  วิจุนัง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปราณปริยา  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายกิตติภพ  บุญวานิช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายศุภกฤษณ์  อ่วมสำอางค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภาธร  ปราณพานิชกิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสวิตตา  ธนะกมลประดิษฐ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกัญญ์ภวิภา  ลิ้นทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพีรดา  จุลเจิม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายชวนากร  สมปัญญา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายสุทธิชัย  สายสุทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิรยุทธนศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงโสรยา  ศิลปธรรม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายตรีศูรย์  ธานี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกันติชา  ศรีภาวินทร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายอภิมุข  จักษุดุลย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสรชา  ตาคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอโณทัย  ช่างไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายปุณหรัตน์  นิยมพันธุ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายภาวัต  เขมรัตนชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุ์ศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายวรากร  กิมกง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐนรินทร์  เทียมเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิราพัชร  ทอดสนิท โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงศิริตา  อยู่เจริญ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐดนัย  ดอกไม้ขาว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายฐิติกร  ศรีขวัญ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภาคภูมิ  เลียนเตี๊ยะ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอังควิภา  ช่างจำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวรกานต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงจันทนา  มัวนเงิน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงภัททิรา  เขียวกระจ่าง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภัททิยา  ประกอบชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงอัญชลี  คงถนอม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพรวดี  มิตรชอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปิยพัชร  ด้วงมีเดช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงภัณฑิรา  นารอด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธัญสุดา  บุญเรือง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพรรณวร  ปานสง่า โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงสุญดา  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพศุตม์  ร่วมชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายนิติพัฒน์  ศรีขาว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนงนภัส  แสนสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวรวิช  อทิศวรธนา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพิชญาภัค  หลักพิพัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายวิทวัส  วัฒนากร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปรเมศ  เอี่ยมสมชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำผา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนกร  วิชิตธารารักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวริศรา  วิมุติกร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนารีย์  โซนี่ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุทัตตา  บัวไสว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธุววิช  ชักนำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจักรภัทร  บุญลอย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐธิดา  รื่นรวย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงโชติรส  ปฐมกนกพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนกร  ฉัตราณฐกร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธัญพัศร์  ประสิทธิพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พุฒิประภา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชาภา  กลัดสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอภิชญา  มหึมา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญดง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกอบแก้ว  เขียวอิ่ม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายบ๊อบ ธีรศักดิ์  ลิช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดผล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงญาณิศา  ผลแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปริยากร  อนุสรณฺพานิช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฐิตาภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวชิรญาน์  ใสแก้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุวิจักขณ์  พิมพ์สร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจักรธร  หงี่อ้น โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวริศรา  ภู่มาลา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปุณณาสา  บุญเรือง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริพิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงขวัญรตา  อุตมาน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชลกนก  ตรงพร้อมสุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปาน้อยนนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเรเบคคา เกวลิน  โฟเกล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายปรมี  ราอี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายธนดล  ปาน้อยนนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายจิรัฎฐ์  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธนบัตร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเจสสิก้า  พาสซี่ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพัชรี  นันตะวงษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอชิรญา  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงอมริสา  ราอี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายนิโคลา  อิริก โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวิลเลี่ยม ดนุนันท์  แฮงส์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปพน  บุณยนิตย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายพีรัช  นาคบุณยพัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเซนนิธ ลี  เอเวริ่งแฮม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายอังกูร  ฟาวเล่อร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณวภัทร  บุญเฉลียว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีรวุฒิ  บุญสีออ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมนฤญช์  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกิตติสุทธิ์  ใจชื้น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลแสง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพศวีร์  บิเซ็ท โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชนาธิป  ตันนิกร โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายธนกฤต  กันตพฤกษ์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอริสรา  พูลสมบัติ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมเทศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกาญจนภัทร  สิงห์คาร โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณตะวัน  ขำสุวรรณ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชชาภา  ศักดานุภาพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนาภา  สุวัต โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุวิชาดา  ก่ำดี โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจีรนันท์  ชูชื่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพรนภัส  กรรณเทพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจันทกานต์  คล้ายแก้ว โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจิรัชญา  ใจตรง โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่ระย้า โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม