รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุณณวิช  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญช่วย โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐิติมา  รัตนะ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปรานปรียา  บางภูมิ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงมณีกาน  สิงห์สม โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปฐิกานต์  ปัญแสน โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงจิราเจต  เทพโอทา โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศศิธร  อิ่มใจ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนภัสสร  นภาสกุล โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายธีรนันท์  สุริยะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสาวิกา  เฉลิมสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงภานุมาศ  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายเดชากุล  เกตุวงษ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกิตติยา  เรืองเชื้อเหมือน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงธันยพร  หุตะวัฒนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกษิดิศ  ประสงค์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายณัฐพล  พุ่มมี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายนราวิชญ์  พิราพิมพ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฐธัญญา  นีละพัน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสายธาร  รงยง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฐฐินันท์  เพ็งสวย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนาขวัญ  สารีเกิด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพรพระพลอย  แสงน้ำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายวัชรภัทร  สุสุขกาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอนุวัฒน์  วิทยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรินธารา  รื่นอารมณ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงยุพาพร  พยัพเมฆ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายติณณภพ  สนเล็ก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชญานันท์  หลักคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพรจิรา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกฤษกร  ประพฤติธรรม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกฤตภัค  นาคคล้าย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุภัตรา  และเซ็น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงทิพวรรณ  ล้อมลาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธนาเทพ  พลหนุ่ย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจจุพร  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธนัชพร  เทียนฉันท์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจียรสถิตย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปานรุ้ง  สุทธิวรากร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปาลิดา  อุ้มญาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายศรัณย์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกมลวัน  สมสมัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณดา  ทองนพรัตน์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจินดาทิพย์  ธัญญวุฒิ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชลิตา  หลานเศษฐา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพชรพล  พูลสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชลธิชา  ศร๊ทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนันทิดา  จันคูณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกุลธิดา  ฉลาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายศุภวิศว์  คงประดิษฐผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิรัญญา  ภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายนพรัตน์  ห่มเช้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรัชดาวัลย์  สมรูป โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพัชรมน  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัชชา  โสมชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธราวงศ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพุทธคุณ  สารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุฑิตา  ลาภตระกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายปาณวัฒน์  ทรงเพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายวงศธร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐชยา  พูนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพชร  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐสินี  สัมพันธ์นิรันดร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภณปก  อังคณาวิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมกานต์  ทิพย์ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศุภิสรา  เสถียรฐิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกันตวรรณ  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายทฤษฎา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภูชิสสรา  พงพรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจิชาญา  บุญประเทือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายยศกร  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักปรางค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงทอแสง  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายกัณฑภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายจิรวัฒน์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายภูรินาท  จิตต์หมั่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายภาณุพงศ์  อินทร์สะอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวินทกร  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกมลพรรณ  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทาลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปมานัน  ทองหยวก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภูษณิศา  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสิริมาฆ์  นาคะชัยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชนิกานต์  บุษยากุลดิลก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรทิพย์  อาศัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสิรีลภัส  เลิศหิรัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายนรุตม์  ยังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายศุวิจักขณ์  ใจหลวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภคพร  มณีขาว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภัควลัญธ์  จำเนียรทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุณิสา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายภูฤทธิ์ศรา  โอนนอก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัควลัญช์  กรอบสนิท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภุมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายนุชิต  ไทยทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวัชญาฎา  ตันวรณ์สิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอชิรญา  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธีทัต  วาณิชวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายรพีพงศ์  จิตรพรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายกุลจักร  อารยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายวรากร  มาดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภรัตน์  สุขชูศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมัทยา  ไหลนำเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฐภัทร  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวนัชพร  พูลกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายภูตะวัน  ยาวจันทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภิชญาภา  เริ่มสอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชาริสา  โสชาลี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอมลณี  เศวตการี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกรกนก  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกฤติญา  นิธิเบญจกร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายคณาภัทธ  จันทร์ประโคน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอิรวดี  ดาราดวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายชนัสถ์นันท์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายนาลัน  หิงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปัญฑารีย์  โชติสุริยเอกรัฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิชาทา  บารมี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายชนสรณ์  มหาพลดา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายเดชาวัจน์  เพิ่มสีหเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงญาดา  ขันราม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวิรุฬห์ญา  ค้อชากูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายปิยะ  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชญานิษฐ์  กระจับนาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพิชญาภัค  อ่ำคง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฐธัญญา  นวลขำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเกสราวรรณ  จิตนาวา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศตพร  ตั้งตน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธัญนันทน์  โคตประทุม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายกรวุฒิ  รุประมาณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายนปก  ขวัญตา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายณัฏฐพล  เหมือนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกิตติกานต์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงจิรัฐ  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจิตตาภา  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายรณกร  พาหุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายนันทภพ  สุทโธ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภัทรศยา  แดงศิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายเกริกพล  ประสพผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวริศรา  อัครจรัสโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายสุธีกานศ์  นวนพลอย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงรินรดา  สีหะอำไพ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายณธงชัย  ศิริอุดมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุชาวดี  เกษา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงลัลน์ญดา  ไม้ตรา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิรฎา  ดวงแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอธิชา  ทอนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายชญานน  ขาวเมฆ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณปภา  แสงบุริมทิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายภัทราวุธ  มุ่งประสพสุขี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงรับขวัญ  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายธีวสุ  สุจิมหันต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายณัฐพัชร์  บุญประชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจีรนันท์  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนิรันดร์  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธิประเทศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนันท์นภัส  ชัยชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนพร  บัญชาวิมลเชษฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศุภณัฐ  ติ้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธีรเมธ  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายศิรภัทร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนชาต  ศรีเรืองโห้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายติณณภัทร  ศิรปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงดลบันดาล  กุลละทำเนียบ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกชนิภา  มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนวลประภัสสร์  ชคศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบุณยวีย์  บางน้อย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพงศ์พสุ  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรวงค์โสภา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุภกร  ทำดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเทพทัต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายยศกร  เข็มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณยภาธิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนวพล  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธิติ  คล้ายวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวิศวะ  ลุนเผ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศิรชัช  เขียวชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศุภานัน  บุญใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายทศพล  หงษากล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนริศรา  ม่วงฉาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจุฬามณี  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปัญญากร  อยู่ยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิตติภัทรา  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจิรายุ  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอนัญญา  อินทน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวรินทรา  ศิวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนรัชต์  ลี้เกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤตเมธ  มีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวิโรสิรินทร์  เดชพ่วง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเพิ่มพูล  ผาดไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัคธีพร  อินทร์คุ้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปิ่นชนก  คมคาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปาณิสรา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรีถิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กลับเพียร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสรัณรัตน์  มงคลแท้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยวิบล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาณปวีณ์  ใจเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวริศรา  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพันธุเทพ  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงทักษวดี  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เปรมเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนศักดิ์  สุวรรณวนิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภูศิตา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภานุรุจ  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอธิชา  ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสุภเดช  ดวงกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูริภัคร  ใสแจ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพงศ์พล  โมเครือ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเสรีพิศุทธ์  มวลฑิตชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนภัทร  อมรศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปุณญดา  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนงนภัส  สุขแสนนาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณภัทร  รักชีพ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปิ่นมนัส  โสมณะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุภาวดี  อนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกฤตพร  แก้วนพคุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปิยวัฒน์  มรกต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนภัทร  รัมมะวาส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชนธัญ  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายทรรสนันท์  โฆษิตธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธรรมญาดา  บัวรัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพชรธร  พานิชชาติ โรงเรียนวัดบางพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณไตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงหทัยภัทร  ขวัญช่วย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจรรญา  ศรีประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศุภิศรา  มีแวว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนภัทร  แตงสี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณีรนุช  เลิศเดชะ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาป้อง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสาริศา  สมพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงเลิศพิชยา  กันทะวาด โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำพันธุ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุรพิชญา  อภิสราพิพัฒน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายปวีร์วุฒิ  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายอลงกรณ์  สินปรุ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพลอยนารินทร์  ใจงาม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายปวเรศ  เรืองเดชาจารุวงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศุภโชคธสกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงรตนพร  สมพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายธัญเทพ  เอียดแก้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายธนพล  แซ่เฉิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายวรินทร  เจริญวงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสิริกัลย์กมล  ทองร่วมมิตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายอินทัช  โจอี้ พรีซ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงทิพย์ธารา  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายสุวิจักขณ์  แพ่งนคร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาสิริ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงศีตลา  ชื่นคลัง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายภูรินท์  ชื่นบาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายเจ้าพระยา  การรักษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศศิวิมล  กมลจิตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายนิธิศ  ผลโยธิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีชุม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณกมล  เล็กประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพัชรธร  ชีพประกิต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายภูมิณัฐศัก  แซ่จู้ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายเมธาวิน  บุปฝานิล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายพอดี  กาญจนสิงห์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายพฤฒินันท์  จันทร์คำเรือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายนิติภูมิ  ไชยโยธา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงยศวดี  ช่วยเต้า โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  สุทธิสรโยธิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงญาณิศา  งอสอน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพศิน  กุลสุวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวรวิช  ชัยบัณฑิต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอนุทิพย์  ชูเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสมิตานัน  พรมมาอินทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชญธิดา  พราหมณ์ยอด โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งนรวิชญ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณฐอร  ศักดิ์เพ็ญศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวิชญ์ชวินธน์  มณีโชติ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายนนท์ปวิธ  สังข์ทิพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังข์ทิพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนิติพัฒน์  สังข์ทิพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพลอยอารียา  วงษ์ขันเมือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพุฒ  บัวเรือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปราช์ญอธิป  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนัธทวัฒน์  เศวตวงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมวาส โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศิริสุวรรณ  นับถือตรง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงทักษิมา  กิตติวิริยกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขปาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวีรวัฒน์  สมสวย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐชา  ปราชญ์เปี่ยมสุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเสฏฐีรัตน์  ทาแท่งทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเกวลิน  พิกุล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายพงษ์ภัทร  สนธิชัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายอดิเทพ  กันภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายปวริศ  นันตาวงศ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายจิระวัฒน์  สาครินทร์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายฐตินนท์  ยงเยี่ยงพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นายศิวกร  พุฒซ้อน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายพีรวัส  คำใสแสง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธมลวรรณ  เชื่อมฉิม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงฐิตินันท์  เอี่ยมอร่าม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรุ่งนภา  พร้อมเพชร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเพชรไพลิน  องอาจ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศิรายุทธ  มิ่งไม้ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงคณิสรา  พันธุ์ยาง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญบริสุทธิ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเขมฤทัย  ศิริบุตร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีจำปา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพรศักดิ์  น้อยคล้าย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สลักคำ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวันสุข  จำเริญ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนพดา  ศุกระมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มั่งมี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายเปรมณัฐ  พัฒนดุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คัมมกสิกิจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงนิศากร  คุณุทัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายพัฒนพล  เดชเฟื่อง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายศรัณย์  มังคละสวัสดิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายชยางกูร  มาประสพ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปุณณกาญจน์  สงวนพันธ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณัฐชญา  รักไทย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปรียานุช  ม่วงงาม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายยุติวิชญ์  สมบุญดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายอินท์ทัศน์  สุรกาญจน์กุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายสิรภพ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงอัญชญาณ์  ส่งขาว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาะกลาง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  มัฆนาโส โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพันธิตรา  เกลี้ยกล่อม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายคณิน  ไวยสุณี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายบุญธปกรณ์  ถือทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มพวง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายชวนันท์  ปัจมาตย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายเศรษฐวิสุทธิ์  สอนเจริญกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงวรรณกร  อิ่มจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์รัตน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายชวิน  จำปาศรี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายธาดาพงศ์  โสระสิงห์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปุญช์นัส  ปิยวนะ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายทัฬหเชษฐ์  กิจจิว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจิรนันท์  พฤกษากิจเจริญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ปานน้อย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสิทธินนท์  คงมีสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชัญญ่า  เจริญพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเพ็ญสิตางค์  จันทร์พรหม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงญานิศา  เมืองยศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชวัลภารัชต์  วิโรจน์แสงม่วง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงใบข้าว  สารารักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปฤณธณัณฑ์  ทวีรัตน์ทัศกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กระจ่างใส โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัทธิรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศุทธนะ  เพชรเรือง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสโรชา  นิวาศะบุตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายฉันทพล  ชัยสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพชรพล  ภาคทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปพิชญา  มะณีสา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภูษณิศา  ทิมสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายเทพทัต  คลายานนท์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวริศรา  ไวยสัจจา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรงสัตย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศรุตา  ไชยูปถัมภ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอธิป  สมิติวัณฑิกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศรรวริศ  น้อยปาน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธีร์กวิน  อุดม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกนกพล  จำปายศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยเขียว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกตัญญู  สุขวนชัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอธิชา  เล้าตระกูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่ล้อ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศรัญญพร  ปิ่นชูทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐชยา  เกิดผล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวรพรต  หนุนภักดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกฤตภาส  หงษ์ทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศิรภัทร  คงคา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกวิน  เลิศพิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณัฐชนน  ธรรมวงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอภิกฤช  วัชระคฑากุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกิตติพล  คงคาหลวง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพลวัฒน์  มหาศักดิ์พิทักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุภนิดา  หาสอน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเจ้าพระยา  กลิ่นขจร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายวันสุข  อนันต์วิไล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ราชสมบูรณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพีร์พิชยะ  เจริญนา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภูวสิษฏ์  ทิมสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพรชนก  โรจนประดิษฐ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงภราภรณ์  ม่วงพุฒ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเทพทัตพงศ์  ประสงค์ชัยกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐภูมิ  สุดตรง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญทิพย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐภัทร  ต่วนใจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอิทธิพล  ชอบเกิดเชาว์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศรัญย์  ต๊ะวงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายชุติเดช  พูลวัฒนานุกูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกฤตภาส  นิตย์โชติ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงหม่อนไหม  สายสกุลภิญโญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกรวี  ถนอมเลี้ยง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายสัภยา  ดีแท้ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนากร  โลหากาศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายรติพงษ์  กมลเกียรติพัฒน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชลกร  รอดพงษ์พันธ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวาสน์ตะวัน  กลิ่นกลั่น โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสิริวิมล  บัวคลี่ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวาทิศ  บุญเกิด โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฏฐพิภู  พงศ์พรหม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชขนาด โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพนิดา  พูลรัตน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนนทวัฒน์  ทุมทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวศิน  หัตถกิจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกสี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเอกภูสิทธิ์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายศรัณยพงศ์  จันปัญญา โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายรัชชานนท์  เขียวย้อย โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงณัฐริกา  ณ. ลำปาง โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวรฤทัย  ผลทรัพย์ โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองติก โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายสรวุฒิ  หนูขำ โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงฐิติวรดา  มงคลนาม โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงบุษยมาส  บึงโมก โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชลกร  เกตุกุ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงขวัญศิริ  ฉันทลักษณ์สุข โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุวีริยา  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรจิตา  ดิษดำ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอิงกมล  สมอ่อน โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภูวิช  ปิติวราเมธา โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญจ่าย โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณิชนันท์  เสือใจหาญ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศิรประภา  วงศ์กอบลาภ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายจิรัช  พัฒนธำรงเกษม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงชัฎฏาภา  ฤทธิ์รายา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายฌอร  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงทิพย์กมล  สิ่วลือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายณชพงศ์  ขันติพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงอภิญมณี  อภิสารธนรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกิตติยา  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอภิชญา  อนันต์นรานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายกวินทร์  ศรีเสริมโภค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงเดนา  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายณัฐพัทธ์  อภิสารธนรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอาทิตยา  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภาวิดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอรัญชยา  คงเพ็ชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงอัมพร  ใจสดใส โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณิญาวีย์  กาลดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงจันทร์ทรงกลด  จันทรโตษะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายเชณร์  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงรุตรดา  วุฒิเดชาสิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงนามิ  ฮาเซกาว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายยศพล  วิชัยดิษฐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงภภัสสร  เสถียรสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชปรีชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายปารมี  เสริมศิริมงคล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายณภัทร  ปัทมินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายปราณตะวัน  ฟิลิปโป้ มายอลิ แม็คจิโอลิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปภาวินทร์  แพทริค สมิธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจเร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายกวีวิศว์  เล้าวีรกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสุพิชชา  ดิษฐประเสริฐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงลภัสรดา  บัวเนตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายธุวานันท์  รักธง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายอภิรัตน์  เมเดนส์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวรณัน  มะโนศิลป์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสิธาถวัสส์  ผาทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงวรรณชนก  จารุวงศ์กุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงอิงครัต  โชติชาครพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวพรชนก  ยงสถิตศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสลิล  ชัยวัฒนกุลวานิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนิมมิดา  มีนาค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายจารุวัฒน์  โจว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวอรกานต์  สุวรรณเพชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปิยะนุช  ลิ่วมโนมนต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธนันยภรณ์  ด่วนทวีสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิมมาดา  จรุงกิจกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายนิธิศ  ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายลัทธวิทย์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายปัณณ์  โยธาวุธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายชยานนท์  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายอิงครัต  ยอดศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงชลพัชรสร  มหาเทพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธีรภัทร  สีหพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพลัฏฐ์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายศักดิพัฒน์  ประเสริฐชูวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภูธัช  ทนันชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายติณห์  เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภูแสนกล้า  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธีรเดช  วรลักษณ์สกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายจักรภัทร  อัสถิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายปฏิพล  แก้วศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายนรวีร์  ประหยัดผล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายชาคริต  ผลงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงญานิศา  ดวงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงณัฐวดี  ดาบเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกวิสรา  จันทิมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ใจเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอารยา  ผลงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกาญจนา  โสภณศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฐริกา  ทองชูแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายพิริยพล  ภาวิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงธิดารัตน์  หีบทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธันยพร  กำเนิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงปิ่นมณี  บรรทร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงไอรินทร์  บรรทร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงญานิศา  เชื้อทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายภูริชานนท์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายราชพงษ์  แสนกล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายฤทธิไกร  แซ่ฮัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายพงศกร  ยาทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายศุภกิตติ์  ดอกสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงเอมอร  บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายณาญวัฒน์  นาแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายพชร  น่วมชุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายธนกร  กล่อมสวน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายสรวิศ  ธิษาจารย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายธิติพล  ไพรบึง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายอรรครพล  เบ็ญจรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงสายฝน  บุดสดิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงณัฐชา  สายสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงสิริวิมล  สุทธิทาธีร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปุณยาพร  ขจรเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายอโนชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายปิยพนธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายพิรุณ  เชื้อจีน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงผกายมาศ  ช่างต่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงวริศรา  ทาพลคล้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกุลปริยา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงจามิกรณ์  กมลลิ้มรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงภาวิณี  ผายชำนาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงอภิณห์พร  พ่วงเสือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายณัฐพล  ยี่สุ่นซ้อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงอินทร์ทิรา  คำงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงลักษิกา  ตะมะวิโมก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงแสนดี  ม่วงสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายเอกสิทธิ์  อานุภาพศรีธาดา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเจริญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงวีณัฐตา  พงษ์ไพศาลเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำพระยา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงภัทรมณี  สุระพินิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงอริสา  แหยมสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงฐิชากรณ์  เรืองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาวเนือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงเจนจิรา  ดีแล้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงขวัญนภา  ประสพทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพิชชาพร  จิตระเบียบ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายฐิติศักดิ์  วันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายพัชระ  หวนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายธีรโชติ  นิภาโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงธนัญญา  ผูกผา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงศิริประภา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงอจลญา  ก้านขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โอสถจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงจินดาหรา  ดีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงสุนันทิพย์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงเกศริน  อนันตวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนทรวิภาต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายรุ่งภพ  ตุ้มหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายธนกฤต  ราชคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำผุย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงเกวลิน  สุ่มเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณิชกมล  ปิดจันทึก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงกฤกมล  สุวรรณเวช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกมลชนก  มโนสม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงสุนิสา  ยาวิสัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกรชนก  อมรศรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายธนกร  จ่าเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายเจตน์  ไกรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงระวิวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงเธศญรัญ  มงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงสิรยากร  ไตรเวทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายปฐวี  ชมภูเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายณกุลกฤติ  อินรุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายภูมินทร์  กิจนที โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงกุลธิดา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายวรภพ  สุภิสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายญาณโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายจักรกฤษ  สาริพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายบูรพา  จันทร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายจิรกิตติ์  จันทร์ไว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงภัทรวดี  ยามี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายปวริศ  สมานทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายเมธี  โฉมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายฐิติภูมิ  เชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  รวยทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอริสา  น้ำดอกไม้ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายณฏฐพล  โนนชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายจิรพัฒน์  งามสมัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายวิชชุพล  ไชยเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงมนสิชา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกนกวรรน  แก้วกำเนิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสิริวิมล  พรมวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุชาดา  ยงใจยุทธ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอริญชญา  บุญเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณัฐมนต์  สอนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนีรนารา  พร้อมมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธนาภา  แสวงผล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายอธิษฐ์  คำมุงคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพงศกร  พวงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอนันญตา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอัศวิน  พลอยปทุม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณัฐเวช  ตันธิธรรมธร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญลอยสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จำเนียร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุกัญญา  นิ่มคุ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุมีนา  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชนิสรณ์  พึ่งมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชญาดา  คำนับไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธัญธร  จันหอม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธีรยา  ธรรมจารี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายติณณภพ  ฤดีขจรไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภูริ  หอมเย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงวรัญญา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปวีณรัตน์  มัลลิพิชัยกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกนิษฐา  สังข์คีรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  สุริยันต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกมลทิพย์  สุขงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงลักษิกา  เซียมเอคู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวิรัญชนา  อินทร์ปา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฐพงษ์  ขำคม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายนัฐพล  ครุผาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายฐิติวิชญ์  เลาหชาญวิชญ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกุลธิดา  มีแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณภาพร  เที่ยงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสุธีกานต์  โอนอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปภาวดี  ชัมภูทะนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวิภาดา  กองทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกัญชพร  พิมอักษร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงจิตรา  ทองวัฒนา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงญานิศา  แป้นเเสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชิณวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชนันทร์กานต์  โพธิ์อรุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอรจิรา  ราชคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงจีรพร  พยาเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปานไพลิน  จะรอนรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงรุ่งนภา  เรียงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพฤกษา  ทองอ้น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธาดา  ประกอบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายอัครวิชญ์  หนูเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐวุฒิ  อำนวยพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรินลดา  จุลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณิชาพร  ธรรมจักร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงธัญสินี  วรรณพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนิรัชพร  เจษฎางกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพาทินธิดา  สมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพีรวัสส์  ภูประวิง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปวริศร์  เพ็งขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพงศกร  นาคทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มวิจิตโต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำสืบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงบุนยวีร์  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพชร  เข็มเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนวัฒน์  บุญนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐรัมภา  เปี่ยมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงมนทวรรณ  คุณาวิชชา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปัญโญกลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองภู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณัชพล  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพิทักษ์  ทองดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมยิ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกนกภรณ์  พึ่งมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพรนภา  เสนาดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเกียรติพันธุ์  ศรีหาปัญญา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพรสินี  หนูสี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอภินันท์  จินรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายวรภัทร  จงใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิริวุฒิวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิริวุฒิวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพชร  สิริวุฒิวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม