รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพงศกร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธนากร  ศิลปสาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคินชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอรัญญา  อภิชาติตังสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงบุญธีรา  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนราวิชญ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายศิริพงษ์  แถวกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤติพัฒน์  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัชกานต์  หลวงชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายเดชาโชติ  เดชวารี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุชาดา  มาระทัด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงดวงกมล  ดีลุน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนาธิป  วอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงดวงกมล  สุขกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศิรประภา  แจ้งสกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายเจษฎา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายศิริศักดิ์  สายหลอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวรเมธ  ร่วมกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายรชต  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศิวัช  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อมาก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปุณยนุช  คงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเพียงขวัญ  รุ่งพิรุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชาลิสา  กล่อมกามิฬ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนัธกานต์  ศิริวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภาสินี  ยวนกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอนันญา  แพร่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกรรณิกา  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปภาวี  กิ่มพะเก้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ชัยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธันทิวารัตน์  โยงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อยู่สาโก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเพชรลดา  ชาติกุญชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชนิดาภา  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายจิรัฏฐ์  แรงสู้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณัฐกรณ์  เหลือถนอม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภควัฒน์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายพิชญะ  ศรีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายประภากร  หอมโลก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชยธร  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอานุภาพ  ยินดีชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐดนัย  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายภาณุพงษ์  ปราบสกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายคิดบรรจง  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกรรณิการ์  นัยพรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนภาวรรณ  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนฤมล  อุไรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเบญญาภา  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวริศรา  ดวงมั่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศิทากุล  คุณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แคภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัชชา  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัชชารีย์  โกเมน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกมลชนก  โกฐเนตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุชญา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คลังกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชุณิชา  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวันวิสา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรรักษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมินางาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐกมล  พิมพ์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนิชนันท์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปพัชญา  คึ่มสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุณี  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชมภูนุช  พาคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุพรรษา  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจิราภา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรวิกานติ์  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคณพศ  คล้ายฉิม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสมภพพิสิษฐ์  สังข์ศรีฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณพัชสกร  กิจจา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปุญญิศา  ทามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรัสรินทร์  สิงห์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปกป้อง  สถานถิ่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงไอยวรินทร์  อุทิศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภัทรพล  พิมพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพงศธร  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายศุภกร  อินทร์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธีระดา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวานิสา  อาจบุรายณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิรัชญา  เซฟโวล์กยี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนัฐชา  ฆ้องนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุวิชาดา  สนั่นชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอรชลัทชา  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภูมิรพี  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายล้อมเดช  ทวยภา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนพนธ์  ดนปัดซา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชญานิศ  วิเศษน้ำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุชาวลี  เขียวบุญแย้ม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุภัทตรา  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกิตติกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนปู โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเบญจมิน  ชื่นหล่อสังข์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  กล่อมกามิฬ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนรภัทร  ดำพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกรกช  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศุภาพร  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเพชรไพริน  คชช้างพะเนา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสิตานันท์  เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกชพร  น้อยโฉม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจันทกานต์  เหลวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณปภา  รักหนองขี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรัญธิญา  ลือวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิญชนิดา  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงฐาปนีย์  ธนาศิริวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศุภกร  สอนศิษย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายทัตพงศ์  ชื่นชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภูวิศ  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวชิรวัตติ์  บุญมาพบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอาปกรณ์  ด้วงชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐวัสส์  จันทรคาต โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกิตติธัช  ลัทธิ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนวพล  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปัณณธร  กลิ่นสมหวัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายรักษิต  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุนิษา  พิรมนาจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณิชกานต์  วิสิทธิมูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบุษราคัม  โตสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนัญญา  จันทร์ละมุนมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพุทธรักษา  สิเนรุราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชริดา  ภู่ห้อย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัคจิรา  อภัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยันละหา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศิริรักษ์  อัตนโถ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศิริกร  เจริญหมื่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติภูมิ  คะเชนทร์กูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกฤษณะ  พวงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชนม์ชนก  สุขเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวิภาวี  แซ่เติ๋น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปฎิภาณ  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพุฒิพงศ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปภังกร  วิสุทธิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปรพล  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนภาธาร  สอาดชอบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุธิดา  จรเข้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพรภิรมย์รักษ์  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสิริราช  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทราพร  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิณณา  วารินกุฎ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเกตน์สิรี  จิตต์รุ่งเรื่องสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนภัทร  เทียนวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวราพร  ไชยเนียม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพัฒนน์รี  คำสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวรรณานิด  ภิรมย์นาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนวัฒน์  พิรักษา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายพีระพัฒน์  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปาฏิหารย์  เขตรสระน้อย โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพชรพล  เภสัชชะ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐกรณ์  มาประจวบ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนทรัพย์  ศิริเมฆา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอชิตพล  วิชารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายคณิศร  ธรรมนุช โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรศรี โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะจุไทย โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพัชชาพร  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงรัชชาวดี  ศรีเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เภสัชชะ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศศิกานต์  จิ๋วจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงคีตภัทร  พึ่งด่านกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอิทธิพล  วิลัยศรี โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวศิน  กลมกูล โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิรกานต์  ขอสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงแก้วมณี  ราชภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกัลญากร  ยันตรี โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธนัชชา  บัดสีมา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปนัดดา  วาสุพิน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤตยา  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติกวิน  เตียวเจริญ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอานนท์  จันตัน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนัญกร  เขตรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศรีเพชร  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธีรดา  ทองอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายศตรวรรษ  โผดนอก โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายกาจไกวัล  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุทธิดา  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายปลื้มปรีดี  เทพนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายณพรรษ  อ่อนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธนภัทร  หมั่นคง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงวรรณวิษา  มีศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงจุฑาศิณี  เฉลิมศรี โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวาสนา  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงรมย์สิรี  โสลมลำ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงรจนา  สวัสดี โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวชลธิชา  สาทะรัมย์ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายปุณณภพ  อมรชัยศักดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสอน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจิรัญญา  บุญหล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรัญญา  ผลบุญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  คอนทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศศิญาณี  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรสืบสาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายศิรสิทธิ์  สิงห์ชาดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายภูริพัฒน์  ชุมจิตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพิชญาภา  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงแพรวา  เถาวัลย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงธัญรดา  คงสืบ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศรีภู่ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  ถนอมบุญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงดารินทร์  หลอมกลม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชวิศา  โรจน์บุญถึง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงเบญญาภา  สุริทะรา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงญาณศิริ  ปาคำทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกฤติกา  กลิ่นนาค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวรัญรัตน์  ยอดนางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วจังหวัด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงฉัตรพร  เอกปัชชา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุธิมา  มุทุจิตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศริสา  ตรีแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศศิภา  พันเนียมวงษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนลินนิภา  พรสี่ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพัณณิตา  ผานคำ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรสีเสน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายพิชญุชต์  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกัลย์สุดา  แดนกลาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศุภกานต์  ตรีกูล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอณิชา  สีเสน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายกฤตนัย  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายปรมินทร์  ทั่งประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายภาณุวิชญ์  งามเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธัญจิรา  ทรงฉลาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกมลวรรณ  อบมาลี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงชลดา  นาแพง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสุวดี  เทียมเมฆ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจันทร์นภา  เพ็ชร์สี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุภาวดี  มีจู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกฤษณา  วะดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายจิรชัย  จันประทัด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายพีรวัฒน์  เม่ากลาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงวรัญญา  ชินราช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายรพีภัทร  พาพลงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวรรณิดา  สิงห์เมืองพล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสุดารัตน์  จริตรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอริศรา  ราชธรรมมา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงณัฐสินี  ปาละโค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงญานิกา  แว่นประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอลิษา  หาโยค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกนกอร  บุญประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปาลินี  ม่วงนางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงศิริ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงญานิศา  หลอดแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพชรพร  สามพิมพ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอรปรียา  แขกรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพลอยชนก  ธนสมุทร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจอมขวัญ  อรุณศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนบูรณ์  ปะขิโต โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกันต์กมล  รสน้อย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธตรช  บุตรสืบสาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงแพรวรำไพ  รูปเรี่ยม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงมัญชุสา  ทศพักตร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐนิชา  พันธะไชย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปัญญดา  เชื้อฉุน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปวีณพรรณ  ไขว้พันธ์ุ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายปุริม  สิงหเสนี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกานต์ระวี  โกยชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนกวนันท์  มาตุเวช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชนิกานต์  นามสะอาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐพงศ์  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงโชติกา  สุโขพันธ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเพชรลัดดา  เรืองศรีชาติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐนันท์  เส็งไทยแท้ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปนัดดา  คงทน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงประภาพัฒ  ก้านเงิน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  นิรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรวงข้าว  ทานา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายโกมินทร์  พัลวัล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ชาดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงดวงกมล  พรมโสภิษฐ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกุลธิดา  ใต้สุรา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธีรภัทร  ปราบภัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายเกียรติคุณ  ทองชมภู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงรัศมี  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิรพรรณ  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอามินทร์  ใบคาน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอินทิรา  เมฆหมอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงขนิษฐา  คุณชื่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสิริกรานต์  วรรณเกตุศิริ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เศวตธีรพงศ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนวพร  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวรรณพร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอรณัญช์  นาราช โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอริชา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์อาหาร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐกฤตา  การสอน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเมษา  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกชมน  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนงนุช  มาดา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกนต์รพี  เหลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรัชนีกร  หล้าบาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงรุจิกานต์  จุไร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิชญานี  เสาศิลา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพราวลักษณ์  ลักษณมนตรี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพัชรพร  มาสำโรง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชนิฐา  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายหิรัณย์ธนา  วรนุช โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีเชื้อ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายปัญญา  ศรีลากูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงชาลิสา  มาแฮสช์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายวชิรวิชญ์  หรบรรพ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายธัญเทพ  วัชระอริยะกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงสรินทิพย์  ทิพย์อักษร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายสหัสชัช  จึงตระกูลวัฒนะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายรัตนชัย  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายนิธินันท์  คงสอดทรัพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนารีรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายพันธวัช  วาปีสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายประกรรษวัต  ปัญญาดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายอ่อน  มีศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพัชราภา  พัชรเวทิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาดนอก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงณัฐชยา  อ่อนน้ำคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายวิชยาวุธ  สอนกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายปัณณทัต  ถาวร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปรัชญาพร  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปรีชญาพร  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีหาภูธร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฟ๊อก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายศุภกฤต  ลีระวีเกียรติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงเขมจิรา  โข่มรคา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงทรัพย์สิดี  เชียงรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวรรณนิษา  ยะปัญญา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปิยะธิดา  ลีประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวริษฐา  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงพิชญาพร  ชุกชุม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายธนภัท  ชาติประสพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวารินทร์ธร  ฉกรรจ์ศิลป์เดชา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายชีวานนท์  แถวกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณิชาภัทร  โอโลรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายปฐวี  แก้วอำไพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูละ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายสิรินวชัย  สุขหนองบึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายปกรณ์  ส่งศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธิติยา  อนันต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสิริรัตน์  มานะดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกฤษณา  เชนประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุภัคสร  สุรสอน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงณัฐนันท์  คำศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงโสภา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายสิรินวชนม์  สุขหนองบึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงฐรินดา  อรุณเมือง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเกษการ  การเกษ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนภสร  มัจฉาชาญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกานต์สิริ  นาคแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอนิกา  โอแฮร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอนุชา  โอแฮร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ดอนสามารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอศิวรา  ลีประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายรงค์พชร  สีดาพล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เป็นพันธุ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกฤตกานต์  อาจฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปวิณ  รินทรุด โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายศุภบดินทร์  เครือวัลย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายศุกภสาน  กล้าพยัคฆ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพรพิพัฒน์  ป้องเคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอมันดา  โอแฮร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวุฒิภัทร ลิส  จงกระโจม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชญาน์ภักดิ์  คัง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอมลรดา  เดชาสุรักษ์ชน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชรินดา  ศรีทน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวราศิณี  สองคร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงโสภิตา  รังพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิชญาดา  หลอดทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิราภัค  สนโสม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชญานี  สมานชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศุภลักษณ์  วัฒนสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อำพันทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภูริวัฒน์  ท่วมพุดซา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปีย์รดา  วรรณรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนฤทัย  คงพลปาน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เนาวบุตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปาณิศา  กระจ่าง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวรกมล  มอมไทรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงรินท์ลภัส  แก้ววิจิตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงมนัศสิริ  ศรีชมภู โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเอ็นเจ  ยาสาไชย โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิดาภา  เข็มรุกขา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณธัญญา  โพธิวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวรัทยา  ธนธีระมงคล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉลาดเจน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงจิดาภา  แสงเพิ่ม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธัมมิกา  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอัญชิสา  เอ้บมนทล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วชมภู โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐนนท์  ยวนกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปรวี  ไร่ดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงลติชล  ชาลีวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายปิยวัฒน์  ขันบุญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนพิพัฒน์  อินทร์บุญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภากร  เนาวิรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจิตติพัฒน์  ประทุมเงิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนากร  กองศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอครวินท์  เข็มทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐกิตติ์  พรมวิหาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปรางทิพย์  สมัยกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนาธิป  จำเนียนกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายเปรมมนัส  จิตรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายน้ำข้าว  คิดการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพิชิตชัย  เทียนวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพชรพล  ลอยประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงณิชกานต์  หงษ์จันดา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายวันปิติ  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายอนพัทย์  จำปาแดง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวัลฑริกา  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงชญาภัช  มุทะรัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายสิปปกร  กิตติอุดมพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา  โสกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายวงศพัทธ์  พงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ธรรมสูตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายสิทธิชัย  อินทรวิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงภัทรพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงปณภา  จันทร์พลงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายฉัตรชนก  นโรปการณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงจีรพร  อุไรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายภูริภัทร  วงษ์ภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายเจตณัฐ  เวชชศาสตร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายพิชญางกูร  บัวอิ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายอชิตะ  กองเชิญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธัญชนก  สีถาพล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายณัฐพงษ์  ภาเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายธีรพัฒน์  เสนาสนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนอินทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายอาชานัย  จันอาหาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายอติกานต์  อดีตรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายวรกฤต  ยิ่งยง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายณัฐศักดิ์  มั่นนุช โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาลี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำเอนก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายเขมนันท์  ศรีสาธร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายธณาทิพย์  เชิดรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายชัชวาลย์  บุตรไธสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายนภัทร  แถวโสภา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายพชรพงศ์  ชวรัตน์ไชติวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอาภารพี  เย็นเพชร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุสันนสา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพรณิชา  เจาประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชิดชนก  วัฒนกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปวริศา  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภูมี  ศรีผดุง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอภิสรา  สมสวย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงรักษิณา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนานิธิศพัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยวชิรวิทย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณวรา  ธรรมดา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปรมัตถ์  มะเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพรรภัสษา  เข้าเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงทรรศนีย์  แก้วศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายศุภโชค  ประทุมเขต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายคณิศร  ยืนชนม์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงรวิษฎา  รัตนกุสุมภ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุพิชญา  ชิ้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนภสร  ผิวอร่าม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงจีรนันท์  อุไรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายมิคเคน  ฮานเซ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงฐิรญา  คชมิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกรวรา  อ้อมวิหาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงเกษศรินทร์  หวีเกศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปภาพินท์  ทองประภา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงชนิกานต์  โสมยา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญมี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีธรรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวรรณวรี  สระศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปิติพัฒน์  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชนิตาภา  กิ่มพะเก้า โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พันธเสน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรบรรพต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสุทธิรักษ์  สมานจิต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนารีรัตน์  เสาวกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภัทรพงษ์  อวะรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพงศธร  เซ็นปักธงชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอิศเรศรังสรรค์  ผลไม้ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายปรินธร  โตภานุรักษ์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชนกนันท์  ไกรกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณิชมน  ดิลกลาภ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายก้องกิดากร  รวยกระบือ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภากร  ปะโคทัง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัทรานิฏฐ์  ชันทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิทรานัฏ  ชันทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเทิดไท  มัชมณฑล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสุรภา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อารีรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงบัวบูชา  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกำพล  แกกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกวี  โตภานุรักษ์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอรรถพร  นาคินชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพลวรรธน์  คงทิพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอนพัทย์  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปานอุษา  จักรโคกกรวด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายชยพล  ราชประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภูริพน  กายตะขบ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงบุญญิศา  หรรษาวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสราวุฒิ  แทะกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนัยนา  สังข์สนิท โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสิริจรรยา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอัมพวรรณ  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งโคกสูง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวิธัชพล  โสภาค โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิชชาภา  คูเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ทามาศ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกนกพรรณ  สงวนพิมพ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายเบญจวิทย์  สำราญ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลทา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ใจชื่น โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงนฤมล  ชูชิต โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภูษณิศา  น้ำส้ม โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอาทิวรัญญา  ปะรุมรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายชนาธิป  สว่างรัตน์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์เมษา  เหล่าจินดา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปิยฉัตร  เพ็ชรนอก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายปวริศ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายไชยา  ดีนาน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอรุณพร  ชาญนรา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายธนทัส  วาสรส โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายสิริมหาศักดิ์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายวัชรพล  ทำคำทอง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สดกลาง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายปิติ  แจ้งสูงเนิน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงมนัญชญา  ชูเอี่ยม โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อินทะเลีย โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงจิราพร  แทนไทย โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงธนัชชา มิเกลล่า  อันเดอร์ซอน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอาเซีย  มาร์ตีล็อตติ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพริมา  สรวญรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายจีรวัฒน์  อินสูงเนิน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายปุณญธร  ปรีชาพูด โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอัญญาณี  ไปรแดน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปณิตา  พุฒสุข โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกชกร  ไชยนอก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกษิดิศ  เจนก้าวหน้า โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชาวดอน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงรสิตา  สินสุพรรณ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มุ่งลายกลาง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุรดา  ฤาเดช โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายชัยสิทธิ์  ดาโสม โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายเอกวุฒิ  ยอดรัก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอาทิวรานนท์  ปะรุมรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์สำราญ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนิรัชพร  เหลานาคำ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศิริภัทรสร  อ่อนน้ำคำ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมัญญา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวิชิตา  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรำกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงแพรวพิชชา  เกษนอก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนิราพร  วงษ์แป้น โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชัชนันท์  สุชไกร โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพีรนนท์  บุรคร โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญขวาง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ทิศกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกุลญา  เยนต์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงธิติยา  ไชยเทพ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนวินดา  นันทสิทธิ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนิกา  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนิติพล  ฉิมจารย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายแทนคุณ  จันณรงค์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ชัยโคตร โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณัฐพัฒน์  เตสะ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐนิตา  กองศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงเกตกมล  วรนุช โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขัตติยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กังวลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงพิชญท์วดี  สุนทรกูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงศุภธิดา  จัตุเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงดลนภา  เภสัชชะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงไอริสา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงธนวรรณ  อยู่รัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงภัณฑิรา  พกกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอรวรรณ  ชั่งดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์สนิท โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงสิริภร  เทพนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงธนิตา  กึนออย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงกานต์รวี  ตันเจียง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงปิยธิดา  จอยเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงฐิติวรดา  เสือชุมแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงสุวรรณี  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงสุพัตรา  ศิริทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลเสพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงเกศรินทร์  ตุมสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงบัวแก้ว  เก็บกลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงยุวดี  อุทพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองปรางค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยยงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงฑิตฐิตา  พรมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภารจรุง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงมนัสนันท์  กึม โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงปาริตา  พริ้งเพราะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงปาริฉัตร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายสุธีมนต์  กีรติธนันต์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงพิชญาภา  สิมมาลี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงกชพร  ศรีพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงนุชวรา  กีรติธนันต์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายีรัฐพล  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายธนิก  เทพเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงปิยดา  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสุนิสา  โภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอนัญญา  สุขวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงศุภัสสรา  ทุมมาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงรัตนากร  ตุนาหงัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงยศริน  นวลปักษี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนาตาชา  วิเศษฐา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงจิตพร  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพลอยกุมภา  ศิริโพคานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพลอยชมภู  ภวนาคโสภณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์ภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพรธิภา  ชมภูนุช โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปราเมศ  จีนโน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายปวภูมิ  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอภิวัฒน์  แถวปัดถา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายอติชาติ  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกรกต  วิเศษชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพัชราภา  ประสิทธิ์กูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายปราการ  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปาริชาติ  นุชนารถ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงมินตรา  สมพรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนภัทร  แสนเดช โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายกิตติ  แป้นชุมแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวรีรัตน์  แพงศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงไหมแก้ว  อินทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงภัทริดา  ทนทำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองเนื้อทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกัญญ์นิธี  ไชยปัญญาวิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนกูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภรณ์นภัส  สิงห์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทาฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธนภูมิ  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายก้องภพ  วิริยอุดมศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายนำชัย  เสี้ยวโพนทัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธาวิน  อาระสา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงรัตติกาล  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอัจฉราพร  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงจิราภัทร  เมมี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นบุหงา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนภาพร  เซมรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม