รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียนดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวิภาวี  จึงพรพงศ์เกษม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนลินนิภา  ชิดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณิชาภัทร  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนงลักษณ์  มูลเค้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปวีณา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายวิษณุ  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายสุภกฤษฎ์  แสนบัญดิษ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสิทธิโชค  คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายศิวัฒน์  หาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณฐกร  โคตรสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติศักดิ์  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงตติยา  ทองจำรัส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวารุณอร  วัลดา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์ประณุต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนาราชา  เนียมไธสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอลิสดา  คงพลปาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศศิชา  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติวัฒน์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเกวลิน  คชยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงขวัญนภา  ชื่อความชื่อ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวงศกร  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมานพรหม  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพิไล  พรมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปิยชนน์  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัญญาภัทร  งามทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกชกร  เสาประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายศรัณย์  จีนชาต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐดนัย  ปรังประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวันเฉลิม  ััจันทร์จำเริญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายกันตินันท์  วิเคียน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศศิธร  เสือป่า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปัญจพล  ยุหะประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชลธิชา  รัตน์ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปลายธิดา  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงยุวธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัณฐิกา  ภิรมย์นาค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปรายรุ้ง  แชนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภัคกมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฐิชาดา  แหลมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายศุภกิจ  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายโยธิน  หริ่มเทศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอุมาพร  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายเอกชัย  กุษาเดช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพีรณัฐ  ทรงสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรตานรี  สิงสาท โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญญา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพงศ์สุภา  คุ้มเนียม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายนพรัตน์  ไวยุกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายศักรินทร์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงขวัญชนก  สมนึกตร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธนิกา  เสาวพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายอนันตชัย  พิมชัยโชค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายภูศกร  คงพินิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ทองไธสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายกรณ์ดนัย  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเพลงฟ้า  อินทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภัทรธิดา  เลิศสกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธัญรดา  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเขมนิจ  พัฒณะชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุพิชญา  นาสารีย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธีรภัทร  บำรุงแคว้น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปฏิวรดา  โฉมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายพีรชา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธวัชชัย  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายณฐกร  บูรณวานิช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปารเมศ  วิเศษหมื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนฤมล  ศรีนวลสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธันย์สิตา  บุญพ่วงสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเบญญาภา  โคกสมบุญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจุฑามาศ  พาที โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวริศรา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพุฒิเมธ  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนภัทร  จำนงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายยศพงศ์  นุชบาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชนวีร์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธีรเดช  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเพ็ญกวี  อิงลิช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงแพรพิไล  สุภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอภิชญา  อุตส่าห์การ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภัทรวดี  ห่วงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงไอริสา  กุลมร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงโชติกา  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปริดิยาธร  ประมูลประธรรม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสาธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอภิญญา  ประประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวรวิช  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤตกร  เชื่อสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเพียงฟ้า  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงไหมแพรวา  เมินดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเชา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุพัฒน์  หงษ์งาม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธันวา  สาลิกา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จบหล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอนันดา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปารวี  ทามี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภควัต  สืบสวน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญภัทร  รัตนาถาวร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงขวัญชณา  พาสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชยันต์  หูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพัชรพร  บุญทันเสน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนกฤต  ซอมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจุไรรัตน์  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกฤตภาส  ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปรียาพร  นาคอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวิชญาดา  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวรวรรธน์  วังหอม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธนัชชา  สุจิต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธรรมธัช  ศรีลุปะบาต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปลายฟ้า  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงโชษิตา  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชาย้ก้องภพ  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงลูกปลา  ชื่นประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอารดา  คำโสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงขวัณวาริน  บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศิรกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพุทธิดา  คัชมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพิกา  พะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอภิชญา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรรณวดี  พิมพระนาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปรียาธร  ถนัดป่า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปรียาวีร์  สังสมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสรวิชญ์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงมุจิรา  เกือบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศิรวิทย์  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพณิดา  สังข์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวรรณพร  แต้ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปิยรินทร์  เตือประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบุญญาภา  อินนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกันยากรณ์  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบุญศลิษา  จรรยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพีรดา  ประประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  คูณประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงรส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชนกวนันนท์  พิษสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงลักษศิกุล  ตะนะสอน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุมณฑา  สืบมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิรัฐดา  นัยลี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไวยุกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  จีนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชนกันต์  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปรียาดา  จูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงโยริสา  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนันทพงศ์  ืไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจินดารัตน์  เกรียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกรชนก  พะวิชุณี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปณิฏฐา  อุไรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐวรรธน์  ปะรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายชาคริต  แสงกระจ่าง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายกฤตเมธ  ธีรวรกาญจน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายอิทธิรัตน์  ชมสา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายธิบดี  กระซิรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายณภัทร  สุขเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกษมสุขอำไพ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายรัฐภูมิ  อดจันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายภูวิศ  สุธรรม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภัทราพร  ภูบัวดวง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐนิชา  ผลอ้อ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายเกียรติศักดิ์  น่าชม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  รัตนวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายชนาธิศ  ทองดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศิรภัสสร  เก่งรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจันติมา  แสวงนาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปิยธิดา  ชูกำเนิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงถลัชนันท์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอุนารินทร์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายปรเมศวร์  ภูมิฤทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายตระการ  เจือมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายเอกรินทร์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายอนุชิต  ปลอดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายวรเมธ  วงศ์อินตา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายรวิศ  ปูนรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปภาพินท์  สิงห์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกัณฑิมา  ใสดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายปริยากร  ตะลัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายพุฒินาท  เด็ดแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายวีรวุฒิ  เด็ดแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายสุปิยังกูร  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายจารุวัฒน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายระพีพงษ์  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงนันท์นัฐชา  ผ่องสิริภัค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีสุริยชัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐวิภา  อุนนาทรวรางกูร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจันทริกา  รังพงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายสิขเรศ  พัชนี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายเก่งกาจ  อรัญเพิ่ม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายทัศน์พล  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายศิวนาฏ  เงินโคกสูง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายสิริกรณ์  สระแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอิทธิกร  ทูลประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายคีตะ  กระมล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐชนน  ไชยชาติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกิตติภูมิ  พันยา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพิศิษฐ์พงศ์  พิมพ์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปฏิภาณ  ธนาริยกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสิรภพ  ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิชญาภา  แจ่มใส โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชญา  เชิดฉาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุภารัศมิ์  พัตรสิงห์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงขวัญระวี  อาจณรงค์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอภิญญา  เรียกศิริกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกุลธิดา  อ่วมไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรุจิรา  สายยศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชนานันท์  แสนกล้า โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพนิตพิชา  ทิวิเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภาสวรรณ  สุริยะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชิวรินทร์  สุขสำโรง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงหทัยภัทร  ทรัพย์สินสวัสดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงมานิตา  มาวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพรณภัส  เขียวดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมินตรา  กาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัชชาภัทร  ศิราภัทธสกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนิดาภา  เธียรวรรณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงดุสิตา  จุ้ยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงบุษราคัม  สิทธิสาร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรลภัส  ผินสู่ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โยธานันท์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐกมล  รักษะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนินาถ  ทัศวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงญาณิศา  ชมเชย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอัมพิกา  พระเอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวิษณุกรณ์  ณรงค์ศักดิ์ศิลป์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีพลาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายจักรกฤษณ์  เงินประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเปรมมนัส  โคประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภูษณิศา  วรรณกาล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงมนทกานต์  จันรอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐชยา  ปานะโปย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสาวพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงบุปผาชล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกันยารัตน์  พูนสกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธารใส  ศรีเมือง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิตติพงศ์  สะอาดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสุรีย์  จำนงค์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชยุต  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนกฤต  เกษรบัว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพิภพ  ซุยคง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีรนันท์  ได้ทุกทาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธีรพงศ์  ขำจิตร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญทศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนรัตน์  ศัตรูพินาศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวิมลศิริ  ชิดปลัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวรัมพร  ชำนาญดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจรรยา  เนาวสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกฤษณา  บุญวอน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐริกา  คงพินิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงญาณิศา  เจ็นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  อาษาภักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรรณนิสา  ดิษยเกษม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศุภิสรา  ธีรวรกาญจน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตุ้งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกมลชนก  ภิรมย์นาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภักดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรพิชิต  สาระบูรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชลิดา  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิงเกาะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิลป์พงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิชญดา  ลอยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิชญธิดา  ลอยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวาสนา  วันภักดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศรัณย์ญา  อัดกลาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชลลดา  เตจ๊ะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิราภา  จุ้ยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชญา  จิตหาญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนาฏยธาร  ศูนย์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศศิภา  สนทนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพรธีรา  เขียวแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเดชพล  จอดรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนงนภัส  ชมพิกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุญญวีร์  นามหาพิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเจตริน  มุมทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงทานตะวัน  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพนิตพร  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวิมลมณี  แซวประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอนัญญา  กองโฉม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงทักษพร  ยอดไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสิริญญาธร  นรสาร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทะลับ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพีรวิชญ์  ไวเร็ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสรวิทญ์  รัฐรินทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายรังสิมันต์  อ่วมไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ถามนตรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูวนัย  คำเล็ก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอัฑฒกร  เหลาฉลาด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชาคริต  ลับประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอนาวิน  อุ่นจิตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภากร  บูรณ์เจริญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธัญชนก  พลสยม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปริยานุช  ตะลัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ชอบเรียบร้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชนากานต์  กันทาวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณฐกันต์  ฟุ้งสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงแพรวา  ประกอบเพียร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปลื้มรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเพ็ญนภา  โกรดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฏฐากร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญชนก  สอนนอก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐฐา  เจียมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกิตติวรา  ไสยประจำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเตชินทร์  สนสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนิภาพร  บัตรประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพลอยจุฑา  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทวันเวช โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลอดทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปภัสสร  โสมวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์แรม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมาริสา  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภัควิน  โขรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายฐิติพงศ์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกิตติวรา  ดวงรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชญานี  จวงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธนิชา  แข็งแรง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอาลิษา  ศรีเที่ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกฤติมา  สะอาดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฐนิตา  นาโควงค์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอโรญา  เกตุพานิช โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสมิตานัน  โอวรรณกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงน้ำเพชร  คงชูศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวิยดา  พระเอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปาณรวินท์  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทรธิดา  รัตนวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธีรภัทร  โหระ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฐิดายุ  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุพรรณิกา  พูนสบาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวริศ  กิจคณะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวิจิตรา  วันประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสิริวิมล  สมพร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศิลาชัย  ชัยปลัด โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายคฑาวุฒิ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ถั่วประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนฤมล  บุญจำ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงภาสินี  ทวันเวช โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงวารีรัตน์  พลชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปาณิสรา  พระชุมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปวันรัตน์  โหระ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอัมราพร  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายคุณาวุธ  ชาญประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  หิงประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายอัจฉริยกุมาร  ปิ่นประวัติ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายศุภกร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนฤมล  เก้งกลางดอน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  ภูมิประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพัทธดนย์  ดีพาชู โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายอติชาติ  ภัสดา โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายพีรพล  ผินสู่ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงรรินธร  พานวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอนันดา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงเพชรดาว  ชาวประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวรฤทัย  สวดประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายพศิน  เรืองสำราญ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนงนภัส  เอี่ยมประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงลักษิกา  พื้นนวล โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายนราสิริ  นะราศรี โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจิรัชญา  ผินสู่ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวรรณิดา  ปุยะติ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนลินทิพย์  มัชชะ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธีรดา  พลสงคราม โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปาริชาติ  โอ่งประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธิดารัตน์  การัมย์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงราตรี  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายเสกสรร  อดจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายสรวิศ  ใสยาศรี โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงขนิษฐา  มั่นยืน โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงดาริน  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอภิญญา  กินไธสง โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพัศนัย  บุญมาก โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพรรณนิภา  ชะลุนรัมย์ โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปริศนา  เปียกระโทก โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายปวริศร์  คำพรม โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุหรรษา  วนเกิด โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายชนม์ชญานุตย์  เศลารักษ์ โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงหทัยขวัญ  ไม่วายมี โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูมิพัทธ  อดุลย์รัมย์ โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมาก โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพุทธาดา  เปียกระโทก โรงเรียนบ้านสังเคิล 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสิราวรรณ  วงษ์ชมพู โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงกวิตา  ศิริฟัก โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายจิระวุฒิ  สนจุมภะ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพรปภา  สีหาสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพรพิมล  ทองจ้าว โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพรรณภา  เถาว์ยา โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายภูมินันท์  พระเอี้ยง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายวิวัฒน์  จงหอยกลาง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอติกานต์  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงวรรณิดา  สืบสวน โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงมุกขรินทร์  ฉันทอง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรทิพย์  สิทธิมูล โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนภัย  หันลี โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนภเกต  วงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงวาราศิริ  จริงประโคน โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายณัชธนพร  จริงประโคน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายธนดล  ชำนาญจิต โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายบุ๋น  เจนนาวิน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายวีรชัย  สวนแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  โสภณวัฒนะนนท์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพรรณิภา  กสิกรรม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธ์ยา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงอนันตญา  ชัยสุดา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันจีด โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพรรณปพร  มีธรรม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงนาถนภัส  ดลเอี่ยม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงเอวิตา  เพ็ชรคง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงอัญฑิมา  โพธิ์ชัยโย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พันธุ์ยุรา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายนฤพร  ปัตเตย์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงญาณิศา  หนูประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายเทพทัต  แนบชิด โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายเทวัญ  เคนแก้ว โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกาญจน์กวิน  มณีพันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงอนันตญา  เพชรไธสง โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายกฤษดากร  ตุ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์งาม โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุนิศา  กาลจักร โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายบุญญฤทธิ์  อยู่คง โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพรฐิตา  เงางาม โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณภัทร  วงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชะรอยรัมย์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายดนัย  พลูงิ้ว โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐวรา  อาษาพนม โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ่งให้ตรง โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงลีลารพิน  ทองใส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงศุภานัน  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงบุญญาพร  ปีเดอร์เซน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายธรรมพล  มีเวที โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงทองพรรณพัฒน์  แก้วพิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพรกนก  วาลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายจิตติพัฒน์  ปานแดง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงชาลิสา  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายชัยภัทร  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงภาณุมาส  จงกล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงธีรดา  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายบัณฑิต  สมบุญชัย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายพิสิษฐ  เสาะหายิ่ง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายสรวิชญ์  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายเจมส์  โอซัลลิแฟน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายอภิแชมป์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายศุภกร  สมรรถนเรศวร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสัตยเสถียร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงคลารา  โรเซน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชนากานต์  เยียรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีระเมียส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายภูชิสส์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายทัตพงศ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายอเล็กซ์ รัฐภูมิ  เดวิส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพิจักษณ์  สมรรถนเรศวร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงคีตกวี  พันธ์โยศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงพิชญาภา  ทรงภัยเดช โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกรชนก  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพีรพล  รัตนพนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธีภพ  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกิ่งกนก  คือประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิชชาสินี  ลักษมีเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธัญวัลย์  พรรณพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงมนัญญา  หลอมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงแพรวา  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเยาวภา  พงษ์ไพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิมพกานต์  คงดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนิธาน  ศิริ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเทพธิดา  หาญคำหล้า โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสิตานัน  ยาดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปรียานุช  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธิติกร  จากรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชยพล  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายหฤษฎ์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายปุณยวีร์  จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงเอมมะลี  เคลือธนา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปักคำไทย โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงมุกมณี  บุญไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์ยุง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสิริญญา  ฉายเพชร โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายนันทภพ  อ่อนห้างหว้า โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอนุชิตา  เภลี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงรพีพรรณ  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวิมลสิริ  วีระประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงดวงกมล  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธนภัทร  เรียกประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกฤตติยา  กินใบ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายคุณานนต์  กองชา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายวรพล  นุริตมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนพภัสสร  ถิ่นระยะ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปติญา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายภัทรชาติ  ชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายชาคริต  จันทาสี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกรรณิการ์  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพิมภิมล  ยิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายนที  มีหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายภูตะวัน  ตอบประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศิรวิทย์  พองนวล โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม