รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มุเนืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนัยน์ภัค  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุวรรณิษา  บำเรอสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพุทธพงษ  ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวรัญชิต  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอัครินทร์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายมหามงคล  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรภาส  วานิชยากร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายรัชพล  แช่มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงแพรวพิรยา  ถ้วยงาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธานีรัตน์  รุจธรสรณ์สิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปรัชนันท์  สุยาละ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณิชกานต์  ความรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอภิชญา  คงรวย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพิชญุตม์  วงษ์สำเเดง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนภิษา  ชายทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเปรมยุดา  ปัญญาศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธารารินทร์  กงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอนัญญา  ใสสด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจันจิรารักษ์  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชนาธิป  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปภาวิน  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกุลณัฐดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐดนัย  กระเชิญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายรัชพล  ทองดีศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงหัสยา  บุระคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจินดาพร  แจ่มสิริจริยาวัตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายป้องราช  วโนทยาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศิริมาศ  พลวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพนัชกร  นัคราภิบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัม์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายปฐวี  เนี้องาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอนรรฆวี  รัทธะนี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรัดใจ  แสงใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายอัศจรรย์  วจนะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวศินี  เฉียบแหลมดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุพรรษา  ภารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปิยมน  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติการินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจิดาภา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายกันติพํฒน์  ยังกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงทิพานัน  วงค์งาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศุภษา  แซกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายบรรณกร  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปุณยนุช  มะโนบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เลี้ยววานิช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอรวรา  รัตนะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภูริ  ศิลาชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงประกายแก้ว  โรจนาวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศิลา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกมลพรรณ  เอกพิมพา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรสิกา  ผาหยก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศิศิรา  แก้วระวัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภัทร์ภัสสร  บัณฑิตนิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพัทธดนย์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธรรมวิท  ถือชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงภวิตรา  สวามีชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพงศกร  ยอดกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนนทณัฐ  บรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนกฤต  ปุริโส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประสมพระ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายศิวกร  แตะกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกิตตินันท์  คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐนนท์  เนื่องมี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจิรภัทร  บรรลังก์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสุขมงคล  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิ์บอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวจนะพร  วจนะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชนชล  ชาญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธีระวัฒน์  กุมสะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสิรินทรา  สง่ากลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัลชนา  พวงสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนัท  พลหนองหลวง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศูนย์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกาญธีรา  ชัยชนะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรรณวิศา  สลุบพล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปรียาดา  เปลี่ยนมณีกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บูชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธนภรณ์  เนียมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศิรดา  หมวกพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงแคธลิน  ดอร์นัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพรรณอร  คิดถูก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิชาณิกาญจน์  สมบุญวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอาทิติยา  ฮุนอยู่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกษมา  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญญา  จริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพัทธนันท์  เมินเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงดิษยา  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฟ้าใส  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  จะรักษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภานุมาศ  เเขกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปฏิพล  เกียรติลือไกล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  คู่ควร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอรจิรา  พิมพ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภูษิตา  มนุษย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงผกาวดี  สีไส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอนุตตรีย์  สีโสภณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงญาณิศา  ไวยุกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณชญาดา  สอนเอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนวัชร์  ปุระหล่า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยรวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีรภัทร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนราพงศ์  ลากวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจุติภัทร  ณัฐธเดชน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวรชิต  ลิ้มอำไพอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนเดช  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธีระกานต์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนชาติ  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธีรวัฒน์  พุทธิพงศ์ภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเพิ่มพูล  สามิตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกันติชา  ยุดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจักรกฤต  จะริบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพีรพล  แฉล้มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนกร  ชีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเมทนี  ภาวะชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอรณิชา  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรัชดาพร  วงค์ตาทำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชนะการ  ทรงชัยสงวน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฐิติชญา  ใจสนธิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุทธิดา  นิพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพรหมินทร์  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวัฒนาศักดิ์  จะเริกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงญาณภัทร  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปรีณาภา  ชื่นใจดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปวริสา  ศรีจันทร์โคตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศิรินภา  มะนาศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุจิรา  ส่งจิตต์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฐิติภัสร์  ด่านนภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศรีศิลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพลากร  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐิตา  พวงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสุทิวัส  ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูวเดช  พิมพากุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภพธร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจิราวรรณ  อังกุลดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงบุญสริดา  สินไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมรวมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิราวดี  มีโคตรกอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกชกร  พึ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณญาดา  กระชุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์เขียน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้นศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิรานุช  พิมพ์เมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงมนัสรา  ทวีประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศศิประภา  นะรัฐกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงลลิล  ผลศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาณิศา  ง่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรพนิตสุภา  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณิศิตา  ใจรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนิชานันท์  คชเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพนิดา  ด้วงหว้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุโข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงทิฆัมพร  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรักกัญญ์ญา  ศิริเลขอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศิระอำพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพีรดา  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉัตรทัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนิชานันต์  ขจีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันทิชา  พัสรภิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปภาวี  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดีราชรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสวรินทร์  เฮริน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุภัสสร  พิทักษ์โตมร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วประจักร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวิศรุตา  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  อึงกลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเบญญาภา  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนิตย์รดี  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงมณีรัตน์  เจกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจันทรรัตน์  วชิรไชยนันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทะพิลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐวัศห์  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปริญญากร  ช่อรักษื โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรรษชล  ไชยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอภิญญา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญคล้อย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอาภาสิริ  เขียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิรภิญญา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญวลัย  รักกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกนกพร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตะวันหะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มาลีกุลคุณากร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุษรากุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวราลักษณ์  เอการัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอัญชิษฐา  นาคชลธี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ว่องไวดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุพิชชาย์  พนมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปวิชญา  ประกอบมี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเมธปิยา  แซมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิภา  จิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอธิชา  ศรียะอาจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปภาวดี  อินทนิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภิญญดา  ณีรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธันวาภรณ์  สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพีรดา  มนตรีคลัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปวิชญา  พวงสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชลฺธิชา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายแทนคุณ  สุดชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเอกวิน  จะรอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณฐกร  ทรงศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกิตติพัฒน์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีวิกรานต์โยธิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายคณพศ  ดวงอานา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงลิสลาภรณ์  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธัญพิชชา  สืบเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอนัญญา  บุญเรืองพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสิริกัญญา  จงกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสิริกร  หวังนอก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงรันตาวดี  ศรีตะกร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภัทรมาศ  แสงผักแว่น โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายบุญพิทักษ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายธีรวิชญ์  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐกิตติ์  งามยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายกันตินันท์  เอกะวิภาต โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายวิวรรธน์  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพีรดล  เขื่อนมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงจินตภา  ยางเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายกวินภพ  เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายวันชนะ  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายวุฒิพงษ์  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกัลยกร  สูนย์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพิชชาภา  เอกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายธนกฤษ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวนัชพร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายธนวัติ  ปุลาสะโต โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปรมี  กองทผล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเนติธร  กะซิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวัชราวลี  เสกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ติยะไทธาดา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายยุรนันท์  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายนนทิชัย  สังวัทยาย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนรินทร  ชัยสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงมัลลิกา  เอี่ยมสร้อย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนาญเท โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงวิราภรณ์  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปรารณา  นิลนันท์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปรานปริยา  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายทวีป  สมปัญญา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอภิญญา  ปะตังทะเต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงออมสิน  พ่วงสมจิตร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายกิตติทัต  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายชาวดล  นาตะสุต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายศุภวัตน์  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มุลิจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงจุฬารักษ์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธนัญญา  ชาติดำดี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปนัดดา  เข็มขาว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งพืช โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอินทิรา  มาศจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงแพรพลอย  ลาจำนงค์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกฤติมา  รินอำคา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายยศวัจน์  โทนะพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมปทุมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวชัรยา  พุสาโรนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงดมิสา  แมนสืบชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายสุรพัศ  เสริมสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายพออานนท์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายก้องสกุุล  ผลเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายจิรภัทร  พัฒนาประทีบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายบวร  แซ่เตีย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพชรพล  เพิ่มพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอภิสมัย  วิเศษรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายปฏิภาณ  สมลิคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธนิก  ธำรงค์อนันตสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายศิริภูมิ  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายชิณาธิป  ไพเราะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายธันวา  สำรวมจิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายสุธีรพันธ์  กองน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายธนาธิป  เกษมรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายพลพิพัฒน์  หลักคำพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายกวี  ประคำแหง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวนิดา  สืบศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายณัฐญาดา  ศรีนิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สาละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงศกุนิชญ์  แบลน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วก่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสิวนา  งามยิ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินทวัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงบุษยาลักษณ์  อุตะมะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปวีนุช  อุตมัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายนิธิศ  สะเทิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายโชคชัย  จันทร์ทรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายวิภูษิต  เนาวบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายศิวัฒม์  การรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายภูมิภัทร  กองพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายปวริศ  พยายาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงนัยน์นภา  รตนประทีบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอรอนงค์  ปะเทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายณภัทร  เพชรกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายเตชินท์  บุญศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายภูผา  ชาติประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายนรภัทร  ทวีพงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายรัชพล  ศรีโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายยศกร  ยวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ดวงเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกัญญนันทน์  เจริญตา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธีราภรณ์  กองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ราคภูมิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายปวริศ  พลพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกชกร  ศรีพิริยกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญสวน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายธัญวุฒิ  ขันทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวรินยุพา  เบอรไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงฐิติวรดา  วันศร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนุชนาถ  อาญาเมือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เมฆา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงบรรณาลักษณ์  กองพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำภิระยศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายอธิศ  แก้วบุตรดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายณภัทร  มาตรคำจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายกิตติพงษ์  ศิขิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายคามิน  ตอรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายทยาวุธ  สลุบพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายนฤสรณ์  มาตหนองแวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายชัยชนะ  ศรชัยเลิศสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายพลพร  สุ่มมาตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายนิธินันท์  พงษ์อินทร์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงลลิตา  แย้มศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกัญณภัทร  คณาพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงกลอเรีย จัสมิน  บรอดบริดจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายจิตตกรานต์  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพิชญาวี  จารุจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณัชชา  ฤทธิธรรมกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธนพร  มะนิตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายปวริศ  สร้างดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงศุภนุช  ชุนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายพอล  พริ้นส์ลัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณัฐวรา  คำมะณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงรุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธิ์กลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายศรัณย์พัชร  เดชาหิรัญวาณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสิริกัญญา  กางรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายชาร์ลี  กรีนวู้ด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงรัญชิดา  สุทธาบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพิมพ์ลักษิภรณ์  พิมพากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกัณญาพัชร์  โชตินัทธวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปะการัง  สามีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปัญญาบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธีรา  บุญฉลาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกฤชณัช  จะยันรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกลอนกวี  เสนีโสด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนิศากร  สิทธะนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายอธิรวิทย์  ตุพิมาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายีคุณาวินท์  ภูมินา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายอนันดา  ทิพธนามาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายอภิญโญ  คู่โนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายศาสตรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์คงคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยมนตรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชนกานต์  ทองสุขศนี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงเปรมยุดา  เผ่าเวียงคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยังกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายพีรภาส  สิทธิการค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บัวชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายนราวิชญ์  ก่ายแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายนพรัตน์  บุตรคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายสิปปวิชญ์  เอี่ยมปทุมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายโภคิน  อินรายรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายนพรุจ  บุตรครุฑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายกีรติ  มงคล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายณัฐปกรณ์  พรมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายชนม์ณกร  แว่นศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายวรรณลภย์  อะพินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงจารุภรณ์  พวงทวีสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายภคิน  ไชยจะแสนสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายภูรินัธ  วิเศษนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายพรณิพล  งิ้วลาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพรหมพร  คืนดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงรตา  พลรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวิชญาดา  นะมิตรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายกรเชษฐ  แก้วมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายรชต  วุฒิเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายศิวะวงศ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายธนวิชญ์  อินทรโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายธนกร  ภัคนันท์เวทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายอนุภัทร  เนื้อสอาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญผาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายภัคพล  เนคะมานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายภานุภณ  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายนันทปรีชา  บาริศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพิชญาพร  นพไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนันทิตา  สีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณัฐชา  ตั้งสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ปรีชาพานิชพัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงชนิกานต์  แท่นแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงสิรภัทร  มาตราตัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายพีรพล  เกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายวัชรเลิศ  ตองติดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายอภิโชค  พรมน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายกิตติกวิน  พุทธิเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายภูริทัต  สุระโคตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายบุริศร์  คันธะมาลย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงปิญชาน์  กุญทะโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงชัชชญา  คงสินธนกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงแองเจลิก้า  มันทิง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวรัชยา  จอมคำสงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงฟาณิชาว์  สุขเพียบพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารุลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชะอ้อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงปาณิศา  เอกคสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงซาบรินา  พริ้นส์ลัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายชิษณุพงศ์  ธัญทวีวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปริฉัตร  หวังชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายกิตติธัช  กิตติบดินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายจิรธัช  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายภัทรชัย  สายพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายศิลปศาสตร์  สุบินนิมิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายวรจักร  วันนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายดนุพัฒน์  ตรากิจธรกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายนภัทร  อัครโชติฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายณิชกานต์  ประเสริฐสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายธนพล  โรจนวิสัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายธนพนธ์  นันทพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายวรภัทร  ชาวกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงยุวฉัตร  พันธ์ุยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงธนารัตน์  ยวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายธนพล  พิทยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายชวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปินะถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงภูษิตา  พรหมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงชลพรรษา  ทบแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงวราภร  ชวนประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพิชชาภา  ชุมพลวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภัททิยา  สรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกุลนัดดา  ละมุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณิชากรณ์  จันทรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงสวิตตา  เลียบบัวป่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงมัณทิรา  แต่งตัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงกมลรัตน์  วาทิรอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปวันพัสตร์  ดลโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายปุญญพัฒน์  ธิมะดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายอภิญญา  ธรรมมีภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายสกลวัฒน์  อันแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงกัญญาณัตร์  สุขจิตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จูกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ศิริภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงศศิธร  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายกฤตภาส  ใจผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายณัฐดนัย  ศักดิ์สายพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายภัทรพล  อุดมญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มั่งคั่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงวารีรัตน์  รอดกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงกฤติยาณี  สมานจิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประเสริฐศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงกฤษฎษภา  เจรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายชนานันท์  กุลเสนชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายณฐกร  สมชีวา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายกีรติ  มหาสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายชินพันธุ์  จันทราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายณัฐชนน  พลขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายภูวนัตถ์  เหิมหาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพัชราวลัย  ชุมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดูเรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงรติยา  จุลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงภัทราพร  ตันพรปฏิหาริย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริเย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายรฐนน  สุขแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิง๊ณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายณัฐพล  ชิณปัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายวุฒิภัทร  อาวุธพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายก้องภพ  สืบเพ็ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีดงเค็ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายพีรณัฐ  คำมะณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายณัฏฐนันธ์  ศิริจิตเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายเจตภาณุ  สมศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายชินดนัย  อุดมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายฤชากร  นัคราภิบาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายพุฒิพงศ์  ไชยสงคราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายสิทธิพงษ์  ก้อนกั้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายเดชาธร  ศรีคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายศิริศักดิ์  คัมสุรีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีราชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายชนะชัย  เหลือสนุก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงศศิประภา  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณัฏฐกมล  วันดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงศิริลักษณา  โชคจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงจิดาภา  สีหะวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอัญวีณ์  วงศ์จอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงนัชธิชา  แซ่เอีย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรรณศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงคณัชญา  ยวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงโจซีฟิน  โซโต้โรตริเกซ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงรุ่งธิวา  ชัยสมัคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงตรีดาว  สีทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ยาท้าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงเสาวนีย์  เพ็งธรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  เฮงขวัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปรียาภัทร  ลาหนองแคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงชวกร  ปลั่งกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาท้าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบัติวิวัชน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงศศิกาญจน์  นิลอรุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชาวกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงศิริณดา  ผายพิมพ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงชลิดา  เจียวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชวารินทร์  ชูใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพรหมพฤกษา  ฤกษ์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายสุวิชชา  สอนสวาสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายนราวิชญ์  ทองผาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายทัตพงศ์  สมพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายภานุชัช  อุ่นใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายสิรภพ  นามวิชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายพิริยกร  จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายถิรวุฒิ  เจริญคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธนาวัฒน์  แก้วปั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธีรวัส  เจียวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายรัชชานนท์  นวลศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายอภิวิชญ์  นรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายฐปนนท์  เพ็ชรไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายกฤตเมธ  มนัสซิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพีรพล  พันธ์ล้อมโศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายณรงค์กร  เกื้อทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายเกียรติคุณ  รุมดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายไทยยุทธ  อภัยศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจักรินทร์  อุนาภาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายบุริศร์  สุขสังวรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงคณภร  เจริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงอรวรา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอมรินทิรา  หาญกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงวรานิษฐ์  เกริกพงศ์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีลามี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปริยากร  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐปิยานนท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เลิศประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกมลชนก  นุกาศรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงจีระนันท์  สังคะโห โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศศิธร  เถาสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงอาริสา  เชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงศิมิรัญ  พรมจ้าย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงรัตนาวดี  ถูกจิตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสุชานันท์  แขนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงจุฑามาศ  คร่ำทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงศุภิสรา  อุตส่าห์ค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงปานชนก  นาราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงภูริสา  ทัศนานุตรีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงไอยดา  ก่ำแหล้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายชิราวิชญ์  โตนชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายนันทกร  วัชรกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายอลงกรณ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชนัชญ์พงศ์  พิรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายเพชรอรุณ  แก้วดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายธนวัฒน์  ปัตถาวะโร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญไชยสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายสิทธิโชค  หอมโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายเบนจามิน  เคิก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายจิรพัฒน์  ตรงจิตพณิชย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายภานุพงศ์  เจริญธนไพบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธนกฤต  ยมรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายกันตภณ  แพงขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปัญจพล  สุทธหลวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายสิทธิ์ธเนศ  คะรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทวยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายเอกกร  ผ่องลุนหิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญคุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายคุณากร  การุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายฉันทวัฒน์  รัตนบรรณกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธนภัทร  ทิรอดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายนาธาน  เมสส์เนอร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงญาณิศา  จารัมย์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชนัญญา  จะริบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสำลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงภาวิณี  มีพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปุณยนุช  อิทธิกิตติกูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฐณิชา  คูโนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจิรภัทร  ขะเรรัมยื โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศิริภัสสร  โพธิ์จันดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจซื่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงยลรดา  แสนสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงยลรดี  แสนสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงนันทิพร  ยอดจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงบุรินทร์  จันทร์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกวินทิพย์  เชื้ออินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงรัตนมณี  ชมภูพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธันยาพร  ใจแข็ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายเจนณรงค์  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายชยพล  ทบวัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธัชพล  ซาไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายจักรพล  นาคสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  พลหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายึคมชาญ  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายจัสติน  แม็กมัลลัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายบุรุษภัค  ทองเงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เลิศอนันต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายรชต  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธนภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายศุภวิชญ์  อย่างบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอธิชวิชญ์  แสนเมืองชิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายกล้าณรงค์  แถวนาชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายฉัตรดนัย  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายนาโอโต  ยามาดะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายเดโชชัย  เชตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายคุณากร  เสนาสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอนุชา  จุมเกตุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพรณภัทร  เกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมลฤดี  วิทยาไกรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงนัทธชา  โวเกนสตาฑ์ล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงขวัญมนัส  โสมะมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณัฐวรา  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายวิสุทธิญา  ผะดาศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงํธัญพิชชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงโยสิตา  อิสลาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสุพรรษา  ศาลาดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงจิดาภา  แข็งแรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฐชยา  จึงสัจจานุสรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงชาลิสา  หมวดประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวอุดมลักษณ์  ชำนาญเท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงปราณปรียา  ภาพนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุภารัตน์  ปิจะยัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกันทิมา  ไชโย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงศศิกานต์  สินประสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงภัทราพร  เชื่อมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพาณิภัค  ดินรมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงนริศรา  สดกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธารทิพย์  บุญสระรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายชัชวาล  จันทร์ทรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายยศกร  ปลื้มกมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายณัชชานันท์  วิลาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายรณชัย  ชำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยมัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายดบัสวิน  ประทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายกิตติภพ  ศรีวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายยศกร  ก่ายแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวีรพัทร  ประจงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายธีรภัทร  สมจิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธนภัทร  สาหร่ายกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายกวีพัฒน์  อุตส่าห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายทักษิณ  ถาวรรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายพลปกรณ์  วงสุรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายพัชรพล  กมลวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายกษิดิศ  ่ผ่อนจรุุง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายภานุวัฒน์  ดำริห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายจิรกฤต  ยิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายณัฐกริช  แสวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายนิติภูมิ  มารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายอนุสรณ์  กระสังรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสุรเดช  ศรีหงค์น้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายภูริภัทร  ยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนภัทร  บุญมาพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายภีมพศ  นานรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายอริญชัย  สุทธิรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายรัฐภมร  ขยันชุมนุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์ทอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงจิรประภา  นาคกระแสร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงทักษอร  อุตนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมแดน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวรกมล  วงศ์คติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณิชากร  ปัสสาสุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นประภาภรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธนัชชา  ตาปราบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอังควิภา  อมรึก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงรุจจิรา  ภักดีภาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสวรินทร์  ขนานรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายืทักษิณ  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายไรอัน  มอฟฟิท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายภัทริญ  ชะวิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายมิเกลเล่  มาเอสตรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายประกาศิต  สุขแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายบวรชัย  เสกชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธนาธิป  ขีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายอพิชัย  ชนไพโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายนนทพัทธ์  แย้มประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนฤชิต  กระแสเทพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายนรภัทร  ชุมแวงวาปี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายชินณภัทร  ชินอ่อน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายวัชราวุทธิ์  พัชรมณีปกรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายบัณฑิต  ถาบุญเรือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายชนาธิป  ไชโยราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายพีรวัส  ปาณะศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายปัญญากร  อนันโท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายอัครินทร์  ศรีระวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายกัลยกฤต  ชินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายบรรณวิชญ์  พิมอักษร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายกฤตพีร์  ศรีบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายเอกวัสส์  บัณฑิตนิติพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายภูริภพ  สีละพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายณัทณพงศ์  กู้เกียรติสกุลมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวอรสา  เพียรใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงจิตชาฎา  พลรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองนิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงอันธิชา  สะเทิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงเทียนพุทธ  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จงเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงจิตรทิวา  ทองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทวินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงแพรทอง  พลเดช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวพรพิมล  กลมประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภมรพืช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงไอริน  มูลเลอร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชุติกานต์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงมัฌชุกานต์  มีทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวฐานิดา  ปั้นทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงธัญพิชชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายกิตติธัช  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธนวัฒน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายชุตินนท์  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายนันทภพ  ศรีสง่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายวรธร  ผลประทีปสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายชวภณ  ทองตื้อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายดิศยาวัตร  บาร์เนส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายพศวัต  เคนพันคร้อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายชิตวัน  พลึกรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายไกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายวชิระ  อุดมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายสุริยา  แจ่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายคมกริช  สารการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธนชาติ  หูประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายวงศธร  คูสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายนิโคแลส  วิลแลนด์สกิมสเนส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายนัทธพงศ์  ไชยสงคราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายสุริยา  ยิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายปิยวัฒน์  จุลพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายบุณยพัฒน์  บุณยพงศ์พิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประสงค์ดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายบารมี  ปรีชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายเอกณวัฒน์  พวงเพ็ชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายศุภโชค  สังฆจันทร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายยูตะ  ยามาดะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายปิติภัทร  คู่แก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายธีรสิทธิ  มาดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายโทมัส สตีเว่น  เรย์โนลด์ส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายปรีชา  อาณาเขตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชาย้เตชินท์  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายวัฒนพล  เทียนถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายพชร  ประนัดศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายชุติพนธ์  กองแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายเรจจี้  ไซค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงรัตนา  ยุตัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงธิดาวรรณ  กะเชื่อมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปาวีรัตน์  อนุวงศ์วัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงชญานิศ  ปานเด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสุดารัตน์  กล้าทน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายอนนต์  พลหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายพงศธร  มะลิงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายสันติภาพ  เคลื่อนไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายเมธัส  ชำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายณัฐดนัย  มะณีแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายปณกรณ์  น้อยพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชาย๊ณัฐวุฒิ  ปุณณพาณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายชวภณ  พรหมทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายอติชาต  ซัวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายแฟรงค์กนกพล  เวฮ์รี่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายศิวัช  ชนะนาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายธีรศักดิ์  พูนเกียรติสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายธนกฤต  ธรรมพินิจกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายกาจบัณฑิต  กระต่ายยทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายศิวกร  เยี่ยมสวน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายวิศรุต  แพงมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญยะนิวาสน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธัชกร  แก้วกมลมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายพิสิษฐ์  คงชื่นใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายสิรภพ  มุ่งดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายณฐพัชร  มากระจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอติพร  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงภัทรนันท์  ธิติวรพิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงวราภรณ์  นรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงบุญสิตา  พุดสระน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงธีราดา  ธรรมนันทกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงนพเก้า  ช่วยพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสุพรรณี  ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปานสิริกูล  สำราญศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกอบกุล  พาหา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณัฐพร  เพียงเกต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงปารณีย์  อินทรโสภา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงซอฟฟี่  เฮเด้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฐธิชานันท์  ลนขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงโยธิกา  ศรีดาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีวรรณะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงพลอยชมพู  กีรติเมธากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงปาลิตา  ครองญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพลอยแพรวา  สุนาวี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงสุวรรณา  ชัยชุมพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงยศวดี  สุมาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงธิติกาญจน์  เนื้อไม้หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงธนพร  เอกวุฒิวงศา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมหาชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงกิตติพิชญา  เพชรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงต้นน้ำ  ตาไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์สุุด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนทิพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณัฐริษา  เทินสะเกษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายนราวิชญ์  ทองนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกิตติพงศ์  สุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายวุฒิภูมิ  วงษ์ละคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภูบดินทร์  ใจจริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายบริวัฒน์  อุ่นทานนท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายศุภกานต์  คำราษฎร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายภูริณัฐ  บุราณสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายเตชินท์  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายัธีรภัทร์  พรมไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายสรยุทธ  ม่วงดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายชิตดนัย  นุกาศรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธนวินท์  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายศุภชัย  พรมหีต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายกิตติธร  แก้วอำไพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายพสุมนต์  พลาหาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายธัณภัส  ปรุดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายอภิมุข  โชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายจิรัฐิติ  คงชื่นใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายพลกฤต  จารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายชัยชนะ  เรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายคณพัฒน์  พิพัฒน์ภานุกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายวงศกร  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายภานุวิชญ์  ดวงภักดีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายวรวิทย์  โลหิตะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสุปรียา  มะริดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงปกาวรินท์  ศิริมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงชญาภา  บุญเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงปฏิลญา  เพชรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนาตาลี  กราเชียร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนันธิดา  ทะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอภัศรา  สีหนาท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงปภัสสร  สิมมามี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอัยยา  นาคน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงรสินทรา  สุขแสวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงบุญญาดา  โกติรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงนันทษา  นิสังข์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงวรรณิภา  นาคำสี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงกนกพร  ชัยกิตติพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณัฐชนัน  กิมประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ลำดวนกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอลิษา  โต๊ะงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอารียา  พานเหนือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงปณิดา  ปราโสรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงชนากานต์  เกิดนาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงเพชรลดา  ยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายศุภกร  ยายิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเปรียบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายธนาวิทย์  บุญชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายเทพรัฐภูมิ  ธรรมนิยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายอัครพล  เพชรเนตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายชนะชัย  ทวดอาจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายณัฐนันท์  ปานแดง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายณัฐนันท์  นภวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายมัชฌิมา  รอดพ่วง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายนฤสรณ์  ทิสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายพีรวิชญ์  จริตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายปวริศร  ปรีชาธนวิชญ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายเจษฎากร  บุญวิลัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายเจษนิพัทธ์  ทองชมภู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายเฮ็นนี่  รูสเทอร์ส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายณัฐภัทร์  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายพสธร  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายธนกฤต  นุวรรณรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายพิพรรธน์  เกิดเหมาะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายสวิช  สุยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายวรกฤต  เชื่อมไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายณัฎฐภูศิษฏ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายธนเศรษฐ์  มานะกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายภควัฒน์  กลางแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายภูมิภัทร  ขะเจียรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์วุธ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายภานุวัฒน์  เย็นประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงณัฐวรรณ  โตหนึ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงชมพูนุท  นิพันธ์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงเมริสซ่า ลินดา  ออฟ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอติญัติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชุ่มเย็น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงบุญสิตา  วงค์เหิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงจิรสยา  โพธิชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงเปี่ยมพร  กระมลบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณิชากร  ลาเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงรัตนกร  พูดชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงธารวิมล  เวชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงรัติกาล  สิมเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงธัญชนก  รอบแคว้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปานชนก  คลองมิ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงสุนิสา  โนประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงผกามาศ  เพประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงกัลยากร  สาระรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงกัลยกร  สาระรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปะนามะสา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงนรินรัตน์  ภูสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพรลภัส  บุญชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายธนภัทร  นรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชนกานต์  เลิศสกุลกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญไชยสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายยิ่งปราชญ์  ประทุมเมศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายพีรพัฒน์  กำลังรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายชยพล  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายนันทภพ  รัตนศรีวิโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศิรเมศร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายอินทัช  เดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสิรภพ  เกียรติ์สุพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายกวีพัตธ์  วิมลอนันธรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายภูริณัฐ  เย็นมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายก้องภพ  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายศิวกร  สะเริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายประเสริฐสรรพ์  ตินตะบุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพันธวิศ  อัมไพพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายนพชัย  สกุลบริรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิพัฒนตันติวัช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวรรณวรษา  จันละออ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงภาพิมล  สีตองอ่อน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ดาทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงศิวนันท์  รัตน์บันรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วะโรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงชนกชนม์  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงมิ่งกมล  แก้วอรสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงมนต์ปกาญจน์  สนิทจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธนสร  เสรีสงแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เต็กจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสุชญา  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงศิริยากร  สุขประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงสุวนันท์  เรืองชยจตุพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายโสภณวิชญ์  วิลัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายธีรภัทร  ขะเรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพัฒน์  อุสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายธนกฤต  ชะอำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธนวัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายพีรวิชญ์  เจวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายกรรชัย  สมศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายอัครวัฒน์  จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพัชรพล  วาจิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายอิทธิกร  วงศ์สูงยาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายวัชรนนท์  ทำนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายกรรุณานนท์  ทำนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายพุฒิพงษ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายพีรณัฐ  ปุยะติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายสิทธวีร์  ตรวจมรรคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายณกฤต  ยอดน้ำคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายศิวเนศวร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายศิรภัทร  โยธิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายภูริภัทร  ศรีรัตน์ดีจรัส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยรส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายประโพน  นครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงหยกธารา  วิทยาไกรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงสุพิชชา  ปะโนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงธัญรัตน์  สนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงเขมจิรา  สวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณิชนันท์  กิมประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ฮาร์บิดจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกุลนิดา  แสงขาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพรรณพีชร  พุทไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวรนิษฐา  อ่อนลิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  วัฒนชัยยะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงลัดดาพร  น้อยพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงปอรรัตน์  ศรีบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  บุญประจำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงนันทิกานต์  อะรัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงนงนภัส  เขาไตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอุรุณี  บรรเทิงใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐวดี  ผลคูณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงทยพร  อุนาภาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพลอยนิศา  ทองรัตนสมบัติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายภาคิน  สีกระสัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธนกรณ์  ยวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายรุ่งรดิศ  อินทร์หมื่นไวย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายชญานนท์  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายวรพล  ทับไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายกฤตกร  แดนดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายณัฐวุฒิ  วันสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายธีระเดช  ชุ่มแจ่ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายรัฐศาสตร์  สุทธิวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายณภัทร  บุญปั้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายภูมิ  บุญมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธนพัฒน์  ทำนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายกันณพงศ์  เย็นรมภ์บวรภัค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกชพร  หนองหาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปณิดา  กล้ากลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงกัญยาณี  ปะโนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐริกา  นุกิจรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงอธิชา  เต็งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงศศิกานต์  งามทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงอรปรียา  โพธิมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงศศิวิมล  กะตะศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงธิติวรดา  ศาลาสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงกฤตติญาภา  อวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เวโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนันทรัตน์  สุขะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธีรภัทร  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายภูมิรพี  พรหมประชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายปุรเชษฐ์  ลัทธิเสรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอลิตา  จะทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายกษิดิศ  ปานแดง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายภัทรพิศิษฏ์  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายศิวา  ศรีนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายถิรนัย  เสกชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายปวริศ  ลาสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายสิงหมงคล  ภวนาคโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายธนโชติ  สมบูรณ์การ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายพัทธดนย์  ยิ่งดัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายศิวกร  ศิริไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายธนชัย  อาจพลไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธนาณัติ  มาลานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายน่านฟ้า  อาญาเมือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสิริวิมล  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายธณกร  ประเมินชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนิชาภัทร  เจริญธนไพบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายจิรทีปต์  บุญสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายสก็อต  ดันบาร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายพงศธร  สิมมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายชลภัทร  เผ่าพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอาทิติยาธร  โกตถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงประภัสสร  จักรเจริญวิทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนลินนิภา  ธรรมสาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงคณิตตา  สุครีพธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงชญานิศ  เกษหอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงยอดหญิง  ปะติเก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงธิดาพัฒน์  คลีกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกันต์กมล  อินต๊ะมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงเปรมิกา  ไชยรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงภัททียา  ตุพิมาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพลอยชมพู  มาตย์สร้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงภูริดา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงกชพร  บำรุงธรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์สายพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงณปภา  ศิริโสด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิงหนุต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงญาณิศา  ธุรารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงฉัตรวิภา  ภมรพืช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  อุสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  คันทรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอุบลรัตน์  แซ่ว่าง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงอณิษฐา  สืบสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายญาณวุฒิ  สุขอยู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายตรีเพชร  พันธุที โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายภูริ  เต็มวิบูลย์โชค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายสรวิชญ์  บุราสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายจิตรภาณุ  จาริยะมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพ็ชรแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายศิวกร  ดอกบุญนาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายสิรวิชญ์  สีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายเนติภูมิ  จงเพียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชัยศิระจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสุชัญญา  สุขหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พิพัฒน์ภานุกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ประทุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียงไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายลัทธพล  ลาหนองแคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายวัชรินทร์  วังแจ่ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายตนุภัทร  กาดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายเปรมณัฐ  นึกรวย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอพิชญา  วรรณธาณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ดำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงภัทราพร  งามศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงภูริชญา  สืบเทพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอดิศร  เดโชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปะสุตัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงรินรดา  ปักกาสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงภารินทร์  สายรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงบุญญิสา  คะเรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกรรณิการ์  จริตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงรัชนก  จดสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปรภาว์  นามอภัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงผกากรอง  เขินไพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงกันต์ตาวดี  เดชผักแว่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงธนวันต์  เชิงสะอาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงอัญชิสา  ภาคเดียว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงนวินดา  ชูเทียม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายภัคพล  คีรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายอชิรวิชญ์  สุมหิรัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงขวัญฤดี  เกษหอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงชวิศา  มงคลดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายวราชัย  กะรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายณธีพัฒน์  ชนะอัยยรัชต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงจิรานันท์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงอภิชญา  เชาวนศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ยอดเครือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงปรางวลัย  รอดจริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายกษิดิศ  ยินิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายธนรัชน์  โลแพทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายวศิน  ชาติเงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายพิศุทธ์  แก้วสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายกันต์ดิศ  เยี่ยมสวน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายต้อนเอก  กรุมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายเกียรติภูมิ  พิมพ์นนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายณัฏฐภัทร  หริกจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลีประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายปัญญาวุธ  นาเมือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงไปรยา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายศุภกฤต  กาญจนากาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงขวัญจิรา  แฉล้มชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายชิษณุชา  โชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายสะหัส  สุขแสวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วบ้านดู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงกุลกัลญา  อยู่บุรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงปลายฝน  เผด็จสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงชลาลัย  ศรีธร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงเขมจิรา  นารี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธ์แตง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สะเมนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงภัทธิยาพร  เดยังรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงปริยาภัทร  เดโชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงปุณยวีย์  รัตนบรรณกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงจินดารัตน์  ชูสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงภานิชา  นิศาบดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนิราวัลย์  จันทร์ประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายชัยภัทร  ศักดิ์ศรีตระกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปัญญาพร  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงขวัญชนก  ขัตติยะเนตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาละซิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงปพิชญา  วรเสฎฐ์ฐากูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพอเพียง  เทียมพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงปเมธิตา  แซ่ฉั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายวรัชญ์  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายรัชกฤช  โพธิ์มะฮาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายคริสเตียน  เคิก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายพงศ์สรรค์  กาญจนพงศ์กิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายภูวเดช  คัดทะจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงธนพร  บุญมาพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรรณดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงหวันยี่หวา  ศรีประดู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงศรีปภาวรินทร์  วงศ์คำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยชาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงธิรดา  เชื่อมไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงอารยา  ไผ่ดีนุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปาริชา  โกติรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงนันท์วดี  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จารุพัชนีวัชร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพียรนิธิโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงนิภาภัทร  ปาสาเน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงศรุตา  สุทธิรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายวิชยุตม์  โพธิ์กลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายธนัตถ์  คมไสย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายภูดิส  หงษ์สอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายวีรวัฒน์  อัปมาเย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายปฏิพัทธ์  กฤตอำพัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายธิปก  แซมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายสุชาครีส์  ศักดิ์ศรีท้าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายอัมรินทร์  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายหลุยส์ ไมเคิล  เธอร์บอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายวิศุรต  ตั้งน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายธีร์จุฑา  สมคะเณย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายเนติ  ชาติภูธร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงภิรญา  เมยไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงเจณิตา  ไวรุวรรณโน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงโซเฟีย  รีส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกันต์นิยา  การวิชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงพรกนก  ดีปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงโกลัญญา  ซาบิโน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงพัชริดา  ยิ่งงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงนิจจารีย์  สุพันธมาตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงกมลพร  แวดล้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงทัตพิชา  เขตกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงจิรฐา  ชูชาติเชื้อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงอินทรดา  ดำหนูไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงฝนหลวง  ยิ่งงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงปุณยนุช  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงแพรวิไล  ทับสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วรสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงอัคนิษฐา  วัชรวรรณเวทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายเอกราช  แท่นทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายจิรพัฒน์  ธีสุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงแจสมิน  เวลเลนส์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกฤติยา  แดงงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงชิชญาส์  บุตรมิ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายภาณุมาศ  โยงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธนิก  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เอียดสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายวัชระมงคล  ต้นไม้ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงธาชินี  ฝอยศาลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกุลปรียา  ขาวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงสุริวิภา  ทองหล่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปราบหนองบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วอรสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงจิณณวรา  ชนะบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงจิรภิญญา  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงวันวิสา  แจ่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วศรีใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงภัทรียา  ท่าฉลาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงปาลปัญชาน์  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงนันท์รตา  สุขเพียบพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงอนรรฆวรรณ  กะสินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกลกาญจน์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษ์ขาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงอัญชิสา  สมบูรณ์การ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงกมลชนก  ปรีชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงศศิพิมล  กมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงสิริธิดา  วงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิมพ์อุบล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พูนเกษตรวัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงนลินรัตน์  วุฒิไชยเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธณกร  วิโสรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายเตชินท์  จันทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายโสภณวิชญ์  โกศัลวิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายเมษา  ศรีวิเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายศิวะโชติ  ภูมิพงศ์ธนโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายฐิรเมศวร์  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายสุพีรณัฐ  เตชะกาญจนวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายสรชัช  จันไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายแอลเล็กซ์ ลอน  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงศุภารมย์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงเอนเจล  แม็กมัลลัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงอภิชญา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงแอมเบอร์ เวลม่า  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงภัทรกานต์  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงคริสตี้  เคลีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงกิตติภรณ์  พลสยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันตรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงชญานี  ดิกสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงสินวิไล  โรจนสินวิไล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงญาดากา  ตัณติธนวิรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายวรรธนะ  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายธัญวิชญ์  เจียมรัมยื โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายธัชวิชญ์  เจียมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายํธีรวัฒนื  ราตรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายศตวรรษ  ศรีเพํชรกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายภัทรดนัย  ตลอดไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงวิรัชฎา  มังกรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธนบูรณ์  บริบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายกันติทัต  อมาตรเสนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินธิพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายจตุเทพ  หอยสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายพีรโชติ  แพงงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายภณธเนศ  นวลนาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายพงศธร  โฉดโคกสูง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายปิยังกูร  ประไพภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายธนดล  เฮงขวัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายไรวินทร์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธีรภัทร  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายวิชญะ  สีหาวะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายจักพรรดิ์  ศิริภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพิชชาภา  ตั้งมั่นคงวรกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมสำลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีพลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงวณิชยา  ปานมีศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงรตี  พลรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงวนิดา  สุภะเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายภานพ  แผ่นผา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายไกรรัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  อัครโชติฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงศุภักษร  สุมารสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิเวชกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อัศวเสนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงคีตภัทร  สมประกอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงจิตรกัญญา  เจียมจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงอาจา  ชำนาญเนาว์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงรัตนาวลี  โอชาพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายนิติภูมิ  สุขใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลอยดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงเบญญาภา  นิสังข์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธนภรณ์  แจ๊คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายธนธรณ์  แจ็คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภูมิรพี  เพชรสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขะจีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงปริณดา  บุญชาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงอรัญรักษ์  เรืองรอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงวรัทยา  จินตนสถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงอัญวีณ์  ฐิติไชยรังสี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงวรรณสิรินทร์  สมคุณา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายบุณยะวีร์  เรืองไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายรวิภาส  เชิดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายพีรวิชญ์  สุทินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายอชิรญาณ์  อินประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายธีร์  ทามาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายกุมภาพันธ์  แสบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายรวีวัชร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายณัฐพงค์  ด้วงจาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายจิรภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายเอกวิญญ์  คำอุตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงกัญล์กนิษฐ์  เสียงวังเวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชายคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงภัคธีมา  ตั้งตรงเวชกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงชญากานต์  โพธิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงกชกร  สีหาบุญทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงลัลน์รวิสรา  ศรีภู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายกิตติกวิน  สาราจารย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายตฤน  จันทร์สระบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายพลกฤต  บุญยินดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายพัชราลักษณ์  อินทุกรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายวรณัฐ  คณะสา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายรชานนท์  นาคประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายชญานิน  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายนัธทวัฒน์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายธีรภัทร์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายกิตติพัศ  บุญครอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โนนม่วง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงชนกชล  กล่างสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงวรดา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขาวเหลือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงกุลชา  ปิยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงปัญจรัตน์  พิมแพน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงวิรากานต์  จารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงปรียนันท์  รัตนาธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงพิมพ์นุช  ศรีสุขพัฒนาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงธีราพร  ทามเสถียรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายณัฐภัทร  ป้องนาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายอชิตะ  อิงเสรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายฐิติวัชร์  ตั้งตระกูลศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายรชต  พิทักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงพิฏชญาดา  เพ็ชรศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธาเจริญกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวีวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงเพชรดา  จูมจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงปราณปรียาช์  บุรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงคุณัชชา  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายโอเว็นโรเบิร์ต  อธิปแอนเดอร์สัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายภัคพล  สุวรรณิกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายวัทธิกร  พันลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายพชรคุณ  ปะจะนัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ใจชอบสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์ล้อมโส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงบุษกร  แก้วดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงปัญญาพร  เกือกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงปิยฉัตร  เนียมน่วม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงภัทรลภา  จิตรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงสิตาภา  เกตุแก้วจินดาวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงศุภานัน  นักปราชญ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงกนกพร  ศิลาโงน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายรัฐภูมิ  ยิ่งงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายณัฐเมศร์  จิราวิไลฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายจิรพนธ์  จุลเดช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายภัทรพงศ์  นวพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายจักรินธร  จิราสุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายณัฐกร  ทนดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายกฤตภาส  นิธิอุดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายนราวิชญ์  อินพรหม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายตรีภพ  โฉมพัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายณัฐชนน  ยีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงปณิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงเจมี่  ชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงวิชชุดา  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงชชิณาท  โคตรเวียง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงนภคปรภา  มาคะชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงสิริพัชตรา  กุดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงปานพษา  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงภัทรธิดา  วรสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภูมินา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกณฑ์กลางดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงปุลินนาถ  นิลรัตนโกศล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกัญญาภัค  เวฬุวรรณราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายภัษฎา  คงบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายปัญกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนาประทีป โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายญาณพัทธ์  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายกรณ์  อูรณการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายภาณุภัทร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายธราธิป  ตู้สำราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายสรอรรจน์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงอรนันท์  ตระกูลวรรณสาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ภะตะโต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงรักษิณา  ไชยขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์นงศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงปรีณาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงพลอยใส  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงปติยดา  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงปุณฑริกา  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงลภัสรดา  โพนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงพัณณิตา  ลีนุรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงปุณณภา  ชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงพัฎฐพิกา  จันทคณานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายภูริพัฒณ์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายพีระพัฒน์  บำรุงไทย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กชายกฤตเมธ  บำรุงไทย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันติกุลวัฒนกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายธันยพงศ์  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงภัสธารีย์  ศักดิ์ศิรินุกูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงรินรดี  รักพ่วง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงศุภิสรา  สนองชาติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครวงศ์วินัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงณัฐชันนท์พร  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงปรางทิพย์  เฉลิมธนศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงอรกัญญา  โรจน์บัญชา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายไพโรจน์  ทองธรรมสิริ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงณัฐญาดา  กลางพนม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงพีรดา  บุรมย์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงนิติมา  ลีแวง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงปภาวี  ชัดประเสริฐ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงลภัสรดา  ไชยเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงพิชญา  ไชยชมพู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงชนกวนัน  จะแรบรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงอาทิชา  มณีราชกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายร๊อบบี้  เรย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายพชรพล  ทองงาม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ปะการะนัง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงธนัชญา  กองรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงธนัญชนก  แสนกล้า โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันทขาล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายธีรุตม์  เลารักษ์จรรยา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณิชากมล  นาคดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายวสุพล  สวาสุ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงลลิตา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายภาคิน  ปักกาเวสา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงกนกพร  ยืนยาว โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงนปุณดา  พงศ์สุธนะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงเกศกนก  พลวงษ์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงภูชิดา  เลาวเกียรติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายภาณุเมศวร์  ย่ากลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กชายภูริชช์  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กชายวุฒิภัทร  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายอคิราภ์  ธีเดีย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กชายศิรานนท์  แสงสินธุศร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายอนวัทย์  บุญก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงจิณัฐตา  ยลไชย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กชายสุเมฑา  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงนาถยา  หมื่นไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กชายริวธารา  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงรักษณา  ฐิติกรยินดี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงณฐวรรณ  ตันสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กชายศุภกร  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1558 เด็กชายศุภกานต์  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กชายเอกภิญโญ  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงภัทรพร  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กชายตีระโชติมณฑล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กชายนันทภพ  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กชายภูกฤษ  บุ้งทองชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงรินรดา  สังคหะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงฤดีนาฏ  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงปพัชญา  จะริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กชายอภินันท์  แทนกระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงณัฐชา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กชายค้ำคูณ  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กชายกนกพล  พรภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1576 เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1578 เด็กชายศกุลภัทร  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงกัญญศร  หอกคำ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงมุฑิตา  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงเอลลี่ ชลิตา  เคอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงลลิดา  โฮมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงฐานิกา  กรุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงชุลีภรณ์  พิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงศตพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีละ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายพงศ์นรินทร์  จันทร์มูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กชายปาฏิหารย์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงอายูมิ  โทบิตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงปณิดา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงปิติยาพร  ช่วยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงสุพิชญา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงปุณยวีร์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงดวงมณี  มีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงผ่องพรรณ  ส.วรเนตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กชายธีรธรรม  บุญอำนวย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กชายธนวัฒน์  ดวงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กชายวริศ  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงภาพิมล  นุยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงประภัสสร  ชาติผักแว่น โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายกิตติกร  สมพรจินตนา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายฐปนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กชายน้อมเกล้า  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงวรรณจิรา  วรรณสุรชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายปฏิภาณ  ปักโกทะสัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายยุทธิชัย  โป่วณิชชากร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายธนกฤต  เรืองปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไกรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงอักษราภัค  สมชีวา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายอิศม์เดช  โชติพานิชภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงรัชฌานันท์  เสาสูง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายภาโชติ  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงพนิดา  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงภาณุมาส  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงพิญญตา  โชติกิตติชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงฉันทิศา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงอินทราณี  รังกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงฟ้าลัดดา  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แดงสี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงเทวิกา  อวยกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายณภัทร  ประยูรพุฒิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงลีโอน่า  แม็คนามารา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงนวนันท์  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงวรัชยา  มุ่งลือ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงรวิญาดา  เสาสูง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงกาญจนา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ฤทธิ์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงน้ำอิง  เดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงฐิติยา  เกรยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงพิชฎา  ชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงภัทราพร  รักษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายวรกฤษ  เกลียงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทีฆโยธิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงสิตา  เมธาดิษฐากร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงรวิสรา  จะรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงศิรประภา  สุขกระวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงปรียาภัทร  แก้วแก่น โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงกัญญามาศ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายธนบดี  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายณัฐวรภพ  ประยูรเมธา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายนพพฉัตร  ถนิมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงศุภสิริ  บุญละม่อม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงธัญมน  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงธิรดา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงปพิชญา  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผดิม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงกุลพิชญาณัฐ  เกตุวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงปาณิกา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงจิรสุดา  มงคลเกษตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงแพรวา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายปริญวิทย์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงอัมมะ  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงกวินตรา  พรหมศิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงพิมวรกาญจน์  คนัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงสุธาธิณี  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายธีรภัทร  เชื่อมภิญโญธนชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงเมธิญา  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายปวริศ  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันติยวิชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงอิศวรา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงอชิรญา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงณัฐวิมล  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูรุ้ง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายภาวิชญ์  เอื้อสมานจิต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายปฐมพงษ์  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายอภิวนันท์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายณฐพงษ์  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงกตัญญุตา  วงค์นาชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายชยกร  ไชยสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายสุปะฑิ  พลอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายจิรภัทร  ห่วงเนาวกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายต้นตระการ  หรั่งศิริ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายเจษฎา  พันธุ์นุภาพ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายธนากร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงกุลทิพย์  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายพงษ์พัชร  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายคณิน  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายศิวดล  จูกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กชายปาณบดี  จารุธานีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กชายธนภัทร  บุญก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ลินทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กชายเฉลิมฉัตร  กมลรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวผัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงกัญญวรา  พาสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กชายฉัตรชัย  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงชมพูนุท  กมลรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กชายปภิณวิทย์  พิมพ์ละมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1706 เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงภัณฑิรา  ประวันรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กชายนราวิชญ์  ยืนยั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  สุวรรณวงษ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงลลดา  ผดุงเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงฝากขวัญ  รจิตบูรณะกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงณิชชยา  กาญจนบวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงนาราพัชร  หนุนไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงน้ำใส  อาจสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงณัฐฐยา  ดังคูณพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชือนรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายอภิชา  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงนายิกา  อินไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งธรรมยิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงกมลนันท์  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงมุฑิตา  มหาวสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ประโลมรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายณัฏฐพล  ธรรมวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงภัทร์สนันท์  วิชัยเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงธนกาญจน์  อุบลเผื่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายธรรมสรณ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายบรรณสรณ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงมนพร  หมวกไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงภัททิยา  ดาราย้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายพัทธดนย์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายชวัลชัย  ประรินรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงมิ่งกมล  เลิศศรีชูเชิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โคตรวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงพลอยชมพู  มณีดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงจิรัญชา  อนุสรหิรัญการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงกีรติกา  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สุพศร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายสุกุลพัชร  แม้นรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงณัฐมน  สมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหญ่เลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงบรีอนา  สกุยท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงสกาวเดือน  ปัทมากรโกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายจิรโชติ  แก้ววิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายภาวิต  แซ่เตีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงนิรัติศัย  ก่ำรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายอภิวิชญ์  แววศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูวชรหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงชวิศา  อรุณรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม