รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปิยพนธ์  ทิปะกะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงธวัลพร  อ้อยคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงทักษอร  วังสาร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงพนิตพร  อบอุ่น โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงสุรีวัลย์  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงปาริชาติ  นรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงธิติกานต์  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธนภร  คำมงคล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงจิราพัชร  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพัชรพร  พรมปา โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงวราลี  พรมคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปิตาราคะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงหยกผกา  เอมครุฑ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงมีนาพร  ญาณะคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองสถิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงชนากานต์  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายนราชัย  ก้อนทอง โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายปฐวีกานต์  กล่อมละมุล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายอรรคเดช  พรมนิมิตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศิรินันท์  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวรรณวิศา  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงภุมรัตน์  ศรีจันทร์ผ่อง โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐนรี  ขัตติจิตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุริวิภา  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนิชาภา  ญาณคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรดิน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธมลวรรณ  โนจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชลิตา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงลักษิกา  หมื่นจินะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศุภนุช  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนายิกา  ไชยยา โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายวันชนะ  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์ไทย  ไชยยะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปวริศา  สมมุติ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชญาดา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายอัยการ  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงศุภิสรา  สมมุติ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายศุภณัฐ  มางิ้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธีรภัค  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายเดชาวัต  ชะเต โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพันธวัจน์  พรมปอน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณัฐพล  ศรีทะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปนัดดา  หาญประชุม โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศสิประภา  ชราชิต โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศศิการณ์  บางแบ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิชชาพร  โนรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยยะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปวิชญา  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  อินสองใจ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปณิตา  ธัญญะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภัทรพร  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองเปรียง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธนพร  โนจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงดนุลดา  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกีรติกา  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฑัชชมะนันทร์  ดวงตา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายวชิรวิทย์  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายภูริทัต  กันยะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญาดา  โนเขื่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศิรินภัส  ศิริล้วน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกนกพร  แก้วชนนันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสิรินธร  บัวอิ่น โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธนันญดา  ทองสถิตย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพงษ์ติพัฒน์  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชุติพนธ์  วันควร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกันต์กวี  เกี้ยวกลาง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายชญานนท์  พรมโกน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกัลยกฤต  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชัยพฤกษ์  ปินทีโย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณฤทธิ์พงศ์  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมจักร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทรานนท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงญธินันท์  ทนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริกันไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐวงศ์  วงศ์เมือง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอภิรณา  ดีปินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอภิรญา  ดีปินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐนันท์  ใหม่ตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศศิประภา  สานใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุพัตรา  อุดทา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอลิส  พาวเวอร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ราญรอน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัควลัญชน์  เปาป่า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสมิตานัน  คำเขื่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธันยพร  เปียงใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเขมจิรา  กาวิชา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศรีภัสสรา  เราเท่า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชนิษฐา  บึงกา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศุภากานต์  มังคละ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญชนก  ธัญญเจริญ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนวพล  ชินเทพ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกิตติพศ  ฆะปัญญา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวัชรากร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพุทธพงษ์  ไชยมิ่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายตุลวัต  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนกฤต  สีโสภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสิรวัชร์  สิงห์โต โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายรตน  รักชาติ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพัทธดล  แก้วโก โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธินัชชา  ใจอาจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัทรสุดา  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงรักชนก  ปราบริปู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภณิตา  สุขโข โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเพียงรวี  อินไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวรัชยา  กุศลส่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนาพร  เนตรวีระ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวรัญญา  ทะนิต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพชรดนัย  สรวมชีพ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายสุดที่รัก  สัจจานิจการ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวรัทยา  ธิติมูล โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจุฑามณี  หมื่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนิพิฐ  เพ็ชร์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายธรรมภิไธย  อินทำ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธนะ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอินทร์อร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชนกนันท์  มูลราช โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายสิรวิชญ์  มูลราช โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพัฒนโชติ  ธิติมูล โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชาลิสา  แคแดง โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภรัณยา  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวรรณิดา  ลือชา โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายภาคิน  วังสาร โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสิริกร  ขันทะบุตร โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกิรณา  แสงสุข โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมสิริ  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพลอยชนก  ตันดี โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกิตติญาดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฎฐกิตต์  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปรายวรินทร์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวริศรา  ประมะสุข โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกรตะวัน  อินทะ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนะชัย  ไชยโย โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสิทธินนท์  ปัญญาฟู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิตรทิวา  วงศา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพนมกร  ดานเรือง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤษดา  แปงอุด โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนธรณ์  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนิติกร  คันถี โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายทัตพงศ์  วัณสุข โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกรพนม  ดานเรือง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเก้าสิริ  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายธีรภัทร์  กิตติยังกุล โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชลิตา  ชนาวัฒนานนท์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเวทนี  แสนคำแพ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงมนีดา  ชราพก โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แจ่มจันทร์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ตรี โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธัญญารัต  อังคสุวรรณ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวิชานันท์  เนตรทิพย์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอรจิรา  สันติธัญโรจน์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงเมธาวี  พลนิกร โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปรินทร์  คำแสน โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วเง้า โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุทธหลวง โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภักดีภูมิ  ก้อนสมบัติ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐนิษฐ์  สุขเจริญ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยยะ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณิชกานต์  แสนคำแพ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายไพศิษฏ์  ศิริแก้ว โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอธิวัฒน์  แสนศรีโสภา โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชญาดา  ฆ้องกระโทก โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐวัตน์  ไชยยะ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปุญนภัทร  แก้วโก๋ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสิรภัทร  ชะเต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุชาดา  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชญา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนันทิภาคย์  ยศวิบูลย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มณีนพ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนลา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วโก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสุภปวีณช์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกฤติมา  ระวิโรจน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธีราภรณ์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวรากร  มะโนรส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพัชรพล  จิตบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศิรสิทธิ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชลดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพันธมิตร  สุชัยราช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรัญญา  สถาน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนันทิตา  ขะระเขื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะแสง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพิชาญเมธ  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนนท์นัฏดา  มูลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรธิดา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปภาวดี  มูลเอ้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนพงษ์  กันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชัชฏารัชช์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐนนท์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพรสุชา  อินมณี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายภูมิปัญญา  พรานฟาน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายณัฏกร  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอภิชญา  จันคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายพอพล  สารถ้อย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายพิทยุตม์  จันทรสูรย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายนรภัทร์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายปภังกร  หมั่นการ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายปิยะภัสร์  ศักดาศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุกฤตา  กิ่งเกษ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงนารินทร์ธร  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพัชรินทร์  ต๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงรัตนวลี  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปรัชญาพร  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสรัณพร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชัชชวนันทร์  คอนแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธัญพิมล  พลจร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายจิณณวัตร  สะสม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายศุภวิชญ์  วีระวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายภานุกร  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายฐิตินันทวัฒน์  ธรรมวุฒิสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายอภิวิชญ์  ุสุยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายกฤตเมธ  แซ่เต็น โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวริศรา  แสนทรงศิริ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ธรรมวุฒิสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายภาคิน  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงรวินท์นภัส  ขอดแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายธนวัฒน์  เรือนใจ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพัฒธรสรณ์  ปาคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายโกมินท์  ปาคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายปานตะวัน  เทพอาจ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายลูคัส  ชาลีนนท์ ป๊อปตี้ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายภทร  จิตระวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงญาราภรณ์  สอประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงิฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนันท์นภัส  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายนภัทร  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายณัฏฐากร  ภิมาลย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายธจักร  พันธ์ชัย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจตุรพร  สัตตคุณากร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณสกุลธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธุ์เลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปิติพัทธ์  รัตนแสงภักดี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชวกร  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวิภัคพล  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกลวัชร  ไชยอ้าย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุภาแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวรรษมน  ธุระอบ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศวิตา  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชนัญชิดา  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวิชสุดา  วงศ์ป้อง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์เสนา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงมณธิดารักษ์  ไชยยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสวรินทร์  คำชั่ง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิรนันท์  บริคุต โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูมิอรัญ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภัทรพร  กันกา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงโสภิตา  จะเฮิง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชญานิศ  คันทะมูล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐพร  ปดิฐพร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปวริศา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปุณญาภา  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปภังกร  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปวีณ์กร  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภูชิต  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงบัญฑิตา  คณานิตย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนภิสา  คีรีธีรกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงรักษณาลี  กิตติโกศลกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสยามศักดิ์  กิวัฒนา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัชชา  เทพปินตา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชฎายุ  เดชรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสิริภัสสร  วังสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุณอินตา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุมทุม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ขัติยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศุภรดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริคำวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภัทรพล  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงภัทรภร  เอกอนันต์กุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเพิ่มพงศ์พันธุ์  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงประภาพร  ซวาเขต โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายภาคิน  ยะปัญญา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันต๊ะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงทิพวรรณ  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเนตรอัปสร  เปียงใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจารุณี  ปอปู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเพชรรัตน์  คณาธารทิพย์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรรณปรีดา  สิงห์ธนะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจุฑานันท์  พลจร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรรณวิสา  นาคสายัณห์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอนนทพร  ไทยภักดี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกรวิชญ์  รังวิเรนทร์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพัชลิดา  เสลา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนิติ  การุณยรัตน์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายครองตระกูล  จำปา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายศุภกฤษ  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนนทภัทร  รูปงาม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอรปรียา  สันติพงศธร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  กาลังไชย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หน่อท้าว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสุภคม  เหนี่ยงแจ่ม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจิตรานุช  สุทธการ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทัง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอรรถวัฒน์  แทนอินทร์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอัมรินทร์  สรุโณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเบญญาภา  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอนันตญา  บุญมา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศิวกร  ทากุล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพีรวิชญ์  สมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายรักสันติ  ตามัย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกมลพิชญ์  คำยันต์ไพรศาล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเบญญทิตย์  ตุ้ยสาร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงศศิธร  ม่วงจีน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายทีปกร  ทะก๋า โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายณัฐพัชร์  ผูกจิต โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายบัญญพนต์  ไชยเพชร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มาลัย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นใจ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายปฐมพงศ์  แปงเขียว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายวรเมธ  ปะมะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายเหมราช  วงศ์ละคร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายวรัญชิต  อ่องคำ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายฐิติรัตน์  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายศราวิช  ไชยชนะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รูปประดิษฐ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายธวัฒน์ชัย  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชยณัฐ  ขันไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวาชรัตน์  ทองดี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐกรณ์  ใจแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพัสกร  ไชยปาละ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวุฒิพร  ผุยคำภา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายบัญญวัต  ไชยเพชร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิณกับ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐรัตน์  อันหนองกุง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพงษ์นฤทธิ์  รักษา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวรัญญา  พะมิตร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายวรเมศร์  ยศอินทร์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศรุตา  ขันละ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภาวินีย์  โนฤทธิ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายรัตติเทพ  ยศหล้า โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอัครเดช  คำแสน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายทัพพ์  จารุประภัสสร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สาร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปนิดา  ปรารมภ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์สุข โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวรัญชิต  วังทิพย์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพัทธนนท์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูวนัย  กิตินัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอริสรา  กันยะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปุณยาพร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายคเชนทร์  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจีน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธีร์ปกรณ์  พร้อมทอง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวชิรา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุธรรมแจ่ม โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงรุ่งรุจี  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธีรนาฎ  คำยวง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงมนัญชญา  โนราช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปานตะวัน  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวนิชญา  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรวิสรา  อุดมสารี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปพิชญา  ดอนไพรนุช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธันชนก  สุภาแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงมนิษิณี  กิตินัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมะลิฉัตร  แก้วมณี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชนันท์ญา  กาญจนรักษ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกนกวิภา  ตันกุระ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกสิภาคย์  นวลแปง โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพรชรินทร์  จิตอารี โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวีรภัทร  จิตอารีย์ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสกาวใจ  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวราภรณ์  สำราญมล โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพลาธิป  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวาฤทธิ์  จำมั่น โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายณัฐณกร  วงค์สุวรรณ โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายพอเพียง  ไทยธานี โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายบูรพา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปกาศิต  เสารางทอย โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 นางสาวสุภารักษ์  เงี่ยมผา โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนวิทูรย์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายจิตติพัฒน์  สุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายดนุพัฒน์  สุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสุวนันท์  เทพกอม โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายบุญภวิษย์  กันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายพูนน่าน  มะโนคำ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพนิดา  สุขจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงญดาวรรณ  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงญดาภรณ์  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐวิกา  ยาอุด โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศิริแก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเกศินี  สุธรรมแปง โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศรัญญู  หอมดอก โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงแพทฑิตา  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงมนต์ฉัตร  พลค้า โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเสียร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายศุภกิตติ์  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยังลือ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงดี โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนาวัฒน์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายน่านกุญชร  เวียงสี่ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงศิริลักษญ์  จันศิริ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณัฐมล  มีบุญ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายภัทรชนน  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนัทธวัฒน์  โกษารัตน์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปภังกร  บุญเทพ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปาราเมศ  ถาน้อย โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมพา โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกุลกานดา  ลือยศ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเมธิชัย  ไชยอินทร์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพัทธดนย์  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายนพวิทย์  บูรพาวิจิตรนนท์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายชนาธิป  ณ น่าน โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำรัตน์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายจักรพงศ์  ทิพย์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายศุภวิชญ์  คำเขียว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายณัฐธเนศ  แสนพิช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายอรรถพล  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายจักรรินทร์  ปรุงแต่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายเกรียงไกร  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพรธีรา  ธะนะใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอดิศร  คำเเทง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะพันธ์ุ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกิตติภณ  อ๊อดลาว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนพวิชัย  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกันติศา  จิตตรง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอนัญญาพร  อินนะลา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอาทิตย์  ต๊ะยศ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกฤษกร  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกรวิชญ์  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายบุญรักษา  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายยศพล  ตาลาว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐภัทร  จันต๊ะยอด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชวิน  อะทะไชย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะนัย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนริสา  ชาวคูเวียง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกานดาวดี  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเนตรขวัญ  วันใส โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงทยิดา  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภาณิชา  อภิวิชญ์ภาคิน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกันตพงศ์  คำยวง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายวรวิทย์  ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปภังกร  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศิรินธร  ธรรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงงามศิริ  สมจารย์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรากมุข โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวคำ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายธนัช  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงสุพัตรชา  คีรีโชติกุล โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายพัสกร  มัชชะ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายจิรันธนินท์  ตันกุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายฉัตรนภัส  แสงลา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายชัชพงศ์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายพงศธร  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงยุวดี  ตันกุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายวงศ์วรัณ  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกุลปรียา  ลำทา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายวุฒิชัย  กันธุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธนัชญา  สวนสร โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนิตยา  ยาปัน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนเวโรจน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสุดาชนก  กำธรเสถียร โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวรรณภา  กิติรุ่งรวี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุภาพ  ฤทธิ์พายัพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายก่อกุศล  แซ่เฮ้อ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงเอนธิรา  โรจนสัตย์สกุล โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธนพงษ์  ใจยนตร์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิภิญญา  สุดธานี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกวินภพ  พันชน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพลอยวรีย์  วังทะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพุทธิปภา  สุยะตา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปพิชญา  ยาปัน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนรินทิพย์  รกไพร โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนันทิชา  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายโยธิน  ตั้งเธียรภัค โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพัชรภา  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอาทิวราห์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจารุุมน  ตันกุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายวีระวิทย์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวัชนเวคิน  อุดอ้าย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนวัฒน์  อุดอ้าย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายชาญนริศ  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  แออ่วม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนารดา  คิม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงมัลลิตา  จิณเสน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณกมล  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายอาทิตย์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกีรติ  วงศ์คม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนเรศ  ทิศลังกา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายบัญญพนต์  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายจิรภัทร  ชาวงิ้ว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอรรถนนท์  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายรุ่งโรจน์  ฤทธิ์พายัพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเจริญทอง  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  วารีทพย์ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายวุฒิภัทร  ศิริวิ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวันวิสาข์  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายนพรัตน์  แสนนิทา โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายฌาณวัฒน์  อยู่ภู่ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายปรเมศร์  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงภัคจิรา  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายอริญชัย  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุตรชน โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิฐาน โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายคฑาวุธ  ราคางาม โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวรรณิษา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธนะวัง โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม