รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิระ  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนธรณ์  กันทะจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายบดินทร์  นิกรแสน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายรัชชานนท์  ทองปลูก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายพชรพล  พรมไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเบญญาภา  ชูศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมาศสุวัณณ์  มูลใจตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภูเพียง  จินดาวรรณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรภัทร  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอภิสร  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวินทกร  คำแปงตัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่ดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปฐพี  กาญจนหทัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จักรปิง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรภัทร  คำลือเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายศิริพงศ์  พงศ์ศิริเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธนกฤต  แสวงผล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกรมิษฐ์  สุวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชลพรรษ  เลียงสุนทรสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพนธกร  เชียงโส โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนิสร  จันเครื่อง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชยณัฐ  สิทธิวุฒิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฏฐภัทร  นุหน่อ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอธิพร  เทศใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วกันโท โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายกษมา  เทพจันตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายชนะวิทย์  จกมะรุม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายรัชพงษ์  อนันต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายวัชรพล  รอดพวง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภูพาน  ศรีปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมินทร์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกุลปรียา  พลายงาม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงตุลยา  โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปณิฎฐา  อะทะยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  คำแท่น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายชยพล  ประคำมา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปิยมาศ  กิติ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสกุลกานท์  ปันทา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายวชิรปรัชญ์  การินตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกมลพร  เงินโน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชญา  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชชา  ขัติยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพัสวี  กอกวังใน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนเรศ  จันต้ะวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปิยนุช  ไถลแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอินทิราพร  มีต่อม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายทิวากร  ไชยวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายรัชชานนท์  จิณะหล้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภควัต  ศรีปาน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนวพร  นิลพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงิปิยะพักตร์  วรรณภพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ซางนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐภัทธ  สิทธิสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธู์แก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงัปัณณธร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงลิลฎา  นันไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายโชติภูวัตร์  คำเขียว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศุภกิณ  สอนศริ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเมธาพร  จันเครื่อง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายเนติธร  พัฒมาศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชลธิดา  นิลอุปา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุพรรษา  อินต๊ะสุข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  วิกากรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองฉาย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประชาสิทธิศักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวรเมธ  แก้วเนตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภัควิภา  มาตย์คำมี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชฏาพร  พรมงคลพาณิชย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสันต์หทัย  จีทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนบดี  ศรีขันธ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายชินดนัย  คำปา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัณยาพร  ธรรมไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปณิสรา  ยะราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทนันไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปิยภูมิ  พ่วงเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายนวพล  ซุยหาญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายทรงพล  ศรีราษฏร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชัชนันท์  แก้วชุม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงประกายดาว  ชินาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชาแอน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภักค์สินี  ธิติพัฒน์ภูริกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชญานิศ  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนกร  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกียรติพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภคนิจ  อุปจักร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรินรดา  สุรภาวาณิชย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิราพร  สุขสมจิตต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฑิญาณี  วุฒิสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนภัสกร  แก่นแก้วมณี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปุณย์  ปั้นอุดม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายคุณัชญ์  สวนใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิรภพ  เฟยลุง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภานุสันต์  คำเฝ้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชลฉัตร  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวทัญญา  เหงาจุ๊ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนิษฐา  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภูวเดช  นันท์ไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนาวฺุฒ  ธินัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพัทธนันท์  สุระ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัฒน์รีกร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศุภณัฎฐ์  กันแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายถิรวิทย์  วงค์หาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพิชัยวัฒน์  สานนาค โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายคณิศร  ใจสุภาพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายลิขสิทธิ์  โคตรทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทราพร  สมมุติ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลกันต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวิลาสินี  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิราพัชร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกุลฑีรา  ปันวัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐภัต  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ขันทะสีมา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกฤติยา  ช่างกัณฑา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรุจีฉันท์  โรจน์ศิริภานุกูล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญจน์ติญา  ชูอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาดาภา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญชนก  นาคะพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนัญธิด  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงฉัตรมณี  ยานะฝั้น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทะรังษี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ธนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวชิรญา  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนริศรา  ตั๋นตุ้ย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปภาวิชญ์  สมสุข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติสิริโสภณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมณฑิตา  ปิยศทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกฤษฐารัตน์  กองยักษี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอรชพร  หงษ์สิบสอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปราณต์  สอนศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายเจษฎากร  มะโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงภัทรวดี  เงินปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณภัทร  วิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอนัญญา  ชั้นเล็ก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายตนุภัทร  อาชาณีย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นบัวขาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภคนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายชภณกวิน  วีระ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงนิรุชา  ขัติยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายธนกฤษ  จีนขจร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายเจ้าพระยา  วิระขันคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณิชนันท์  แสนกตัญญู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายณัฏฐ์ชวกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายศรัณญพงศ์  งานวิชา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายชัชพิสิฐ  จรุงจิตรประชารมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงญาติกา  ไชยดิรก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอรอมล  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศตพร  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนวิชญ์  อินตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงญาณัฐชาดา  สายยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวิชชากร  อุปจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศุภธิดา  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธนภร  สิงห์ศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกวินญารัตน์  แก้วศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายทัพพ์  มณีอ่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรัฐนนท์  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกนกรัตน์  วิชัยพูนทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณุพาวัฒน์  อัครทวีพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชากร  บุญเทพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะมณี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสิรภพ  ปรุงเรือน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฎฐพิชา  นิธิอัษฎาพงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพัสกร  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพลกฤต  ศิริโภคินกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินวาทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนันทะยศ  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฎฐชัย  กุลคง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศศิวิมล  หารกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวนิดา  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปภาวี  ประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวรัญชิต  สีโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยศอาจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภรณ์ทินรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมเวช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงญาณินี  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภวิกา  ฤชุโรจน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุธินันท์  สิมพลี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐวศา  ดีพรมกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสโรชา  มีชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์โตทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์คำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนันทพร  แก้วโก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอภิชญา  ทาไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวศิณาวรรณ  วิจันใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอาทิตยา  ดีพรมกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จีนไชยยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนลินนิภา  รุณใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงหฤทัย  ศรีไชยวาล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเม้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐชมน  จันทร์ลังกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปริชญาภรณ์  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายบุญธรรม  เจริญสิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสิรินิจ  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสุชาณัฐ  สกุลกันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพีรวิทย์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวีอริศ  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงวรดา  กุศล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำเต็ม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธ๊รภาพวิเศษพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  เกษมสินธุ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายศิวศิษฏ์  จิตอารี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายภัทรกร  จาดจีน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายพชร  มะโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายศุภวัชร  หมายสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายธัญวิชญ์  ธิราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาเฟือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองเขียว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายปรัตถกร  ทากัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงภัทรภร  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวิศิษสิริ  นวลคำวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกมลชนก  กุลธานี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงเปรมกมล  ก๋าวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพคำราม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงทิภากร  พลจร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยมงคล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายธนกร  ปันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอากรกร  โนเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ตุ้ยวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงบัวชมพู  ตุ้ยน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงมนัสวีร์  สีสุมาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายปัญญากร  คิดดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายภัทรเดช  กาวิเนตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายธนกฤต  เทียมนโรดม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายน่านณัฐธีร์  คำวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายกิตติธัช  ศรีปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสิรภัทร  สุทธิแสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนภัสรร  เย็นใจมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนกร  ยะเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงด.ญ.รัศมิมาน  ตันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สีชำนิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจิรสิน  คุอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจุฬามณี  เทพสุคนธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายดรุษกร  สวนสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกันติชา  กันทะตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณพัชญา  ฉิมสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธมนวรรณ  สถาอุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายจิรภาส  คูอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปรีชญาน์  ทองสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกันต์  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพรประภา  พอใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจอมขวัญ  เเซ่ซือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุตาภัทร  ไชยพรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธมนวรรณ  แม่นชัยภูมิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัควลัญช์  อุ่นใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จ๋าว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวรธิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุมัติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวรพิชชา  เรือนโลวา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกฤษฏิ์ภาณุ  เเก้วอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวรกมล  พิยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายนนทวัฒน์  คำวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยกลางเมือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพนิดา  อดทน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสิริณดา  แก้วเนตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชญานิศ  ฟั้นเฝือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวรันธร  สุขใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายตั้งปณิธาน  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกรกมล  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ชายครอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภูมิรพี  เชียงลา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวิชญุตม์  บุญรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงญาณิศา  อินทร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอริสรา  อัชวากุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอรรถยา  ถายะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่ยอุบล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพัชรกมล  สุขบรรจง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวรางคณา  มังคละ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธนวรรณ  ทะก๋า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณัฎฐพล  ศรีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพศวีร์  ผัดอิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนันทวัฒน์  กันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายต่อตระกูล  สมภิพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกันตพัฒน์  สารใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปภินวิช  กาญจนจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์คำเรือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเนติธร  คำเหลือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฏพัชร์  สุวรรณอำไพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกาญจนาภา  วงศ์อินอยู่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพราวพสินี  อุทัยรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายบวรกฤต  ป้องมาลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอนันดา  นันต๊ะนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมคุณานนต์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปรีชญา  คำชาลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปัญญากร  มาใจทัศน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายบรรณวิชญ์  ครุฑเงิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพชรพล  สุขสด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทะสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณิชาดา  ธนฤธทิ์กุลไกร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปรีญาณี  ไชยสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนาธิป  พันธุปาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงเบญญาภา  คันทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอุษณียา  ขาวกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวิลาสีนี  ภูคำอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  นันตะเวช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายปฐมพงศ์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายอภิชา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายนวภัทร  คำขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงศตพร  ภูสด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายยศพนธ์  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายวิภู  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายณัฐภาคย์  กองมะณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายภรัณยู  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงรัญชิดา  ขอดคำตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายนวพล  นิลนาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายภูตะวัน  อุดอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงลักษมี  พรหมอารีย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายปภังกร  เรืองอินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายปภังกร  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงรัตนประภา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายภีมากร  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอธิวัฒน์  ทาการ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายชนสรณ์  อินผง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฎ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชัยณรงค์  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายตุลทรัพย์  โจกงาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายณัฐวัตร  คำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัฐวัจน์  ญาณกรสกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนกฤต  ชินพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงราชาวดี  วิสุทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุทธิดา  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยสอน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายตุลานนท์  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสรันกร  สุยาโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพิพิทธน  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายขัตติยะ  ดีปินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้องใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงจิรัชญา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลืมขำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกีฬนันท์  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงเมธาวีภรณ์  จันทร์ขอด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปุณณัฐ  หาญสมุทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภูริณัฐ  ธิขาว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายมาโปรด  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฐชนน  คนสูง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปราบริปู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพัทธวรรณ  มูลละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงฐานิสริยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกาญจน์เมณี  หมอป่า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภัทรมน  ดีอิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวรงขนิษฐ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปรมพร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปราณปรียา  คำภิระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชิษณุชา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐนนท์  สมภาร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายศักรนันทน์  มณีเพชร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธีรภัทร  มะโนขัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณฤทธิ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธีรเมธ  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกฤตภาส  ดีสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธีรภัทร  คำร้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพรเทพ  เติ้ลตระกูลทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชาลี  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภพทร  วงศ์เสรี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายกมลภพ  ชายปิว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายยศกร  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธิตินันท์  นันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายเดชบดินทร์  จิตรอารี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูวดล  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกานตกิรตา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวิชญาพร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เพชรวา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิชญาภา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงจิตตานันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพีรยา  ทองคำมั่น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล็กเทศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุพิชชา  เทนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณัฐพงษ์  เงินโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศุภรัช  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัฐดล  ปินตามี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกัณตภณ  แสวงพรรค โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายรพีภัทร  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปวเรศ  ภู่จุฬา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐภูมิ  อินยัญญะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศุภกร  พลจร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอภิรักษ์  กันทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนวันต์  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐนันท์  วงค์หลอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงชนาภา  โก้ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจุติพร  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชัญญานุช  กันทะโม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุชญา  สงวนศักดิ์สันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณฐิกา  ตาปวง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายรณกร  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธีระ  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนภัทร  อินตื้อ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุธีรา  มะโนวร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปทิตตา  จันทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายยศพัฒน์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสุรดิษ  สุขกลาง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฐนนท์  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายสรวิชญ์  หยอมแหยม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพิทวัส  ศรีวัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนัช  พงษ์รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกฤษกร  อินทร์ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายชัยณรงค์  โลกคำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูรินท์  เมืองสระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงตวงพร  สุกคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐณิชา  รู้เกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสกุลกานต์  นุใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอภิชญา  นิติวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภานุชนาถ  กิติยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ซาวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  ปราณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงมณปรีญา  นัยติ๊บ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงเทวิกา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกนกทิพย์  มินทะนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มิละพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนดล  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายนัธทวัฒน์  ติณณพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายชนสรณ์  สวนวัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฐพล  จับแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงภัคธีมา  สีเทา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงมนทกานต์  เทพกอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงเมชญา  ปันทะมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธนภร  ธนานิมิตกิจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงฐิตานันท์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงห้วยหมิ่ง  ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วอินแสง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรางกูร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงขวัญจิรา  เคลื่อนคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงเกตนรินภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงสุชานันท์  อริยา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายชัยวัฒน์  ยาวิไชย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงสุวรรณวิสา  โนจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงกัญจนพร  คำศิลา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงชมพูนุท  ธัญมงคลทรัพย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายอาทิตย์  ศัยย์เกษมสันต์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงภัทรนันท์  หงษ์บินโบก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยชดช้อย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่วยรัมย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงชมพูนุช  พันธุ์ปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายอชิระ  สองสีซ้าย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงพรรณพร  ไชยคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงศุภนิดา  อนุมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงธนมลวรรณ  ชาวเหนือ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงบุษราคัม  จันทน์เทศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงชลนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงภัทราพร  แหวนทองคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงชนันญา  กามะวิถ๊ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายวิรากานต์  วิระขันคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายปฐพล  เชียงเม่น โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธัญชนก  สีสวรรค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงกมลชนก  มังวงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงชลธิชา  ใจมาธิ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายธนเดช  อาญารักษันุกูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายปฐิพล  เขียวประเสริฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายอรรถพันธ์  สีโสภา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายภูวเนศวร์  วิฐาน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงนิรัชชา  บุญมามาก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงปุญญาภัสร์  นาตา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงปณิตตรา  แก้วกลางเมือง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงพัชชราพร  เครืออัศวมงคล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงชนากานต์  ปะทอง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงชลดา  อูุณวงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงกาญจนา  ละมูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายสิรวัฒณ์  บุญรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงดุษฎียา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมยืนยง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธนพร  คำศรี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายณัฐกิตต์  ทรายคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวิรมล  วงค์ศิริ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภรณีนิภา  จันต๊ะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปันทะลา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกนกนาถ  วงษารัฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ปิจดี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวรากร  ถาคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงศตพร  จันทน์เทศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธนภัทร  คำสุหล้า โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสิรินยา  ใจอารีย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอัจฉรีย์  ธนะมิตร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภูมิรพี  ชื่นชม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลูกจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงฤทัยกาล  ดวงงา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายเกื้อกูล  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพรชนัน  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชาเหล็ก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุรินรัมย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกนกนิภา  อ่ำวิถี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศุภิชญา  ฝายทะจักร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจิรพัส  คำแปง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอริสา  พรมมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพัชราพร  ปัญพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกลิสรา  คำพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงโชติกาล  สีชมภู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปพิชญา  ปานเกตุ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงพฤกษาชนก  สีต๊ะสาร โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงวัฒน์จิราภรณ์  วิยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายทสพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงศิริวรรณ  นภสินธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายกฤศ  สลีวงค์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพัฒนายุ  ลือเรือง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายณัฐยศ  คำตัน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายอิษฎา  วาศวิท โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายวรกันต์  นันติยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายนพเก้า  เพชรสุภา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนารา  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจินตภา  รวมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงมิ่งกมล  วัยวัฒนะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงลลิตา  มณีขาว โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิชญดา  ดีสีใส โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายวริศ  เจือวานิช โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปนัสยา  สุนันตา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายนโรดม  ศรีทิพย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายศุภกร  สุสมอน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงทิพอัปสร  หงส์เจริญ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวรางคณา  อนะมาน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงอิซาเบลล่า มาริสสา  สเตซี่ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนัทภพ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายสรวิศ  พุฒนา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงชาลิสา  ธิศรี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายเดชาธร  สุริยะสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงไปรยา  ใจอุ่น โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสิรินภา  คำเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายรัชชานนท์  โมลา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชนกนันท์  วงค์ลังกา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนกฤต  ถาตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพรประพิมพ์  ปิมแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวิลาสินี  ทะนะด้วง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสนนันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันคำ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายนนทชัย  ดอนป่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพลอยลดา  วงเวท โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายจิรายุ  บุญมี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณฐมน  กลิ่นบำรุง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอังคณา  กันจู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงบุษกร  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงลลิตสุดา  สุจดา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ศิรพงศ์วรกุล โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ตาทอง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงเขมิกา  ดีกัลลา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธิดารัตน์  สันป่าเงิน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพุทธชาติ  สมบัติวงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนารากร  ลาพร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติก่อพงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายนันทวัธ  สมบูรณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายณัฐพงษ์  เกียรติก่อพงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหมืองหม้อ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปวิตรา  พุฒนา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงธันยพร  พิศจาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิจารณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โชชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวรรณิกา  ดีปินใจ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงธนัชญา  ธิศรี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอารยา  กันชนะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณัฐนนท์  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงคุณัญญา  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงภัทรวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงสุภนิดา  พุ่นวัง โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงญาศิกานต์  มินา โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพีรพัฒน์  อูปแก้ว โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงรวิสรา  สีชารู โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายธนาธิป  วงศ์วิริยะศิล โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายระพีภัทร  อูปคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายณภัทร  สุขเลา โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายบัญญวัต  วงค์ป้อ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกันยารัตน์  กาตาคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขื่อนสอง โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธณพัฒน์  สายใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายนวมินทร์  กันขาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายกีรติ  มาลา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายกฤษกร  ตาคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงภูริตา  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงชลลัดดา  หิรัญวิทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงสิริกร  อินแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงนงนภัส  ลำเลา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงบัณทิตา  แสนทะไชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงปิยดา  อามาตย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงสุริยรินทร์  พ่วงพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงกาญจนา  ใจกล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงชิชา  ภูมิทัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงภาวินี  สุทธเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงปาณิสรา  ณ น่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุปรียา  มีสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงมินญฎา  สิทธิกัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชนิดาภา  กรรณิกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสุภัสตรา  ใจปิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวนิชชา  ทั่งพัฒนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายพินพกานต์  กะรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายสุทธิรัตน์  อ่อนดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายพัชรพล  สาราด โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแคว่น โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงตวิษา  คนอยู่ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงนลินทิพย์  โงนมะณี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายณัฐกรณ์  ดอนอินชัย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงเปมิกา  ดีธานี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงชนิดาภา  อุตสาห์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ต๊ะดี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงชนัญธิดา  คำหมื่น โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายธนวัฒน์  มะริน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายปริญญา  ยาโน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองสมบัติ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงวิชญาดา  มคงล โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายฌัฐพล  ใจผูก โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายพงศกร  แสนเกียง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายนพเก้า  โงนมะณี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสุภัสรา  ภิยะ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสายไหม  สุวรรณ์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธนัชพร  จะเเวง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายจิรายุทธ  อภินันท์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงจิรนันท์  อินแสง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายจตุรภัทร  อุดคำอ้าย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายจักรพงษ์  โพธิวัง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เอกตา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพิชญาภา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงรดา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพรนัชชา  เขียวจันทร์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองดี โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายนฤนนท์  ไชยศิริ โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น