รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอภินันท์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนกร  ทองไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกวินท์  ทรายทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายศรุติ  ยูรประดับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายฟาริส  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอับดุรเราะฮ์มาน  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายมูฮำหมัดอิคลาส  แวโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายนัสรูดีน  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายอัลฟาน  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธารนที  ณ ถลาง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายยศวร  แซ่ว่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายอาวุฒิ  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายยศวร  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติภณ  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวรรณากานต์  อรรถกรวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจารวี  เอกนรพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสิรา  คงชนม์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนิศรีณ  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงมาเรียญาณา  สยามมุกดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายศิวกร  มณีเชวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กุฏิภักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสิริกร  ใจพินิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกฤติกานต์  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเอมีเรีย  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนูรซัลซาบีล  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวันนูรฟาตีฮะห์  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐิติชญา  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนาตาเซีย  ตาเยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญญ่า  อับดุลฮาดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงดานิช  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  เจะสะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฮุซณา  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะห์  กะโสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายรัชพล  วาระโว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอัลวานี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงแวอาซูรา  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงโซเนีย  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายภัคพล  พันธ์ประดับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปวริศ  จุ้ยทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนพล  ทองฉิม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธีธัช  เพ็งเจริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธีรภัทร  ป๋าพนัสสัก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัควดี  จันทรจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลาภวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนิซูไฮนา  เสมอภพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายแวซัรฟิน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสรวิศ  พึ่งศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายฟิตรี  มะสาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธิติวุฒิ  ใจเหล็ก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายศุทธวีร์  แก้วเหลียม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายอาร์ฟัน  แมทาลง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายสุวิชชา  กาเด็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พันธ์โภชน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกัลย์ภัสสร์  วรวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอัยมี่ดาเมีย  ซำซูเด็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอรีสา  อีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสาวิตรี  กลัดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายกฤษฎาภ์นันทน์  อิ่วหวั่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอภิรมย์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายศิรชัช  ไกรคุ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายสิรวิชญ์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายบาซีร์  เจ๊ะเเว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกชรัตน์  รัตนพิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวริศรา  ไพจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  พลภมรเสนวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงโบนัส  สุขอุดม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนูร์ริศา  เบญยาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอลิชา  อับดุลรอมาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงบุญยานุช  มั่นคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายพษวีร์  เผ่าชู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายนิธิศ  คงแสง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายธีรเดช  ไทยยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสิริเชษฐ์  สิทธิบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธันย์สิตา  หารสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายยศกร  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงฌีรีน  หะยีอุสมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงยูวารา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายศุภชัย  เขียวหลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงซาฮีรา  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงยัสมีน  บินสาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศุภสุตา  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงซัรฟาอ์  อัลตอฮัรย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงญาซีมีน  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายธีรยุทธ์  ไทยยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายอรุณ  ผลสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนูรอามีซะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายชนิสร  ขุนศรีเจริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายวีรภัทร  คงทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธนศักดิ์  บุญล้อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายธนกฤต  จอมแพ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายอัครชัย  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายอิมรอน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอัษฎายุทธ์  อูมาสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปาณิตา  โลหะปณิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขวัญชู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายโภคิน  บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  เจ๊ะอีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปุญญฺิสา  สัตยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสีตีอัยซะห์  ยาฮายา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนิรดา  นิยา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกชกร  อาแวหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงขนิษฐา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงแวอารีซา  มะแต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเกวลินทร์  จันทร์มา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายธีร์ธวัช  ป๋าพนัสสัก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายศิรสิทธิ์  หนูทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายอนาวิล  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธนพัฒน์  เดิมหมวก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายสุธิมนต์  พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายณรัฐกรณ์  นราศิโรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายมุฮัมมัดมะฮดี  อักบัส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอรุณี  นิยมราษฎร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายอาวาฏีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายแวมูฮัมหมัดตีรมีซี  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายชุติภัทร  แสงวงษา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายกัยซาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมวิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเล็ก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จึงจรูญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชญาณี  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภัครจิรา  ตราโชว์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอริสา  ทองย้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอนุรดี  เลาะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวณิดา  บินรอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายศิวกร  อติวรรธนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายอัจฉริยะ  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูโชติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายอัลอิหซาน  มะดือเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพรชนก  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงซาฟีกาห์  อารับซาห์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอารอฟัต  มะเกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอนัญญา  ปราณีจิต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสาวิกา  วาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายทัศน์พล  ปิยทัศสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงไกนัท  แวดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุพิชชา  สกุลแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปลอดอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายธีร์ธวัช  นรชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงศรันภัทร  แปงสาย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกรพินธุ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอารียา  พหลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายพัชรพฤกษ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายฤชวี  โส๊ะสมาคม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายกิตติพิชญ์  คล้ายดวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายภูเบศ  ศรีวีงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรัชพล  เวทโอสถ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายทิวากร  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดฤดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชลธิชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศวิตา  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณภัทร  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูริณัฐ  หมวดคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวชิรัชชานนท์  สุระกำแหง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤตพิชญ์  อนุสุนัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศุภฤทธิ์  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายดานิส  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรูซ  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงลักษิกา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีนิยม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนภัสสร  ขันธ์พิสุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญให้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนิเดีย  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเอริต้า  แก้วกับเพชร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนัฐฏภัทร  ชูโชติวัฒนากูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิรินธน์  ธนัตวรานุกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนูรีดาเนีย  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายคุณานนต์  สุกสมัคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิชชาพร  แจ่มใส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐณิชา  พ่วงแพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวันซูมัยยะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฟาลิชา  อิสาเฮาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายทรงพล  เส้งพา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนกฤต  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสมศักดิ์  โฉมอุภัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายญาณวุฒิ  นราวุฒิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกิตติพศ  อติวรรธนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายมูฮำมัดฟิกรี  ยาการียา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณาบีล  ยุนุ๊ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สว่างกิจวัฒนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงมัณฑณา  ปริยวาทิต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชลวิไล  ตันตระกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัชชา  เภาทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพรรณนารา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานแท้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญธิดา  คดวิเชียร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงซารีนา  อารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงซุวัยกานต์  ซงตายา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอัลยา  กาจิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชาลิสา  บินเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์  บินมะเย็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศศิวิมล  นุชภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงโนร์อาริศา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงต่วนนูรญาดา  นิอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนวิชญ์  กุลณรงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวราภรณ์  ปุ่นอักษรชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์ชัยศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนากร  เขียวหลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอดิรุจ  มะยูนุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงทิฆัมพร  เกษทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงบุษราคัม  ดำคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกมลพัชร  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงซัซวานี  ตอหา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  หะยีเจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงขวัญจิรา  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสิรินดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวีนัส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกันต์ดนัย  ขวัญคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศุภณัฐ  ทัศนานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายโรนี่ไช  เพ็ชร์ลมุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายหัสฟานดี  สันติวรกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกฤษนัย  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายแวมูฮัมหมัดอาลีฟ  มะแต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปวีณา  บุญยก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปิ่นรัตน์  แซ่ฉ่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิดาภา  สีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงแวโนรมี  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงตัสนีม  มะสาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงยัสมีดา  มะนาเซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนิสรีน  สมัยนิเยาว์กุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอัมรีดา  แวเด็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนูร์ซาฟา  ดอนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพสธร  ศรีคำขวัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายคุณานนท์  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายไพศาล  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวริศ  สิงหเสม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสุทธิพันธ์  ดรอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายคามิน  อักษรสมาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกานต์กวี  สินธนูชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเกวลิน  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกุลชญา  บิณฑาประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเปรมยุดา  ตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พึ่งวิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนปภา  แก้วเมฆ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงมณีรัตนา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงซูไรกา  วาฮะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงซาฟีกา  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  หมีเงิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายรอมฏอน  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพีรภัทร์  อักษรวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสาธิตา  ชะดูแท้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจัยดา  หะยีปะจู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพาขวัญ  อุดมลาภเจริญกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนิสร  ทองกราว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายมูนีร  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูฏาน  ชนะกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวันฉัตร  อินทร์ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โฉมอำไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธัศณีม  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงซาวานี  มะยายอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวโรกาส  สวนแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกัญญานันท์  ฉัตรเงิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงรัชนี  กิ่งสันเทียะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงโซฟียะห์  ปูรียา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงโยษิตา  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  การียา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอามานี  ยาโม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเยมินนีชา  ซีแน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณฐพงศ์  วุฒิศาสน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงดาลาล์  หลังจิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอัสลัน  แวสะมะแอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจิรพัฒน์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธีธัช  พรมเเก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายญาณาธิป  บุญทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสิริกร  อิสสระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศุภโชค  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนนทกฤต  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายฟารูก  อาเเว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายซอฟรอน  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอัฎดีน  บากา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายไพศาล  มะรอเซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายรชต  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงน้องธาร  เมฆม่วงเเก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุตรดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัชชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวธูสิริ  เจริญกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงลิสา  โคตะสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชนิตาภา  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุภกานต์  พันธ์ยอด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนันทิยา  วงศ์วานโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอาฟัฟร์  สือเเม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปฐมพร  แดงดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวันอิมรอน  เจะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัคทีมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูตะวัน  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  แวดาย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวรายุทธ  นราทรัพย์สิริ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธนกาญจน์  สีแดง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหียเกตุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกุลนันท์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุค  สิทธิเส็ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เพ็ชรมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชนิดาภา  นุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอาฟีกะห์  มะเกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงโนร์ฟาซาห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงฮานาเนีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุนิศา  โฉมอุไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนิซูไรดา  กาซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองจีน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพัชร  ยีหรีม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภูมินทร์  อินดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปรมะ  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิรภาพงพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงซาฟีร่า  สันโต๊ะเส็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงยัสมีน  ปูโปะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนกร  เนตรสายสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงลีวาอุลนัสรี  หะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชัฟฟรีนา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายศิวพล  ปุญญาฤทธิกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฐิตารีย์  พรมโคตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนิดา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเอลิเซีย  ต่วนจอหลง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอุทุมพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเล็ก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชินภัทร  โพธิสาราชจันทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกิติพรรดิ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟวัน  หล๊ะติหม๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชุติมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมีริญธรา  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงซัลมีมี  สอมอนิอามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสีตีนูรุลอีมาน  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอัญชลิกา  ทิพย์สง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอูลุลอัสมี  หะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐรัฐ  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงฟาตีมา  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวรรณนิสา  แวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกรุงสยาม  หมอกศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอัฟฟาน  บินอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายไกรวิน  สำราญสุก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนกันต์  พงศ์สถิตปิยะกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปิยะวัฒน์  พึ่งวิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพงศธร  แซ่อ่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนาญีฮะห์  อมานีมาลิค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกฤษฎิ์กลวัชร  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนูรูลฟัยซาร์  นาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนันทมน  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปรยา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองคำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สามารอเมาะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุกัญญา  หล่ำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนูร์ซาฮาดา  มิงยีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนูรอัคมา  ปิตาราโซ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสิริวิมล  แดงศรี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปฐวี  บุญลึก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอัมรินทร์  หมทอง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอิรฟาน  นาปี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฮิกมะฮ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอูมีไอดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงแวอาอัยซะห์  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนูรซีลาวาตี  สาและแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงซูไฮลา  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงโนอีดายู  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายฮูซัยฟี  มะยิ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงคอยรุนนินา  เจะอาม๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนัสวาณีย์  กาเซะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงรอฮายู  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายนูรุดดิน  อูมา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายมัหยุดดีน  ตีมะซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายนิอิกรอม  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนูรฟาเต็น  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายอัลวี  เร๊าะแลบา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงนาบีลา  มะแซ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนาซูฮา  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนินูรฮีดายะห์  นิปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงฟิตเราะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนอร์ฟาดีฮัน  มูดอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงมีมีนูรุลอานิส  การี โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงต่วนอุลยาอ์  แวปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงฮามีเร๊าะ  อูมา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงนูรอาตีก๊ะ  มิเจ๊ะนา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงซอฟัต  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  เซตเทพา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายนิอิรฮัม  ดิง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวันมูฮัมหมัด  ดูมะมิง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายฮูลัยมี  มะระนอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอนีส  กูทา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนิซาฟีกา  สุหลง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงรัศมี  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนุรฮุสนา  อาลี โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนูรฟิตเราะห์  เปาะสา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอุสรินทร์  มะมิง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงซัสณี  อารง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายแวอามีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนูรซาฟีรา  อายิ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงซูลฟาร์  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนาซีฮา  มะแซ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงแวนาริสรา  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงฟาชาร์  หะยีดือเระ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนิฟัลรา  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายอติกันต์  ทองคณารักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายณัฐพล  ต่วนแมเร๊าะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายซุลฟิตรี  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายอูมัร  โครมัส โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายอาดีน  ดอเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอิฮลาล  หะยีเซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายทีปวัฒน์  เซ่งเวียง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอาเรียณา  แวมูซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอมาเรีย  แมละมัย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายอดัม  โครมัส โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงเอลิซ่า  อับดุลกามาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวรรษมล  มาเล็ก โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงชนิดา  บัวแสน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายฟิตรี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายกิตติภูม  เฉิดพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงโชติมา  ปลื้มสำราญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงนิฌานันท์  บัวสว่าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงปณวรรณ  เขตขุนทด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายอรรถวุฒิ  ภู่เมือง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายธีรภัทร์  หมวกสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพลภัทร  พัฒน์ธนกิจ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายอิทธิพล  ไชยโครต โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายจักริน  ชีวะวัฒนาสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงนูรไบตี  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายภักดี  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายจงรัก  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปริชญ์  รัตนคช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนหนู โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอัลมูชัรราฟ  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายฐิตินันท์  สำเนียงล้ำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวรินธร  ฤทธิ์บรรเจิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โฉมอำไพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงบัลกีส  เด็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปัณฑิตา  บั้นบูรณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฐิตาภา  วิลาศคีรีพงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงลภัลธนัน  พงษ์ทองเมือง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพุตรีเดียนา  ดาเลโบ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพงศภัค  เจริญสิริปัญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายชารีฟุดดีน  มะเกะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณาบิลล์  อาแซ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอานัส  บินเสะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพีรพัฒน์  ชีวโสตสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายหาญศึก  มังคลาทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปัณฑิตา  สงวนจิตร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปูตราไอมานร์  ลาเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพีรญา  แวหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หงษ์น้อย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงไลลี  สาระสีนา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนิเข็มมิกา  มูซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงศุภรัตน์  ลอดิง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายมูฮำหมัดฮิลมี  ลาเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงฐิติภัทร  ไตรโอวาท โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงซอฟ้า  ดาโอะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่มเครือ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนิสรีณ  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนาเดียร์  บราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงซันซาบีลา  บือราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปริญญา  คงสอนหมาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธาวิน  เกียรติตนานุสนธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายจิรฐากร  สวนจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอักษิพร  เพ็ชรภาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงมินตรา  สำเนียงล้ำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงต่วนอลิชชา  กูบาฮา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงการ์ตีนา  สาเหาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมเกื้อ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธีร์ธวัช  ร่วงราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกรภัทร์  ทิพยทิฆัมพร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงซัซนีย์  สะแลแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายซาฟีร  ดือเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกูดาเนีย  กูจินามิง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอับดุลมูริ  วาโด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายมูฮัมหมัดไกโรล์  บากา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอลัมมีน  สีเดะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายอับดุลรอฮมาน  แลหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายรตน  อึ้งรักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตะฮอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอิสริยะ  มะสารี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจ๊ะหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนอร์ริสอาดาม  สะมะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวชิรภาส  สดศรีประเวศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวรนารี  หวังวรลักษณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงโรสริน  หมีนหวัง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงศัซณีย์  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเกวลิน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสุคณทา  มิ่งสุข โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเตชิตา  ภู่จิณณวัตร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟรอน  มะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงทักษิณา  หน่อสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจัสมิน  สาแล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายฟารุค  พลายด้วง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงซีตีนูรบะยะห์  ตอกอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายโนรอาซีรีน  ตงลอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงดัสมีย์  มะเย็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธีรโชติ  พรหมสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปิยะวุฒิ  ปูซู โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงฮัยฟา  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ธัญวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุรพิชญ์  ธัญวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอัลวาริศ  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายต่วนชารัฟ  กูบาฮา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายอันวา  สะตอปา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายตาญือรี  สาแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายอิรฟัน  บินดอเลาะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายมูฮัมมัดฟิรดาวฟ์  ยีแวนูมา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายฮาริส  หามะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงซัลมา  มาสาและ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนิอาลิฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายฮัมดี  แวดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอามีรู  มูซอ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอับดุลเลาะ  มะเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนูรไอดา  มามุ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงโนรอัคมา  เบ็ญการียา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนาเดีย  สือแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสีตีมูรณี  ยีแวนูมา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงซูวัยบะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงโสลดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายซาลาฮูเด็น  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนูรเดียนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงฮัพเซาะห์  อารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายมาหามะซักรี  สะแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน  มะเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงฟิตเราะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนาตาซา  สือแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงฟาตีณา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนูรนัจวา  ดรอแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายบูรฮานุดดีน  มะยาแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงโนรอาลียา  อารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอานิสโซเฟีย  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงซามีมี่  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงซีตีซูฮารา  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายนัสรี  ยายา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอะห์หมัดบัดรู  มะสะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงซาฮีรานาตาซา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายบิซรี  ยอ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงมัสซาระห์  บินบากา โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงแวซาฟีนา  หามะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงอัลอามาลีน  บินสมาแอ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอัลฟาน  ยาสะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายอัยมีน  ดรอฮะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายฟัฮมี  สือแม โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดือราแม โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงนริสา  การียา โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายฮามีรีน  มูนา โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงนูร์ดีนีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงอัสวานี  ดือลอฮิง โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงโซเฟียนี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายมูฮำมัดอัมริน  อามิ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายนิมูฮำหมัด  สาและ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงอันนาตูเลีย  บินสมาแอ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงราณี  เจ๊ะหมิ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวาน  มะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟัร  อุสมาน โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงโนรฟาติน  รือสะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายซัยยาฟ  ยอ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงนิซาฟีนะห์  รือสะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายฮาฟาน  ยูนุ๊ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  รือสะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงนาซีบะห์  ดีนเลาะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายอัยมาน  ดรอฮะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายซาฟีรีน  อาแซ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงฟาติน  มะแอ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายอิบตีซาม  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายอาซาฮัม  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงรูวัยดา  ปีเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงสุไรยา  มัยเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอัยนูรกอลบี  รอยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายวันฟิรเดา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอลียา  ดาเระ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกอนีตา  ตาเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนูร์ซาฟีนา  และเหย็บ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอารีซา  มะดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายมูฮำหมัดอัซโรล  มะสาอะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายแวเฟาซัน  แวรอนิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
651 นางสาวโนรฟัสรินทร์  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงนูรลี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวโรฮัยนี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงอุศริน  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงแอมนาตาซา  นอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวาสินี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกัลยานี  อาแวกอแต โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอาวาตีฟ  หะยีตาเยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงอัคมา  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายฮัมดัน  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงโน๊ดเดียอานา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 นายสุรียา  แมเลาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายอาฟันดี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟรี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอาฟดัน  มาหามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายมูฮำหมัดซูลกิฟลี  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงซัสซาบีลา  ไซนิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงนิอารีนา  จาหลง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงแวมาเรียม  หลันเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงนาอีมะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอาลิษา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงนูรฮัยดา  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงโนรอาลียา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายฮัมบาร์  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงโนรมาลา  มหามุ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายอัฟฮัม  มะแปอิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงฮามีดะห์  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงซามีมี  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนูรฮาซีมะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอัษฟาร์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงโนร์อาลียา  มะสารี โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายฟัตฮานนุดดีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มะเสาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนูรูลอัลญาซาฮีรา  มาหะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายนูรูวี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงฮานีฟา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนัสริน  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงซาฟีรา  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอีดายะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมะห์ฟูเซาะห์  สอเหาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอิมตีร์นาล  วาเตะ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์โท โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พรหมสุด โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายดาเนียล  มะยูมิง โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงเพชรแก้ว โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายอาดีฟานต์  มะฮำหมัด โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงโนร์นาดา  สาแล๊ะ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงอุไร โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายมูฮำหมัดอัสมารู  อิสมาแอ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายคาคาฟฟี่  มะนามิง โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวิยะดา  สีโนรัตน์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงจิรัชญา  มังคลาทัศน์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธีรวัฒน์  อิสมะแอ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธีระพงษ์  ถึงชาตรี โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายมูฮัมหมัดแดนี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายณัฐชนน  ภานุพิทยานันท์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายอรรถพันธ์  วาโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายฟารุสดิน  ซาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายนินัสวัณ  นิมะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายอวิรัตน์  เปลี่ยนแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงพาขวัญ  เดิมแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงนูรอัยนา  ญาติมณี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ปูรียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงนูรอาดีลา  บอสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายครองเขต  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายซาซูวัลย์  มะนอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายซุลฟิกรี  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายอับดุลเลาะ  ดาโอะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเพ็ชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงชิดชนก  พันใจลือ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
727 นายอนันต์  สาเม๊าะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายปรีดิพัทธ์  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พรมบุรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายอนันตชัย  บุญเสนา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายบุญชัย  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงนูรูฮีดาย๊ะ  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายชาคริส  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายอาซีซี  สาแมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายกฤษฎา  กรอบเพชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรีย์  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายพัทธพล  ดีแท้ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายอัสมินทร์  จันทรดาเรศย์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงฮานีสา  เจ๊ะแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณิศวรา  บุญหา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสุลกะรอมะฮ์  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายนรพนธ์  แท่นสงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนวพล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงธารทองทิน  จรรโลงศิลป โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายตระการ  สระทองอินทร์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายอิมรอน  แก้วสีทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงปานิศา  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 นายสุเทพ  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายศิริโชติ  ชัยวิเชตุกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายกฤตยชญ์  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงโยธิการ์  แก้วคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายบริรักษ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปานทิพย์  บุญสร้าง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 นายศุภโชค  งามเจริญถาวร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดือราแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงรุ่งนภา  ฐานเจริญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายณัฐนนทน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กันพา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงโซเนีย  สุหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายชัยอนันต์  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นายณัฐวัฒน์  เย็นเจริญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นายรชต  ภู่จิณณวัตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นายริฎวาน  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงนงนภัส  ไชยประดิษฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายมูฮัมหมัดชามิล  อิสัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงญันันทพร  นามอยู่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนิชาภา  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนิชาภัทร  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฐภัทร  คชพันธ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศาลาศรัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอุซนา  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงวิลดานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงวิไลพร  ทองลอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเจ๊ะโซโซโน  ตาเหย็บ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศรีสุดา  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกัสมีรา  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอเลสซันดราอามันดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอุษามณี  แวมูซอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายนพกร  เจราหวัง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายอับดุลชาฟีย์  หมัดแสละ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายฟาอีมัน  เส็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศีกร  ทองนพคุณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายฟีดาอี  ลือแมะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายบัดรัน  มูกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพัสกร  สะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายซูฮิลมี  บินสะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายนัซรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพัสกร  แดงสุวรรณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายสุธี  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายนิอามาน  เจะเตะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายฮานิสฮัยกัล  อูมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนิปวริศร  นิโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพัชรพล  หวังดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนูร์ฮีดายู  เจ๊ะสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเกาซัร  วาฮะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอมิตรา  หริ่งรอด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกษมา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนูรุล  บินซูละ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงโนรมัยซาระห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกนกพร  นิมิตปัญญากุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนาตาชา  อาแซ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกีรติ  นาวี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายจิราวิน  สมัยมงคล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนราศักดิ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายมูหัมมัดบิสมิล  ยายอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธนากร  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจิราพัชร์  พุมนวล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงแพรนวล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปณิดา  ซังขาว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงเขมิกา  ลือสิริมนัส โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธรรมิศา  วงศ์วุฒิรัตน์กุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนูรไอนา  นีมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอัสมะ  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนวนันท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงนูรุลอัยดา  บินมะสาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนลิน  บิริคาน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอิสญาน  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสาริกา  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายรุ่งเรือง  บุญส่ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายอิลฮัม  พัฒนดิเรกรัตน์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายอิกรอม  อูมา โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายสุรเชษฐ์  บินมา โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายชยุตพงศ์  ลาว โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายชัยธง  สอดจิตร์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอาตีกะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเปรมิกา  คุณารูป โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงนูรอืน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอากีฟะห์  แวนิ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงฮัซวานี  อับดุลลาห์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอัยฌะห์  ฆาซีคาน โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายอนุภาพ  รอดด้วง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงโนร์ซาฟีการ์  สามานุง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายชารีฟ  นิอุมา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายอิซซุดดีน  ตาเยะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงซัลวาตี  ดาเระ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงฟัรฮานี  แวอารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงคัสมีรา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายซอบีรีน  สะตอปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงนพรัตน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายอาฏีฟ  มะแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงฮากุลยากีน  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ลีกี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอลีมะห์  แวกาแดร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายอัลบูคอรี  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงบิซมีลา  สือนิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายฟรุกอน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายนิฮาฟีซุดดีน  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายอัฟนาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายลุกมาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายนฤดินน์  กาลูแป โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงอาร์มานี  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงลิดเดีย  มาหามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงนูรีสา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงนาซีฟา  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงนูรอาซีซะห์  ตอเฮ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงคอยรียะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายอนัสฟีดาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายอัสรัตน์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ยาลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายวันอัฟฟาน  แวอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงอาลีฟะห์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงนูรมา  เลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายฮารอฟัต  อาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายอัรฮัม  วาหะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายฮากิม  อาหะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายอนันต์  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายอัฟฟาน  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายนาญาซี  หนูเบ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายวันเตาฟิก  ซา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายมูฮำหมัดคอยรุล  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายอามิน  มหินทราภรณ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรมัน  นาวี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายหะกีม  ฮาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายอภิราม  อาหมิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายอิรฟาน  สาแหล๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายอามีรุลอีมาน  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายอิควาน  ดอลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายมูฮำหมัดอิซวัน  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายฟาร์มกีมิง  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายนิรีดูวัน  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงอัซวานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงนุรอัยฌะน์  วงศ์วานโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายไพศาล  ยายอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายซารีฟุดดีน  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายฟรุกอน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายฟาร์ฮัน  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงนูรุลอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายมูฮำหมัดฟริดาวส์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายอณุรุต  คิ้วแก้ว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงนาตาชา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงอามีลีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงนูรูไอนี  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงอัสฟาร์  อัรมายีด โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงนูรไอนี  รือเสนาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงนุชดาเนีย  ดาโตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายอาลีฟ  มูฮัมหมัดคาลิล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงอามีณี  วานา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงแวอามีเราะห์  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ตาเอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายฮารีส  ยะปาร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  เรียบร้อย โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายอาลิส  มะมิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรมาตา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายอัฟฟาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายอามีร  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายฟาฮัด  อาวารุลหัก โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายก้องภพ  บินโท โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายมงคล  นิลบรรพต โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงอานีส  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงอูมุมฮีดายะห์  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงอัลฟาร์เดีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงซีตีมารียัม  อูมา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายอัดนันท์  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงอัรฟาห์  เจ็ะดะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงรินรดาวัณย์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงนูรฟัสลินดา  อุทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริศ  ยายิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงนิศรินทร์  อรุณ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะบาเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายอัดดีน  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงฟิตเราะห์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงอามานี  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงนูรฟัรฮานา  มะเอ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายอัครัม  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงนูรอีดายู  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายอดิล  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายฟารุท  ปูเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายฮากีมี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายซอลีฮีน  สะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายอัมรัน  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายราหมัด  บินเจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงซาฟียะห์  แวกาจิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงวณิศรา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงนาญะห์นาบีลา  ดือเระ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงอารีฟา  วัฒนเสรีกุล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายอาดิล  สมัยวิทยาวงศ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอัลวานีย์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงเดียนา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายมูฮัมมัดรีดูวัน  บินนุห์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายแวอีรฟาน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงมีนา  แมเราะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายกอฎามีน  สำเร โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงนัสริน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายอิมรอน  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายอัมมารร์  บูดิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิต  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายแวอาลีฟซาฟีอีน  แวนาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายอามือรัน  อาลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายอัซฮา  อารงค์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงอานิสศริน  มิงมาแล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงนาซีฟะห์  เจะอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงตัศณีมญ์  นาวี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงซามีร่า  ยามา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายอานัส  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายอีรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงนัสริน  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กชายฟาฎิล  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายซูเบร์  ราหู โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายอาลิฟ  ดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายอภิชาติ  บือซา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงนูรมัยซาร่า  อาบะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงนูรซีฮัน  อาซิบ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงอัยมี่  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายมูฮำหมัดลุฟฟี่  เจะเละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงเรืองรดา  เจ๊ะแฮ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายอับดุลวาฟีย์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงโนร์อัสวาตี  เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายมูฮำหมัดอัสรัน  แวสาเมาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงฟารีด้า  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงนอรี  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลฮัม  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงนินาตาซา  นิแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงโนร์บัลกิส  สากานุง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงโนร์ซาฮีรา  การียา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงวรินทร  แววกระโทก โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงนูรเดียนา  อาแวเงาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงอภิณีย์  มะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงซันวา  หมานโส๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายดานิช  เล็งฮะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงนูรอามาณีย์  ดิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายอนุวัตน์  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนูรอาเลียดา  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายวันมูฮัมหมัดฟิตรี  ฮวดศรี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายมุคลิศ  มาหะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายคามิน  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายเอกวุฒิ  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายอภิชาติ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงวัลอาเลีย  สะแลแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายมูฮำหมัดคัซราฟีร์  มะระฮาแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กชายอนันดา  บราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายฮิลมีดียาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงนิซะวาณีย์  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กชายนิโซเฟียน  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายอามีน  สันตินราพงศ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงอลิซซ่า  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงนิสริน  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายนาวฟัล  แวดแเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายอะห์หมัด  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายซะรุลฟัฮมี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงนูรอีเรียนา  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายซัสวัน  อาหะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายเตาฟิต  ลาเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงไอซะห์  สมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายพิศุทธิ์  ดารามานะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  บินวาเด๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงอามาณี  วาโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายนษาอีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายอับดุลการีม  สะแลแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กชายอับดุลรอฟา  อาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  บินอาลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงนูรูลอัยร์  ยาลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายณัฐพงค์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงนูร์ฟาเดีย  ยาลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายอนุวัช  รัตนบุตร โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงอัยนายัสมินทร์  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงโรสญาดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายธนวัฒน์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายกฤษณะ  ปานโต็ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงซาฟีร่า  บินลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงสุกัญญา  บินยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงรอดียา  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงนูรูลอาฟีลา  มือเราะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  บูสางา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงอัลวาณีย์  สมาแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงซากียา  สมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงโนร์อามีระ  มะและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนภิสรา  จันทร์อุดร โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงซูฮาดา  บินรอเสะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงโนฟริตดาว  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงนาตาชา  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงสิริกร  บุตรมาตา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงฟัรซา  หะยีสะรี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงมาซวิน  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิมุตเกษม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายนาฎิร  นุกูล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายอัฎวาอ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงนูรอักมัล  ฮาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงมุสลีฮา  อูมาสะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงฮาวา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงจุฑามณี  ไข่รอด โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงนูรอาลียา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงนูรนิสริน  ดอรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงนูรอัลวาติฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงจัฟณีย์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงอันดา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงอัสมาโนนี  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงนัสริน  อะลีละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอลัมชาร์  เจีะโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงกัสตีนี  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายณัฐฐานันดร์  รัตนะ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายสมศักดิ์  พงศ์เดชา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายประวิณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายชัชวินท์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายฮัลฮาฮัจน์  สะแหละ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายกิตติกร  กมลจิตร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุปวีณ์  เชื้อจันอัด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จอมประชา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทักขิโน โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงญานิสา  ลี่สกุล โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายสหชัย  คำโฮง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายธวัฒน์ชัย  บุญข่าย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายพรพล  จันสุข โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายศิกวัส  รักษาคุณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงสุธีมนต์  สวนศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงกมลวรรณ  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงพรัชรา  ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไพพุฒ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงอาทิตยา  จิตสม โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายบุญน้อม  จุลละศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายอนุชา  เขตชมภู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  โมรานอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงฟาตีฮะ  บินลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงซูรียานา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงยามีละ  กะสูเมาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงนูรอาซียัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงอามีนะห์  สะอะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงสาธิดา  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายมูฮัมหมัดซอลีฮีน  อาแด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายอิสกันดัร  บินรอเสะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายซาฟีกีน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงนูรอัซมีนา  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงนูร์ซาวานี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปีพันธ์ุ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงศันสินีย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงพิลดา  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงซีตีนูรไอเสาะ  ตาเหย็บ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงนูรูลณายีฮา  มูซอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายซาลาฮูดิน  มะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายสุรพัฒน์  ดำรงกิจขจร โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟูล  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายฟัตฮุร์เราะห์มาน  อาบูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายมูฮำหมัดชาลีฟ  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายอามีรูล  จะแนะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายมาหะมะฟุรกรณ์  จุวัยดี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายอานิส  วาเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงนูรฮีดายัต  ดะแซ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงโนรมา  มณีหิยา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายมุสตาฮา  อาบู โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายอัซฮารี  มาหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงซาราฟีนา  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  เจ๊ะมามะนอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงมาดีย๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงมารีนี  มะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงอภัสรา  ฮามิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงซูไรด๊ะ  รามันบากา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงมัยซาราห์  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงซีตีไอซะห์  มูนา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงแวซิดตี้ซาฮีดา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงโซเฟีย  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงนาตาซา  ฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงอัสวาณี  ราเซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงราโมนา  และหลับ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กชายนิอัสมีดี  ขุนเมือง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  วาแฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงนูรฟาติน  โรหิตารชุน โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงโนร์ตัสนีม  รมลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงโนร์ซูไลลา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายวันชัย  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายตาฮารอมฎอน  บินบากา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายริดวาน  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงพุฒธิดา  อัญสุรีย์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กชายอันวาร์  ปรามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายอดินันท์  ชูรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายอนิรุจน์  เจ๊ะสาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงต่วนมานีเราะ  ตูแวลือโมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงอภิญญา  ฮามิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงสารีฟะห์  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงนันทกานต์  มะนุง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงโนร์ฮายาตี  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงนูร์อัสมี  มะแด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงสาวิกา  และหลับ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงอัลรัยญาณ  ยุโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงรุสนา  บินดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงจิราภา  การีมี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายฮานิฟ  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซา  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงรุชดา  รอแปอิง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนุร์ฟาติน  ยาสามิง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงอานิส  หะยีลาเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอามีรา  บินมือเย๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนูรีดา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงนูรอานิสฟาติน  สำสูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายไซฟุดดีน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายอับดุลอามิน  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงอาอีซะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงสุรัยญา  สาแมงอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงซาฟีรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงซาฟีกา  สาราเส็ด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายหมัดซัยฟูล  วามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะอีด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงนูรอาดีนี  เจ๊ะสนิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงฟัซณีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงซัลมี  มานะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงโนร์ซูไรดา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงฟาดีละห์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงนาบีลา  มีซา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายสูไลมาน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายอนัส  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายอานัส  บินวานิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงตาซา  เจะแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงบาซีเราะห์  ยามาโด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายอัสวารี  กาเจ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายอาลีฮาดี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรัน  บากา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายณัฐนนท์  บินอาแวกาแฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงตัสนิม  ฮามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงโนร์อาริสา  บูงอตันหยง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงนูร์ซาฟีรา  เจ๊ะยะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  มูหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์  อารง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายมูฮำหมัดรอมฎอน  มะมิง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายชยนันท์  หามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอัซซะห์  หามิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงอูมมีกาลโซม  ยะปา โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงแวอามีรา  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายอาราฟัต  มะหะมะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายฮาฟีซี  เจ๊ะมิ๊ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงปาอีซะ  ยะปา โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงนูรอัฟนัน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงนูรอาลียา  สาและ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรเดาส์  อารง โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงซาฟีกา  มะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงซารีฮา  มะแซ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงรัชมี  อาหลี โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงนูไรน่า  ไชยกิจ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายอาลีฟ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายอาดัม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงซูธิชา  เจ๊ะมามาะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายนิเซาฟี  อามะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงตัซนิม  เจะอาแว โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายราเก๊ะ  บินอามะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายมูฮำหมัด  บินเจ๊ะอาอว โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  แวบากา โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงซาฮาดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายอีรฟาน  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงอัสวานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายอาลิฟ  มะหะมะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายอัลบาลาวี  เจ๊ะเเว โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายลุกมาน  มะเล๊าะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายอิสกันดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงโนรอาซีกีน  มะยูนุ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงนูรไอซา  หามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงฟาซีฮะห์  บือซา โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงมาซีดา  บินสะมะเเอ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายอัลอามีน  เจ๊ะยอ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงฟาตีมะห์  อูมา โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงรุสมานีรา  สะมาเเอ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงอุลฟะห์  นิมะลี โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายมูฮำหมัดไฟซูล  เเจมเช็ค โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายสุไลมาน  ติปรี โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงอัฟฟะห์  นารียะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงวีลาดานี  บินบือราเฮง โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงโซเฟีย  เชิญชมพู โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงรอบียะห์  บินยา โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงนินูรูไอนา  เจ๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงมัรยัม  และซัน โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงซีตีฟาดีละฮ์  อาแซ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงนูรูลฮายัต  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงซานีตา  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงนูรฮาฟีซ๊ะ  อับดุลมานะ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงซิลมีย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงโนรฮีดายะห์  ยะโก๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กชายอัลฟารูค  อับดุลคอนา โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายอัยมันฮากัม  อาบ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กชายนิอัซกัมร์  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กชายอานัส  เจ๊ะแต โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กชายอัสรูวัน  สาและ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงฟานิสรีน  เกตุผิน โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงนูรฟารีดา  มะดิง โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงนูรูลฟีดาอี  หะมะ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงโนรซาฟีกา  สือมาแอ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายอาลีฟ  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายอัสฟัร  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายมูฮำหมัดโซเฟียน  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กชายฟาอิส  หะรอแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงอานีรา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กชายซาฟารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงชิฟาอ์  อาลี โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงโนรนาซีรา  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงตัสนีม  มามะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงนูรอิซซาน  ยาลาวัล โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายฟีรมาน  สามะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงนูรูอัยซ๊ะ  ยาลี โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายฟารุก  บินหะยีอับดุลวาฮับ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงซีตีไซนับ  ดีเละ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนูรกาซนิม  ลำเลียงพล โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงฮันนาน  สาเมาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงอริสรา  ธรรมภาคิน โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงอัยมี่  แวสุหลง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงนูรมัยซารา  อารง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงแวซูซานา  แวดอยี โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงนาตาซา  ดอเล๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายมุฆลิซ  มะปีเยาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กชายซาเหดอหามัด  หะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กชายมูฮัมหมัดซูกิฟลี  ลาเต๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กชายซิกรีย์  กาแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กชายอัฟฟาน  สนิทสำนาน โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กชายอับดุลการีม  เง๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงวิรดาณี  มาหะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงสราศิณี  ยาเร๊าะสาลี โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงนูรนาซอฟะห์  บินอาแด โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงนัสรินทร์  มะเย็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงอาอีซะห์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงฟาตีฮะ๊  ดอเล๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงนาอีล๊ะ  มะแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงโนร์นาตาชา  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กชายอับดุลฮาลิม  สะมะแอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงฟาฏอนาฮ์  กาแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายฮาบีบุลลอฮ  หะยีมุคตาร์ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมะหะมัด โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายอัสรันต์  มามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  เบ็ญสนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายมนตรี  บอเนาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายฟารีส  มามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงกัสมีรา  เสะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะมิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงนาเดีย  บินวามี โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงนาตาซาร์  สะมะแอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงนินูรูลฮูดา  สาเมาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงสีตีคอดีเย๊าะ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงรูฮุลญินาน  กูโน โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงบารียา  สะนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงฟาดีละฮ์  เตซาน โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงมารอม  สาอะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงนินาซีราห์  นิโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงมุสลีฮา  สะนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงโนรไลลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงกูฆีรออะห์  ต่วนกูจิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงทัศนีย์  สาและห์ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 นางสาวซูรียานา  มูดอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงอาซูรา  เซ็งโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงเจนณิสา  เจ๊ะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอาซีมะห์  มะบือซา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงนาตาสา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงนิซาฮาดาห์  นิเล๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายวันอิสมาแอล  บัวหลวง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงโนรฟิตเราะณาตาซา  จิหมิ๊ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายกูฟาริด  สะมารอเม๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงนูรุลนาญีฮะห์  หะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงนูร์นาฎีเราะห์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงนูรไอนี  ยา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงบุศรอ  บินอาลี โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงนาตาชา  ดือเร๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงอิมตีนาน  ดือรอแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงตัสนีม  อูมา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงสีตีฮาวอ  อาแวสือแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายฮูซัยฟะห์  จาราแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงซีรีนอัยซา  ตาเย๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงอัยมี่  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนูรนาตาชา  ดือเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายอะหมัดฮัมบาลี  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงฟิรดาวร์  คุณชัย โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายฟารดาน  มะดาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงนูรุลอีดายะห์  ดอเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงอัยนุลมัรดียะห์  ดรามัน โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนาธาช่า  อาแวกือจิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  รอแปอิง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงนิสซัวนา  อูเซ็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายอับดุลฮากีม  มูฮำมัด โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายอัซรอน  สิดิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะรอเซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงนูรนาญีฮะห์  สะแลแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมัน  เจ๊ะแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายมูฮัมหมัดซากีร  ลาเต๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงอัสสุวนี  แวเด็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงซุลฟาร์  มะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  อับดุลรอเซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงอารีนา  บือราเฮ็ม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอมินดา   บัวหลวง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงนูรมารือยัม  มีนา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  แบเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีเจ๊ะอาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงอาริษา  รอเสะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม