รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภัทรวดี  แน่นอุดร โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กชายนวกร  อยู่โค โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงปวริศา  เหล่าพิบูลย์สุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรรณิดา  สุดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจุฑามณี  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายก้องภพ  บุญเกิด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤติน  สามารถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุณฑริกา  ขำบัว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมนพัทธ์  คงน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัณณิตา  พัวพันประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤตยชญ์  คชาชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธ์ุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายภัทรพล  สุเมธาอักษร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภัชภิชา  วรงค์สิงหรา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอรรถพล  เชื้อสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายบุญญาศักดิ์  แก้วคมขำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวาสิตา  เงินสง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายภาณุวัฒน์  ยกย่องกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกรัญณุตา  กสิณธารา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธัชพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงถญกรณ์  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลัลน์ญดา  ขาวละเอียด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภาณุภัทร  หุ่นยนต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายประกฤษฎิ์  ซื่อลิ้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุชัญญา  ควะชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายอทิต  หนูสุคนธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนากร  นามสามล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวริศรา  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขนิมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธีร์บวรเดชาธัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงคุณัญญา  ชีระพุฒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรประภา  รอดเพียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มุ่ยสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัชรพร  รนกระโทก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงขนิษฐา  เชนส้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายทักษ์ดนัย  วิลาสพรพรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอริสา  ดรุณกรพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงแก้วกัลยา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิสรา  โกศล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิยดา  สำราญดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศิรินทา  จามจุรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทรภัสสร  กำจาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวิชญาดา  คชายุทธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชาลิสา  ยังสว่าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชรินทิพย์  อินต๊ะอุ่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชมพูนุช  จันพิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนรบดี  รัชตารมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  เกียรติกิจกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงขวัญข้าว  พานิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสิริพรรณ  ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทามี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณพรัตณ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอดเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธนดล  ศรีกลม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชาคริน  เอี่ยมวิบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกมลนัทต์  ทิพย์วารินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายนภทีป์  รักษาภาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพศิน  อินตะนัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอุณากัลป์  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศญาฎา  สุดยินดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายสรวิชญ์  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธีรทิพย์  เจริญพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงไอริษา  ทองเผือก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณันทิกร  โชติพ่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพชรพัฒน์  แสนเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรวิธรณ์  ทักษิณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชาลิสา  ฮกชุน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  มีวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรเมธ  สุขเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประจวบโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอุรัสยา  ศากรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐชยา  มีแต้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอมรทิพย์  สีทับทิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชญธิดา  โกศลวุฒิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายฐปนวัชร์  พรหมณะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญภิมุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนกฤต  นาแพงสอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรรณวิษา  รอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกมลพิมพรรณ์  รุจิรมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุกฤตา  นามบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายสินธนา  กลิ่นอยู่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอนัญญา  พรหมสะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายกิตติพงศ์  เจียมประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอารียา  เขียวสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกมลวรรณ  นุ้ยจุ้ย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปราณปรียา  พ่วงลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนันทพร  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายรัชพล  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูบุญลาภ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุชานันท์  เส้งโสด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายณภัศญ์กร  รักกะเปา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศุทรา  หงษ์อร่าม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนภัค  นิธิชัยภากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายประมณฑ์  ถาวรวิสุทธิ์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธราวุฒิ  คำสุยะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงทิพย์วาณี  แดงสดใส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายรัชภูมิ  บุญพร้อม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุตาภัทร  สานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธนกฤติ  ทิพย์ศรีมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกฤตยาณี  วงษ์เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายเศรษฐกาญจน์  อรรถสิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายกรภัทร  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลดิลก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายณฐกร  นิ่มเต็ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐพัชร์  อุ่นเอกลาภ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายฐิฏวรรษ  โมสิกะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายรัฐนันท์  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตันสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเจษฎาวดี  เจษฎามโนมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายคณิน  แสนดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายศศิกานต์  ศิริรัตนพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวัลย์ลดา  คำประสาท โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุธีรา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายรัชพล  บุญพร้อม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเลิศรินทร์  สินเลิศไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายพลช  อิสมาแอล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพัสนรินทร์  มนัสนันท์วรกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายจิรพัทธ์  มูณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประนัสโส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายกฤษนพัฒน์  อรรถกฤษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศิริ  อมฤตอภิรมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนพัฒน์  สังคหะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายฉลองรัฐ  ธัญญะวิเศษศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชลลดา  กุศล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอารยา  ศรีรินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายกาจกิตติ  ซื่อตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายชยพล  ภูทะวัง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายวรชยุต  บรรพตนพเก้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุพรรณษา  มณีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีนก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธิดานุช  เหมือนแตง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายถิรวุฒิ  เพชรเนียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขสบายเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศิวนารถ  สินสุกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายอัครพล  โนนทิง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายนันทพัทธ์  นงนุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายณัฎฐคณาธิป  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายสิทธิรัตน์  โสภาเสถียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สูงเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุรารักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภัทราพร  นุชนิ้วจรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายสรศักดิ์  ลาไป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายศุภสัณห์  ดอกบัว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายกัณตพงศ์  ดำรงวิริยะสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสมิต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงจิราภัทร  จิราดำรงชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนวนันท์  เพิ่มสิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพิชญณันฆ์  สวัสดิ์เรียวกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภัคจิรา  พงษ์โชติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวรัชยา  แซ่อึ๋ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพงษ์ภัทร์  หลักรอด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวนิดา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพัชราภา  คชเกร็ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูตะวัน  รักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสุภัสสรา  สังเกตุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพรนภัส  ปัญญาแวว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงชมพูนุท  ผดุงวิเชียรวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงรุ่งรวี  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภชรวรรณ  ใหม่พุมมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณภัทร  สามารถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายอมรวัชร์  วีระนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายทองธนา  นาคแจ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงมารานา  เมธ์ อัครนิธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชมภู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปวรลักษณ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงทักษพร  แสนทวี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกชรัฐ  สกุลบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายนิธิศ  มังคลสุต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกันตกฤต  มนูจันทรัถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชยาภา  ศิริผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงยุวธิดา  สุกก้อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปวเรศ  อยู่เรือนงาม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนวรรธน์  แดงภูมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายกิติยศ  มโนศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชนัญทิพย์  อำพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชาญวิทย์  พาหล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายํธนกร  ศักดิ์จารุดล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายศิลป์กวี  ศรีนพนิคม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายดิชา  ลอยโต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายฐากร  วงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายจิรายุ  หลักด่าน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพอฤทัย  โพธิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวรางคณา  กุลยนต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณภัทร  ทรัพย์กลิ่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายอภิวิชย์  ทรัพย์กลิ่นคำกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายกษิดิศ  นุชเนตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพัชราพร  ดีพลกรัง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพนากร  เชื้อสอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณัฐนนท์  บองเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวราภรณ์  วชิรเมฆินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงทรรศนพร  วรรณทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายภูรินทร์  ศรีฐาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายภูริชญา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพฤทธชาต  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายอภิสิทธิ์  สายเสมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดิมพรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายศรัณยู  โกไศยกานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงขวัญชนก  รัตนเสนศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายกัญชรัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชนิดา  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายเจตกาญจน์  โพธิ์งิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชัชชญาฐา  ห้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายทีฆทัศน์  ผ่องสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายเต๋า  ปะวิภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพุทฒิพงศ์  ครุฑน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่จิว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงจรรยา  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชิชญา  สุทจิตรธิผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนคนันทินี  ศรีสดสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปนัดดา  รูปสอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวริศรา  เงินหรั่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศิวโรจน์  โพธิสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภูริภัทร  ดิษฐ์ธวัช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธตดก  กุมาลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายวสุพล  หิรัญศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายขจรศักดิ์  โชว์สูงเนิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายเขมทัต  พึ่งเลี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสิทธิพร  จันทร์รักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสันติพงศ์  สินตะคุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปิยธิดา  พงษ์วิจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำดำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายปิติโชค  เอี่ยมเกตุแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพรรษกร  เพีซ้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศิวะประภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณฐพล  แสงขำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายเขมพิพัฒน์  โทปัญญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกันตพล  พรมเพ็ชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายรัชพล  ดุมขาว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงอณัชชา  ชอบใหญ่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิชญาภา  ชมภูนุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายสถาปัตย  นิธิไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภระณญู  ยินดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปิยพร  คณานิตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนฏกร  นาดแดง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายจตุพล  สิงห์สองคร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภูริวัฒน์  เงิรนหรั่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายชยุต  รักษาชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธัญวรรณ  ไวว่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนภาวรรณ  กรุดอ่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายจิรวัฒน์  ประคองพวก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนภัสสร  หวังข้อกลาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงเอวิตา  สามสี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงอรพรรณ  หุ่นทองแท้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เงินนาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวัณณิตา  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายฐาปกรณ์  เวทีนันท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ผอฝน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อรรถวิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายโมกุล  ชาครีย์รักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนภัสรัญช์  กบิลบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพชร  นะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดมณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนิภัทร์  สุทัศน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงบุณรดา  เรือนแจ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธนพร  อรุณจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อตาอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกะรัตพลอย  แหลมทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายนนทกร  จงศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพัทร์ธีรศักดิ์  ทาขาว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภูธเนศร์  สุวรรณะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายสิงหนาถ  ฤกษ์สง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงจิรัชยา  เขียวศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนธรณ์  จีนไม้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปนัดดา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวันใหม่  ตันพานิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพชร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธีรวัจน์  สุขจันทวณิชย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายหรรษกานต์  อากาศโสภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายธนกร  จันทร์ทิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพีรพงษ์  ฉิมแป้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอรัชภร  โสภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นายเสฏฐวุฒิ  อภิสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกิรฐา  วงศ์ดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกรียงศักดาสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายอนัญลักษณ์  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนกร  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกวิสรา  สุขวิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพงศกร  ตันแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายคมชาญ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายนันทนัช  เวชวงศ์วาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชวภณ  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนันทนัช  จงวิลาสลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายณัฐวัฒน์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพัธธิณี  ไทยพิทักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจิราภรณ์  จักรไชย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสุวภัทร  พึ่งความสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงทิฆัมพร  เรืองเกษรวิทย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงฉัตตริยา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงรัชดาพันธ์  ก้านขุนทด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพรทิวา  พลรักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณัฐมนธ์  พิศการุณย์พงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายจิรพัทธ์  ชุ่มชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพชรมณ  ชูพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธัญภัทร  มาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณิชารัศม์  วชิรวิมลพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิชญาดา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกิตติยา  พูลเกษม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปรีดากุล  วิมุติบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพรปวีณ์  อภินันทนากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปฏิภาณ  พึ่งดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกนกพร  ภูริทัพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสิริกร  กาญจนพงษ์พร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรัชชนันท์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศศิภัทร  เอี๊ยวประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสรวิศ  กองวิเชียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพีรติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงฌิชชา  ชื่นชมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศุภเสกข์  พึ่งบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปุณญาพร  สีอำภัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐชนน  สาทรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปรารถนา  ประยูรวงศ์เกษม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสิรินภา  ชมรส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธรชญาน์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงไอญาริน  เพ็ชรจรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงทักษอร  แก้วสามัคคี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพงษ์ดนัย  พูลเรืองเผ่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปรารีฎาพร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภิญญดา  ประสงค์สิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปัณฑา  แย้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพัชรพงษ์  บุญยารักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพชรพร  ธีระอรรถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณญาดา  แปงคำมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไตรทิพธำรงโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชลธิชา  สีสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญสด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายยศกร  มั่นเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประจวบโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  มิตรศิริวัฒน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิชาภรณ์  ปิ่นขุนทด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกัลยมน  เตียเย็น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายรชต  ไทยพ่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภูริวิช  อินเอก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปาริชาติ  เกาไสยนันท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทะกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภูมิ  นวสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภัสสร์มณฑ์  คงกิจอุดม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงมีนา  กัณทวงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศจีบุณย์  เจริญสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนันชนก  นพนิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายมณฑล  เทียนมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชาลิสา  วนาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายรัชพัช  มงคลวรผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรรณรวี  ขำคล้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอรพรรณ  ดวงดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงขวัญข้าว  ก่อเกียรติอาภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเกสรา  กูร์ณา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  เจริญชนม์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชิษณุชา  ศรีอนงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสิรภัทร  คงคาประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายจตุรพร  พึ่งพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสิรวิชญ์  อัครสมบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวรพล  ประจันบาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนรภัทร  เขื่อนชัยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธราธิป  หนูแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกฤตภาส  ไชยธานี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพงศกร  คำเกาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพิชัยยุทธ  ใคร่ครวญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนกฤต  ทองบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจิรัฏฐ์พัชร  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลแสนเต่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปรายฟ้า  เวียงสิมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกัมปนาท  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  โนนทิง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ถนอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเตชัช  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายนพรุจ  สุภคุต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเขื่อนเพชร  สุขก้อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิตรลดา  เอี่ยมเขียว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีรเดช  ชัยพัฒนารัฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศุภกานต์  คงเฟื่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐติญา  ภัคสุชญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกมลชนก  หีตมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเขมิกา  เลขพลการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสิรดนัย  ฉันทวีพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายบุณยกร  พันธุ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่สบาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุกฤตา  จิตจักร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนศรีรักษร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภัทรพล  เรียบร้อยเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพสุธาร  สินภมร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอนัญญา  อัครเมธีพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แวงโสธรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายรัชพล  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายทิตย์ธวัช  ประหยัดวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงจิราพัชร  ไทยพานิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิรดา  นาคะวัจนะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวรมน  ม่วงโพธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจิดาภา  สุรชีวิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงฐิติกานต์  สืบสา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนกิตติโสภณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเบญญาสิริ์  รสิอัครศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  เฑียรเดชสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณชญาดา  จัตตานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายถิรวิทย์  เชียงคอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปาฏิหาริย์  คิดการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายจิรัฎฐ์  เสนานันท์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายเจคอบ แผ่นดิน  สตีเฟ่นส์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงตรีชฎาพร  เลียบโลก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวริษฐาฑ์  ยานอาษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภาคิน  ผลาบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวชิรวิทย์  เหมาะสมสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงลลิตา  เพชรประไพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภัทรพงศ์  จงวิลาสลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวุฒิภัทร  คิดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญพิชชา  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายสิรวิชญ์  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมวิสูตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายจักรินทร์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชีวิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายต้นตระกูล  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายมกรานนท์  เหลาเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวิมุต  มีคำนิตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนทร  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บัวเล็ก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงฌัชชา  ชื่นชมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปัณณวิชญ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพลอยชมพู  สูงเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอิศรางกูร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกันยรัตน์  พันธ์บุรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธารา  งาสง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอารียา  เจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิดาภา  ชนะรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนวิยา  สิทธิการณา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปัทมพร  ชมภูนิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกมลชนก  เริ่มดำริห์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชุติรดา  ผลสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนไตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกฤษนล  กัดฟัก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายรัศมีโชติ  ตันทนะเทวินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธีราพร  บุตรโท โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายธนดล  ศรีบัวงาม โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปัญฑิตา  เบื้องบน โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุพิชชา  เกษมณี โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์อ้น โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนันทิตา  อุ่นสุข โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพบพร  สภาพักตร์ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเกิด โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกันยกร  คล้ายเรือง โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอรนภัส  นาสกุล โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกีรติกา  ภู่ทอง โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปกเกศ  ปูรณิฎฐะ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายชวภณ  วนิชชาภรกุล โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคสีม่วง โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แจ้งจิตร โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายพุฒิภัค  นันทิวราพร โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายธวัชชัย  ประทุมมา โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายพีรภัทร  ตระกุลจันทร์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยชูกุล โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปาณิศรา  บัวจักร์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีรักษา โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุชญา  วิจักษณาพงษ์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนดล  ชัยเดช โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนพพล  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายสรจักร  วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มได้อยู่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายณัฐพัฒน์  โฆสิโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงเธียรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ละดาดาษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายสนธยาพร  สังข์หรุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายชุติมัณต์  เอี่ยมชัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายอาเจ  เจริญบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายภูสิทธ  ผ่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายจิรันธนิน  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายทยากร  อุงจิตต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายธนภูมิ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายวรินทร์ชยธร  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายศุภสิน  ศิริเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายสุชานน  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายจีรทีปต์  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงรวิพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายกรนรภัทร  เข้มศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงแพรทิพย์  กัณวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงอารยา  เกียรติพงสา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงธัญจิรา  ดังกลาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายกาจพน  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกิตติ์สิริ  เจิ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงสินีนาฎ  เรือนทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายธรากร  อังกุระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายณภัทร  ไตรบุญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายกฤตภาส  เพชรแอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายกัณณ์ทนัฐ  วิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายนันธวัฒน์  พ่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงนภาพร  ละออ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขำศรีบุศย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกัลยกร  นพรัตน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงเมลดา  ธัญญประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายณัฐชนน  สุทธิวิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธีรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายศรัณยู  กูลภัทรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายอลงกรณ์  ตั้งวงศ์ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายนิติศาสตร์  ไทยงามศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายปัญญากร  เหมบุรุษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายภูริช  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายร้ชชานนท์  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงพัชร  กัณวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงวรัชยา  หนุมะเริง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงณิชากานต์  รักษาชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงกมลชนก  หงส์ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กุกเป่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายพัทธดนย์  พันธุมาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เกียรติชนกานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงภิญญดา  ไกรฤทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณัฐชา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วสกุลณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงธันย์ธาวิน  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายไชยเชษฎ์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปนีชญา  วิชานำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยิ่งสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงฐิติมา  ยาพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายวีรภัทร  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายหัฏฐกร  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายนพวิทย์  อธิรัฐเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประจงจัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายพสิษ์ฐ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายวรธันย์  สิมาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายปรินทร์  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายคุณัชญ์  ประทีปวรกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายพชร  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายเทพเดชา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายศรัณวัฒน์  เจือจันทึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายรพีพล  ชุมยอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนภัสร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายพีรเศรษฐ  กฤตาธิการ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอลินลดา  หวู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายพชร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายอัยย์ภัทร  กองเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายวาริช  ปุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอรกัญญา  ทิพยปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกัญธดา  ภารัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงวชิรญาณ์ภัทร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงฐิติยา  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายแสงสุรีย์  นุ่นงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงทัตพิชา  สุอุทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายชัยเกษมอนันต์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายพิชาภพ  นิสากรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายศุภวัชชัย  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายเชษฐติกาญจน์  วงษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนัชชา  รัตนภัณฑ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายภาณุวัฒน์  สนธิทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายพัทธดนย์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอรณาสิรี  ไตรรักษ์ฐาปนกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายวาทิน  กุลวชิราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงวรกานต์  จูคำนึง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงกมลรส  สุขเย็น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงอนัญญา  แว่นสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงพอเพียง  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายบวรนันท์  แตงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายกิตติวัฒน์  อินทรมาพลอย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายภัคภูมิ  พวงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายเสาวภาพ  ภิรมย์รื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายศุุภวิชญ์  คุ้มได้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายพัชรพล  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายปรัตถกร  ประคองใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพระนามน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายรัตนโชค  พรตระกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายวสุพล  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายอดิเทพ  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงนภาโสภิต  ทรรพนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายกิตติพัฒน์  คุยยศสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายเมธิชัย  แฝงสมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงน้ำฝน  คะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายธิติวุฒิ  มีชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงวันวิสา  นาพนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเจริญศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายวสุวรรธ  แจ่มผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายภูมิภัทร์  ครึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายธนภัทร  เรืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายปุณณวิช  ห่อมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายณัฏฐกิตต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายพันธ์ธัฐ  พันธ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายภูวนนท์  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายจิรพัฒน์  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายกฤษดา  กาญจนจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายอัครวินท์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายภูวิศ  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงพัชริญา  นพขำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงชนากานต์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายชลชาติ  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายสุธิชล  รังสิธน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายเอกภพ  ชวนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายพิชญะ  อุ่นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายวรวิทย์  มีสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายอานนท์  พรมลี้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายคีรินทร์  เกตุขาว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายธนากฤต  ทิมสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายเฉลิมชัย  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงศศิภัสสร  อุดมโชคมหาศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายธงไชย  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงนันทิชา  พรทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงกมลชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายธีรภัทร  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงชนิดา  นุชทองม่วง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายกลยุทธ์  แซ่ห้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายณัฐพล  ญาณนาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงวิชญาดา  ชื่นภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงวรัณยา  พูลคลองต้น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายณัฐภูมิ  เลิศกิตติกุลโยธิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายอัครชัย  วิมุตตา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงอโนมา  รัศมีเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีนอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายรัชชานนท์  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงญาดา  ศรีแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายธัญญโชติ  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงปริณดา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายจักรพงษ์  ฉิมสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงภัทราวดี  เชิดชูวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงทักษิณา  มงคลวัจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงวรัชยา  หนูมะเริง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงสุดธิดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายอธิชาติ  พูลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายทัชช  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศิลาทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายวรภาส  รอดพลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายชนาเมธ  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายณัฐภูมิ  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายธนวรรธน์  สมใจแพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายพลธร  นวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายพรภวิษย์  สุกมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกริ่นสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงชนัญดา  โคตรภูธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมโสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงชนิดาภา  นิดสีลาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงวันที่ดี  วางอภัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายภาคิน  ธัญนพคชาบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพรประสิทธิ์  พราหมณ์โต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายพระนาย  เกิดจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงบุญญวีร์  เจริญเกียรติก้อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรหมเกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงพิริยาพร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงสุภาวดี  แสนสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงอรนริน  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกิติญาพร  ชัยวงศ์เวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปภาวี  โยชะนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายโภคิน  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพีรณัฐ  วัฒนกิจพิศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายชนกเทพ  โนรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายคุณานนท์  บัวเข้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายก้องภพ  เชียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองหุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายภูพิรัฐ  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธรธันย์  ช้างมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงขนิษฐา  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธัญภรณ์  สระทองเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงปุณยาพร  บัวคงสระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสุพัตรา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงประภาวดี  บุดดาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปลายมาศ  บุญเกื้อการุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสิริกร  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุพัชญา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอภิชญา  คงสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอินทุอร  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายรัญชน์  สรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายศุภกฤต  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายอมเรศ  นุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายวรกมล  สระบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกอชนก  ปานศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงบุญณิชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสุภาพร  ตามาสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอภิชญา  วีรชายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอรณิชชา  ขุรเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภูตะวัน  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายทรงธรรม  โรจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธณฐ  อัศวธีรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธนวัฒน์  อุปละ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายเฉลิมชัย  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกุลยา  ศรีแจ่มดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปราณิสา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวธนะสุภา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายชยางกูร  ชมพูวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายโรจน์วศิน  กิตติโชติศุภกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายเปรมกวี  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายกฤตฌาญ  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายสุภธนา  ฉิมพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายรัฐภูมิ  พุ่มดวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายรัฐพล  กิจอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอรรจนี  บุญยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงธนพร  มีสิงขร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงเวธกา  พลายเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายพชร  เฉลิมชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายศุภกร  ธนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงธนพร  ยศปราณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายศุภกร  สุตธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอนุภัทร  ยังน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงตุลยณัฐ  ดารา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายฐิติพัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชูจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงมีนานุช  บุญโญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณฐกร  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายโสภณ  เดชผดุง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายกฤตเมธ  จันทมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายพงศภัค  ดิเรกฤทธฺ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายแทนคุณ  สีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายคณธัช  แย้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายพรหมินทร์  งามวงศ์สถิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายณคราช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสุระวิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายกรวิิชญ์  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายพิทภัทร  รูปสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภคพล  บูชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกวิน  แสงทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกุลจิรา  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพิมรดา  เดชจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพีรดนย์  นิสากรสิทธื์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงธนพร  เจาตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายณัฐธเดชน์  ทุ่งสะโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปุณณสิน  สถิตย์ชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงอรวรรยา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพิมพ์วดี  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอชิรญา  สุขเรือน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายนัทพล  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปุณฑรีก์  คงมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอภิญญา  ดีเเจ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธนพร  ด้านเนาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธฤต  ระวังสัจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายนลธวัฒน์  รัตนภัณฑ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงมธุกุลย์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายเทพชัย  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพิมพ์พิกาณ์  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพลอยวาว  ผดุงชีวิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสณิสา  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงวรรณรดา  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวิวรวรรณ  ติยะวรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเกษญาภา  สุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปวารณา  ประวีณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศศิพร  ศรีศศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงณภัทร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายชัยวิชญ์  วนวาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรพิทักษ์โชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงณพัชร  อเนกคุณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายนพรุจ  โคกผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสิปปภาส  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายณคริช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายณครัช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายภูมิสิริ  ลิกขะไชย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณฤชล  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพิชทัศน์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปัณณพร  ยวงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพลศักดิ์  คงมั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงจัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เตโชววงษ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพศวีร์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายอินรัตน์  ยุติศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงจิภัสสร  สุโภภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธนพร  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงนันทัชพร  นิยมรัฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลือตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงธัญญ์พิชา  โชติวงศ์อริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายกันตชาติ  ทับประไพ บีดิ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชนพิชชา  คงมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปุณณดา  โสมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสุภัสสร  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงสุภัสสรา  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สุทธิธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงภรภัทร  รุ่งภัทรธนากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงลลิตา  วีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงเนตรชนก  เงินประสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายทัชวัสย์  ทองสุขชุติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายคุณากร  พงษ์เฉลียวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธีรภัทร  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายสุเมธา  แซ่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายศุภณัฐ  หัสเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนฤพัทธ์  จาบใจสุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงฉัตรปาริชาต  มุ้งบัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงสรัลชนา  เอมโอฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงอนันตญา  พึ่งแย้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงจิตตานันท์  จริณพรต่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงอภิญญา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปุณยนุช  จิตรีขาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายวรางกูล  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายพฤกษ์  กัลยาดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายเกื้อวรุฬ  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายคุณานนท์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิลันธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายรัชกฤต  พัณตะคุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายวรปรัชญ  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยอดเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอัครชัย  ปั้นทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปพิชญา  ทำชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงศุพิชฌาย์  สายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอัยย์วาริน  กุดเป่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงวนิดา  คมนาคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกฤษกร  คุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายธีธัชต์  ฉายะบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายธนกฤต  โกสิยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงชลนิภา  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายอานนท์  ฟองนารี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงมัลลิกา  เชิดชน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชาย.ภควัต  มั่งอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายอัมพัน  จั่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายนันทวัฒน์  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายกฤตเมธ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพงศภัค  รักษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธีรเมธ  สุริยะมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงเกสรา  โตจีน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงบุษยมาศ  สังข์ฉิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงษ์ไกรนารถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายปภาวิน  สังข์หรุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายชญตว์  มุขเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายสแตน เดชา  มูลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชาย๊ธีรวัตร์  สุขแก้วชัยวิภัค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายนวิน  พรสันติราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายฐิตวันต์  จันเรียง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายณัชพล  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภูริพัฒน์  แก่นจันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายธีรวัฒน์  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายรัชชานนท์  ผ่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายเอดาวัต  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายสุขสันต์  โสพลพิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายณัฐวรรธน์  ยศภูมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายปริวัศร์  เฉลิมชิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายนันทภพ  ชูมาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายกมลวัฒนะ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายกรวิวัฒน์  สกุลรัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายณัฐวิชช์  โสภาสจินดาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายกวี  ชัยกิจตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายนรเศรษฐ์  เพชรนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายณัฐพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายพิชญะ  จำนงจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายธีรพิชญ์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุดทองคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายกัณตนพ  หมีน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายชลนที  รำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายถิรวัฒน์  หนอสีหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายกฤษณะ  กันนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปภังกร  นิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงมณีสร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายกฤตพัฒน์  สมบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายปราชญ์ชนก  เอี่ยมมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายพศวีร์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงจุลศิริ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวรอาภา  แย้มพักตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพัทธนันท์  ไวยเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงขัชพร  คร้ามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มทองนุช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายนรวิชญ์  ศิลปกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธนวัฒน์  ทัพชุมพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายอัครชัย  อ่อนในชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงชนิกานต์  โมกันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายชยุตินันท์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายธิตพัทธ์  แก้วโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายอานนท์  เกิดจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายสิระกาณ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกมลชนก  คุณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ์นิวรณ์การณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนริศรา  นุชบาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงปุณยวัจน์  สุขก้อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงบัณฑิตฐิพร  มนูรัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงโชติกา  คุณวโรตม์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงชญาภรณ์  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เก้าด่านจาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธรรญชนก  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงชฏาพร  ธนากิจเวชเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงปยุตา  บูศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซ้ายอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงพานาพร  เข็มกลัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายพุฒิกุล  เอี่ยมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสิรภัทร  ปัทมะทิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพิชญดา  ตันติวนิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณิชานนท์  โอสถานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงภัณฑิรา  อู่หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายกันต์  เลาหตีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เครืออ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายนิติธร  ธนาบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายจิรชัย  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงดลพร  สุทธิปลื้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายกวิน  หมีน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนนทพัทธ์  ชะวาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายพีรณัฐ  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายพรหมาสตร์  พลังกูร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายสิปปกร  สมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงเพชรลดา  วรรณโสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอิสยาห์  ผันใจผ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงยุราวรรณ  ธิสารสังข์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉิมธนู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงดารารัตน์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณภัทร  เกิดมั่งมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงกีรตยา  นางศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงชลิดา  ทองประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงธรรมพร  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงอริยา  ทองมอญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงธมนต์วรรณ  ศริสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายจิระพงศ์  อดิเรก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายเตชินท์  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธนพล  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  โพธิ์วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายชัยยะ  จันทบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณัฏฐากร  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายปวริศ  มานะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายปุญญนนท์  ชาติปรีชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายพศวีร์  หงษ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกวินทิพย์  โชติพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงภัชราพร  วงศ์ราศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงญานิศา  กิจค้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทวีปวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงศิลภัสกาญ  รุ่งแจ้งศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายศุภฤกษ์  กันเนื่อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายศุภวัฒิน์  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายนคินทร์  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายพริษฐ์  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายสิรวิชญ์  เจิ่งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายชินกฤต  พัฒน์จร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายชุติมันต์  ปุณณพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายปฏิญญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายปวร  จันทร์เป้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายภูสิทธิ  ปราบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายศุภโชติ  มาเผือก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายสุศิริ  เกี้ยมรอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายอชิตะ  เทศแดง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงสุรัชนา  ชวาลคณิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอรอุษา  ท่าทราย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายปภังกร  คืนคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายปรวีร์  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายประกาศิต  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายพิตตินันท์  กุลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายญาณเมธี  เหลือบจำเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายนราธิป  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายวิวัฒน์  ศิสัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายธนวัฒน์  ลือพงศ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายอิศราพงศ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงรัติกาล  ระหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงชนิสรา  ดีทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บำเพ็ญใจ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายธนวรรธน์  คุ้มมา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่คู โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงชนิดาภา  อุปการคำ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงณัชชา  ดอนประเพ็ง โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงณภัทร  เติมเสรีกุล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เติมเสรีกุล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายกอบยศ  โรหิตเสถียร โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงรติมา  กรุดอ่ำ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงภวิษย์พร  จันทร์ล้อม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายวรากร  ลักษณะเจริญสิน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงกานต์สิริ  นาคะไพบูลย์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีมานะสุวรรณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายนิธิศ  ฉิมเรือง โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงวณิชญา  มาติน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงชญานิศ  รัตนโชคไชย โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงหวานยิหวา  วงษ์การีม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงวนรินทร์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงศุจิตรักษ์  วงค์กฏ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงอภิชญา  ทองรุจิโรจน์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงพิชญาภา  ทินกร โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายอานนท์  เพียงใหม่ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงสุชาวดี  มานาโถ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายเมธัส  อุษณีย์สวัสดิ์ชัย โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายเก้าหัสดิน  ศรีจาด โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงธิดาจันทร์  ธรรมทา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงวณิชยา  หงษ์ทอง โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงขันทอง  อินทโชติ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงวิมุตติยา  มาลี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงพัชรพร  แย้มสังข์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายปุณยวีร์  อุปกุล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายจีระพัฒน์  ซ้ายสุวรรณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายปาณัท  สงฆรักษ์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายศุภากร  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงศศิธร  เบิกบาน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายธีรเมธ  อุ้ยทรัพย์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงพนิดา  โสวัตร์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงกรกมล  เอี่ยมศรี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงเหมือนจันทร์  แก้วพรม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงสวิชญา  ภาระพล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริกุล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายทิวัตถ์  วรรณประภา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงเบญจพร  ไชยกิจ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงปภาวี  แววนกงาม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุทธิโกศล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์เอี่ยม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายนนทกร  ดำจันทร์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปุณณภา  อยู่ชมสุข โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงณัฐฐิชา  กระสา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงฉัตรชนก  เรืองจุ้ย โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายธรรมรัตน์  ปิยธรรมรัตน์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงกุลิศรา  คำปริก โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์แหยม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงปทิตตา  จิรชัยรัตนสิน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายรัชชานนท์  ทองเสน โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายภรัณยู  ทักษิณไศล โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แยง โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยสั้น โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายนิธิยุทธ  วงศ์พุทธา โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายภาวิต  นทีนันทสวัสดิ์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงพลอยชมพู  เกียรติไพศาล โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงธนัชพร  กลิ่นสอน โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กชายกรกต  ศรีชื่น โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงชนากานต์  หรั่งรอด โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยเพ็ชร โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงื ภัทรนันท์  ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายปัณณา  ขันพันธ์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายประวันวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายศุภกร  เฉยชมผล โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ตั้งเสถียรพานิช โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงวรินท์นิภา  ตั้งเสถียรพานิช โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวัฒนพล โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพรรษวัฏ  ยอดระบำ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธิพร โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงมีนชญาส์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม