รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรพัฒน์  ชินะวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จิ๋วสุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงประภาภัทร  คงคารักษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงทยิดา  นาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญชนก  ขำยศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายสรวิศ  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภูดิท  พุทจรูญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายรังสิมันต์  สุขคลาย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เขตกิจ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญชนก  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจันทร์ชกร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขลิบทองรอด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกิตติกานต์  เกตุนิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชนสรน์  ดาวทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตพงศ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิราศินี  เหมือนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกุลธิดา  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกฤตพร  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายสงกรานต์  เจนสหกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุชานาถ  ปิ่นสกุลศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเขมวัช  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายรามิล  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงแพรวพิรยา  สุขนิธิกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์อุบล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัสสุดา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอันธาวดี  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรพรรณ  รัตนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกร  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำ้เลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขชื่น โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกตุสาคร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเขมฐิตา  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสวิตตา  แร่นาค โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวีรากร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายศิริพงศ์  พงษ์ธนะเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงขนิษฐา  สีสด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจีรนันท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภัทราวดี  ปะสานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายศรายุทธ  ขวัญพราย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุมโมกข์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายก้องกิดากร  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพีระพัตร  บริสุทธิพันธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติพร  ศรีเถื่อน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอัญจิดา  สร้อยสุภาษิต โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชินาธิป  กล่ินเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายกฤตนัย  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกฤต  ผดุงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญญภรณ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายภูริภัทร  ทารินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวิภาวดี  ธรรมมุณี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุชานุช  วิรุณสาร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอภิญญา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มินสว่าง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรัตนสุดา  แก้วทองดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงบุณยาพร  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปาณิตา  พลายสกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศุกรกร  โตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายวันชนะ  เอี่ยมทวี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนวพร  สุประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปิณิดา  มากวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอชิรญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุุ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายปภังกร  ผ่องวิไล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐสุุดา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชิษณุชา  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสงกรานต์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงคธาพร  ภักดีบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายนิติ  ม่วงลายทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอภิญญา  คารวะวงค์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวิจิตรา  แสวงศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายสิรภัทร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงศุภิสรา  นิลทัพ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงทิพปภา  ปะรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกฤตเมธ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงคันธมาทน์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอิงขนิษฐ์  จตุพรวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปวริศา  อยู่อ่อน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวีระวิทธ์  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายรชต  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงมยุรี  ยอดโหง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอภิญญา  สงสอาด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพัชรพล  พวงจีน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนิดาภา  สูญน่วม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุ้มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพชรพิชญา  อินทร์ทับ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวิภาสินี  จาบทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูมา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนากานต์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงขวัญชนก  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภัทรกร  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนันทพร  สุขศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชาลิสา  วรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายอุกฤษฎิ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาดา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงประกายเทพ  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนิสรา  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจิรศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกณวรรธน์  ศรีบรรเทา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวีรดนย์  ขอบบัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจิณณวัตร  นากฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฐิติกานต์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชุติกานต์  แย้มนิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐาวรรณ  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปิยพัชร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศศิธร  สุชล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอนุภัทร  เสือคำรณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายนนทภูมิ  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายประวีณ  คลังเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภัทรพงศ์  ภาณุเตชะ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกชกร  สาตร์ศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเปรมปรีญา  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชินาธิป  กลิ่นเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายมงคล  เขตกัน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงไพลิน  ฤกษ์นิมิตร โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พุกสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศิรประภา  แพงพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
131 นายนิรุต  ฟุ้งสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายศราวุธ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวลดาวัลย์  ทองคำเขียว โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวปัณณธร  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวภูษณิศา  ทามา โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวาสนา  ศิลามูล โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายศิวัชญา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพรรษมน  ใจสกุลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงวราพร  พวงสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงสุธารา  ยิ้มแป้น โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมทวี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐภรณ์  โพธิ์น้ำซับ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรสวรรค์  จิตเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงมสฤณา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายจักรภัทร  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายเทพบุตร  คล้ายหอม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชนัญธิดา  สวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจิรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภุมรินทร์  บัวรอด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงโศภิษฐกัลยา  พูลสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสโรชา  ชาลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายจักรภัทร  เทียนนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงเวสาลี  ชาตาสุ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชนิดา  ศรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวิภาวี  คะชา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซอนพา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงจันนิภา  บุญมาเกิด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุวิชาดา  หาวอ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชนากานต์  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกุลธิมา  เส็งดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายศุภณัฐ  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอรนลิน  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปนัสญา  ตาลเพชร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสาวิตรี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสุตาภัทร  จินะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายภควัฒน์  พาคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเอื้อการย์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายวทัญญู  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชฎารัตน์  ป้อมนารถ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเกวลิน  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายวริษฐ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายกัมปนาท  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชนาภา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์หล้า โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเงิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวิทวัส  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ซึง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกริ่งดาว  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐชนา  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิรันธนิน  โรจน์ทวีวรกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อชัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวีนัสนันท์  ชิเนนทอน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุวรรณ์แสน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศศิธร  เนตรคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพฤฒินันท์  คล้ายแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจอมทรัพย์  เต็งน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวอุบล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศศิภา  อ่อนขำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายป นิติรัฐ  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวริศรา  พัรธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพงษ์พิชิต  อ่อนโชติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงช่อทิพย์  สินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปรียภัสสร์  นิ่มมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภูริชญา  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงภัทรกร  แขนโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงผกาวรรณ  ปรีชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัลยากร  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสวิตตา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอนัญญา  เหล็กทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกนกพร  คงปราบ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกฤษณะ  ยศสมบัติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธีรกฤตา  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวัลนภัส  อารีรัตนเวช โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศรีรัญย์ตรา  บรรเลงกลอง โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงจานิษตา  ปุษปะวรรณ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โคตะชัย โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงมินทร์ธิรา  บุษดี โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงนารีรัก  คำหล้า โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ด้วงสั้น โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายชาดา  แป้นดี โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายชนิตร์นัญท์  คงมีทรัพย์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายโอบนิธิ  งานสุจริต โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  สุวรรณกิจกร โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธนภัค  ธนกาญจน์วิโรจน์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธีรฉัตร  ลิ้มสมบัติ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภูริวัฒน์  อายุพัฒน์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายวัฒนวงศ์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกัลยกร  กฤตศิลป์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์เนตร โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงเขมจิรา  ฐิติกนกทอง โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกฤษติยา  ทองสว่าง โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธัญพิศา  บุญเกิด โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิชยมล  ศิริเทพ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายศุภณัฐ  อารียวงศ์สถิต โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายสิวะนันดา  แมนอน โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอริสา  เขียวทาสี โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายพีรธรรม  พานทอง โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายชาญเดช  ก๋งมี โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพิชญธิดา  คณานนท์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงรวิพิมพ์  ทองบุญ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนัชชา  จิรธนานันท์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เทศมงคลชัย โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณิชชา  อมรพันธุ์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายนาราวินท์  สุภาวรรณ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปัญจานันท์  ศรีเจริญ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายสุกฤษฏ์  ธรรมวิมล โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายวรันธร  คงเชย โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายชโวทัย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงภัฏฐ์ชาฎา  ทรัพย์สงวน โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอาทิตยา  โมฑะกุล โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุภัสสร  เขียวเกิด โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปนัสยา  ทองสุข โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพุทธินันท์  มิ่งสุข โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐพร  ผ่องผึ้ง โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิมมาดา  วัฒนสุนทร โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอัญทิตา  สมาคม โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนวินท์  คุ้มกองสุวรรณ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฐิตาพร  ดำปรีดา โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปณัฐาศิริ  สันติเสวี โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรตามณี  ไชยมูล โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชนาธิป  พานเทียน โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพัชริดา  เรือนปัญจะ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัชชา  เทิดเกษตรกิจ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเบญญาภา  มั่งทอง โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกฤติยาณี  วิทย์สหมุนี โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงหยกทอง  กลิ่นโตนด โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปฑิตตา  กมลกิตติกานต์ โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจินตภา  สนอ่วม โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนดล  ธรรมวิมล โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วจีน โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธีร์ธวัช  ลิขิต โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกรรณิกา  เกิดสกุล โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศิวกร  ไชยแสง โรงเรียนปรียาโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  สงวนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายหาญชัย  สุวรรณรังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายธีร์  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายธนกร  ดาวดึงส์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เนตรสถิต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปวรศร  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอภิชญา  นามผล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงธนัชพร  จำนงค์ภัคดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  เกตุเนต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายคุณานนท์  ดิษฐหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณพล  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายก้องภพ  สกลวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ศิริเสริมพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนลพรรณ  รุจิราวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนนทพร  ดิษฐหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายญาณกร  จามรธัญวาท โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชยุตม์  จาถิเสถียร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มสาระ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุคนธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงผกาพรรณ  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนภัสสร  พรมจักร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงธิติกานต์  หวอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปาลิตา  เกิดเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพงศพัศ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายธนกฤต  คงนภา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงชุติมา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเพชรจิรา  บัวกลม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายจิรเดช  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชื่นกมล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายอิทธิวัชร  คงเถื่อน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเหมวรรณ  ทองตะลุง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายศราวุฒิ  ยิ่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอัญญาณี  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวริษา  เลาะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนภัสสร  เศษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธารีรัตน์  สุขคนธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกิตติกา  นารี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอนัญพร  ดอนชะเอม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฐชา  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงวรัญญา  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงฐิติวรฎา  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพิมรัมภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนภัสนันท์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุวรรณี  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงเพ่ยซื่อ  ลี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุกโมด โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญจิตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอภิชญา  สืบสิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุจิณณา  รักนา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงประภาสิริ  อนุสาสนะนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำทา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายสารัช  ขวัญเทศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายผลิตโชค  เขียนทิม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงกฤตยา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายคณิศิลป์  พันศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายราเมศ  กรมบัว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงฐิติพรรณ  พุทธรุณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธัญชนก  พุกน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณฐมณ  เสถียร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสุรภา  สุภาสอน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงแพรพรพรรณ  ขุนวังกรด โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอรชา  สายภู่ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเฌอมาศ  อ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรรื่น โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งอิ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภิฆัมภรณ์  วิมลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณคดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มางาม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐฐาพร  องค์อาจ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวริษา  สีภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุกานดา  เหลืองสุรภีสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัฐชยาน์  หนูตา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณพมาศ  ลี้ลับ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐชยา  พัดไทย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐดนัย  กัณทา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอัครวินท์  ชาญเดช โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายคำศร  แก้วภาพ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัทชา  จันทร์ครุธ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปรีดียากร  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสุกฤตยา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัญจนพร  สิงคาล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภคพร  อินทรประสาท โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภูตะวัน  สีลาปัง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปทุมภรณ์  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวรวรรธน์  จุลกะเศียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพชรพล  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณภัทร  อินทร์ประสาท โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปิติพร  ลี้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงลักษิกา  เส็งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธนพร  น้อยคง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรสนันท์  เขียวละออ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอรอุมา  เฮ่งจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพรนิชา  พรหมกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิรภัสสร  สีหา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนกนันท์  ชิ้นหนึ่ง โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศิรประภา  พินสุกรี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองคำน้อย โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายสิทธิพล  ขวัญสุข โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสรวรรณ  ปั้นวิชัย โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วมา โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขตกัน โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงนันทดา  สรพูล โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปวรรัตน์  คงไทย โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศุณิฐา  จันทร์มี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงดวงพร  เมฆพัฒน์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนิตยา  ทลาลักษณ์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุชาดา  บึงอ้อ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสำราญ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอำพิลา  มีแก้ว โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวจิรารัตน์  ก่ำหิน โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชลธิชา  วรสีนา โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสุจิรา  เพียรจัตุรัส โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพชรพล  สุวรรณดี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณิชชากาญจน์  เปลี่ยนพิทักษ์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวราภรณ์  เข็มศรี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอาริศรา  จันทา โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเมธาวี  สอนรอด โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีนุช โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวิศรุต  จูฑา โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงฌัฐชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวรรณวนัช  จันมี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญญารักษ์  ศรีพุฒ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอัจฉริยะ  กอนผ่อง โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธาวิน  ทินละกำ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชลินันท์  เปี่ยมสุข โรงเรียนวัดห้วยดุก 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงวณัฐสญา  บัวกอ โรงเรียนวัดห้วยดุก 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชนิภรณ์  กวางแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงภาสินี  อยู่ลอง โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีลาไชย โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภาวินี  เงินฉลาด โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุณิสา  ทรัพย์โฉม โรงเรียนวัดพนมเศษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกายเพชร  แก่นยิ่ง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายรัฐพงศ์  แก้วคงดล โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนิตยา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรุ่งธิวา  น่วมโต โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุปรียา  วันทา โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกนกพล  ทองยิ่ง โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ควรเรียน โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงภัทรธิดา  บำรุงอินทร์ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิวัติสมบัติเจริญ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกันยารัตน์  เจริญพร โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพิชานันท์  พรมมา โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกรรวี  ทองยิ่ง โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงสุภัสร  ทองหนูเกตุ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนแพร โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอริสา  เสมาฉิม โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอาพาวรินทร์  โพธิ์เตี้ย โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  บำรุงจีน โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปุณนภัทร  นุ่มมีศรี โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพรนภัส  มาแพร โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีอำภัย โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงทิพธิดา  เหี่ยวเกิด โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสมัชญา  มั่นกิจ โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงจิราภรณ์  เงินไกร โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงวชิรินทรา  เดชวนิชกุล โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงสายรุ้ง  ทัศน์พลอย โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงนันทิยา  สุระจิตร โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายพนธกร  ชำนาญ โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายตะวัน  สีเมือง โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุระจิตร โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศิริวิภา  สุขอร่าม โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนทัต  ธรรมวงค์ โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายชิเอมมีเรียเฮรี่  เลขะวัฒนะ โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายปฏิภาณ  สีนวล โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเพชรลดา  จุลเสถียร โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.6 วิทย์ประถม