รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอติเทพ  คงห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายเฉลิมลาภ  ชักนำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณภัทร  วีระประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสลินทิพย์  ทรัพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐพล  กลั่นกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายศิวกร  คันธมาลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองถนอม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัชราภา  นาคมา่ตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธนชาต  กำนันไท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศุภิกา  ฉันทอภิชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงประภัสสร  จันทรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐนันทพล  ธาสุกรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายศุภกิตติ์  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสิริกัญญา  เลือดภูเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายเอกพัฒน์  บูรณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายประเสริฐ  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภากร  ขันลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงมนัสชนก  กล้าถิ่นภู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุพิขญา  สงัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภัทรกฤต  พึลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายโชคชัย  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายวรรณชัย  พุดกลัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภกาวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปภัสรา  มินทมอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนพนธ์  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายอดิสร  สีดำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายศาสตรา  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายญาณพัฒน์  อภัยภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐินันท์  อ่อนอุทัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชัญญานุช  สวนสลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุภัสสรา  อภัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณิชารีย์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายทฤษฎี  ศรลัมภ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายจิรายุ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายคณาธิป  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภคนันท์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุดารัตน์  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรรณวิษา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวิชญาดา  สุขกรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วแกมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายทวีศักดิ์  ยอดปั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอภิชาติ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กนกไชย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายภาณุวัฒน์  สังสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเตชิต  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสายสมร  พนะที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายเอกลักษณ์  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพีรพัฒน์  ผลสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเกวลิน  สีโห่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอติคุณ  ภู่พวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพรภวิษย์  ไม้สน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายคุณชายพลู  ปานพิลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพศกร  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปัญญา  คชสีห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปิยังกูร  เสวขุนทด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเรืองศักดิ์  ราศรีเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชนะกันต์  บัวพัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธวัช  จินตนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุ่นสมัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงญาณิศา  มูลหา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสิริญญา  สุพบุตร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปนวรรณ  วังกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนวพร  ทัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศุจีรา  ดวงทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายผานาย  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศรัณย์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปารินทร์  ธีรา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธีรภัทร  ชลาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวชิรญาณ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิดาภา  สายทองทวี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุภชา  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอินทุอร  สีดำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวีรชิต  นาคเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธันวา  เงินบำรุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนพัฒ  สนตาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวริยา  พาผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สงัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกมลทิพย์  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิติชัย  รักษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศิวัช  บัวนารถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐพล  กำนนท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภานุกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพรรณิตา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณชดล  สนธิกัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐญา  แซ่เก่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวริษา  โฉมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสหกรณ์  จันทพาช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศุภกร  เรืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภาณุวิชญ์  ขุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพัชรษฎาธรณ์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเทิดศักดิ์  คันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุธิมา  มิลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงแพรวา  รักรัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวธูสิริ  แสงขาน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นกสิกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชลธิชา  เกณเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรวินันท์  สิทธิไกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอณัฐวาสา  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฉัตรพร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิวพร  ภู่เกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พะวา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิรภัทร์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันผ่อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภัทรวดี  ผกามาลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธัญวรรณ  เจียมจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงฐิยดา  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภิชญาภา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพีรดา  พิมพ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปารณัฐ  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพุธิตา  แจ้งเจน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐริกา  ใบวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงมินทร์ทิตา  นาก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเยาวพักตร์  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญาดา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวรเมธ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐวุฒ  ว่องถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอัษฎาวุธ  กาจธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชยุต  หมื่นจบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกวีวุฒิ  เกษมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไพรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวิชัย  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายคมชาญ  ธินกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีเพ่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกนกอร  คำแถง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงรพิชญา  เอกระ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงไหมแก้ว  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิเศษเขตร์การณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนกภัทร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภาสินี  มวลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปัญญาพร  ชลาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงมนิดา  จุลมุสิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศุภสุตา  วิบูลย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศศิภา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสโรชา  พระสิทธิ์เขตกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกันติชา  รักประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนพฤธ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพลกฤต  เนียรพาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูมิพัฒน์  วาทองกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปฏิภัทร  กสิธิกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายโกเมศ  ผลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสหรัฐ  เรืองวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศิริชัย  มากยัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายศิวะ  เจริญรส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศิลายุ  ทัดเสือ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนัช  หลวงถนนเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชาลิสา  ทองเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมณฑิรา  เสือทุเรียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอมลพรรณ  ดวงดาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนวพร  โตป่าเตย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชลดา  สายพยุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกาญจนา  คำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทราพร  พยัคฆวิเชียร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชลธิชา  ชาญถิ่นดง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศุภมาศ  เศรษฐีธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณิชานันท์  ประมูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวุฒิชัย  สุรินทร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญหาพาส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอนาวิน  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสิรธีร์  ตาบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอภิรักษ์  ภู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงกล้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสิริภูมิ  รอดยี่หก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพรภวิษย์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชินวัตร  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภากร  เพ็ญเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธันยพร  สุดโสม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุวรรณา  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐภัทร  วงษ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอรอุมา  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิรุณธิดา  อัมเรศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุนิสา  ประจงสุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปริยานุช  เสือคำราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้นขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐภรณ์  กนกไชย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนเรนทร  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจักรี  ถิระการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐภัทร  บุญตา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเจษฎา  ทะวีเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวิริญา  ผลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอภัสรา  ใจแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนันทิตา  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุวิมล  ควรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชนาธินาถ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอภิญญา  จุลทะศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองมูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เดชพล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเปรมยุดา  แสนศึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนิติภูมิ  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนพิสิษฐ์  จงกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระงับจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิชชาพร  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายทักษิณ  ชินวงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายยศพล  บูรภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพีรณัฐ  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปุณธนัย  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนันทิพร  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรสิตา  รอดวิหก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพราว  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมรงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธนวุฒิ  โอ้ทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายก้องภพ  ภูศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงไปรยา  กิมน้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสุกัญญา  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายธนวัฒน์  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายพุทธิกวิน  อยู่เหย้า โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงภคอร  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายณภัฏ  ดิษฐ์ลาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายอภิเมธินทร์  สินวิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายอัครภูมิ  อัคนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสาวิตรี  สาหยุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเลห์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพัขรินทร์  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายปฏิภาณ  เฮงทับทิม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจีรนันท์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอธิชา  เคล้าเครือ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายเจษฎา  โตทับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายปฏิพัทธิ์  เฟื่องน้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายอธิป  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกิรติกา  หนูโต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวริศรา  หนูโต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงธนิสร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองขุนทศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสิริญญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพรนภา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกัญญณัท  สนิทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงศิริกานต์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณมลวรรณ  คชพรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอัจจิมา  นิลกำจร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจินตนา  แก้วสาสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายฐาปกรณ์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจุฑามาศ  ก่ำฉวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิชัยชม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงญานภัทร  สิทธิไกร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอภิชญา  บุณปาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพิชญา  เรืองขำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพิชญา  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายฐากูล  อินทร์แพง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายวันชนะ  พุกกะษา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายนครินทร์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายธนพัฒน์  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัฐณฺชา  ชาติบุตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกชนันท์  พุ่มเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งพิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลั่นหุ่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายธนากร  ดินทร์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกฤษฏพงศ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนกฤต  ผ่านแผ้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนากร  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภานุเดช  กุวะลัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเสาวลักษมี  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอมลภา  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิง๊ณัฐการ์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสุทธิพงษ์  เกษตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวรรณา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายนวพล  ผลมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัชพัชร์  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนนทกร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชญานุตน์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธีรภัทร  นิลเกษม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพีรพล  ละสะศรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกไม้เพลิง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภูริช  โพธิ์เอน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญดล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐสิกา  ม่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายตะวัน  นักธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนิธิภูมิ  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายนพคุณ  รอดสัมฤธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภกร  สอนเข็ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายทินกร  วังศรีราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายยุทธนา  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภูมรพี  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเอกภาวิน  ผลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายนนทนันท์  สอนเขียว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายจิรา  ครามวิชิตกุล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปฐมพร  วงษ์วิกย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกฤตษณพล  กะทา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศักดินนท์  เสือถ่าย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปุณณภพ  ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนรัตศราณ์  จันทะโสตค์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐริกานต์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศิรประภา  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนวพรรษ  ใจวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกรวรรณ  ผาสุขศาสนตร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฐิติกาญน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีรดนย์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภาณุเดช  สามัตถิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกิตติ  กิตติยะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเขษมศักดิ์  ปัทมาลับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวรรณมงคล  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอภิวิชญ์  ห่านวิไล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศศิกานต์  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจิรพันธ์  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายบัญญวัต  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนภูมิ  จับเกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศุภกร  ทองมีสุขสันติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกันต์กวี  ศรีพุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกิตติยา  คงกรุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชาดา  วราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอภิญญา  ดาวพลอย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศิริรักษ์  เขตขาม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษณพงษ์  ขวัญศิริสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพดาราม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกชพร  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจอมสุรางค์  เชื้อหนองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงบุษกร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอภัสรา  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจิรโชติ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชัชวาล  ทัพหนุน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวรรริสา  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสุริยเดช  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงชลดา  ศรีมาศ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเสมา โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงมีนา  แตงทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายสรวิทย์  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายอธิชาติ  บูระภาพ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงฟ้าใส  จอนสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวรโชติ  ติครบุรี โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายสิงหา  ดวงเกตุ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายการันตรี  เดชพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กานัง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงภัคสุภัสส์  พรมอุทัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายธีรภัทร  มั่นกสิกร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายชานนท์  ขำกระแส โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงสุวีรยา  ประพัตสร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายปัทรพล  สุทธิ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงศุภสุตา  เสมอราช โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพชัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสาธิณี  เขตรกรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงชาลิสา  ไชยกุล โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงวิมลรัตน์  รุ่งเกษตร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมพิจิตร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายเรวัต  ทองศรี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสโรชา  เทาทา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เหล่ารอด โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์รักษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมภักดี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไวแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายเจนภพการัณต์  อินทร์จันดา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญญะถิน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนัยภัค  คำพันธ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวริษฐา  แก้วศรี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองเขียว โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใบโพธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายภูริภัทร  สุทธิ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงณิชกุล  กล้าการขาย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุตเวช โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายธนาวัฒญ์  ยุทยา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงชาคริยา  รอดมา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  นิลเกษม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คล้ายสมาน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วคูณ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอรกช  ปรารมย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงชนาภา  นวลพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอัมภิกา  โถทัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐธีรพงษ์  สนธิกัน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทพาต โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเจษฎากร  แขนสูงเนิน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายวรันธร  เอี่ยมครอง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรรณษา  ออมให้ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฉันทพิชญา  หุนนารา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงยุพาดา  ทิพย์แสง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอธิบดี  กุลนาพันธุ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงรัศมี  คำแพง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายนิธิภาคย์  ศิริโสภณ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอริศรา  อยู่สิน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ปลัดสังข์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวริสา  สุวพร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวชิราภรณ์  การะแสง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงมูลติ  เดชพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจิรัญญา  ปากะตัง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอนาวิล  อนันตวงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุนโอ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนภัทร  แก้วเพชร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพีรพร  โอสถ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายทรงพล  สุขสถิต โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณบาง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายศุภากร  แย้มสุข โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สอนเต็ม โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงอัญชพร  พรมโสภา โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีแดน โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูศรี โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายศิรวิชญ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงรักษ์ศิริ  ลุ่มใหม่ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายพุฒิพงค์  นุ่มน้อย โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนวรัตน์  คงศักดิ์เจริญ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวรินทร์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายโกสินทร์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพัทธดนย์  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายศิรชัย  ใจปินตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายอนุรักษ์  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนราวิชญ์  เชยจันทร์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายอัมรินทร์  แย้มยิ้ม โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายธาดา  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายพงค์ศิริ  รัตนอาภรณ์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายภูมิภัทร  ลานกิ่ง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายวินทกร  โคกเกษม โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายสิรภพ  โฉมศรี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงรมิตา  ทองไทย โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงอรัญรักษ์  ลานกิ่ง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีสระน้อย โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายรชฏ  สิงห์ขาว โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายฐิติกร  สกุลวัลลภ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายธีรภัทร์  บุตรเกษม โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายอภิรักษ์  พรมฉิมพลี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายพีรภัทร  คำเสียง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายธนากร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนยสูงเนิน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงรัตน์ธิกาญ  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
551 นางสาวอาจารีย์  เงินโคกกรวด โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวพรชิตา  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวเจนจิรา  งิมขุนทด โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวสิริกัญญา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสรัญญา  มุ่งดี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายวรวุฒิ  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายวีระชัย  ดอกสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนอุบล โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายสาธิต  ศรีบัวระบาล โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวันวิสา  ไผสระน้อย โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธัง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายสันติ  โสนนอก โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายวิศวะ  เทพันดุง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่างสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงเจนจิรา  คำประกอบ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธันท์ชนก  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงรังสิมา  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสกาวใจ  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศุภวัฒน์  จุลเกษม โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศิวกร  เอี่ยมดี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวิภาดา  เคลือกระโทก โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกนกพร  ผุดพรมราช โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยฮะนิตย์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกชวรรณ  ช่วยงาน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงประกายดาว  คีรีรักษ์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชญาพา  เอี่ยมดี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจอมขวัญ  นันทะบุญ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอัญญาณีย์  คล้ายป้อม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงขวัญจิรา  แช่มบำรุง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงวันเพ็ญ  จักรแก้ว โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายเมธา  กลิ่นพยอม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงชุติภา  บุญมา โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนภารัตน์  จันทร์คีรี โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนันทพร  กะรัมย์ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงมาลาศรี  เพ็ชรไทย โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวสุกัญญา  ยิ่งคิด โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวนัสดิการ  โกมล โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวทักษิณา  เข็มเงิน โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสุภัชชา  ชื่นสว่าง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัทรธิดา  วรรณทึก โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิชญาภา  สรศิลป์ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนพงศ์  ประทุมวง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงจิราภรณ์  จบศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงพรไพลิน  วิณารัตน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิลาคูณ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ป้อมยุคล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงรัตนพร  สืบเผ่า โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงสุภัสชา  คงเพิ่มวงค์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายจารุเดช  เครือสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองแพง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  เกิดศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงธันต์ชนก  จันทร์ชื่นจิต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายธนพัฒน์  โกษฐา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายธานนท์  ไกรพรมราช โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณัฐวดี  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงมินธิตา  พลายงาม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายรัชนนท์  ทองบุญเพียร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายกิตติพศ  ช้างป่าดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายธราเทพ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายอภิญญา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงไหมฟ้า  แจ้งจีน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใจอินทร์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายนิติธร  กันทิม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงลักขณา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงแพรวา  เพชรภู่ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายสุรเชษย์  เรืองโหรา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงญาดา  นาคคำแหง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพัชริน  เสาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายคมสัน  กันแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนัฐพงศ์  แตะยา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอัศนัย  ภิรมย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชนาภา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงรัตนพร  ว่องวิการ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกมลวรรณ  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงราชาวดี  พิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกุลจิรา  ฤกษ์อุดม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงญาณิศา  วันต่วน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงถิรดา  กฤษณำพก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พุ่มลัดดา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายปริญญา  ทานสละ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงมุฑิตา  พรมรุกขชาติ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงฐิติพร  ใจเรือน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชื้อเขตรกิจ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอมลมณี  พงษ์มา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนากร  วงษ์ประทุม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุตรพา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณญดา  คัมภิรานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธนัชวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนันทิยา  ภาคแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปทิตตา  มหาพัฒนกร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอารยา  หมวดปั้น โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณิชญา  บุญนุ่ม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสีดา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงทักษพร  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายอนุภัทร  โสเพ็ง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอริสา  บัวงาม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายนนทกานต์  ม่วงสังข์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายปานวัตร  ยิ้มชื่น โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายธนากร  เกตุทนงค์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายเกศศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวกัลยาณี  จันทร์นุ่ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวมาก โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวอักษร  ภู่สิงห์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงจิราภรณ์  วิชัย โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวภัสสร  น้อยจับ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายเจษฎา  สารจิตร์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายนิธิวัฒน์  ฤทธิ์มหันต์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวจิรภัทร์  ดีแย้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เจริญขำ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายพีรพงษ์  หงิมดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายวชิระ  คุ้มยิ้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงญาโนทัย  วงษ์พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เบ๊ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพิยมล  เสนัง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสุมาลี  ทองทิพย์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพรรพี  ทองอร่าม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายสุเมธ  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายปิยะเดช  ชาติบุตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายศักรินทร์  หินหาดหงษ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายธีรพงศ์  เจริญขำ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธีรภัทร์  พรมภักดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายจักรรินทร์  พงปลัด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักชา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายนิติภูมิ  ขุนทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวีระพล  แก้วสุข โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงฉันท์ชนก  พิกุลทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมานมิตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงแพรวา  โฉมอัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงเมธาวี  มีศรี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิตราภรณ์  อ้นเพียร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายจักรพงษ์  รายสูงเนิน โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอภิชญา  ชาญชาริกิจ โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอรอุสา  สุขจิตต์ โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายอรรณพ  แสวงสุข โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงเยาวเรศ  เจริญโพธิ์ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ดาด โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสีมา โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงอธิษฐาน  สิงทอง โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายอภิชาติ  คำอิ่ม โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงอาทิตยา  เชื้อกสิการ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงอรวรรณ  อยู่จุ่ย โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงเกศกนก  พวงบุบผา โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงนวรัตน์  เพ็ชรวานิล โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงเกตุสิรินทร์  หล้ายอด โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงณัฐริกา  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงน้ำหวาน  ฟักอ่อน โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสายปัญญา  พร้อมพ่วง โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงผาติรัตน์  ทั่งถิระวรเวทย์ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงจิดาภา  ขุนพรมจัด โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงรัตนา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสุรัชยา  เกษกำจร โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงพรพิมล  สืบมี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายเศรษฐวิทย์  บำรุงขันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงภูริชญา  ปุมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงธนภรณ์  ศานต์วีรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนิตยา  อัตชู โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายวรรณรัตน์  น้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทแสน โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชุตินันท์  สืบมี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายจิรพัฒน์  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายตะวัน  จันทรา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายเศรษฐพงษ์  สีสัย โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนฤมล  ซิมโพธิ์คลัง โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาศิริ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภัทรพน  ศิริวรปรีชา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายฐิติพันธ์  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงช่อกนก  สีม่วง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฐนิช  เครือแจ้ง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีวงค์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงณัฐทิตา  คล่องการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายชินกร  เขียนเป้า โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงวรัชยา  เจนเขตกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขหอม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายอนุศิษฏ์  ผดุง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายชยานันต์  สุ่มประดิษ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกัลญาณี  แพงจิกรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณัฐภัทร  ขรศรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีดานุช โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกันยา  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิลึก โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายคมสัน  เหลือผล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปริฉัตร  ยอดนิล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายศภุกิจ  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดเกิด โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพีรภัทร์  บุตรสาร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจศีล โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุจิตร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงณัฐณิชา  กสิกร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายหัสพล  เหล่าพวงศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายภาณุวัฒน์  ขุนพลกะวาท โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกนกพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงบุษยมาส  ม่วงสุข โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพัชรพงษ์  สาคร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงชนาภา  มากมูล โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงประภัสรา  ตราศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงรพีพร  สนทะนา โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอิศวะ  สมเฉียงใต้ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตะนาขาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงลลิตา  เกณฑ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงสิรีธร  พรมโต โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงกฤติมา  นุ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายณัฐกร  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายสุกสะอาด  ตุ้มน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายพีรพัฒน์์  ลาไป โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงนิรากร  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงอาทิตยา  สุวพร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายธนวัตร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงอชิรญา  แตรมาก โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงปวริศา  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงศศิธร  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์เวิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายภาคภูมิ  นามลี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนเต็ม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงเกวลิน  แสนธรรมพล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงจิราภา  มูลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงน้ำหวาน  ตอนสี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงญดาพร  อ่อนโสม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายพงศกร  กองสีผิว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายคามิน  สอเห็ม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงปัทมพร  สิงห์วิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงญาณีซ่า  โวโลดิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลอยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงสุกัญญาพร  เครือภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวรัชยา  จันทรประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สระทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปัญญาพร  หิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นจิตร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกัลยา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายชลิต  หมื่อกา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงเปรมิกา  พลพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสุนิสา  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ศรีดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพิชญาภา  เลแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเจษฎา  แสงพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพิชญานิน  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงมณีรัตน์  ครคง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพุทธรักษา  นิลสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายสุปัญญา  นาอุดม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงจันทการต์  ชาริดา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอริตา  เวียงแก โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอารยา  อุ้ยเหง่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพัชรา  ผางดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นนทคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนิภาพร  ยาวเต่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายปรัชญา  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสุจิตรา  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายวิรัตน์  พุฒปราง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายกิตติศักดิ์  อิงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายอรรถนนท์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพัชริสา  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงมนัญชยา  สนามเขต โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงชญานิศ  เกษพ่วง โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงอาภาพร  เทือกศิริ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นามี โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายศิลานนท์  นาคเสือ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชาตินะธุ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายณัฐศักดิ์  ชาตินะธุ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายพรรษา  อยู่เย็น โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายวิพล  ขำทับ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายชิษณุพงษ์  เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายปราเมศ  เปรมจิตร โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภัทรพล  อรุน โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงวริศรา  ทับทอง โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายชยากร  อำพิน โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายลิขิต  สัตย์ชาพงษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายนิวัฒน์  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายวัชรพงศ์  พลประสิทธ์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธวัชชัย  กลิ่นบานชื่น โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชนาภา  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงบุพกร  อรุณ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงชฏาพร  เขม้นกิจ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงธัญสินี  โชระเวก โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงเกวลิน  ดูยอดรัมย์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายชนะพล  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพัสกร  พัดสาริกิจ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอดิศร  อุดมสารี โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายนฤดล  บัวผา โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายธนวัฒน์  นาคพันธิ์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายณัฐพล  พลหนุ่ย โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับทอง โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงสุภัสสรา  ส้มอ่ำ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  เก่งเกตุ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงวรรณษา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายพิพัฒน์  อบสิน โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายสุขสันต์  บุญทอง โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปภาพินท์  รัตนตั้งมณี โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงกลมวรรณ  บุตรสันต์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงมลฤดี  มาลัย โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายรัชชานนท์  อินตา โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายภูริภัทร  ประเชิญ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญอินทร์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงสาวิตรี  จอมมาลา โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพรลภัส  กุลงวงษ์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงญณิศา  พูนศิริ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงนงนภัส  เมืองสวรรค์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชนาภา  ยงไธสง โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพนิดา  อินตา โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายสมปรัชญ์  จุลมุสิก โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภูรินท์  วงษ์สว่าง โรงเรียนบ้านปางสุด 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงเปรมมิกา  ศรีปั้นพริ้ง โรงเรียนบ้านปางสุด 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายปกรณ์ธิษณ์  ชาวลุ่มบัว โรงเรียนบ้านปางสุด 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายธันวา  สระหงษ์ทอง โรงเรียนบ้านปางสุด 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วม่วง โรงเรียนบ้านปางสุด 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงวิภา  น้อยพรม โรงเรียนบ้านปางสุด 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงกุสาวดี  จันทร์อุปลี โรงเรียนบ้านปางสุด 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงมัตสยา  บุญนิตย์ โรงเรียนบ้านปางสุด 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงนลพรรณ  อำพันทอง โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมมา โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายนนทพัทธ์  วงษ์สว่าง โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุพพพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวิชชุดา  พรมอุทัย โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงหทัยภัทร  บางเอี่ยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาศักดิ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงนงนภัส  บุญชู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายปฏิพัทธ์  อบรม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายณัฐนน  อินปนาม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มัชฉิม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสุฑารัตน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายสราวุฒิ  เกตุเทียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอรพรรณ  หาญพัฒนภูมิ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายบุญเขต  ฉลาดแย้ม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายลภัสยศ  บุญส่ง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงธารทิพย์  เสงี่ยมแก้ว โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงอภิชญา  เชิดสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงปริญญารัตน์  สุวรรณทอง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายศุภวัฒน์  งามสง่า โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายฆฑาวุฒิ  สอนคราม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายประชารักษ์  แก้วมะลัง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอาภัสรา  อุตะมะ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพบาง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธวัลรัตน์  น้อยเมือง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงปริณดา  เรียนเจริญ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอภิชญา  ผาดี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนันทวรรณ  ใจเมตตา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันดี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธนนันท์  จิตสุข โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงลักษสุภา  เหล็งไทย โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายจิรพัฒน์  คำแพงตา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงแพรวทอง  โชคคุณ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศศิภา  นามปัญญา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพัณณิตา  ราชบุตร โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธราเทพ  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิยาน โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกนกพร  เหล่าจันอัน โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สอนคราม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม