รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เสรีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธนภณ  จันทวิสัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายอัคคเดช  พงษ์ภะเดิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนราธิป  กรณีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายสรวิศ  ขุโนภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายอัฑฒกร  ทำบุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกชธนณัฏฐ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรภัทร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภกร  ชวนะรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายหัฏฐกร  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายอชิรวิทย์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพิรชัช  รอดเขียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายวรภัทร  อภิชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายฐกฤต  เหล่าสบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายอชิตพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายศุภกฤต  ไตรคุ้มดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายไกรสิทธิ  ทองพายัพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกิตติภพ  เชิงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ห่านรุ่งชโรทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายศักรนันทน์  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนบดี  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายสิรภัทร  หูกวาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณพจพงศ์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายคุณากร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภคพร  เยี่ยมประภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายกรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนภสร  ก้อนจันเทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสืออย่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธัญสุดา  ชาญนารถ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรรณวนา  บุญเพียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงไปรยา  แย้มแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวิชยา  สามล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิรินดา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกรกช  ไทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชาลิสา  สกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอัจฉริยา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนกฤต  เมณฑ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรเดช  ธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพงษ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอุรวี  เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธัญกร  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นพัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายปัณณวัฒน์  มงคลรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวรธณัฐ  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายรัชชานนท์  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณฐกร  อ่อนละม้าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายธนโชติ  วิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายศิริภาณุ  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายสิรภพ  สารีกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายคมสัน  คล่ำเงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายวศิน  เจียมมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธรรมิตาว์  มานพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิธุณิศรา  คงสูน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชฎาพร  ครุฑธะกะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรัญญา  เปียร์ปิยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชญาภา  เล็กประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงไอรดา  ชาวปลายนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณฐวรรณ  รักษ์จำรูญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกมลศตพร  พิมทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภูมิม์ปัญญา  รุ่งนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายรัชชานนท์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายนนทนพงศ์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายรัฐศิลป์  พาณิชธัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายเดชาธร  บุญทองนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์โนพูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนวพรรษ  ยมสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายนิธิพัฒน์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายนนทนพงศ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายชนาสิน  พันธ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายทญากร  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธีธัช  โง้วศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายไจรายุ  โพธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายจตุรเทพ  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายคณาธิป  อินทร์ยังดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายปัณณวรรธ  พานทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายสิทธา  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธนกฤต  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนิธิกร  ขันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวิญญู  คงนิสัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายจตุรคุณ  กลัดสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธิญาพร  ยอดเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงโยษิตา  มณีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอนัญญา  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิชยา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชนากานต์  แป๊ะเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพัชริดา  ดีนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  มูลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณิชากร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศศิกัญญา  สุขหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวรพิชชา  ชาติพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวิชญา  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธนัช  จินา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายนราวิชญ์  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายขอบเขต  บุตโยธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายกฤติธี  อยู่งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายกวีภพ  นิธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายอรรถพันธ์  บูรณะหิรัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิยดา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชนิกานต์  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุกัญชพร  ศรีผง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจันทกานต์  สิทธิเถกิงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชมพูนุช  ทรงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพีรพัฒน์  อธิวัฒน์ธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐนิธิภัทร  สอนพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายกฤษกร  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายชิษณุพงศ์  โตเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายทักษ์ดนัย  พันสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายเมธัส  สีดาวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงชนิษฐิมาศ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงรวิสรา  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงดวงกมล  รอดเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงญาตาวีร์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงเตชินี  พันธ์เทียม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอัฐฐ์ธิพัล  เต๊ะอุ่ย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงศศินิภา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายพิสิฐพล  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงรพีพร  จำปีเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิชชาพร  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จริยตันติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์วราห์  รัตนะวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายภาวัช  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายบุญฤทธิ์  วงค์กลม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายอินทัช  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายภัทรธร  เขตอนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายณัฐพล  ขัติลาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายสิรภัทร  อึ้งซิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงศริญญา  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอสภัสรา  ทองเชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงแพรวา  เมธาภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณัฐวิกาญจ์  โสภากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายพุทธิพงศ์  พึ่งครุธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายเอธัศ  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายวานิช  วณิชาภิชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายณัฐวรรธน์  เกิดปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายบวรวิทย์  นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายภัทรกร  แถมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายวัฒนเกียรติ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายวสันต์  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงธัญจิร่า  เมณฑ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงดรัลรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุทัตตา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกัลย์รัตน์  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธัญพิชชา  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธไนศวรรย์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายธนภณ  วัฒนาธร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายณภัทร  พิพัฒนโภคา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายชลันธร  แย้มจันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณภัทรสร  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิชชาพร  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกันติชา  วาศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธนภร  ฮั่นต้นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพิญาดา  สิทธิชนาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสิริพัดชา  ศรีมหรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพ็ชร์สินเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปฐมพร  สุริยกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายวรเมธ  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายปุณยวีร์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพราวพิชชา  จันทะฆาฎ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงบุญญิตา  นาคประเสริฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกัญญาธนณัฏฐ์  นิลฟัก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปฐมพร  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงฐิติภัค  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายกิตติวินท์  พร้อมแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธัญญรัศม์  แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ปานมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงชรัญญา  ฤกษ์สำเร็จ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายกฤษฎา  ทองคำอ้น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงภคพร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายธีร์ปพน  วัฒนนาวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงฐิติศนันท์  เหล่าเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายภาคิน  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายรัชกรศักดิ์  ภัทรภาดาธนัยสิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสิริญาภรณ์์  การันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายเชาว์วัฒน์  พันธ์พรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุพิชชา  แหนบทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณิชนันทน์  ต่ายน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงทิชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชณากาญท์  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภัชร์สิตา  ฉัตรชัยรัตน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายภคนันท์  นนทะโย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายเขตโสภณ  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายศุภกร  มีเหมือน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายอัครพงษ์  ชาญเชาว์วรรธน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายจุมพล  ทองแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายพชรพล  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายกิตติเดช  บุญผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงแพรวา  เกษวิริยะการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกฤษณา  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายรักการ  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกิตติยา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสิทธินนท์  สมบูญโภชน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงฟ้าใส  ส้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนภสร  มีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพัฒนโภคา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายนิติกร  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายนพจิตร  จาดสอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายศรัณย์  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายรวิฐ  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์เผิบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงคณิตา  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงวิชชุพรรณ  ระลึกมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วณิชชัยสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงประภัสสร  สัตยกุลฑล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายวัชรพงษ์  มากมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงภัทราพร  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุรางคนา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงรุจรดา  เลาสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุ้มปรีดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายพงศกรณ์  กลั่นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธาวิน  ศิริสมบูรณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิราวรรณ  ฉัตรปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพีรณัฐ  ญาณสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐวรรธน์  เกษนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายคณพศ  คชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอัศวิน  คงป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอินคา  นครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพงษ์เดช  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชวกร  วงษ์สาคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายเตชินท์  หมื่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภาณุมาศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเศรษฐ์ชวิณค์  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพชร  แซ่ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธารวรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรวิสรา  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอกอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชินาภา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนัชฎาพร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงมนิษา  กองวิชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงแพรไพลิน  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิริกมลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเลื่อมภัสสร  แหยมพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวรัทยา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวริศษา  ศิริเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณภัทปภา  เจริญชนิกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชกานต์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธนัญชนก  ทุเรียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณภัทร  วิริยจารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงมธุมาภา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศรันย์พร  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายเอกลักษณ์  เทือกเถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธัญชนก  กมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวงศกร  เกตุกำจร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายน้ำเหนือ  ิอินต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณฐวรรณ  จันทรวรชาต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธนิฐญา  ทับเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐฎากมล  ยี่เทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงประภัสสร  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฉิมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายจิรภัทร  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสุภนัย  เนียมนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวัชรวิศว์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนันทพงศ์  เข็ญคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายปุณณภพ  สระเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพีรรณ  เสืออิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศิริพงศ์  ทิจะยัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอริยะ  อุตมกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกิตติกวิน  เพ่งผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงทิวาภรณ์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศุภิสรา  กระบวนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงบุรัสกร  ตู๋ปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอุษณีย์  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอรรถพร  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายจิณณพัต  แก้วนาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรัดชภรณ์  ป้อมป้อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกิตติกวิน  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปรเมศร์  พันธ์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศุภณัฐ์  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวชิรวิทย์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอัครวัฒน์  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภูมิภัช  ชาวมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายรัชพล  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนนทพัทธ์  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปริพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐวิชช์  ภัทรพิสิทธิ์พร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปานชีวา  จันกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เทพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงลิณลดา  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ลือเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปัณยตา  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภุศธิฎา  กอมขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัสราวรรณ์  นิมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสกาวเดือน  ฤดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปภัสธนันท์  ศิริรัตน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสรชา  ประจงไสย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปัญชภา  เรืองอภิโชติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพรอุมา  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปาลินี  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธนวรรณ  สุภาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพัชราภา  กาละศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนากร  ทองแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายบวรทัต  เอี่ยมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปาลิดา  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนลินรัตน์  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงภัทรภร  ฉวีไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนภัทร  เจริญศิลปคูณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอคิร์ราฐ์  ภูบัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศรัณย์รัฏ  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายจิรภัทร  สร้อยจำปา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวริษฐา  พันธุมาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปาณิตา  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สุคันธมาลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐนันท์  สีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวรัชญาน์  ลื้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิชชา  คงเงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอธิศา  คำสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐธนพร  เตอะวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แนบบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิชญาภา  กำเนิดชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณิชชาอร  เทศกาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐฐสิทธิ์  ฏิระวณิชย์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพีระพงศ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภัทรพล  ปกเกษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสุวิชชา  ดาวเดือน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายบุญ  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธรรมาวิทย์  ระลึกมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกัญชลิกา  หุ่นลำพู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณิชาภัทร  บ้วนหลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสุธีมนต์  จันทร์ดวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธรรญ์วษา  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปุณยนุช  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณภัทร  ธีระชีพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  กันฒะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายฐิติกร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนนทกร  จันทรศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธิติ  แก้วประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุทินา  หงษาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพณา  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสิรวิชญ์  โล่ห์ทวีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอมรพิพัตส์  คุ้มปริยัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงมากาเร็ต  มิทเชลไวท์ฟอร์ด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศิวาพร  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายศิวกร  สินยอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูริณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกฤติน  ทองยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุทธิสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชาลิสา  อุลลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเณศรา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเปมิกา  บุญทะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปุณณวิชญ์  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายกัญจน์  เพ็งพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนาธิป  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปฐพี  หวังสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีร์ธวัช  วงศ์เกดไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวสุ  ศรีจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกานต์พิชญพัฒน์  ฟักสนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สนธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศิวกร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงแทนดาว  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรฐา  พรมพฤษ์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายวรปรัชญ์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐภพ  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนนทพัทธ์  หรั่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกณิศนันท์  สุภาผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอารียา  จันทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธันชนก  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงขจรพร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปพิชญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวชิรสิทธิ์  เสถียรพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญญาพร  ตั้งโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โพธิ์เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงเปี่ยมสิริ  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปภาดา  พิมพ์มหาศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายเกษมศักดิ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปรวีร์  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสถิตคุณ  อุทัยมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปณตพร  เพ็ชรเสมียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธนพลพัฒนโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณฐพงศ์  เปี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนวพรรษ  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนกฤต  ไล้ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพงศพัศ  กลั่นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปุณณภพ  คล้ายปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนนันท์  สุทธวิรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายทักษ์ดนัย  กลัดปรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอลิสา  โสตธิมัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเบญจพร  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทร์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชนกนันท์  รักษากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงบุษญารัตน์  พ่วงชัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวริศรา  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐนันทภัทร์  เตห่าน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเบญจพร  ชุ่มรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภัทรภร  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงลภัสรดา  ลือเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มิสซารี่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงยมนธ์ศิฎาข์  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนภัสสร  พร้อมไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธนัตติยา  วจีสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอนัญพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธฤษณุ  ดิษสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปิยวัตน์  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภูริวัฒน์  เปลื่ยนพัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธรรมธัช  คุ้มเขตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภัทรพล  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายบวรนันท์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกิตติธัช  จิวะชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนวรรธน์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอัญชลิกา  องค์วิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุนทรินทร์  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณภัทร  อุปนุตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพรปวีณ์  อัศวสกุลศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณรญา  ศิโรทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฏฐินี  แสงพิทูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปกิตตา  พิทักษ์ทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวรกาญจน์  นางาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิมปภัชอร  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธนกฤต  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายชัชชพล  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอรรจกร  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพาณิช  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชาญวุฒิ  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพรรษกร  จ้อยโทน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ดิถีทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพลอยนภัส  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เพ็ชรกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงชวัลรัตน์  วิเศษทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกมนียา  ขวัญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงญณิศา  ไชยโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปรียาพัศ  ฤทธิ์ลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัส  ทัตธนแสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอาชัญ  หน่อศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปรียานุช  อ้นแก้วมณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัชชา  ลีละวัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณพิชญญ์  พุกซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภูมิรพี  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายทองภัทร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐภัทร  รุ่งเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสิรินทรา  อึ้งชิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปัณณพร  วัฒนนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกุญช์ชญา  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงหทัย  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายตาณ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวรพงศ์  ยิ่งยงเมธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณัฐพล  พ่วงแพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายจิรพงค์  จุ้ยนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอนิรุทธ์  องค์อานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสิรภพ  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธีร์  กนิษฐสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปัณณวิชญ์  ม่วงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกฤตัชญ์  ทองยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรมมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  อภิธนพรไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปภังกร  อุปภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงทิชา  รอดศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกมลชนก  ธระสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชนกชนม์  รุ่งเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนฤภร  วรรณฉวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชลิญา  ชื่นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงเกรส  อารยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพัชรากร  มณีล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนดล  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกันตภูมิ  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายเตชิตดนัย  วรชินา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายปฏิภาณ  หมวกแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจิรัชญา  ยาวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปุณญาพร  จันทร์สุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพีรภัทร  รัตนวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีรวีร์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชารีน  สังข์ขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงนคริดา  ลิมประไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงสุพรรณษา  เกิดปาน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงทานตะวัน  ลายมืองาม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงจารวี  โพธิ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณฑาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงชลธิชา  พิมมะสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงชลลดา  สุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงนิชนันท์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงธีมาพร  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงชนิดาภา  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงมัญชุพร  พรมนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงดวงกมล  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงชนิดา  คงคะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายอันดามัน  สีแตง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายวรายุทธ  มงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายเจษฎา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายชลัมพล  มาศสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
668 นายพรชัย  ศรีนางใย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงเกศรา  ทองแบน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพิษณุรักษ์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวเมย์  คาร โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมตระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายพัชรพร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายวรวิทย์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงชุติณันต์  หาญวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายตนุภัทร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายอิศเรศ  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายชนกันต์  มีเสือทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายนวัช  ธนกิติธรรม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงอิสริยา  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ฐิติกุลจรัสชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงโซเนียร์  ธนาอนวัช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงฉญาพันธ์  เจริญผ่อง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงฮานน่า วาสนา  แม็ทธิวส์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายธนศักดิ์  อิทธิพจน์โภคิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายณัฏฐ์  เส็งแดง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายวชิรวิทย์  ประสิทธิ์เกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายพงษ์พีพัฒน์  ทาโยธี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายพชระ  ทัศนีย์ประภากร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นายฐิติพล  พุ่มศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายจุลจักร  ปรางค์ทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาววชิราพร  เเรงกสิกร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวจีรวรรณ  จิตต์ประสงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายมกราคม  เนตรทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรียะมาตร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวณัฐวรรณ  เทศกาล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายภูริภัธ  พิมพยอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทัพวัฒน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาววิชนาถ  ลุนอุบล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงเเพรวา  หว่างตระกูล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายศุภกิตติ์  ในผลดี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายธนภัสสร์  มูลแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภูตะวัน  ชาตาคม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพัชริญา  แข็งกล้า โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณิชกานต์  เตสุชาตะ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอิสริณฌาม์  ภัทรหลาบเลิศบุญ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชนิษฐา  ในผลดี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุพิชญา  ศักดิ์เพ็ชร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายก้องกิตติ  สุปิยะพาณิชย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายศุภเชฏฐ์  รุ่งระวี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายศิวัช  สิงหราช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายโสภณัฐ  แซ่โง้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญยืน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนพภัสสร  ฟองเอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอัจฉรา  เฉลียวพจน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกัญญวรา  โพธิ์นาค โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงชาริญญา  รุจิลัญจ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวุฒิชัย  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายปธานิน  คุณประสาท โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายศิริพัฒน์  จันทร์ลอย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายมโนฎณ  ปั้นบรรจง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เขียว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงเปมิกา  พันธ์กุ่ม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มเจริญ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงพันทิตา  โผดนอก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงนฤมล  พุ่มกล่อม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงณรีรัตน์  เพ็ชรผึ้ง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงสุชาวนีย์  พวงสมบัติ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่ำคล้าย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายวีรวุฒิ  แพลอย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงนันทชาช่า  อ่องทิพย์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงมีณฑิตา  สุขแจ่ม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปณิตา  ลื่นภูเขียว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายปภาวิน  คุณประสาท โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายธรรศกร  มั่นศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงกชพรรณ  จันทะฆาฏ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปุญญานุช  พิลึก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายตุลากานณ์  พรมทอง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวราภร  ยอดสมใจ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายบุญพิทักษ์  คุ้มภัย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายภัทรพงศ์  โต๊ะทอง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอนุศิษฏ์  พุ่มเกษม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธนาคม  สมานพันธ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงมีสุข  ธูปบูชา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพัชรา  อินทร์คำ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปนัดดา  ณรงค์น้อย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจินตนา  แสงมุข โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกนกชนก  ล้อมรื่น โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณฐิฌา  พลสาลี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชนัญธิดา  คันธสรณ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐรภา  อ่อนสี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงมัลลิกา  อำภาลี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธราเทพ  อุรุวรรณ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพัชรี  พรมเนตร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพรนภัส  สุขแช่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงอักษราภรณ์  พูลพจน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงหทัยกาญณ์  จั่นถาวร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายนราวิชญ์  วันมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงพัชรี  บังแสงอ่อน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงรุ้งดลยา  ปาณินท์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คมสัน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายอรรถพล  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายอรรถพร  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงสุริยาพร  จันทร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงบงกช  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงพันธิตรา  พูลเพชร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายพชรพล  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พ่วงพลับ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เกตุสาคร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงฐิติชญาน์  กันทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงมุทิตา  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายปัญญา  กลิ่นเกิด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายรวิกร  พรมมารักษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงณัฐฐ์กฤตา  อัมพนันท์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงขวัญข้าว  คงพิริยะไพจิตร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายสุรสิทธฺิ์  สหะรัตน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงอพิชญา  เผือกหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงอชิรญา  กจิวผา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงภัทรภัทร  ไกรสังข์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงพนิดา  ชื่นจันทร์เกิด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสกล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกรวรรณ  มาเต็ง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายศุภวิชญ์  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงพัชรศรี  จิตราทร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงพรรณิภา  นิลเกษม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายชลธิดา  วัฒนะศิริ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายวรรณพล  ผลสิทธิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นเหมือน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายนพคุณ  ทับทิม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายนที  ร่มลำดวน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายภาคภูมิ  สมเหมาะ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายธนกร  นาคเกษม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายริโกแบร์ทน้องไท  ยังมาก โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายพสธร  ศิริภาพ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงธนัญญา  ชุนพัง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายอดิศร  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายศิวกร  ไกรนิตย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายธนกร  เงินยวง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญลับ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายชยากร  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาชาญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปฎิทิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายโชติชนิต  สังข์เปีย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายศุภสิน  ป้องป้อม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายชวกร  พานทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายปุณยธร  สุวรรณบาง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงญาณภัทร  ธูปหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์ละมัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทั่งทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายพิชญางกูร  บุญปกครอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รู้คุณ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงภัคจิรา  เรียนภาร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงศิราวาลิน  แก้วยอดนิล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงจิราพัชร  ฤทธิมหันต์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปณวรี  ไกรนิตย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพิมลวรรณ  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงบุณยพร  เอี่ยมปฐม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกัญเกิดสิริ  กิมกูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปวันพัสตร์  อักษรวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจิราวรรณ  กันทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสิรภัทร  คะระนันท์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพรสุดา  วีระนรพานิช โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกวินธิดา  กิ่งจันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงไอยรดา  ประกอบบุญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงธนัช  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายสรวิชญ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายณัฐภูมิ  สายเสมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายณรัญชน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งสุก โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายชาคริต  ชุมพลพันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายธนากร  อ่วมมีเพียร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นเกิด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนภสร  หมีสิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญนาค โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงกิตติยา  ณะเมืองกลาย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงปานเนตร  ภุมภา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงมัลลิกา  ดาวสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพัชรี  เกิดปาน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงศิรประภา  อ่องเล็ก โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงภัทราภา  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงวสุกัญญา  จันทร์กล่ำ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงอัยรดา  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายภควัต  มีสำราญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายคมศุภณัฐ  จิรกิตติสิทธิโชค โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงวิชุดา  ฮั้นโตตุ้น โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงปรพิน  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  กิตติยา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายวิศิษย์  กลีบบัว โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายกมลภพ  มาเต็ง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายภาณุพันธ์  อังคะสุวรรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพรนภา  คล้อยสมัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกฏพร  บัวทุม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงกนกนุช  ศรีคงทน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงฐิรญาดา  ศรีกาญจนทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายไชยากร  เกตุทนงค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายลภัส  แตงอ่อน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายปุณภวัฒน์  รุจิอนันต์พร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณภัทรสร  รุ่งน้อย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชยุตม์  รัตนาธรรมวัฒน์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงบุณยานุช  จบศรี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงวิธรีนันท์  ชาญธัญกร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงธัญชนก  ภากรธรรม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงสุภัสสรา  นาควัน โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายสิรวิชญ์  ปานสด โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายณวรรชณ์  ทุเรียนงาม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงวิสุดา  ยิ้มเมือง โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 นายภูษิต  พูลปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายชิตษณุ  เชยบุบผา โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงรสรินทร์  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจิราภาวรรณ  แย้มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงประภากร  อินทร์ยังดี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภวาร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงนันทิชา  พรมชาติ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงพนัชกร  ดีทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงพิรญาณ์ธิดา  ฐิติมนโชคชัย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายสุวีย์  รัตนสิมานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายภพธรรม  ทองมีแสง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายรัฐนันท์  นาควิบูลย์วงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงอธิชา  โมห้างหว้า โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงกัลยกร  สุทธิมาศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงณฐาพร  ปานฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณภูมิ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงศิรประภา  เพ็ญเขตรกรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงปณัฐสญา  บัวลอย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงนภัทร  สายทอง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงนิวาริน  เหมือนทอง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงปาณิศา  ชื่นภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงโยษิตา  กสิการ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงนรมน  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายธนโชติ  กฤตังกูร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงวิชชาพร  ใจตุ่น โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โชคพงษ์พันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงสุชัญญา  สรรพวัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงพีรดา  สอนภา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายพงศกร  จงกลรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายวรรณเทพ  ขันติสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงวิวิธพร  เพิ่มผล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงณิชารัศม์  พงศ์เศรษฐวรา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายเตชินที  นิพิฐคุณา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายปกรณ์  สังสิทธิยากร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงษมากร  ขำประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายกิตติธัช  บุญชุ่ม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แจ้งสกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นายศุภสิทธิ์  ทองพายัพ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นายภูธิป  พัวตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวสุพิชญา  จอเล็ก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงปาริชาติ  โตเพ็ชร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวพรรณนิภา  โมราสุข โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวสิรัญญาดาล์  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงวรรณรดา  อินทร์เกลี่ย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายจิรพัฒน์  สิงห์กวาง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นายทักษ์  ช่วยสุด โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพรชิตา  สว่างศรี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายธนันท์รัฐ  จันทร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายฑนวัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงจิรภิญญา  สังข์สุข โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายนพรัตน์  พุ่มฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีคชไกร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิริยะ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงดวงกมล  จักษุธรรม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอินทัช  กลิ่นหอม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธัญชนก  ห่านสุวรรณกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณัฐชูรีพร  ทิพย์โสภาพร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอัจจิมา  ค้าแหวน โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายพงศพัฒน์  เผื่อนผึ้ง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงรัตติญา  จันทร์ชู โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขนิยม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชมพูนุท  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายวงศกร  ช่วยพนัง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศรีวรรณ  จันทร์ทอน โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศิริวรรณ  เงินเมือง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณัฐนิชา  เกษมวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพรชนก  เจริญศิริ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงชณิชญา  แตงร่ม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายวัชรพล  ชนะกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนชัยธรรม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงศิริภัทร  แก้วนิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงปทิตตา  บุบผะศิริ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงมนัสพร  จันทรา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงสมหฤทัย  แดงอาษา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงเวธกา  ไวยมิตรา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงแอนเจลิน่า  บิว ลูเซียน่า โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บัวมา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายพัทธนันท์  วินิจสร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงธนาภรณ์  ไม้คำ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายอนันญารัตน์  หริรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายญาณภัทร  ศรีสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายอังกูร  สายคุณากร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายนพัตธร  เหล่าทวีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมปาน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงรตนภร  ทองเชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงทิพวรรณ  กนกปัตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงปัณณพร  ทิพย์ชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงจิรฐา  ปุญชลักข์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงอธิชา  อะรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายณัฐชนนท์  มาลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายสิทธิชัย  เทียนงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายปุณยธร  บุญขัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายวรัญญู  วงศ์ปัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายปิยะพัฒฐ์  ปานดำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายณัชฐ์พงศ์  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงศศิรดา  พันธ์คง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงลภัสรดา  คุ้มอิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงวรินทร  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงพิสิฐตา  เสิบกลิ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงวรินทรา  วชิรินทราวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงสิริวิมล  สีแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงภัทรวดี  กลิ่นฉ่ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายบุญชัย  มาศรังสรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายพลกฤต  สินสะอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงปิยนันท์  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงเบญญาภา  นาวิชิต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงปวริศา  ปานสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายธนวัชร  ชัยพฤกษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงปณิตา  สุขพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงปวรา  จันทพาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงณฐรัตน์  พลกาย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงเปรมยุตา  ปลั่งกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายอติวิชญ์  เตียทวิสุทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงปุณณดา  ศรีเกษม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายภูริณัฐ  ภูธร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายปฐมพงศ์  มาลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงนริศรา  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายณัฐสิทธิ์  โคตรแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายพงศธร  สุคง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายธีรศักดิ์  สิงห์เรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เกษรทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงสรวีย์  กล้วยคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายธนภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายนันทพัฒน์  กาฬษร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายรัฐภูมิ  อิ่มทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นายธัชชัย  น้อยฉิม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงภัคจีรา  ไทยประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นายณัฐภัทร  ภู่หริย์วงศ์สุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายนที  พรมนิมิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายสราวุทธ  คำสด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายนราวิชญ์  อินทุทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายสุประวีณ์  ประเสริฐโสภณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายศิวกรณ์  สำราญใจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายพีรามิล  สุธีรชูเกียรติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นายวัฒนชัย  ส่งวัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายธีรพงษ์  อยู่สูง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวกฤติยา  ฉัตรทินกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวจิรฐา  ศรีเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสุพิชญา  อนุสนธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวสโรชา  คงถาวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาววรรณภร  ดำใจดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงนาถหทัย  เขียวทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงภัทร์ธนพร  ภัทรพิสิทธิ์พร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงวลินลักษณ์  สุภัทร์วรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงชนินาถ  นาควิจิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อำมาตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงนรมล  พรมเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีไพเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงหทัยชนก  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงวาลิสา  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายพชรวิชญ์  สินแต่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายจิรายุส  ดาวสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงไอรดา  สารีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงปนัดดา  ทาติบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวชานิศา  ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวสุพัตรา  เรืองพูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายสุเมศ  มั่นวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นายกษมา  งามพสุธาดล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายอิรฟาน  ฟาริก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เหล่าบำรุง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายก้องภพ  วานิชสวัสดิ์วิชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายศุภา  โรจน์ศรีไพบูลย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศพิพัฒน์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายเตชสิทธิ์  จันทมาศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายศรายุท  พูลพร้อม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายธนสร  ขำประสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงกชนก  อินทร์ยะวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายสรวีย์  สัจจจารีรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายธนเดช  สมะเณร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายกฤตนนท์  สุรวย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายนนท์ศิริ  ศิริธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายจักรพงษ์  เวทย์จรัส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายณภัทร  ชัยสุกัญญาสันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายปาณัส  พวงระย้า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายเจมส์  เฮครอฟท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายภวัฒน์กุล  โชคอนันต์นิธิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายธนเสฏฐ์  สุรัฐนันทศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายชยางกูร  สมัครธัญญกรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพรนที  ถิรจัตุนที โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงปวีร์ณัฐ  อ่อนใย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงวาสนา  คงถาวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงอนัญชนา  ศรีรอด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงชยาภรณ์  โกดศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนริศรา  ปิตะแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงณรัฐนันทน์  ศรีนรคุตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวนัสชาพร  พลพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายธนภัทร  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศุภจิรา  ไชยสมภาร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวด่าน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงพนิดา  ดอนสีจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายพิชญะ  สุขจิตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายสุรชาติ  บุญตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายสรรเพชร  ใจใส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายพรรษกร  เขม้นเขตวิทย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายพัชรศักดิ์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงภัทรวดี  จุนทะสี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายกรรณ  จันทร์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญยะโท โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายวิชชาบูรณ์  ไกรยสวน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอรปรียา  แป้นงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงวชิราวรรณ  สุพรรณกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงพิณญาดา  หัวดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงศุภวรรณ  กรณีย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายธนาภัสสร์  สุรนาทกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายมงคล  พินผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายอภิมงคล  ตระกูลธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายรณกฤต  วงศ์ปิ่นแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงเขมจิรา  อังศธรรมรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายรัชพล  หล้าเที่ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงวริศรา  เกตุหอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หนูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงโพธิวรรณ  นพศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงมานัสนันท์  แก้วตัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสุขสวรรค์  กตัญญูตานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงจิดาภา  จูเมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองเปี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพรรณพร  ฟองบาลศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงวิภวานี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายวศินบดินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายเกียรติภูมิ  บานเพียร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายกิตติ  เย็นสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายกิตติโชต  ราชครูบอล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายณฐพล  บงบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายภูษิต  ศาสตร์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายสุรกิจ  อินทุรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายธนกฤต  กาญจนาโรจน์พันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงมณิสชญา  พงษ์คุลีการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เพ็งละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สาดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงภัทรลภา  ชื่นบาน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงภาวินี  แปงล้วน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงสิปาง  สิงโห โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงโชติรส  จรรยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงโชติกา  หานาคี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายสิรภพ  เกิดสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายเมธา  เสมอศิลป์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายชาญยุทธ์  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายชัชวรรณ  ศิริโสม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายภูริภัทร  ไชยโภชน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  วิรักขะโมดิฐสกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สนธิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงจันนภา  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงตรีญาดา  ไหมน่วม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณัฐชยาน์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายชาญวิทย์  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายพลพล  อยู่นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายชนันชัย  ทองอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายณัฐนันทพล  คงเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายเลอศักดิ์  สืบเผ่า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงกฤตติมา  คำสงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงเมญาวีย์  คล้ายแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงศรีรัตน์  เหมารา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงวิชุดา  ศรีแจ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงฐานิตาณัฐ  ปานช้าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงสุนิสา  หมวดเกตุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงศิรประภา  ฉิมมารักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายภูริภัทร  ทับทิมศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายทศพร  เดินไพร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงเก็จกัญญาณี  ภูพวก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงปุณยพร  หมีทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงอุนนดา  พิมพิจิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิษฐเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงณิชชรีย์  ธนาโชครัฐศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงณัฐชนก  กิตติสาเรศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลิ้มทองสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงพัชรมัย  พลอยประดับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายชนาทิป  ไกรสัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพรพรรณ  เคลือมณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวรรค์ตรานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์พุ่มเย็น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายวงศกร  ฝนทั่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายกรณัท  โค้วตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายณัชศรณ์  เกตุอู๊ด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายพชรเอกดนัย  ฉัตรทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงณัชชา  อยู่ชัง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงมนัสขวัญ  คุณนาเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงชลันธร  พวงสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงอัจจิมา  ชำนินา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงเศรษฐีณี  ธิติเธียรเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงฉัตรชนก  รัตนาภรณ์วงศ์ ทราน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงดุจสายชีวิน  เทศสมบูรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทรังศีวรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงวิษากร  สุขแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายศราธิวัจน์  วิบูลย์ศิริรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายนนทวีร์  ศุภเนตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายกอบุญ  ลิ้มประสงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายคชาธิป  ช้างวิไล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายณฐนนท์  เขียวอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ม่วงพลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงจิรนันท์  ขาวพราย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงบงกชรัตน์  เงื่อนกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายยุทธนา  ลอลุขพูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายพีรพงษ์  อยู่สูง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงเบญญทิพย์  นาคราช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงปรียากร  ขำพลอย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายพรภวิษย์  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายธนวัฒน์  ไทรย์งาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายภานุวิชญ์  ทองเชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายชวดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายสุขพงษ์ปกรณ์  วงษ์พานิช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายชินสุเมธ  พวงจำปา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงหทัยพัจน์  คงเมฆ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกชพรรณ  ต่อศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายชัยกฤต  สร้อยทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายธรณิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายกันตพัฒน์  แว่นแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายภาสุ  พรพิชญา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพรปวีณ์  หงส์ธนนันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงวรินทร  นันท์ธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไพรสันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรารัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายสุทธิพร  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพีระกานต์  เกษมศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  แป้นขอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายพลกฤต  อ่วมสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายสุทธิวัฒน์  สามเพชรเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงบัณฑิตา  มากหมู่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายอาวินน์  มั่นคงดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายณัชฐ์ภูมิ  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายบวรภัค  ชูกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายอนาวิล  ขุมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงเธียรภัทรา  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงปวริศา  ผาสุขขี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงปารวตี  คุณชล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณิชาภา  วิธีกล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงธนภร  พรมนิมิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ขันธ์บุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ปัญสุทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายพิชยะ  ฟ้าสูงเนิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายนพวิทย์  โอภาษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงเปรมา  มหึเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงสิริวัน  ดำรงรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงชนิดาภา  วนิชนิกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงสิริยากร  บัวขม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายศุภกร  แก้วประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพิณธุศร  กุลประดิษฐ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  สาระคุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายวศิน  อมรวรานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงกุวิสรา  ทองมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายพลวัฒน์  โลหะชนะกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายพนธกร  วราโภค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายน้ำปิง  บัวชื่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงปนัดดา  กระต่ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงอชิรญา  สังฆราม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายธนพล  สามล โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงสุภาพร  ยศสมบัติ โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวเกษม โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายไกรสร  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีไหม โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายธนกฤต  สิงห์เถื่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายฐิติกร  วินิจสร โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสโรชา  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงวนันยา  จันเขียว โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กชายพิตตินันท์  ศิริจันทร์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายธนาศักดิ์  สว่างสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงหทัยกานต์  คงบุญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กชายทัตพงษ์  รุ่งหนองกระดี่ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงเขมจิรา  ช้างโต โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงจิราภรณ์  กลิ่นทวี โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายรวีวัฒน์  แสงน้ำ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงอิมชิรา  ธูปบูชา โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายปิยวัฒน์  พันธ์กลั่น โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กชายเฉลิมรัฐ  ว่องการไถ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กชายเป็นเอก  ถนอมศรีอุทัย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงอนุสรา  กลั่นสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงชลดา  นาสมศรี โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงพราวฟ้า  จาภรณ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงจิตติมา  วิธีจงเจริญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายกฤษฎา  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายพีรภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงณิชารีย์  คงไทย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงชนาภา  เกิดแก้ว โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุวรรณา  ฉิมสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงอติพร  ตุ้นแดง โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายรัฐภูมิ  กิตติโฆษณ์ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายณฐวัตร  ธรรมศักดิ์ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขวัญพล โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ราชกิจ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงสุนิษา  แย้มแสง โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงปาริชาต  จั่นเจริญ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงอัญชเกศ  มาลัย โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงอัญชสา  มาลับ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นเขตวิทย์ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายวรานนท์  คุ้มเหม โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีเทียนชัย โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงวรัณศิกานต์  ศรีเสมอ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงพิชญา  บุญปกครอง โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงวรรณิษา  ชาดี โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายปรัชญากร  นาคศาลา โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นฉาย โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กชายฐานพัฒน์  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงหัตถะ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กชายเครจ  คาร์นี่ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กชายฐปนวัฒน์  ว่ามา โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายธนวัฒน์  ขำดิษฐ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงขวัญชนก  จันทสอน โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงฐานะดี  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายเมธี  ณรงค์น้อย โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายติณณภพ  แย้มจันทร์ฉาย โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายศักย์ศรณ์  บัวขำ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงธนธรณ์  ปานขวัญ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กชายรัฐภูมิ  ปานเกษม โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายศราวุฒิ  ศรีเอม โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กชายทรงวุฒิ  รัตนวิจิตร โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กชายพัชรพล  แสงเนียม โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่ำมาก โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงณภัทร  ผลพรต โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงธมนวรรณ  คำอุไร โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงอัญรินทร์  จิรอนันตทัศน์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงวัชรินทร์  แก้วทิม โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายชัชวาล  ศรีสงคราม โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงเพทาย  โลหะเวช โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิสาริกรณ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงภัณฑิรา  จุลพันธ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายพิพัฒน์  จุ้ยนุช โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงปวิชญาดา  ปั้นสุข โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงปุณณิศา  จันทร์แป้น โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงนันท์ธนัท  อ่อนดี โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายนันฐภัสร์  ทองประเทือง โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเฟรือง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงณิชมาศย์  สุรวัฒนาอนันต์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงปริยาภัทร  เผ่าตุ้ย โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงนันทิยา  ควรศักดิ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงชนิสรา  หริรักษ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงจีรนันท์  ปานสกุล โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงสุธาทิพย์  กระสายทอง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงไอรดา  หมอนทอง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงชลิตา  ชัยคง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงขวัญชีวา  นันไชย โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปานสมัย โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  พันธุ์วิเศษ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายอัษฎาพร  หนูจิ๋ว โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงพลอยชนก  มูลสา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงปริยฉัตร  วงรอด โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงเกวลิน  แย้มนวล โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายชยานันต์  ถูกต้อง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงจิราภา  ธนูทอง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายจักรภัทร  เหลืองหิรัญ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายธีรพงษ์  พักเที่ยง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายนนทกร  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงสุพรรณสา  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงธนภร  ศรีเอี่ยม โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงจิราวัฒน์  ภากรณ์หัสพงศ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายรัฐภูมิ  พวงแก้ว โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงวิภาดา  ยังมาก โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงศุภกานต์  เขียวสว่าง โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์สิน โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายฉัตรชัย  เพชรสุวรรณ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 นายจีราเจต  ลีนี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายชาคริต  ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นายออมสิน  แสงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นายฆนาคม  ชำนิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นายศิวกร  บุญเม่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงกวินธิดา  พลอยงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวกนกนิภา  วิสพัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงเพชรลดา  สิงห์หาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายยศวัฒน์  ศิลารัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายธนพนธ์  ชูชิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายปาราเมศ  แซ่เตียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงณัฐธยา  ฟองเอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายธีรภัทร  ขจรกลิ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงวรัญญา  ปานอุดมลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายเจตนิพัทน์  สอนน้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงสุธิดา  เฉียดแหลม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายอรรถพล  ปิ่นแสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงมณธา  อินทรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายศกุนิชญ์  กลัดเพ็ชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายจิรายุ  ด้วงไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายปรัชญา  วีระสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงยลรดา  เชยจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงนวพร  แช่มสอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงนันฐชา  ศรีเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงปณัฐดา  เปียทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงมณฑิรา  ทรัพย์เสือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงณัฐนันทพร  ด่วนชะเอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงศรุตา  สังข์เหม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายกฤตนัน  เล็กยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายชัยภัทร  จอนใย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายฐิติพงษ์  สัมพัดทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายปรวีร์  สืบทยาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงจีรนันท์  ธูปจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริใย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงชุติกานจน์  เอี่ยมอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงโชติกา  อินทร์ศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงญดาพร  ท้วมนิ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขำหว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงธัญรัตน์  สังข์เงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงพรยมล  ภู้จำรูญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงวันวิสา  ชูศรีขวัญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์พูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงสุปราณี  โตเกิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายภานุรุจ  ขวัญเงิน โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงนนทพร  กุลบุตร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายรัชชานนท์  ประเทศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงรมิดา  พกมณี โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายวิศรุต  อรามรุณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายรัชศรี  หอมช่วง โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงกิตติยา  รุ่งอรุณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงศศินา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลิศสุด โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กิ่งไทร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  วงศ์วิทยานันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังข์วะระปรีชา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงพราว  จันทรศัพท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กชายภูดิท  ศรีวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงณมีนา  วารี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงปริชญา  อินทร์เจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงปาลิตา  ภัทรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงวรินยุพา  จิระรัตนรังษี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายธนนท์  เมืองอุดม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายปกรณ์  นิ่มตรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หมีแสวง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายธนภูมิ  ตุรงคราวี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงชัญญา  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงปุณญิสา  สายเพ็ชร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ชัยมงคล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศอุฤทธิ์ภักดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงพิรดา  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงฟ้าใส  ทรวงกำเนิด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงภัคจิรา  สิริชูติวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กชายณัฐพล  ศรีมานะศักดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายปัณณธร  บัวมหะกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายกิติพงศ์  กิตติเฉลา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทานอุทิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายพิชญบัณฑิต  สถิตย์สุวชาติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กชายศักดินนท์  กุลศรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กชายปภัสชล  สุขเอม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงสุชานันท์  นวลละออง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายภัทริศวร์  เวชกัลยามิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายกวี  มัธยันต์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายอภิชัย  ทรัพย์บุญธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายสรวิชญ์  ทองลอย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีวงศ์จรรยา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายปาณัสม์  กฤตยาอภินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทรศัพท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายพีรวิชญ์  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงอิสรีย์  เหลืองวิเศษกาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงอติกานต์  ทัพพจิรเดช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กชายชิติสรรค์  เลิศมณีสกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กชายกิตติภณ  กาญจนปาริชาติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กชายภัทรพล  พิริยะภัคโยธิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กชายภัทรดนัย  นาดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายภาณุพงศ์  ชะเอม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงแพรวา  ศุจิธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรไชย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงนวินดา  แรงกสิกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กชายศตวรรษ  นิ่มตรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงตุฬนิติ์ฐา  สมดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงพิชชา  โรจน์สุวณิชกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายศิรวิชญ์  มณีสุขเกษม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายพงศ์กรณ์  โพธิ์คล้อย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กชายภูรินทร์  สุนทรเลขา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงณิชนันทน์  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายธรรมรัตน์  นิรุติธรรมธรา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายณภัทร  วีระวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายสิรภพ  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงณภัทรชญา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงปริณาภา  วิชัยโย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงชาคริยา  ไตรตานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  วงศ์ไตรภูมิ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงอัญพัชญ์  สิทธิธนาสุทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายกิติพงค์  แพทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายภคนนท์  คลังพหล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงพรปวีณ์  นมะหุต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายญาณพัฒน์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงขวัญดาว  เจริญชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาญสง่าเวช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายยุคล  บัวเทศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงธัชราวรรณ  ธนามี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงณจินตภัทร์  วัฒนสิริสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อุ่นเสมาธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงนันธิวรรณ  อินโต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงปฤถา  ไกรเลิศโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงวรรณกร  อยู่สบาย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายจักริน  โมแรน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายศศิสหกิจ  อ่ำจุ้ย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายภูดิท  ทรงศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เอี่ยมสอาด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงศิวัชญา  ทองยิ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายภีมรุจ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายวชิรพงศ์  อัครวิวัฒน์ดำรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงจิรดา  โมแรน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายรัฐศาลธ์  ศรีสาตร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงสิรินาถ  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรเลขา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายกัมปนาท  ตามสั่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงพิชญาฎา  มาดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  เลิศอุฤทธิ์ภักดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายศิวัช  พรพศวัต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายอรรถยุทธ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงมัฆวัน  วิชัยโย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายธรรมธัช  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงณภัทธิญา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงวรลักษณ์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงณฐกร  กาวประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงรัศม์ณัฐนรี  ตันติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายป้องภพ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายสุประวีณ์  แฝงพงษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายรหัท  เดชาธรรมวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงกันต์ณนิตย์  ชีวินโชติมา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงธัญธรณ์  หาญเหมพานิชยการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปวารณ์เวช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายณภัทร  ศุภรวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายวิชยุตม์  คงคาวิทูร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายวิชญ์กวินท์  ปวีร์วรานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงณัฐติกาญน์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงสุวภัทร  บำรุงไทย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงธนมน  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม