รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชญพร  ทิพย์ชัยมงคล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญชนก  ขาวล้วน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอนรรมวี  สุนทร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญฑิวา  หนูเพชร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญานิกา  ล่องลอย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรรณอร  คชินทร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสาริน  ขาวทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปาณรวัฐ  ทองมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชิรณัฐ  มากจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญานันท์  เส็มหมัด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายประภัทรศิลป์  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐริกา  จุ้ยสุวรรณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนิฎษา  พุมดวง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอภิสรา  อนันต์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวิศรุณี  อ่อนน้อม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพรสุดา  ซังขาว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ทั่ง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกรกนก  เกสรินทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพี่รัตชานันท์  ระเห็ดหาญ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติเดช  โล่ห์ทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงประดับ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายดนุเดช  สุขประจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญเกิด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิมพิศา  หมั่นถนอม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพรนภัส  ภิรมณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  พงศ์พรหม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอรวรรยา  แก้วพลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐพล  พราหมณ์เพชร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกรรธิมา  ไกรนุกูล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนัชชา  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภัณฑิวา  วัฒนโยธิน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรัชนิญา  อินณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่ทั่ง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสิริกร  เจ๊ะหลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธัชมน  สนิทงาม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายปวรุตม์  สุทธิบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวรันธร  จระมาศ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุธีธิดา  สมสังข์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธนพร  จงไกรจักร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปาลิตา  โต๊ะส้า โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพุทธปริชาต  พุมดวง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิชญานิน  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธรรศธรรม  ชำนาญ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายศิรวิทย์  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายรณกร  มีบุญมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุภาพร  พาหนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายสุชาณัฐ  หลงจิ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนหฤต  อุบลรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายกาลกวิน  สุขวิสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสิวพร  กะดังงา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอลินทิตา  ผันแปร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงแพรดาว  ศิระวณิชกุล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงถิรดา  วิชัยนุรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงมันธนา  อรรคนิตย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนิพาดา  จันทร์แนม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพรรษชล  เพชรสง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองธุกิจ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอุมารินทร์  ส้มแป้น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัทราวดี  ชุมสงฆ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญนาค โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  บัวหมื่นชล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ไชโย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชนิดา  อินพลา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพรพิพัฒน์  เดชพรหม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงตาฮาณี  เตล็บ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายรชต  แสงพลสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสุรนันท์  โสสมัน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนัยน์ภัค  แดงพรหม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนภัทร  พรหมวี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  แก้วเนิน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐกุล  ขาวคง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐนิชา  คิดฉลาด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเฌอ  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสโรชา  กิ่งสาส์น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายภัทรมน  โต๊ะเตบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพอลล่า  หลงจิ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปณิตธิดา  สมพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอนัญญา  สุขเกษม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพรรณี  สีเขียว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายเมธัท  หมั่นถนอม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายเจษฎา  ช่วยชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปานณดา  ปิติกรศุภภัค โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐิดา  สีสังข์แก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศรัญญา  แซ่หลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงมุขสุดา  ฉลาดแฉลม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวรัญญา  อบอุ่น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงมุขสุดา  ใจดี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนัญญา  เส็มหมัด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปานรพี  นุกูล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปาลิตา  สุติตภัณท์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีธามาศ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงทักษพร  เดชฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพุทธรักษา  พรหมมา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อารยาพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฐิติมา  บุญรอด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกานต์มณี  บุญญวงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงทวินตรา  เคล้าคลิ้ง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธนันญา  มะหมีน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พูลแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภูสุดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชพรหม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงผกาศินี  จันทรชิต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิตาภา  โลหะรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศศินา  สุทิน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภัทธิกา  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเนตรนภัส  จุ้ยสุวรรณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภัสมน  วรธานี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกวิตา  ศรีจรัส โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โต๊ะเส็น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐวรรธณ์  แซ่ปัก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกรวิชญ์  จุลษร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนวรัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงบุญสิตา  กามรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศุภฤกษ์  ไกรยะปักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพงศธร  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีรชัย  วิเศษประไพ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองยอด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเกวลิน  หมาดประสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพัทธรินทร์  สุขสง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีภักดี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวารินธร  จันทร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธรรศธรรม  สมบูรณ์มาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภูวสิษฏ์  สังขนุกิจ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชนพรรษา  ประชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเจตน์สฤษฏ์  ปากเพราะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วงศ์น้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกฤตภาส  ยกชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐวรา  หนูดำ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายคามิน  อินโบราณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธีรยุทธ  คงชนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพุทธชาติ  ชูวิรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะหมาด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุตระ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอชิรพล  รอบคอบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกุลิสรา  จิตรสำรวย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐพร  อิทธิฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปกรณ์  นุทผล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนเรือง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจักริน  ร่วมสนิท โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายญาณากร  สีแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอัสมาด์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเรียวไผ่  อาภรณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฐิตาพร  รอดสม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสุรเชษฐ์  มีมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภานุพงศ์  สวนบ่อแร่ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอัครวิชญ์  มีมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สินตุ้น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวงศกร  นุ่นสุข โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิราพร  นวลแป้น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ก้งวัตร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนฤเดช  แกล้งทนงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมุกมณี  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยต่างเมือง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทิพย์เสภา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเอียด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอิศมัต  ใบเต้ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงมาติกา  กั่งเซ่ง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศศิภัสสร  สุติตภัณฑ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิตรลดา  สุดถือ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชลิดา  เศรษฐจำนงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองธุกิจ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทพสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมจิตร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โกศัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธีรศานต์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปรินทร  ชมชื่น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพีรณัฐ  รอดตัว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปภาวิน  อินปิน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศิรพงศ์  โนรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปุณณภา  ไพบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอนันตชัย  ไกรหลง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศุภเชฎฐ์  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอดิเทพ  พุทพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอาเนช  สังขจร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวงศกร  พืชนุกูล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนูรีน  จงรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ห้องแก้ว โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุภาพร  สุขทอง โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงถาวรีย์  รำพัฒน์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงมนัสชนก  ลิกขะไชย โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิสอน โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปพิชญา  โชคศิริโภคา โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอาฐิตญา   รอบคอบ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปอลิตา  ศรีธามาศ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชลิตา  วิเศษสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงรพีพรรณ  พรหมรอด โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเทวิกา  ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกุลธิดา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชนาภัทร  เชาวลิต โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชญานนท์  อนันต์ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาบทอง โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมนัญชญา  มีศักดิ์ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศศิประภา  เส้งเตง โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐชา  อินทรรักษา โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนสมบัติ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชิติพัทธ์  สบเหมาะ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีชาเยศ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงญาณิศา  อักษรธรรม โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายพุฒินาท  บัวพันธ์ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงเมธิสา  อู่ทอง โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวรวลัญช์  คงคา โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายธนกฤต  พิมเสน โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายกมล  ชูปู โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิม โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอภัสรา  ขุนจิตร โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจิตร โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายวชรพล  เทพทอง โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอารยา  แก้วช่วย โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพิยดา  กลับใจ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายศุกลวัฒน์  สีสิงห์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิราวรรณ์  อินทร์ชู โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนายุ  อินทร์ชู โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบัติชัย โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพัชรวลัย  ชุมศรี โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐพล  แก้วจำรัส โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกันทรากร  ช่วยตั้ง โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศักรินทร์  ด้วงปาน โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิริพร  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายจารุโรจน์  เชาวลิตร โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธิระพงษ์  คงศรี โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกฤตนัย  เกษรินทร์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนัทธพงศ์  ชนะเพ็ชร์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองมีชู โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปิยวัฒน์  เมฆสุก โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายคุณพัฒน์  ฉิมพลี โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนภูมิ  บุญเกิด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธีรนาฏ  เกื้อสกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายภวัต  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์มงคล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสุวรรณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปาริชา  มุสิกวงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวิศัลยา  ชะโนวรรณะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายธนัยนันท์  ศุภวรรธนะวงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายธีร์  ญาณแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศิริวิภา  สมศิริ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมจิตร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายณฏฐพล  อุดมดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายภูฤทธิ์  ฤทธิ์เพ็ชร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพงศ์ผกา  นราพงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายอศลย์  พิมลศิริผล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศรุตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายอดิเทพ  มณีโชติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายนภัทร  เพชรส้ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายภูสัน  เกตุเกลี้ยง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงฐิติมา  สมบัติชัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฐริกา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วสังข์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงอณัฐวดี  โคตะมะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสายน้ำ  ขาวดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอัญมณี  น้ำขาว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฐิติมา  อรทัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธัญสินี  พาชัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธัญชนก  องอาจ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศรากรณ์  นุ่มน้อย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปรชญา  นิลพงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพนวรรธน์  รักกมลศักดิ์เกษมกฤต โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพีรณัฐ  อักษรานุชาต โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอชิรญา  ด่านสกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกฤษติพงศ์  กิ้มเส้ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายคณพศ  กันทา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศุภฤกษ์  กิจไพบูลทวี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพรพิธัช  เจยาคม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกษิดิศ  รุจิระอนันตกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเบญญาภา  พงษ์พะเนาว์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนราช โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงตรีทิพย์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเดชาธร  จินตมากุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกาลเวลา  ดวงมุสิก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวรินทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อาจหาญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวริษฐา  กาญจนธัญลักษณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอริสรา  มลีโนแน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภาพิมล  ใจห้าว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอัจจิมา  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฐิตารัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกิดากร  อ่อนเกตุพล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจิดาภา  ครุยทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวาริช  เพ็ชรคง โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายธีรเทพ  คงทอง โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภูษณิศา  ณ นคร โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงปานไพลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพบรัก  นาคกลัด โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายทวีศักดิ์  รักเจริญ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายกฤตานนท์  เพชรชู โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายนนธวุฒ  ครุยทอง โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนิติยา  สุขดำ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนพมาศ  อินรินทร์ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุธาสิณี  ขัมพานนท์ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภูริตาภรณ์  ณ นคร โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วกุล โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกันตวิชญ์  เสามั่น โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายเมธัส  ทำการเหมาะ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนิศากร  นฤบาล โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทักษิณ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 วิทย์ประถม