รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนิฟาริส  ลาแว โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายเรณชัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรชฏ  คำแหง โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงกชกร  รักษ์จันทร์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายทักษ์ดนัย  นวลย่อง โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปภาดา  ไวกิจการณ์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วสาคร โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงภัทราภรณ์  นกมีชัย โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายภูมิศิริ  หวังภัทราวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธนนนท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายสรวิศ  แสงเงิน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนนันท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายทีปธัช  ไชยศร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพุฒิพงศ์  ราชรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ราชสมบัติ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมัชฌิมา  เศษวิชัย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญา  วิสุทธิธรรม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกมลนิตย์  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รามล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนกฤต  ภักดีโชติ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายนัตพงศ์  ศรีสุขใส โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปัณรส  จันทร์หุนี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายอภิวัฒน์  ชำนาญมาก โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายภัสกร  สามารถ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณภัทร  สุรชัยสติกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐฌา  สวัสดิ์ธานี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชอบธรรม  หนูขาว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพงศ์ภีระ  ช่างคิด โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภูนิษา  รัตนคช โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงทักษอร  จะรา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์เมืองไทย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภวิชญ์  โหรารัตน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวชิรญาญ์  ทุมมากรณ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนชำนอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายศิวกร  พรหมกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอชิรญา  สุขชุมเชย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ลาภสุวรรณสกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพริมา  เล็งไพบูลย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภิญแก้ว  นราอาจ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายกันตินันท์  บุญทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายปงศ์ปกรณ์  ศร๊จันทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายรังสิมันต์  รักกิจ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงฤทธาพร  หมวดเมือง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจณิธญา  จำนงจิต โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายรนกฤต  ชัยฤกษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายวงศกร  คำแหง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณจินดา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายภูวพัฒน์  บุญชูดวง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วอ่อน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธัญชนก  นาคสัน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายพรรษวัฏศ์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวัชรพงค์  จันทร์อุดม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายวรพัฒน์  จิตต์โสภณ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณภัทร  ถาทะนะ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายภัทรวรรธ  เดโช โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรธรรม  ท้าวสกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายนพณัฐน์  บุญถนอม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูชูจิตร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภูมิ  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกชวรรณ  แสงระวี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิณณ์ธานันท์  ดำมี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายศิวนาถ  รองเดช โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงฐิตะวดี  อมรพล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอภิษฎา  ทะวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศรุดา  คงขวัญ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายชินกฤต  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกฤชณัช  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเปมิกา  ชนะสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศุภณัฐ  ช่วยชีพ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วารีรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจิราพัชร  เสนคง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐากร  คงหอม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคงเมือง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายอดิเทพ  เทพคง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภวิชญ์  สุดดวง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพชร  ศรีภักดี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายปภาวิน  พรหมเนตร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปรานปรียา  เจริญรูป โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐกมล  เทพหนู โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารุจินดา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปาณิสรา  เสือจอย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายแดนไตร  ณน่าน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปัณณพร  นวลเศรษฐ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภัทชิรา  คำแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนภสร  หลวงคลัง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐรดี  พลประสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวงศกร  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจักรภัทร  บำรุงศรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อกูลชาติ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณํฎฐวัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศดานนท์  ไหมละเอียด โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูแสง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิราวลี  เพชรด้วง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภูมิภัทร  โคจีจุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพัฒนรินทร์  ตุ้งซี่ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอภิสรา  เพชรขำ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพรรณกนก  แกล้วทนงค์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรัสยา  ใจกระจ่าง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปุญยาพัฒน์  จุ้ยน้อย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหมทานนท์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปณาลี  พักตร์จันทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปภานัน  สุวรรณมณี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จีโนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเบญญาภา  วิเชียรชม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณิชกมล  วีระสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงมิลินดา  รังษีธรรม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทองเสน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศรีกร  นราศรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทรศรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายบัญญพนธ์  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชิติพัทธ์  กรองแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกานตพงศ์  เหมทานนท์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธัญสุดา  เพชรชูทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเมสิรินทร์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรรัมภา  ทองประดับ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนัญญา  สำราญราษฏร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภู่วลัญช์  รักขพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์กำเนิด โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายรณกฤต  แซ่เฮ้ง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชฎาภรณ์  คุ้มวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอัครชา  พลเดช โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณตะวัน  ผุดผ่อง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชวิศ  รุ่งตระการ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤตฐา  ตั้งสกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนกร  ทองชัย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวรภัทร  จินา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมัชฌิ์  สองสี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายรหัท  มณีฉาย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายทินกฤต  รัชชะ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภูวเดช  นาคบัวแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปีใหม่  ทองเกื้อ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่องลมกรด โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศิริกร  รัตนพล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุธิดา  หมื่นอักษร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายศุภวิชญ์  เดโชชัย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองสว่าง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนันท์นลิน  นิลวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายก้องภพ  ภาคพิเศษ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงทิตินันท์  จึงจะดี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติภณ  สุวรรณยศ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปพิชญา  รักกิจ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐณิชา  มลิวัลย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศิราวรรณ  บวรสุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิชญาภา  สหลิ้มเจริญ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฐิติพร  หลวงคลัง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ปรีชา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกรีฑา  นวลพลับ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภูริภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุกฤตา  คำศรีพล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิรัญญา  จันทวงษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวรฤทัย  ชัยเพชร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกษิดิส  จริตงาม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรสกร  แก้วศรีนวล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยกิจแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐธิดา  ติดคล้าย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุภัสสรา  บรรจงช่วย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอันดา  ธราพร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายรัชชานนท์  นวลแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเกสรินทร์  แร่ทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงมะลิวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  บรรจงช่วย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนพัชกร  คงนคร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปุณยวีร์  ระดาวุธ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทร์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐยศ  ศรีสุขใส โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสายทอง  พลนาจร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสิริมณี  จันทมาศ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัตนคช โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ลือ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกชพร  เมืองไทย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายแทนคุณ  ช่วยสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอจลวิชญ์  สิงคบุรี โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายพัฒนพล  ศรีเปารยะ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกรองทอง  จันทร์ชุม โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศุภกานต์  ประวัติ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงวรัญชลี  ไทรแก้ว โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสิริกร  อินสอิ้ง โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธีรภัทร์  วิรัตน์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพิธาน  วุฒิพงศ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนนทกร  สังข์มี โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวรพล  วิมาน โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเบญญาภา  นัสฐาน โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลินินัน  ห่อเพชร โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกอแก้ว  จันทร์ชุม โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัลญรัตน์  พรมจันทร์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ผ่องฉวี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายคุณานนต์  บังทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมวัณรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสิริวิณี  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายกัณทพงศ์  รัตนพัยธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศศิประภา  คงปาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายวชิรวิทย์  โยธาขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนภกมล  แก้วสม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปานอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายสรวิชญ์  วงค์เมฆ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชลธิญา  เกิดศรีเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงเมย์ธาวดี  เเก้วรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอัฑฒ์  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐดนัย  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายกฤตเมธ  หอมเกตุ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฐภัทร  ศิริพรมนัส โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายวงศ์สกุล  อินทรราเมศร โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายพีรพล  ทองพูน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายกันต์ดล  ภักดี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพิจิตรตรา  เพขรศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธมนวรรณ  ชูบัวทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฐจิราพร  สมมารถ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงโสภิตตา  หมวดเมือง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ผลบรรจง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปนัทดา  จิตอำนวย โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนกร  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศุภวดี  อักษรนำ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวรรธนะ  เกิดศรีเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุมพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพงศ์ภัค  เอียดตลอด โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงญานิศา  จันทร์ประดับ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอ่าวไทย  ชัยอินชะ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วแกมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอมรเทพ  นิลละเอียด โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น