รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องภพ  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขนานเภา โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายบวรลักษณ์  เรศประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเปรมอนันต์  ศรีคามา โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเปมิกา  แก้ววิลาส โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวุฒิสม  ทองไชย โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายศุภรักษ์  รัตนแฉล้ม โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรลภัส  แก้วจินดา โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจตุรวิทย์  เพ็ชโกมล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วพินิจ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิจผดุง โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรรณวิสา  บูชากรณ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจิรภัทร  เรืองรุก โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายชานน  ศรีนวลอ่อน โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภคนันท์  ผจญภัย โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพีรดา  จิตรเพ่ง โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายศราวุฒิ  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายปภังกร  กลับอำไพ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอภิชญา  โนนะบุตร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุปตะธรรม โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอริสา  ช่อระชู โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปาลิตา  วิจิตร์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสิรันยา  ฆ้องเม่ง โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสิรินภา  มานพพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงฐิติพร  นาชัย โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปณัฎฎา  วงศ์ปรางค์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศรันย์พร  ภักดี โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอารียา  เกิดเมืองเล็ก โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปัทมพร  สำเภาพล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทพีรัตน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายศิริวัช  ลำดับพังค์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงภทรพร  เพ็ชรโกมล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงขวัญรวี  บูลภิบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพงศ์กฤต  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปุณยาพร  ชูประสูตร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพัชรีพร  พุ่มรักชาติ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงดวงกมล  โอฬาร์กิจ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนกฤต  อนันต์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายสิปปกร  รัตนธน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธีรวิชญ์  สุขชุ่ม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอัญอัญญ์  ด่านสกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณิชชา  กาญจนาประดิษฐ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพศิน  บัญฑิตมหากุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนพร  แพรกทอง โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนันทนัช  แก้วเขียว โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพัชราวรี  ดีถนอม โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายทรงพล  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอภิสรา  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชโยดม  ศรีวรรธนาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายฐิติพงค์  อรชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายปิญชาน์  วรรธนาคม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายศรวิษฐ์  หนูเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศุภิสรา  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายจิรพัส  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายสรพัฒน์  โอพริก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปพิชญา  สันยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปาณัสม์  วรรธนาคม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกัญญพรรณ  ภูมิสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกมลวรรณ  วรรธนาคม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปุณณิศา  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายฐาปภัฎ  พรหมเดชะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชชิตา  ชวาลา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฐชนน  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายจักรภัทร  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายเจตต์  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูวรเมธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงจณิตตา  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปัณฑรีย์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภัททิยา  ลิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกัญญนัฎฐ์  ช่วยขำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธีวรา  วราเวชช์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเพียบพร้อม  ดาราสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอัญมณี  สมุทรอัษฎงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภูศิวัช  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงรวิษฐา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนัท  สมุทฐา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรรณยาภา  อาวุธเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุนันทา  เลกากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปริยภัทร  ภักดีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนนทอร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอารียาวดี  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนโกศัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุพิชชา  ดิษแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธีรฎาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุประวีณ์  นาคาสูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จินดาเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปริยากร  หนูสอน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายภูมิปกรณ์  มังคะมณี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายกฤษตพงศ์  แก้วแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายฐากูร  นันตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายกฤตพงศ์  ธนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงญาณีศา  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ไชยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภิชญาภา  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกนกลักษณ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกรวรรณ  รันทดสราง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปุณยาพร  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายภูริณัฐ  ยุกตเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิรัชชญาณ์  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุจินทรา  เมืองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศศิวรินทร์  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายครองขวัุญ  ตีสิงข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชชากร  บุษยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพศวีร์  มะหันตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฐนียา  พลายชุม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัชรนันธ์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชุติวัต  รัญเสวะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฎฐา  คงแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจิรเมธ  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวาชิ  มาศบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญแก้ววรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจิตพิสุทธ์  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศุภิกา  นุ่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนกฤต  อรุณเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพชรพล  อำลอย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงษ์พล  ถนอมนาม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิชชานันท์  จวนสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชวัล  สตีฟ บิลนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายศุภวิชญ์  ลักษณะวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ขนอม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกันต์นพัช  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพาขวัญ  เหล่าพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  พุ่มบุญฑริก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรกนก  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงดลพร  เจริญสืบสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงฉัตรจิรา  สังข์ผุด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเมธินันท์  ชิณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพงศกร  ศรีเจ้า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกฤตกร  เรืองรุก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธัชพิศิษฐ์  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปารินัทธ์  นนทะเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภูธน  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงมารดา  อาร์ริงตัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกาต์ณิชา  อักษรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอันติกา  การะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธิติวรรธน์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายก๊วซซานี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธารธรรม  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายป้องภพ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปฏิณญา  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงบัวสวรรค์  รุจิระมานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวริสรา  มะโนภักดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธันยภรณ์ ช  อาการส โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวิศิณี  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พรหมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภัณฑิรา  เดชรักษา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธมกร  เอนกปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชัญญา  ประพฤติดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชญานิศ  สีละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสิรภพ  โชติธรรมโม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกันยกร  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงมนชนก  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายมาตฤวันทย์  สังข์ฝ้าย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจณิศตา  ดารากัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชนิกานต์  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงประภาดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงมนัสนันท์  เดชเดโช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอรชวิตา  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกชพร  นิจสุนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภูเบศ  ศรีทองมาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนภสร  อิ่มด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภณัฐ  ช่อเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายจิรัฏฐ์  โคตรพันธุ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชิตาภา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฐิตภัทร์  บุษบง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงขญาดา  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปรมัตถ์  ภูวรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์ศา  ทุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอรรพี  เอื้อวงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอนัญญา  เอียดสี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณิชากร  แก่นเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรินดลา  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณยฎา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชญาณิศา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณ ณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปัณณทิต  ชุมทิม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงฉันชนก  สุขเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงดาราวดี  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเกศกัญญา  นุราภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงแพรวา  ทอนุช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐภูมิ  อินทรณรงคณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายทนุธรรม  แซ่ติ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายนัทธพงศ์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายภูวเนตร  จันทร์เอียด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายภูรินทร์  ถือแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายอธิวัฒน์  สวัสดิ์วงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายถิรวิทย์  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายปิยกร  ศรีประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายพสธร  พรหมลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายรณกร  วงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายพัฒน์พิบูลย์  สายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายสุทธิภัทร์  บำรุงกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายณัฐกรณ์  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายกนกพงค์  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายธัญเทพ  พงษ์กระจ่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายศุกลภัทร  ลือชา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายรณกร  อินทวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายสถาพร  ไชยธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายกฤตภาส  ชูภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงศศิร์ธา  อุ่ยสุ่ย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสกุลตรา  จันทรพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธันยชนก  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพัชริญา  เทพราช โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุตเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หามะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงมลธิญา  อินมณเทียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงบุษรา  เลื่องเชื้อง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธมนวรรณ  ผลาธิคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายพรเทพ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายธเนศพล  อริยะพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงนันทิยา  ตรีพงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธนัชชา  คีรีนารถ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมาย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดขำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายธีรภัทร  จันทรชิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสรณ์สิริ  สุนทรธีรวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายสรศักดิ์  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายกิตติทัต  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุนทรกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายเกริกชัย  หอแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายนวิน  เจริญยศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภูดิศ  วงศ์ไพศาลลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกิตติธัช  เส้งสุย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐชนนท์  อินทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภูดิท  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพันเพชร  พัชนี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภูรินท์  สุทธิชน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชาญชนก  เดชเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกนกนาฏ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญญกร  มานเก โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงขวัญชนก  อบอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกฤษฎากร  สโมสร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงฉญานิษฏ์  เดชทัพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายครฆรภณพันศ์  รอดปังหวาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชญานิน  บุญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปรมี  นิติไชย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูมิภัทร  กำแพงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศิวกร  ภู่พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชนินทร์  วิเศษโชค โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสกุล  ธนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายคมสันต์  จันทโร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภัทรกร  ไกรคุ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภัทรธร  ไกรคุ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรัชชานนท์  ณนุวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศิริ  ขนานสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสุพัฒน์  สรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนัท  บุญฉาย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพรกริช  สมรูป โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวิชนัน  หวังจินดาวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกนกกาญจน์  จันทร์โท โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณภัทร  ช่วยวงศา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงบัณฑิตา  จรงค์หนู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเพียบพร้อม  ใสสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกมลชนก  สุกสาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงฐิตาพร  ทัพอุไร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐชนันท์  พรหมประสาท โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชญาภร  นวลมังสอ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกษมา  จันทร์เมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกุลภรณ์  สุทธิภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชนัญชิตา  เศรษฐรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธนพรรณ  เกษรแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเบญจมาพร  จิตต์เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอริญา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงบุญสุดา  ชมเชย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปฐมพร  หยูทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐนา  ราตรีพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกมลพรรณ  เต็มไป โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณญาดา  นาคนุกูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพรชนก  สุทธิพงษานุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ชิ้นพงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัญญาภัค  แพรกทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐรุจา  สุวรรณอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปุณญณัตถ์  ทองประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศริตา  เผ่าชู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพศิกา  หลุ่ยจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ขำแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอโรชา  พรพจน์ธนมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจงกลณี  จงกลลาบาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปาริแัตร  นุชถนอม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปณิตา  สุกเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสาริศา  แซ่ติ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวิศิษฎ์สิริ  จงจิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธีรภัทร  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุนิสา  ศรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุตาภัทร  ต้นทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธีรฎา  สุวรรณแสง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอัครวิชญ์  ชลมูณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนวินท์  สุวรรณนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชาญเดช  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชาญฤทธิ์  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเอมมิตา  เต็มสงสัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกันติทัตช์  พจน์จำเนียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวาณิตา  หมัดนะฮู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวาริษา  จงกลลาบาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐิติพร  ธีรธนาธร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนัทธวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายชาณวุฒิ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงทัศนพรรณ  ใจแจ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปรนันท์  เพชรโกมล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนภัทร์  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพัฒน์นรี  โอขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสายน้ำ  คำแหง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศศิกานต์  วิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงบุศรากร  หนูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปราณปรียา  สม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชาลิสา  ฉันทา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธีรภัทร  แสงกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงทราย  แสงวิมาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธนัชพร  เดชา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายนิติรัฐ  บุงอสตูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธนัญญา  ปานมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภกฤต  ศรีธรรมยศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพรรณวดี  คงอิสโร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวริศรา  มานพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจักรินทร์  หมายสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายชนาภัทร  สุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนิรุจ  อินปิน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพงศธร  มัชมี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภูวเดช  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภัคพิชญ์  บุญญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัณฐมณี  พึ่งญาติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิริวชิรญาณ์  ศิริกุลสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัลยาณี  ไกรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงฐิตาพร  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธิดาฉัตร  วิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตั้นเส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเอมอร  นาคอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชนิดา  ประชาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชมพูนุช  ย่องอั้น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอัลิปรียา  พรหมมงคล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวิชญาดา  แป้นคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศิรประภา  ผลอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเพชร  ชำนาญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงรวินันท์  ภัทรานุกรม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงทักษพร  วันเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอวัศยา  ปิติเจริญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธราพร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสหฤทัย  สระโร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวรนันท์  หนูเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายณฐกร  เทพช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงศุภสุตา  พริกคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงซาเรีย  สายวารี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลิขิตลักษณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพีรญา  แทรกสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงวราพร  ทองปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงธาริษา  กลับอำไพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงณชนก  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกิจษณามดี  อิ่มด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงจิรัชญา  วายุเวช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายจักศ์กฤษ  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายเมธิชัย  งอกคำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายอติวิชญ์  วรรณมณี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายสิรวิชญ์  ตลึงผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ล้อ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายณัฐชัย  ฉีดอิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายชนัทชน  คงนุกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายกรวิชญ์  บัวชุม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายอภิวัฒน์  จินพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนภัสสร  ขุนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวกิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงฐานิตา  ยกเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกรปณต  จ่าทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปารย์ณวรา  มีแถม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกรกนก  มิตรัต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายนิติพงศ์  แสงสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ประโคน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายศุภวิชญ์  มุสิกอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอรรวีณ์  หมื่นระมัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอนันทิตา  พุทธรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงศิริสุภนิช  ชัยถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสุธิมา  คชพลาย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายกิตติธัช  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายชัยธวัช  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายพงศธร  สุกคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายรักษิต  ตลึงผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายปฏิพล  พัสมุทร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายพสิษฐ์  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายรวิสุต  เกรียงเดช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายศุภกร  ยี่มี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฏภัทร  ทองหวาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายพลากร  จันชนะพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงจรณินทร์  แก้วแก่นเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงณัฐวศา  ใหมจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงวรกมล  โชติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงสุชานาถ  สุทธิช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภาษี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงอภิจารวี  เทวรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงศุจีภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงสุกฤตา  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิขิตลักษณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณัฐวดี  จีนใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอติกานต์  อ่อนทา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงปฐมพร  พงษ์วิทูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปิยวรรณ  เรืองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงโสภิตา  นาคแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงภัทรวดี  ปิงอุตวัน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนลินี  จ้งคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปริยกร  หม่อมปลัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไชสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกชกร  ยอดเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปริยากร  นพสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสกลสุภา  จินาผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวนัสนันยา  โยธารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูวเดช  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมนวล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชนัญญา  พิจิตบรรจง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภัศรา  รงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ยศกรธีรโชติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพรนัชชา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงบุญศิตา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายสุพศิน  สระโร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปาณัสย์  อาการส โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกฤตเมธ  ยิ่งยง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปณิตา  สังหารกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงดารา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอัซมาวี  มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอิฟฟาน  มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คชินทร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวงศ์วรรณ  เกื้อกูลสงฆ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงดีนีย์  ลิลา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงดานา  ลิลา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสิริวดี  สุขเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปวริศา  สมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวาธิตา  มูลสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุภาวิตา  ทองสงฆ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพงศพัศ  ศิริอำนวยผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปรัชญ์วิรุฬห์  แก้วจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายรัตนากร  เวชนุสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธัญเวศน์  แสงปาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พะเนินศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศุทธินี  ไกรทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอรกัญญา  พันธ์บุญลือ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อรอด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกชวี  ศรีคามา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณญาดา  บำรุงเขตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงภิญญมาศ  กองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงบุณยาพร  อรุณจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสิรินัชฐาพ์  จอมพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปฐมพร  หนูมี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปูหิ้น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสพรรษ์รักษ์  วิริยะศิริวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเขมสรณ์  บุญชิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายประจงยศ  พุกเที่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเหมืองเพชร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สุดประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนงนภัส  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตต์เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจุฑามาศ  เชาว์ชะตา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนภัสสร  ปะนะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงรจเรข  ช่วยเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีฤทธิพล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงสุกัญรัตน์  หนูอนันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชุติมา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายดุษฎี  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สร้อยสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายราเมศวร์  หวังหิรัญกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกันต์ธีร์  ไวยกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายบรรณวิชญ์  พูนพนัง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายศิวกร  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายติณณภพ  เพชรอนันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายณัชพล  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายยศธร  กัญชนะกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายก้องภพ  คีรีเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายสิรดนัย  โอลาพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายภวิศ  สุขะวิศิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสุนันทกานต์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงมัชญานัน  ศิวิไล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงอมรกมล  รพีศักดิ์สาครกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุพิชชา  สบเหมาะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงชิดชนก  อุปการรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงพลอยชมพู  สาระรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกุลนาถ  หัตถประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  บุญโอภาส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายสารัช  สกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสรีรัตน์  จันดวง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายพศิน  ลิ่มประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุทธรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายณัฏฐวีกร  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายเตชินท์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายณัฐนนท์  บุตรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายภัทร  สาสนะภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณัฐชา  มากสังค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  รื่นพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายสิรภพ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงดามิสา  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายภควัต  โรจน์โมสิก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกิตติธัช  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายนัฏฐวัตน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพัทธ์ชนน  แก้วประจุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงพร้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายณัฏฐกรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกษิเดช  ชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพลอยกนก  อรุโณทัย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศิชาราฎา  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอพิชญา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำดำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงต้นฝน  พรมนิน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสิริภา  อักษรถึง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกัญญพัชร  มูลี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณญาดา  ศรีอุทัย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพรรณวษา  เกิดสมนึก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณญาดา  ถิระผะลิกะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงคุนัญญา  ประมุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวนัชพร  จันทร์โชติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงทิพย์ฤดี  พรหมเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิชญาภา  สงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธันยพร  รอดบัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขหิ้น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทษี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอรวรรยา  ภิญโญรัตนโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงศรีศรินทร์  ศรีไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงยุคลวรรณ  แก้วกระจก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปิยฉัตร  จริตงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจันทกานต์  ทรงนาศึก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงลลิตวดี  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอานิสสา  ศิริพัธนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอมลวรรณ  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงศศิประภา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุภารัตน์  ทองปรีชา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเปมิกา  เอียดสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  พ่วงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศิลาลักษณ์  รักใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวนิชพร  อินทรชูติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชัชพงศ์  วิชิสโร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายภูริชย์  เขียวจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอุเทน  บุญใส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกันต์ธีภพ  อาการส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกฤษณาสน์  ช่วยบรรจง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสุวิจักขณ์  เดชรัตนวิไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนัท  ถือทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอริญชย์  เนาว์รุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายเอกภพ  ภูววิมล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายแทนคุณ  เมืองสีนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายจิรพงศ์  ถาวรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวชิรพงศ์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพีรวิชญ์  แปะปลอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายสิรวสิษฐ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปัณณทัต  วุฒิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายจิรโชติ  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสิริภูมิ  อนุนนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัฐวิชช์  อิทธิกุลเสฏฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสรีรัญ  ทรงเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวริศรา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณิชชาภัทร  บุญญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชณิชตา  ชมกระบิล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเปมิศา  แดงคงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนิสรีน  หมากปาน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงภูสุดา  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนวนันท์  ดิษฐกิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำคง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสลิลา  บุญชาลี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงชฎาพร  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธนียะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงดอกฟ้า  จันต๊ะมี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชวิศา  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงติณณา  ไหมศรีกรด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศิริพร  ผลาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงภูษณิศา  ไพรัตนากร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปวริศา  ประสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกชกร  เชาวลิตถวิล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์รอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปิญชาน์  แป้นสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหล่าชินชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธัญชนก  ชูทับ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงนิสิตา  เจนชล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวรรณวนัช  ราชธานี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงนภัสกร  รอดสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายชวิศ  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณฐพร  เงินถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกชพรรณ  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปสุตา  บุญสนอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสีห์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกันตภวิษณ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายเตชภณ  ขุนพารเพิง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอารยา  ทองคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายทินภัทร  แสงพร้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธนัชชา  สุทธิการ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณัฐภูมิ  สายเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสิริกร  คงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเกสรา  แก้วสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฐธิตา  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพรรษกร  สุรางค์ภาค โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกัญญพัชร  โอรัญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงแพรวา  ทรงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงรุจิรา  ขาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกันต์สินี  คงแหล่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภรภัทร  พงศ์สมัคร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงมณทกาญจน์  กุลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอดิเทพ  ผาสุขเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายปุณณวิช  รามคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายภากร  สมจิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงจิตรานันท์  ตลึงจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงปิยาพัช  ตารมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงณัฐฐ์นรี  วรรณมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงจันทรัสม์  บุญทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายเสฐียรพงษ์  คงเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงรุจาภา  วิคะบำเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายพลอธิป  สงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายชนินทร  บุญเชิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายคุณัชญ์  สุกใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายอศิรา  พงศ์ดารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายธนโชติ  กฤษณรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายณปภัช  สวัสดิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายชาครินทร์  บุญเชิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายสริภพ  มีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายคุณานนท์  ระวังวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายศิรศักดิ์  นุ่นรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายพีร์พูนพงศ์  บุญช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายภานุเขต  ใหม่ชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายอักขรทร  ดีชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายเด็กชานธีภพ  เรือนสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงณัฐนันท์  นพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงชญานันท์  ตลึงจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายณกร  นาคาพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายปิยังกูร  สุทธิมุสิก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายวรวัฒน์  จิตต์ชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายชยุต  แก้วละเอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายพงศพัศ  มาลาเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงธมมนัส  เกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศุทธิญาภา  รัตนชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายเกริกเกล้า  กำจัดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายกฤติน  จันทสะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพีรดนย์  จินดาฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปัญยฎาพร  มงกุฎวิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายยศกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปุณภัสสร์  ผันแปรจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายฮาร์รี  วิลเลียมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสุภาวิตา  อนันทกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายบรรณ์ณิศา  แก้วซัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายพ.โพธิวัฒน์  พัฒนศิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอัจจิมา  บรรเจิดเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพลอยชมพู  นวลศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์วาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวริษฐา  รอดทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายจิรายุ  เรืองเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพีรดา  ธนาสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณัฐนารี  ลาบสิบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกันตพัฒนื  แสนเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพีรวัส  สำเภาแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุขคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายนัฐพากย์  นฤบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายปัณณทัต  สุขคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกิตติธัช  สุวรรณวิโก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณัฐกร  แก้วประภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายยศภัทร  ชูโลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปวรุตม์  เรืองรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพิชญุตม์  บรรเจิดเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปาณิศา  จันเขียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายรชต  อธิคมานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายปณต  ศรีทับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงนันน์ณภัส  ทองสีแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิระวิโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงกัลย์ปพร  สามพิมพ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสุภัสสร  อสงไขย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงวัชราวลี  สุขจิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายภีมเดช  ฤาชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายกัญจน์  ชีวิตโสภณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอียดสี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เตยแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  ตันตะโนกิจ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายปัณณวิช  รอดพิบัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงวัชรียา  พงษ์กิตติพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายฐปนนท์  สุทิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงชยุตรา  ชูสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไพรสณฑ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงธรินทร์นัทธ์  สุวรรณไชย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขชล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงณัฐศิณีย์  ศรีภูมราช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงรวิสรา  นวกัณห์วรกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงพิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายสุรทัย  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายจีรภัทร  อักษรรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายภูตะวัน  ฤาชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายชิตชณุพงศ์  หนูคง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายพิชาภพ  เรืองทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกีรัตยา  ยุติธรรม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงจิรภิญญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายสุทธิพัฒน์  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงปัณฑิกา  ก้าวเจริญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงจิรัชชยา  ทองทิพย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงพุทธิดา  ศรีนุ่น โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงปภัชญา  เขียวรอด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินทบทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงสมิตา  เติมทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายกุลธวัช  กำลังเกื้อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายภวัต  สมศักดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายเฉลิมพล  ทองเต็ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายศุภกานต์  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงโศภิษฐา  สมใจนึก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  นวนมุสิก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกวิสรา  รุ่งกฤษดาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายเตชินท์  รอดแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสุวพัชร  พลฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวรชนก  สังขโชติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกวีวัธน์  เจริญดำรงทรัพย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกานต์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุณารักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพชร  ถาวรสังข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไธสง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภักดี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณิชารีย์  อริยสัจจะมงคล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชนาภัทร  พลเดช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปัณณ์ชนกันต์  รู้ยิ่ง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายชิติพัทธ์  สุภาพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงธนพร  ชูแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงชนนิษฎ์  จิตต์ณรงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอรชพร  ปานแจ่ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปัญวิชญ์  ดาวเรือง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายบุณยภู  รุ่งโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูชิสสุ  ไหมละเอียด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวัชรธร  คังฆะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพัณณิตา  เขตนคร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงบุญสิริ  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายรชต  บุญเติม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพัชโรชา  จูห้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญญวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงภูษณิศา  สมสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณชนก  พลายชุม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญอภิบาล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุรส โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายทรรศน์วรรธน์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงบุณญานุช  ฉิมเอียด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายณัฐภัทร  กรุงไกรจักร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงศุภดา  เยี่ยมมี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณภิรมณ  บุญแสง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพัณณิศา  บุญศิลป์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สวัสดิสาร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขเพิ่ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพรพิมล  ขาวอรุณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เจริญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณชนก  ชนะผล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงฟ้าใส  สวัสดีนฤมล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอาธัญญา  แก้วมีจีน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงปวริศา  บุญทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงทิพย์สมบัติ  พอดี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูปลอด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายอีมิล  ลาสเซน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายยศธร  แก้วเขียว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพชรพร  อักษรเงิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปิยฤดี  นุ่นสังข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายลภน  โกไศยกานนท์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายภูวิศ  พุ่มพวง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายสิทธิกร  ลุยจันทร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายธนพิพัฒน์  ศรีเปารยะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณัฐกิตติ์  จงจิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณิชากร  ศรีราม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายปารณัท  สินภิบาล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภูริ  วรรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสิงหนาท  แซ่เยี่ยง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายพีรศิลป์  เพชรเกื้อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายธณัฏชัย  การชะนะไชย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงนันทัชพร  สัจจาอัครมนตรี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสิปปกร  พลกาย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายคีตกานต์  ทองป้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวรัทย์ธยา  รัชณรงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายภูดิส  คนซื่อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พงศ์ประพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวศิน  แสงราวี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสิรภพ  สุทธิ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกวิสรา  ยอดมณี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงปาณิศา  ยอดผกา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสมัชญ์  สุทิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายคเณศณัฏฐ์  ลีลาอุดม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายชัชชัย  เกื้อชู โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอรณัฐ  อิทธิถาวร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สามพิมพ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม