รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชนกนันท์  ธรรมวัติ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนัฐนันท์  ชูเกาะ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิริศักดิ์  แดงสกุล โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐพร  ศุภศร โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงสุวรรณี  วงษ์กำภู โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงอรทัย  โกสุม โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เจกรัมย์ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชาลิสา  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวิชุดา  ออกพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประทุมชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนิดาภา  เหลี่ยมพล โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธิติพันธ์  ปิยเดชยศเสถียร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธงชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงมลฤทัย  วิเชียรนิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิราพร  เพียรหาผล โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชญา  กลั่นเกษตรวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกมลชนก  สังข์เทียม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนัฐริกา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงศลิษา  อุทัยสา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐฐา  ว่องธัญกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะณีกัน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชนาพัฒน์  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองผดุง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงนริศรา  วงค์เสน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกุมภาพันธ์  วัชรภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิตรลัดดา  พรมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจันจิรา  เหง้าชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพัชราภา  อรวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงวาสนา  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิไลวรรณ  จีนเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันสารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสิริวัลย์  พรมจรรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนาวิชญ์  ขั้วกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงบุญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงประภัสสร  บุญเติม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุวิมล  พึ่งบัว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายสิริราช  บุตรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอารียา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเมธา  สำราญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงอทิตยา  พรมป้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวีรภัทรา  จงขวัญยืน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสุจิรา  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธนาดุล  นาโสก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนากร  สาอุตม์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายศิริมงคล  กล้าผจญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายฐากูร  วงศพัทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรพิมล  พรมวัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเมธิสา  โอนชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายสรวิษ  พรมวัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสไบทอง  นามมะเริง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอธิชา  จิตติธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิยดา  เก่งรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพรนภา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนราทิพย์  สุริวงศ์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเปรมวดี  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกัณฐิกา  รานอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณรงศักดิ์  จันทเขต โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายระพีภัทร  เหลื่อมนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.4 คณิตประถม
65 นายภานุพงษ์  โชตินอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวเสาวรส  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวภูมิใจ  ดำรัส โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวมนัสนันต์  ศรีออน โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายเธนศ  กาญจนกิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวธชพรรณ  บุญสาลี โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาววรดา  อุดนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวจันทร์สุดา  รานอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนัฐนิชา  ข้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปาริชาติ  ชอบรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนาตยา  ยิ้มพังเทีนม โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกันต์หทัย  มลิวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจรรยาพร  วายุกุล โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายทิเบต  เสาเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายศุภกรณ์  คำกอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายคเชนทร์  กิ่งกลางดอน โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธวัชชัย  โตตุ่นหมื่นไวย์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เปียพรัด โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายอทินันท์  ทะนากลาง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพรสุดา  รุกไพรี โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงอภัชญา  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุลพิธาน์  ทองสาย โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปาริษา  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปรีติ  ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิมพิลา  โชติขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวิศรุตา  สาระโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณิชาภัทร  นรมาตร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชลธิชา  ใจตา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอนินทิตา  คนสนิท โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธันยพร  อินทราแสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปวันรัตน์  บนกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอาภาสิริ  ภู่พันธ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายศรัณยพงศ์  ใจทหาร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายพรรษกร  พงษ์ใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอภิณห์พร  จรัสไพศาลกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกิตติกา  นนทะวงศ์ษา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะล่าม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรสงคราม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัชชา  เกตุคัมธิวัตร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิรินกาญจน์  อรัญภูวนารถ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายฐิติวุฒิ  ศิริประภา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนเทา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสิทธิพร  ชื่นนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายรัชภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนิดา  แดนคำสาร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสโรชินี  ขันนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐรักษ์  พิพัฒน์สิทธิไพศาล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายดำรงรักษ์  สานเป็น โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวัชระ  อุ่ยสกุล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนวัฒน์  บำรุงกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาติมนตรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวนิดา  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศศิประภา  ชาวสวน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุธินันท์  คุ้มโตนด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนลินนิภา  แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงมุกดาภา  ทองนาคอารักษ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์กัน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพรไพลิน  ชลศาลาสินธุ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเพียงรวี  ดิฐภักดีธนา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิมพ์กนก  ศิริชัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขุมจรัญโรจน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสิรภพ  สุขุมจรัญโรจน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐธิดา  เม็งไธสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นประเสริฐ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกิติยา  ไวสูงเนิน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุุชาดา  เพ็งการ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกันยารัตน์  กุลโคกกรวด โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสิรินภา  จงนอก โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายรวิพล  น้อยสิม โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายณัฐวุฒิ  ถ้ำกลาง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธินกร  คุ้มกลาง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกัญญาภัค  หวังหามกลาง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายวรวรรณ  นาคใหญ่ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฉัตริน  เหลืองมะลัง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอริสา  ขำยศ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจีรภา  โกจินอก โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนภัสสร  การเร็ว โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรวงศ์วาน โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายพีรพงศ์  นนท์นอก โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภัทรมัย  ป้องกลาง โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธัญยดา  ถาวร โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปาริสา  ป้องกลาง โรงเรียนวันครู2502 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุภัสสร  ศิริมั่น โรงเรียนวันครู2502 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุภาพร  พิทักษ์สงค์ โรงเรียนวันครู2502 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงรุจจิรัตน์  แถมเจริญ โรงเรียนวันครู2502 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขตกลาง โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนวรัตน์  บัววิจารณ์ โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงแพรวา  แซ่ด่าน โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายพุทธิภาส  สุดนอก โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายธนภัทร  ไกรอ่ำ โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนวันครู2502 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายสุภกิจ  สินกอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชญาดา  อุตมะพันธ์ุ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณษมา  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพรพัชชา  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุธิภรณ์  คิดการ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายจารุพงษ์  บุษย์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์วงษา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายธนเกียรติ  ดีปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงญดาภา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฏฐวีร์  เนตรกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายกวิน  หวังร่วมกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายภคพงศ์  ศรีปราชวิทยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายบารมี  อ้นทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายปัญจพล  เพิ่มพูน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงจิตรลดา  หล่อนครบุรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพัชรมัย  พันธ์ชัยเพชร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปรีญาดา  แนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายขวัญชัย  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฏฐภัทร  สงครามรอด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายปกรณ์  ทองลืม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายเทพทัต  ทัดวรพงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปรีชญานันท์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายธันวา  โนเปือย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพรรษวัฎ  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศศิประภา  การนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายพชร  ชินวิทยาคม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายสิทธินนท์  เลิศบัวบาน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายโฆสิต  สีอ่อนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  โชคมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วบุบผา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอลิสลา  เทพศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายขจรศักดิ์  ภูแกดำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงขนิษฐา  ปลัด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงจีรนุช  เสาทองหลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงมัลลิกา  สวยกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัฐฑิตา  วัยจำปา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยินดีฉาย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายปฏิภาณ  ขันนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายภูมิภัทร  ขำเอนก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายศักดินันท์  เถินมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชนาภา  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายธนโชติ  มาลาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายธนภัทร  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายพงษ์ศิริ  พูลศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายสิขเรศ  อุ่นประชา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายณัฐภัทร  การชงัด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐชนีกร  วิเศษธร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงมนสิชา  โคตรพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธนัชพร  มาลีวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปิยะภาพร  คำวิชา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงมนพัทธ์  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุชานาถ  สุธาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีวันทา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพรรณพิชา  แสงจันทร์ลอย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิญกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสุชาวดี  โชติไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงเกศศิริน  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายพัชรพล  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรกมล  สุขประชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอักษรินทร์   จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทราช โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงประภาพร  สีพะนาม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเอวิกา  นาไชยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายชิษณุพงศ์  นามวงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายเฟื่องรพี  แย้มเพ็ชร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวณิชชา  เสเมือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงแพรวา  นากุดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายภาณุ  ถนาวร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชุ่มกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกิดเอกี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประสันแพงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายเจษฎา  โคตชัยยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชนกสุดา  ไร่ดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพิชชาพร  อินบัว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองภูธร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กิติวินิต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุธิดา  ภูพรรณา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเพชรชรินทร์  พรพุทธรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สีดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายอานนท์  แสนบุญศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายปุญญพัฒน์  นารอด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายจักรพันธ์  ประทุมนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายธีรภัทร  นกลอย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายยอดชาย  เติมตะขบ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใสสะรัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายอิทธิพล  จิตระบอบ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงบุษกล  ลอมโฮม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายธีรพัฒน์  หัตจิต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายพิษณุพงศ์  ทองดีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายไชยนันท์  เอกรักษา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิชัยวงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายธีรภัทร  บุญฤทธิ์ดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายกรวิชญ์  ชอบอิสระ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายบุญญินท์  จันใด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสิริวิมล  จอดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายชนาพัฒน์  งามพลทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมบุญเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทร์เทียน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายธนากร  แสนสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายวิชชากร  พันธ์ชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสุรางคณา  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายรัฐภูมิ  พิงชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอริสรา  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชนากานต์  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวัชรินทร์  นินทสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศิริประภา  บุญธรรมมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันใต้ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ดอนประสิม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชลธิชา  ประสมศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนสายหยุด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพิชญาภา  เข็มทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายณัฐภูมิ  ขอนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงชลธิฌา  ปะจันทา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพรกนก  โคตรสมบัติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงภคพร  ศิริจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไทยแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายจอมคน  แก้วฝ่ายนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปรวัฒน์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศิริญากร  ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสุรนาท  ทองเพ็ง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธีรภัทร  การถาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปรมี  ศรีไชยยนต์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายวัฒนชัย  ทองพรม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปฏิภาณ  จัดกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนภัทร  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธนาวุฒิ  ประกอบกิจ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเนตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงมุกมณี  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ถาพิชา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนภูมี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงอริศรา  อายุพัด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกมลนิตย์  จิรเจษฎา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกุลณัฐ  นนทะนำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ดวงคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำสาคู โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอังคณา  ไชยนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวรางคณา  วรรธนผล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายอัษฎาวุธ  นามประเทือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอนวัช  สงวนบุญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณัฐพร  ประทุมแสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพัทธีรา  เล่ห์กล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอริยา  พาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงจันทิมา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกาญจนา  บุพชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธัญญาพร  อุปปาจันโท โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายกฤษฎา  ศิริหงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายเทียนทองชัย  คิดเห็น โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธีรภัทร  เจนกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธนภรณ์  โจติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงลักขิกา  เสนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปริณดา  แนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกรทักษ์  ชอบอิสระ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจิตรทิวา  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชาลินี  สีมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกฤษณะ  การงาน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกันต์ฏนนท์  ศิริพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายนภัทรพล  ตะวัน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพรภวิษย์  บุญใบ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัลยกร  จำชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจินดาเพ็ญ  แสงรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพรปรีณัน  ตู้กลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คิดการ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสรินยา  จงเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุประวีณ์  แกมกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธีระเดช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภูฏาน  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายทฤษฎี  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนากร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงลภัสกร  เหลาอ่อน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพงศธร  สุวรรณนิตย์กุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงลักษิกา  ยิ่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายเสกสรรค์  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายทัศน์พล  ดุลยทรัพท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายรัฐวัฒน์  คมพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐนิช  ลาวัลย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  จิตรลดาธนสาร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุภัชชา  บัวสาลี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกันตธีร์  อัครปรีชาศาสตร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนากร  พลประเสริฐ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภูริชกานต์  กานต์สิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปทิตตา  เกตสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายฉัตรมงคล  ศิริมนตรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพีรภาพ  จิตต์สัตย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปรัญชัย  มาแจ้ง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธุระธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกิริยา  วงศา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธีรเทพ  สีคำเม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจันจิรา  สามนคร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธีรวัฒน์  บ่อสารคาม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศุภกฤษ์  นานอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายสุทธิวัฒน์  กันสีชา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภูเบศวร์  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวิชญา  แสนสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปวริศา  โสมี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวัชราภรณ์  โกสุม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพงษ์เทพ  อ้นนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญสงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงบุญญิสา  อุ่นอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชาญณรงค์  แรกไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศรัทธา  สงวนสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายยศธร  กู่โบราณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสนธิ  เงินขาว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพนิตสุภา  กล่อมเกลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ธรรมมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายชาญวิทย์  นุสนธรา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภานุวัฒน์  นาคิลชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศิวัฒน์  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐชยา  วานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกมลชนก  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์โสม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธีรภัทร  เงาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนบดี  ชุ่มหมื่นไวย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศิวะพร  ภูดินทราย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสาวิตรี  ประสาทกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปาณิชา  โหดดอน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปิยพร  พลดงนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประกอบสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงไพริน  กงชัยยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนกฤต  สิงขรอาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศรวัสย์  นาชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์สมานมิตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงศรันย์รัชช์  มาตรวังแสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนชล  สุขฑีฆะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนันทภัค  ชัยนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรรณปพร  กิติวินิต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนวัฒน์  ชัยภูริจิรนนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพงศภัค  แก้วหีด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายรัฐเกล้า  แววโคกสูง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนารีรัตน์  เหวชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรติมาพร  บุญมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสิริยาภัส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพนิดา  พุดชวา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชญานิศ  ลาวัลย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐพงศ์  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายเมธินทร์  เดชทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุระสะธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวนิดา  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอภัชญา  ปะวะโพตะโก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนิตะยาภรณ์  นามกัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชนัญชิดา  นามวงษา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จรมั่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงประภิญญา  พรมด่าน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บัวรุ่ง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศุภวิชญ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จิตชื่น โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเขมมิกา  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกฤติยา  เคลือบนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงสุภัทรกุลญา  แจ่มเรือน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  สงวนชม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายอภิวัฒน์  แจ่มเรือน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปิยพร  รุมจันทึก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายปกรณ์  เหลาหวายนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายปฏิภาณ  ตาไวไธสง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอรปรีญา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายปกรณ์  พลโดด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงญาณิศา  พลตื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิลากุล โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายฉัตรชัย  จันทะจร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายจักรพันธ์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนิชานันท์  คดพเนาว์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสิริภัทท์  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสโรชา  ญาติจันทึก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุภาดา  สำเนียงงาม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญยอด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนันทิศา  รักษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกิตติยา  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จันทระ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอรสา  รัตนวงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศุณิชา  เทินสระเกษ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกรกต  ยุตะวัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณัฐพล  ดอนกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนวัฒน์  เชื่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายรุ่งเทพณิมิตร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกัญรัตน์  ปรีเปรม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภูษิตา  วิชาเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุพิญญา  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกฤษณา  เคลือบนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกิตติญาณี  จอกสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปณัฏฐา  แซ่กัง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุพรรษา  พลนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวัฒนา  จิตต์ค้ำคูณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนพฤทธิ์  ปรุงกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปิ่นฑิตา  พูนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงภัทรภัสสร  ของดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกมลภพ  สนทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวันดี  สมวันดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงมารินี  รุประมาณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายสุรพัศ  ชื่นบาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธูปหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงลดาวรรณ  เพ็งจันดา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปรายฟ้า  ปะธิอาราม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธีรพัฒน์  บัวสาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงจิราพร  การถาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธิติมา  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายภูมินทร์  ดอนคำทา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกันษ์กนิษฐ์  จาตุสว่างพร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงธัญญรัตน์  งามปัญญา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายศุภโชค  บุญประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายจิรชยาวิชญ์  แก้วดอนรี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายกวินวัทน์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอนิตศรา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปารย์พิชญาพร  ทุ่งลา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขันศักดิ์ขวา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงผกาวรรณ  แสนยศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงลภัสร  จ้ายหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงวิชญาดา  ทุงฤทธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายเฉลิมราชย์  พรหมพันธุ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธันยรัตน์  คงกระพันธ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิชชากร  แสงทอง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธัญชนก  ตระกูลเสถียร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะปัญญาสกุล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายจิรวัฒน์  สารนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนิดาภา  ดรเถื่อน โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วโต โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายคณาสิน  จัดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนุธิตเศรษฐ์  นาดี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุดารัตน์  บัตรพิมาย โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปรเมศวร์  มาตรวังแสง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกณิการ์  วงศ์จันทร์เสือ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฐิติยา  เข็มศรี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงแพรไหม  แสงสารวัด โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงทัชชกร  ล้อธนโชติ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐธิดา  การนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวิลาศิณี  แก้วหานาม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวิโรจน์  สิทธิผล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเกียรตินภัทร  ป้ายนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธนพล  ธุระยศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกนกอร  เดชพละ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภัทรพงศ์  ภักดี โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายเจตริน  อุปแดง โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายนันทิพัฒน์  ขันรักษา โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชิณพัฒน์  พิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพงศธร  บุตรชานนท์ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจัตวา  ปานสาลี โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายฐาปกรณ์  เพาพาน โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอนุชิต  แสงเทพ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรัญญา  ศรียางนอก โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณัชชา  เกรียมไธสง โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธนภรณ์  เสียงเกษม โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงกชอร  โพธิสมภาร โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำจุมพล โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุริยะ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงสโรชา  เสน่หา โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสุวรีย์  คำดวงศรี โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายพีรพล  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายเกียรติยศ  กงชัยยา โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงวันวิสาข์  อนุอัน โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  หยวกวิ่ง โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงศศิประภา  ดาวกลาง โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงมณฑิรา  มนัส โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายวินัย  อาสานาม โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงมนัสวี  จำปาทอง โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวรางคณา  วงษ์ชาลี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอธิชา  คำมูลตรี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกัญญาพัขร  ปานสาลี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รองศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงอรปรียา  วาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงศุภิสรา  วิเศษแสง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์สำแดง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงอรปรียา  อิติปิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงจันทมณี  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงภัทรธิดา  แปะจัตุรัส โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงญาณี  กินรี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายณัฐกุล  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธนพร  ทวยทา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนลพรรณ  ลูนมาตร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปิยฉัตร  วานนท์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายชลธร  สิงขรอาจ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณัชชา  ทาสะโก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพรธิตา  กลางจอหอ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกชพร  แสงส่อง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงศรุตา  ทองเจือ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายทวีทรัพย์  ทองสุขนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงรัตนา  กกจันทึก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพักตร์ตะวัน  จงกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายปฐมพงศ์  ปานนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายจิรภัทร  ปานรัต โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวิวัฒน์  ขอพลกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอภิชาติ  ทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายปวริศ  อยู่สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายจิติวัฒน์  จิรานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงชุติมล  ตรวจมรรคา โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงชณัฐปภา  อยู่ทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพรรณิภา  คำสอนพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายธีรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายศิริวัฒน์  ยศกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายพัชรดนัย  พรมทัด โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงทิพานันท์  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายธนวัฒน์  มูลณี โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายชนวี  สีสันงาม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายเตชิต  สุมินทนะ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังหอม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงชนิสรา  หาญสงคราม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงรัตนวรี  ขอแต้มกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนปภา  พลชนะ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชุติมน  พิมลนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธนาพร  ไพราม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกนกวรรณ  แพทย์เสลา โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายชญาวัตร  สรวงนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวิทวัส  จงรื่นกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายรุ่งธนวัฒน์  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงลัดดา  ทศสระน้อย โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอิมทิรา  ด้วงไพล โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุภาวดี  หาวิชิต โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณิชา  สามด่านจาก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายชนกันต์  จอมอุ่น โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม