รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเมริษา  เหิมขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายวรวีร์  พงษาวดาน โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายการันย์  เหิมขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายสิทธิโชค  ทรวงโพธิ์ โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองภู โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนิติพร  เหิบขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบัณฑิตา  สระกำปัง โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญกมล  เอี่ยมคงบุญมี โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐมน  ศรีผา โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรุ่งอารี  ประสิทธิ์สูงเนิน โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสดขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณิชภัทร  เดิมขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายวีรยุทธ  เหิมขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐดนับ  ล้อมขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายสิทธิพงษ์  ธิติพงศา โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอนาวิล  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปิยวัฒน์  ชูเกษม โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายศิวกร  บุญญฤทธิ์พูลศิริ โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนวพล  มูลกลาง โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปิยะทัศน์  ตลิ่งไธสง โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายปิติภัทร  ตลิ่งไธสง โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายสรณ  เปียนขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายไกรศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนงนภัส  พิขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฐิดาพร  โคกขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงรุจจิรา  ทองคลี่ โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เหิมขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอัญรินทร์  โชติฐิติชัยสิน โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเจริญ โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองชำนาญ โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกุลสตรี  ทองชำนาญ โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนันทพร  กลิ่นขจร โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวนิรชา  ทองภู โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงบุญญา  กิจจารักษ์ โรงเรียนบ้านหาญ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหิมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณิชา  หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายพัทธดนย์  รุทธปริญญานนท์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกฤติมา  ดือขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายคณพศ  ศรีสุด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงประดิษฐา  เลาขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐวัฒน์  พนาลิกุล โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธวัชชัย  กันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายคิมหันต์  แก้วประมูล โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภูชิสส์  นิติธรธรรมกุล โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอชิระ  ปิขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุพิชชา  วาวงค์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐานิสา  กวกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายวัชรินทร์  สิริภูริภากร โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐวุฒิ  งันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชนาธิป  เจ็กนอก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายอินทัช  เมิงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนภสร  เข็มมะลัง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกชพร  ไขขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัลยา  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกฤตยญ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปนัดดา  มีทอง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกมล  เยอสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เที่ยงจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสุมิตตา  ความหมั่น โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนวงค์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  กูกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิริวัลย์  ชิขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนิจจารีย์  อินภิชัย โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐสิริยา  ไชยณรงค์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชฎาพร  ชุ่มตะคุ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนะโม  จงบริบูรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงคริษฐา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพัณธิดา  กงซื่อ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทรงชาติ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนวลชนก  โกนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงคฑาทาศ  พินเกาะ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายปริพัฒน์ชัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธีรกานต์  ชาญพิทยา โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายจิตติพัฒน์  โสภากุล โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุธาสินี  จั่นขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเอมี่  ลูดู โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปพิชญา  ผดุงสุขดำรงค์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมีนา  แช่มขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชินกลางสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงศิริ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพัชรพล  พรมเสนา โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเหิมวรรณ  สาทำโล โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชวนขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเตวิช  ปานเหลือง โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม