รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพีรบดินทร์  กันทรสุรพล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจารุภัทร  แก้วอยู่ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงมีคณา  เพียงเกาะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายสถาพร  แก้ววิลัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนภัส  ศิริวงศ์ศาล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสาธิตา  ปาลิโภชน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนศิริพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุภัชญา  ตางาม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คะเนสุข โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายอินทร์ธรรม  จำปาเงิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนภัส  เอี่ยมสวรรณชัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิศารัตน์  คูณทะเล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปุณยวิชญ์  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงโศภิต  นิเวชพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงรมิดา  สังข์กลม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปาณิสรา  ปทุมหิรัญรักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายศุภากร  พรานไพร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพุฒิ  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธัชพล  ปทุมหิรัญรักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวรภรณ์  วงค์พิลา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกมลชนก  ชาติสง่าไพศาล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปทุมหิรัญรักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกนกพิชญ์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายวรวิช  มาทะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณรดา  เพียงเกาะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายสิรณัฏฐ์  เหลื่อมนอก โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธนัญญา  ราขบัณฑิต โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอสินัฐ  กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายปิยังกูร  พรหมมา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจิรายุ  บุญนำ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนวิชญ์  จิรวัฒิภาส โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุภลัคน์  จันทะบุตร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภูริฎา  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรุจิรดา  พิกุลทอง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงบุณยอร  ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณภัทร  สหสิทธิวัฒน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปิยธิดา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมาพันธ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัชชา  ตรีเดชี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงโสภิธาดา  เรืองวิโรจนกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพรภวิษย์  พอนรอด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพลอยชมพู  วิสุธิธารากร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายจักริน  ขยายวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเอมิลี่ นารีลักษณ์  ชมิดท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ทองจินดา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายจักรภัทร  สาลีรัมย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกรณิศาภา  แสงสกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธุ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โควินทเศรษฐ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวประสิตา  โชติจันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวยุพารัตน์  มูลเขียน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพัชรดา  เชื้อใจ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริรัตน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงหาคำ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนชัย  ประหุน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพีรเดช  สมพิทักษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายเอกวัฒ  ชาโพธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงรุจิรดา  ฐิติกรโชติพิมิตร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนภสร  วาริชอลังการ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนัยรัตน์  วิจิตรพาหนการ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงญาดา  มินเจริญ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีวัฒนวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงบุณยาดา  เดชอนันต์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เต็งน้อย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมณทิฏา  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพริมา  ทองพราว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนิรัชพร  ไชยุชิต โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชานันท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสรัสวดี  พรมแสน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณฐิตา  กิ่งจำปา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชนาวรรธน์สกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปิยมาส  น้อมมนัส โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายโชติวัฒน์  สมพินิจ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปุณณสิน  สินสู่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงทีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปัณณธร  นราเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณฐาพัทธ์  เตชะวงศ์โรจน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจาริกา  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณฐนนท  กิ่งจำปา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธีระภัทร  ขินรัตน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัทรนันท์  อดิเรกนิธยา โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนภูวดล  ศรศักดิ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายเธียร  ชื่นกระโทก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพอเพียง  อินทจันทร์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเจตนิพัทธ์  ญาณประเสร็ฐกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกชามาส  ตั้งธีรโรจน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอริศรา  แก้วระย้า โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฮอหรินทร์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพรรณอร  แท้สูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธัญจิรา  ร่วมกระโทก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงมุฑิตา  พงษ์ไทย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิจิตรา  ทาจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัสสร  ปุยะติ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจรัสโฉม  ขมสันเทียะ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิตตา  ขมสันเทียะ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิดาภา  โชติสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงบวรลักษณ์  อุทกศิริ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณิศา  ดวนสันเทียะ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนกฤต  ทิศนาม โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเอื้ออังกูร  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงโชติรส  พูลเพิ่ม โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศิวตาพร  จันทรา โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนวันต์  นงค์สูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายภูมิพัฒน์  พงษ์พยายาม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายชิษณุพงศ์  ก้อนจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดาขุนทด โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุชาดา  อ่อนจะโปะ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฐิรพา  จันทร์อยู่จริง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณิชกานต์  ชิมรัมย์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชมพูนุช  ภูดีทิพย์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปาริฉัตร  กอเมืองน้อย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธนากร  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศศิกาญน์  ประจันดุง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เพชรไทย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์ศิริพงษ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนฤมล  เพียรโคตร โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ม่วงมัย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสิงห์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วมณี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ปุมพิมาย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงแพรวรรณ  คูพันดุง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงเสาวรัตน์  จัดงูเหลือม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจิฑาภรณ์  มะลิซ้อน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุดมสุข โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวิรุฬห์  ปราณี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกฤษดา  สาแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายอภิสิทธิ์  พินธุนิบาต โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชัยวัฒน์  งามประสิทธิ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายวิศวะ  น้อยกลาง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายเจษฎา  เศรนิจิตระกะ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกัญฑาทิพย์  น้ำขาว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายเจษฎา  มามะเริง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงษ์เดช โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวฟ้าธิดา  ด้านชอบ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวสุจิตรา  เรียบจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพรภิรมย์  เพียจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงอรพินท์  พลัดกลาง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวิภารัตน์  แสงแดง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวจุฑาทิพย์  ตาลสมบูรณ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  วิเชียรพจน์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธนกร  เพชรไทย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายสรศักดิ์  นาคลำภา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงขวัญสุดา  อมรปิยะกิจ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชลธี  เวลากลาง โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายรชานนท์  อิ่มพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธีรวิช  มาให้ทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอภิสิทธิ์  สวัสดีแดง โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญรอด โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงยศวดี  ศิริวชิราภรณ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพีรพรรณ  หนูดี โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทัศนีย์  โสดี โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธิดานนท์  อิ่มพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบุษกร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกรสิริ  พ่วงจันทึก โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอริษา  ขันธวิจารณ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจตุพร  นาคเงินทอง โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกุลปรียา  สุขบุญ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ใจใหม โรงเรียนบ้านหินดาด 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัฐฤทัย  ศิริบรรจง โรงเรียนบ้านหินดาด 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินตาพวง โรงเรียนบ้านหินดาด 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสิริวิมล  โล่ห์คำ โรงเรียนบ้านหินดาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านหินดาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชินวัตร  หาญชนะ โรงเรียนบ้านหินดาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอรัญญา  สร้างนอก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพรไพลิน  สลับสี โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนภัทร  นาสวาสดิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รุ่งเรือง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายสิทธิการณ์  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายดิศานุวัฒน์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายสุวภัทร  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสิรีธร  เสือขำ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกวิสรา  จำปาบับ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอนชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายศุภวิชญ์  พันสูงเนิน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายชยพัทธ์  บุญมี โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายศิวดากร  เพชรวรา โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายอภิสร  ทันตวิวัฒนานนท์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิชยธัญ  ธงกลาง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายภาสพงศ์  ประสงค์เงิน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายนิติธร  ภมรฉ่ำ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธีรภัทร  ร่างทะเล โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายชวิศ  ขาวชู โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนสาครศิริ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนัชชา  คตขวาน้อย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายพศวัต  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายกิติฐ์ภูมิ  ไอยรารัตน์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายกรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมะ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกนกพร  สุภาพันธ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิระปรียา  แซ่ว่อง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอารดา  เทพบุตร โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนนทกร  เวียงลอ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภูมิรพี  โค้วถาวร โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศิรวิทย์  คานจันทึก โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เรืองจาบ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธีวสุ  ปอยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจจาชาญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายปัณณธร  โยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายธนภัทร  สายยศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกชกร  พรหมพันใจ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม