รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายชญานนท์  ชุ่มผักแว่น โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวิภาวดี  ชาวสวน โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธีริศรา  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอโรชา  แสงโชติ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายปริญญาภัทร  สุวารี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เรืองวิรุจนากุล โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงขวัญมนัส  สีหามาตย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายจารุวัฒน์  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายธนวิชญ์  ปักกาสาร โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายธนกร  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจารุวรรณ  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  แสงจังหรีด โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  อินทร์น้อย โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอภิชยา  เชื่อมกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเจษฎากรณ์    พลจังหรีด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายนาขวัญ  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปิยสวัสดิ์    ศรีขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพรรณพนัช    ราชซุยแสน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร    มูลคำน้อย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงการเกด    เลือดบัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอภิษฐา    อะทอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวาลินี    สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวรัญญา    ทองนำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชวนากร    สมสูง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรรณทิภา    เอิบพรมราช โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปวริศา    เนตรทิพวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอภิณญา    ถินนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิรัญญา    สาวชาวนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนันทิตา    เพียงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภัคธีมา    บึงลอย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปริภูมิ    ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐวัชร์    รันทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงมนัสวรรณ    สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายยศกร    โชติธรรมวาทิน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปัญญรัศม์    เสริมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนวินท์    ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายรชต    โสสีสุข โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพีรพัฒน์    ไวยสุขศรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐฐินันท์    คำหัวโทน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงญาณิศา    ถ้ำกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายอนุชิต    แอบกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายภัทรกฤต    โกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวนัสนันท์    นากอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสุภาวดี    นวลสุธา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภชรพร    ศรีอภัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงโบนัส    พัทธามาต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธิดารัตน์    แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธิปภาดา    อยู่ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอรปรียา    สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิมพิชชา    นะแสน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุพรรษา    พืชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวลิสรา  ส  มลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพุฒิพร    ยิ้มฉ้ำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงขวัญพิศา    รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายบวรฉัตร    เศียรกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธนพัฒน์    พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอภิชัย    ศรดอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงน้องนุช    จันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกุลยา    จิรพณิชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายราเชนทร์    วรรณภิระ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์    รอดบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิรัชญา    วิชาพร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุภาภรณ์    หินหาด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงมัญฑิตา    เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอทภา    ทัศนะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐณิชา    ถนอมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชนากานต์    หรรษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภัทรธรัชต์    จิตติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวันวิสา    ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนารดา    พงศ์พีรภัทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพลอยไพลิน    รวมขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนิธิฐายีการย์    ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤษณพงษ์    เศษคึมบง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนันทัชพร    ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสิรินทิพย์    ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปัญญดา    ศรีหาเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปัณณิกา    มนัสสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพัชรพล    พลครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสโรชา    วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณฐกร    จรัญจอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุพิชญา    เปลี่ยนทองดี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภัณฑิรา    ใจตรง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมารินี อันนา     อูลส์สัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศิรวิชญ์    เต็งกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิรติกานต์    บัวทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอรจิรา    อภิรัตนพัลลภ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงบูริศรา    ภูกิ่งดาว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมีณญาภัทร์    เพชรกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนวณีย์    กกกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธมลวรรณ    เชาว์จอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปิยากร    อุตมะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    พิพัฒบริภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธีรดา    ลอยพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนลินญา    แหวนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างบุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปุณณวัฒน์  สงวนพันธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวิทูรภัคดี  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรกมลพร  ลอบกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงมนัญชญา  ยอดอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอัครพล  บุญค้ำ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพลี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนันทิชา  จงคาดกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตธินันท์วรากุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธวิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอีธาน  ปราศกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรวดี  พาบุดดา โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายฉัตรมงคล  ชุมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวีรวิชญ์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนกฤต  เสยกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอสพาภรณ์  เพชรกิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวานิลา  โสภาพร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนกร  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนภณ  อัศวภาณุกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอภิชญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนกัญจน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายนพดล  ย่อมกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชลธิชา  น้อยครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนีรชา  กูบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายภาคิณ  หล่วงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศดานันท์  วรครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐกานต์  ญาติกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณิชาภา  เศียรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรัทยา  วิเศษพันธุ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขอุดมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายสิขรินทร์  ตรึกตราครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงลัคนา  ระกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปาริฉัตร  งิ้วไชยราช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงเบญจพร  หรมาส โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเปรมมณี  ตราพระสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายวีรากร  เรืองเพรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพรชัย  สมีใหญ่ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายโอโซน  ชัยทิตติธนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายอลงกรณ์  นิเรืองรัมย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอวิกา  โภชนะ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีเสนาศักดิ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายวุษิวัชร  ฝ่ายครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิจจิ้งหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายวรเมธ  ผ่องปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอัมรินทร์  ทับกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายออโต้  ปัสสีสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงเกศิณี  พิษกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายจักรพงษ์  ร่มใหม่ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายวีรภัทร  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายภัทร์นรินทร์  ศรีรักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธนกฤต  หมอจิตร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงตรีนภา  คนิตศิลป์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปิยภัทร  วิเศษกลิ่น โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุธิชา  พุทไธสง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชาลิสา  รื่นธณาพินันท์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอนัณปภา  ไสวครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจิรยุดา  คล่องขยัน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายนรวร  วันปลั่ง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุรภา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสววรรณ  ครอบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายนิติธร  วงศ์จักร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงฐิตา  โปร่งอากาศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนิรด์วี  พิชัยรัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อาลัยรัมย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสมหฤทัย  โสพันโสภาดา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกิตติพัศ  จิตรครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐามณี  ปานน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภาณุวัฒน์  ประพิณ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชนก  เขียวบ้านยาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แววกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุพัตรา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเจษฎา  เฉาะกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชยา  งานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศันศนีย์  มณีนัย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศตพร  ศิลาลาย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชุติสรา  แก่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธันวา  เงินพลับพลา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธณวรรธน์  ภาเรือง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐชนน  เผด็จตะคุ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรัตนาวดี  จวงสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนาภัทร  อินทร์กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายครองยศ  สมบัติ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภุชฌาพร  เสถียร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงดากาลดา  ชอบมวย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูริพัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกมลชนก  งาสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจีรพรรณ  จันทรา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสหัสริน  ตังประเสริฐรุจี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนิษฐา  เกนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปรวิทย์  ยื่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญมาพบ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณาศิส  เสถียร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวิวัฒน์  ยาตรา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วสา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชุติมา  ลี้ภัย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศศิกานต์  ยวดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชาครีย์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศุทธินี  ใสสะรัง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมณีชิดชนก  จ่ามมาตย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัดครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธัญชนก  ธนาวัฒนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงญาดา  ยอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปานวาด  พันธุ์ธงไชย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพาณิภัค  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศุภิสรา  โสบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชนิดาภา  ระวังสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศิรภัสสร  สายสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวรดา  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงตรีชฎา  ชาญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายรัฐภูมิ  ทะปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชนัญชิดา  หมิ๋วกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธนัญชนก  สุบงกช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บวรจารุเดช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนาคา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปกรณ์  ลมสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมธุรดา  ลุนทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกมลชนก  ศีรชัยนาท โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสิริภัทร  กลัดสมบูรณ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวีรดา  อุทิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวุฒิพงษ์  ช่วยสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายคมชาญ  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปิยะราช  สอนสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปานเทพ  ศรีพรหม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายรุ่งศักดิ์  กระแจะจันทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เปรมะยศวัฒน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกันยกรณ์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายนัฐธิกรณ์  อิ่มนันท์ธนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนนทวัช  เริงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอุษา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุพิชชา  ลีลาศ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ซิ้ม โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธันยพร  แจ้งคำพี้ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์พิน โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายทินวุฒิ  มูลมาตร์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงจิรัชยา  พรบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญหนองเหล่า โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเนตรชนก  สุทธิ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเขมรัฐษิณี  โจทย์ครบุรี โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนิตยา  นุศาสตร์สังข์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลักษณาครบุรี โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงดวงรุ่ง  เครือกลาง โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวนิดา  นามวงค์ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวิภาวดี  หลีกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุชาดา  จงอุ้มกลาง โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปาริตา  ศรีพระนามน้อย โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพรพรหม  แก้วยืนยงโชติ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอรุณี  ศรีกระสัง โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วสันเทียะ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเนตรนภา  สารพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนนทิชา  พิมพ์งาม โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศศิวิมล  พรมมากุล โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สิงห์ลี โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชลฎา  จามสำโรง โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวันชนะชัย  สอนจันทร์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวุฒิภัทร  วิชิตสระน้อย โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจิรภิญญา  กวนชา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนิภาพร  วิเศษทรัพย์ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปาริตา  ดุงสูงเนิน โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจารวี  แจ้งไธสง โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายสุรศักดิ์  ล่อกระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิมพกา  วันผักแว่น โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายปวรปรัชญ์  หุ่มกระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงทิพวรรณ  หอมกระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายชยานันท์  ทูเกาะ โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายธนพนธ์  เสือสูงเนิน โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายอภิชล  เทพมลฑล โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายพรัศฑกานต์  จำปาหอม โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายพงศกร  อินทร์รักษา โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงวีรยา  ห้ากระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐาพร  รอดสันเทียะ โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายภูวนัย  คนเที่ยง โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายเพชรภมร  อมกระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 ป.6 คณิตประถม