รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพาคินทร์  นายโท โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชูรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฏฐ์  ขอจัดกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อะภาโส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชนัต  นิมาลา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศุวันรักษ์  หลวงกิจจา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญาณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรณิดา  บุญเกษมชูโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกนกภัทร  วิงไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ขาว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปรเมศ  บุญเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายภาคิน  อาษานอก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐริกา  ลาวัลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศศิภา  เข็มพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเจณัฏฐ์จริณ  พยัฆเกรง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายกุลภัสสร์  ขาววิเศษ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเบญจศิริ  เตียนพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกมลชนก  ยิ่งสิทธิ์สิริ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จริยาวณิชชาวดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปต๊ะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนริสรา  ดวงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงคณิตานนท์  เข็มทองใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทิพรดา  ดุงสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเตชธรรม  ตู้พิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายทรงกร  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนิติธร  ปะโมนะตา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศิวกร  อู่เสือพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายทรงกฤต  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายสิรภพ  จตุพรชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนภัทร  ตอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายก้องภพ  ขันอาสา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐชนน  พราหมณ์ตะขบ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายแทนธัญญ์  ก้อนทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายพันธวัชร์  วัชรพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชวันรัตน์  เชิญกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณหทัย  อัมรินทร์รัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  วงศ์โสภา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปวีณ์นุช  พรโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพัชรกันย์  ด้วงมุขพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวันวิสาข์  กวีวรากร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญาณิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณพัชร์ปพร  กอไม้กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนันท์สินี  น่วมนิ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปวงภร  เอนกวิพุธกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐชา  ปะอันทัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญรดา  รอกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงโยษิตา  ทารินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โกฏเพชร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศิริกัญญา  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปาณิสรา  พรานุสร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายรัญชน์วรท  จันทรเสนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินยิ่งสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพีรกานต์  คาถา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายจักริน  วงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนาวิน  ทองสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปิยทัศน์  อธิกะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธนาดล  พลสวัสดิ์ชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพงศ์พสิษฐ์  ทับทิม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายวรากร  สีลุน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนศักดิ์  กฤษณะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธีรโชติ  พะนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภิญโญ  วิศวะวาทิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศศิวงศ์  หมั่นการ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดสิงห์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชฎาทิพย์  จุฑามะณี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงดารินทรารัตน์  สดทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิตย์ผักแว่น โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนภสร  กิติสกล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสโรชา  หารินใส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนลินี  ศรีมี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศิวทายิน  เบี้ยกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพชร  หวานสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายทีปกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศุภกฤต  ภู่เกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวรัญญู  อยู่ทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนฤพล  บุญคำมูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธนดล  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสมิทธ์  ธีรวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนิชาภัทร  เหมหงษา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธีรกานต์  สุดใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปริณดา  นิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสรัญรัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงขัตติยา  ลองจำนงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พริ้งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐชยา  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์พิศาลกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอภิญญา  อธิพรหม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณวรา  เงินวัฒนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปริตา  ทองหัวเตย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพรลดา  ไชยพรรณา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวนขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ้งตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศรัณย์ธรม์  อยู่ภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายรพีพงศ์  พันธุรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณภัทร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนโชติ  คำภา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณเดช  พิมพ์จักร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศุภกร  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณฐภัทร  เกยกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณฐพงศ์  แสวงผล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกันตะ  แขพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธันยภัทร  แสนทวีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติยา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงดลนภัส  อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  วันกิ่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วยัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนิสิตา  ไกรกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สรวงสุรศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปกฉัตร  สิงห์ทองชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุภนิชา  หล่อประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศศิธร  สังเกตุ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธวัชพงศ์  สุกใส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายรวิพล  บุ่งหวาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอชิรวัตติ์  เจริญชัยวณิช โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีรศักดิ์  งึมกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายทีรวัฒน์  แก้วจังหาร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกรธัช  กุลรพีภาส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกันติชา  กอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกฤติกานต์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชนิสรา  ประสิทธิ์ศร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  คำกองแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปัญญาสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงลภัสรดา  จิรอัครยา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สุขบัวใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายยุทธภูมิ  แดนกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพชรธรณ์  ชำนาญนาค โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนวินท์  ปัตแวว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเลนส์รติ  สุระเสียง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนภัทร  ชาญวิชา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศุภณัฏฐ์  โพธิ์ชะอุ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติธาร  คำดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฑิตญา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัชชา  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพรสุพพัช  เสาวภาคย์กุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญาตาวี  ดาจง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชินพร  นนตะสี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพฤทธิ์พิสทธิ์  จันผกา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงขนิษฐา  เลื่อนสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศุภกานต์  อยู่จินดา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสิริธาร  แผ้วกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงยสุตมา  สมุทรกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภัศราภรณ์  เสาโมก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอาภากรณ์  นวนกิ่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปัญญดา  ประมวลธนกิจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนราธิป  ดอกกะฐิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทอนกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทรธิญากรณ์  บัวลอย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์สถิตถาวร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมนัญชยา  ขอเชื้อกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศุพิชญา  ชาติไทย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศศธร  พลขันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชัยณรงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกุลสินีวรรณ  สง่าเนตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกฤติยาณี  วีระวัฒนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนาภรณ์  เจ็กแตงพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจรินทร  อนุเสถียร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญมิตาว์  พัฒนเกตุสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนโยธี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปัญญาวี  เละมะดัน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงโกลัญญา  แหลมทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จารุรัตนดิลก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพัชริดา  เรียบจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพรรณอร  เหล่านอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนภาพร  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายตติรภัทร  นุชกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงรินรดาภรณ์  ไวสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายวัชรากร  สร้อยสระน้อย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายฐนกร  โสมาบุตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายธนาธาร  ยินดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงมนัสวี  อัครโชติลักษมี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายรวีภัทร์  พิณเจริญพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายกิตติ์ธวัช  รักกะสิวิทย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายอดิศร  ภักดีมาก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรวิสุดา  งุดสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงฐาปนีย์  เชาว์รักษ์หิรัญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพัณณิตา  พ่วงกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนภัสภรณ์  แชจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอัยรยา  มหัทธนวิบูล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เตียมไธสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงนภัทร  อุทัยแสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงญาณิศา  คลองโนนสูง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุทัสสา  นาคประสงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์ศรีคุณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงชนันนัทธ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงทิภากานต์  ศรีวิชา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิชชาภา  กองเพ็ชร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายแทนคุณ  ดานขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงโดโล่  เอลอนโด้ กุ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายสถาพร  เพิ่มโภคา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายกฤษณ์  กฤษสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปทิตตา  แขกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเกิด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอริสรา  ผดุงศิลป์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัชชา  ปราศรัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุพิชชา  คงรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้ววรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายภูดิศ  ฉ่อกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายภัทรพล  ทศตา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปุณยวีร์  ผ่ายนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงนภัสภรณ์  วงศ์วรัญญกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกุลธิดา  เปรมไธสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงโชติกา  แกงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นอนโพธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอริสา  ค้ากระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงจีราพัชร  ยลจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายกีรติศักดิ์  เลี้ยงเจิญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายชยณัฐ  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฐพัชร์  บุญมาศ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงวรรณรดา  บรรจงจิตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธนธัช  คุ้มกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเจนเชิญขวัญ  เดชไชยทิพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายกฤดากร  วันชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์อามาตย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายพงศ์ศพัศ  ศรียันต์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณฤดี  ตาลพันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มาวงศ์นอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงธนัญชนก  ประจะเนย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกิตญาภรณ์  เนาขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวทองหลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายพิชญะ  มีกุดเวียน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงลภาภัทร  เเซ่ลิ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายอชิตะ  กุสี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายวงศกร  ศิริพรหมสิทธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงรวิสรา  วัชระวงศ์บดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงธนพร  นาเหลา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธีวสุ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอนัญญา  ผิ่นใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายปัญญากร  นนทชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายไชยกร  ปี่ทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณัชชา  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัฐกมล  สุทิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร ณ ราชสีมา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายพรสวรรค์  ตู้ปทุม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายตรัยรัตน์  ผูกพันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธนัญชนก  กัลยา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงประภัชยา  เชิดเพชรรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอรกัญญา  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายพอดี  ศรีวราลักษณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงฐิติชญา  สันธนะพานิช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงทอฝัน  รักธรรม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายภคนันท์  ชูศิริพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสิริวิมล  จันลาวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพัฒนพงษ์  พุทธะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวิมลสิริ  เรืองพักตร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนภัทร  ใจชอบ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  จัดแก้ว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาภัศ  อาจฤทธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธนพร  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวริศรา  กั้งกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปิยะณัฐกฤษณ์  พรหมเจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศศิกร  กฤษกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุพิชชา  ผึ้งทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวรัทยา  โกฎค้างพลู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศิวกร  กลายกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศิวกร  สวัสดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสายน้ำ  สิทธิเวช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจิราภา  จิตติวัฒน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงโชติกา  มอวอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณฐพัชร  สุพร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายเลนนี่  ฮาลเลทท์ นามจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวิชญ์วินท์  วิริยะยืนยง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรมย์ชลี  พิณปรุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสิรภพ  นาวายนต์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์ศรีคุณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เชื้อจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธีรภัทร  พลวัน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แร่กาสินธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงบุญวิสาข์  ยังรักษา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์มณี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  แดงสกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงไอริณ  วัชรเมฆินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพชร  วาสสามัคคี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธันยภรณ์  ใบดั้งกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายหยก  สุวรรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศศิพร  พิมปรุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปุญญิสา  แก้วสว่าง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอัจฉริยา  บุบผา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพชรณรรฐ  เลิศนิธิธรรมกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภัณฑิรา  เบ็ญจรูญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงดากานดา  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธีรัช  สงค์ทะเล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวนาดอน  ทองภูบาล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาราประธาน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธิตะวลี  แก้วด่านนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรตนณรรฐ  เลิศนิธิธรรมกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอัญชิสา  ยึดวงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐปวีย์  สิมมา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายเพลงภัทร  มณีรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนัญญา  แคสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีระอุดม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายทินภัทร  ลีสี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรัญยา  บุตตะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพรไชยเทพ  บุญเมือง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภาณุพงศ์  สืบปรุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกัณตินันท์  มีชำน่ญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐนันท์  สมานพันธ์สกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิริจันทรา  หมั่นถิ่น โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกัญจน์ญาณิศา  จิมเมืองปัก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงมทินา  เฉลิมศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปิยธิดา  หงษ์ไทย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปาณิสา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงขวัญธันยมัย  ไกรวิลาศ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนฤชา  ธนากลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิงหพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปัทมพร  ประทุมมา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงยุพิณ  แช่มฉิมพลี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธนัชชา  ซาหยอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกุลชญา  เทพตาแสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฤทธิ์นอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ธรรม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพัชรวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอักกิชา  จ้อจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายออดิท  อาพัดนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงโชติกา  จันทศร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมพิศา  ปะหน้าประโคน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพริมา  จันทวาด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กมลทีปพิพัฒน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  จำอ่อน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพรนภา  คำคงคุณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวริยา่  มังคลาภรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฐญา  เกลียวสีนาค โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายจิราวัชร  จิตสุวรรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงทิพาวดี  ภูมะลี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงดาริน  หนูสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศดานันท์  เสนคราม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายทีฆทัศน์  เลี้ยงวัฒนหิรัณย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอรุณทิพย์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอชิระ  ชวลิตนิมิตกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสวรรยา  พาลุมพุก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกฤติธี  นาสะกาด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงรุ่งนภา  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญพร  บุญญาภิชาติกาล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายทีปกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรมิดา  จิรภาพงษ์เจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเดชเดโช  สวมกำปัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธัญชนก  สมตัว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงรุสมิน  แสนใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอลิสา  บรรชิต โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพชรพล  ผ่องกุศล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพร้อมรบ  มะโนรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภูธนะ  แสงผล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภัททิยา  เรียงสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงทิลาภรณ์  ทัดเทียม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพีรดา  สิริสา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายญาโณทัย  สายทิพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเมธัสพล  จีนนางรอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกวินตรา  ใจชอบงาม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชญานิน  อินทะวัน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนภณัฐ  พันการุ่ง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัชรพร  เตชะทวีกุล โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอาฐิชยาภรณ์  กิ้นบุราณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญปรีชารัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายนฤภัทร  บุณยมานพ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วชมภูนุช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสิริกัลยา  สารโท โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพนิตพิชาก์  แลบัว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงปียธร  สุภาการ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงจณิสตา  คำสกุลวัฒนะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพรปวีณ์  ถ่ายสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงขวัญเรือน  ทองผักแว่น โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ก้วน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงริญญรภัส  ศิริสิทธิ์นรากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงลักษิกา  ชัยศรีนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายสุภชัย  วงษ์มณีวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายวีรภัทร  บังรุนทร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงวฤนท์  มาชมสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสุธาสินี  ฤทธิยาณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงธัญญาภัทร์  ดอกคำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเชิญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวิชญาดา  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายแทนคุณ  ใจมนต์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายวรวิทย์  แคล้วสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  แก้วทะเล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สมบุญพล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงเจนจิรา  ชูลร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วทะเล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภัททิญา  อยู่หมื่นไวย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงเกษมทรัพย์  จิพรมมา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพรทิพย์  กมลลิ้มสกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงภัทริกา  แสนทวีสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงอัจฉรา  บั้งจันอัด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีทรมาศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฐนิชา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสิริยากร  ตันธนโรจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงญาณศรณ์  กันงาม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณัฐวดี  เที่ยงประเทศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธัญรดี  อินทราภิรมย์กุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายกิตติธัช  จอมเกาะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อึ้งธนารัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงปัทวิกานต์  ดวงทวีป โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปัญญานุช  ใจมนต์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพรณัชชา  แสงกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวนัชพร  ทับพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงนงนภัส  เทียมญาติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกนกกร  ฝอยตะคุ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพรลภัส  ดายใหม่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่งมงคล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายธนายุส  โภคา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงเสาวนีย์  ใบโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจแก้วศิริ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายธนภัทร  ตันตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์จำนงค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายนัฐอานนท์  จันท์ศุกลภัทร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพรรณชนก  อวนศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินกิ่ง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายมงคล  อุดมผลไพบูลย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงปุณยาพร  รัตนอภิสิทธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายอคิราห์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงวนัชพร  ตับกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงธนาวดี  ตันตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงวริศา  โตชยามานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปาลิดา  คร่อมกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายจิรายุทธ  สุวัฒนะสกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายเมธาวี  เพ้ยจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายเพราพงษ์พันธุ์  ศรีอำไพ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงอัครยา  ธีระวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายธนาชัย  จี่พิมาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายอุดมศิลป์  เพชรพลอย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายพชรพล  ภาวจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงจุฑามาศ  แนะกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงธัญวาภรณ์  ก้านน้อย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายภาคิน  สายเพ็ชร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงญาณภัทร  ประมูลชาติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายวิศวกร  ปัทมวงศ์วัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายชินเขต  กรรณิกานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายศิวกร  ยะทะนะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายศิวกร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โทนสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายพงศกร  ไตรจอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายธนภัทร  เปรมโชติภัทร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสุประวีณ์  ฉันนะประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รงคะกุลพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงชมพูนุช  เป้าสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงสุพรรษา  มากนอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์เรืองศร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงจิรนันต์  ประคองสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงสิริวรรณ  ลุยจัตุรัส โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายนันทชัย  ไพสาลี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงธีมาพร  รุ่งโรุจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงอาฐิชยาภา  กิ้นบุราณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายวิษณุศรณ์  ภาคพรม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสุธาสินี  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายจิรสิน  ภูมิสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงวรรณวริณ  ยันต์จอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสิริกานต์  กลิ่นกมล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายคณาธิป  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงปมินตรา  งามอภัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงญาดา  แสพลกรัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายกฤติพงศ์  สกุลเลิศวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุพิชชา  คัทนศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมปักษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายชนะชัย  ทิพย์รอด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงอรพรรณ  อินตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงอชิรญา  ด้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญคุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงศาริสา  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายจักรกฤษณ์  แมงกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนิษฐกานต์  นากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธนันท์ชัย  ธนาวุฒิวรสิทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงห์โชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายภูวิศ  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายเอื้ออังกรู  น้อมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงวรนิษฐา  อ้อมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปรียาณัฎฐ  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงกมลพร  ประมูลสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายชยพล  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงจีระนันท์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กินกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายปุณพจน์  กันยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายกฤษณะ  โตชยามานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงณภัทร  ศุภวัฒน์เมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพสุธา  รวดเร็ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงไอรฑารีย์  พันธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงทัตพิชา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงคะนึงสิริ  นันทจิตปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงวนิษฐา  สมานจารุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุพิชญา  คำโภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายธุวานนท์  แฝงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงอภิษฐา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพรธีรา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงฐิติกา  พอกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพูนทรัพย์  เปรี่ยมรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงทอฝัน  พงศ์ชาญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงประภาศิริ  กุลสานต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงนันท์นภัส  บวรศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงสาริสา  กิตติภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายสิริชัย  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายจิรวิชญ์  บุญยฤทธิชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายช้างตัน  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายณัฐพัฒน์  วิศรุตการย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายภัทรกร  วชิระคงสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายปิฏิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวิชชยา  ต้นติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายศุภวิชญ์  วัชรวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายจอห์นนี่  คูริคส์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงวรณัน  ยี่จอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายศุภกฤษ  สงวนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายณัฐธนา  นาเรือทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายภานุพงศ์  ทิวะศศิธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายชวิน  คุรุกิจกำจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายณภัทร  สมมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงฐิชาพร  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายณัฐธนธร  นาเรือทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายปัณณทัต  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงญาณิศา  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงฐาณัชชา  ดำพรมพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพิชญาณี  ตุ้มจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายเดชานนท์  เงินรวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงลิฬรพรรษ  เพิ่มชีวา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายธนวิชญ์  เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายเตชพน  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฐชยา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายสุวิจักขณ์  เสือกระสัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงศศิญา  เอกศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงสุพิชชา  เนตรนิล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงธันพร  วิเศษลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายภูผา  มาจาด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิติสากล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงณิชกานต์  ทรัพย์ศรีศุภชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายภานุวิชญ์  กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายนันทภพ  นพพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายภูมิณัฐ  ธรรมโส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายกันตินันท์  โสทรเกียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายปิยวัฒน์  คูศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงอนัญญา  ลือกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายภานุกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายอภิสฤษฐ์  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงธญาดา  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงธีรัศรา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายดนุภพ  บุญถือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายนฤชา  ธัญกนกรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายพงศภัค  จุกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงดวงฤทัย  ชับมีแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงศิริกมล  วัดมิ่งพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงชลกร  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงณัฎฐนิช  เยื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงอภิกษณา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายอภิชาต  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายวชิรธร  พาชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายชัยธรา  สุดหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงอัญชิสา  กองศรีหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายพรเทพ  เดชพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายกฤษฎา  พุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายจิรสิน  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายอธิป  เอี่ยมอุตมะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงวรรณกานต์  กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงไอริสา  ดีสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอารดา  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมนต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไพรเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายกฤตฏิ์ตฤณ  โคว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงวรรณทนา  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายวีรภาพ  นาคดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายเมธัส  พินิจจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายนนทพันธ์  บุญเคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงสุภนิชา  กัลยาณหริต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายปัณณวิชญ์  มหาทีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงแทนธิชา  โพธิ์ละคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงเกวลี  พี่พิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงบุษกร  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายกีรพัฒน์  ชงจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายยศพนธ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงอภิกษณากรณ์  รักษ์มณีนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เวทยะเวทิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะฎาทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายธนภัทร  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายตฤน  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายวิชรวิทย์  พิมาลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายภัทรพลิน  ศิริมัณทนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายดนัยณัฐฐ  จารุวงศ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายนภิษา  อาภากรสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายแจ็กก์กริน  พูนกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายธนัท  ศาสนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายภัทรพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายรัตนทัต  ทักษนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายสิรภพ  พลมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงกรณรรค์  รอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงจิรัฏฐ์ชญา  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงสิริกร  กิติขจรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงอภิสรา  ภรันยากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงณัฐณิชา  เว่าสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายพงศธร  เปรมท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงภษิรา  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงพิชชาภัค  แพทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายศิรพัฒน์  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงจิดาภา  ยึดพวก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายเจตนิพิฐ  กลสรร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงวริยา  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายธนภัทร  ทูลกอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงสิริยากร  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงธันยพร  ย่านโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงวรดา  จอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายณัฐวัศน์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายปัญญพนต์  หวังสุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงไอศิกา  แก้วยงกฏ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายปรินทร์  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายสหพัฒน์  แย้มกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายนนทกร  ตุ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงนวพรรษ  จิตพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงโสภิษฐิรักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายชยพล  กมลมณีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายชาติคุณ  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายภูวิศ  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายธนทรัพย์  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงสุนิษา  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสโรชินี  ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรัพย์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงอัครภา  ศรีตัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายณฐกร  กิ่งไม้กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายธีรภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายศุภสิน  แขวงจันอัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงไพลิน  ชวานนท์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงสุฐิตา  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายโกวิท  เพชรเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายนันทพงศ์  ฝ่ายศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงตมิสา  เดชกุลทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงณัฐิมา  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายสุเชาว์  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพิสัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายกิตติธร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วังโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงณัฏฐชา  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายปิยวัฒน์  ทับขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงณิชาภา  ดำรงพรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายณัฐพนธ์  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายลัทธพล  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายณประพัทธิ์  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อนุศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายอัยการ  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายศุภฤกษ์  ชั้นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายอิทธิมนต์  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอริสา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงกรกมล  ราษี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงศุภดา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงติณณา  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตุ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงภัทริยา  บุญณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงสราวลี  วณามี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายวงศธร  ดีคณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงศศิชา  ปั้นคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายจิรพัฒน์  พินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงสุภากาญจน์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายเมฆา  สุวรรณประได โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายกันตินันท์  ต่างกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายภูมรินทร์  เนตรพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ดอกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงจิตรวดี  เพชรเด็ด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงปริยากร  เอื้ออำพรเสรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายณฐกร  ขุนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายศุภกร  ทองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายวันพิชิต  โพธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายอรรถพล  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายภูมิภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงนลินญา  ทั่งทองมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายทรงภพ  ศรีชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายทีฆทัศน์  ซึ้งศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายพงศธร  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายภูวเมศฐ์  คำกำพุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงปิยลักษณ์  สถิตเมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงวาสิตา  นวลสวาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายกวี  เปรื่องเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายธนชัย  ไทยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายพัชรพล  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณที โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงสิริวิรินทร์  บ้ำสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงอธิชญานันท์  เพ็ชรขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายนิธิศ  ประพิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงครองขวัญ  เมบขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายนัทธวัฒน์  วาณิชย์โรจนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายพีระโรจน์  จันทร์พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายกัตน์ธร  ศิริบุญนภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่อือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงปุณวีย์  สระทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงญาณิศา  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายสรวิศิษฏ์  เนื่องกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายธนดล  แก่นจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงลลิตา  โทคำมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายรชต  การพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงน้ำมนต์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายธีรภัทร์  แชจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายปราบปราม  ออรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายพุฒินาท  กึ่งจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงธนิดา  ศักดิ์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงหัสดีภา  อุ่มพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายธนกฤต  ไนย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงกานต์รวี  บุญย์จรัสมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายนครินทร์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพิชชาพร  นอใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายพิพิชฌน์  ริมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายนพเก้า  ผันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายกฤษกร  สุทรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายสุภศิน  สุภโศภิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายพันธวีร์  แป้นทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายกิตตื์ิพิพัฒน์  สัพทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงภัคชัญญา  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงพลอยแพร  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงพลอยแพร  บุญศิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายกฤษณะพงษ์  จินตนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายกฤติน  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงสิริธัญญา  เสมาด่าน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงศิรินาคะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายพงศกร  บุญวิไลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงณัฐชา  โตทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายกันต์กมน  ลอแท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายเทพธนกฤต  ไกรสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายปุณณวิชญ์  หอมมาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุภาคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายอกนิษฐ์  ปรางค์นอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายระพีพัฒน์  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายกัญจน์พสิษฐ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายวิศวัสต์  ลมจะโปะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงพัชชาภา  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงแพรวา  มัจฉาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงกรองแก้ว  สุริยบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายกฤตเมธ  อินทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกวิธิตา  ขจรโรจนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงอัฐริญญา  พิทยาวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงภัทรมน  พยัคฆศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงฉันทนัทธ์  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงวิลาสินี  แสนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงปุณยวีร์  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงพิชญ์สินิ  นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงชญาภา  ธรรมมาภิมุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายพสุเทพ  สิงขโรทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงเซมิกา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงพิชญธิดา  อวบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกชมน  หอมเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงภูรีรักข์  ร่วมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงกาญจนศิริ  โชควัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงธมกร  ใจโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายส่งศักดิ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายพิรศุษม์  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายวัศพล  ปะกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายกันตินันท์  จรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายพิชาภพ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงกฤตศญาดา  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงพราวฝัน  ฐาวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายเจ็สซิคิม  เกรซ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายอัจสุชนม์  คร่ำสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงกฤตธีรา  ครามกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายธนรรณพ  อินทรผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงภัททิยา  ไพโรจน์อุดมกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายวิชญ์ธิวัตร  ผลประพฤติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายภานนท์  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงจินตพร  แดบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายภานุวิชญ์  แสงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายปัณณวัชญ์  ชมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายดิชพล  ทิพย์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายจักรภัทร  ประทุมเมศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายปุณยธิษณ์  ลัทธชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงปาณิสรา  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายวีรภัทร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายคณิศร  โสมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปัณฑิตา  โตมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายสิรภพ  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงภิญญดา  จารุพรเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงอภิษฐา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายณัฐกิตต์  ใบเตย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอนันดา  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัทณิชชา  เชื่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธรรศ  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายธิติ  วัฒนาธาดาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายชนาสิน  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงศศิพัชร  ศิริโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสรัณย์พล  กลมลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายชัชวัสส์  พวงพรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงเปรมวดี  นาควิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายธนภัทร  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธีรพล  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายภานุพงศ์  นองวัตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายวริทธิ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายศตชาติ  ปัญญานวสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณัฐชา  ทองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงณัฐณิชา  หุ่นจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงบุญญิตา  ฉายะจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายชัชชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายสัณฐพจน์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทองสิริสิรินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภเมธานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงหทัยชนก  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายพงศภัค  สิงห์ช้างชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสภณวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงอนันตญา  ประภัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอัศม์เดช  ทองมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายณฐกร  พุทธวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงพลอชมพู  พือสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงทยากร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพรลภัส  มิตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธราธิป  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกชพร  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงสุนิตา  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกษมา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายก้องกวี  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงณฐพงศ์  ศิริช่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายนวพล  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายยศพัฒน์  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายวัชรภัทร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายอชิรวัชร์  ธรรมธาราณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงริว  เจตจำนงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายรุจดนัย  พลอยจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงจุริพันธ์  เสืออยู่สาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปวริศ  อิ่มวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงวริศา  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายวุฒิกร  ขอนพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายภูริช  มวมขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปภาวิน  สระบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปวรวรรณ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉวีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธรรมธรรศ  ลือพงศ์พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงวนัชพร  โชติกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายอติเทพ  แต้สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สายงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงจารวี  ราศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงเมธาพร  อมรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงกุลนัดดา  ทองแก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอภิศรา  ใจซื่อกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพาขวัญ  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายพลากร  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงลลดา  วรรณบวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายจิรัฏฐ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายธนพล  หมอกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงกุณฑิกา  จุลฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงลภัสรดา  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายศุภรากร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายคมณัฑซา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงสีดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงสุพิชณาย์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนับพันพร  พูนธนางกรู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญทีไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงสุกฤตา  ต้นตมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายปยุต  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพิชญาภา  จรรยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงวิรัญชนา  เชยกีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายปัณณ์  ตันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายสิริเวชช์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงพรธีรา  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภัสสรกมลวัทน์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพลกฤต  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายชนนาภัทร  ขำแจง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงปฐมพร  ผสม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงมนัญชยา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปองพรรณ  แสนสี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายอานันท์  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปวริศา  แจ้งพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายวิชิรวิชญ์  อัศมสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปุญญิศา  มุ่งยุทธกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงอมลรดา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกวินตรา  เนินดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงรวิษฏา  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายทวงแท้  นามศิริงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงนิธิชา  วัชโรภากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงชนาพร  กลอนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายณัช  ประวัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายณัทภัทร  พยัคฆศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายณัทกฤช  จารุพรเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำหอม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงณิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงเบญญาภา  อยู่เกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายธัชพงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงพบพร  โดมขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงพรชนก  บรรจงรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงชัชลิฏา  แอโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงทองนพเก้า  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายดิศรณ์  พลอยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายรัตชากร  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอริสรา  สารีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายภัทรภณ  เกิดมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายวารวัต  เหล่ากัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายภากร  ปานประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายสิรภัทร  ไชยมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงกชพร  โชคสกุลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกนกอร  คงผดุง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉิมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงภีมพิมล  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายชุติเดช  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงชนาวันธุ์  คงบุญมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงเอวิตรา  เลิศติยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายศักรินทร์  ชัชเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ก่ำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงวิรมณ  นวนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงรสธร  คีมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายธนธร  สัตถากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายปฐมพร  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายเคน  สูติปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสุวชานันท์  แสงคูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงภัสสริยา  เผื่อนกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายวิธวิทย์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายศิรายุ  เพ็ญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายสิรวิชญ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงฐิติพร  นิธิกาญจนธาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายวรนัย  รัตนาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณัฐธิดา  อัศยเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายศุภฤกษ์  รุรอมรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นาคเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงอิษยา  ทรงสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปวริศา  เอื้อปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงบุณยานุช  ตันติประภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงกุลธิดา  อังสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายกีรติ  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอรอินทรา  ไชยธง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายสรวิชญ์  แกลงกะโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนภาพร  เดชพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณัฐหทัย  แก้วกลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปานรดา  บุญชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงปัญชาน์  แสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงปรียาพร  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงบุณทริกา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายพงศ์กวิน  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายภูริพัฒน์  เทียนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายณัชพล  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายสิรธีร์  องอาจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายญาณภัทร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงมนัสชนัญ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปุร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายพิพัฒน์ภาดา  นีผลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายณรัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงรติกานต์  เติบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงสุวิดา  อินทรคำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงดลฤดี  สวัสดิ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงธนัชพร  ถันพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงวิชญาพร  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายวงศธร  เทพกลม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงศวรรยา  สมสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงภรณีลภัส  บุญรังศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายอัครพงษ์  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนิธิภรณ์  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงรตนพร  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายณธัมมจักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายพศวีร์  เวียงวีระชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณัฐพร  นิติพน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงมีนลินญ์  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงภิญญดา  เดโชธรรมสถิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายจุลภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายพศิน  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายพนธกร  วัชรวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นอกตาจั่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงอรรัมภา  จิตรานุกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายธีรเมธ  จันจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายณัฐพงศ์  ใหญ่นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายสิรวิชญ์  ขอดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายวรเมธ  เสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงธัญสินิ  วิริยะนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายภัครพล  เรืองเวหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงศกลภัทร  วรางค์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายวรากร  อ่อนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงเกวลี  เหมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงวาเศรษฐี  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายอัศวิณ  ชัยชินพันธู์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายพงศ์ภัค  เทียมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายธนภัทร  คำแพง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายเขมณัฏฐ์  กฤษหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงบุรัสกร  สุดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายธนกฤต  ขันตี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายพัสกร  รักสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายวรณัฐ  สุชาติพงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายกษิดิ์เดช  จิรกฤตกุลธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายกวินทร์  โคตะบุตรโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายจงรัก  แดนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงสุชญา  มุณีวงษ์วีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายพสุธร  ติณห์อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายนพวิชญ์  อมรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายฉันทัช  ปุ๊กสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงจฬาลักษณ์  ไพฑรูย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายนิติพงศ์  พรอยู่ศณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายธีรกานต์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายชานนท์  ฉิมานนท์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายนภัสรพี  ลับตีพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายชโนทัย  ไฮจ์เยอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงสุธาสินิ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงภคอร  ผุยอุทธาการิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงจินตาภา  คำทองพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายพชรพล  คงทัต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงวรพรรณ  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงธัญสิริ  ลายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายชุติพนธ์  ประจักษ์ธีรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงฐิตินันท์  จูระกัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายนิธิรุจน์  อโณทัยไพบูลย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงจิณณพัต  แย้มกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงชลภากร  ธนาวุฒิพรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงศรัณย์พร  โพธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายก้องไกร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกรวรรณ  อนุเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุริยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงกรพินธุ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงกรวรรณ  ผอนนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงชัญญานุช  จงรับกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายกฤติธี  ใคร่กระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงขวัญข้าว  คุณคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงคัณธมาศ  อติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงภัทรภา  รุธิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงปพิชญา  ชื่อโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายธนวรรธน์  พูนภิญโญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงชนัญญา  จารุนันทภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงณัชชา  ตากงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โชติวิทย์จิรธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงธนัญพรรธน์  สถิตฤทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงลีลาวดี  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพริมา  อรุณนวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายสุทธวีร์  หน่างเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพชรดนัย  ถาดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายสุระศักดิ์  ธนพงศ์ไพรัตน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงอรอุมา  ทาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายธนดล  โมพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนภสร  ภัทรานุกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงณัฐธีรา  ปองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายอนาคิน  นิคมเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงพัชรพร  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายปองภาดา  อุ่นพรมมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงสิรินดา  โยธะคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  พงชะเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายอดิศักดิ์  มณีเติม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายยุทธิเดช  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายรตน  ช้างพลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธนาภา  ดีวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายรัชชานนท์  มีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายสิรภัทร  ลีฬาหานิภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายสิรภัทร  ลีฬหานิภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายกรกช  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายณภัทร  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงณิชาภัทร  มากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงสิรัชญา  ศุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายกุลชาต  ขุมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงจิดาภา  พรมหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิชชาภา  ประพิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงมาริษา  แก้วพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายศุภรากร  ขันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงภคพร  สุขชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพัชรพล  สว่างภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงอพิยดา  จิตรตปัญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แดนราชรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายณัฐณกร  เหล่าพายอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายปภาวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายปลื้มปิติ  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายศุภณัฐ  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอัจฉวิชญ์  เข็มทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงธภัชชา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายณฐชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายธีรภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงภคสิริ  สันตธีระกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายภาคิน  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงวรัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายกรินทยาวัตร์  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายธนดล  ธาราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายพิสิษฐ์  พรพีระสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายศุภณัฐ  โสงขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงชญานิศ  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุชาญสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายกฤติเดช  หิรัญวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายกิตติพงษ์  สมรุส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายปัณณพัฒน์  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายพีรพัฒน์  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายรัฐศาสตร์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สินประกอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายศุกล  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงอภิชญา  มุขโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายกานตพงศ์  เสริฐสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายปุณชรัศมิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงบุณยนุช  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายธนวิชญ์  ธนะพีระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงศิริกาญจน์  รัตนกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายธนธร  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงรพินท์ภัสร์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายวายุ  กาญจนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงรินรดา  เชื้อสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  รวีวงศ์อโณทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงนภัชสรณ์  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายเตชินท์  พิลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายภรัณยู  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงสุพีรญา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงศรัณยาพร  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงวรินทร  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายชัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงลลิตตา  กาวสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงภัคอติภา  จันทร์อาภาท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงกชพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายณัฐภวิศ  ครอบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายสิรวิชญ์  ชูชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงณกมล  มีแต่ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงฐิติกร  สามขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายนิธิกร  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เกศปรีชาสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิตติวีรพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงอริสรา  นารี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ยอดจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงวิลาสินิ  เขมวิวิธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงรมย์นลิน  จีนมะโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงนพสร  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงณัฐวรา  ศักดิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงฐิชาพรรณ  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงญาดา  จริยะวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงธมนวรรณ  พรหมศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปลอดในเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวสุท  เล็กสันติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แวววุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายคณพศ  ทิวัฑฒานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกรองกาญ  ตั้งพรรณวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์ดาไสย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายภูมิวัฒน์  ปาลวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายหฤษฎ์  สถิตย์วัฒนพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงนภสร  เลิศสิริมงคล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงวิกตอเลีย มณฑิตา  ชเริดเทอร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กชายชยพล  มหาแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงชาดากานต์  คำนึงผล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงวิภาวานี  จันทร์เกาะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงวรวลัญช์  ยินดี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงกันยกร  โชติชยา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงณัฐพิรินทร์  ผายพิมาย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงณิชารีย์  สารฟอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงอักษราภัค  ผลฉลาด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงณัฏฐนิช  หวังบุญกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายภัควัฒน์  เกตุประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพศประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายวรัตถ์  อัมระรงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายวรงค์  อัมระรงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงศุภิสรา  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงฑิอำภรณ์  ธรรมเกษ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงมุกชมพู  พรพรรณนุกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงปวีร์รดา  หาญวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กชายณัฐชนน  เกียรติก้องเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายชิระ  วีระเทศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กชายประกาศิต  ก้อนผา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงผาติรัตน์  เขี้ยวสิงห์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงอทิชา  จินตวัฒนกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายฐปนนท์  โสภิตลี้วัฒนานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กชายอชิทัชร์  ดุษฏีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ทรงยศวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงณัฐวศา  แถวเพชร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงหฤทชนัน  หอมสนิท โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายธนภฤต  บุญเศียรปภาดา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายณภัทร  ยัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงวชิรญา  จิตรขาว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงภูมิหทัย  ทองโพธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  วิมลวัตรเวที โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายพชรดนย์  มุกดาสนิท โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายอัครวินท์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงไอศิรา  ภัทรบดินทร์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงฐิติพร  สิวาพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาสากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงมนัสนันท์  ติณจินดา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงแพรวา  ขอเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงลภัสรดา  ชัยภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงพัสวี  ถาวรวงศ์มั่นคง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงปวีณ์สุภา  วุ่นหนู โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 นายอาทิตย์  เพ็ชรประไพ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกมลวรรณ  เตทรัพย์อนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงนุศรา  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงนุศรินทร์  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายพัสกร  จินดายู โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายธนากร  บานแย้ม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวฐิติยา  คูประทุมศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นายดรัณ  ตั้งชีวเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายวรมันตร์  อภิรัตนพล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงดลนภา  ทรงเย็น โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นางสาวชมพูนุท  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงพิมพ์สร  ตันติกุลวิจิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงเบญญาภา  แช่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 นายธนภัทร  ทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุณพรม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงธัญมน  ซึ่งพรหม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงโครีน่า  บลาซเก้ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นางสาวนาตยา  ลักษมีเศรษฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นางสาวณตรีสุคนธ์  ซุ้ยไกร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แพไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาวธันยพร  วงศ์ลังการ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงกรชวัล  เกิดโมลี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงพรพลอย  พุฒนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายอริย์ธัช  ดาวงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายวรากร  แก้วเกิด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงณิชนันทน์  หาญสุทธิธรรม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงสิรินทิพย์  วัฒนอิศวานุกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงจิดาณี  มีสุวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงรดามณีรักษ์  ปู่สูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายณัฐวัฒน์  พางาม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายพัทธนันท์  ชูแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงใส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายกนกพล  หมั่นมา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงฐิติกัลยา  นิติพูน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงวีร์สุดา  เปรี่ยมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เลอยุกต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายวงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงศรุชา  วิริยะจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  กะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงญาณิศา  โคติเวทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายณัฐธีร์  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีกู่กา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงเข็มเพชรชมพู  วงศ์ยุทธจักร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงญาณิศา  สมสมัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายภูวกร  จิรอานันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงชัชชญา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงวิศิทวรรณ  ปานมาก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงวนัชพร  สุวรรณดวง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงพริมา  หาญพิชาญชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงกุลิสรา  ยอวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงธนัญภรณ์  ทวีมหาเกียรติ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงณัฐกมล  เนียนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงชนิชา  เอกจิรพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายอณิรุต  วริวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงสวภัทร  ประกัน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงชนาภา  ธรรมจิรเดช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงปุณณภา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงเปรมารินทร์  ศักดิ์ดิลกโยธิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงชมพูนุท  นูพิมพ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงสิริกร  ธนาเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงธมนวรรณ  โอภาสตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายภาณุ  อินทรพุฒิ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายรัตน  เพ็งแข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายวรรณวัฒน์  หาญสงคราม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงวรัญญา  สายแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อัจฉริยะเมธากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงธนภรณ์กนก  ธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ปิตุทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายพงศ์รพี  เหมจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายพลกฤต  เกี้ยวกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงณัฐปรียา  คลังคนเก่า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงอัญชิสา  เนียมตะคุ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงเอื้อการย์  พงศ์ภัทรภากร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงวรัญญา  รักษ์วิสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายวทัญญู  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงจินดามัย  พิมพ์ทวด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงอภิสรา  สิทธิภัทราศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายพิริยกร  มิตรจุติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงพัฒน์ขวัญ  วงศ์วาณิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงสุธีรา  สุนทรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายสิรวิชญ์  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายคณากร  ผิวนวล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงนันท์ชพร  วิรุณสิทธิเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายนรบดี  เขียวแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายสุระยุทธ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงวัทนพร  วิมลจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายกันตภัสส์  จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงขวัญชนก  จึงศิริกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายพิชญาภา  คมพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายชนินทร์  สารฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายจีรภัทร์  โรจนศิริพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงวิภาสิริ  เจริญสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายวีรชน  ใหม่นาเพียง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายวิชญ์ภาส  ธนพงศ์ภากรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงนัยน์ภัทธ์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงปริยากร  จีนดอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สิริบรรณสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงอิสราภรณ์  นนท์ทวีพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายแดนสยาม  สีสุพระ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงอรอารียา  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายณัชชา  เลียบกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุทธรัตนกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงภัทราวดี  ล้วนแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีเมฆ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายโสภณวิชญ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงรพีพรรณ  เจตนากลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายศิริศักดิ์  นิธิโชติไชยรัช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงชธิดา  ภูมิจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงชญาดา  วงศ์หทัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงพัณณิตา  วรธรรมาทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายฐปนรรฆ์  นวลกำแหง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิบกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์บุตรดี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายศุภกร  ทิพย์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงเพชรธิดา  เพิ่มพูลบุญ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงปัญญพัชร์  ดอนนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงธันยารัตน์  อังศวาภิมณฑ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงเอมมิตา  ขาวหมื่นไวย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงมาติกา  ซอมตะคุ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงรัชฎากรณ์  เพียรใจบัวบาล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงสุวภัทร  แสงทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายธนกร  เลปนานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงพิชชา  ประภา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงนภัทสร  ศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงปภาวี  ศรีคะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่เล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงนันทนัชชา  ชินวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงพรนภัทร  วอกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงพัช  เอกคณาสิงห์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายอินทัช  สุขอนันต์ชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์ศิริโสภาพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงชวิศา  พรหมลิกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงชนิภรณ์  อังสนานิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายเมธีพัฒน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายวิธวินท์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงนงนภัส  หมั่นกิจพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองบริสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายวัศพล  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงณิชาดา  ตั้งชีวเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงโมลียา  วรการกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายชนธัญ  รักจะโป๊ะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงกัญญพัชร  ไชยมงคล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงพบรัก  นรารมย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายพงศ์พีระ  เลิศสีมาพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายประสิทธิ์การ  ศรีห้วยไพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายณัฐวิทย์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายชนะชัย  จำเริญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงธีรากาญจน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายมีคุณ  ชัยปัทมานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญจริยะวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงปรียาภัทร์  รักกุศล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายบุญยวัทน์  อริยะวัฒน์กุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงวโรทัย  โพธิ์ดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงพัทธนันท์  จตุพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงเนโอมิ ทิชาดา  แบรนต์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงวิภาดา  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายเตชสิทธิ์  เกงขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กชายปิยะพันธ์  บำรุงพานิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงศสิกร  สองเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กชายชัชพีรกฤต์  ถือสัตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กชายนวกร  ยศสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงนิชรา  บุญฮวด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงมนสิชา  สังข์สนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายธีระ  แซ่เฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กชายณภาส  สุทธิธนาคม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงอิชยา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กชายกันตภณ  ธิติบุณยกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปั่นสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กชายพชรพล  ควบพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายกฤติมุข  พูนพัฒน์พิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กชายธัชกร  นิติอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กชายอนาคิน  จันทหาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  สุรเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายธภัทร  แสงพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กชายชยุต  เบญจรัตนสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กชายทัชชกร  แก้วใสธัญกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงอรอินทุ์เอม  อ่อนก้อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กชายภัทรพล  มีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงปริศรา  รัตนประสบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กชายพีรบูรณ์  ทองระอา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายธนกร  โชติพีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงศุภกรรณมนต์  รักษ์ศรีม่วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงชนัดดา  ผดุงสันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กชายศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายธีธัช  คัมภิรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงนิภาธร  ธรรมปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงสุพิชญา  นิลวดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายณฐกร  ศวัสกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายพรชัย  พรจินดาโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงพัทธนันท์  คมวีระวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งสำโรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงอริสา  เจริญวิวัฒนพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงร้อยฟ้า  พัฒนขาวบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงกรวีร์  เอียตระกูลไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงวิมลนาฏ  แก้วเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายพลาธิป  พลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมั้นทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงภรภัทร  ถนัดกุลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายยศบดินทร์  วิชญาณวรวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายกฤติน  หาญอนุชน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ชนะจิตไพรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงภูริชญา  อ่วมธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายณัฐฐพัชร์  กาญจนพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงเพชรลดา  กันทรมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงสุวภัทร  โชติพีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงพิมชนก  พลศักดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงนลินทิพย์  อุกฤษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงวรัญชลี  ประวัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงช่อปัทม์  ศีลารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงปนัสยา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงเมธาพร  กลางพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายเดชาวัต  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พากล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงชาลิสา  บูราณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงเพียงออ  สุขศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายณัฐพัชร์  หวานจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยนจอหอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงสุวิชญาภรณ์  โล้วตั้งกิจเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายเขตฐภูมิ  ใจดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  เจริญผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายพรรณนภพ  รอบคอบพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงปราง  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายกัมปนาท  จุดาศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายศุวิล  ชุมกระโทก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงอริสรา  จันทสะเร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงดวงสุดา  ดวงคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงชวัลชา  โล่รัตนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายภูมิพลัง  สิริพูนทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงนฤกัลยา  เขื่อนทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายชยุต  เซ็นกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กชายวงศกร  ดวงเงิน โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กชายสุภสันติ์  ทัศนพันธ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงณัฏฐากมล  วัคคุวัทพงษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงอรณิชชา  ภูธนะศิริ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายกิตติภณ  อินทร์บำรุง โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงวัลล์วิมล  เดชขุนทด โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงอณิมา  โล่ห์สถาพรพิพิธ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงรมิดา  พรมดี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สุวรรณภูษาภรณ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงรพิศรณ์  มงคลศรีพัฒนา โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วพิทูลย์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงปาลิดา  อุยนา โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงเกวลิน  เชิดชัย โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายไตรวิชญ์  ลักขีพินิศกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายเตชิต  ลักขีพินิศกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณโนบล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงเดือนชญาน์  ภู่มาลี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายพิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงศุภสุตา  รักกิจศิริกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงพนัสวีร์  เสียงชอบ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายภริน  มหาพฤกษพงศ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายวงศพัทธ์  เลียวนรเศรษฐ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงสรัลภัค  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงเนตรภร  อำนวยผล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายธัญเทพ  กลมกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงมนรดา  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทราช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงกฤติยาณี  คาวกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงอภิชญา  ทรงชาติ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงศิวัชญา  ทัพไทย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงอภิชญา  เจทะโร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงรัชนี  ปีบไธสง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงนภัสนันท์  คุ้มญาติ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาประจัต โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายสพัชญ์นนทน์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายวันชนะ  ภูมี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่มถาวร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายรวินันท์  จินากูล โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงชาลิษา  แหวนทองคำ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญทัศน์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายอารักษ์  อันพาพรม โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงสายฝน  เปรมปรีนนท์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายกฤษดา  แก้วพุ่มพะเนา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงนริศรา  หวังทางมี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมสมบัติ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงภัทรมน  แสงรุ่งดี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ใจมาตุ่น โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหลาซื่อ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายกันต์ธีร์  มีแสง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงณัฐวิภา  มากงูเหลือม โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายธีรภัทร์  วัฒนจินดา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงวรรวิษา  คาระวะ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายอนุชิต  จันโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายนราวิชญ์  อาศัยราช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเงิน โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงประกายมาศ  ช่มโคกกรวด โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงกัญญเนตร  นาประจักษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงทิพย์สุดา  พจน์กระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงไพญาดา  จ่าทา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายวงศ์ทนง  แก้วกาฬ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงอรกัญญา  แช่มชู โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงศศิธารา  เฝ้ากระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงวรรณภา  พิรุฬห์วัฒน์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงตรีชฎา  ต่วนกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงณภัทธิดา  กลั้งกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงศรัณยา  สามีโคตร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายศุภชัย  ขอย่อมกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายชินโชติ  สิทธิเวช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงปรียาณัฐ  กลั่นบิดา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงวริศรา  สนิทวงศ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงสุนิสา  จันดากุล โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงณัฐฐา  บุญประสม โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายวราเมธ  รัตนา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายนฤมิต  แสงกล้า โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายกฤษดิพัฒน์  รุ่งสอาด โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายอภินพ  เกลาโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายสัญชัย  ทองหยาด โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงสิริยาพร  พลธรรม โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงอรอุมา  โปรยโคกสูง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงสุทธิญา  วุ่นดี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงสิรยากร  ทวีศรี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงณัฐฐินี  บุญรัศมิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงณภัทร  อินอ่อน โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงนิดานุช  ลีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1826 เด็กชายนิธิชัย  ทองยินดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายสรวิชญ์  พิมพโมทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1829 เด็กชายรชตะ  ปฐมพงศ์พิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงกนกพรรษ  สิมธาราแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงรวิกานต์  ปลื้มมะลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1834 เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1835 เด็กชายปณัยกร  ติยะแสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กชายมหาสมุทร  โถทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กชายศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายธีเดชรัตน์  คล้ายคลึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กชายวุฒิพรชัย  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กชายรชต  วงษ์มา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กชายฐาปกรณ์  เตรนะกาโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงณัฏฐพร  ตวยกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงวิปัศยา  คูพิมาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กชายชัช  เกียรติอำนวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1846 เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กชายกันตินันท์  โทเทอดวิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงธิดาภา  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงสุพัชรี  ทองนำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กชายศิรสิทธิ์  สิทธิโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงดัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายศิวัช  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายนภัทร  ลีลามโนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายรชต  ภักดีศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงวรันธรณ์  สุทธิเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงพีรยา  ขันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงเขมจิรา  เงาเกาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงปุณณภา  โฆษวิฑิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงปณิฏฐา  ปิยะวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงอฎีฏาร์  พัฒน์จินากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงคริษฐา  จิรปัญจวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตวยกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายชวิน  ศรีตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงญาณาธิป  สงสันเทียะ โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ 1 ป.4 คณิตประถม