รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดิเรกโชค โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายดนัย  สมตัว โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอิษฎาอร  นิคม โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอริศรา  คำซาว โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤติกานต์  ภูนะ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนภาพร  ลาวงค์ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีทอน โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนันธวัช  ศรีดาวงค์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธันยชนก  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนภลดา  สารภี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวริศรา  ต้นจัน​ทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายพีระยุทธ  เขียนวงศ์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนัชชา  พรมอินทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคเชนทร์  ทับมิน โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายถิรวิทย์  สิงห์เงา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายอธิษฐ์  อยู่พ่วง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญชนก  เหมบุรุษ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายสรชัช  หนองคูณสาร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายสรชัย  หนองคูณสาร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขวัญฤดี  คำด่อน โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพธูทิพย์  นารีจันทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธนาวัฒน์  มอยเป้ง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฐวรา  แซเผือก โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงพนิดา  คำด่อน โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายอนุชิต  วงค์สุรีย์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นายพุทธิกร  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พานเมือง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวันวิสา  พรหมบุบผา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวริศรา  สายคำดี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงรุ่งนภา  ภาโว โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเนตรนภา  นามโสม โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงโสวิกา  ทีมอย โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวรัญญา  แต่งมี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอภิญญา  ชมชื่น โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วเครือศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนภาค  พิณเนียม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายจักรภัทร  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายชยุต  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภาณุ  นาเจริญวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศศิกานต์  หินกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกฤษฎิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพรรษวัฎ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายอภิเดช  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายเตชทัช  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปกเกล้า  วิชิตรธนบดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภานุพงศ์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายภัทราวุธ  กิ่งน้อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุชัญญา  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนารีรัตน์  โกมารทัต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายแทนคุณ  บุญญะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายวรภพ  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายรัชพล  พรมคง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายปภาวิน  ภูลศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายเจ้าพระยา  คำกุศล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐพัชร์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายไตรภูมิ  คล้ายจันทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายอิทธิพัฒน์  บัวพินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐกิตติ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพีรวิส  พันธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปาห์ณบดี  พานิชกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายชยพล  พ่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธนกฤต  สุธานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายกิตติพิชญ์  บันหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธีรภัทร  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายสุรกานต์  คำชาตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายปรัตยากร  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศรุตยา  มิ่งวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปภาวรินทื  สิทธิกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณิชากานต์  พนันชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสิรินบุณยกร  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายสรยุทธ  ดวงดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายพชรพล  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วมะลิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายฐิติกร  ศัพทเสวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงแพรวา  ชัยประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิยดา  ไชยคาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายอภิลักษณ์  ผิวดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายพีรวิชญ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายอัสสชิ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายอัครพนธ์  โทษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายนณปวิช  พันโน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเทียนแก้ว  สุริยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงทักษพร  หลับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสมพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอรปรียา  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายสิรวิชญ์  ฝ่ายศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณภัทร  ชุศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพลอยพราว  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายสพลดนัย  นิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายกอบเพชร  อัตตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายอัครพล  บุญโยทยาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายผลิตโชค  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวุฒิภัทร  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายสาธิน  นาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายกณวรรธน์  ภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภกฤต  ชนะเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายสิรภพ  วัตนเกียรติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธุวานันท์  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุญก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายจารุกิตติ์  โพธิ์ภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายสรวิชญ์  กุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิมภิกา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤติน  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรัชนีกร  คะตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธัญชนก  บุรีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐชนน  เทพพรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายทินภัทร  มิ่งจันมึก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนเฮ้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศุภาวรรณ  สานา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐินันท์  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายประกาศิต  พุ่มพวย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์ชนุก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพราวพิมล  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุภัทรธิดา  นามสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  วรรณะปะกะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพัณณิตา  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรฤทัย  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุพัชญา  มอญปาก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายพีรวิชญ์  สุโพเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายนติพล  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกรกนก  สายเย็น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงขนิษฐา  หนันแป โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนัฐวดี  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธิตยา  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอภิรดา  วงษ์สาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชนนิกานต์  ฤทธิ์คง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงทักษอร  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายจิณณธรรม  รักษาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนูทอง  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพีรศักดิ์  พงศ์สินสิทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายอดิเทพ  โคตรโยธี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายปวริศร์  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายกัตวา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายสุวรรณภูมิ  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายกิตติพร  ตัวดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายประทับธรรม  สุกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงมีนัชชา  แก้วบุตตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวริษณ์ศรา  บัตริยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ฮดบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสุปรียา  สว่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอมรรัตน์  ถิตย์ผาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณิชนันทน์  ยอดวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายประวันวิทย์  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภูมิรพี  มูลสระดู่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุพิชญา  ชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤตยชญ์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปวิชญา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธัญชนก  ชาวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูรินท์  ดวงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฉัตรลดา  สายอุราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เศรษฐภัทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพัทชนันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายญาณินท์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณดวงหทัย  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายฉัทชนัน  มันทะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรัตนธร  ธนันรัตติกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภูมิภัทร  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลุนอุบล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอรุชา  โคตรขวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชาลิสา  พานอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศรัญญู  แก้วสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอะชิตตะวัน  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธณวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพชรพล  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชยางกูร  กองแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอนันดา  กินนอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายคมสัน  ศรีวรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศศิลดา  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปุณยวีร์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุทธภา  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชิตตาวรรณ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภัทรจาริน  ดวงศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวรพรต  พันรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภูริวัฒน์  โทเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญญภรณ์  พันธุ์เวียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพรชิตา  นาพูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชลธิชา  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐชา  สิมคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงจิตธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอภิชญา  ปาสานะโก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธันยกร  รัญศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพสวีย์  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจุฑาวดี  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรกนก  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกานสุดา  คำคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอริยา  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนาทิป  เตโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศิวกร  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายคัคเนศวร์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธีรวิศิฏฐ์  ศรีสุนาครัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปัณณทัต  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนนทกร  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอริศรา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอังคณา  สุขจำลอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายตฤณ  ดอนประเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจิดาภา  สีดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอภิชาติ  นาวงหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวรวลัญช์  มาตย์แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวริศรา  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุปวีณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอัจฉราภา  คำถา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายชุณหคสาร  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนดล  อย่างสวย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเกริกเกียรติชัย  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธารนรินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชนิดาภา  ธนพนต์โกวิท โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณภัทร  คล้ายจันทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศรัณย์พร  วรจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศิริพัสษร  ทรัพยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชญาภรณ์  จันโทศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชนาภัทร  มาภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนัชชา  พระแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวลัญช์สิริ  วรราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสโรชา  เรืองมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณฐมน  กัลยาเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกษิรา  ไฝเครือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปภาดา  ม่วงคำหมื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐกานต์  สมร่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรัญญา  พังดวงแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายก่อเกียรติ  รักษ์พงษ์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศตพร  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกรกรณ์  รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจิรัชยา  โภคพัชญ์ภูเบศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเพ็ญชีพ  กะสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวิริทธิ์พล  ยาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐนันท์  พ่อสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายนิรุตติ  ติตะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวิชญภาส  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอชิระวิชญ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสิทธิโชค  เงินโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนวรรษกร  ไชยอากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายฉัตรพล  ศรีสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนากร  โคตนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายรุ่งรวิน  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพศวัตส์  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวรัญชิต  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอรรถพล  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูริภัทร  นิลภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวิมลยา  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุทธิดา  ถูระวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกนกพร  มากมูลดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัชชา  คงหาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุภัสสรา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชนาภา  เขียนเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกุลนิดา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอนุธิดา  จาบบุญมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงรักษิณา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงมนัสพร  ข้ามมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคลัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายศรันย์  สร้างนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายบูชา  คำประสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปุณวิชญ์  วานิชโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสิรภพ  พรหมวิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพีรดนย์  พ่ออามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณฐกร  แสนคำก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายไตรสรณ์  ไขประกาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธราเทพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัชชา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุมิตตา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสโรชินี  สารีพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ยนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอรรถยา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเจียระไน  เมืองใย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวิรินทิรา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุทัตตา  พรมชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปัณณธร  อินปอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภูบดี  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรัญธร  สุนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายรชฏ  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายญาณาทิพ  แพฟืน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภัสสอร  รัตนวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรงโฉม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวงศธร  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอานนท์  รัตนลีติกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายแผ่นดิน  ฆารไสว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายแทนคุณ  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภัทรดนัย  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศักดิธัช  ฉายวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายจุฑาวัฒน์  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูริต  จิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอภิวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายชยพล  เปาวะนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนที  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนภา  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอรนิช  กิตตินันทพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเกวลิน  ชลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสิริอัปสร  ตั้งสิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนันท์นภัสอร  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  แพงจ่อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสวิตตา  ต้นศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอชิรวัชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายศุภกฤต  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายชินวุฒิ  เหล่าเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญศิริผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายศิริวัฒน์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกัณฎพัช  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายนิติภูมิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปฐิภาณ  เนตรสาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายโชดิวัต  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัชนันทน์  มิควาฬ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงดวงตะวัน  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนัทชา  จันทะสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกุลณเดช  ชูเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอดิลักษณ์  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจักราวุธ  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายบุญญฤทธิ์  หนูผาบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชยากร  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายรัชชานนท์  กาววัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายยศพล  ศิริเหล่าไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณฐนนท์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภาสกร  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูริ  ฉายศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกิติกานต์  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงลลิตา  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพอเพียงพันธ์  ผลวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกชกร  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปณิดา  บุตรเวส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีชื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  แพงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุพัตรา  มหาลาภไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชนัญญา  บุผาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอมรรัตน์  ลุนลาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพีรยา  วิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงดูสัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกัลยา  ถาวรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัชพล  แพงคำฮัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุพิชญา  โพชราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมุกดา  โหนขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวรัญญา  วันทุมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชานนท์  ศรีษะนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกมลฉัตร  ทศราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพลวิทย์  คะตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพีรพัฒน์  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพรภวิษย์  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายรชฏคารธ์  นันตะนัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนกฤต  แสงชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกิตติมา  ทุมที โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนครินทร์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนันท์นพิน  เหล่าหล้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปณิตา  เอาสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชนาภัทร  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกรกช  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพงศ์พล  ดีนัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธิราทร  กออิสรานุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัฐกรณ์  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายรัฐนนที  พลหาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายภาณุพงษ์  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพีรัช  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนกฤต  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปรเมศ  ปานโป้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศุกลวัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายนิติภูมิ  นามไพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสิริราชัน  คำกรฤาชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปรเมศวร์  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายจิรายุ  สิงห์คะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายรชต  พันธ์รู้ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายสุพจน์  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายอัครพนธ์  นริสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธเนศพล  บุญตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายเสกชัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกิตติภัค  ป้องหลักคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายแทนใจ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธนันพัชญ์  ทิพย์วิภากุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเบญญาภา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนัชชา  สูงสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพัชราภา  เทพกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วราชนิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงธัญชนก  สุขะมาลัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพัชรินทร์  ใสส่อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพีรดา  ชาลีจุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธันยสรณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธรรญาดา  คำเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงรสา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงรณิดา  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอนุศิษฎ์  นามเขต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอิทธิพร  ขันติยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกฤตภาส  พริ้งดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปกรณ์  เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภานุวิทย์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกรวิชต์  ศาสตราศรัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณัฐนันท์  ไพรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพชรพล  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายฉลองชัย  โคตรเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภานุพงศ์  ลีมุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนนท์ปวิช  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนาคิม  ทศราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภาณุเทพ  กงนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกฤษณ  หลาบเงิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอรรถพล  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอนนท์  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธันยพร  สุขษาเกษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกฤติยา  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสกาวรัตน์  มณีสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐธิดา  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกวินธิดา  สุปิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอรชพร  วงค์จวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงขวัญฤดี  โพธิพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชิดชนก  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธัญชนก  นนทะวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอรกัญญาฐ์  วงศ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจิราทิพย์  พนมมศ์ตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปนัฎฎา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนริศรา  ขันจันทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปิ่นปรากรณ์  ด้วงโต้ด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงบุณฑริกา  กาญจนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายถิรวิทย์  พิชัยคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวรชัย  คำเห็น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพศวีย์  สารอินจักร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนะเมศฐ์  ธนินกฤติโชตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายคณิศร  หลาบโสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธิติสรณ์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภัทรดน  แสนเมืองชิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนัทพล  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายนันทภพ  เฟื้อยใต้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงมธุรส  ต้านสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอนามิกา  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปาลิดา  เอาสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงภาณุมาศ  วงษ์สีดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวาทยากร  วงษ์แหวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกนกอร  เข็มศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปวริศา  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปุณณภา  เอาสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกัณฐิกา  อินตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์หา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายสรยุทธ  อาษาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายสิทธานต์  วงอัคคะ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายฉันทัช  ล่ำสัน โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนภักดี โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธัญชนก  สุขศรี โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงมนัญญา  โฮมมา โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงภาริษา  แก้ววัน โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธันวา  ศรีระพันธ์ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองทศ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พระสุริยะทุ่ง โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงรุ่งนภา  คำอยู่ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายยุทธวีร์  ศรีศรวล โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุพรรษา  คำวุฒิ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายนภัทร  สว่างอ้วน โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุขศรี โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสืบศักดิ์  ผาชัย โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธนพล  โฮมมา โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายนลธวัช  แผงโม้ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะลา โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภคพล  ภูมี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายศิวกร  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายรัญชน์  จันทเขต โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงชญานิศ  บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายปูรณ์  ศรีวรขาน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงวดี  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายเตชิด  ศิวิไล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงพัชฎา  อุ่นลุ่ม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายปรัชญา  ธนแสงสว่าง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธนปกร  พลวัฒนชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภูเบศ  ชวัลวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนโชติ  ดีนัก โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพรประภา  วรจักร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชื่นเอี่ยม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกรณัฏฐ์  ราชวัตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายนราธิป  ขันติยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงฐานิยา  ใจสบาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณฐวรรธน์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกุล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสุภาวิดา  บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพรรณภัทร  ธงยศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสำอางค์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอัยยาพร  วังทะพันธ์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายปารเมศ  คำมูล โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกนกพร  คำมูล โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสือบึงพร้าว โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายชัยบดินทร์  พนมนันทชัย โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายณัฐชนน  ศรีปัญญา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายฐาปนินทร์  นนทภา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายพุฒิพงศ์  หร่องบุตรศรี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงอนันตญา  สีแล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงจิราวรรณ  รามฤทธิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงอัยลินทร์  สมศรี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาบุญ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชญานุตม์  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปาณิสรา  ชาที โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพิรดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปุณยธร  ตั๋นสกุล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสิรวิชญ์  เที่ยงอยู่ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายรติวรรธน์  ใครอุบล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายณพล  นันทะจักร์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชนากานต์  แสงนา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชมพูนุช  จันทโคตร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงฐิติยากร  ภูมิรัตน์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปาริตา  ซามาตร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทน โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายชาญวิทย์  เคนโสม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายศิรินาถ  ธีระสีหนาถ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกนกวรรณ  หมุนเวียน โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเบญจพร  บางทราย โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฐวรา  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์โสดา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภควลัญชน์  โทนทา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงไปรยา  ดวงตา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชนะประสพ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงกนกรดา  หูมแพง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงกรรณิกา  ธะโนลัพย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงฏารีรัตน์  โพธิ์ตา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงชวัลนุช  รินทะจะกะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงชลธิชา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณัฐชยา  รุณธาตุ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมเภา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพงศกร  ทองเภาว์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายณธีพัตน์  ฐิติเจริญภัทร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงฐิดาภา  อินาลา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์กกค้อ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศุภัทรธิดา  หูมแพง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพัณณิตา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ศิริสุข โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีสุรเมธีกร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ใจใส โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอารดา  ชะนะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภัทราวดี  คำหาญ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายเตวิช  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงมานิตา  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนงนภัส  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอัศนัย  ผาตูม โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายศุภกิจ  คำเหลา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอชิตพล  ติ้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนันทาทิพย์  บุตรแสน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศภัชญา  หาญเสมอ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะวังทัน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายโชติภัทร  วงศ์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายวรรธนภัทร  ผาเจริญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายณัฏฐกรณ์  วังทะพันธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริโคตรวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายปณชัย  วงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์หนายโกฏ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงทัดดาว  สุวรรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงวิสา  หนูห่วง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงชาลิสา  วงค์กระโซ่ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงอนัญชนา  แสนสามารถ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงกุลนัดดา  เทียนทอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงไอศวรรย์  อุไรวงศ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงสุภัสสร  หัตถสาร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงปราณกมล  รูปเหลี่ยม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงรัติยาพร  จันทรโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงหศิลปื โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงสุภนิชา  จิตอามาตย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงนภาพรรณ  ฮ่มป่า โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพีรยา  โสที โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพิชญา  ราชสุวรรณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีคำน้อย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายยุติธรรม  คุ้มเนตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายคุณธรรม  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงนันทิชา  สัพโส โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงเมษารัตน์  รัตนวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงสิริมา  คำมุงคุณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงนิชาภัทร  สนิทรักษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธารารมย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศิลปสิทธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงมะลิการ  ลี้พล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงจิดาภา  พ่อบุตรดี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงณภัทร  ว่องนิติรัตตกุล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงปุริมปรัชญ  มณีกุลทรัพย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพิมพิกา  อิ่มสมโภช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายอินทัช  ฦาชา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายรชต  พ่อชมภู โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายชวรัตน์  พระดอกเมือง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปภินวิช  ยตะโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนากร  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายณัฐนนท์  รามฤทธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธเนศ  คำป้อง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนันท์นภัส  เนียมแดง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงทัศนิยา  ขันทีท้าว โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงฐานิดา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์กระโซ่ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนภัสสร  มาคำ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสวรรญา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอมรรัตน์  ฤทธิรณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายวิกรม  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณธิดา  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายสุทธิภัทร  อัฐนาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายรามเทพ  แสนสุข โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพุทธพิชญา  มูลตองคะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายภัทรพล  ผลโยน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มนต์คาถา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัชชา  งอยกุดจิก โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวรนิธิพัสร์  น้อยเภา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงภัทรียา  ณ หนองคาย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวิณิชยา  กาญจนวิบูลย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกิติชา  ตุลาพัฒน์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วดวงดี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกชพรรณ  ไตรยวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายสินธุชา  พลโลก โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธนพัฒน์  เหมพิทักษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายธนพงษ์  ฤทธิธาดา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ประทุมทอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธีร์พิสิษธิ์  สิทธุเขต โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศิริกาญจน์ดา  แสนสุภา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชญาดา  แสนสามารถ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีสุนาถ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภคพร  แสงสีทา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอสมาภรณ์  โสมศรีแพง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายณัฐวัตร  ธานะราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงซาร่า  มายโมนี่ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชนัญธิดา  ละครพล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกรกมล  ปฏิญาณวิภาส โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำชมภู โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชุติปภา  ไตรยราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสิรามล  ลาดบาศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายวิกรานต์  อ่อนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์จันดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงณัฐนิช  ติธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงสิรินทรา  ชาภู่พวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงประภัสสรา  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงอนันตญา  บุญภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงณัฎฐชุดา  ชมลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายอภินัทธ์  วิรุฬห์วาณิช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายไชยพศ  จับจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงปรียา  ถวิลการ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงวิภาวี  มณีปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์แสงคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงนัฐพร  แสงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  รักษากุมาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายวุฒิกรณ์  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายธราเทพ  พามี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายประภวิษณ์  มณีจันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายวิศรุต  โคตรชมพู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ผือฮีเขวา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงชญานิศ  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงณัฐชยา  ดวนลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายชวกร  ทากิระ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายณัชภัค  ขนทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายราเมศวร์  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายวรากร  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงกุลปรียา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงรินรดา  คำภาบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงจิดาภา  พรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายธนกร  กัสนุกา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายไตรรงค์  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายอดิศร  มณีพงศกร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายพงศกร  ใจมั่น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายปวริศ  ถวิลการ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงปลายฝน  ไชยโชติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงพัณธิตา  อินทร์โสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงวริศรา  พังดวงแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงเลอมาน  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงศศิภา  สุสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงศิริประภา  จันทปัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงสุกษมา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงอติกานต์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงอริษา  หลอมนาค โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงอสมาภรณ์  แพงพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงอาริญา  สีใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอุมากร  บุตรราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงอรณิชา  อินธิราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงอรยา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงศิริพร  นามวันดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงมุทิตา  แสงพรหมชารี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงวนัสนันท์  ลำพูน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายเกียรติพงษ์  ไฟเฟื้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายพลภัทร  คิอินธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายธนกฤต  หาญรบ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายปฎิภาณ  วงศ์มณีปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายวงศธร  เจริญไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายอดิเทพ  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายอรรถพล  อินาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายอภิเดช  พ่อค้าช้าง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายไชยภัทร  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายนพรัตน์  นันทะคีรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงชนกชนม์  พรนิมิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงมะลิวัน  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงวรรณษา  โจ่ซิว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงสุทธิตา  ประชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โลตุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพรทิพา  มูลตลาด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงศดานันท์  วงษาเทียม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงจิราพร  หาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายศุภกร  พูลพิชล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำปา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุพิชญา  อุประจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไตรจักร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณธิดา  หมดมลทิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายอภิสิทธิ์  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายศรัณย์กร  คุยพร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายยุทธวีร์  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายเจตนิพัทย์  อุละภูมิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายปัณณธร  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญรัตนโภคิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งปณิธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายศาสตรา  นุชเส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอดิศร  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายมนต์มนัส  สุนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอภิมุข  บุตรวร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายธนวินธ์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โคตสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงชญานันท์  อัปมะโน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธัญกานต์  เปรมชานันท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพิชญาภา  ตะวะนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเพชรลดา  วิสัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงนุชวรา  พนมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงลภัสรดา  มองเคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จิตร์สุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายกาญจน์ภัค  หงษามนุษย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายคเชนทร์  อุ่นอาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายชัยณพัฒน์  กรรณลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายชัยวัฒน์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายณฐกรกฤตย์  พึ่งบุญไพศาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายณัฐชนน  ช่วยโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  บุญพุฒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพีรณัฏ  ระดมงาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายพศวัต  มาตราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายภักดิพงศ์  พรตรีสัตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายรพีภัทร  โคตสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายศิวัช  เครือรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอนุพงษ์  ฉายเรือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอรรถนนท์  แก้วมาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายบูรฑัฐ  บุพศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายเนรมิต  วิชัยสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธนกฤต  สีพั้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงญาดา  จำปา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงฐิตากร  ภูวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงณิชาภัทร  สันติสุขลาภ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนพุทธา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงธัญชนก  เหลืองรุ่งทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงนรารักษ์  แพงดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนภัสรพี  คล่องแคล่ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรุงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปิยฉัตร  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวิโรสินี  อุปครุธ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงศิริประภา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงแพรวนิต  อัศวกุลสิริโชติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายกวีศักดิ์  อินาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกรภัทร  วัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายกฤษณะ  ผาตูม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจตุรวิตต์  โคตรภู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายจักรพันธ์  บริบาลบุษกร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายธนัท  หงษามนุษย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายพิชิตชัย  วงค์อุดม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพานุวัฒน์  นนทะวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายวิศวะ  จันทร์แฉ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายธีระพงศ์  พรมเกษร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายชวนากร  เกิดสมบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายนพเก้า  กิตติเมธิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอรวรรณ  ขุนศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายจิรสิน  ผาใต้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายณฐภัทร  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายธราเทพ  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายนวพล  นามนอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปุญญพัฒน์  วรรณพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายปิยะวัฒน์  พันชะตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายภูวดล  นาพิมแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ยิ้มละมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายหัฏฐกร  แก้วไกรสร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายอรรถกร  มานะพรชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธนพัฒน์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายบุญยปกรณ์  นนทะสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธนวัฒน์  พิลาบุตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงกุลวิยา  มอมขุนทด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณลาทิพย์  วรกิจ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณิชารีย์  จับมั่น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงทิพย์สุดา  มูลโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงปานชนก  แก้วพระธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สันดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวรรษมน  อ่อนศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงศิริกัญญา  ขรรศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฐลดา  ลุมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอภิสรา  อุประ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงสุชานาถ  อาจสมดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรัี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายคุณวฒิ  พรหมหาคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายชโยดม  เที่ยงตรง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอุบล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กชายนฤเบศท์  นอนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายพสุมนต์  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายภานุวัฒิ  ยงเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายวาสุเทพ  ประกิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายสิทธิพงษ์  อูฐยาว โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กชายภาณุพงศ์  ภูมิอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วพิกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงจารุพิชญา  แสงโสม โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงณัชกานต์  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงธนิดา  เนาตะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาระณี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงธิดารัตน์  มโนมัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงณีรนุช  แก้วระดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงศ์กวนกรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงสุนีถา  เสนานาญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายคอม  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงธันวาพร  แข็งข้อ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายชอชัชวาลย์  พ่อบำรุง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายคม  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพัทธพล  ศรวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พาพิมล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายวสุ  คงดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงกัลยนุช  แก้วอ่อนขวา โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายโนอาห์  สมกำลัง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายภูชนะ  ทองใบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายมาร์ค  แวนบอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายศุภวิชญ์  มังคละคีรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายสุวรรณพฤกษ์  บุญช่วยดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงรมิดา  วิจิตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงวริยา  ขุนจันทร์ดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงสุวภัทร  มุทาไร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงกุลจิรา  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงพุทธิมน  ไชยวงษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงภคอร  ศิรธรานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงอรปรียา  เสียงล้ำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงณิชารีย์  พานเทียนทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายกฤตมุข  สารุณา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายธณณ  ธนโชติพิพิธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายอรรถชาติ  มิมาชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปริยากร  งามสำโรง โรงเรียน กศน. 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงอตุลยา  งามสำโรง โรงเรียน กศน. 1 ป.6 คณิตประถม