รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภัชน์  นาสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพชรพร  ม่วงสุขำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนพล  นิยมเจริญเพียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายณฐกร  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชวินบุตร  บุรผากา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธนิภัทร์  หงษ์อุดม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกันติชา  ศรีภักดี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรภัทร  หาญเจริญพิพัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงอ่อน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตต์ตระกูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธัชกร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายพีรวิชญ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรโชติ  ชัยยารังกิจรัตน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ตั๊น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธวัชชัย  วิลามาศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภกฤต  ปรุงสำราญกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายโชติพงศ์  ลือโชคประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรายุ  ยอดยิ่งวิทยา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรวิชญ์  วัฒนไวฑูรย์ชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยพจน์พานิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพงศ์ภวัน  สิริวัฒนนุกูลกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรสกร  อรจุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิมลวรรณ  พุ่มนาค โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิชอร  เดชมี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายมงคลศักดิ์  สาสนอ่ำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญฝั้น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปุณิกา  พงษ์ศิริรัชกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายพศุตม์  ทวีชัยวัฒนะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกรียงธนอนันท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนภปราณ  อภินันทฤกษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพงศกร  ฉันท์ประภากุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจิรัฎฐ์  นพคุณพงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายหริวงษ์  งามอังสกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายรัฐศาสตร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายดนุภา  สกุลวานิชธนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายลภัสธร  ชมประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเวชพิสิฐ  กวยานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเขมณิจ  ไล้ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรินพร  พงศ์ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฎฐิกา  สิริวัฒนชัยกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพชร  พงศ์ภัทรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัชพล  เฉิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธันยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรสรินทร์  เหลืองมาตรฐาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายวิสาล  เกรียงสินยศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวันชัย  บุญศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงสุกัญญา  เล่าจู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายนนท์พัฒน์  ลี้เกษร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสุพิชญา  หาญเจริญพิพัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกัญติชา  ชาญเลิศสกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชื่นพิทักษธรรม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ทรัพย์มั่น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายไชยศิริ  พิบูลชล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายสวิส  ลิ้มดำเนิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภัคจิรา  โสมย์ไพศาลศิลป์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณฐคุณ  ธนาโอฬาร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพลวัต  นาวาทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธีทัต  ชื่นอารมย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายจุลภัทร  ทิวาวรรัตน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายภูริภัทร  บัวคลี่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายกลวัชร  พรสิริสธานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปราบชน  เกตุเหม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชยวุฒิ  พันธ์แก้ว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวันวิสา  เจตน์มงคลรัตน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงธัญธร  ตั้งศรีประชิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐพร  ประทีปถิ่นทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงไวษรินทร์  ศรีตะเจริญไพบูลย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายรติ  ตีรมาโนช์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฉ่ำคร้าบ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายวิทวัส  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอนุภัทร  สิงห์เสน่ห์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายฐิติวัฒน์  เหลืองสกุลพานิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปัณคริษฐ์  สุขสด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายเสฏฐนันท์  จันทรา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงสิปาง  รัตนสุวรรณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอารดา  ถึงบุญมา่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายวริทธิ์  ล้อมสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงมนชญา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณวรรณวัจน์  รักษาสัตย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายกิตติภม  ศรีมงคา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายภูริณัฏฐ์  นิมิตบวรชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสุจิณณา  ชื่นทองคำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายนพรุจ  บวรกิจสุธี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายทินภัทร  ชาวกระบุตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายธนภูมิ  เสนทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายพชรกฤษฎิ์  สองทวี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปัณณพร  นาควิจิตร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธนะศิรินาวิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายภูมิภัทร  ปรารมภ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวอังคณา  แก้วสำราญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวลลิตา  ควงเจริญพรลาภ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนิรมัย  บุญบางยาง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายวัชรภัสร์  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปัญจรัศม์  เหล่าเจริญวงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนชัย  ยืนยงค์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายประวิทย์  ลิ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เจนรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายวริศ  ศิริวารินทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธนพล  เลาว้าง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพัทธนันท์  วิทวุฒิศักดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูริภักดีกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญยกรณ์  ตันติธีรวิทย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภีรชญา  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพัทธดนย์  นิการช่าง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสุขมงคล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพชรปภพ  ครองวิริยะภาพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธีรธรรม  มานพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปัญญพล  ปานจ้อย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิรภัทร  ทองสาธิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพรนภา  ศีรทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปัฐน์  ชมชื่น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพชรวินท์  ทรัพย์มณี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงบุญญิสา  วสุพรรุจี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกวิน  นิธิสกุลพัขร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเจ้าจอมขวัญ  วงศ์ไวทยากูร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอัญยุพาพัชร์  มะกรครรภ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปณัฏฐ์กมล  ณรงคะชวนะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชนาธิป  โสมภีร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณบดินทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอริญชยา  อนุเวช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณภาภรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงญาณิศา  บูรณะศิริ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกษิดิศ  อังคณานุชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายรัชเดช  น้อยพุทธา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรรสินีญ์  หฤหรรษ์ธรรม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเขมจิรา  ปราใหญ่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสิรีธร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพงศภัค  รวีสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญชพร  ศิริสุธธา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธันยนันท์  เตรียมล้ำเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปริม  ชมชื่น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเพิ่ม  จองวรรณศิริ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนโชติ  พุฒพรึก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจนักรบ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกันตธีร์  อิชยานันท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฐิตารีย์  พจน์ชพรกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปุณยวัจน์  นิเวศน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฐชนน  ตั้งวรกุลชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภูวิช  นิ่มแก้ว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสลิณ  มาชมสมบูรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายก้องภพ  กวยานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายฐาภพ  นุชสวาท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภัทรธร  ศรีชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพรหมพิริยะ  โชติภาคยกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจิรวัฒน์  สุนทรถาวรวงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิพัฒน์วนิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสาริศา  เทวาชลอังกูร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชนัญญาภัสร์  เทียนเที่ยง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สกุลเต็ม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอัญญิกา  เกียรติธีรัตน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  ดิฐไชยทัศน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภคมณ  รติศีลวัต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณิศรา  นฤชัยกุศล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพรพรหม  รัตนคาม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวณิชยา  สีโอ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนนท์นรินทร์  รอดเสงี่ยม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวริทธิ์นันท์  หงษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชญานิน  โสมภีร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภาวนา  ภารนันต์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพิรชัช  วีระพลเทพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงกระพันธ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวุฒิธิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอชิรญา  คิดประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณฐมน  รุ่งเรือง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณปภัทร  แต้มไชยสงค์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวิริทธิ์พล  มีงาม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฐชยาน์  บัวทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจารุภา  กิตติละโช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายภัทรวิทย์  เปียถนอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสิริมา  อุณหบัณฑิต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐนนท์  จารย์โพธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายวิบูลย์ธรรม  ทวีคงศักดิ์สกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนฤภร  ยังมีมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพิชญุตม์  ชัยโย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภัคพล  วรรณโพธิ์พร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอินทุอรณ์  ตัณฑ์สุรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศุภกานต์  บุญมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงญาภาศิกาญต์  การะเวก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอัญชสา  กุลฉิม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายวัชรพล  บัวแย้ม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายก้องภพ  โกศลวิเศษ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพีรมณฑ์  มิเชล ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายเตชวาสน์  นารักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งธนากาล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายชัชชนน  แสงจันทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุกานดา  งามเหลือ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายนที  โคกครุฑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายพงศภัค  คุณาวัตร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุรางคนา  เรืองขจร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมดาว โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญชู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอัญญฎา  คุ้มรักษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  วัฒนสิน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพีระพงศ์  มิ่งชัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดรัตนาทูล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปาลิดา  มากสุริยวงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิริมาศ  ตั๊นประยูร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวิชัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เสริมสำราญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพงศธร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุณหบัณฑิต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพัทธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกมลภพ  ทรัพย์แสนดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปิยพัชร์  คำบุญมาเดชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชา  พิบูลปุณยโชติ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพันธวัสส์  ทองเนาวรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภนัชชา  ภัทรโชคภูวดล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งประยูร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปัญญาโชติ  ประยุทธสินธุ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชวัลนุช  ศักโกระ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชัชชญา  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฉิมยินดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนาตยา  ชิวปรีชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐชรัญญ์  มงคลาบวรวงศ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงออมสิน  พัดวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกฤติยาธร  บัวเอี่ยม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศศิพร  สะอิมิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธรรมสรณ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายบดินทร์  ล้ำเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจรินลดา  มีจินดา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกันทรากร  กุณที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพอเพียง  ปิดสาโย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกชพร  พรมมาลี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธัญพัชร  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสิรภัทร  เหล่าเมฆ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธนกร  ปุณยพิริยานนท์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวราลี  อินทรพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนภัทร  จิตการค้า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนานา  นาคามูระ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวริศรา  ชิวปรีชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐภัชศร  อินชูกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนรีรัตน์  นาคซื่อตรง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุพัตรา  ฮึ้งวัฒนา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาลา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงฐาปนี  แพรแก้ว โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชญานิศ  ภู่พวง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศิริพงศ์  หงษ์เต็งสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรวิสรา  ฉัตรมณีเวช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายพีรวิชญ์  ลีละถาวรปัญญา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายเอกนิษฐ์  นุชาดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายพงศภัค  รงค์ภักดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงรัญชน์รวี  วาศวงศ์ปกรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจิ้งเซียน  หวง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ชิวค้า โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายภูริณัฐ  เจ็งสวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายเอื้ออังกูร  เห็มไธสง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายพชรพล  ทันตสุวรรณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายกรวิชญ์  พึ่งศิลป์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายวาคิม  หล่ำจรูญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายธนวัฒน์  เสรีเชษฐพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายฉัฏฐิราช  รงค์ภักดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณฤทธิ์  ปัญญากรกิตติคุณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวรินทรา  ชัฎสุนทร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงปิยะพรรณ  ทองประกาย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสิริกัญญา  จิ๋วชูเวียง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายชิษณพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณิชารีย์  พุทธเจริญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  จิระวิทยพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอณัศยา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงญาณิศา  พวงเงินสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพัชรพร  สีดาพาลี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงปวเรศ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชาย รัฐธนนท์  รวีสิรรัชต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายปภินวิช  สุดสิ้น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายวุฒิภัทร  เขตอุดมชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงสุชานาถ  กิตติวรรณโชติ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนิไกร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงจรัสรวี  พุทธวิถี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วปราณี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายสิทธิผล  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศิธารรัตน์  เดชชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงรักษา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  วิลาจันทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงศิริพร  ไทยสง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณิชชารี  แก้วเนตร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายอภิเศรษฐ์  กังฮา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 นายรามิล  ธรรมจินดา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายพุฒิวัฑฒิ  เหลืองไพรินทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายภาสวี  ตรีราภี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายพีรสิชฌ์  หวัดสนิท โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศุภธีระวาณิชย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลสุรวาณิชย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายปัณณวิชญ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายคืนสิทธิ์  น้อยสำแดง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพิชญุตม์  เขจรานนท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจิตราวดี  นิ่มนวลภูพานิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพรรณปพร  ไชยเกษมสันต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเสาวริณี  ช้างเขียว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ปริณามโอสถ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชิชา  หวันประวัติ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภัทรพล  ลีละถาวรปัญญา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัธยาน์  หงษ์เต็งษ์กุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุกฤต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวรัชตรา  วรายุกฤตานน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเวช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายหาญเศรษฐ์  ศรีเทพเอี่ยม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์  วงศาริยวานิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  กลิ่นระรวย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธิตยา  นิลวัตถา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจารุกัญญ์  คงสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจ็ดสี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐพล  แก้วเกษร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปณิธาน  มิชัยยา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภัทรภูมิ  เจษฎานันท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายยศพัทธ์  ทัพปิรา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปวริศา  สามงามนิ่ม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพัชรวลัย  พรพุทธประเสริฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐยานันท์  แก่นสม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพัณณิตา  แย้มทับ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวรัชยา  แก้วสะอาด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงข้าวหอม  ตาคำ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงญายินี  ชายทวีป โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิชญนิจ  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญกูล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวิรัลวีร์  ธนวิโรจน์กุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เหล็กกล้า โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชญาดา  ศรลัมพ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนวินดา  ละม้ายกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายทชภณ  รอดคล้าย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายชิษณุพงศ์  บรอด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอัยยกรณ์  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกิตติภณ  อาซากะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเกศชฎา  คงมณี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสมัชญา  หลอดแก้ว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอติกานต์  พัฒนกนกธำรง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุฐิตา  ศรีเวียง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธัญชนก  อินทรกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชนิดาภา  ฉายทองจันทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณมน  นรากุลโภคิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณัฐชัย  รัฐอมฤต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐพัชร์  ปิยกาญจน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนภสร  จรดล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจินตภัทร  ด่านขุนทด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงมนชิตา  ไทยอาภรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่านขุนทด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปิยะมิตร  กอบทองสิริโชค โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายรัชช์กิตติ์  ธนากุลดำรงภัทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปัญณัฎ  สาวิลุน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพัชรวัฒน์  เขจรานนท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอาย์ณัฐ  ทรัพย์ประดิษฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายรพีพงศ์  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรพีพรรณ  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวรชนก  วันขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชณพร  วันขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายเอกอธิศว์  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปทิตา  เจริญลักษณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงชลลดา  เหมทานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกรภัทร์  บุญศิลป์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายกิตติภัทร์  เกิดโชคงาม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายฐิตินนท์  บุญรัตน์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายรัฐภูมิ  เอลซิไบ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายธรรศ  ทิวาตรี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองรัตน์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายปรเมศวร์  ขันตะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายอังฬ์กูรย์  นิ่มนวลภูพานิช โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายชนาธิป  เณราสนนท์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายกิตตินันท์  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายสุวพัชร  เกียรติศักดิ์สาคร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายฐปนวัฒน์  สว่างวงศ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายชยพัทธ์  สุขสะอาด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายกษิดิศ  อธิกะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกฤตภาส  กาใจ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายนาวิน  ซิงห์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเรืองศักดิ์  สงฆ์ประสิทธิ์ผล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายนราธิป  บรรดาศักดิ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศิวกร  เห็นแก้ว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนพิพัฒน์  โชควิวัฒนวนิช โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพุทธชาติ  เชื้องาม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนัท  ดีเทียนอินทร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายธัชชัย  เดชขจร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายทิติยะ  รัศมีทวีสุข โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสนิท โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพรจิรา  มั่นคง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกันติชา  ชีช้าง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายธนภัทร  นวลทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายพนัชกร  รัชชะจิตติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเฉลียว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายดนุภัทร  โชติชุติไพศาล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายธีรภัทร  ทิมกระจ่าง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายอชิตะ  อินามิ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงธนภรณ์  ศักดิ์อุบล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงชญานันท์  ทิพโชติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วล้อมวัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงประวีณา  สิตะวรรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพิชญาภา  ริมธีระกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายคุณานนต์  อมรชาติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายปัณณทัต  ไกรงาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายสโรช  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัชธีรกานต์  เฉลิมขวัญมงคล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายกมลภพ  ภิญโญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายธนทรัพย์  ชุมลักษณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สุรสีห์ทินโชติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงสุภัสรา  พลเสนา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลพวก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายศิริโชค  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายคณิศร  แสงงาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายภัทรพล  พินผึ้ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายภานุวัฒ  อินอำภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายณฐกร  ภูมิจิตร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายภาคิน  แซ่สือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายณัฐนนท์  เจนนัดที โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายพีรดนย์  ทรงนิธิเมธาวัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์  โพธิ์ชื่น โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายธนกฤต  คุณเทพ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายศิรฐากูร  สุโกมล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายฐปนัท  ชัยพัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายพีรวิชญ์  วรวิศัลย์กุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนิติกาญน์  ทองสองแก้ว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์พิญาดา  รัศมีทวีสุข โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชนะคุ้ม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงพรวรี  เสถียรพักตร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงภัทราพร  กันบุญมา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสิริวิมล  ธีระวัฒนา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปุ๋ยรักษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สำเริง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์พล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธนิษฐา  เชาว์ชัยยุทธ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายปฐพี  อินอำภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพิณนฎา  เจริญพร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อิ่มดิเรกผล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงมธุรดา  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพรกนก  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอังศุนิตย์  กาบบัวขาว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงวชรพร  วีรวัฒโนดม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณิชาภา  หงษ์วิทยากร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายขวัญสกุล  โพธิ์พรม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายถิรคุณ  ขันธ์เครือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณัฐชนน  พงษ์โชติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธิติธาร  ธิจิตตัง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพรกนก  เนื่องนาคา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชนิกานต์  เอี่ยมนนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชนินาถ  เอี่ยมนนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฐิตารีย์  รอดขำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปนัย  หนูแก้ว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายการัณยภาส  โสภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุรภา  บุญโญปกรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภูมิไท  หัสดีผง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธัญว์ชนก  ศิริจันทราวงษ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวรินทร  ศรีสำราญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงเกียรติญาตรา  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเฉย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงแพรพิไล  เบี้ยวน้อย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สมมุ่ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนตรสว่าง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐธีรา  รัตนิพนธ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพิชชามญธุ์  พฤกษพานิช โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ฉัตรพิริยกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปณิสา  คงพันศรี โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ละม้ายอินทร์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วมีสี โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงนีรภา  คงคาหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายภัทณภูมิ  พึ่งนุสนธิ์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงภูญดา  กองเกตุใหญ่ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศิรินธร  มาลีศรี โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่แต้ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงบุศรินทร์  ยิ้มละมัย โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตน์นุ่มน้อย โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พ่วงฟัก โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฐิดาพร  บุญเฉย โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม